ДНАОП 1.1.30-5.30-96

ДНАОП 1.1.30-5.30-96 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки вставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р. № 7 Київ ДНАОП 1.1.30-5.30-96 ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ВИБОРУ І ПЕРЕВІРКИ УСТАВОК МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1200 В До § 488 Правил безпеки у вугільних шахтах І. Визначення струмів короткого замикання Розрахунок ефективних значень струмів короткого замикання к.з. здійснюється з метою визначення мінімального значення струму двофазного к.з. необхідного для вибору уставок засобів захисту а також максимального значення струму трифазного к.з. необхідного для перевірки комутаційної апаратури на вимикаючу здатність. 1. Розрахунковий мінімальний струм двофазного металевого к.з. І 2 к з mjn в найбільш електричко віддаленій від трансформатора точці мережі визначається з урахуванням параметрів високовольтної розподільної мережі трансформатора і нагрівання жил кабелю до 65°С а також з урахуванням перехідних опорів контактів і елементів комутаційних апаратів у тому числі й опору в місці к.з. Розрахунковий струм I 2 к.з..min. B залежності від приведеної довжини кабелів і параметрів мережі може визначатися за таблицями 1-5 додатка. Для проміжних значень потужності к.з. і довжин кабельних ліній не наведених у таблицях струми к.з. визначаються методом лінійної інтерполяції. Струми двофазного к.з. можуть бути визначені за формулою: I 2 k.з.min = 0 95*UН *103 / 2? rPC + rT +rKL ПР 2 + xPC +xT +xK +LПР 2 1 де UН- середня номінальна напруга ступеню приймається рівною 0 133; 0 23; 0 4; 0 69 або 1 2 кВ; гРС гТ хРС хТ - відповідно активні та індуктивні опори високовольтної розподільної мережі та трансформатора приведені до вторинної обмотки Ом; гК хК - відповідно активний та індуктивний опір 1 км кабелю перерізом 50 мм2 Ом/м; LПР - приведена до перерізу 50 мм2 або 4 мм2 довжина кабельних ліній включених в коло к.з. м. У разі визначення розрахункового струму І 2 к.з.тіп допускається: не брати до уваги опір розподільної мережі при потужності дільничих підстанцій до 400 кВ-А включно тобто приймати хРC =0 rРС =0; при потужності к.з. SКЗ > 50 MB- А приймати активний опір розподільної мережі рівним нулю тобто г PC = 0. Повний активний та індуктивний опір високовольтної розподільної мережі при SK3 < 50 MB- А визначається за формулами: ZPC = U2Н / SКЗ ; rPC = 1 1/SКЗ - 0 02 ; XPC = ? Z2PC - r2PC де SK3 - потужність к.з. на вводі дільничної підстанції або на шинах найближчого живлячого РПП-6 MB А. Індуктивний і активний опір трансформатора визначається за формулами: X T = 10*UK* U2Н / S T ; rT = PK *U2Н / S2T ; 3 де UK- напруга короткого замикання %; ST - номінальна потужність трансформатора кВ А; Рк - втрати короткого замикання трансформатора Вт. Активний та індуктивний опір жил кабелю приймаються за каталожними даними і перераховуються для температури нагрівання 65°С. Для зазначеної температури нагрівання і перерізу мідних жил 50 мм2 активний опір дорівнює 0 423 а індуктивний - 0 075 Ом/км. Сумарний перехідний опір контактів і елементів апаратів а також перехідний опір в місці к.з. приймається таким що дорівнює 0 005 Ом на один комутаційний апарат враховуючи точку к.