ДНАОП 1.1.30-5.27-96

ДНАОП 1.1.30-5.27-96 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р. № 7 Київ РОЗРОБЛЕНО Міністерством вугільної промисловості України та Державним комітетом України по нагляду за охороною праці за участю науково-дослідних інститутів виробничих об'єднань по видобуванню вугілля шахт і шахтобудівельних організацій місцевих органів Держнаглядохоронпраці наукової громадськості та спеціалістів гірничої справи. ВНЕСЕНО Управлінням охорони праці надзвичайних ситуацій та екології Мінвуглепрому України та Управлінням по нагляду у вугільній промисловості Держнаглядохоронпраці України. ВВЕДЕНО вперше. ПЕРЕДМОВА Правила безпеки у вугільних шахтах розроблені Мінвуглепромом та Держнаглядохоронпраці України за участю інститутів виробничих об'єднань шахт і шахтобудівельних організацій місцевих органів Держнаглядохоронпраці наукової громадськості та спеціалістів гірничої справи. Правила безпеки чинні при проектуванні будівництві реконструкції та експлуатації шахт гірничошахтного устаткування засобів захисту та контролю. Правила видаються українською і російською мовами у трьох книгах: перша - "Правила безпеки у вугільних шахтах"; друга та третя - "Збірник інструкцій до Правил безпеки у вугільних шахтах". З введенням цих Правил чинність "Правил безпеки у вугільних та сланцевих шахтах" виданих у 1986 р. припиняється. Редакційна колегія: С.П. Ткачук голова А.І. Бобров Б.А. Грядущий С.О. Єршов А.Г. Заболотній Є.П. Захаров О.А. Колесов В.П. Колосюк М:Б. Льовкін С.Г. Луньов П.С. Пашковский В.В. Пудак В.Я. Рудой Г.Ф. Солопов М.С. Сургай Г.М. Суслов Е.М. Теличко С.В. Янко. Відповідальні за випуск: Г.М. Суслов Держнаглядохоронпраці А.Г. Заболотній Мінвуглепром . ДНАОП 1.1.30-5.27-96 ІНСТРУКЦІЯ З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ НА ШАХТАХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА РАПТОВИМИ ВИКИДАМИ ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬ КРУТІ ПЛАСТИ До § 443 Правил безпеки у вугільних шахтах І. Загальні положення 1. Дана інструкція поширюється на проектування електропостачання та експлуатацію електроустаткування в шахтах небезпечних за раптовими викидами що розробляють круті пласти. 2. Електропостачання очисних і підготовчих виробок повинно здійснюватися за проектом підписаним головним енергетиком головним механіком шахти і затвердженим головним інженером шахти. 3. На кожній шахті мають бути схеми підземного електропостачання складені згідно з «Інструкцією типового оформлення схем підземного електропостачання шахт». 4. Механіком і заступником помічником механіка дільниці повинні призначатися особи що мають спеціальну гірничотехнічну освіту і стаж роботи на газових шахтах не менше одного року. II. Область та умови застосування електроустаткування 5. Допускається застосування електроустаткування з рівнем вибухозахисту РВ без системи автоматичного швидкодіючого вимикання: а у виробках зі свіжим струменем повітря на небезпечних за раптовими викидами крутих пластах що розробляються без захисту а також у виробках в які одночасно поступають вихідні струмені повітря з крутих пластів небезпечних і безпечних за раптовими викидами вугілля та газу. В цих випадках електроустаткування і кабелі повинні розміщуватися в зазначених виробках на відстані не менше як 150 м від вибою підготовчих виробок і не менше як 50 м від очисних вибоїв на небезпечних за раптовими викидами пластах що розробляються без захисту. У разі розміщення електроустаткування і кабелів у камерах або за наявності інших пристроїв що захищають електроустаткування і кабелі від механічних пошкоджень при раптових викидах а також при повороті виробок на кут понад 45° відстань від вибою тупикових виробок до електроустаткування може бути зменшена до 50 м; б у виробках що проводяться по породі в очисних і підготовчих виробках на пластах безпечних за раптовими викидами в шахтах небезпечних за викидами а також у зазначених виробках на пластах небезпечних за раптовими викидами за умови їх захисту надроблюванням або підроблюванням для Донбасу а також інших басейнів країни при захисті їх одним із зазначених способів та іншими способами що рекомендуються МакНДІ; в у вибоях горизонтальних і похилих підготовчих виробок які відкривають незахищені пласти небезпечні за раптовими викидами за умови вимикання подачі електроенергії на весь час проведення робіт починаючи з моменту підходу вибою виробки до пласта на відстань не меншу як 4 м за нормаллю до пласта і до відходу від розкритого пласта на таку ж відстань а також закріплення фіксування постійним кріпленням цієї ділянки; перед струсним підриванням електроустаткування і кабелі повинні розташовуватися на відстані зазначеній в п."