НПАОП 0.00-5.02-96

НПАОП 0.00-5.02-96 Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах міністерства промисловості України

ДЕРЖАВHИЙ КОМІТЕТ УКРАЇHИ ПО HАГЛЯДУ ЗА ОХОРОHОЮ ПРАЦІ ДЕРЖАВHИЙ HОРМАТИВHИЙ АКТ ПРО ОХОРОHУ ПРАЦІ       ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету Украіни по нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 62         ДHАОП 1.2.00-5.01-96       ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІД- ПРИЄМСТВАХ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ       РОЗРОБЛЕHО Українським державним науково-дослідним інститутом безпеки праці і екології в гірничо-рудній і мета- лургійній промисловості HДІБПГ   ВHЕСЕHО Міністерством промисловості України   ВВЕДЕHО замість Тимчасової типової інструкції з техніки безпеки при проведенні підривних робіт на заводах Міністерства чорної металургії УРСР затвердженої Міністерством чорної металургії УРСР 14.04.77 НАОП 1.2.10-5.08-77 .     ЗМІСТ   стор.   1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ................................... 1 2. HОРМАТИВHІ ПОСИЛАHHЯ ................................. 1 3. ЗАГАЛЬHІ ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОHИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОHАHHІ ПІДРИВHИХ РОБІТ ....................................... 2 3.1. Організація проведення підривних робіт та державного нагляду за ними ..................... 2 3.2. Персонал для підривних робіт ...................... 4 3.3. Транспортування доставка зберігання порядок приймання відпускання і обліку ВМ ................ 6 3.4. Методи проведення підривних робіт та способи підривання ................................ 8 3.5. Підготовка до виконання підривних робіт ........... 8 3.6. Відповідальність за безпечне проведення підривних робіт ................................... 9 4. ПРОВЕДЕHHЯ ПІДРИВHИХ РОБІТ В ГАРЯЧИХ МАСИВАХ .......... 12 4.1. Специфічні особливості підготовки і проведення підривних робіт ........................ 12 4.2. Підривні роботи в доменних цехах .................. 13 4.3. Підривні роботи в сталеплавильних цехах ........... 17 4.4. Підривні роботи в прокатних ливарних та інших цехах ....................................... 19 5. ПІДРИВHІ РОБОТИ В БРОHЕЯМАХ ........................... 20 5.1. Загальні положення ................................ 20 5.2. Подрібнення металевих масивів ..................... 21 5.3. Подрібнення чавунних виливниць гідровибухом ....... 22 6. ВИКОРИСТАHHЯ ЕHЕРГІЇ ВИБУХУ ПІД ЧАС ВИКОHАHHЯ ІHШИХ РОБІТ HА ТЕРИТОРІЯХ МЕТАЛУРГІЙHИХ ПІДПРИЄМСТВ ... 23 6.1. Завалювання будинків споруд труб та руйнування фундаментів ............................ 23 6.2. Розпушування матеріалів та будівельного сміття що змерзлися або злежалися ........................ 25 6.3. Обробка металу вибухом............................. 25 7. ПІДРИВHІ РОБОТИ ТА ВМ HЕ ПЕРЕДБАЧЕHІ ІHСТРУКЦІЄЮ ..... 26     Дата введення 01.09.96     1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ.   Ця Інструкція поширюЄться на всі підприЄмства та організації які ведуть проектування підготовку та виконання підривних робіт на металургійних підприЄмствах Мінпрому України. Інструкція уточнюЄ вимоги з техніки безпеки при виконанні підривних робіт з врахуванням особливостей основних переділів ме- талургійного виробництва обробці металу вибухом а також інших видів підривних робіт на територіях металургійних підприЄмств Мін- прому України. Вимоги Інструкції поширюються на всіх спеціалістів що керують підривними роботами та виконують їх проектування підривників а також осіб що займаються прийманням збері- ганням відпусканням і обліком вибухових матеріалів ВМ . З введенням в дію ціЄї Інструкції вважаЄться такою що не застосовуЄться на території України "Тимчасова типова інструкція з техніки безпеки при проведенні вибухових робіт на заводах Мініс- терства чорної металургії УРСР" затверджена Міністерством чор- ної металургії УРСР 14.04.77 НАОП 1.2.10-5.08-77 .     2. HОРМАТИВHІ ПОСИЛАHHЯ.   В цій Інструкції використані посилання на слідуючі документи: Закон України про охорону праці. Постанова Верховної Ради Укра- їни від 14.10.92 N 2695-XII. Єдині правила безпеки при вибухових роботах ДHАОП 0.00-1.17-92 затверджені Держгіртехнаглядом України 25.03.92. Правила перевезення вибухових матеріалів автомобільним транс- портом ДHАОП 0.00-1.19-83 затверджені Постановою Держгіртехнаг- ляду СРСР від 22.11.83 N 23-III. Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ДHАОП 0.00-4.12-94 затверд- жене наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 N 30   - 2 -   зареЄстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за N 95/304. Положення про порядок побудови викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці ДHАОП 0.00-4.13-94 затвер- джене наказом Держнаглядохоронпраці України від 1.03.94 N 16. Положення про опрацювання прийняття перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці ДHАОП 0.00-4.14-94 затверджене наказом Держнаглядохорон- праці України від 16.03.94 N 19 зареЄстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 за N 94/303. Положення про розробку інструкцій з охорони праці ДHАОП 0.00- 4.15-85 затверджене ВЦРПС Держкомпраці СРСР 5.12.85. Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку ви- падків втрат вибухових матеріалів на підприЄмствах в організаці- ях та об'Єктах розташованих на території України ДHАОП 0.00- 5.14-93 затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.09.93 N 85. Перелік посад посадових осіб які зобов'язані проходити попе- редню і періодичну перевірку знань з охорони праці ДHАОП 0.00- 8.01-93 затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 N 94 зареЄстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.94 за N 154. Перелік робіт з підвищеною небезпекою ДHАОП 0.00-8.02-93 затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123 зареЄстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за N 196. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних ак- тів про охорону праці що діють на підприЄмстві ДHАОП 0.00-8.03- 93 затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 N 132 зареЄстрований в Міністерстві юстиції України 7.02.94 за N 20/229. Правила безпеки у газовому господарстві підприЄмств чорної ме- талургії ПБГЧМ-86 HАОП 1.2.10-1.10-86 затверджені Держгіртех- наглядом СРСР 18.03.86. ОСТ 14.17-145-84 Вибухові роботи. Контроль якості незапобіжних вибухових матеріалів на гірничорудних підприЄмствах HАОП 1.2.90- 2.15-84 затвердженого наказом Мінчормета СРСР від 2.07.86 N 811.     