з. Розрахунковий мінімальний струм к. з. у найбільш електричко віддаленій точці іскронебезпечного приєднання що відходить від апарата напругою до 42 В достатньо точно визначається за формулою: I K.З . min = U H / rT +2rK ; 4 де UH -номінальна напруга вторинної обмотки трансформатора В; гТ - опір трансформатора приведений до вторинної обмотки Ом зазначається в інструкціях з експлуатації апаратів ; гК - опір однієї жили кабелю Ом приймається таким що дорівнює 0 008; 0 005; 0 0033 та 0 002 Ом/м для кабелів з перерізом жил 2 5; 4; 6 та 10 мм2 відповідно . 2. Приведена довжина кабельних ліній Ц з урахуванням опору контактів і елементів апаратів І перехідного опору в місці к.з. визначається за формулою: L ПР = L 1 k ПР 1 + L2 k ПР2…..+ Ln k ПPn + k+1 le 5 де Lj.......Ln - фактичні довжини кабелів з різним перерізом жил м; knpl...kпpn - коефіцієнти приведення; k - число комутаційних апаратів послідовно включених до кола к.з. враховуючи автоматичний вимикач ПДПП; 1е=10 м - приведена довжина кабельної лінії еквівалентна перехідним опорам у точці к.з. і елементів комутаційних апаратів. При перевірці уставки струму спрацювання захисту апарата який захищає живлячий кабель і електрообладнання гірничих машин з багатомоторним приводом необхідно до Ьд визначеній за формулою 5 додавати приведену довжину кабелю з перерізом жили 50 мм2 струмообмежу-вальний вплив якого еквівалентний включенню в мережу яку захищають елементів внутрішнього монтажу. Ця величина зазначається в заводських інструкціях з експлуатації машин. При визначенні І 2 к 3 min в освітлювальних мережах необхідно зазначати опір контактів. Для цього до значення Lпр необхідно додати величину 2п де п - число світильників і трійникових муфт в колі к.з. у мережі освітлення. Коефіцієнти приведення kПР перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к.з. І 2 к 3min наведені в таблиці: Перерізи основної жили кабелю мм2 Коефіцієнт приведення kПР Перерізи основної жили кабелю мм2 Коефіцієнт приведення kПР Для мереж напругою 380-1140 В перерізи приведені до 50 мм2 4 12 3 35 1 41 6 8 22 50 1 00 10 4 92 70 0 72 16 3 06 95 0 54 25 1 97 120 0 43 Для мереж напругою 127-220 В перерізи приведені до 4 мм2 2 5 1 6 6 0 67 4 0 1 0 10 0 40 3. Максимальний струм трифазного к.з. на вводі апарата може бути підрахований виходячи із значення мінімального струму двофазного к.з. визначеного для тієї ж точки з урахуванням температурного коефіцієнта і підвищеної напруги вторинної обмотки трансформатора за формулою: I 3 к.з.mах = 1 6 I 2 К.З.min 6 II. Вибір і перевірка уставок струму спрацювання реле апаратів захисту 4. Величина уставки струму спрацювання реле автоматичних вимикачів магнітних пускачів станцій управління та ін. визначається за формулами: а для захисту магістралі: Iу ? Iн.пуск + ? Iн.роб 7 де Іу - уставка струму спрацювання реле А; Ін .пуск - номінальний пусковий струм найбільш потужного електродвигуна А; Ін.роб - сума номінальних струмів усіх інших струмоприймачів А; б для захисту відгалужень що живлять групу одночасно вмикаючих електродвигунів з короткозамкненим ротором: Іу ??Ін.пуск . 