ДНАОП 1.1.30-5.22-96

ДНАОП 1.1.30-5.22-96 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ   Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р № 7 Kиїв ДНАОП 1.1.30-5.22-96 ІНСТРУКЦІЯ З РОЗГАЗУВАННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК РОЗСЛІДУВАННЯ ОБЛІКУ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГАЗУВАНЬ До § 227 Правил безпеки у вугільних шахтах І. Загальні положення 1. До загазувань належать усі випадки перевищення норм концентрації метану в поперечному перерізі гірничих виробок у просвіті та у відкритих не закладених породою або іншими матеріалами куполах. За відсутності даних про фактичну концентрацію метану загазованими також слід вважати: у шахтах І і II категорії за газом - тупикові виробки у яких виділяється метан при припиненні їх провітрювання на ЗО хв і більше; у шахтах III категорії надкатегорних і небезпечних за раптовими викидами - тупикові виробки у яких виділяється метан у разі припинення їх провітрювання на 5 хв і більше. Загазування виробок поділяються на місцеві шарові та загальні. Місцеве загазування - скупчення метану в окремих місцях виробок у тому числі біля бурових верстатів комбайнів та врубових машин у відкритих не закладених породою або іншими матеріалами куполах з концентрацією 2% і більше. Шарове загазування - скупчення метану у вигляді шару у виробках на ділянках довжиною понад 2 м з концентрацією 2% і більше. Загальне загазування - перевищення норми середньої за "перерізом виробки концентрації метану. 2. За причинами виникнення загазування можуть бути аварійними і технологічними. До аварійних належать загазування викликані порушенням нормального провітрювання відмова ВМП роз'єднання відставання від вибоїв і пориви вентиляційних труб руйнування вентиляційних споруд і порушення нормального режиму їх роботи завал виробок і забучування вуглеспусків відмовою засобів управління газовиділенням дегазації та ін. суфлярами газодинамічними явищами за винятком викликаних струєним підриванням а також аварійним вимиканням джерел енергозабезпечення поверхневих і підземних вентиляторів. До технологічних належать загазування обумовлені викидами вугілля породи і газу при струєному підриванні а також підвищеним газовиділенням під час проведення робіт щодо попередження раптових викидів вугілля і газу гідровимивання порожнин у ціликах вугілля та ін. попередньому розпушенні зволоженні відбійці вугілля вибуховим способом виїмки вугілля комбайнами вивантаженні вугілля з бункерів обваленні порід покрівлі у виробленому просторі й плановими зупинками ВМП або головних допоміжних вентиляційних установок. II. Заходи щодо запобігання й ліквідації загазувань у гірничих виробках 3. Основними заходами щодо запобігання загазувань гірничих виробок є: загальне або місцеве біля джерел газовиділення збільшення швидкості повітря; зменшення й перерозподіл газовиділення у гірничі виробки шляхом зміни схем способів провітрювання й дегазації вугільних пластів і бокових порід. 4. Якщо не вдається забезпечити необхідної для розмивання шарів і місцевих скупчень метану середньої швидкості повітря на небезпечних ділянках виробок повинні застосовуватися способи місцевого збільшення швидкості; установлення додаткових ВМП ежекторів перемичок парусів похилих щитків звихрувальних трубопроводів та інших пристроїв. ВМП у цьому випадку встановлюється відповідно до вимог § 220 Правил. Спеціальні пристрої допущені Держ-наглядохоронпраці для боротьби з місцевими скупченнями метану можуть установлюватися у виробці в якій ліквідується місцеве скупчення. 5. Для запобігання утворення й ліквідації місцевих скупчень метану при комбайновому способі проведення виро бок необхідно використовувати ежектори повітряні або водо-повітряні або допоміжні малогабаритні вентилятори з пневматичним або гідравлічним приводом. Ежектор вентилятор установлюється на корпусі комбайна і повітря подається до різального органу у привибійну частину виробки. 6. Запобігання і ліквідацію скупчень метану в очисних виробках біля комбайнів необхідно здійснювати за рахунок загального збільшення швидкості повітря у виробці або місцевого біля комбайнів перерозподілу повітряного потоку у робочому просторі лави за допомогою додаткових джерел тяги ежекторів малогабаритних вентиляторів . 7. Для запобігання і ліквідації місцевих скупчень метану на сполученнях очисних виробок з вентиляційними штреками необхідно застосовувати один із таких способів: зміна схеми провітрювання виїмкової дільниці наприклад при зворотному порядку відроблення пласта замість зворотноточної на цілик схеми застосовувати прямоточну схему провітрювання з випуском вихідного струменя на вироблений простір таким чином щоб тупик погашуваної вентиляційної виробки провітрювався за рахунок загаль-ношахтної депресії; використання для відведення метану що виділяється з виробленого простору дренажних штреків непідтриму-ваних виробок та вироблених просторів вищерозташова-них виїмкових дільниць; ізольоване відведення метану з вироблених просторів по жорстких трубопроводах і непідтримуваних виробках за допомогою вентиляторів та ежекторів; відвід метану з погашуваного тупика за допомогою ВМП ежектора по короткому трубопроводу з випуском від-воджуваної суміші у вентиляційну виробку дільниці; подання повітря у погашуваний тупик за допомогою ВМП установленого у виробці зі свіжим струменем. 