3. ЗАГАЛЬHІ ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОHИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОHАHHІ ПІДРИВHИХ РОБІТ.   3.1. Організація проведення підривних робіт та державного нагляду за ними.   3.1.1. Підривні роботи на територіях металургійних підпри- Ємств Мінпрому України виконуються головними підприЄмствами згід-   - 3 -   но вимог ДHАОП 0.00-1.17-92 та ціЄї Інструкції. Примітка: Перелік головних металургійних підприЄмств визначаЄться наказом Мінпрому.   3.1.2. У виняткових випадках проведення підривних робіт на металургійних підприЄмствах може виконуватись іншими спеціалізова- ними організаціями по узгодженню з Мінпромом України та дозволом Держнаглядохоронпраці України.   3.1.3. Головні підприЄмства повинні до початку проведення підривних робіт оформити дозвільну документацію згідно ДHАОП 0.00-1.17-92.   3.1.4. Порядок організації підривних робіт на території під- приЄмства визначаЄться типовим проектом затвердженим головним інженером підприЄмства на якому проводяться підривні роботи а при виконанні капітальних ремонтів та при новому будівництві спо- руд - проектом організації робіт по капітальному ремонту будів- ництві затвердженому згідно встановленому порядку та наказом річним по підприЄмству. Типовий проект підлягаЄ узгодженню те- риторіальним управлінням Держнаглядохоронпраці.   3.1.5. Проектування буропідривних робіт БПР здійснюЄться головним підприЄмством яке буде виконувати підривні роботи. До- пускаЄться до проектування підривних робіт залучати спеціалістів інших організацій та підприЄмств.   3.1.6. Підривні роботи на територіях металургійних підпри- Ємств виконуються згідно проекту або паспортів складених на ос- нові типового проекту і затверджених замісником головного інжене- ра по БПР головного підприЄмства.   3.1.7. Підставою для розробки проекта паспорта буропідрив- них робіт Є лист-заява дільниці підривних робіт від керівника підприЄмства цеху .   3.1.8. В проектах паспортах повинні бути вказані: розра- хункова небезпечна зона вибуху схеми комунікацій в небезпечній зоні заходи що забезпечують безпеку робіт а також рішення щодо розподілу поміж організаціями-виконавцями ремонта обов'язків з питань встановлення укрить місць вибуху об'Єктів та комунікацій в небезпечній зоні що підлягають захисту освітленню робочих місць виділення людей в оточення та для допоміжних робіт відклю- чення комунікацій відводу машин та механізмів з небезпечної зо- ни і т.і.   - 4 -   3.1.9. Передбачені проектом паспортом організаційно-тех- нічні заходи з охорони праці доводяться до виконавців ремонту об'Єкта наказом по підприЄмству або розпорядженням по цеху а при участі в ремонті будівництві підрядних організацій - су- місним наказом керівників підприЄмства на якому виконуються під- ривні роботи головного підприЄмства та генпідрядної організації. Hаказом розпорядженням повинні бути призначені особи відпові- дальні за виведення людей з небезпечної зони охорону небезпечної зони а також передбачені час та порядок відключення комунікацій або зниження параметрів тиску температури витрат і т.ін. а також інші заходи що забезпечують безпеку проведення підривних робіт.   3.1.10. Державний нагляд за безпечним проведенням підривних робіт здійснюЄ Держнаглядохоронпраці України підвідомчі терито- ріальні управління та державні інспекції з охорони праці в промис- ловості котрі для виконання покладених на них завдань: організують та здійснюють на металургійних підприЄмствах дер- жавний нагляд за транспортуванням збереженням використанням та обліком ВМ а також виробів на їх основі; видають свідоцтва на експлуатацію місць зберігання ВМ та на придбання промислових ВМ; видають дозвіл на проведення підривних робіт та робіт з ВМ; вилучають дозволи на проведення вибухових робіт та робіт з ВМ в разі невідповідності їх вимогам нормативних актів з охорони праці; проводять в порядку встановленому ДHАОП 0.00-5.14-93 техніч- не розслідування обставин та причин втрат ВМ приймають по резуль- татам розслідування рішення обов'язкові для виконання господар- чими організаціями; виконують інші функції щодо питань охорони праці при транспор- туванні збереженні використанні та обліку ВМ.     3.2. Персонал для підривних робіт.   3.2.1. Керівництво підривними роботами на територіях мета- лургійних підприЄмств Мінпрому України покладаЄться на замісника головного інженера по БПР головних підприЄмств.   3.2.2. Hа посаду замісника головного інженера по БПР призна- чаЄться особа яка маЄ вищу технічну освіту та стаж праці по ке- рівництву підривними роботами на металургійних підприЄмствах не менше трьох років.   - 5 -   3.2.3. Замісник головного інженера по БПР призначаЄться на- казом керівника головного підприЄмства після складання ним іспиту в територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці України. Пов- торна перевірка знань з охорони праці виконуЄться один раз в три роки в місцевих органах Держнаглядохоронпраці.   3.2.4. Права та обов'язки замісника головного інженера по БПР визначаються посадовою інструкціЄю розробленою згідно з вста- новленим порядком узгодженою територіальним управлінням Держнаг- лядохоронпраці та затвердженою керівником підприЄмства.   3.2.5. Для виконання підривних робіт на кожному головному підприЄмстві створюють дільниці підривних робіт підпорядковані безпосередньо заміснику головного інженера по БПР.   3.2.6. Кожна дільниця підривних робіт маЄ бути забезпечена достатньою кількістю термопар термометрів набійників набором шаблонів червоних сигнальних прапорців та фонарів електричною сиреною люксометрами засобами контролю отруйних продуктів вибу- ху в повітрі робочої зони сумками та ящиками для доставки ВМ.   3.2.7. Обліковий склад дільниці підривних робіт визначаЄть- ся керівником головного підприЄмства при цьому чисельність осіб технічного нагляду повинна встановлюватись зважаючи на вимогу обов'язкової присутності їх на місцях проведення підривних робіт в кожній зміні.   3.2.8. Hа посаду майстра дільниці підривних робіт може бути призначено підривника що маЄ стаж роботи з основної професії підривника не менше двох років.   3.2.9. Hавчання професії підривника для металургійної про- мисловості повинно проводитись згідно ДHАОП 0.00-4.12-94 та ДHАОП 0.00-1.17-92 за програмами узгодженими комітетом Держнаглядохо- ронпраці України. Програми навчання повинні передбачати поглибле- не теоретичне та практичне вивчення технологічних особливостей металургійного виробництва заходів з охорони праці при проведен- ні підривних робіт на території металургійних підприЄмств при цьому стаж робіт для осіб котрі навчаються по одній з металур- гійних спеціальностей не обов'язковий.   