8 Для захисту магістралей з потужними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором у разі якщо пускові струми перевищують 600-700 А допускається випускати уставки струму спрацювання реле виходячи з величини фактичних пускових струмів. Для приблизного визначення пускового струму номінальний робочий струм повинен бути збільшеним у випадку застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором в 6-7 разів а у разі використання електродвигуна з фазним ротором -в 1 5 раза; в для захисту відгалужень що живлять освітлювальне навантаження з лампами накалювання: І у ? 3Ін.роб . 9 а з люмінісцентними лампами Іу > 1 25Ін.роб . 10 5. Вибрана уставка струму спрацювання реле перевіряється за розрахунковим мінімальним струмом двофазного к.з. При цьому відношення кратність розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до уставки струму спрацювання реле повинне задовольняти умові: І 2 К.З.min / Іу ?kч 11 де kч=1 5 - коефіцієнт чутливості захисту. В окремих випадках за погодженням з головним енергетиком виробничого об'єднання комбінату тресту для магістралей і відгалужень виконаних броньованими або екранованими кабелями допускається зниження коефіцієнта чутливості до 1 25. III. Вибір і перевірка плавких запобіжників 6. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників визначається виходячи з умов: а для захисту магістралі І В ? І Н.ПУСК / 1 6?2 5 +? І Н.РОБ 12 де ІВ - номінальний струм плавкої вставки А; 1 6?2 5 - коефіцієнт що забезпечує неперегорання плавкої вставки при пусках електродвигунів з короткозамк-неним ротором. Для нормальних умов пуску електродвигуна рідкі пуски та швидке розвертання значення цього коефіцієнта слід приймати таким що дорівнює 2 5 а для важких умов пуску часті пуски при довгому розвертанні - 1 6?2. Надмірно понижувати номінальний струм плавкої вставки не слід так як остання може перегоріти при запусках що є однією із причин виходу з ладу електродвигунів у режимі однофазної їх роботи; б для захисту відгалуження - у разі застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором І В ? І Н.ПУСК / 1 6 ? 2 5 13 а у разі освітлювального навантаження Ів ? Ін.роб 14 Для установки застосовується плавка вставка із значенням номінального струму найближчим до розрахункового. Допускається паралельне включення в одному патроні запобіжника двох однакових або відмінних за номінальним струмом на 30-35% плавких вставок. При цьому сумарний струм їх не повинен перевищувати розрахункового; в для захисту іскронебезпечних кіл напруги до 42 В що відходять від апаратів пускачі станції управління тощо і живлячих зовнішні навантаження апарати автоматизації світильники місцевого освітлення тощо повинні установлюватися запобіжники величина плавкої вставки яких зазначається в інструкції з експлуатації апарата. Для захисту цих кіл можуть застосовуватися також малогабаритні автоматичні вимикачі влаштовані в апарат. 7. Вибрана плавка вставка повинна бути перевірена за розрахунковим мінімальним струмом двофазного к.з. найменшим перерізом жил кабелю і повинна відповідати найбільшому довгостроковому допустимому струмові навантаження. Відношення кратність розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до номінального струму плавкої вставки повинне задовольняти умові: І К. З .min / І В? 4-7 15 При цьому кратність що дорівнює 4 допускається в мережах з напругою 380-1140 В де потрібна плавка вставка на номінальний 'струм 160 і 200 А а також у мережах з напругою 127 і 220 В незалежно від величини струму плавкої вставки. 