ДНАОП 1.1.30-5.24-96

ДНАОП 1.1.30-5.24-96 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ   Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р № 7 Kиїв ДНАОП 1.1.30-5.24-96 ІНСТРУКЦІЯ З ВИМІРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛУ В ШАХТАХ ТА ОБЛІКУ ПИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ До §§ 248 622 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Загальні положення 1.1. Концентрація пилу у рудниковому повітрі визначається у вагових гравіметричних показниках мг/м3 . Залежно від мети вимірювання визначається максимально разова оперативний пиловий контроль або середньозмінна {періодичний пиловий контроль концентрація усього пилу що витає в повітрі. Значення середньозмінноі концентрації пилу використовується з метою оцінки умов праці за пиловим фактором шляхом порівняння отриманих значень з гранично допустимими концентраціями пилу і врахуванням пилових навантажень на робітників. Значення максимально разової концентрації пилу використовується з метою оцінки ефективності заходів щодо знепилювання. 1.2. Виміри концентрації пилу у шахтах повинні провадитися як правило переносними пиломірами або аспі-раційними приладами пробонабірниками епізодичної дії допущеними до використання у вугільних шахтах. З метою оперативного пилового контролю допускається використання апаратури стаціонарного автоматичного контролю за допомогою датчиків встановлених у гірничих виробках. З метою періодичного пилового контролю можна застосовувати індивідуальні пробонабірники. 1.3. Виміри концентрації пилу повинні провадитися особами які пройшли навчання за спеціальною програмою і склали екзамен. 1.4. На дільниці ВТБ повинен вестися журнал обліку концентрації пилу за установленою формою додаток 1 . Журнал повинен зберігатися протягом не менше як 2 роки. 2. Періодичний пиловий контроль 2.1. Виміри концентрації пилу повинні провадитися на всіх робочих місцях. Періодичність вимірів - не рідше одного разу на квартал. Якщо запилення повітря на ок- ремих робочих місцях не перевищує гранично допустимих концентрацій вимірювання можна проводити не рідше одного разу на рік або за необхідністю. 2.2. Періодичний пиловий контроль проводиться працівниками ДВГРС або спеціалізованою організацією. 2.3. Вимірювання концентрації пилу повинні проводитися згідно з графіком {додаток 2 який за 15 днів до початку кварталу складається керівником дільниці ВТБ узгоджується з ДВГРС або спеціалізованою організацією і затверджується технічним керівником підприємства. 2.4. Пиломір або пробонабірник повинен розташовуватися як правило у зоні дихання того хто працює але не далі як 0 5 м від його обличчя. В окремих випадках допускається розташування пробонабірника на відстані не більше ніж 1 м від того хто працює за напрямом руху вентиляційного струменя. 2.5. Вимірювання середньозмінної концентрації пилу повинно вестися протягом не менше як 75% тривалості зміни за умови охоплення усіх виробничих операцій протягом зміни перерв у роботі та виконання установленої норми виробки не менше ніж на 80%. 2.6. Відбір проб пилу повинен оформлятися актом-на-рядом додаток 3 . Результати вимірів оформлені у вигляді повідомлення додаток 4 передаються шахті у дводенний строк. 3. Оперативний пиловий контроль 3.1. Виміри концентрації пилу повинні проводитися під час виконання основних виробничих процесів. Періодичність вимірювань - не рідше одного разу на місяць. Якщо запилення повітря під час виконання окремих виробничих процесів не перевищує гранично допустимих концентрацій вимірювання можна провадити не рідше одного разу на рік або за необхідністю. 3.2. Оперативний пиловий контроль проводиться дільницею ВТБ. Допускається проводити виміри працівниками ДВГРС або іншої спеціалізованої організації. 3.3. Вимірювання концентрації пилу повинні проводитися згідно з графіком який за 15 днів до початку місяця складається керівником дільниці ВТБ і затверджується технічним керівником підприємства. 3.4. Відбір-проб пилу або вимірювання концентрації пилу повинні проводитися на середині висоти виробки а У виробках висотою понад 2 м - на висоті 1 5 м від підошви. В очисних виробках похилих пластів розділених елементами кріплення на окремі дороги відбір проб провадиться у центрі перерізу тієї дороги на якій переважно знаходяться люди. Замірний переріз повинен розташовуватися в таких місцях залежно від типу джерела пилу: під час виймання вугілля комбайнами на похилих і пологих пластах - за 10-15 м від комбайна за напрямом руху повітря; під час виймання вугілля комбайнами на крутих пластах - у вентиляційному штрекові за 10-15 м від лінії вибою; під час виймання вугілля стругами на похилих і пологих пластах - у лаві за 10-15 м від вентиляційного штреку; під час щитового виймання крутих пластів - на робочому місці машиніста; під час проведення підготовчих виробок - за 25-30 м від вибою; у конвеєрних виробках - в 10-15 м від кожного пункту перевантаження вугілля за напрямом руху повітря. Допускається при вийманні тонких похилих і пологих пластів виміри концентрації пилу провадити в вентиляційному штрекові за 20-25 м від лінії вибою. 