ДНАОП 1.1.30-5.20-96

ДНАОП 1.1.30-5.20-96 Інструкція із застосування холодильних установок

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ   Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р № 7 Kиїв ДНАОП 1.1.30-5.20-96 ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК До § 195 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Шахтні холодильні установки повинні споруджуватися за проектами виконаними в установленому порядку. Не допускається застосування й експлуатація холодильного обладнання з відступами від проекту. 2. У частині що не суперечить Правилам безпеки у вугільних шахтах шахтні холодильні установки повинні відповідати вимогам «Правил улаштування і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок» і «Правил улаштування і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок». 3. Не допускається застосування у гірничих виробках засобів кондиціонування шахтного повітря у яких використовуються отруйні горючі або вибухонебезпечні холодильні агенти. 4. Холодильні установки повинні забезпечувати у гірничих виробках тепловий режим відповідно до вимог Правил протягом всього часу перебування людей на робочих місцях. Необхідна продуктивність засобів охолодження повітря у виробках і продуктивність холодильних станцій повинні встановлюватися на основі прогнозу за «Єдиною методикою прогнозування температурних умов у вугільних шахтах». 5. Контроль параметрів повітря у виробках під час роботи засобів охолодження повинен здійснюватися відповідно до «Посібника з проведення теплових зйомок у вугільних шахтах». 6. Камери для холодильних машин повинні відповідати вимогам §§ 475-477 Правил. 7. Провітрювання камер холодильних машин організується згідно з § 204 Правил. У камерах повинен забез -печуватися не менше ніж 5-кратний обмін повітря за годину. Кількість повітря у виробці в місці установлення холодильних машин повинна забезпечувати у випадку спрацювання запобіжних клапанів концентрацію парів хо-лодоагента у повітрі не вище як 0 5 кг/м3 для хладрна -12 і 0 35 кг/м3 для хладона-22. 8. При використанні кондиціонерів охолоджувачів повітря для охолодження повітря у тупикових виробках провітрювання повинно здійснюватися згідно з вимогами § 220 Правил. 9. Забороняється улаштування підземних складів для холодоагентів а також зберігання посудин з холодоагентом у гірничих виробках. Допускається зберігання запасів холодоагента в ресивері що використовується у складі ресиверної станції. 10. Доставка в шахту посудин з холодоагентом повинна проводитися у спеціально обладнаних вагонетках з дотриманням застережних заходів і за наявності пристроїв що виключають удари падіння і пошкодження посудин. 11. Обслуговуючий персонал повинен проводити виміри основних параметрів роботи холодильних машин та апаратів і вести «Книгу обліку роботи шахтної холодильної установки». 12. Трубопроводи холодоносія і охолоджувальної води з надлишковим тиском 6 4 МПа та більше в людських і вантажолюдських стволах повинні прокладатися з боку суцільної стіни кліті й відділятися від решти ствола розпірками . На ділянках від ствола до камери рідинного теплообмінника високого тиску високонапірні трубопроводи повинні прокладатися по виробках не призначених для пересування людей. Допускається прокладання трубопроводів у решті виробок за умови їх суцільної загорожі. 13. Обслуговуючий персонал повинен щорічно перевірятися на знання правил безпечної експлуатації шахтних холодильних установок.