8. Плавка вставка для захисту іскронебезпечних кіл з напругою до 42 В повинна перевірятися за умовою: І К.З min / Ів? 5 І6 де Ів - номінальний струм плавкої вставки А. IV. Вибір і перевірка уставок струму спрацювання реле і плавких вставок запобіжників для захисту трансформаторів 9. Захист вторинної обмотки силового трансформатора і ділянки мережі від затискачів цієї обмотки до загального захисного апарата від мінімальних струмів двофазного к.з. повинна здійснюватися апаратом захисту встановленим з боку первинної обмотки цього трансформатора. Вибір і перевірка значення уставки струму спрацювання реле максимального струму встановлених на вторинному боці трансформатора напругою 1200 690 400 230 І 133 В проводиться за умови: а для трансформаторів з однаковими схемами з'єднання первинної і вторинної обмотки наприклад ?/? Y/Y І 2 К.З. min / КТ Іу ? 1 5 17 де І 2 к з mіm -розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з. на боці вторинної обмотки трансформатора А; Іу- уставка струму спрацювання реле апаратів з боку первинної обмотки трансформатора А; kT - коефіцієнт трансформації; 1 5 -коефіцієнт чутливості захисту; б для трансформаторів з різними схемами з'єднання первинної та вторинної обмоток наприклад ?/У Y/? І 2 К.З. min / к Т Іу? 3 ? 1 5. 18 Вибір і перевірка уставок струму спрацювання реле встановлених в КРП для захисту зазначених ділянок мережі на боці вторинної обмотки трансформаторів напругою 10-3/1 2-0 4 кВ повинні проводитися відповідно до «Інструкції з вибору і перевірки електричних апаратів напругою понад 1200 В». 10. Величина уставки струму спрацювання максимальних реле апаратів на боці первинної обмотки для захисту вторинної обмотки освітлювальних трансформаторів що живлять лампи наколювання і люмінесцентні лампи визначаються відповідно: Іу = 3 І Н.РОБ / к Т і Іу ? 1 25 І Н.РОБ / к Т . 19 11. Номінальний струм плавкої вставки запобіжників улаштованих в апарати установлені на первинному боці освітлювальних апаратів визначається за формулою: І В ? 1 2 ? 1 4 /кТ І Н.РОБ. 20 Приймається плавка вставка з найближчим до розрахункового значення номінальним струмом. Відношення кратність розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до номінального струму плавкої вставки повинне задовольняти умові: а для трансформаторів з однаковою схемою з'єднання первинної і вторинної обмотки І 2 К.З.min / к Т І В ? 4 . 21 б для трансформаторів з відмінною схемою з'єднання первинної і вторинної обмоток І 2 к з mіn / кТ І В ?3 ?4 21 де І 2 к з mm ~ розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з. визначений для випадку замикання на ввідних затискачах наступного після вторинної обмотки захисного апарата А. V. Перевірка уставок струму спрацювання реле за граяично вимикаючим струмом захисної апаратури 12. Для забезпечення надійного вимикання захисним апаратом максимальних струмів к.з. які можуть виникнути у захищаемому приєднанні необхідно щоб ІВ >1 2І 3 К.З max 23 де Ів - гранично вимикаючий струм захисного апарата А; I 3 к з.mах ~ розрахунковий максимальний струм трифазного к.