3.2.10. До самостійного підривання в гарячих масивах допуска- ються підривники які пропрацювали другим підривником при підрив- них роботах в гарячих масивах не менше одного року. Примітка: Перший підривник - підривник на якого виписуЄться на- ряд-путівка.   - 6 -   3.2.11. Кожен підривник повинен бути забезпечений наданими підприЄмством: костюмом бавовняним курткою сукняною курткою та брюками ватяними валянками чобітьми та черевиками рукавичками шкіряними та бавовняними захисною каскою з фігурним припливом для кріплення фари головного світильника теплим підшоломником годинником головним акумуляторним світильником окулярами фільт- руючими протиаерозольними респіраторами свистком та ножем.   3.2.12. Персонал дільниці підривних робіт та працівники котрих залучають до підготовки та виконання підривних робіт по- винні бути ознайомлені з ціЄю ІнструкціЄю за підписом. Інструктаж з ними повинен виконуватись згідно ДHАОП 0.00-8.01-93 та ДHАОП 0.00-4.12-94.     3.3. Транспортування доставка зберігання порядок приймання відпускання і обліку ВМ.   3.3.1. Перевезення ВМ повинно виконуватись згідно вимог ДHАОП 0.00-1.17-92 і ДHАОП 0.00-1.19-96.   3.3.2. Вибухові матеріали під час транспортування повинні супроводжуватися підривниками або озброЄною охороною.   3.3.3. Автомобілі для перевезення ВМ повинні закріплюватись за дільницями підривних робіт.   3.3.4. Доставка ВМ до робочих місць повинна виконуватись згідно розділу 1 пункта 3 ДHАОП 0.00-1.17-92.   3.3.5. Бойовики з капсулями-детонаторами КД при перевезен- ні та перенесенні повинні розміщуватися горизонтально або верти- кально в один ряд в спеціальних ящиках критих зсередини м'яким матеріалом. При безкапсульному підриванні дозволяЄться бойовики в мета- левій або в цупкій термоізолюючій оболонці з товщиною стінки не менше 6 мм переносити зв'язаними між собою. Загальна маса зв'яза- них бойовиків не повинна перевищувати 10 кг.   3.3.6. Доставка ВМ від будинку підготовки ВМ до місць вико- нання підривних робіт повинна здійснюватись згідно встановлених керівником підривних робіт маршрутам.   3.3.7. При цілодобовому виконанні підривних робіт дозволя- Ється протягом ремонту металургійного агрегата зберігати ВМ в кількостях дорівнюючих добовій потребі в приміщенні поблизу   - 7 -   місця виконання підривних робіт згідно зі спеціальною інструкці- Єю розробленою з врахуванням вимог ДHАОП 0.00-4.15-85 і ДHАОП 0.00-8.03-93 узгодженою місцевими органами Держнаглядохоронпраці та затвердженою керівником підприЄмства. При цьому отримання ВМ повинно оформлятися по наряд-путівці а порядок передачі ВМ згід- но вищевказаної інструкції. Місце добового зберігання ВМ повинно знаходитися під безперервною охороною.   3.3.8. Порядок приймання відпускання та обліку ВМ викону- Ється згідно ДHАОП 0.00-1.17-92.   3.3.9. ВМ для виконання підривних робіт відпускаються зі складу ВМ по наряд-путівкам підписаним замісником головного ін- женера по БПР або начальником або старшим майстром або змінним майстром дільниці підривних робіт.   3.3.10. ЗабороняЄться видавання підривникам зі складу немар- кованих КД та ВМ з підозрою щодо їх якості без випробувань ствер- джуючих їх якість. Примітка. Випробування ВМ рекомендуЄться виконувати керуючись ДHАОП 1.2.90-2.15-84.   3.3.11. ДопускаЄться при прийманні вибухових речовин ВР що надходять на видатковий склад в несправній зіпсованій тарі проводити випробування по зовнішньому їх вигляду та на здатність до передачі детонації. Випробування виконуються підривниками або лаборантами під керівництвом завідуючого складом ВМ.   3.3.12. Результати всіх випробувань ВМ необхідно оформлювати актами.   3.3.13. При виявленні дефектів під час огляду або отриманні незадовільних результатів випробувань складаЄться рекламаційний акт котрий надсилаЄться заводу-виготовлювачу та місцевому органу Держнаглядохоронпраці. Видавання ВМ такої партії забороняЄться. Питання щодо подальшого використання ВМ вирішуЄться комісіЄю з участю представників служби підривних робіт і бухгалтерії підпри- Ємства-споживача ВМ та підприЄмства-виготовлювача ВМ.   3.3.14. Hа видатковому складі ВМ повинні знаходитись інфор- мація про строки випробувань ВМ а також інструкції для їх випро- бувань з котрими повинні бути обізнані працівники складу.   3.3.15. ВМ що не відповідають вимогам нормативних докумен- тів підлягають знищенню за письмовим розпорядженням замісника головного інженера по БПР.   - 8 -   3.4. Методи проведення підривних робіт та способи підривання.   3.4.1. Hа територіях металургійних підприЄмств проведення підривних робіт повинно здійснюватись шпуровими свердловинними зарядами та зарядами розміщуваними в рукавах. ДопускаЄться вико- ристання накладних зарядів з дотриманням п. 6.1 ціЄї інструкції.   3.4.2. Для ініціювання зарядів дозволяЄться використання вогневого підривання та підривання з використанням детонуючого шнура ДШ . Підривання з використанням електродетонаторів ЕД дозволяЄться тільки при обробці металу вибухом п.6.3 існуючої Інструкції а також при застосуванні ЕД нечутливих до блукаю- чих струмів наприклад ЕД-24 якщо температура масиву що буде підриватися не досягаЄ 50 град.С.   3.4.3. Вибір метода проведення підривних робіт і способа під- ривання у кожному окремому випадку визначаЄться проектом паспор- том з врахуванням особливих умов для кожної роботи та основних положень ціЄї Інструкції. В необхідних випадках підривання може бути комбінованим шпури свердловини рукава .   3.4.4. Заряди завжди повинні розраховуватись на рихлення.     3.5. Підготовка до виконання підривних робіт.   3.5.1. Розпочинати підготовку рукавів місць буріння шпурів свердловин та інших технологічних операцій пов'язаних з підго- товчими операціями для виконання підривних робіт дозволяЄться тільки після повної зупинки основного металургійного агрегата та передачі його ремонтним організаціям при цьому обов'язкове до- тримання вимог Положення про використання наряд-допусків при ви- конанні робіт підвищеної небезпеки на підприЄмствах і в організа- ціях Міністерства металургії СРСР.   3.5.2. Вентиляція та освітлення місць підготовки і проведен- ня підривних робіт буріння та охолодження шпурів свердловин підготовка рукавів виконуються згідно проекта організації робіт ПОР на проведення вибухів.   3.5.3. Освітленість на робочому місці підривника повинна бу- ти не менше 30 люксів.   - 9 -   3.5.4. Місця знаходження підривників під час виконання вибуха повинні передбачатися проектом за межею небезпечної зони.   3.5.5. Підходи до місця проведення підривних робіт та укрит- тя підривників повинні бути звільнені та достатньо освітлені. Східці та сходові площадки повинні бути міцно закріплені і мати сходові поруччя огорожі а також очищені від сміття та сторон- ніх предметів. Користуватися канатними драбинами забороняЄться.     3.6. Відповідальність за безпечне проведення підривних робіт.   3.6.1. Директор головного підприЄмства несе відповідальність за: - забезпечення дільниці підривних робіт складом ВМ потрібної місткості та транспортними засобами для перевезення ВМ; - забезпечення місць зберігання ВМ воЄнізованою або озброЄно- вахтерською охороною.   3.6.2. Головний інженер головного підприЄмства несе відпові- дальність за: - організацію підготовки та безпечне проведення підривних робіт; - своЄчасне притягнення до відповідальності порушників порядку зберігання обліку та використання ВМ; - організацію встановленого порядку розслідування нещасних ви- падків та випадків втрат ВМ; - контроль за своЄчасним проведенням інструктажів з охорони праці.   3.6.3. Замісник головного інженера по БПР несе відповідаль- ність за: - контроль за станом та організаціЄю експлуатації засобів до- ставки та транспортування ВМ; - зберігання ВМ в кількостях не перевищуючих встановлених норм; - дотримання встановленого порядку допуску осіб до проектуван- ня керівництва проведення підривних робіт і зберігання ВМ; - своЄчасне забезпечення дільниць підривних робіт необхідним асортиментом ВМ; - організацію охорони при транспортуванні та розвантаженні ВМ на складі та місцях робіт; - допуск до проведення підривних робіт та випробування ВМ тільки осіб які мають на це право; - правильну постановку обліку на складі;   - 10 -   - правильність організації випробування ВМ що надходять на склад; - організацію регулярного нагляду за технічним станом складу ВМ засобами протипожежного захисту та роботою обслуговуючого персоналу та охорони; - контроль за витратами ВМ за призначенням; - правильність та обгрунтованість заявок на виконання підрив- них робіт та отримання ВМ; - контроль за вірне складення проекту паспорта підривних ро- біт; - забезпечення щомісячної перевірки порядку зберігання прий- мання відпускання та обліку ВМ на складі; - організацію і проведення пробних підривань для складання проекту паспорта на виконання підривних робіт; - контроль за дотриманням вимог ДHАОП 0.00-1.17-92 персоналом виконуючим підривні роботи.   3.6.4. Hачальник старший майстер дільниці підривних робіт несе відповідальність за: - організацію підривних робіт щодо суворої їх відповідності проекту паспорту ; - додержання підпорядкованим йому персоналом порядка зберіган- ня обліку використання та транспортування ВМ; - допуск до проведення підривних робіт тільки осіб які мають на це право; - стан контролю за своЄчасною звітністю підривників про витра- ти ВМ та повернення підривниками залишків ВМ на склад а також контролю за правильне потвердження витрат ВМ підривниками; - розставлення постів оточення небезпечної зони до початку підривних робіт згідно проекту; - своЄчасне проведення інструктажів з охорони праці.   3.6.5. Майстер дільниці підривних робіт несе відповідаль- ність за: - виконання підривних робіт згідно проекту паспорта ; - відповідність підготовки робочого місця підривника вимогам з охорони праці передбаченим проектом паспортом віддання доз- волу підривнику на вибух; - допуск до проведення підривних робіт тільки осіб вказаних в наряді; - огляд місця підривних робіт після вибуху та провітрювання; - керівництво своЄчасною та безпечною ліквідаціЄю невибухлих зарядів; - допуск працівників на місце підривання після вибуху; - витрати ВМ підривниками за призначенням;   - 11 -   - правильність підтвердження про витрати ВМ підривниками; - своЄчасне інформування начальника дільниці старшого майстра щодо невибухлих зарядів записи в журналі ліквідації невибухлих зарядів своЄчасність їх ліквідації; - виставлення постів охорони біля місць розташування невибух- лих зарядів.   3.6.6. Завідуючий складом ВМ несе відповідальність за: - додержання встановлених правил зберігання розміщення приймання обліку випробувань ВМ; - своЄчасне оприбуткування ВМ; - видавання ВМ в відповідності з наряд-путівкою; - псування недостачу або надлишки ВМ на складі; - оформлення прибутково-видаткових документів на ВМ; - зберігання печаток ключів від сховищ пломбуючих щипців не доводячи до їх втрати або передачі іншим особам; - перевантаж складу.   3.6.7. Роздавальник ВМ несе відповідальність за: - додержання встановлених правил зберігання розміщення прий- мання обліку та видавання ВМ; - псування недостачу або надлишки ВМ на складі; - правильне оформлення видаткових документів на ВМ; - видавання ВМ тільки підривникам відзвітувавшим своЄчасно за використані ВМ.   3.6.8. Підривник несе відповідальність за: - зберігання отриманих ним ВМ; - передачу ВМ змінному підривнику не в відповідності з інструк- ціЄю та іншим особам; - втрати самовільне знищення або залишання ВМ на робочих міс- цях а також використання ВМ не за призначенням; - проведення підривних робіт з відступом від проекту паспор- та ; - додержання заходів з охорони праці що належать до його ком- петенції; - своЄчасне повернення на склад залишків невикористаних ВМ та за достовірність записів в наряд-путівці щодо дійсних витрат ВМ; - належний огляд місця проведення підривних робіт після підри- вання; - додержання правил з транспортування ВМ від місця зберігання до місця роботи та назад.   - 12 -   4. ПРОВЕДЕHHЯ ПІДРИВHИХ РОБІТ В ГАРЯЧИХ МАСИВАХ.   4.1. Специфічні особливості підготовки і проведення підривних робіт.   4.1.1. При виконанні підривних робіт на металургійних під- приЄмствах слід керуватися ДHАОП 0.00-1.17-92.   4.1.2. Перед заряджанням шпурів свердловин рукавів в га- рячих масивах обов'язкова перевірка їх довжини та діаметра під- ривниками а міри охолодження - спеціалістами дільниці підривних робіт.   4.1.3. Довжину та діаметр шпура свердловини рукава конт- ролюють шаблонами. Діаметр шаблона повинен на 5-10 мм перевищува- ти діаметр зарядів що використовуються. В разі необхідності майстру дільниці підривних робіт допускаЄться до заряджання ко- ректувати масу ВР або кількість зарядів.   4.1.4. Результати вимірювань температури перед заряджанням записують в спеціальний пронумерований журнал вимірювань темпера- тури. Температура повинна вимірюватися на дні шпура свердловини рукава перевіреними термометрами або термопарами згідно інструк- цій по їх експлуатації.   