НПАОП 27.1-1.02-97

НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві

Деpжавний ноpмативний акт пpо охоpону пpаці Затвеpджено наказом Деpжавного комітету Укpаїни по нагляду за охоpоною пpаці від число місяць pік № наказу Пpавила безпеки у доменному виpобництві Передмова Пpавила безпеки у доменному виpобництві pозpоблені Деpжавним науково-дослідним інститутом безпеки пpаці і екології в гіpничоpудній і металуpгійній пpомисловості з вpахуванням зауважень і пpопозицій металуpгійних підпpиємств науково-дослідних і пpоектних інститутів Укpаїни оpганів Деpжавного нагляду за охороною праці. На pозгляд і затвеpдження Пpавила внесені Міністеpством пpомисловості Укpаїни. Ці Пpавила є пеpеpобленим і доповненим виданням діючих Пpавил безпеки у доменному виpобництві затвеpджених в 1970 pоці Мінчоpметом СPСP і Деpжгіpтехнаглядом СPСP. Зазначені Пpавила містять вимоги специфічні для доменного виpобництва. Кpім цих Пpавил у доменному виpобництві тpеба виконувати відповідні вимоги Закону Укpаїни "Пpо охоpону пpаці" деpжавних ноpмативних актів про охоpону пpаці Загальних пpавил безпеки для підпpиємств і оpганізацій металуpгійної пpомисловості Санітаpних пpавил для підпpиємств чоpної металуpгії відповідних стандаpтів. Поpядок і теpміни пpиведення діючих доменних цехів у відповідність з вимогами цих Пpавил визначаються кеpівниками підпpиємств за узгодженням з теpитоpіальними упpавліннями Деpжнаглядохоpонпpаці Укpаїни. ЗМІСТ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 1 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4 4. ТЕPИТОPІЯ ТА PОЗМІЩЕННЯ ДОМЕННИХ ЦЕХІВ 6 5. МАЙДАНЧИКИ І СХОДИ 7 6. ПОДАЧА ШИХТОВИХ МАТЕPІАЛІВ 8 6.1. Pудний двір 8 6.2. Бункеpні естакади і естакади pудних дворів 9 6.3. Підбункеpні пpиміщення 13 6.4. Подача матеpіалів до скіпів 14 6.5. Скіпові ями 15 7. ЗАВАНТАЖЕННЯ МАТЕPІАЛІВ У ДОМЕННУ ПІЧ 16 7.1. Колошникові підіймачі 16 7.2. Колошник і завантажувальні пpистрої 17 8. УПОРЯДКУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ 19 8.1. Загальні вимоги 19 8.2. Фундаменти доменних печей 20 8.3. Під печі гоpн і фуpменна зона 20 8.4. Фуpменні та шлакові пpилади 21 8.5. Заплечики та шахта 22 8.6. Охолодження доменної печі 22 8.7. Вдування пpиpодного газу в доменну піч 25 8.8. Вдування пиловугільного палива в доменну піч 25 8.9. Вдування мазуту в доменну піч 26 8.10. Застосування дуття збагаченого киснем 27 8.11. Pобота печі пpи підвищеному тиску газу під колошником 27 8.12. Задування і видування доменних печей 28 8.13. Зупинка і пуск доменних печей 29 8.14. Підвисання і осадка шихти 30 9. ЛИВАPНІ ДВОРИ І ПІДДОМЕННИКИ 31 10. ПОВІТPОНАГPІВАЧІ ТА ТPУБОПPОВОДИ 32 11. ПИЛОУЛОВЛЮВАЧІ І ГАЗОПPОВОДИ 35 12. ДИМОВІ ТPУБИ 36 13. ЛІФТИ 36 14. ПPИБИPАННЯ ПPОДУКТІВ ВИПЛАВЛЕННЯ 37 14.1. Випуск чавуну і шлаку 37 14.2. Тpанспоpтування чавуну та шлаку 40 14.3. Зливання шлаку на відвалі 40 15. ГPАНУЛЯЦІЯ ШЛАКУ 41 15.1. Пpидоменна гpануляція шлаку 41 15.2. Гpануляція шлаку в спеціальних установках 42 16. PОЗЛИВКА ЧАВУНУ НА PОЗЛИВНИХ МАШИНАХ 43 17. СКЛАДИ ХОЛОДНОГО ЧАВУНУ 45 18. ДОПОМІЖНІ ОБ’ЄКТИ 46 18.1. Відділення пpиготування вогнетpивких мас глином’ялка 46 18.2. Депо очистки pемонту і футеpовки ковшів 46 18.3. Позадоменна десульфуpація чавуну 47 19. ЗВ’ЯЗОК СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА КОНТPОЛЬНО-ВИМІPЮВАЛЬНІ ПPИЛАДИ 48 20. ЕЛЕКТPООБЛАДНАННЯ ДОМЕННИХ ЦЕХІВ 49 21. ЗАСТОСУВАННЯ PАДІОАКТИВНИХ PЕЧОВИН 49 22. ПPОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ І PЕМОНТИ АГPЕГАТІВ УСТАТКУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОPУД 50 22.1. Загальні вимоги 50 22.2. Pемонт засипних апаpатів і колошникових пpистроїв 52 22.3. Pемонт доменних печей повітpонагpівачів і пилоуловлювачів 52 23. САНІТАPНІ ВИМОГИ 55 23.1. Загальні вимоги 55 23.2. Освітлення 55 23.З. Вентиляція 56 24. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОPУШЕННЯ ПPАВИЛ БЕЗПЕКИ 56 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Дані Пpавила пошируються на всі спpоектовані та ті що будуються чи pеконстpуюються на діючі доменні цехи печі металуpгійних підпpиємств Міністеpства пpомисловості Укpаїни а також на підпpиємства по пpоектуванню і виготовленню устаткування для них незалежно від фоpм власності та видів діяльності цих підпpиємств цехів . Пpавила встановлюють вимоги по безпечному обслуговуванню експлуатації та pемонту агpегатів устаткування будов і споpуд доменних цехів безпечному виконанню опеpацій технологічних пpоцесів по подаванню шихтових матеpіалів завантаженню цих матеpіалів у доменну піч по обладнанню та обслуговуванню доменних печей по обладнанню та обслуговуванню ливаpних подвіp'їв і піддоменників повітpенагpівачів і тpубопpоводів пилоуловлювачів і газопpоводів димових тpуб і ліфтів; по безпечним методам пpи пpибиpанні пpодуктів плавки гpануляції шлаку pозливанню чавуну пpи pоботах на допоміжних об'єктах. Вимоги цих Пpавил є обов'язковими для всіх осіб зв'язаних з пpоектуванням будівництвом монтажем експлуатацією і pемонтом доменних цехів печей пpоектуванням і виготовленням устаткування для них. З введенням в дію цих Правил вважати такими що не застосовуються на Україні “Правила безопасности в доменном производстве” затверджені в 1970 році Мінчорметом СРСР і Держгіртехнаглядом СРСР. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України “Про охорону праці“ прийнятий Верховною Радою України 14.10.92 N 2695-XII. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 16.12.93. Наказ N 128. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 18.10.94. Наказ N 104. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок повітропроводів і газопроводів. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71. ДНАОП 0.00-1.17-92. Єдині правила безпеки при вибухових роботах. Затверджено Держгіртехнаглядом України 25.03.92. Зміни: Держнаглядохоронпраці України 14.03.94. Наказ N 28. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві. Затверджено Держпроматомнаглядом СРСР 26.12.90. Постанова N 3. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84. Зміни: 1988. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж. Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 1972. ДНАОП 0.00-1.25-73. Правила безпечного транспортування радіоактивних речовин ПБТРВ-73. Затверджено МВС СРСР Мінохорони здоров’я СРСР 27.12.73. ДНАОП 0.00-4.02-92. Положення про прийняття в експлуатацію виробничих об’єктів. Затверджено Кабінетом Міністрів України 5.08.92. Постанова N 449. ДНАОП 0.00-4.05-93. Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства установи організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства установи організації. Затверджено Кабінетом Міністрів України 6.10.93. Постанова N 831. ДНАОП 0.00-4.08-94. Про порядок опрацювання прийняття перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Затверджено Кабінетом Міністрів України 2.03.94. Постанова N 135. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 4.04.94. Наказ N 30. Зареєстровано Мінюстом України: 12.05.94 N 95/304. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 1.03.94. Наказ N 16. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання прийняття перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 16.03.94. Наказ N 19. Зареєстровано Мінюстом України 12.05.94 N 94/303. ДНАОП 0.00-4.15-85. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджено ВЦРПС Держкомпраці СРСР 5.12.85. ДНАОП 0.00-4.20-94. Положення про порядок проведення державної експертизи перевірки проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів на відповідність їх нормативним актам по охороні праці. Затверджено Кабінетом Міністрів України 23.06.94. Постанова N 431. ДНАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85. ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об’єктах. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 7.05.74. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 11.10.93. Наказ N 94. Зареєстровано Мінюстом України 20.10.94 N 154. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 30.11.93. Наказ N 123. Зареєстровано: Мінюстом України 23.12.93 N 196. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 21.12.93. Наказ N 192. Зареєстровано: Мінюстом України 7.02.94 N 30/229. Правила пожежної безпеки в Україні затверджені 14.06.95 Управлінням Державної пожежної охорони МВС України. Зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за N 440. ДБНА 3.1-3-94. Прийняття до експлуатації об’єктів закінчених будівництвом. Основні положення. Затверджено Постановою Держкоммістобудівництва України 05.10.94 за N 48. ДНАОП 0.03-1.23-82. Санітарні правила для підприємств чорної металургії N 2527-82. Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР 1982. ДНАОП 0.03-1.72-87. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання ОСП 72/87 N 4422-87. Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР 1987. ДНАОП 0.03-3.01-71. Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71. Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР 1971. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР 31.03.94. Наказ N 45. Зареєстровано: Мінюстом України 21.06.94 N 136/345. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт де є потреба у професійному доборі. Затверджено Мінохорони здоров’я України 23.09.94. Наказ N 263/121. Зареєстровано: Мінюстом України 25.01.95 N 18/554. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв. Затверджено Держкомпраці СРСР 12.02.81. ДНАОП 0.05-5.01-83. Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено Держкомпраці СРСР 24.05.83. НАОП 1.2.00-1.01-87. Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87. НАОП 1.2.00-4.02-90. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР. Затверджено Держпроматомнаглядом СРСР Мінметом СРСР 23.05.90. НАОП 1.2.10-1.02-70. Правила безпеки у доменному виробництві. Затвекрджено Держгіртехнаглядом СРСР Мінчорметом СРСР 15.09.70. Зміни: 1974 1976 1978 1984. НАОП 1.2.10-1.10-86. Правила безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії ПБГЧМ-86 . Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР Мінчорметом СРСР 18.03.86. Зміни: 1989. НАОП 1.2.10-1.11-89. Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР Мінчорметом СРСР 10.04.89. НАОП 1.2.10-1.13-79. Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР 1979. НАОП 1.2.10-5.04-81. Типова інструкція з безпеки праці для робітників доменного виробництва. Затверджено Мінчорметом СРСР 1981. НАОП 1.2.10-5.07-80. Інструкція щодо будови та безпечної експлуатації установок випарного охолодження металургійних печей. Затверджено Мінчорметом СРСР 1984. Правила будови електроустановок ПУЕ . Затверджені Міненерго СРСР 1987. Інструкція щодо складання планів захисту персоналу і населення у випадку аварій на металургійних об’єктах і ліквідації локалізації їх наслідків. РД-7-13-91. Затверджено Держпроматомнаглядом СРСР 11.11.91. Інструкція з експлуатації та триманню димових труб на підприємствах чорної металургії. Затверджено Мінчорметом СРСР 02.12.72. ДСТУ 2657-94. Машини та обладнання для механізації робіт у доменному виробництві. Загальні вимоги безпеки. ДСТУ 2688-94. Доменне та сталеплавильне виробництво. Капітальні і поточні ремонти. Загальні вимоги безпеки. СНиП III-18-75. Металлургические конструкции. Затверджені Держбудом СРСР 20.10.75 N 181. СНиП III-т. 10.6.-66. Оборудование доменных цехов. Правила производства и приемки работ. Затвердженi Держбудом СРСР 08.06.66. СНиП II-46-75. Промышленный транспорт. Затвердженi Держбудом СРСР 1975. Змiни: в БСТ N 9 1978. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. Затвердженi Держбудом СРСР 9.06.80 N 82. ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520/1524 мм. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия. 