з. А. У випадку якщо вимикаюча здатність перевіряємого апарата виявляється меншою величини зазначеної в 23 то за наявності на приєднанні що живить даний апарат другого контакту з достатньою вимикаючою здатністю необхідно щоб дотримувалась умова: Iу ?І В / 1 2 * Ч =0 .55 * І В . 24 де Іу - уставка струму спрацювання реле максимального струму апарата з вимикаючою здатністю що задовольняє умові 23 А; kЧ -коефіцієнт чутливості що дорівнює 1 5. Якщо умова 24 не дотримується то необхідно установлювати перед перевіряємим апаратом додатковий апарат що задовольняє умовам 23 і 24 . Вимога до перевірки апарата за гранично вимикаючим струмом не поширюється на автоматичні вимикачі встановлені в пересувних підстанціях і пускових агрегатах. Додаток Таблиця 1 Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В що живляться від трансформаторів різних типів Іриведе-на дов- жина кабелю LПР .м Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. А при потужності кВ*А пересувних підстанцій і трансформаторів ТКШВП ТКШВ ТСШВП ТСШВП -КП ТСВП ТСВП-КП ТСШВ ТСВ 135 180 240 320 100 160 250 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2928 3374 6116 8371 1869 3013 4760 7656 10 2872 3303 5852 7926 1847 2958 4631 7331 20 2816 3231 5589 7471 1825 2902 4497 6984 30 2760 3159 5333 7026 1802 2845 4360 6632 40 2703 3085 5086 6602 1780 2788 4221 6285 50 2647 3012 4851 6206 1757 2730 4083 5951 60 2591 2940 4629 5839 1735 2673 3947 5634 70 2535 2868 4420 5501 1712 2615 3815 5337 80 2480 2798 4223 5191 1689 2559 3686 5059 90 2427 2729 4040 4908 1667 2503 3562 4802 100 2374 2662 3868 4650 1644 2449 3442 4564 120 2272 2533 3558 4197 1600 2343 3218 4141 140 2175 2411 3288 3816 1556 2241 3013 3780 160 2083 2297 3052 3494 1513 2146 2828 3470 180 1997 2190 2844 3218 1472 2055 2660 3203 200 1915 2091 2660 2980 1431 1970 2518 2971 220 1839 1998 2498 2774 1392 1890 2370 2768 240 1767 1912 2353 2593 1355 1814 2245 2590 260 1700 1832 2223 2433 1319 1744 2131 1433 280 1636 1758 2105 2292 1284 1678 2027 2292 300 1577 1689 2000 2165 1250 1616 1936 2167 320 1521 1624 1904 2052 1217 1577 1845 2045 340 1469 1563 1816 1949 1184 1503 1764 1952 360 1420 1507 1736 1856 1156 1451 1691 1859 380 1373 1454 1662 1772 1127 1403 1622 1775 400 1329 1404 1596 1694 1100 1357 Ї559 1698 420 1288 1358 1532 1623 1073 1314 1501 1627 440 1249 1314 1474 1558 1048 1274 1446 1561 460 1212 1273 1421 1498 1023 1236 1395 1501 480 1177 1234 1370 1442 1000 1199 1348 1445 500 1144 1197 1324 1390 977 1165 1303 1393 520 1113 1162 1280 1341 955 1133 1261 1345 540 1083 1130 1239 1296 934 1102 1222 1299 560 1054 1098 1201 1254 914 1072 1185 1257 580 1027 1069 1164 1214 895 1044 1160 1217 600 1002 1041 1130 1177 875 1018 1117 1180 620 977 1014 1098 1142 858 933 1086 1145 640 954 989 1068 1109 841 969 1057 1112 660 931 965 1039 1078 824 945 1029 1081 680 918 942 1012 1049 808 923 1002 1051 700 890 920 986 1021 792 902 977 1023 720 870 899 961 994 777 882 953 997 740 851 879 938 969 763 863 930 971 760 833 859 916 945 749 845 908 948 780 816 841 894 923 735 827 888 924 800 799 823 874 901 722 810 868 903 820 783 806 854 880 710 793 849 882 840 768 790 835 860 697 778 830 862 860 753 774 818 842 686 763 813 843 880 739 759 801 823 674 748 796 825 