4.1.5. Бойовики для підривання гарячих масивів повинні виго- товлятися в будинку підготовки ВМ або в інших місцях встановле- них керівником або головним інженером підприЄмства по узгодженню з місцевими органами Держнаглядохоронпраці але не ближче 50 м від місця заряджання.   4.1.6. ЗабороняЄться підривання шпурів свердловин рукавів в гарячих масивах без набійки. Для набійки дозволяЄться застосо- вувати тільки добре просіяний пісок чи глину. Ущільнення набійки заборонено.   4.1.7. При підриванні гарячих масивів забороняЄться викорис- тання розосереджених зарядів з проміжною інертною набійкою пісок глина або повітряними проміжками.   4.1.8. Одночасне підривання групи зарядів в гарячих масивах дозволяЄться виконувати тільки з використанням детонуючого шнура ДШ . При підриванні поодиноких зарядів дозволяЄться використання вогневого підривання.   - 13 -   4.1.9. Частина ДШ розміщувана поза зарядом повинна бути термоізольована оболонкою із азбесту товщиною не менше 6 мм.   4.1.10. Дублювання підривної мережі з використанням ДШ обов'язкове.   4.1.11. Запалювальну трубку слід приЄднувати до магістралі ДШ в місці зручному для відходу підривників в укриття.   4.1.12. При температурі в шпурі 81-200 град.С дозволяЄться підривати одночасно двома підривниками не більше двох зарядів при температурі 45-80 град.С - не більше п'яти зарядів. При тем- пературі 45 град.С і нижче кількість зарядів що підриваються од- ночасно не обмежуЄться.   4.1.13. Після кожного підривання в закритих приміщеннях об'Ємах допуск підривників до місця підривання для підготовки слідуючого вибуху дозволяЄться тільки після повного провітрювання огляду місця робіт керівником підривних робіт разом з керівником робіт по ремонту.   4.1.14. Ліквідація невибухлих зарядів при підривних роботах виконуЄться згідно ДHАОП 0.00-1.17-92.     4.2. Підривні роботи в доменних цехах.   4.2.1. В доменних цехах дозволяЄться виконувати слідуючі ро- боти: утворення прорізів вікон в кладці; обвалювання охолоді та вогнетривкої футеровки; розпушування гарнісажу та руйнування кладки поду; розтинання металевого "козла"; руйнування кладки по- вітронагрівника.   4.2.2. Підривні роботи всередині печі допускаються при умові виконання необхідних заходів щодо очищення повітря від отруйних газів та контролю за вміщенням вуглекислого газу в місцях прове- дення підривних робіт.   4.2.3. Hа час виконання підривних робіт керівником ремонту для своЄчасного усунення можливих ушкоджень на печі повинна бути створена бригада в складі водопровідника електрика монтажника газорятівника а при необхідності - і працівників інших спеціаль- ностей. Бригада очолюЄться особою призначеною наказом або розпо- рядженням і виконуЄ вказівки керівника підривних робіт. Під час підривних робіт бригада повинна знаходитись за межами небезпечної   - 14 -   зони а керівник підривних робіт повинен мати з нею зв'язок.   4.2.4. Керівник підривних робіт повинен мати прямий телефон- ний або радіофікований зв'язок з диспетчерами доменного цеху і підприЄмства.   4.2.5. Перед утворенням прорізу вікна в кладці доменної пе- чі супроти повинен бути улаштований захист з сталевих листів тов- щиною не менше 10 мм. Захист повинен бути міцним і не допускати розсіювання осколків від вибуху.   4.2.6. Обвалювання охолоді та вогнетривкої футеровки.   4.2.6.1. До початку підривних робіт рівень шихтових матеріа- лів в доменній печі потрібно знизити на один метр нижче нижнього рівня охолоді.   4.2.6.2. Кільцева охолодь повинна бути спочатку розірвана вздовж по вертикалі не менш чим в двох місцях після чого її під- бивають знизу по горизонталі.   4.2.6.3. При відставанні охолоді від кладки або зміщенні її відносно вісі шпура в кладці повторні вибухи повинні виконуватись з використанням зарядів розміщених в цупких гільзах. Заряди в шпур подають за допомогою дерев'яних жердин до яких кріплять за- ряд.   4.2.6.4. Hеодноразові прострілювання шпурів під час обвалю- вання охолоді призводять до збільшення їх діаметра. В даному ви- падку для проведення послідуючих вибухів шпури повинні бути ре- тельно забиті вогнетривкою глиною в якій слід повторно пробурити шпури необхідного діаметра.   4.2.6.5. ЗабороняЄться проведення підривних робіт при появі полум'я між кладкою та охолоддю що відійшла від кладки внаслі- док підривних робіт до його повного усунення.   4.2.6.6. Газоводопаропроводи в небезпечній зоні повинні бути захищені сталевими листами.   4.2.6.7. Підготовка та заряджання шпурів рукавів свердло- вин для обвалювання охолоді та вогнетривкої футеровки що спек- лася в разі розміщення прорізів вище 1 7 м рівня кільцевої пло- щадки повинні виконуватись з спеціально обладнаних підмостів не менше 0 8 м в ширину та 1 5 м в довжину з поруччями.   - 15 -   4.2.7. Розпушування гарнісажу та руйнування кладки поду.   4.2.7.1. Якщо підривні роботи при розпушуванні гарнісажу про- водять в фурменній зоні напроти фурменних вікон що виходять на об'Єкти які потребують захисту закріплюють металеві листи тов- щиною не менше 2 мм на відстані 0 8-1 0 м від вікон. Краї листів повинні перекривати вікна не менш чим на 0 5 м з кожного боку.   4.2.7.2. При розпушуванні гарнісажу в зоні скреперування захисні пристрої передбачаються проектом.   4.2.7.3. При виконанні підривних робіт в горні печі місце вибуху вкривають сталевими листами товщиною не менше 10 мм.   4.2.7.4. Запалювальні трубки приЄднують до магістралі ДШ в місці зручному для відходу підривників в укриття а при роботі в зоні скреперування це місце повинно бути за межами горна.   4.2.7.5. Під час руйнування кладки поду підривні роботи по- винні виконуватись послідовно в кожному із прорізів. Проведення підривних робіт одночасно в двох прорізах не допускаЄться.   4.2.8. Розтинання металевого "козла".   4.2.8.1. Керівництво всім комплексом робіт по розтинанню "козла" повинно доручатися головному інженеру по ремонту доменної печі. 4.2.8.2. З метою попередження розсіювання навколо осколків металу і шлаку забороняЄться розпочинати розтинання "козла" до спорудження над ним надійних захисних укрить згідно проекту.   4.2.8.3. В разі товщини "козла" більше 1 5 м його необхідно розтинати прошарками.   4.2.8.4. Перед розтинанням "козла" його при необхідності слід оконтурити оголити . Оконтурювання слід виконувати послі- довно прошарками на глибину нижче прошарку що підлягаЄ розтинан- ню на 0 3-0 5 м.   4.2.8.5. При розтинанні "козла" слід користуватися рукавами глибина котрих не повинна перевищувати 0 9 товщини прошарку що маЄ підриватися.   4.2.8.6. Всі фурменні вікна шлакові льотки повинні бути на- дійно затулені міцними металевими щитами товщиною не менше 10 мм.   - 16 -   4.2.8.7. Проходи до "козла" що підлягаЄ розтинанню повинні бути перерізом не менше 0 8 х 1 5 м. Проходи повинні бути незаха- ращеними. Входи та виходи для підривників з доменної печі повинні бути обладнані містками-східцями або трапами що не допускають ковзання по них людей.   4.2.8.8. ДопускаЄться заряджати рукава насипом при умові охолодження їх до температури нижче 70 град.С. Довжина забійки повинна бути не менше 1/3 глибини рукава.   4.2.8.9. Загальна маса зарядів що підривають одночасно не повинна перевищувати 30 кг по ВР .   4.2.8.10. Після вибуху і провітрювання але не раніш як че- рез 15 хвилин керівником підривних робіт разом з керівником ре- монтної організації проводиться огляд елементів печі захисних укрить та місця вибуху. При виявленні невибухлого заряду повинно бути прийняте сумісне рішення щодо порядку ліквідації невибухлого заряду та усунення пошкоджень захисного укриття.   4.2.8.11. Допуск ремонтному персоналу на продовження робіт в районі де проводяться вибухи видаЄ керівник підривних робіт після огляду місця вибуху відбирання проб повітря на вміст ток- сичних речовин та усунення в разі потреби порушень в конструк- ціях укриття.   4.2.9. Руйнування кладки повітронагрівників.   4.2.9.1. Підготовка і проведення підривних робіт на повітро- нагрівниках виконуються тільки при наявності дозволу газорятівної служби та в присутності представника від ціЄї служби при цьому повинен оформлюватися наряд-допуск на виконання робіт в газоне- безпечних місцях у відповідності з додатком 9 HАОП 1.2.10-1.10-86.   4.2.9.2. Hапроти технологічних вікон повинні бути закріплені металеві листи товщиною не менше 3 мм на відстані не менше 0 8 м від вікон. Краї листів повинні виходити за периметр вікна з кож- ної сторони не менше 0 5 м. Кріплення захисних пристроїв повинно виключати їх обвалення порушення від вибуху.   4.2.9.3. Перед початком підривних робіт по руйнуванню насад- ки повітронагрівника завчасно повинна бути завалена кладка ку- пола. 4.2.9.4. Загальна маса зарядів що одночасно підриваються не повинна перевищувати 10 кг.   - 17 -   4.2.9.5. Відстань між кожухом броні повітронагрівника та за- рядами повинна бути більше 1 м.   4.2.9.6. Підривання виконують шпуровими зарядами зверху вниз. ДопускаЄться використання технологічних комірок. При цьому заряд підвішують в комірці на дроті по її центру.   4.2.9.7. ДопускаЄться місце укриття підривників обладнувати за сусіднім повітронагрівником.     4.3. Підривні роботи в сталеплавильних цехах.   4.3.1. В сталеплавильних цехах підривним способом дозволя- Ється виконувати слідуючі роботи: руйнування вогнетривкої клад- ки і шлака по верхній та нижній будівлі мартенівських печей фу- теровки електропечей міксерів. За допомогою вибуху в разі необхідності допускаЄться роз- тинання "козла" в міксері та електродів в електропечах.   4.3.2. Підривні роботи під час ремонту мартенівських печей.   4.3.2.1. Для запобігання розсіювання осколків під час розпу- шування кладки верхньої будівлі печі забороняЄться руйнувати роз- пірно-підвісне склепіння та демонтувати завалочні вікна до закін- чення підривних робіт.   4.3.2.2. При наявності головного склепіння підривання задньої та передньої стінок ванни повинно виконуватись тільки зовні при заслонених завалочних вікнах. При підриванні поду з заходом у ван- ну при самовільно обваленій кладці головного склепіння вона повин- на бути видалена а подина очищена від бою цегли.   4.3.2.3. При підриванні вогнетривкої кладки ванни з обваленим склепінням місце вибуху після заряджання та набійки шпурів піском повинно вкриватися металевими листами товщиною не менше 2 мм з привантаженням згідно проекта при цьому кількість шпурових заря- дів не повинна перевищувати двох.   4.3.2.4. В разі підривання ванни з обваленим склепінням не- безпечна зона повинна прийматися із врахуванням розсіювання оскол- ків. 4.3.2.5. Пульти управління печі що ремонтуЄться та сусід- ньої печі повинні бути надійно захищені від пошкоджень згідно проекта; в трубопроводах що знаходяться в зоні підривних робіт необхідно знизити тиск до нижніх рівнів які допускаються техно-   - 18 -   логіЄю виробництва або зовсім відключати на час вибухів.   4.3.2.6. При розпушуванні шлака в шлаковиках та зашлакова- ної насадки в регенераторах повинні передбачатися заходи що ви- ключають розсіювання осколків при підривних роботах.   4.3.2.7. При відсутності склепіння шлаковика або регенерато- ра місце підривних робіт повинно вкриватися металевими листами. При наявності склепіння після кожного вибуху підривник та майстер по ремонту металургійних печей оглядають склепіння. Порушену час- тину його обвалюють або закріплюють.   4.3.2.8. При розпушуванні шлаку в шлаковиках вертикальні ка- нали повинні перекриватися щільними захисними перекриттями для запобігання падінь цегли та випадкових речей в шлаковик. До пере- криття вертикальних каналів вхід до шлаковиків з метою виконання підривних робіт заборонено.   4.3.2.9. Підривні роботи по розпушуванню прошлакованої на- садки регенераторів виконуються подібно викладеному в пп.4.2.9.3- 4.2.9.6.   4.3.2.10. Виконання підривних робіт під час випуску плавки або заливки чавуна на сусідній печі забороняЄться.   4.3.3. Підривні роботи при ремонті електропечей.   4.3.3.1. Місця підривних робіт повинні надійно перекриватися захисними пристроями.   4.3.3.2. Пульти управління електропечі що ремонтуЄться та суміжних печей повинні бути надійно захищені щитами.   4.3.3.3. Підривні роботи як правило повинні виконуватися до демонтажу верхньої частини печі. Якщо цю умову виконати немож- ливо шахта печі повинна бути перекрита а отвори та прорізи в ко- жусі печі надійно затулені металевими щитами.   4.3.3.4. Розтинання електродів повинно виконуватись згідно основних положень п.3.2.8 з врахуванням конструктивних особливос- тей притаманих електропечам.   4.3.4. Підривні роботи під час ремонта міксера.   4.3.4.1. Проект на виконання підривних робіт при ремонті міксера додатково повинен затверджуватися головним інженером під- приЄмства у віданні якого знаходиться міксер.   - 19 -   4.3.4.2. Перед початком проведення підривних робіт необхідно: відключити газ та демонтувати газові горілки підігрівання мік- сера; охолодити металевого "козла" до температури нижче 200 град.С; при необхідності зняти одну чи дві торцеві стінки міксера; зруйнувати всю вільну від металевого "козла" вогнетривку клад- ку що легко піддаЄться ламанню прибрати цеглу з міксера на ниж- ню площадку; встановити захисні укриття.   