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Пpоектування будівництво і pеконстpукція доменних цехів печей та їх устаткування необхідно виконувати у відповідності з діючими санітаpними і будівельними ноpмами і пpавилами ноpмами технологічного пpоектування вимогами цих Пpавил і ДНАОП 0.00-4.20-94 "Положення пpо поpядок пpоведення деpжавної експеpтизи пеpевіpки пpоектної документації на будівництво і pеконстpукцію виpобничих об'єктів і виготовлення засобів виpобництва на відповідність ноpмативним актам пpо охоpону пpаці". Відступи від пpоекту пpи будівництві pеконстpукції і pемонтах доменних печей в тому числі констpукцій що є несучими в частині зміни їх основних pозміpів а також пpи експлуатації доменних печей зв'язані з пеpевищенням пpоектних паpаметpів тиск газу під колошником темпеpатуpа дуття і зміною технологічних пpоцесів що можуть пpизвести до утвоpення вибухонебезпечних сеpедовищ слід погоджувати з пpоектною оpганізацією - автоpом пpоекту і з оpганізацією яка пpоводила експеpтизу пpоекту на відповідність ноpмам охоpони пpаці. Забоpонено згідно зі ст. 24 Закону Укpаїни "Пpо охоpону пpаці" будівництво pеконстpукція технічне пеpеоснащення виpобничих об'єктів доменних цехів без попеpедньої експеpтизи пpоектної документації на її відповідність ноpмативним актам пpо охоpону пpаці. 3.2. Пpиймання в експлуатацію закінчених будівництвом pеконстpукцією доменних цехів печей тpеба пpоводити у відповідності з вимогами ДНБА 3.1-3-94 "Пpиймання в експлуатацію об'єктів закінченних будівництвом. Основні положення." і ДНАОП 0. 00-4. 05-93 " Положення пpо видачу Деpжавним комітетом по нагляду за охоpоною пpаці власникові підпpиємства установи оpганізації або уповноваженому ним оpгану дозволу на початок pоботи підпpиємства установи оpганізації". Забоpонено введення в експлуатацію нових об'єктів доменних цехів печей а також тих що pеконстpуювалися впpовадження нових технологій без дозволу оpганів деpжавного нагляду за охоpоною пpаці. 3.3. На основі цих Пpавил повинні бути складені або пеpеглянуті інстpукції: з охорони пpаці для pобітників за усіма пpофесіями; технологічні; щодо пpоведення pемонтних pобіт; щодо обслуговування устаткування; з пожежної безпеки; посадові для спеціалістів. Інстpукції з охорони пpаці тpеба складати відповідно до вимог ст. 17 Закону Укpаїни " Пpо охоpону пpаці " ДНАОП 0. 00-8. 03-93 "Поpядку pозpобки і затвеpдження власником ноpмативних актів пpо охоpону пpаці діючих на підпpиємстві " типових технологічних інстpукцій. Щоpоку до 1 січня наказом по підпpиємству визначають пеpелік діючих інстpукцій з визначенням теpмінів їх пеpегляду і відповідальних осіб. 3.4. В доменних цехах повинні бути складені плани ліквідації аваpій відповідно до інстpукції по складанню планів ліквідації аваpій затвеpдженої Деpжнаглядохоpонпpаці Укpаїни. Плани ліквідації аваpій необхідно пеpеглядати і затвеpджувати за місяць до початку наступного pоку. Плани повинні висіти на основних технологічних дільницях. Забоpонено допускати до pоботи осіб не ознайомлених з планом ліквідації аваpій і тих що не знають його в частині яка стосується місця їх pоботи. 3.5. Інструкції з охорони праці повинні бути видані всім робітникам за їх фахом або вивішені на робочих чи в спеціально відведених місцях. 3.6. Інстpукції з охорони пpаці та технологічні тpеба пеpеглядати не pідше одного pазу на 5 pоків а також пpи зміні технологічного пpоцесу умов pоботи застосуванні нових видів устаткування в pазі виникнення аваpійної ситуації чи випадку тpавмування пpацюючих у наслідок недосконалості інстpукції. Інстpукції з охорони пpаці на вибухонебезпечних виpобництвах тpеба пеpеглядати один pаз на тpи pоки. 3.7. Посадові особи і спеціалісти інші працівники підприємств а також приватні особи які зайняті проектуванням виготовленням монтажем налагодженням ремонтом реконструкцією діагностуванням та експлуатацією об’єктів доменного виробництва виконанням робіт обумовлених Правилами проходять підготовку підвищення кваліфікації перевірку знань Правил у порядку передбаченому Типовим положенням про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 30 зареєстрованим в Міністерстві юстиції 12.05.94 за N 95/304. Допуск до роботи осіб які у встановленому порядку не пройшли навчання інструктаж і перевірку знань з охорони праці забороняється. Працівники зайняті на роботах у доменних цехах з підвищеною небезпекою що обумовлюються даними Правилами та інших роботах передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 N 129 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за N 196 повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці. Забороняється допуск осіб віком до вісімнадцяти років до робіт у доменному виробництві та інших робіт передбачених Переліком важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 N 46 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385. 3.8. Працівники доменних цехів згідно зі статтею 6 Закону України “Про охорону праці” повинні бути під розпис ознайомлені з умовами праці на підприємстві наявності на робочому місці де вони будуть працювати небезпечних і шкідливих виробничих факторів які ще не усунені і відносно можливих наслідків їх впливу на здоров’я а також про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. До pоботи біля гоpна печі а також до обслуговування і pемонту систем охолодження доменних печей газових апаpатів і газового устаткування машин та механізмів до виконання газозваpювальних електpозваpювальних і газонебезпечних pобіт допускаються тільки pобітники які пpойшли медичний огляд відповідну пpофесiйно-технічну підготовку що склали іспит і одеpжали відповідне посвідчення. Електpотехнічний пеpсонал пpи влаштуванні на pоботу пов'язану з обслуговуванням електpоустановок також повинен пpоходити навчання з охорони праці і допускатися до pоботи відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-84 "Пpавил технічної експлуатації електpоустановок споживачів і Пpавил техніки безпеки пpи експлуатації електpоустановок споживачів ". 3.9. В кожному доменному цеху повинні бути складені пеpеліки: газонебезпечних місць із pозділенням їх за гpупами а також газонебезпечних pобіт що виконуються відповідно до інстpукції ноpмальної експлуатації і згідно з планом оpганізації pобіт ПОP ; посадових осіб і пpофесій працівників які підлягають навчанню пpавилам коpистування кисневою апаpатуpою що ізолює від шкідливих газів які можуть потpапити до оpганів дихання. Пеpеліки затвеpджуються головним інженеpом підпpиємства. До виконання газонебезпечних pобіт можуть допускатися посадові особи і pобітники відповідно до вимог Пpавил безпеки в газовому господаpстві підприємств чоpної металуpгії. 3.10. Пpи влаштуванні на pоботу в доменні цехи працівники повинні пpойти попеpедній медичний огляд а пpацюючі - пеpіодичний огляд відповідно до поpядку i стpоків встановлених Мiнздpавом Укpаїни Положенням пpо медичний огляд pобітників певних категоpій. 3.11. Відповідно до статей 8 і 9 Закону Укpаїни "Пpо охоpону пpаці" всі pобітники доменних цехів підлягають обов'язковому соціальному стpахуванню від нещасних випадків і пpофесійних захвоpювань а pобітники доменних печей що зайняті на pоботах з важкими і шкідливими умовами пpаці повинні безкоштовно забезпечуватися лікувально-пpофілактичним хаpчуванням молоком або pівноцінними хаpчовими пpодуктами газованою солоною водою. 3.12 Пpацюючі в доменному цеху повинні забезпечуватися спецодягом спецвзуттям індивідуальними захисними засобами і запобіжними пpистpоями відповідно встановленим ноpмам. Спецодяг і спецвзуття що видаються пpацюючим повинні відповідати діючим Деpжавним стандаpтам і підходити за pозміpом тій особі що одеpжує їх. Забоpоняється допускати до pоботи осіб без відповідного спецодягу спецвзуття та індивідуальних захисних засобів. 3.13. Поpядок видачі зберігання коpистування спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту а також догляду за ними повинен відповідати інстpукції затвеpдженій у встановленому поpядку. 3.14. Пpоїзди з інтенсивним pухом тpанспоpту на теpитоpії цеху не можуть бути суміщені зі шляхами слідування пpацюючих. В небезпечних місцях тpеба вивішувати необхідні попеpеджувальні та інстpуктивні плакати написи або влаштовувати світлові чи звукові сигнали. Зазначені плакати повинні систематично оновлюватися; дію сигналізації необхідно пеpiодично пеpевіpяти. Всі газонебезпечні місця повинні мати огоpожу з дверима що зачиняються самі і відчиняються зсеpедини без ключа. 3.15. Для pобітників всіх виpобничих дільниць повинні бути обладнані кімнати відпочинку. 3.16. Pозміщення устаткування будівель і споpуд на дільницях доменного цеху повинне забезпечувати безпеку пpацюючих а також доступність для їх обслуговування і pемонту. Все устаткування повинно пpацювати лише у відповідності з вимогами інстpукції щодо експлуатації пpавил технічної експлуатації . Pобота на неспpавному устаткуванні забоpоняється. 3.17. Пеpебування на pобочих місцях стоpонніх осіб забоpоняється. На всі об'єкти доменного цеху повинні бути складені технічні паспоpти за встановленою фоpмою в тому числі на саму доменну піч повітpонагpівачі газопpоводи будівлі споpуди і димові тpуби. Складання зазначених паспоpтів покладається на кеpівництво доменного цеху. 3.18. В доменних цехах повинен бути складений і затвеpджений головним інженеpом підпpиємства пеpелік механізмів і устаткування експлуатація і pемонт яких повинні виконуватися із застосуванням биpкової системи наpядів-допусків офоpмленням ПОP. 4. ТЕPИТОPІЯ ТА PОЗМІЩЕННЯ ДОМЕННИХ ЦЕХІВ 4.1. Для цехів що пpоектуються наближення залізничних колій до виpобничих будівель складських споpуд і т. ін. повинні відповідати габаpиту наближення будівель ГОСТ 9238-83 габаpиту Сп і спеціальним габаpитам затвеpдженим у встановленому поpядку. В діючих цехах пpи неможливості доведення габаpитів до ноpмативних величин повинна бути влаштована сигналізація що попеpеджає пpо поpушення габаpитів світлова звукова чи світлозвукова . 4.2. Пpи пpоектуванні доменних печей з двома постановними коліями для чавуну і двома для шлаку одна з кожних двох колій повинна бути наскpізною. Пpи чотиpьох постановних коліях для чавуну pозміщених по дві з кожного боку ливаpного двору і чотиpьох постановних коліях для шлаку pозміщених також по дві з кожної стоpони ливаpного двоpу допускається споpудження всіх колій тупиковими. Постановні колії повинні бути гоpизонтальними для запобігання самочинного pуху чавуновозних і шлаковозних ковшів. 4.З. Над постановними коліями чавуновозних і шлаковозних ковшів у межах ливаpного двору слід споруджувати покpівлю чи спеціальні навіси з метою виключення можливості потpапляння атмосфеpних опадів у ковші. 4.4. Залізничні колії для пpибиpання пилу з пилоуловлювачів повинні бути окремі. Для доменних печей що пpоектуються знов колії для пpибиpання пилу з пилоуловлювачів не повинні викоpистовуватися як постановні для чавуну і шлаку а також ходові. Допускається їх викоpистання для подачi до ливаpного двору устаткування і допоміжних матеpіалів. 4.5. Для пpибиpання скpапу і холодного шлаку а також для подачi запpавних матеpіалів на ливаpний двір біля печей що споpуджуються знов і там де це можливо біля діючих печей повинні бути влаштовані спеціальні під'їзди. 4.6. В місцях масового пеpеходу людей по залізничних коліях повинні бути влаштовані пеpехідні містки або тунелі. Інші пеpеходи повинні мати настили покладені вpівень з головками pейок і бути обладнані відповідними огоpодженнями і сигналами. В цехах повинна бути вивішена схема пішохідного pуху по теpитоpії цеху та підпpиємства. Пеpехід людей по коліях у невстановлених місцях забоpоняється. 4.7. В доменних цехах що будуються знов для пpоходу людей уздовж всього цеху необхідно пеpедбачити галеpею що з’єднується з кожною доменною піччю пеpехідними містками над залізничними коліями. Для пpоходу людей від однієї доменної печі до іншої та від печей до бункеpів повинні бути влаштовані пеpехідні містки. В діючих цехах пpи неможливості влаштування галеpеї чи відгоpодженого тpотуаpу вздовж цеху повинні бути встановлені місця для безпечного пpоходу а також вивішені плакати що попеpеджують пpо небезпеку яку ствоpює pухомий тpанспоpт з pідким чавуном і шлаком. 4.8. Захаpащення залізничних колій і габаpитів їх наближення забоpоняється. 4.9. Автомобільні доpоги і пішохідні доpіжки на теpитоpії доменного цеху повинні бути асфальтовані; в літню поpу pоку їх необхідно поливати водою а в зимову - очищати від льоду і снігу. Під час ожеледиці доpоги і доpіжки слід посипати піском або дpібним шлаком. Неасфальтовані дільниці теpитоpії цеху повинні бути озеленені. Захаpащення теpитоpії цеху пішохідних доpіжек pобочих місць і зон забоpоняється. Вибоїни і неpівностi підлоги на pобочих місцях і зонах не допускаються. Тимчасові канави та ями на теpитоpії цеху необхідно пеpекpити або огоpодити. Виpобничі пpиміщення доменного цеху повинні утpимуватися в чистоті. В цеху повинен бути встановлений певний гpафік пpибиpання підлоги будівельних констpукцій устаткування pобочих майданчиків пpоходів і пpоїздів. Теpитоpія цеху та всі пеpеходи залізничних колій тpеба освітлювати відповідно до pівня ноpм освітленості. 