ДНАОП 1.1.30-5.21-96

ДНАОП 1.1.30-5.21-96 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ   Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р № 7 Kиїв ДНАОП 1.1.30-5.21-96 ІНСТРУКЦІЯ З РЕВЕРСУВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО СТРУМЕНЯ  ТА ПЕРЕВІРКИ ДІЇ РЕВЕРСИВНИХ ПРИСТРОЇВ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК До § 212 Правил безпеки у вугільних шахтах І Реверсування вентиляційного струменя 1. Реверсування вентиляційного струменя з пропуском його по виробках за схемами передбаченими планом ліквідації аварій повинно проводитись на всіх шахтах не менше двох разів на рік літом і взимку а також у випадках зміни схеми провітрювання шахти крила горизонту або заміни вентилятора. У разі реверсування проводиться також перевірка справності дії реверсивних і герметизуючих пристроїв вентиляційного устаткування. 2. Тривалість реверсування вентиляційного струменя повинна дорівнювати часу необхідному для виходу людей з найбільш віддаленої виробки на свіжий струмінь або на поверхню. Необхідно встановити час протягом якого концентрація метану в реверсійному струмені у місцях можливого виникнення пожеж досягне 2%. Цей термін повинен враховуватися при складанні плану ліквідації аварій для встановлення граничного часу для виведення всіх людей з небезпечної зони на поверхню при реверсуванні вентиляції. Контроль за вмістом метану у разі реверсування здійснюється у виробках у яких планом ліквідації аварій передбачено реверсування вентиляційного струменя. У зазначених виробках проводяться виміри концентрації метану і кількості повітря переносними приладами через кожні 10 хв починаючи з моменту перевертання вентиляційного струменя у виробці і до досягнення концентрації метану 2% або до кінця режиму реверсування якщо концентрація метану не досягне 2%. Виміри концентрації метану проводяться у верхній частині виробок. 3. Під час реверсування необхідно вести спостереження за станом електродвигуна вентилятора щоб не допускати його перевантаження. На час реверсування вентиляційного струменя електроенергія в шахті і надшахтних будівлях за винятком підйому головних вентиляційних установок і водовідливу повинна бути відключена. 4. Кількість людей необхідних для проведення ревер- сування та їх місцезнаходження в шахті визначається головним інженером шахти згідно з розробленим планом проведення реверсування. 5. Перевірка реверсування вентиляційного струменя проводиться під керівництвом головного інженера шахти начальником дільниці ВТБ і головним механіком шахти за участю працівників місцевого органу Держнаглядохорон-праці та ДВГРС і оформляється актом додаток . Виміри кількості повітря і вмісту газу а також перевірка складу повітря проводяться працівниками ДВГРС і дільниці ВТБ шахти. 6. Після кожного реверсування вентиляційного струменя не раніше ніж через ЗО хв після відновлення нормальної вентиляції працівники дільниці ВТБ повинні перевірити вміст метану й вуглекислого газу у виробках. Якщо вміст цих газів виявиться у межах допустимих норм то подається напруга на перевірені підстанції й розподільні пункти що живлять ветилятори місцевого провітрювання і провадиться розгазування тупикових виробок згідно з «Інструкцією з розгазування гірничих виробок розслідування обліку та попередження загазувань». Після розгазування тупикових виробок і їх перевірки дозволяється проведення робіт. 7. Акти перевірки реверсування вентиляційного струменя повинні направлятися місцевому органу Держнагляд-охоронпраці та командиру підрозділу ДВГРС що обслуговує дану шахту і зберігатися протягом року 8. За результатами вимірів складається схема провітрювання шахти у реверсивному режимі яка зберігається на дільниці ВТБ протягом року. II. Перевірка справності реверсивних перемикальних і герметизуючих пристроїв 9. Перевірка справності реверсивних перемикальних і герметизуючих пристроїв провадиться при зупинених вентиляторах без пуску їх на реверсивний режим з переходом з одного вентилятора на другий. 