ДНАОП 1.1.30-5.26-96

ДНАОП 1.1.30-5.26-96 Інструкція зі складання вентиляційних планів

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ   Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р № 7 Kиїв ДНАОП 1.1.30-5.26-96 ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПЛАНІВ До § 261 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Вентиляційний план шахти повинен складатися із схеми вентиляції пояснювальної записки заходів щодо забезпечення провітрювання шахти та схеми вентиляційних з'єднань. На шахтах які використовують для розрахунку вентиляції ЕОМ наявність схеми вентиляційних з'єднань не обов'язкова. 2. Схема вентиляції складається по шахті в цілому. При розробці одного пласта схема може бути виконана на копії плану гірничих робіт. 3. На схему вентиляції повинні бути нанесені умовними позначками вказаними в додатку до діючої Інструкції: а вентилятори головних і допоміжних вентиляційних установок із зазначенням їх типу подачі й тиску можливості реверсування; б стаціонарні й тимчасові підземні дегазаційні установки дегазаційні газопроводи та свердловини пробурені з поверхні; в повітроохолоджувальні пристрої із зазначенням їх типу та холодопродуктивності; г калориферні установки із зазначенням типу калориферів і поверхні нагріву; д напрямок свіжого вентиляційного струменя - червоними стрілками і відпрацьованого синіми; є вентиляційні пристрої; перемички кросинги вентиляційні та пожежні двері; місця вимірів кількості повітря із зазначенням кількості повітря площі поперечного перерізу виробки швидкості повітря; ж ВМП із зазначенням їх типу й подачі пиловідсмоктувальні установки газовідсмоктувальні вентилятори; з водяні сланцеві заслони; завіси та пиловловлюваль-ні жалюзійні перегородки; і телефони; к датчики стаціонарної автоматичної апаратури контролю вмісту метану та кількості повітря. 4. На схемі вентиляції повинно бути вказано: а фактична кількість повітря що надходить до шахти на крила горизонти дільниці до очисних виробок до камер до вибоїв тупикових виробок а також до місць установлення ВМП; фактичні швидкості повітря в очисник і тупикових виробках; б фактична кількість вихідного повітря з шахти крил горизонтів дільниць та очисних виробок; в фактична кількість повітря на початку та у кінці штреків і похилів для визначення втрат повітря; г розрахункова кількість повітря для очисних і тупикових виробок виїмкових дільниць камер місць встановлення ВМП. Розрахункова кількість повітря наноситься червоним кольором а фактична - чорним із зазначенням дати вимірів. 5. У таблиці на схемі вентиляції повинні наводитися: а категорія шахти за газом; б небезпека за пилом; в абсолютна газовість шахти м3/хв; г відносна газовість м3/т; д загальна кількість повітря фактична й розрахункова що надходить до шахти; є втрати повітря: зовнішні - у процентах від подачі вентиляторів та внутрішні - у процентах від кількості повітря що надходить у шахту. 6. Пояснювальна записка до вентиляційного плану складається один раз на рік. У ній наводяться: а перелік пластів вугілля схильних до самозапалювання небезпечних за гірничими ударами небезпечних за пилом небезпечних за суфлярними виділеннями та небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу; б спосіб і схема провітрювання шахти; в типи вентиляторів робочих і резервних головних і допоміжних вентиляційних установок їх фактична подача й тиск а також максимально можлива подача під час роботи на дану сіть швидкість обертання робочих коліс кути встановлення лопаток для вісевих вентиляторів технічний стан вентиляторів можливість реверсування; г наявність дегазаційної установки тип вакуум-насосів їх кількість подача та кількість відсмоктуваного метану; д кількість і типи ВМП; е кількість очисних виробок провітрюваних послідовно з двох лав провітрюваних послідовно враховується тільки друга ; ж кількість випадків загазування очисних і тупикових виробок за рік; аналіз причин загазування та ефективності застосовуваних заходів; з список наявних вимірювальних приладів та їх потреба. 7. Заходи щодо забезпечення провітрювання шахти складаються на рік з розбивкою по кварталах відповідно до виробничої програми розвитку гірничих робіт. Основою для розробки заходів є результати оцінки стану провітрювання яка провадиться відповідно до посібника з проектування вентиляції вугільних шахт. Розрахунок кількості повітря провадиться два рази на рік не менше одного разу на півроку і коригується у разі кожної зміни геологічних і гірничотехнічних умов. У разі розробки виробничої програми розвитку гірничих робіт на п'ятиріччя розрахунок вентиляції виконується на період з найбільш важкими умовами провітрювання. Під час розробки заходів щодо забезпечення провітрювання шахти у випадку необхідності слід передбачати: а розділення основного струменя свіжого повітря на окремі паралельні струмені для відокремленого провітрювання очисних і тупикових виробок;- б скорочення довжини вентиляційних виробок проведення вентиляційних шурфів свердловин використання флангових схем провітрювання і т.д.; в зниження втрат повітря; г зниження аеродинамічного опору гірничих виробок; д заміну вентиляторів більш продуктивними; е використання ефективних схем провітрювання виїмкових дільниць та ін. Номер знака за ГОСТ 2.855-75 І ГОСТ 2.856-75 чисельник - № таблиці знамен ник - № знака Умовний знак Найменування знаків 1 2 3 3/1 Струмінь свіжого повітря червона струмінь відпрацьованого повітря синя З/З Головна вентиляційна установка Допоміжна вентиляційна установка Вентилятор підземної допоміжної вентиляційної установки 3/4 Вентилятор вентилятори місцевого провітрювання Пиловідсмоктувальна установка Газові дсмокту вальний вентилятор Змішувальна камера Повітрозабірна камера 5/1 Стволи шахт шурфи переріз круглий Стволи шахт шурфи пе- реріз прямокутний 5/4 Устя стволу похилого штольні переріз прямо- кутний і трапеціє видний Устя стволу похилого з штольні переріз сводо- подібний 3/19 Повітроохолоджувальний пристрій 3/16 Калорифер 3/22 Станція заміру кількості повітря 5/22 Телефон 3/9 Двері вентиляційні зачи- нені Двері вентиляційні від- чинені які зачиняються тільки в аварійних ви- падках Автоматичні вентиляцій- ні двері Двері вентиляційні з ре- гулюючим вікном 11/1 Перемичка вентиляційна глуха 3/13 Перегородка вентиляційна поздовжня 3/7 Кросинг 3/14 Ежектор Вентиляційна труба для провітрювання за рахунок загальношахтної депресії Вентиляційна труба для нагнітання колір стрілки червоний Вентиляційна труба для витяжки колір стрілки синій Газовідвідний трубопровід. Проставляється діаметр в мм колір синій Дегазаційний газопровід жовтий 3/23 Підземна вакуумнасосна станція Датчики контролю параметрів рудникової атмосфери: М - метану; 0В - оксиду вуглецю; К - кисню; Ш - швидкості кількості повітря 3/15 Заслон сланцевий Заслон водяний Заслон водяний розосереджений Заслон сланцевий розосереджений Водяна завіса Туманоутворююча завіса Пиловловлювальна жалюзійна перегородка