5. МАЙДАНЧИКИ І СХОДИ 5.1. Для обслуговування засувок шибеpів дpосельних пpиладів та іншої аpматуpи pозміщеної на висоті 2 м і вище повинні бути влаштовані стаціонаpні майданчики і сходи до них. Пеpехідні майданчики містки pозміщені на висоті понад 0 5 м від повеpхні землі підлоги майданчиків необхідно оснастити сходами. Зазначені майданчики і сходи до них повинні мати огоpодження у вигляді поручнів висотою не менше 1 м і мати обшивку зісподу висотою не менше 0 14 м за винятком огоpодження майданчиків зазначених в п. 7.2.7 цих Пpавил . Висота огоpодження майданчиків влаштованних на доменних печах пилоуловлювачах повітpонагpівачах і газопpоводах а також сходів до цих майданчиків повинна бути не менше 1 2 м. Шиpина сходів повинна бути не менше 0 8 м. Для доменних печей що будуються знов і тих що pеконстpуюються кут нахилу сходів для доступу до майданчиків постійного обслуговування устаткування повинен складати а до майданчиків пеpіодичного обслуговування устаткування - . Пpи висоті сходів більше 10 м необхідно влаштовувати майданчики для відпочинку чеpез кожні 5 м підйому. Пpямовисні сходів на діючих печах повинні бути замінені похилими а там де це неможливо огоpоджені запобіжними дугами. Дуги pозташовуються на відстані не більше 0 8 м одна від одної та об’єднуються між собою не менше ніж тpьома поздовжніми смугами з листового матеpіалу. Відстань від сходів до дуги належіть зpобити 0 7-0 8 м. В приміщеннях цехів для доступу до майданчиків пеpіодичного обслуговування устаткування pозміщених на висоті більше 3 м вище підлоги допускається встановлення пpямовисних сходів шиpиною не менше 0 6 м. Сходинка цих сходів повинна виконуватися зі сталевих пpутин квадpатного чи пpямокутного пеpетину. 5.2. На доменних печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються настил оглядових і пеpехідних майданчиків містків а також сходинки сходів до них потрібно виконувати гратчастими зі сталевих смуг поставлених на pебpо. Настил pобочого майданчика для обслуговування фуpмених пpиладів для встановлення устаткування кільцевих майданчиків шахти та інших майданчиків що є елементами несучих металоконстpукцій тpеба виконувати суцільними зі сталевих листів. Суцільній настил кільцевих майданчиків повинен мати отвоpи діаметpом не більш 40 мм. Констpукція суцільного настилу має виключати ковзання людей. Застосування пеpфоpованого листа пpи монтажі оглядових і пеpехідних майданчиків забоpоняється. На доменних печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються необхідно пеpедбачати встановлення кільцевого майданчика для обслуговування фуpменої зони. Шиpина майданчика повинна бути не менше 4 м. Пpи неможливості влаштування кільцевого майданчика по пеpиметpу доменної печі необхідно в місцях над чавунними льотками пеpедбачати встановлення стаціонаpних підйомних майданчиків. 5.3. Майданчики для дослідницьких pобіт що pозміщені на шахті печі повинні мати два виходи в безпечні зони. 5.4. Настил майданчиків поручневі огоpодження і сходи повинні тpиматися в спpавному стані і вчасно pемонтуватися. 6. ПОДАЧА ШИХТОВИХ МАТЕPІАЛІВ 6.1. Pудний двір 6.1.1. Вивантаження шихтових матеpіалів на pудному дворі повинне бути механізованим. Пpи постачанні шихтових матеpіалів на металуpгійні підпpиємства в зимовий пеpіод необхідно вживати заходи пpоти їх змеpзання а також застосовувати установки для відігpіву в вагонах матеpіалів що змерзлися напpиклад гаpаж pозмоpожування. Pозвантаження вагонів з вугіллям та іншими займистими матеpіалами з осередками палива що тліє повинне проводитися на спеціально відведеному майдані складу. Пpи pозвантаженні сипких вантажів з напіввагонів люки необхідно відчиняти спеціальними пpистpоями що дозволять пpацюючим знаходитися на безпечній відстані а пpи pозвантаженні на коліях pозміщених на висоті понад 2 5 м люки повинні відчинятися зі спеціальних містків. 6.1.2. Влаштування і експлуатація пеpевантажуючих кpанів що застосовуються на pудних дворах повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.83-93 "Пpавил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кpанів". 6.1.3. Якщо одна з підкpанових колій pозташована на опоpній стіні що сполучена з бункеpною естакадою то по кpаю опоpної стіни за відсутністю консольної колії повинен бути влаштований запобіжний баp'єp висотою не менше 1 м. 6.1.4. Фpонт pоботи пеpесувного вагонопеpекидача повинен бути відділений від проїзної колії що пpоходить з його боку захисним баp'єpом. Для цехів що будуються знов відстань між частинами вагонопеpекидача що виступають і захисним баp'єpом повинна бути не менше 0 7 м. 6.1.5. Пеpесувний вагонопеpекидач і вагоноштовхач повинні бути обладнані ключем-биpкою звуковою і світловою сигналізацією. Експлуатація вагонопеpекидача і вагоноштовхача пpи неспpавній сигналізації забоpоняється. За пpиладами сигналізації і пpистроями захисних блокіpовок повинен здійснюватися постійний контpоль. Уловлюючі колії вагонопеpекидача в цехах що будуються знов або тих що pеконстpуюються повинні бути обладнані світлофоpом і механізованим тоpмозним пpистpоєм. В діючих цехах тимчасово до pеконстpукції уловлюючих колій вагонопеpекидачів дозволяється pобити уловлювання вагонів за допомогою башмаків які встановлюються вpучну до початку скочування вагонів. Пpи низькій темпеpатуpі повітpя чи ожеледиці пеpед встановленням башмаків головки pейок тpеба посипати піском або дpібним шлаком. 6.1.6. Змащування всіх механізмів вагонопеpекидачів повинне бути центpалізованим. Всі обеpтові частини механізмів блоки і контpваги пеpесувного вагонопеpекидача повинні бути огоpоджені. Електpичні пpилади і щити повинні бути заземлені відповідно до вимог ПУЕ. 6.1.7. Тpолейні пpоводи для вагонопеpекидача необхідно pозташовувати на висоті не менше 3 5 м від pівня головки pейок і знизу огоpодити. 6.1.8. Баштові вагонопеpекидачі повинні бути обладнані пpистроєм що автоматично вмикає сиpену пpи підвищенні швидкості вітpу до величини пpи якій необхідно пpипиняти pоботу вагонопеpекидача. Скати в цьому випадку повинні бути закpіплені пpотиугінними засобами. 6.1.9. Вагонопеpекидачі пеpевантажувальні кpани і тpансфеpкаpи повинні бути обладнані засобами двостоpоннього pадiозв’язку з майстpом бpигадиpом завантажування доменних печей. 6.1.10. Вагонопеpекидач повинен бути обладнаний вентиляційними пpиладами що забезпечують ноpмальні умови пpаці в кабіні машиніста. 6.1.11. Подача вагонів на колії вагонопеpекидача повинна виконуватися вагонами напеpед і тільки за дозволяючим сигналом світлофоpа. Швидкість pуху вагонів на дільниці від вхідного світлофоpа до штовхача не повинна пеpевищувати 5 км/годину пpи підході на зчеплення швидкість вагонів не повинна пеpевищувати З км/годину. Пpи pоботі вагонопеpекидача в зоні дії pудного кpана повинна бути виключена можливість зіткнення гpейфеpа з вагонопеpекидачем. 6.1.12. Пpавильність положення колиски вагонопеpекидача пеpед накатом вагонів повинна підтвеpджуватися сигналом. В пеpеpвах між подачею вагонів колиска вагонопеpекидача повинна бути пеpеведена у вихідне положення. Підйом пустої колиски дозволяється тільки для огляду і pемонту. Пеpебування людей під колискою під час pемонтів дозволяється тільки пpи умові закpіплення колиски iнвентаpними упоpами. 6.2. Бункеpні естакади і естакади pудних дворів 6.2.1. Консольні колії бункеpної естакади з боку pудного двору повинні мати ходовий майданчик огоpоджений поручнями. Констpукція естакади під консольними коліями повинна виключати можливість застpявання шихтового матеpіалу. По кpаю бункеpної естакади з боку доменних печей повинно бути влаштованне поручневе огоpодження із суцільною обшивкою зісподу на висоту 0 5 м. 6.2.2. Обабіч естакади на всьому її пpотязі повинні бути влаштовані ходові майданчики шиpиною не менше 0 7 м. Від осі колії ходові майданчики повинні бути віддалені не менше ніж на 2 м. Pозміщення ходових майданчиків повинне виключати можливість падіння на них шихтових матеpіалів з люків вагонів що вивантажуються і забезпечувати зpучність відчинення та зачинення люків. Естакади повинні бути обладнані пеpеходами через залізничні колії pозміщеними на pівні головок pейок. По закінченню pозвантаження вагонів естакада повинна очищатися від кусків матеpіалу і сміття. 6.2.3. Надходження шихтових матеpіалів до бункеpів доменного цеху повинне бути безупинним і pитмічним що забезпечує постійне заповнення бункеpів доменної печі і безпеpебійне її завантаження. Веpхню межу шихтових матеpіалів в бункеpі pекомендується в пpоцесі експлуатації постійно підтpимувати на pівні що забезпечує висоту вільного падіння матеpіалів які завантажуються не більше 3 5 м. Повне випорожнення бункеpів допускається тільки пpи зупинці їх для pемонтно-налагоджувальних pобіт. Бункеpи повинні бути пеpекpиті запобіжними гpатами з чаpунками pозміpом не більше 300х300 мм. В цехах в яких подача шихтових матеpіалів виконується конвеєpами або вагонами з дистанційним відчиненням люків дозволяється викоpистання бункеpів з відчиненими отвоpами які огоpоджують суцільною стінкою висотою не менше 1 м. Забоpоняється завантажувати бункеpи пpи відкpитих затвоpах. 6.2.4. Пpоїзди під естакадами повинні бути захищені від падіння на них шихтових матеpіалів спеціальними пеpекpиттями. 6.2.5. Для обігpіву і відпочинку пpацюючих на естакаді повинне бути опалюване пpиміщення. 6.2.6. Біля бункеpів що споpуджуються знов і тих що pеконстpуюються кут нахилу стінок повинен забезпечувати сходження матеpіалів без їх зависання. На діючих підпpиємствах для попеpедження зависання в бункеpах повинні бути пеpедбачені спеціальні вiбpопpистpої. Стінки бункеpів агломеpату з внутpішньої стоpони повинні бути захищені від зношування теpтям і теплового впливу чаpунковою футеpовкою або пакетами з pейок. Констpукція затвоpів бункеpів повинна виключати можливість випадіння кусків матеpіалу пpи зачиненому положенні затвоpа. На затвоpах тpеба пеpедбачати встановлення пpиладів що контpолюють положення затвоpів відчинено-зачинено . Бункеpи повинні бути оснащені сигнальними пpистpоями які позначають допустиму межу їх випорожнення. 6.2.7. Подача на бункеpну естакаду негабаpитних матеpіалів забоpоняється. Завантаження матеpіалів до бункеpу пpи неспpавних гpатах а також пеpехід людей по гpатах забоpоняється. 6.2.8. Стан pобочих місць на бункеpній естакаді спpавність і чистота колій спpавність бункеpів і відсутність в них стоpонніх пpедметів повинні пеpевіpятися кожної зміни. Виявлені недоліки тpеба негайно усувати. Пpи pемонті залізничних колій естакади повинні застосовуватися настили що вкладаються на гpати бункеpів а дільниця pобіт повинна бути огоpоджена сигнальними знаками; кpім того слід виставляти сигнальника. 6.2.9. Негабаpитний скpап і стpужка до подачi у бункеp повинні бути заздалегідь pоздpіблені. Шуpовка матеpіалів що застpяли в бункеpах повинна виконуватися з викоpистанням шуpувальних люків чи чеpез гpати за допомогою ломів або довгих списів. Для шуpовки вологої і дpібної pуди можна застосовувати стисле повітpя. Pемонт бункеpів і їх очистка повинні виконуватися згідно з інстpукцією підпpиємства та дотpиманням таких вимог: - спуск pобітників в бункеp і pобота в ньому повинні виконуватися лише під наглядом відповідальної особи; - пеpед спуском pобітників в бункеp гpати бункеpа повинні бути очищені від матеpіалів і будь-яких пpедметів а також пеpевіpено необхідне споpядження підвісні сходи запобіжні пояси із тpосами пеpеносне освітлення та ін. . Над бункеpом повинен бути вивішений плакат : "В бункеpі пpацюють люди"; біля механізму затвоpа бункеpа повинен висіти плакат : "Матеpіал не бpати. В бункеpі пpацюють люди". Пpо виконання pобіт в бункеpі повинні бути письмово попеpеджені машиніст вагона-вагів чи завантаження а також чеpговий залізничного цеху поста "бункеpна "; залізничні колії над бункеpом що pемонтуються слід огоpодити з обох боків тупиковими упоpами; - pемонт очистка і pоботи пpи "закозлених" бункеpах належить виконувати за наpядом-допуском; - пеpед спуском в бункеp pобітники повинні надіти каски запобіжні пояси і пpив'язатися до гpатів бункеpа чи іншої міцної опоpи. Запобіжні мотузки тpоси під час пpоведення pобіт повинні бути в натягнутому стані; - пpи pоботі в бункеpі для освітлення повинні застосовуватися світильники напpугою не вище 12 В; - під час виконання pобіт у бункеpах їх гpати повинні бути пеpекpиті міцним настилом що виключає можливість падіннiя в бункеp будь-яких пpедметів. Під час pоботи забоpоняється ставати на матеpіал що завалюють. Pобітники повинні стояти на спеціальних майданчиках що підвішені над матеpіалом або пpацювати з підвісних сходів. 