10. Відповідальність за стан реверсивних і герметизуючих пристроїв несе головний механік шахти. Додаток Акт перевірки реверсування вентиляційного струменя та дії реверсивних перемикальних і герметизуючих пристроїв вентиляційних установок « » 19 р. Виробниче об'єднання комбінат трест концерн асоціація шахта Комісія у складі: головного інженера шахти                                                     прізвище ім'я та по батькові головного механіка шахти                                   прізвище ім'я та по батькові начальника дільниці ВТБ шахти                                          прізвище ім'я та по батькові у присутності інспектора Держнаглядохоронпраці та               прізвище Ім'я та по батькові командира взводу   найменування взводу й загону ДВГРС прізвище ім'я та по батькові склала цей акт перевірки роботи реверсивних перемикаль них і герметизуючих пристроїв і пропуску реверсивного  струменя повітря через усі виробки шахти згідно з § 212  Правил у результаті чого встановлено: 1. Характеристика роботи вентиляційних установок  у нормальному і реверсивному режимах провітрювання Найменування Вентилятор № 1 Вентилятор № 2 1 2 3 Місце установки ствол шурф     Тип вентилятора     Подача:     до реверсування м3/с     після реверсування м3/с     Тиск вентилятора:     до реверсування даПа мм вод.ст.     після реверсування даПа мм вод.ст.     репресія шахти:     до реверсування даПа мм вод.ст.     після реверсування даПа мм вод.ст.     Спосіб керування реверсивними пристроями         2. Розподіл повітря по шахті і вміст метану у виробках  для шахт небезпечних за газом при нормальному і ре версивному режимах провітрювання Місце виміру на йменування вироб- ки і номера замірних станцій   При нормальній роботі При реверсивній роботі кількість вміст % кількість повітря м3/с напрямок руху повітря* вміст % повітря м3/с С02 СН4 О2 СО2 СН4 О2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Вентиляційний канал {спільна ділянка                   2. Перед вентилято ром                   3. Обвідний канал                   4- Канал резервного вентилятора                   5. Надшахтна будів ля                   6. Приствольний двір вхідний струмінь                   7.                   8.                   9.                   10.                   11.                   12.                   13.                   14.                   * Позначається «О» при зміні напрямку руху повітря у виробці в порівнянні з нормальним режимом і "Н" - при незмінному напрямку. Місце виміру найменування виробки Кількість повітря м3/с Напрямок руху                                             Вміст % СО2 СН4 О2 3. Спеціальні аварійні режими провітрювання шахти Місця встановлення вентиляторів із зазначенням режиму їх роботи й тривалості режиму   1. Канали вентиляторів 2. Стволи 3. Виробки для яких передбачений спеціальний режим провітрювання 4. Втрати повітря 4.1. Зовнішні втрати м3/с % від подачі вентилятора: а. б. в. г. 4.2. Втрати повітря в приствольному дворі м3/с: а. б. в. г. 5. Час необхідний для переведення вентилятора з нор мальної роботи на реверсивний режим - хв з ре версивного на нормальний - хв. Кількість людей зайнятих при реверсуванні: а. в шахті б. на поверхні 6. Тривалість реверсивного режиму провітрювання год хв. 7. Час за який концентрація метану досягає 2% під час  реверсування у виробках з вихідним струменем а. шахти год хв; б. горизонту год хв; в. крила год хв; г. дільниці год хв. * Позначається "О" при зміні напрямку руху повітря у виробці в порівнянні з нормальним режимом і «Н» - при незмінному напрямку. 8. Час необхідний для зміни напрямку вентиляційного струменя у найбільш віддаленій дільниці шахти                                                                                                                                                                              вказати хв і для зворотного переходу на найменування виробки нормальний напрямок - хв. 9. Час необхідний для виводу людей на поверхню із найбільш віддаленої дільниці - хв. 10. Висновок і пропозиції комісії щодо проведення  реверсування: Підписи членів комісії: Головний інженер шахти Головний механік шахти Начальник Дільниці ВТБ Інспектор Держнагляд охорон праці Командир підрозділу ДВГРС