900 725 745 785 805 563 734 780 808 920 712 731 769 789 552 702 765 791 940 699 717 754 774 642 707 750 755 960 687 704 739 758 632 695 735 760 980 675 692 725 743 622 683 722 745 1000 664 679 712 729 612 671 708 731 Таблиця 2 Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. в мережах з напругою 380 В що живляться від трансформаторів різних типів Приведена довжина кабелю LПР м Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. А при потужності кВ*А пересувних підстанцій ТКШВП ТКШВ ТСШВП ТСШВП-КП ТСВП ТСВП-КП. ТСШВ ТСВ 135 180 240 320 100 160 250 1 2 3 4 5 6 7 8 0 5045 5822 10537 14443 3223 5196 8202 10 4758 5453 9204 12140 3110 4909 7519 20 4469 5078 8000 10102 2994 4614 6814 30 4189 4717 6989 8502 2878 4325 6154 40 3925 4380 6162 7275 2763 4050 5564 50 3679 4071 5486 6328 2652 3793 5050 60 3453 3791 4931 5583 2544 3556 4605 70 3247 3539 4469 4987 2441 3340 4222 80 3068 3313 4082 4501 2344 3142 3890 90 2887 3109 3753 4099 2251 2963 3602 100 2731 2927 3471 3760 2163 2800 3350 120 2460 2613 3014 3225 2002 2516 2933 140 2233 2355 2661 2820 1859 2280 2604 160 2041 2141 2380 2505 1732 2081 2339 180 1878 1961 2153 2253 1619 1912 2122 200 1738 1807 1964 2046 1519 1767 1940 220 1617 1675 1806 1874 1429 1649 1787 240 1510 1561 1670 1728 1348 1532 1656 260 1417 1460 1554 1604 1276 1436 1542 280 1334 1372 1453 1496 1210 1351 1443 300 1260 1293 1364 1401 1150 1275 1355 320 1193 1223 1285 1318 1096 1207 1278 340 1133 1160 1215 1244 1047 1146 1219 360 1079 1103 1152 1178 1001 1090 1147 380 1030 1051 1095 1119 959 1040 1090 400 985 1004 1043 1065 921 994 1040 420 943 961 997 1010 885 952 993 440 905 921 954 971 852 913 951 460 870 885 914 931 821 877 912 480 837 851 878 893 792 844 876 500 807 820 845 859 766 813 843 520 779 791 814 826 740 785 812 540 753 764 785 797 717 758 783 560 728 738 758 769 695 733 756 580 705 715 733 743 674 710 732 600 683 892 709 719 654 688 708 620 663 671 687 696 636 667 686 640 644 652 667 675 618 648 666 660 626 633 647 655 602 630 646 680 607 616 629 636 586 612 628 700 592 599 612 619 671 596 611 720 577 583 595 602 557 580 594 740 562 568 580 586 543 565 579 760 549 554 565 571 531 551 564 780 535 541 551 556 518 538 550 800 523 528 537 542 506 525 537 820 511 516 525 530 495 513 524 840 499 504 512 517 484 502 512 860 488 493 501 506 474 490 500 880 478 482 490 494 464 480 489 900 468 472 479 483 455 470 479 920 458 462 469 473 446 460 469 940 449 452 459 463 473 451 459 960 440 443 450 454 429 442 450 980 431 435 441 445 420 433 441 1000 423 426 432 436 413 425 432 Таблиця З Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. в мережах напругою 660 В що живляться від трансформаторів ТСШВ-630/6 ТСВ-630/6 І підстанції ТСШВП-630/6 ТСВП-630/6 Приведена дов жина кабе- лю LПР м Потужність к.