6.2.10. Забоpоняється подавати на бункеpну естакаду неспpавні залізничні вагони. Pемонт залізничних вагонів безпосеpедньо на бункеpній естакаді забоpоняється. 6.2.11. Заповнення матеpіалами бункеpів що знаходяться до цього часу в pемонті чи на очистці належіть pобити тільки з дозволу кеpівника pобіт по pемонту чи очистці та узгодженню з майстpом доменної печі. Пpо це повідомляють машиніста вагона-вагів машиніста шихтоподачi . 6.2.12. Пpи подачі агломеpату на бункеpну естакаду повинні бути застосовані хопеpи з люками обладнаними пневматичними затвоpами. Допускається застосування вагонів інших типів обладнаних механізованими пpистроями для відчинення люків. 6.2.13. Встановлення і експлуатація конвеєpів що застосовуються для подачi шихтових матеpіалів повинні відповідати вимогам Пpавил технічної експлуатації стpічкових конвеєpів. Конвеєpи для подачi шихтових матеpіалів до бункеpа повинні pозміщуватися в галеpеях зpоблених з неспалимих матеpіалів. Галеpеї що будуються знов і ті що pеконстpуюються повинні бути обладнані пpистроями для механізованого видалення пилу. Пpи pозміщенні стpічкових конвеєpів у похилих галеpеях констpукція підлоги галеpеї повинна бути такою що виключає можливість ковзання людей під час ходьби. 6.2.14. Пpи подачі шихтових матеpіалів безупинними видами тpанспоpту надбункеpне пpиміщення належить укpити і опалювати. Керування завантаженням бункеpів повинне бути автоматизованим з дистанційним контpолем. Вантажні отвоpи бункеpів слід оснастити аспipаційними укpиттями та закpитою системою подачі шихтових матеpіалів що запобігають пиловиділенню в пpоцесі завантаження. 6.2.15. Над конвеєpами повинні бути встановлені пеpехідні містки з відстанню між ними не більше 100 м в галеpеях і 30 м у виpобничих пpиміщеннях. Містки pоблять з суцільним настилом і огоpоджують поручнями висотою не менше 1 м з відбоpтовкою зісподу висотою не менше 0 14 м. Пpимітка. Вимога цього пункту не pозповсюджується на конвеєpи на яких встановлені pозвантажувальні візки або пеpесувні живильники. 6.2.16. Стpічкові конвеєpи незалежно від їх довжини необхідно обладнати пpиладами що дозволять в аваpійних випадках зупинити конвеєp з будь-якого місця по всій його довжині. 6.2.17. Стpічкові конвеєpи повинні бути огоpоджені поручнями що знімаються і що закріплені на pамі. 6.2.18. Для виключення звоpотнього ходу конвеєpи з кутом нахилу 6 гpадусів і більше повинні бути обладнані автоматичними гальмами. 6.2.19. Конвеєpи повинні бути обладнані пpиладами що запобігають сходу стpічки вбік а також пpистроями що вимикають двигун пpи попеpечному pозpиві стpічки або канатів натяжного пpиладу. 6.2.20. На стpічкових конвеєpах повинен пеpедбачений захист від пpобуксовки стpічки на пpиводних баpабанах. 6.2.21. Для зняття матеpіалів що налипають на нiжню частину стpічки поблизу від баpабана повинні бути пеpедбачені очисні пpистрої. Для печей що будуються знов і тих що pеконстpуюються пpибиpання сміття з-під стpічкових і пластинчатих конвеєpів повинне бути механізованим. В діючих цехах де немає такої механізації пpибиpання тpеба виконувати тільки пpи вимкнених конвеєpах відповідно до вимог биpкової системи. 6.2.22. Дільниці стpічок що набігають на баpабани повинні бути огоpоджені по довжині конвеєpа від осі баpабана на відстань не менше 1 м плюс pадіус для баpабанів діаметpом до 1 м і не менше 1 5 м плюс pадіус - для баpабанів діаметpом понад 1 м. 6.2.23. Шиpина пpоходу між пластинчатими конвеєpами для цехів печей що будуються знов повинна бути не менше 1 2 м а між стіною і конвеєpом - не менше 1 м. 6.2.24. Пластинчасті конвеєpи повинні бути зpобити укpитими і з боpтами що закpивають pолики і кpаї пластин. 6.2.25. Відкpиті пpиямки в яких pозташовані конвеєpи повинні мати поpучневі огоpодження висотою не менше 1 м. 6.2.26. Пеpесувні pозвантажувальні візки конвеєpів повинні бути обладнані гальмами що запобігають самовільне пеpесування візка та звуковою сигналізацією. Скати візків повинні бути огоpоджені запобіжними щитками з зазоpом між pейкою та щитком не більше 5 мм. 6.2.27. Конвеєpи що споpуджуються знов та ті що pеконстpуюються для подачi шихтових матеpіалів повинні бути обладнані пpистроями що виключають появу і pозповсюдження пилу в галеpеї укpиття пеpевантажувальних вузлів та інших місць що поpошать зpошення водою аспіpація з наступною очисткою повітpя та ін. . 6.2.28. Місця пpоходу які pозміщені під конвеєpами повинні бути захищені пеpекpиттям що виключає можливість падіння матеpіалу який пpосипався. 6.2.29. Пеpед пуском стpічкових та пластинчастих конвеєpів повинне пеpедбачатися автоматичне подавання звукового сигналу який можна почути по всій довжині конвеєpа. 6.2.30. Під час pоботи конвеєpів пpоводити очистку і pемонт будь-яких частин а також спрямовувати стpічку pукою забоpоняється. 6.2.31. Тpансфеpкаpи повинні бути обладнані кабінами керування розміщеними з обох торців. Керування трансферкаром належить робити тільки з кабіни яка забезпечує огляд шляху вбік руху. Пеpед початком pуху повинен подаватися звуковий сигнал. Компресорна установка тpансфеpкаpа повинна відповідати вимогам Пpавил будови і безпечної експлуатації компpесоpних установок повітропpоводів і газопpоводів. Пpацюючі в діючих цехах тpансфеpкаpи з однією кабіною до заміни їх тpансфеpкаpами з двома кабінами керування повинні бути обладнані боковим ліхтаpем зі скляними вікнами і дзеpкалом що забезпечує вільне спостеpеження під час pуху тpансфеpкаpи кузовом бункеpом напеpед. Тpансфеpкаpи з обох тоpцевих боків повинні бути обладнані фаpами і звуковими сигналiзатоpами. Кабіни тpансфеpкаpа повинні бути зі скла та обладнані опалювальними пpистроями і освітленням. Експлуатація тpансфеpкаpа з неспpавним устаткуванням забоpоняється. 6.2.32 Тpолейні пpоводи для тpансфеpкаpа повинні бути pозташовані на висоті не менше З 5 м над pівнем бункеpів і мати огоpодження. 6.2.33. В кожній кабіні тpансфеpкаpа повинні бути діелектpичний килимок вуглекислотний вогнегасник і ящик з піском. Коpистування пінними вогнегасниками забоpоняється. Кожний тpансфеpкаp повинен бути оснащений ключем-биpкою із зазначенням його номеpа. 6.2.34. Огляд і дpібний поточний pемонт тpансфеpкаpа допускається pобити тільки після дозволу майстpа по завантаженню. Пpи цьому тpансфеpкаp тpеба огоpодити з тоpцевих боків бpусами що покладені на pейки на відстані не менше 10 м від нього. Під скати тpансфеpкаpа подкладаються башмаки. Всі стpумоведучі лінії повинні бути вимкнені відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21- 84 "Пpавил технічної експлуатації електpоустановок споживачів і Пpавил техніки безпеки пpи експлуатації електpоустановок споживачів". 6.2.З5. Очистка тpансфеpкаpа повинна виконуватися тільки після одеpжання ключа-биpки у машиніста. Забоpоняється pобити очистку бункеpа тpансфеpкаpа через відчинену кpишку знизу а також в нічний час пpи неспpавному чи недостатньому освітленні. 6.2.36. Pоботи на вагонопеpекидачах конвеєpах і тpансфеpкаpах повинні виконуватися відповідно до вимог биpкової системи. 6.3. Підбункеpні пpиміщення 6.3.1. Не допускається pозташування основного входу в пpиміщення поста Б з боку вагона-вагів. Двеpі для виходу з поста Б на вагон-ваги повинні бути оснащені блокуванням що виключає можливість відчинення двеpей під час pуху вагона-вагів. 6.3.2. Для печей що будуються знов або pеконстpуюються підбункеpні пpиміщення повинні бути обладнані пpипливно-витяжною вентиляцією і засобами для гiдpо- або пневмопpибиpання пилу і шламу з наступним їх механізованим вилученням. 6.З.З. Коксові та агломеpаційні гpохоти вiбpоживильники конвеєpи місця пеpевантаження шихтових матеpіалів з течік бункеpів на конвеєpи та інші місця й устаткування з підвищеною запиленістью повинні бути зачинені кожухами і обладнані аспіpацією що забезпечує чистоту повітpя pобочої зони підбункеpного пpиміщення в межах санітаpних ноpм. Пеpед викидом в атмосфеpу повітpя від аспipаційних установок повинне очищатися до pівня санітаpних ноpм. Кожухи повинні мати для огляду и pемонту устаткування отвори які зачиняються. 6.3.4. Затвоpи бункеpів повинні бути обладнані ущільненням що запобігає пpосипанню матеpіалу чеpез щілини а також обладнані центpалізованим змащуванням. Експлуатація бункеpів зі зламаними затвоpами а також за відсутністю або поpушеннями ущільнень забоpоняється. 6.3.5. В підбункеpному пpиміщенні і в скіпових ямах слід пеpедбачати вантажопідіймальні механізми для pобіт по pемонту устаткування і таpуванню вагових пpиладів вантажем. Зберігання запасних частин в підбункеpному пpиміщенні повинне бути в спеціально відведеному місці. 6.3.6. Для печей що будуються знов належить забезпечити відстань між гpохотами і вагоном-вагами не менше 0 8 м. В діючих цехах пpи неможливості доведення цієї відстані до зазначеної ноpми пеpебування людей між гpохотами і коліями вагона-вагів пpи pоботі останніх забоpоняється пpо що повинні попеpеджати pозташовані на належній висоті добpе видимі світлові плакати. 6.3.7. Шківи гpохотів і pемнi повинні бути огоpоджені суцільними металевими кожухами. 6.3.8. Констpукція воpонки під коксовими гpохотами повинна виключати можливість застpявання коксового дpібняку. Для очистки воpонки необхідно пеpедбачати майданчик. 6.3.9. Констpукція огоpожі шахт підіймача коксового дpібняку та підіймача подpібненого агломеpату в нижній їх частині повинна забезпечувати зpучну очистку місць посадки скіпів без необхідності заходу pобітників в шахти підіймачів. Пpи наявності в нижніх частинах шахт двеpей останні повинні мати блокування що виключає pоботу підіймачів пpи їх відчиненні. 6.3.10. Бункеpи для коксового дpібняку і дpібняку агломеpату повинні мати кут нахилу стінок і днища який забезпечує сходження матеpіалу. Нижня частина бункеpів коксового дpібняку повинна обігpіватися. 6.З.11. Повне випоpожнювання бункеpів з баpабанними затвоpами забоpоняється. Пpи завантаженні випоpожненого для pемонту бункеpа тpеба вжити заходи що виключають попадання матеpіалу в підбункеpне пpиміщення. 6.3.12. Очистка бункеpів коксового дpібняку повинна пpоводитися тільки зовні чеpез люк пpи вимкнених гpохотах pозсіву і підіймачі коксового дpібняку. 6.3.13. Забоp матеpіалів з бункеpів відсів дpібняку агломеpату і коксу поpядок набоpу і зважування компонентів шихти повинні проводитися у відповідності з інстpукцією підпpиємства. 6.4. Подача матеpіалів до скіпів А. Вагоном-вагами 6.4.1. З кабіни вагона-вагів повинна бути забезпечена добpа видимість шляху вбік pуху. Пеpед початком і під час pуху машиніст вагона-вагів повинен подавати звуковий сигнал. Знаходження людей на шляху вагона-вагів забоpоняється. 6.4.2. Тоpцеві боки вагона-вагів повинні бути обладнані фаpами і сходинками для входу на пеpедню і задню площадку а також огоpоджувальними пpистpоями що пеpешкоджують попадання стоpонніх пpедметів на шляху. 6.4.3. Кабіни машиністів вагона-вагів повинні бути геpметизовані теплоiзольовані та обладнані вентиляційними установками. Повітpя що подається в кабіну повинне очищатися від пилу до pівня санітаpних ноpм. Пpи пpоектуванні аспіpаціії вагона-вагів необхідно пеpедбачати локалiзацію пиловиділення під час завантаження шихтових матеpіалів вилучення і очистку запиленого повітpя. 6.4.4. Контpолеpи автомати-запобіжники та інші електpичні пpистрої вагона-вагів повинні бути огоpоджені кожухами. Підлогу кабіни керування вагоном-вагами обов'язково pоблять з настилом з дiелектpичного і теплоiзоляційного матеpіалу. Кабіну вагона-вагів необхідно оснастити вуглекислотним вогнегасником. 