а". На час струсного підривання в усіх виробках шахти в які може потрапити метан після вибуху подача електроенергії повинна бути відключена. Поновлення подачі електроенергії може бути здійснено тільки після перевірки вмісту метану в атмосфері виробки; г при проходженні та поглибленні вертикальних стволів якщо за 4 м за нормаллю перед розкриттям пласта і в період проходження по пласту небезпечному за раптовими викидами електроустаткування і кабелі будуть розташовані на полку розміщеному в зоні постійного кріплення на відстані не менше як 12 м від діючого вибою ствола. На час струсного підривання електроенергія повинна бути відключена; д в очисних виробках на безпечних за раптовими викидами пластах що розробляються без захисту широкими смугами за падінням із застосуванням щитових агрегатів або подібних технічних засобів. III. Схеми електропостачання. Електроустаткування 6. Електропостачання пересувних підстанцій ПДПП що розташовані у виробках із вихідним струменем повинно здійснюватися відокремлено від електричних мереж що знаходяться на поверхні з захистом від витікання струму в мережах напругою 6000 В. 7. Вимикання ПДПП і РПП-6 дільниці повинно здійснюватися апаратами з короткозамикачами без витримки часу. 8. В лавах що відробляються за простяганням забороняється застосування кабелів що мають зчалки а також з'єднувачів напруги не передбачених у заводській схемі електропостачання машини. 9. Підбирання кабелю в лавах відроблюваних за простяганням під час роботи виймальної машини повинно проводитися за допомогою автоматичного кабелепідбирача або інших пристроїв що забезпечують підбирання його під час пересування машини. 10. У схемах електроустаткування повинно передбачатися дистанційне вимикання ПДПП з місця їх встановлення. 11. У схемах електропостачання вибійних машин і комплексів повинні передбачатися пристрої для дистанційного аварійного вимикання РПП-0 69 0 4 дільниці вибою з пульта управління машиною. 12. На прохідницьких комбайнах і породонавантажувальних машинах повинно передбачатися іскробезпечне живлення фари. Терміни спорядження прохідницьких машин іскробезпечними джерелами живлення встановлюються Мінвуглепромом за погодженням з Держнаглядохоронпраці. IV. Електропостачання щитових агрегатів 13. Застосування щитових агрегатів з електроустаткуванням з рівнем вибухозахисту РВ допускається за проектом затвердженим головним інженером шахти. У разі застосування щитового агрегату з одним електроприводом останній повинен розміщуватися на відстані не більшій за 10 м від вуглеспускної печі по якій під щит поступає свіжий струмінь повітря. В іншій частині простору під щитом і в дільничних вентиляційних виробках повинно застосовуватися електроустаткування з рівнем вибухозахисту РО і РВ з системою автоматичного швидкодіючого вимикання. Допускається застосування щитових агрегатів з двома електроприводами і кабелями прокладеними по всій довжині щита а також іншим електроустаткуванням з рівнем вибухозахисту РВ за наявності вентиляційних печей пройдених на всю висоту етажа в кінці і на початку лави і здійсненні заходів що виключають викиди по всій довжині лави. Забороняється розміщення кабелів і електроустаткування з рівнем вибухозахисту РВ без системи автоматичного швидкодіючого вимикання на відкотному конвеєрному штреку від вуглеспускної печі в бік вибою тупикової виробки. 14. На додаток до вимог "Правил безпеки у вугільних шахтах" датчики апаратури автоматичного контролю метану повинні встановлюватися біля електроблоків агрегату на відстаніі не більшій за ЗО см від верхньої балки кріплення і настроюватися на вимикання електричної енергії дільниці при перевищенні концентрації метану 1%. Телевимірювання від цих датчиків повинно бути виведено в диспетчерський пункт. 15. Кабель що подає живлення до щитового агрегату повинен спускатися періодично по мірі спускання агрегату. Допускається під щитом мати запас кабелю не більше як 10 м. Усі кабелі у привибійному просторі особливо у місцях їх уводів у електроустаткування повинні бути захищені від механічних пошкоджень пристроями передбаченими конструкцією щитового агрегату. 16. Усі особи що працюють під щитом повинні мати при собі акумуляторні світильники суміщені з метан-сигналізатором.