з. М - ВА 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 4820 5948 6702 7251 7712 8328 8931 9364 9902 10274 20 4341 5321 5970 6477 6886 7517 8033 8404 8810 9079 40 3930 4771 5329 5760 6115 6648 7079 7382 7658 7841 60 3586 4301 4778 5137 5435 5874 6219 6439 6648 6772 80 3291 3902 4301 4603 4848 5211 5490 5661 5801 5884 ЇОО 3038 3566 3902 4159 4358 4539 4877 5004 5105 5170 120 2818 3274 3588 3780 3949 4191 4370 4471 4546 4590 140 2628 3026 3274 3457 3589 3802 3949 4013 4987 4117 160 2461 2811 3026 3182 3301 3472 3594 3662 3703 3729 180 2311 2622 2808 2945 3046 3191 3294 3348 3382 3404 200 2179 2455 2620 2738 2828 2950 3038 3083 3113 3227 220 2061 2308 2453 2557 2653 2557 2635 2743 2818 2893 240 1954 2176 2306 2398 2466 2561 2624 2658 2878 2689 260 1859 2059 2175 2256 2316 2399 2457 2210 2500 2510 280 1772 1953 2057 2130 2184 2257 2306 2333 2346 2353 300 1629 1857 1951 2017 2065 2131 2175 2197 2209 2216 320 1619 1770 1856 1914 1958 2017 1056 2076 2086 2092 340 1552 1690 1769 1823 1869 1914 1950 1967 1977 1982 360 1490 1618 1689 1739 1774 1822 1854 1870 1877 1881 380 1433 1551 1617 1661 1694 1738 1767 1781 1788 1792 400 1380 1489 1550 1591 1621 1661 1688 1700 1706 1710 420 1331 1432 1488 1527 1554 1590 1615 1627 1631 1635 440 1285 1379 1431 1466 1492 1525 1547 1558 1562 1566 460 1242 1331 1379 1410 1434 1466 1486 1496 1500 1503 480 1202 1285 1330 1360 1382 1422 1429 1438 1442 1444 500 1164 1242 1284 1312 1332 1359 1377 1385 1388 1391 520 1129 1202 1241 1276 1286 1311 1327 1335 1338 1340 540 1096 1164 1201 1226 1247 1266 1282 1289 1292 1293 560 1064 1129 П63 1187 1203 1225 1239 1246 1249 1250 580 1035 1096 1128 1150 1166 1186 1199 1205 1208 1209 600 1007 1064 1115 1130 1149 1161 1167 1167 1170 1171 620 980 1035 1064 1083 1098 1114 1126 1132 1134 1135 640 955 1007 1034 1052 1065 1082 1093 1098 1100 1102 660 931 980 1006 1023 1036 1051 1062 1067 1069 1070 680 908 954 979 996 1007 1022 1032 1037 1038 1039 700 886 931 954 970 981 995 1004 1008 1010 1011 720 866 908 930 945 956 969 978 982 983 985 740 846 887 908 922 932 944 953 956 958 959 760 827 866 886 829 909 921 929 932 934 935 780 809 846 865 878 887 898 906 909 911 912 800 792 827 846 858 866 877 884 888 889 890 820 775 809 827 838 846 857 864 867 868 869 840 759 792 809 820 827 838 844 847 848 849 860 744 775 791 792 809 819 825 828 829 830 880 729 759 775 785 792 801 807 810 811 812 900 715 744 759 769 776 784 790 793 794 794 920 702 729 744 753 760 768 774 776 777 778 940 689 715 739 738 744 752 758 760 761 762 960 676 702 715 724 730 738 743 745 746 746 980 664 689 701 710 715 723 728 730 731 731 1000 652 676 689 697 702 710 714 716 717 717 Таблиця 4 Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. у мережі з напругою 1140 В що живляться від підстанції ТСВП-630/6 Приведена довжина кабе лю L ПР м Потужність к.з МВ-А 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 2785 3423 3864 4185 4443 4843 5163 5408 5729 5944 20 2687 3297 3723 4034 4289 4688 5004 5244 5539 5734 40 2594 3175 3585 3888 4133 4520 4835 5062 5327 5507 60 2507 3060 3450 3743 3980 4354 4653 4868 5108 5263 80 2425 2950 3322 3601 3828 4185 4471 4668 4884 5022 100 2347 2846 3200 3465 3680 4020 4289 4471 4664 4786 120 2273 2746 3081 3331 3536 3857 4110 4279 4446 4553 140 2202 2651 2969 3206 3399 3701 3936 4092 4241 4335 160 2136 2563 2863 3086 3268 3551 3772 3912 4043 4127 180 2073 2478 2762 2973 3144 3409 3612 3740 3859 3031 200 2014 2398 2666 2866 3027 3274 3463 3580 3685 3748 220 1957 2323 2576 2763 2914 3146 3322 3428 3521 3576 240 1904 2250 2490 2667 2809 3024 3188 3285 3367 3417 260 1853 2183 2410 2576 2709 2911 3063 3153 3226 3270 280 1804 2118 2333 