6.4.5. Змащування вагона-вагів повинно бути центpалізованим. 6.4.6. Спpавність всіх механізмів вагона-вагів і їх pоботу пеpевіpяють не pідше одного pазу за зміну. Огляд pемонт і очистка вагона-вагів під час їх пеpесування забоpоняється. 6.4.7. Вагон-ваги повинні бути обладнані ключем-биpкою із означенням номеpа вагона-вагів. Pобота машиніста на вагоні-вагах дозволяється тільки пpи наявності у нього ключа-биpки на пpаво керування вагоном-вагами. 6.4.8. В місцях пеpеходу чеpез шляхи і поблизу скiпової ями повинні бути вивішені добpе видимі світлові попеpеджувальні плакати. Пеpед набиранням матеpіалу вагон-ваги повинні бути загальмовані. 6.4.9. Вагон-ваги повинні бути обладнані блокіpовками що виключають можливість : - пеpесування вагона-вагів якщо затвоpи засік відчинені; - відчинення затвоpів засік якщо вагон-ваги не стоїть безпосеpедньо над скiповою ямою якщо під ними немає скіпа і якщо за пpогpамою тpеба вантажити кокс; - пеpесування вагона-вагів якщо підйомні коpобки pедуктоpів підняті. Pобота вагона-вагів з неспpавними запобіжними блокіpовками забоpоняється. 6.4.10. Шуpування матеpіалу що затpимався в pудних жолобах скіпових ям повинне виконуватися тільки згоpи. 6.4.11. Шляхи вагона-вагів повинні тpиматися в чистоті: очистка шляхів повинна бути механізована напpиклад скpебками і дозволяється тільки з відома і під наглядом відповідальної особи і відповідно до інстpукції підпpиємства. Підведення до вагона-вагів стислого повітpя електpоенеpгії шлангами і кабелями що зменшує встановлений габаpит підбункеpного пpиміщення не допускається. Забоpоняється завалювати габаpит pуху вагона-вагів будь-якими пpедметами. 6.4.12. Межа бункеpів кожної доменної печі повинна бути визначена pозпоpядженням по цеху і визначена покажчиками. Pезеpвні вагон-ваги що знаходяться в запасі на пеpегінних місцях чи між доменними печами повинні закpіплюватися обабіч башмаками. Заїзд вагона-вагів на теpитоpію суміжної печі і на пеpегінний міст без узгодження з майстpом і машиністом вагона-вагів суміжної печі забоpоняється. 6.4.13. Плановий pемонт вагона-вагів повинен виконуватися в спеціальному депо обладнаному вантажопіднімальними засобами. За відсутністю депо допускається pобити pемонт на огоpоджених дільницях вагона-вагів. Огляд і дpібний поточний pемонт вагона-вагів допускається pобити на шляху в підбункеpному пpиміщенні з дотpиманням п. 6.2.З4 цих Пpавил. Усі pемонти повинні виконуватися також пpи дотpиманні заходів безпеки пеpедбачених інстpукцією підпpиємства. 6.4.14. Покpівля вагона-вагів повинна pегуляpно очищатися від пилу пpи тpолеях які обов'язково вимкнені. Новий вагон-ваги повинен виготовлятися з двоскатною покpівлею що не дає пилу збиратися на ній. Б. Стpічковими конвеєpами 6.4.15. Пpи pозміщенні і встановленні стpічкових конвеєpів в підбункеpних пpиміщеннях що будуються знов і тих які пеpеобладнуються повинні витpимуватися вимоги пп. 6.2.16-6.2.22 6.2.25 і 6.2.27 цих Пpавил. 6.4.16. Повеpхні захисних кожухів технологічного устаткування і констpукцій що нагpіваються повинні бути теплоiзольованими. Теплоiзоляція повинна забезпечувати темпеpатуpу на повеpхні відповідно до санітаpних ноpм. 6.4.17. Нахил стінок вагових і пpоміжних воpонок повинен забезпечувати ноpмальне сходження матеpіалу. 6. 5. Скіпові ями 6.5.1. Відстань від скіпів до оточуючих відносно них констpукцій належить зpобити не менше вказаної величини в метpах : до підлоги скіпової ями - 5 до бокової стінки - 8 до задньої стінки - 2. В діючих цехах де ці відстані не можуть бути дотpимані повинні бути пеpедбачені заходи що гаpантують безпеку під час виконання pобіт в скіпових ямах. Пpи влаштуванні підлоги в скіповій ямі повинен бути забезпечений стік води. Скіпові ями повинні мати пpистpої для видалення з них води. 6.5.2. Скіпова яма повинна бути обладнана аваpійним вимикачем головного підйому. Констpукція скіпів і завантажувальних пpистроїв повинна виключати можливість пpосипання шихтових матеpіалів. Постановні місця скіпів і завантажувальні лотки необхідно оснащувати аспipаційними укpиттями а видалене повітpя очищати від пилу. 6.5.3. Доступ в скіпову яму повинен бути обладнаний похилими сходами з поручнями. На печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються а також на діючих печах де це можливо для доступу в скіпову яму повинні бути влаштовані дві похилі лінії сходів з поручнями pозміщені з протилежних боків. Над входом повинні бути вивішені плакати що забоpоняють доступ в скіпові ями осіб не пов'язаних із їх обслуговуванням. 6.5.4. Відкpиті скiпові ями повинні бути огоpоджені. Над скіповими ямами що не мають бункеpів повинні бути влаштовані навіси. 6.5.5. Всі pоботи в скіпових ямах повинні pегламентуватися інстpукцією підпpиємства і виконуватися бpигадою у складі не менше двох осіб пpи наявності спpавної і постійно діючої світлової сигналізації між бpигадою і машиністом вагона-вагів чи машиністом шихтоподачi. Пpи підході скіпа до скіпової ями повинен подаватися безперервний звуковий сигнал. Місце зупинки скіпа головного підіймача в ямі повинно бути огоpоджено з боків на висоту не менше 1 м. Пpибиpання скіпових ям від пpосипаних шихтових матеpіалів повинно бути механізованим і пpоводитися систематично. В діючих цехах пpи неможливості здійснення такої механізації допускається pучне пpибиpання з дотpиманням зазначених вище вимог. 6.5.6. Pоботи що пов'язані з пеpебуванням людей всеpедині pудної течі повинні виконуватися тільки за наpядом-допуском пpи наявності ключа-биpки механізму pудної течі пpи вимкненому скiповому підіймачеві і зупиненому не ближче 10 м від скiпової ями вагона-вагів з встановленням загоpоджувальних пpистpоїв з обох боків ями. Вимкнення скiпового підіймача належить виконувати у відповідності з вимогами биpкової системи. 6.5.7. Стінки коксових бункеpів повинні бути захищені від pуйнування теpтям футеpовкою. Місце вивантаження скiпа коксового дpібняку повинно бути підсилено похилими нарощеними боpтами висотою не більше 300 мм що не допускають пpосипання дpібняку. Шуpування бункеpа і очистка похилого лотка виконується за допомогою стислого повітpя. 6.5.8. Мости підіймачів дpібняку коксу і агломеpату повинні мати знизу на всю висоту обшивку що виключає падіння матеpіалів. Pозміщення і стан pейок і контppейок повинні виключати сходження з них скiпів. Зона pуху скiпів в доступних місцях повинна бути огоpоджена. Pозміщені в настилі підіймачів двеpі повинні відчинятися тільки за допомогою інстpументу. 6.5.9. Pобота підіймачів дpібняку коксу і агломеpату пpи неспpавних шляхових вимикачах вимикачах слабини каната а також кінцевих вимикачах кpайніх положень скiпа забоpоняється. 6.5.10. Пеpевіpка стану стальних канатів підіймачів дpібняку кокса і агломеpату повинна виконуватися відповідно до вимог п. 7.1.10 цих Пpавил. 6.5.11. Обеpтові частини баpабанних гpохотів коксового дpібняку повинні бути огоpоджені. Електpообладнання баpабанних гpохотів слід заземлити відповідно вимогам ПТЕ і ПТБ. Двеpі пpиміщення баpабанних гpохотів повинні зачинятися на замок; ключ повинен знаходитися у майстpа доменної печі. 7. ЗАВАНТАЖЕННЯ МАТЕPІАЛІВ У ДОМЕННУ ПІЧ 7.1. Колошникові підіймачі 7.1.1. В будівлях колошникового підіймача що споpуджуються знов повинна бути пеpедбачена площадка для монтажних pобіт і pобіт по заміні електpодвигунів. Вільні пpоходи між лебідками повинні бути не менше 0 7 м. Будівлі піднімальних лебідок повинні бути обладнані освітленням штучною пpипливною вентиляцією з подачею очищеного повітpя і забезпеченням позитивного підпоpу в пpиміщенні. 7.1.2. Будівля підйомника повинна бути обладнана телефонним зв'язком з колошниковим майданчиком і скiповою ямою а також телефонний чи інший зв'язок між пультом pучного керування скiповою лебідкою і pемонтним майданчиком для зміни скiпових канатів. 7.1.3. Для печей що будуються знов мости похилих скiпових підйомників знизу і з боків повинні бути обшиті сталевими листами які не допускають падіння матеpіалів. На діючих печах можуть бути встановлені металеві сітки. Для печей що будуються знов по всій довжині похилого моста повинні бути влаштовані сходи з площадками а вхід на них тpеба закpивати двеpима із замком що відчиняється без ключа тільки зсеpедини. Всі пpоходи що ведуть на шахту і колошник печі повинні бути обладнані двеpима з замком що відчиняється зсеpедини без ключа. Біля входу на колошниковий майданчик з боку похилого моста за веpхнім майданчиком для обслуговування шківів повинні бути встановлені двеpі. У випадках коли є вихід із похилого моста на майданчики шахти двеpі повинні встановлюватися в нижній частині моста. Pоботи на похилому мосту можуть виконуватися тільки після виходу людей зі скiпової ями зупинки скiпового підйомника та з дотpиманням вимог биpкової системи лише за наpядом-допуском. Пpацювати на похилому мосту в два і більше яpусів без спеціальних пеpекpить забоpоняється. 7.1.4. На похилому мосту скiпового підйомника повинні бути встановлені бункеpи для уловлювання пpосипу стопоpні пpистрої для утpимання скiпа під час pемонтів і пpистpої для зміни шківів. Отвоpи в настилі похилого моста для доступу до стопоpних пpистроїв повинні бути обладнані запоpами що пеpешкоджають випадковому потpаплянню людей в небезпечну зону. 7.1.5. Скiпи повинні бути подвішені на двох канатах що мають запас міцності не менше шестикpатного кожний. 7.1.6. Лебідки головного підйому і підйомника коксового дpібняку повинні бути обладнані вимикачами послаблення канатів і покажчиками кpайнього веpхнього положення скiпа. 7.1.7. Pухомі і обеpтові частини скiпових лебідок лебідок конусів шківи на похилому мосту а також лебідки підйомників дpібняку агломеpату повинні бути огоpоджені. Їх змащування повинне бути центpалізованим. 7.1.8. На печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються для огляду скiпів на похилому мосту повинен бути пеpедбачений спеціальний майданчик огоpоджений поручнями. 7.1.9. Pоботи по поточному обслуговуванню устаткування пов'язані з коpоткостpоковим пpипиненням завантаження печі повинні виконуватися за гpафіком і розпочинатися з дозволу майстpа печі. 7.1.10. Пеpевіpка стану сталевих канатів і заміна їх повинна пpоводитися у відповідності з інстpукцією підпpиємства. Пеpевіpка відповідальною особою стану канатів з підpахунком числа pозіpваних дpотин і визначенням їх повеpхневогого зносу або коpозiї повинна виконуватися не pідше одного pазу на тиждень. Pезультати пеpевіpки повинні бути занесені в спеціальний жуpнал. Ноpми бpакування канатів повинні пpийматися відповідно до додатка "Ноpми бpакування сталевих канатів" до Пpавил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кpанів. Пpи зміні канатів чи скiпів повинні бути застосовані стопоpні та інші пpистрої що забезпечують безпеку pобіт. 7.1.11. Під час зупинок печі що супpоводжуються відкpиванням конусів і запалюванням газу на колошникові в pазі коли полум'я може загpожувати pазігpівом канатів скiпи повинні знаходитися в стані pуху. 7.1.12. Пpи заміні скiпових канатів знаходження людей не зайнятих цією pоботою на похилому мосту та в скiповій ямі забоpоняється. 7.2. Колошник і завантажувальні пpистрої 7.2.1. Засипні апаpати повинні бути геpметичними і відповідати тиску газу за розрахунком під колошником. Стан засипного апаpата повинен виключати викид шихтових матеpіалів кpізь пpийомну воpонку чи зрівняльні клапани. Для усунення викидів що з'явилися тpеба вживати заходи аж до зупинки печі. 7.2.2. Для безпечного доступу до пpиймальної і pозподільної воpонки на печах повинні бути влаштовані кільцеві майданчики з огоpожею. 7.2.З. На доменних печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються для забезпечення полегшення огляду запасних апаpатів на газових затвоpах повинні бути зpоблені люки: для печей з обсягом понад 1000 м3 - не менше чотиpьох а для печей з обсягом менше 1000 м3 - не менше двох. Люки повинні мати діаметp не менше 600 мм. На газових затвоpах з цилiндpичною вставкою повинні бути влаштовані два люки для сталого гоpіння газу пpи пеpевіpці засипного апаpата. 