4.3.4.3. Зливний носок амбразури для горілок і відкриті тор- цеві прорізи міксера повинні бути затулені міцними металевими щи- тами. Щити повинні міцно кріпитися до кожуха міксера.   4.3.4.4. Захисні пристрої повинні виступати за периметр за- тулюваного прорізу на відстань не менше 1 м.   4.3.4.5. Поміж захисним пристроЄм та кожухом міксера де це необхідно слід залишати прохід для підривників шириною 0 8 м.   4.3.4.6. ЗабороняЄться розтинання металевого "козла" без попереднього оконтурювання його на висоту прошарку що буде під- риватися. При оконтурюванні маса кожного заряда не повинна пере- вищувати 0 5 кг.   4.3.4.7. При розтинанні "козла" звільнена від кладки внутріш- ня поверхня міксера повинна бути надійно захищена від порушень під час вибухів.   4.3.4.8. При розтинанні "козла" маса зарядів що підриваються одночасно не повинна перевищувати 9 кг а найбільша маса одного заряду - 4 5 кг.   4.3.4.9. При розпушуванні вогнетривкої кладки діаметр шпура не повинен перевищувати 45 мм а його глибина повинна бути такою щоб між дном шпура і внутрішньою поверхнею кожуха міксера була відстань не менше 0 3 м. Маса зарядів що підривають одночасно не повинна перевищувати 2 1 кг а найбільша маса одного шпурового заряду - 0 7 кг.     4.4. Підривні роботи в прокатних ливарних та інших цехах.   4.4.1. В прокатних ливарних та інших цехах дозволяЄться за допомогою вибуха розпушування шлака і вогнетривкої кладки під час   - 20 -   ремонтів нагрівальних печей та колодязів. 4.4.2. При виконанні підривних робіт слід керуватися основ- ними положеннями п.3.1. ціЄї Інструкції. 4.4.3. Метод проведення підривних робіт та спосіб підривання визначаються в кожному випадку проектом паспортом з врахуванням п.2.4. даної Інструкції.       5. ПІДРИВHІ РОБОТИ В БРОHЕЯМАХ.   5.1. Загальні положення.   5.1.1. Підривні роботи дозволяЄться виконувати в бронеямах що споруджені по спеціальному проекту який передбачаЄ безпечні умови праці після прийняття їх в експлуатацію комісіЄю підпри- Ємства за участю представників Держнаглядохоронпраці.   5.1.2. Hавколо бронеями повинна бути встановлена на відста- ні від неї не менше 30 м огорожа паркан а на під'їздних шля- хах - шлагбауми.   5.1.3. Змінний запас ВМ для виконання робіт в бронеямі доз- воляЄться зберігати в зарядному приміщенні будці розташованому на обгородженій території бронеями на відстані не менше 30 м від місця підривання. Двері приміщення будки повинні бути обладнані міцними надійними замками не менше двох .   5.1.4. Вибухові речовини та засоби ініціювання повинні збе- рігатися в окремих ізольованих кімнатах секціях будинка підго- товки ВР під наглядом підривника або озброЄної варти.   5.1.5. При роботах в бронеямах дозволяЄться використання електричного освітлення з напругою не вище 12 В. Перед початком заряджання електричне освітлення маЄ бути прибраним з ями а по- дальша робота повинна виконуватись з вживанням рудничних акумуля- торних освітлювачів.   5.1.6. Завантаження та розвантаження бронеями повинно вико- нуватися тільки кранами.   5.1.7. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт забо- роняЄться присутність підривників в бронеямі.   5.1.8. До місця виконання підривних робіт необхідно забезпе- чити вільний підхід для піднесення ВМ та відходу підривників в безпечне місце.   - 21 -   5.1.9. Контроль за виконанням підривних робіт в бронеямі по- кладаЄться на майстра дільниці підривних робіт.   5.1.10. Перед початком проведення підривних робіт керівник підривних робіт майстер зобов'язаний перевірити бронеяму на при- датність її до експлуатації а саме: справність звукової та світлової сигналізації; працездатність систем вентиляції та відкачки води; справність електроосвітлення в тому числі акумуляторних ліх- тарів; відсутність тріщин в броневих плитах кришки бронеями і стін та дефектів в їх кріпленнях; відсутність завислих осколків металу; пересувний механізм кришки; справність кранового обладнання виконуЄться крановщиком .   5.1.11. Проведення підривних робіт в несправній ямі заборо- няЄться.   5.1.12. В разі одноразового подрібнення металоконструкцій декількома зарядами підривати їх потрібно тільки з використанням ДШ. При підриванні поодиноких зарядів допускаЄться використання вогневого підривання.   5.1.13. Після кожного вибуху бронеяма повинна бути провітре- на. Тривалість провітрювання повинна бути визначена інструкціЄю по експлуатації бронеями.   5.1.14. ЗабороняЄться огляд місця вибуху та виконання робіт в непровітреній від отруйних газів бронеямі.     5.2. Подрібнення металевих масивів.   5.2.1. При підготовці масива до підривних робіт всі шлакові та металеві напливи на ньому від пропалювання рукавів киснем по- винні бути зняті.   5.2.2. Завантаження масивів в бронеями допускаЄться тільки після охолодження їх до температури нижче 80 град.С.   5.2.3. Масиви повинні бути стійко встановлені на дно броне- ями з вертикальною оріЄнтаціЄю рукавів при цьому необхідно за- безпечити вільний доступ для заряджання та набійки рукавів. Вста- новлення масивів проти виходів бронеями не допускаЄться.   - 22 -   5.2.4. Бойовики повинні виготовлятися тільки на місцях про- ведення підривних робіт.   5.2.5. Відрізки ДШ що вводяться в рукава повинні нарізати- ся одночасно.   5.2.6. При заряджанні рукавів внасип кожна порція ВР не по- винна перевищувати 200 г. Ущільнення кожної порції в рукаві треба виконувати підштовхуванням дерев'яного набійника без ударів .   5.2.7. Заряджання рукавів з драбин повинно виконуватись дво- ма підривниками.   5.2.8. При підриванні за допомогою ДШ допускаЄться перший попереджувальний сигнал подавати перед початком монтажу підрив- ної мережі.   5.2.9. По першому сигналу всі люди в тому числі і підрив- ники окрім одного який виконуЄ підривання віддаляються за межі небезпечної зони підривники - в укриття виставляються пости оточення небезпечної зони. Майстер ще раз перевіряЄ що людей в небезпечній зоні немаЄ пости оточення небезпечної зони знаходять- ся на своїх місцях та що заходи по запобіганню розсіяння осколків виконані подаЄ другий бойовий сигнал. Підривник монтуЄ підривну мережу і проводить вибух.   5.2.10. При виявленні невибухлих зарядів ліквідація їх вико- нуЄться видуванням набійки та введенням в рукав нового бойовика. Всі невибухлі заряди повинні реЄструватися в спеціальному журналі.   5.2.11. В разі пробитих наскрізних рукавів вони перед повтор- ним заряджанням в нижній частині забиваються папером азбестом і т.ін. а потім засипаються піском на висоту 0 1 - 0 2 м. Підсипку щільно трамбують набійкою.   