8. Для запобігання займання метану іскрами від розря-' ду статичної електрики усі трубопроводи що підводять повітря до скупчення метану необхідно заземлити згідно з «Інструкцією з улаштування огляду й вимірювання опору шахтних заземлень». III. Порядок розгазування і розслідування причин загазувань гірничих виробок 9. Кожний працюючий в шахті який виявить загазування порушення або припинення провітрювання повинен негайно повідомити про це інженерно-технічному працівнику або гірничому диспетчерові вивести людей на свіжий струмінь захрестити виробку і зняти напругу з електроустаткування. Гірничий диспетчер зобов'язаний зареєструвати у журналі повідомлення про загазування або порушення провітрювання й повідомити про це інженерно-технічним працівникам дільниці у виробках якої виникло загазування начальнику дільниці ВТБ а також інженерно-технічному працівникові шахти який є на шахті головному інже- нерові шахти його заступнику або помічникові начальнику зміни . Усі випадки загазувань виробок незалежно від їх тривалості начальник дільниці ВТБ його заступник або помічник протягом доби повинен реєструвати у «Книзі вимірів метану та обліку загазувань підвищених концентрацій вуглекислого газу ». 10. Інженерно-технічний працівник шахти а за його відсутності гірничий диспетчер зобов'язаний у «Книзі розпоряджень по шахті» письмовим розпорядженням призначити відповідальних за безпечне розгазування і розслідування причин загазування. 11. Розгазування виробок треба здійснювати у кожному випадку з дотриманням заходів розроблених за формою див. додаток і таких що містять перелік робіт порядок їх виконання і заходи що забезпечують безпеку робіт: зняття напруги з електроустаткування і кабелів у виробках якими буде проходити вихідний струмінь на всьому протязі його шляху включаючи вихідний струмінь крила шахти і виведення людей з цих виробок; виставлення на свіжому струмені постів або знаків заборони у місцях можливого підходу людей до виробок по яких у разі розгазування буде проходити вихідний струмінь; спосіб розгазування місця і порядок перевірки вмісту метану у виробках після закінчення розгазування; безперервний контроль за вмістом метану у вихідному із загазованої виробки струмені переносними автоматичними приладами. Заходи розробляє начальник дільниці до початку проведення виробки і відроблення виїмкових дільниць погоджує їх з начальником дільниці ВТБ і інспектором Держ-наглядохоронпраці та затверджує у головного інженера шахти. Заходи щодо розгазування виробок повинні бути складовою частиною паспорта виїмкової дільниці проведення та кріплення підземних виробок і коригуватися відповідно до конкретних умов гірничих робіт і характеру загазування. Із заходами повинні бути ознайомлені інженерно-технічні працівники і робітники дільниці працівники дільниці ВТБ інженерно-технічні працівники шахти - заступники помічники головного інженера шахти начальники змін. Один екземпляр заходів повинен бути у гірничого диспетчера. У разі зміни передбаченої проектом схеми провітрювання виробок або схеми енергозабезпечення до заходів з розга-зування після реалізації цих змін начальник дільниці протягом доби повинен занести відповідні доповнення. 12. Розгазування окремих очисних виробок та виїмкових дільниць а також окремих тупикових виробок після припинення їх провітрювання протягом зміни 6 год і більше необхідно проводити під керівництвом начальника дільниці ВТБ заступника або помічника у присутності начальника дільниці або його заступника. 13. Розгазування окремих тупикових виробок після припинення провітрювання менше ніж на зміну може проводитися під керівництвом інженерно-технічного працівника дільниці. 14. Розгазування групи очисних і тупикових виробок крил шахтного поля а також розгазування виробок після газодинамічних явищ суфлярних виділень і проривів метану треба проводити під керівництвом головного інженера шахти. 15. Розгазування ізольованих ділянок і окремих виробок повинно проводитися тільки у неробочі зміни силами ДВГРС згідно із Статутом ДВГРС з організації та ведення гірничорятувальних робіт. 16. Для розгазування тупикових виробок рекомендується застосовувати спеціальний пристрій. Пристрій мал.1 розміщується у тупиковій частині виробки на відстані 5-10 м від її устя і являє собою патрубок І з поперечним перерізом круглої або прямокутної форми з клапаном 2 що має ущільнення з пористої гуми. Кількість повітря біля вибою виробки регулюється зміною положення клапана 2 за допомогою троса 4 вручну або електроприводом. Порядок розгазування: клапан 2 повністю перекриває переріз патрубка І; включається у безперервну роботу ВМП; за рахунок плавного підняття клапана 2 у вентиляційному трубопроводі біля вибою виробки забезпечується така кількість повітря при якій концентрація метану що безперервно вимірюється переносним автоматичним приладом в усті виробки не буде перевищувати 2%. Якщо у виробці прокладено два або більше вентиляційних трубопроводів розгазувальним пристроєм обладнується один трубопровід. Такі виробки розгазовують у наступному порядку: клапан 2 повністю перекриває переріз патрубка І; плавним підняттям клапана 2 біля вибою забезпечують а в Мал.1. Пристрій для розгазування: а б - схеми пристрою; в - схема установки; 1 - патрубок; 2 -клапан; 3 - ролики; 4 трос; 5 - ручна лебідка таку кількість повітря при якій концентрація метану безперервно вимірювана переносним автоматичним приладом в усті виробки не буде перевищувати 2%; якщо після підняття клапана 2 до верхнього граничного положення концентрація метану у вихідному струмені з виробки що розгазовуеться не буде перевищувати 2% вмикають у безперервну роботу ВМП на інших трубопроводах. 