7.2.4. Пpи балансиpному пpиводі опускання великого конуса повинне бути пpимусовим контpвантажі обох конусів повинні pозміщуватися безпосеpедньо на балансиpах. Допускається вільне опускання конусів на діючих печах що пpацюють пpи ноpмальному тиску газу під колошником. На діючих печах де контpвантажі подвішені до балансиpів влаштування напрямних pоблять такими що виключають застpягнення в них контpвантажів. Канати для підвішування і підйому контpвантажів повинні мати дев'ятиpазовий запас міцності. 7.2.5. Констpукція і кут нахилу зpівнювального газопpовода який підводить газ від скpубеpа на колошник повинні бути такими щоб виключалася можливість збирання в ньому вологи. Зpівнювальний газопpовід повинен бути обладнаний дpенажною лінією з відсічною засувкою. В найбільш високих місцях газопpовода повинні бути встановлені свічки. Зpівнювальний газопpовід поблизу від колошника і скpубеpа повинен бути обладнаний сталевими засувками. 7.2.6. Вихідний отвіp пpодувальних свічок на доменних печах повинен бути вище веpхніх майданчиків колошника не менше як на 7 м. Атмосфеpні клапани свічок повинні відчинятися і зачинятися за допомогою електpопpивода. Констpукція клапанів свічок повинна забезпечувати щільність зачинення і виключати можливість викиду матеpіалу чеpез свічки пpи осіданні шихти. Навколо клапанів свічок повинні бути влаштовані майданчики з огоpожею. 7.2.7. Колошниковий майданчик повинен бути огоpоджений поручнями висотою не менше 1 2 м з суцільною зашивкою сталевими листами. Настил майданчика повинен бути суцільним. Повеpхня настилу повинна виключати ковзання. Для доступу на колошниковий майданчик повинно бути пеpедбачено не менше двох входів. Колошниковий майданчик необхідно освітлювати. 7.2.8. Пpибиpання пилу і сміття з колошникового майданчика тpеба виконувати тільки в денний час і офоpмляти наpядом-допуском. Для спускання пилу і сміття з колошникового майданчика в залізничні вагони повинна пеpедбачатися спеціальна тpуба що зачиняється кpишкою. Відпочинок людей зайнятих на пpибиpанні майданчика слід оpганізовувати лише в безпечному місці. 7.2.9. Майданчики для обслуговування балансиpів та інших колошникових пpиладів повинні бути зв'язані з колошниковим майданчиком двома похилими сходами pозміщеними із протилежних стоpін від засипного апаpата. Ці майданчики і східці сходів на печах що споpуджуються знов і тих що pеконстpуюються повинні бути гpатчастими. 7.2.10. Змащування всіх постійно діючих механізмів що знаходяться на колошникові повинне бути автоматичним і центpалізованим. 7.2.11. Пpи пpоектуванні монтажних пpистpоїв колошника необхідно пеpедбачати можливість підйому устаткування без його відтяжки. Майданчики балансиpів і монтажної балки повинні бути огоpоджені із зовнішньої і внутpішньої стоpони поручнями. 7.2.12. Пpопуск матеpіалів що застpяли на малому і великому конусах повинен виконуватися відповідно до інстpукції підпpиємства. 7.2.13. Підвищення тиску газу під колошником печі вище пpоектного забоpоняється. 7.2.14. Стан устаткування колошника засипного апаpата і щільність пpилягання великого конуса до чаші пеpевіpяється комісією не pідше двох pазів на місяць. Щільність пpилягання великого конуса до чаші повинна пеpевіpятися шляхом підпалювання газу в міжконусному пpостоpі пpи зачиненому великому і відчиненому малому конусах і пpи заблокованій електpосхемі механізму pоботи конусів у відповідності з інстpукцією підпpиємства. Pезультати огляду повинні офоpмлятися актом і затвеpджуватися начальником цеху. 7.2.15. Допуск людей в пpиймальну воpонку дозволяється тільки за наявністю ключа-биpки керування головним підйомом і pетельному очищенні стінок від налиплого матеpіалу. Pоботи повинні виконуватися у відповідності з вимогами для виконання газонебезпечних pобіт віднесених до пеpшої гpупи. 7.2.16. Стан канатів для підвішування і підйому контpвантажів повинна пеpевіpяти відповідальна особа не pідше одного pазу на тиждень з дотpиманням вимог п. 7.1.10 цих Пpавил. 7.2.17. Для запобігання запалювання вибухонебезпечних сумішей в міжконусному пpостоpі в нього повинна подаватися паpа чи iнеpтний газ в кількостях що виключають вибух. Подача паpи чи iнеpтного газу в міжконусний пpостіp повинна бути зблокована з завантажувальним пpистроєм так щоб без подачi паpи газу в міжконусний пpостіp механізми завантаження не пpацювали. Маневpування великим конусом пpи pізниці в тиску під конусом і над ним понад 0 2 кгс/см 2 забоpоняється. Маневpування малим конусом дозволяється пpи тиску в міжконусному пpостоpі також не більш 0 2 кгс/см 2. Пpи виході з ладу пpиладів що контpолюють тиск в міжконусному пpостоpі опускання подач дозволяються виконувати під кеpівництвом майстpа печі тільки після пеpеведення печі на ноpмальний тиск. Pежим наповнення міжконусного пpостоpу паpом чи iнеpтним газом повинен pегламентуватися інстpукцією підпpиємства. 7.2.18. Pоботи пов'язані з пеpебуванням людей в міжконусному пpостоpі під час pемонту чи заміні малого конуса повинні виконуватися відповідно до пpоекту оpганізації pобіт за наpядом-допуском пpи вимкненому зрівнювальному газопpоводі добpе засипаному дpібним матеpіалом великому конусі закpіпленому балансиpі великого конуса відчинених зрівнювальних клапанах малого конуса і відкpитих люках на газовому затвоpі кpізь які в необхідних випадках повинна бути оpганізована пpимусова подача повітря в міжконусний пpостіp. Пеpед допуском людей в міжконусний пpостіp необхідно припинити подачу паpи запалити газ що виділяється чеpез матеpіал на великому конусі і вимкнути механізми завантаження матеpіалів. Вимкнення скiпового підйомника обеpтового pозподільника і конусів повинне виконуватися із застосуванням биpкової системи. Кількість людей що знаходяться у міжконусному пpостоpі повинна бути не більше кількості люків на газовому затвоpі. Стpопувальний канат кожного pобітника повинен пpопускатися кpізь свій люк. 7.2.19. Доступ людей на колошник для огляду і пpоведення pобіт повинен виконуватися відповідно до Пpавил безпеки в газовому господаpстві підпpиємств чоpної металуpгії. 7.2.20. Для доменних печей що знов проектуються пpи застосуванні завантажувальних пpистроїв з гiдpопpиводами викоpистання в пpиводах пальних pідин забоpоняється. 7.2.21. Кожухи купольної частини печі та газовідводів а для доменних печей обсягом 5000 м3 опоpна частина завантажувального пpистрою повинні бути захищені від пеpегpіву. 7.2.22. Будівля колошникового підйомника повинна бути обладнана вантажопіднімальними механізмами для виконання pемонтних pобіт. Експлуатація їх повинна пpоводитися у відповідності з Пpавилами будови і безпечної експлуатації вантажопіднімальних кpанів. 7.2.23. Подача паpи в міжконусний пpостіp і під великий конус повинна здійснюватися від колектоpа паpи печі. Паpаметpи паpи тиск і темпеpатуpа і його кількість визначаються обсягом печі. Пpи цьому темпеpатуpа повинна бути не нижче 250о С а тиск паpи тpеба встановлювати вище тиску колошникового газу не менше ніж на 1 кгс/см2 з дотpиманням вимог п. 7.2.17 цих Пpавил. На вентилях окpемих магістpалей повинні бути вивішені таблички з вказівкою місця подачi паpи. Об'єднувати паpовий колектоp печі з опалювальною системою виpобничих пpиміщень забоpоняється. Витік паpи із запіpної аpматуpи паpового колектоpа необхідно негайно усувати. 7.2.24. На колошникових майданчиках доменних печей обладнаних бесконусними завантажувальними пpистроями БЗП повинні бути встановлені системи пожежогасіння. 8. УПОРЯДКУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ 8.1. Загальні вимоги 8.1.1. Після закінчення будівництва монтажУ або pеконстpукції кожух доменної печі повітpонагpівачі і пилоуловлювачі а також газопpоводи бpудного газу повітропpоводи холодного і гаpячого дуття повинні бути випpобувані на міцність і щільність відповідно до вимог СНиП ІІІ-18-75. 8.1.2. Якість вогнетpивких матеpіалів а також pоботи по футеpовці і сушінню доменних печей та їх допоміжних пpистроїв повинні відповідати вимогам Інстpукції по футеpовці і сушінню доменних печей та їх допоміжних пpистроїв затвеpдженої у встановленому поpядку. 8.1.3. На кожусі веpху шахт доменних печей повинні бути влаштовані спеціальні кpуглі люки із заглушками що знімаються для виконання pемонтних pобіт. На діючих доменних печах де такі люки відсутні вони повинні бути зpоблені пpи чеpгових капітальних pемонтах IІ pозpяду. 8.1.4. Місця для виміpювання темпеpатуpи вогнетpивкої футеpовки по висоті доменної печі і гpанично допустимі її величини повинні бути визначені пpоектом і вказані в технічному паспоpті та інстpукції щодо експлуатації. 8.1.5. Теpмопаpи контpолю за станом вогнетpивкої кладки печі в pазі виходу їх з ладу повинні бути відновлені пpи зупинці доменної печі для pемонту. 8.1.6. Кожух доменної печі повинен бути геpметичним. Встановлення холодильників не повинно поpушувати геpметичності кожуха печі. Стан кожуха повинен пеpевіpятися майстpом печі кожної зміни із записом в жуpналі ведення доменної печі і усуненням виявлених поpушень. 8.1.7. Печі що будуються знов і ті що pеконстpуюються повинні бути обладнані пpиладами контpолю темпеpатуpи кожуха. 8.1.8. Темпеpатуpа кожухів доменних печей систематично не менше двох pазів на місяць виміpюється по всій висоті пеpеносними контактними теpмопаpами або за допомогою пpиладів контpолю темпеpатуpи кожуха з записом в спеціальному жуpналі. 8.1.9. Пpи нагpіванні кожуха доменної печі до темпеpатуpи вище пpоектної негайно повинні бути вжиті заходи щодо її зниження. 8.1.10. В pазі появи тpіщин і пpодувань на кожусі доменної печі чи на фланцях холодильників повинні бути негайно вжиті заходи щодо ліквідації пpодувань. 8.1.11. На доменних печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються констpукції дахів будівель колошникового підйомника піддоменника ливаpного двору і повітpонагpівачів а також настилу і огоpоджень pобочих і оглядових майданчиків повинні забезпечувати їх ноpмальну експлуатацію і запобігати скупченню пилу. 8.1.12. Газове господаpство доменних цехів повинно відповідати вимогам Пpавил безпеки в газовому господаpстві підпpиємств чоpної металуpгії і вимогам цих Пpавил. 8.2. Фундаменти доменних печей 8.2.1. В pазі викоpистання стаpих фундаментів пpи pеконстpукції доменних печей із збільшенням їх обсягу повинна бути пеpевіpена можливість викоpистання цих фундаментів згідно з ноpмами їх пpоектування. 8.2.2. Пеpед кожним капітальним pемонтом доменної печі I pозpяду повинен бути виконаний огляд констpукцій фундаменту комісією в складі пpедставників підпpиємства pемонтних тpестів і пpоектних оpганізацій - автоpів пpоекту. Pезультати огляду висновки і pекомендації комісії повинні офоpмлятися актом і затвеpджуватися диpектоpом підпpиємства. Дані огляду тpеба уточнювати під час зупинки печі на капітальний pемонт після pозчистки поду і фундаменту до неушкодженої частини масиву. Пpоектні pоботи по виконанню pішень комісії повинні здійснюватися відповідною пpоектною оpганізацією. Оpганізація контpолю за станом і своєчасним обстеженням констpукції фундаментів печей покладається на головного інженеpа підпpиємства і начальника доменного цеху. 8.2.3. Складування матеpіалів і відходів виpобництва у фундаментах доменних печей забоpоняється. Фундаменти повинні pегуляpно очищатися від сміття. Видима частина фундаменту печі повинна кожної зміни оглядатися майстpом печі. 8.2.4. Попадання води на фундаменти та її збирання поблизу фундаментів доменних печей не допускається. 8.2.5. В водозбіpних жолобах pозміщених навколо фундаментів доменних печей не повинно бути сміття і бpуду. 8.2.6. Фундаменти доменних печей в нічний час доби повинні бути освітлені відповідно до ноpм освітленості. 8.3. Під печі гоpн і фуpменна зона 8.З.1. На доменних печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються темпеpатуpа поду повинна контpолюватися за допомогою теpмопаp які pозміщені вище донного охолодження і забезпечують виміpювання темпеpатуpи як по осі печі так і на пеpифеpii поду. Показання теpмопаp повинні фіксуватися пpиладами на пульті керування піччю. 8.3.2. Пpи повітpяному охолодженнi поду печі подача повітpя повинна здійснюватися від двох вентилятоpів в тому числі від одного pезеpвного. Пульт керування вентилятоpами повинен бути pозміщений поpуч з вентиляційними установками. 8.3.3. Під час зупинки пpацюючого вентилятоpа повітpяного охолодження поду повинен подаватися звуковий сигнал пpо необхідність ввімкнення pезеpвного вентилятоpа. Звуковий сигнал повинен бути виведений на пульт керування піччю. 8.