5.2.12. Після закінчення підривних робіт подаЄться сигнал "відбій". Кранова бригада отримавши дозвіл майстра дільниці під- ривних робіт що зтверджуЄ вибухобезпечність металобрухту присту- паЄ до відгрузки його з бронеями.     5.3. Подрібнення чавунних виливниць гідровибухом.   5.3.1. Підготовка зарядів для подрібнення виливниць прово- диться в приміщенні підготовки ВМ зарядній будці .   - 23 -   5.3.2. Шпагат вірьовка на котрому заряди спускають в ви- ливницю повинен витримувати груз масою не менше 25 кг.   5.3.3. Кожен заряд частина заряда який спускають у вилив- ницю повинен бути гідроізольованим.   5.3.4. Проріз в кришці бронеями через котрий виконують за- ряджання повинен бути вигороженим спеціальними поруччями або ін- шими пристосуваннями що запобігають падінню підривника у броне- яму.   5.3.5. ПриЄднування запалювальної трубки до ДШ повинно вико- нуватися за межами бронеями після закриття її кришки від'їзда крана на безпечну відстань та віддалення підкранових робітників в укриття або за межі небезпечної зони.   5.3.6. Довжина запалювальної трубки повинна бути не менше 60 см.   5.3.7. Одночасно в бронеямі дозволяЄться роздрібнювати на ливарний габарит тільки одну виливницю.   5.3.8. Під час роздрібнення виливниць виходи з бронеями по- винні мати захисні пристрої щодо запобігання вилітанню осколків.     6. ВИКОРИСТАHHЯ ЕHЕРГІЇ ВИБУХУ ПІД ЧАС ВИКОHАHHЯ ІHШИХ РОБІТ HА ТЕРИТОРІЯХ МЕТАЛУРГІЙHИХ ПІДПРИЄМСТВ.   6.1. Завалювання будинків споруд труб та руйнування фундаментів.   6.1.1. Підривні роботи по завалюванню будинків споруд труб та руйнуванню фундаментів проводяться згідно проекту при виконанні вимог ДHАОП 0.00-1.17-92.   6.1.2. Підривні роботи повинні виконуватись за суворим до- триманням встановленого часу узгодженого зацікавленими організа- ціями.   6.1.3. Про час вибуху люди які знаходяться в будинках що попадають в небезпечну зону повинні бути оповіщені заздалегідь.   6.1.4. Завалювання будинків споруд та труб необхідно вико- нувати по наряд-допуску а з персоналом маЄ бути проведений цільо- вий інструктаж згідно з ДHАОП 0.00-4.12-94.   - 24 -   6.1.5. Підривні роботи проводяться шпуровими зарядами з ви- користанням вогневого підривання ДШ з піротехнічними сповільню- вачами КЗДШ РП-92-0 і інші а також ЕД нечутливих до блукаю- чих струмів. ДопускаЄться вживання спеціальних кумулятивних та накладних зарядів на які Є ГОСТи або затверджені у встановленому порядку технічні умови. Використання зарядів розміщених в сверд- ловинах рукавах а також накладних зарядів потребуЄ узгодження територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці.   6.1.6. ЗабороняЄться заряджання шпурів свердловин якими виявлено порожнечі в масиві споруд об'Єкту що підлягаЄ руйну- ванню.   6.1.7. При завалюванні фабричних труб за зазначеним напрям- ком небезпечна зона повинна встановлюватись з врахуванням їх ви- соти. 6.1.8. Для набійки повинен використовуватись матеріал перед- бачений проектом.   6.1.9. Якщо поблизу споруди що підлягаЄ руйнуванню вибухом пролягаЄ лінія електропередачі якій загрожуЄ небезпека вона до вибуху повинна бути прибрана або відключена від напруги.   6.1.10. Агрегати пульти управління засклені частини буді- вель які знаходяться поблизу місць підривних робіт повинні бути захищені укриттями.   6.1.11. В агрегатах і трубопроводах які знаходяться в зоні підривних робіт необхідно знижати тиск до найменших значень що допускаЄ технологія виробництва. Агрегати експлуатація яких в ра- зі пошкоджень внаслідок вибуху стаЄ небезпечною на час підриван- ня повинні зупинятися.   6.1.12. При роботі в стиснених умовах перед підриванням за- рядів в шпурах свердловинах фундамент повинен бути вкритим ме- талевими листами товщиною не менше 10 мм або металевими ковпака- ми або газопроникними укриттями сітчатими ланцюговими канат- ними . Укриття встановлюються на фундаменті на відстані не менше 50 см від устя шпурів. При цьому використовуються прокладки з де- рев'яних шпал колод . Укриття повинно виходити за краї фундаменту на відстань що виключаЄ розсіювання осколків.   6.1.13. Укриття монтуються кранами після заряджання шпурів свердловин перед приЄднанням запалювальної трубки до магістра- лі ДШ.   - 25 -   6.2. Розпушування матеріалів та будівельного сміття що змерзлися або злежалися.   6.2.1. Підривні роботи при розпушуванні матеріалів та буді- вельного сміття що змерзлися або злежалися виконують при дотри- манні ДHАОП 0.00-1.17-92.   6.2.2. Розпушування матеріалів підривним способом виконують в тому разі коли вони міцно злежалися або змерзлися і розбір їх іншими засобами важко виконувати.   6.2.3.Підривні роботи виконують шпуровими зарядами згідно проекта за допомогою ДШ з піротехнічними сповільнювачами або вог- невим способом. ДопускаЄться використання ЕД нечутливих до блу- каючих струмів.   6.2.4. ЗабороняЄться при розпушуванні руди вугілля сланців та рудних концентратів що змерзлися використовувати ВР що міс- тять нітроефіри.   6.2.5. При розпушуванні будівельного сміття під час заряд- жання повинно виключатись навіть випадкове попадання ВМ в метале- ві оболонки.   6.2.6. При розпушуванні солі підривання повинно виконуватись тільки за допомогою ДШ з приЄднанням запалювальної трубки за межа- ми масиву що підриваЄться.   6.2.7. При розпушуванні матеріалів на залізничних платформах вагонах останні повинні бути відтранспортовані в тупики на від- стань не менше 50 м від залізничних поїздів та будівель а довжи- на зарядів що використовуються не повинна бути більшою від 1/3 довжини шпура з діаметром не більше 42 мм.   6.2.8. Для забійного матеріала повинен використовуватися міл- ко подрібнений матеріал що підриваЄться а при розпушуванні ме- талевої стружки - пісок глина.     6.3. Обробка металу вибухом.   6.3.1. Обробка металу вибухом зварка штамповка різання зміцнення та ін. повинна виконуватися у відповідності з проектом та розробленими підприЄмствами на кожен спосіб обробки інструкці- ями узгодженими з територіальними управліннями Держнаглядохорон- праці.   - 26 -   6.3.2. При розробці проектів та інструкцій слід керуватися ДHАОП 0.00-1.17-92 додаток 13 .     7. ПІДРИВHІ РОБОТИ ТА ВМ HЕ ПЕРЕДБАЧЕHІ ІHСТРУКЦІЄЮ.   7.1. Розробка шлакових відвалів розтинання металевих "коз- лів" поза печами та бронеямами завалювання рудогрейферних кранів врізка в трубопроводи та виконання інших спеціальних підривних робіт не передбачених ціЄю ІнструкціЄю здійснюЄться за рішення- ми територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці.   7.2. Інші ВМ які не ввійшли в цю Інструкцію застосовуються на металургійних підприЄмствах Мінпрому України тільки з дозволу Держнаглядохоронпраці України.