3.5. Під час відбору проб пилу слід використовувати спеціальні фільтроутримувачі патрони . Патрон під час відбору проби необхідно розташовувати так щоб його осьова лінія знаходилась у горизонтальній площині а лінія входу в патрон запиленого повітря була перпендикулярною до напряму руху повітряного струменя у виробці. У випадку коли робочі процеси або операції супроводжуються викидом великих часток за наявності капання або інших перешкод а також при швидкості повітря понад 2 м/с вхідний отвір патрона повинен бути спрямований до низу. 3.6. Тривалість вимірювання максимально разової концентрації пилу повинна становити не менше як ЗО хв при нормальному ході основного пилоутворювального процесу. Під час використання аспіраційних приладів або інших пилопробонабірників може провадитися безперервний відбір однієї або послідовно декількох проб. Середнє значення концентрації пилу визначається як середнє арифметичне з окремих визначень. При цьому вміст пилу в повітрі обчислюють за формулою: С = W1-W2 1000 / V x t мг/м3 де W1 - вага фільтру з пилом мг; W2- вага чистого фільтру мг; V - продуктивність аспіраційного приладу або пило-пробонабірника л/хв; t - тривалість відбору проби хв. 3.7. Для всіх очисних виробок з комбайновою щитовою або струговою виїмкою а також підготовчих виробок які проводяться комбайнами повинні встановлюватися технічно досяжні рівні залишкової запиленості повітря ТДР . Для встановлення ТДР повинні бути проведені виміри концентрації пилу в місцях що вказані вище при суворому додержанні параметрів знепилення які зазначені в «Інструкції з комплексного знепилювання повітря». Результати вимірів розглядаються і приймаються як ТДР комісією у складі головного інженера шахти голова інспектора Держнаглядохоронпраці і технічного інспектора праці профспілки. Прийняте рішення оформлюється актом і узгоджується з МакНДІ. Термін дії прийнятих значень ТДР не повинен- перевищувати один рік. 4. Облік пилових навантажень 4.1. На кожній дільниці шахти повинен вестися журнал обліку пилових навантажень робітників та ІТП додаток 5 . 4.2. У кінці кожного кварталу до журналу заносять на кожного працівника дані про кількість відпрацьованих змін та середньозмінної концентрації пилу на робочому місці на основі записів у табелях виходів книзі нарядів та повідомлень про результати вимірів концентрації пилу. 4.3. Пилове навантаження робітників та ІТП визначають шляхом множення числа відпрацьованих змін на се-редньозмінну концентрацію пилу на конкретному робочому місці. 4.4. Контроль обліку пилових навантажень на шахті повинен здійснюватися особою призначеною наказом керівника підприємства. Вказана особа не рідше одного разу на півроку проводить аналіз пилових навантажень робітників шахти. Результати аналізу подаються керівникові підприємства і використовуються під час розробки заходів щодо зниження концентрації пилу на робочих місцях. 4.5. Відповідальність за ведення журналу покладається на керівника дільниці. 4.6. Журнал повинен бути пронумерований прошнурований та скріплений печаткою шахти. 4.7. Журнал обліку пилових навантажень повинен зберігатися не менше як 25 років. Додаток 1 ЖУРНАЛ обліку концентрації пилу у гірничих виробках шахти виробничого об'єднання Дата виміру номер повідомлення Н аймен у -вання виробки місце виміру Роботи що виконуються у момент виміру Тип і кількість працюючих машин і механізмів Способи і засоби боротьби з пилом Швидкість повітря у місці вимірювання м/с Концентрація пилу се-редньозмін-на мг/м3 1 2 3 4 5 6 7 Додаток 2 УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Командир взводу ДВГРС або командир іншої спеціалізованої організації Технічний керівник шахти « » 19 р. " " 19 р. ГРАФІК виміру концентрації пилу в гірничих виробках шахти виробничого об'єднання на квартал 19 р. Найменування виробки Місце виміру Число вимірів Примітка 1 2 3 4 Керівник дільниці ВТВ Додаток З АКТ-НАРЯД на вимірювання концентрації пилу Цей акт складено про те що 19 р. зроблено вимірювання концентрації пилу в гірничих вироб ках шахти виробничого об'єднання Найменування виробки Місце виміру Роботи що виконувались у момент виміру Тип пиломіру пробонабірного пристрою і його заводський номер Номер проби Тривалість виміру хв Об'ємна швидкість протягування повітря через фільтр л/хв Концен- т ра ц і я пилу мг/м3 1 2 3 4 5 6 7 8 Керівник дільниці ВТБ Представник ДВГРС або іншої спеціалізованої організації Додаток 4 Повідомлення № від « » 19 р. про результати вимірів концентрації пилу у гірничих виробках шахти виробничого об'єднання Дата вимірів Номер акту-наряду Найменування виробки Місце виміру Роботи що виконувались під час вимірів Номер проби Концен-т ра ці я пилу мг/м3 1 2 3 4 5 6 7 Додаток 5 ЖУРНАЛ обліку пилових навантажень робітників і ІТП дільниці шахти виробничого об'єднання за 199 р. Дата Прізвище ім'я по батькові Табельний номер Найменування гірничої виробки де знаходилось робоче місце Характеристика виконуваної роботи Кількість відпрацьованих змін Середньо-змінна концент-рація пилу на робочому місці мг/м3 Пилове наванта-же н ня гр.6 х гр.7 Сумарне пилове навантаження 3 початку року 1 2 3 4 5 6 7 8 9