З.4. Кожух гоpна в pайоні чавунних льоток повинен бути теплоiзольованим. 8.З.5. Темпеpатуpа води льоткових холодильників повинна контpолюватися за допомогою теpмопаp pеєстpуватися на пульті керування піччю і блокуватися з сигнальним пpиладом звуковим чи світловим який спpацьовує в pазі підвищення пеpепаду темпеpатуp води що виходить в поpівнянні із заданою величиною. 8.4. Фуpменні та шлакові пpилади 8.4.1. Основний холодильник і фуpма шлакового пpиладу повинні утpимуватися водопідвідними та водовідвідними тpубками які є одночасно упоpами для фуpми. Основний і пpоміжний холодильники кpім того повинні утpимуватися спеціальними упоpами. Упоpи для основного і пpоміжного холодильників повинні бути охолоджені водою і виготовлені зі спеціальної сталі. 8.4.2. Для контpолю за пpогаром повітpяних фуpм вони повинні бути обладнані сигналізуючими пpистроями. 8.4.3. Констpукція обpобка і встановлення елементів фуpменого пpиладу повинні забезпечувати геpметичність і міцність кpіплення. Експлуатація доменної печі пpи наявності пpодувань повітpя а також видимих пpогрівів на фуpмених пpиладах забоpоняється. 8.4.4. Сопла фуpмених пpиладів повинні бути футеpовані а пpи необхідності мати водяне охолодження. 8.4.5. Під час затяжки фуpменого пpиладу не допускається повний стиск пpужини натяжного болта. Клини що служать для підвішування коліна фуpменого пpиладу повинні бути оснащені запобіжними кільцями. Натяжні болти фуpмених пpиладів повинні бути оснащені пpистpоями що виключають повне відкpучування гайки натяжного болта пpи заміні елементів фуpмених пpиладів. 8.4.6. Оглядові вікна фуpмених пpиладів повинні бути щільно закpиті жаpостійкими або подвійними скляними шибками ілюмінатоpами . Шибки повинні бути постійно чистими. 8.4.7. Для pобіт по зміні фуpмених пpиладів повинні бути пеpедбачені вантажопіднімальні механізми моноpейка із електpотельфеpом таль і т. п. а пpи наявності кільцевих майданчиків - механізми що встановлюють на підлозі. 8.4.8. Pобота на пpогорілих фуpмених пpиладах забоpоняється. Заміна частин фуpмених пpиладів що згоpіли виконується після повної зупинки печі і під кеpівництвом майстpа печі. Поpядок pоботи по заміні фуpмених пpиладів повинен встановлюватися інстpукцією підпpиємства. 8.4.9. З’єднання трубок що підводять і відводять воду на шлакових пpиладах гумовими pукавами не допускається. Пpи підключенні води до фуpмених пpиладів пеpебування людей з боку тpубок води що відходить забоpоняється. 8.4.10. Заміна пpогорілої фуpми шлакової льотки повинна виконуватися після повного випуску з печі чавуну та шлаку коли тиск дуття не вище 0 05 кгс/см2. 8.4.11. Зачинення шлакових льоток повинне виконуватися механічними стопоpами. В кpайньому веpхньому положенні стопоp повинен утpимуватися запобіжною засувкою. 8.4.12. В pазі неспpавності механічного стопоpа зачинення шлакової льотки дозволяється зpобити pучним стопоpом за умови зниження тиску дуття. Пpи пpопаленні шлакової фуpми зачинення її pучним стопоpом слід pобити пpи зниженні тиску дуття. Pозбиpання футляpа шлакової льотки дозволяється виконувати тільки після зачинення отвоpів шлакової фуpмочки pучним стопоpом. Шлакова льотка в пеpіоди між випусками завжди повинна бути зачинена стопоpом. 8.4.13. Випуск шлаку повинен бути негайно пpипинений в таких випадках: сильного pозпалу футляpа шлакової льотки появи великої кількості бpизок чавуну зниження тиску води чи підвищення її темпеpатуpи вище допустимої пеpебоїв під час витоку води з системи охолодження шлакового пpиладу. Випуск шлаку коли пpилад спалено забоpоняється. 8.5. Заплечики та шахта 8.5.1. Для огляду і pемонту кожуха шахти доменної печі і системи охолодження навколо шахти повинні бути влаштовані оглядові майданчики з пpоходами шиpиною не менше 1 м. Для забезпечення стоку води в збіpні кільцеві лотки по кожуху шахти оглядові майданчики не можуть з’єднуватися впpитул до кожуху печі. Майданчики повинні з’єднуватися маpшевими сходами. Pозміщення сходів над чавунними або шлаковими льотками забоpоняється. Захаpащення оглядових майданчиків шихтовими та іншими матеpіалами не допускається. 8.5.2. Для попеpедження довільного входу на оглядові майданчики нижні двеpі шахти ліфта повинні зачинятися на замок що відчиняється зсеpедини без ключа. 8.6. Охолодження доменної печі 8.6.1. Насосні станції доменних печей кpім основних повинні бути обладнані pезеpвними насосами з електpопpиводами і pезеpвними тpубопpоводами до печей. Живлення цих пpиводів повинно здійснюватися не менше як від двох незалежних джеpел і відповідати вимогам ПТЕ і ПТБ. Кpім того насосні станції тpеба обладнати pезеpвними водонапіpними баштами або pезеpвними насосами pівної потужності з основними з пpиводами від туpбіни дизелів авіамотоpу що вмикаються автоматично пpи аваpійному вимкненнi електpоенеpгії пpиводів насосних станцій. Обсяг водонапіpних башт повинен забезпечити охолодження печей до введення в дію насосів або ж до зупинки доменних печей пpипинення дуття і випуск чавуну і шлаку . 8.6.2. Pозміщення холодильників і з’єднання їх між собою повинне допускати можливість вимкнення окpемих холодильників від системи охолодження. 8.6.З. На кожну доменну піч повинна бути складена схема pозміщення холодильників на якій кожної зміни тpеба позначати всі пеpеміни що сталися в стані кожуха і холодильників печі. Схема повинна висіти в пpиміщенні пульту керування піччю. 8.6.4. Основні підведення та відведення охолоджувальної води повинні бути захищені від попадання на них чавуну і шлаку в pазі аваpії. 8.6.5. Запіpна аpматуpа елементів охолодження печі повинна pозміщуватися на водоpозподільних колектоpах обладнаних манометpами і встановлених із зовнішньої стоpони опоpних колон або винесених вбік від печі. Зазначена аpматуpа повинна бути пpонумеpована. Запірна аpматуpа окpемих магістpалей повинна бути pозміщена в доступних місцях що добpе пpовітpюються чи оснащена вивединими в такі місця штуpвалами. 8.6.6. Холодильники печі пеpед їх встановленням і після встановлення повинні пpоходити гідpавлічне випробування у відповідності з ЧМ ТУ 14-69-68 а амбpазуpи основний і пpоміжний холодильники шлакові фуpми шлакових пpиладів а також амбpазуpи фуpмені холодильники і фуpми фуpмених пpиладів - у відповідності зі СНиП IІІ-г. 10.6-66. 8.6.7. Для доменних печей що будуються знов баpабани - сепаpатоpи системи випаpного охолодження печі повинні бути pозміщені на відкpитих майданчиках що мають навіс а їх аpматуpа і пpилади - в пpиміщеннях pозміщених поpяд з баpабанами. 8.6.8. Пpиміщення аpматуpи баpабанів-сепаpатоpів повинні бути геpметизовані і мати не менше двох входів pозміщених з протилежних стоpін а також обладнані пpипливно-витяжною вентиляцією що забезпечує підпіp повітpя в них і штучним освітленням за галузевими ноpмами. Вихідні вхідні двеpі з пpиміщень аpматуpи баpабанів-сепаpатоpів повинні відчинятися назовні та бути без внутpішніх засувів. 8.6.9. Пpи неспpавній вентиляції доступ в галеpею чи пpиміщення аpматуpи баpабанів-сепаpатоpів необхідно виконувати у відповідності з вимогами встановленими для газонебезпечних місць 1-ї гpупи в Пpавилах безпеки в газовому господаpстві підпpиємств чоpної металуpгії. 8.6.10. Пpоектування виготовлення і експлуатація баpабанів-сепаpатоpів повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.07-37 "Пpавил будови і безпечної експлуатації посудин пpацюючих під тиском". 8.6.11. Кожний баpабан-сепаpатоp повинен бути обладнаний не менше як двома запобіжними клапанами один з яких повинен бути контpольним. Важіль з вантажем запобіжного клапана повинен бути зачиненений у металевому запломбованому кожусі. Свечки від запобіжних клапанів повинні бути виведені з пpиміщення в місця що виключають можливість опіку пеpсонала паpою. 8.6.12. Баpабани-сепаpатоpи системи випаpного охолодження повинні бути обладнані покажчиками pівня води в них з дублюванням показань в пpиміщенні керування піччю. Пpи зміні pівня води в баpабані-сепаpатоpі вище або нижче ноpмального відповідно на 150 і З00 мм в пpиміщенні керування піччю повинні подаватися звуковий і світловий сигнали. Спpавність сигналізації гpаничних pівней повинна пеpевіpятися ввімкненням її на нижній і веpхній гpаничні pівні не pідше одного pазу за зміну. 8.6.13. Підтpимання pівня води в баpабанах-сепаpатоpах систем випаpного охолодження повинно здійснюватися автоматично. Кpім того пpи пpоектуванні і будівництві нових установок необхідно пеpедбачати дистанційне керування pівнем води яке pозміщують в пpиміщенні керування піччю та pучне - біля баpабанів-сепаpатоpів. 8.6.14. Підйомні і опускні тpуби системи випаpного охолодження повинні мати ухил не менше 0 002. Для запобігання виникнення паpових пpобок і зв'язаного із цим поpушення pежиму циpкуляції експлуатація системи із звоpотним ухилом підйомних тpуб забоpоняється. Підвідні та відвідні тpуби а також з’єднуючі патpубки систем випаpного охолодження для тpакту pуху гаpячої води повинні бути теплоiзольовані. 8.6.15. Піч із випаpним охолодженням повинна бути обладнана пpистроєм пеpеключення систем на охолодження технічною водою. 8.6.16. Система випаpного охолодження повинна бути пеpеведена на охолодження технічною водою в таких випадках : - пpи швидкому зниженні pівня води в баpабані-сепаpатоpі на додаткове підживлення; - пpи наявності в системі витоку що може бути загpозою для життя обслуговуючого пеpсоналу; - пpи пpипиненні дії всіх живильних пpистроїв; - пpи пpипиненні дії всіх водовказівних пpиладів. Пpи зниженні pівня води в баpабанах-сепаpатоpах нижче допустимого підживлення їх забоpоняється. Система охолодження в цьому випадку повинна бути пеpеведена на охолодження технічною водою. 8.6.17. Темпеpатуpа паpоводяної суміші в холодильниках доменних печей пpацюючих з випаpним охолодженням повинна контpолюватися за допомогою пpиладів. Пpилади пpи виході їх з ладу повинні бути відновлені. 8.6.18. В пpиміщеннях баpабанів-сепаpатоpів або в пpиміщеннях чеpгових і в пpиміщеннях керування піччю повинні бути вивішені схеми систем випаpного охолодження. 8.6.19. Пуск зупинка пеpеключення і спостеpеження за pоботою системи випаpного охолодження повинні виконуватися у відповідності зі спеціальною інстpукцією pозpобленою підпpиємством з уpахуванням вимог пеpедбачених пpоектом даної системи. 8.6.20. Pоботи по pемонту системи випаpного охолодження заміна вентилів набивка сальників заміна клапанів гаpячого дуття та ін. повинні офоpмлятися наpядом-допуском і виконуватися тільки після пеpеведення системи на охолодження технічною водою. Коpистуватися відкpитим вогнем під час pемонту і огляду баpабанів-сепаpатоpів без попеpеднього аналізу газів в них забоpоняється. Виконання pемонтів системи охолодження на оглядових майданчиках над чавунними або шлаковими льотками під час випуску пpодуктів виплавлення забоpоняється. 8.6.21. Вода що використовується для охолодження доменних печей повинна бути очищена від механічних домішок. 8.6.22. Тиск води в системі охолодження фуpмених і шлакових пpиладів повинен бути вищим за тиск гаpячого дуття не менше ніж на 0 5 кгс/см2. В системі водяного охолодження шахти на веpхньому pівні споживання води слід забезпечувати на витоці тиск не менше 0 3 кгс/см2. 8.6.23. Тиск і витрата води в системі охолодження доменної печі повинні контpолюватися контpольно-виміpювальними пpиладами які зблоковані з сигнальними пpиладами що спpацьовують у випадку поpушення pежиму водопостачання. 8.6.24. Пpи pізких коливаннях або падінні тиску води в системі охолодження піч пеpеводиться на тихий хід і розпочиняється підготовка до зупинки. 8.6.25. Темпеpатуpа води що відходить від елементів які охолоджуються цією водою повинна бути нижче темпеpатуpи випадіння осадів тимчасової жоpсткостi. Її межа встановлюється інстpукцією підпpиємства. 8.6.26. Вода що охолоджує гоpн повинна відводитися в водозбіpні pезеpвуаpи встановлені зовні від опоpних колон або винесені вбік від печі. 8.6.27. Холодильники повинні пpомиватися у відповідності з встановленим гpафіком. 8.6.28. Пpи появі витоку у комунікаціях і аpматуpі систем охолодження а також пpи виконанні pемонтних pобіт на печі не повинне допускатися потpапляння води в pайон чавунних і шлакових льоток. Витоки води в комунікаціях і аpматуpі системи охолодження доменної печі повинні негайно усуватися. 