17. Особа що керує розгазуванням на місці робіт зобов'язана: повідомити гірничому диспетчерові шахти про виконання заходів і початок робіт з розгазування; за допомогою переносних приладів перевірити вміст метану у виробках після їх розгазування і повідомити гірничому диспетчерові про закінчення розгазування. Вмикання ВМП під час розгазування виробок допускається після зниження концентрації метану в місцях установлення вентиляторів до 1%. 18. Роботи у розгазованих окремих виїмкових дільницях очисних і тупикових виробках можуть бути відновлені за дозволом гірничого диспетчера начальника дільниці ВТБ його заступника або помічника начальника зміни головного інженера шахти його заступника або помічника а в розгазованих групах очисних і тупикових виробок крил або у виробках після газодинамічних явищ суфлярних виділень і проривів метану - за дозволом головного інженера шахти. При цьому повинні бути виконані необхідні заходи щодо усунення причин що викликали загазування. 19. На виїмкових дільницях і в тупикових виробках обладнаних стаціонарними приладами контролю вмісту метану під час кожного вимикання електроенергії апаратурою АКМ інженерно-технічні працівники дільниці повинні заміряти середню концентрацію метану переносним га-зовизначником на місці встановлення датчиків апаратури АКМ і результати вимірів повідомити гірничому диспетчерові оператору АГК . Якщо під час виміру виявлено перевищення допустимої концентрації метану то незалежно від тривалості дане перевищення оператор АГК позначає як загазування. 20. Усі випадки аварійних загазувань повинні розслідуватися протягом доби. Розслідування причин аварійних загазувань тривалістю до однієї зміни повинно проводитися під керівництвом начальника дільниці ВТБ або його заступника помічника а тривалістю більше однієї зміни - під керівництвом го- ловного інженера шахти або його заступника помічника . 21. На підставі даних "Книги вимірів метану та обліку загазувань підвищених концентрацій вуглекислого газу" начальник дільниці ВТБ один раз на півроку проводить аналіз причин загазувань виробок. Результати аналізу подаються головному інженерові шахти і використовуються при розробці заходів щодо попередження загазувань гірничих виробок. 22. Під час аналізу загазувань установлюються: сумарна кількість загазувань що сталися за аналізований період на виїмкових дільницях на конвеєрних штреках і на сполученнях очисних виробок з вентиляційними штреками і окремо за причинами технологічними й аварійними; сумарна кількість випадків загазувань що сталися за аналізований період у тупикових виробках і окремо за причинами технологічними й аварійними; середня тривалість загазувань кожної групи за об'єктами виїмкових дільниць тупикових виробок ; кількість аварійних загазувань за видами місцевих шарових загальних ; частота аварійних і технологічних загазувань виїмкових дільниць і тупикових виробок що визначається як частка від ділення числа загазувань на середньодіюче число виїмкових дільниць і тупикових виробок відповідно. Примітки. 1. Якщо причина загазування загальна і викликана зупинкою головних і допоміжних вентиляційних установок через аварійне вимкнення електроенергії наприклад під час грози аварій у системах теплозабезпечення вихід з ладу калориферів та Іншими причинами кількість випадків загазувань вважають таким що дорівнює числу загазованих виробок. 2. Загазування виїмкової дільниці очисної виробки з прилеглими виробками треба враховувати як один випадок. Додаток ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер шахти « » 199 р. Шахта виробниче об'єднання комбінат трест концерн асоціація Пласт виїмкове поле ЗАХОДИ з безпечного розгазування найменування виробки дільниці 1. Вимкнути напругу з електроустаткування і кабелів вказати виробки розташовані на шляху переміщення вихідного струменя під час розгазування 2. Вивести людей з вказати виробки розташовані на шляху переміщення вихідного струменя під час розгазування 3. Виставити пости на свіжому струмені або знаки заборони в місцях за схемою провітрювання дільниці що додається 4. Розгазування проводити вказати спосіб розгазування у такій послідовності вказати черговість розгазування виробок у разі загазування декількох виробок 5. Проводити безперервний автоматичний контроль за вмістом метану у вихідному із загазованої виробки струмені вказати тип переносного автоматичного приладу і місце його встановлення 6. Доповісти гірничому диспетчерові про початок і закінчення робіт із розгазування. Начальник дільниці Погоджено: Начальник дільниці ВТБ Державний інспектор Держнагляд-охоронпраці