2490 2615 2804 2944 3027 3093 3132 300 1758 2057 2260 2409 2527 2703 2833 2910 2967 3003 320 1714 1999 2191 2331 2442 2608 2730 2798 2851 2883 340 1672 1943 2127 2259 2363 2518 2632 2695 2743 2772 360 1632 1891 2064 2190 2288 2433 2539 2598 2641 2667 380 1593 1841 2006 2124 2217 2353 2453 2508 2547 2571 400 1557 1793 1950 2062 2150 2278 2371 2421 2458 2479 420 1521 1748 1897 2004 2086 2207 2294 2342 2374 2394 440 1487 1705 1846 1948 2026 2140 2221 2266 2296 2313 460 1455 1663 1799 1895 1969 2077 2153 2194 2221 2238 480 1424 1623 1753 1844 1915 2016 2089 2127 2152 2167 500 1395 1586 1709 1796 1863 1959 2027 2063 2086 2100 520 1366 1549 1668 1750 1814 1905 1969 2003 2024 2037 540 1339 1515 1628 1707 1767 1853 1914 1945 1966 1978 560 1312 1481 1590 1665 1723 1804 1862 1892 1910 1921 580 1284 1449 1553 1625 1680 1758 1812 1840 1857 1868 600 1262 1419 1518 1587 1639 1713 1765 1791 1808 1817 620 1239 1389 1485 1551 1601 1671 1720 1745 1760 1763 640 1216 1361 1453 1516 1777 1631 1677 1701 1715 1723 660 1194 1334 1422 1482 1528 1592 1659 1672 1672 1680 680 1172 1307 1392 1450 1493 1554 1618 1630 1630 1637 700 1152 1283 1364 1420 1461 1520 1580 1592 1592 1599 720 1132 1258 1336 1390 1430 1486 1544 1555 1555 1561 740 1113 1235 1310 1369 1400 1454 1509 1519 1519 1525 760 1095 1212 1285 1334 1371 1423 1375 1485 1485 1491 780 1077 1190 1261 1308 1344 1393 1443 1452 1452 1458 800 1059 1169 1237 1283 1317 1364 1412 1421 1421 1426 820 1042 1149 1214 1259 1291 1337 1383 1391 1391 1396 840 1026 1129 1192 1235 1267 1313 1354 1362 1362 1367 860 1010 1110 1171 1213 1243 1285 1327 1335 1335 1339 880 955 1092 1151 1191 1221 1261 1301 1308 1308 1312 900 980 1074 1131 1169 1198 1237 1276 1282 1282 1276 920 966 1057 1112 1149 1176 1214 1251 1258 1258 1262 940 951 1040 1094 1129 1156 1192 1228 1234 1234 1238 960 938 1024 1076 1110 1136 1171 1206 1211 1211 1215 980 925 1008 1058 1092 1117 1150 1184 1189 1189 1192 1000 912 993 1042 1075 1099 1131 1164 1162 1169 1172 Таблиця 5 Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. у мережах з напругою 127 220 Б що живляться від освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів Приведена довжина кабелю L ПР м Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. А для трансформаторів з напругою Приведена довжи- на кабелю Lр-м Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. А для трансформаторів з напругою 127 В 220 В 127 В 220 В ТСШ 2 5 кВА Пускові агрегати 3 5-4 0 кВА ТСШ 4 0 кВА ТСШ 4 0 кВА ТСШ 2 5 кВА АП АСК 3 5-4 0 кВА ТСШ 4 0 кВА ТСШ 4 0 кВА 0 142 420 362 193 210 48 63 54 80 10 134 350 320 185 220 46 60 52 77 20 126 285 280 177 230 45 58 50 75 ЗО 118 235 245 168 240 44 56 49 73 40 110 205 205 161 250 42 55 47 71 50 104 180 164 153 260 41 54 45 69 60 98 160 140 146 270 40 54 43 67 70 92 145 125 139 280 38 53 41 65 80 87 130 113 133 290 37 53 40 63 90 83 120 105 127 300 35 53 38 61 100 79 100 99 121 310 34 52 37 60 11О 76 100 94 116 320 33 52 36 52 120 72 95 88 111 330 32 52 35 57 130 69 90 83 107 340 31 52 34 56 140 66 82 77 102 350 ЗО 51 33 54 150 63 79 74 98 360 29 51 32 53 160 59 75 69 95 370 29 51 31 52 170 57 73 66 91 380 28 51 ЗО 51 180 54 70 62 88 390 28 51 30 50 190 52 68 59 85 400 28 50 ЗО 49 200 49 65 56 82