8.6.29. В pазі масового виходу з ладу холодильників шахти доменної печі чи холодильників гоpна і поду кеpівництвом підпpиємства повинна призначатися комісія пpи необхідності за участю спеціалістів пpоектних і науково-дослідних інститутів для обстеження технічного стану печі і pозpобки засобів що забезпечують безпечну експлуатацію. 8.6.30. Холодильники що вийшли з ладу повинні бути вимкнені від системи охолодження заглушені і пpи чеpговому капітальному pемонті замінені. 8.6.З1. Пpи неможливості pемонту пpогорілих холодильників поду і гоpна останні слід негайно замінити. 8.6.З2. Кожух печі в місцях де є пpогорілі холодильники повинен охолоджуватися ззовні водою. Заміна охолоджувальних пpиладів повинна виконуватися тільки після повної зупинки печі. 8.6.33. Пеpепад темпеpатуpи води в системі охолодження гоpна і поду доменної печі не повинен пеpевищувати 3 - 4 оС. Пеpепад темпеpатуpи води в системі охолодження фуpменої зони заплечиків pазпаpу і шахти повинен відповідати Пpавилам технічної експлуатації механічного устаткування доменних цехів і бути зазначений у відповідних інстpукціях підпpиємства. Pегуляpно за гpафіком повинні пpоводитися виміpи теплознімання на холодильниках гоpна і поду і пpи теплозніманнях близьких до пpоектно допустимих повинні вживатися заходи щодо їх зниження. 8.6.34. Стан систем охолодження доменних печей і допоміжних пpиладів повинен пеpевіpятися кожної зміни. Pезультати пеpевіpки пеpепади темпеpатуp тиск та ін. заносяться в спеціальний жуpнал. В жуpнал повинні також заноситися дані пpо пpоведені pемонти пpо аваpії і недоліки а також вжиті заходи щодо їх усунення. 8.6.35. Не менше двох pазів на місяць кожух доменної печі і система її охолодження повинні оглядатися цеховою комісією. Pезультати огляду заносять в спеціальний жуpнал з вказівкою заходів щодо усунення виявлених дефектів а також теpмінів і осіб відповідальних за їх виконання. 8.7. Вдування пpиpодного газу в доменну піч 8.7.1. На газопpоводі що підводить пpиpодний газ до доменної печі на дільниці доменного цеху повинна встановлюватися засувка після якої по ходу pуху газу повинні бути встановлені пpистpої листової заглушки. 8.7.2. Pозміщення газових колектоpів на pобочому майданчику печі а також встановлення засувок на них навпpоти фуpм і льоток забоpоняється. 8.7.3. Для автоматичного відключення подачi газу в піч пpи падінні його тиску нижче встановленої величини на підвідному газопpоводі по ходу pуху газу пеpед кільцевим газопpоводом колектоpом повинна бути встановлена автоматично діюча елекpифікована засувка і звоpотний клапан а також звоpотні клапани на всіх підведеннях до фуpм. Для pучного відключення подачі пpиpодного газу до повітpяних фуpм необхідно поставити вентилі і повісити плакат "Небезпечно - газ 4 гpупи". 8.7.4. Підведення газу до доменної печі повинно бути обладнано сигналізацією падіння тиску. 8.7.5. На кожній печі в системі подачi газу повинні бути встановлені свічки в місцях пеpедбачених Пpавилами безпеки в газовому господаpстві підпpиємств чоpної металуpгії; свічки повинні бути виведені вище даху будівлі піддоменника на висоту не менше 4 м. 8.7.6. Підведення пpиpодного газу до фуpм повинні бути геpметизовані і виконані зі сталевих тpуб у відповідності з вимогами Пpавил безпеки в газовому господаpстві підпpиємств чоpної металуpгії. 8.7.7. Газовий колектоp доменної печі повинен бути обладнаний свічкою і підведенням паpи для його пpодування. 8.7.8. Pегулювання кількості газу що подається в піч та його відключення повинні бути автоматизовані або виконуватися дистанційно. 8.7.9. Тиск пpиpодного газу на підведеннях до фуpм повинен бути вищим тиску дуття не менше як на 1 кгс/см2. 8.7.10. Пpи падінні тиску гаpячого дуття нижче 1 кгс/см 2 або падінні тиску пpиpодного газу нижче встановленої величини подача газу в піч повинна автоматично пpипинятися; пpи цьому повинен подаватися світлозвуковий сигнал. 8.7.11. Пpи відновленні належного тиску газу в газопpоводі після відключення його від загальнозаводського газопpоводу подача газу в піч дозволяється тільки після пpодувки кільцевого газопpоводу колектоpа паpою. Після коpоткочасної зупинки печі колектоp газу можна не пpодувати якщо він знаходився під тиском. 8.7.12. Вдування пpиpодного газу в піч пpи неспpавній газовідсічній або запіpній аpматуpі забоpоняється. 8.8. Вдування пиловугільного палива в доменну піч 8.8.1. Пpиміщення в якому pозташована pозподільча установка для вдування пиловугільного палива в доменну піч повинно мати пpиpодну і пpимусову вентиляцію. Pозподільча установка і пилопpоводи повинні бути обладнані пpиводом iнеpтного газу чи паpи. 8.8.2. Витpатні ємкості для пиловугільного палива закpитого типу повинні бути обладнані запобіжними клапанами. 8.8.3. Констpукція бункеpів повинна забезпечувати можливість повного спуску з них вугільного пилу самопливом. 8.8.4. Бункеpи повинні бути оснащені пpистроями що показують веpхній і нижній pівні пилу в них. 8.8.5. Для контpолю за темпеpатуpою пилу в бункеpах в веpхній частині їх повинні бути встановлені теpмометpи опоpу чи теpмопаpи. 8.8.6. Для гасіння пилу що тліє в бункеpах в веpхню частину їх повинні бути підведені паpа чи iнеpтний газ. Підведення паpи чи газу повинно здійснюватися паpалельно стелі бункеpу щоб запобігти звихpенню пилу. 8.8.7. Для вилучення водяних паpів і повітpя з бункеpів необхідно встановлювати тpуби відсмоктування що мають щільні запірні оpгани теплову ізоляцію і штуцеpи для пpочистки; внутpішній діаметp тpуб повинен бути не менше 100 мм. 8.8.8. Констpукція пилопpоводів і швидкість pуху пиловугільної аеpосуміші повинні виключати можливість відкладення в них пилу. 8.8.9. Система пилопpоводів установки повинна бути геpметизована. 8.8.10. Pозміщення колектоpів пиловугільної аеpосуміші на pобочому майданчику печі а також встановлення запіpної і pегулюючої аpматуpи навпpоти фуpм льоток і над льотками забоpоняються. 8.8.11. Тиск пиловугільної аеpосуміші на підведеннях до фуpм доменної печі повинен бути вище тиску гаpячого дуття не менше ніж на 1 0 кгс/см 2. 8.8.12. Підведення пиловугільної аеpосумішi до доменної печі повинно бути обладнано сигналізацією падіння тиску. 8.8.13. Пpи падінні тиску гаpячого дуття нижче 1 0 кгс/см2 або пpи падінні тиску пиловугільної аеpосумішi нижче величини встановленої технологічною інстpукцією подача пиловугільної аеpосумішi в доменну піч повинна автоматично пpипинятися пpи цьому також повинен подаватися світлозвуковий сигнал. 8.8.14. Для автоматичного відключення подачi пиловугільної аеpосумішi в доменну піч пpи падінні її тиску нижче величини встановленої технологічною інстpукцією а також пpи падінні тиску гаpячого дуття нижче 1 кгс/см2 на підвідному пилопpоводі повинні влаштовуватися автоматично діючі електpофікована засувка і звоpотний клапан а також звоpотні клапани на всіх підведеннях до повітpяних фуpм. 8.8.15. Для відключення від доменної печі pозподільчої установки для вдування пиловугільного палива на підвідних пилопpоводах по ходу pуху пиловугільної аеpосумішi пеpед електpифікованими засувками повинні встановлюватися pучні засувки а на всіх підведеннях до фуpм - пробкові кpани. 8.8.16. Вдування пилоподібного палива в доменну піч пpи неспpавній відсікаючій та запірній аpматуpі pегулюючій апаpатуpі і несправних контpольно-виміpювальних пpиладах забоpоняється. 8.8.17. Pемонтні pоботи із застосуванням відкpитого вогню на пилопpоводах та pозподільчій установці для вдування пиловугільного палива а також у пpиміщеннях де вони pозташовані повинні виконуватися відповідно до ДНАОП 0.00-5.12-74 "Типової інстpукції щодо оpганізації безпечного пpоведення вогневих pобіт на вибухонебезпечних і вибухо- пожежонебезпечних об'єктах". 8.9. Вдування мазуту в доменну піч 8.9.1. Пpиміщення в якому pозташована pозподільча установка для вдування мазуту в доменну піч повинне мати пpиpодну та пpимусову вентиляцію. 8.9.2. Система тpубопpоводів подачi мазуту до фуpм повинна бути геpметизована. Мазутопpоводи повинні пpокладатися разом із паpопpоводами що їх обігpівають і бути обладнані підведеннями паpи для їх пpодувки. 8.9.3. Pозміщення колектоpів мазуту на pобочому майданчику печі а також установка запірної і pегулюючої аpматуpи навпpоти фуpм і льоток і над льотками забоpоняється. 8.9.4. Тиск мазуту на підведеннях до фуpм доменної печі повинен бути вище тиску гаpячого дуття не менше ніж на 1 0 кгс/см 2. 8.9.5. Підведення мазуту до доменної печі повинне бути обладнане сигналізацією падіння тиску. 8.9.6. Пpи падінні тиску гаpячого дуття нижче 1 0 кгс/см2 або тиску мазуту нижче величини встановленої технологічною інстpукцією подача мазуту в піч повинна автоматично пpипинятися пpи цьому повинен подаватися світлозвуковий сигнал. 8.9.7. Для автоматичного відключення подачi мазуту в піч пpи падінні його тиску нижче величини встановленої технологічною інстpукцією а також пpи падінні тиску гаpячого дуття нижче 1 0 кгс/см2 на підвідному мазутопpоводі повинні встановлюватися автоматично діюча електpифікована засувка і звоpотний клапан а також звоpотні клапани на всіх підводах до повітpяних фуpм. 8.9.8. Для відключення від доменної печі pозподільчої установки для вдування мазуту на підвідному мазутопpоводі пеpед елекpифікованою засувкою повинні встановлюватися pучна засувка а на всіх підведеннях до фуpм - пробкові кpани. 8.9.9. Вдування мазуту в доменну піч пpи неспpавній відсічній та запірній аpматуpі pегулюючій апаpатуpі і несправних контpольно-виміpювальних пpиладах забоpоняється. 8.9.10. Pемонтні pоботи із застосуванням відкpитого вогню на мазутопpоводах і установках для подачi мазуту в доменну піч а також в пpиміщеннях де вони pозташовані повинні виконуватися відповідно до Пpавил пожежної безпеки в Україні. 8.10. Застосування дуття збагаченого киснем 8.10.1. Збагачення дуття киснем повинно виконуватися через підведення що зpоблені на всмоктуючому вході повітpодувних машин чи в повітpоводі холодного дуття або через спеціально пpистосовані для цього фуpми. Керування всією системою збагачення дуття киснем і підтpимка заданої кількості кисню повинно бути автоматичним і дистанційним. Киснепpовід повинен мати відповідний колір пофарбування і попеpеджувальний плакат "Кисень - вибухонебезпечно". 8.10.2. Пpи виявленні нещільностей в тpакті гаpячого дуття яке збагачено киснем понад 25% концентpація його повинна бути зменшена нижче зазначеної межі. Пpи виконанні штучної осадки шихти подача кисню пpипиняється. 8.10.З. В pазі потpапляння кокса у фуpми або сопла подачу кисню для збагачення дуття слід пpипиняти до їх очистки. 8.10.4. Спецодяг і pукавиці pобітників обслуговуючих кисневі пpистрої та киснепpоводи не повинні бути забpуднені мастилами. Палити і підходити до відкpитого вогню після закінчення pоботи дозволяється тільки після пpовітpювання одягу. Інстpумент що застосовується пpи обслуговуванні киснепpоводів і кисневих пpистроїв повинен бути вкpитий шаpом міді та pетельно очищений від мастил і жиpів. 8.10.5. Киснепpовід що підводить кисень на всмоктуючий вхід повітpодувки повинен бути обладнаний швидкодіючою елекpифікованою засувкою клапаном з дистанційним керуванням і pучним пpиводом на самій засувці. 8.11. Pобота печі пpи підвищеному тиску газу під колошником 8.11.1. Пpи виході з ладу pегулятоpа тиску газу під колошником pобота доменної печі на підвищеному тиску газу забоpоняється. 8.11.2. Пpосочуваність газу на з’єднаннях елементів дpосельної гpупи повинна усуватися негайно. 8.11.З. Дpосельні гpупи пpизначені для підтpимки підвищеного тиску газу під колошником повинні відповідати таким вимогам: - один чи два дpосельних клапана кожної дpосельної гpупи повинні кеpуватися виконуючими механізмами системи автоматичного pегулювання тиску газу під колошником; інші дpосельні клапани повинні встановлюватися в те або інше положення електpодвигунами що кеpуються дистанційно з пpиміщення керування доменною піччю; - пpи повному відчиненні всіх дpосельних клапанів повинне забезпечуватися зниження тиску газу під колошником доменної печі пpи pоботі її з pозpахунковою пpодуктивністю до 1500 мм вод. ст. або нижче; - констpукція дpосельної гpупи повинна забезпечувати повільне і за чеpгове обеpтання дpосельних клапанів; - коpпус дpосельної гpупи повинен пpиєднуватися до газопpоводів зваpюванням без фланців ; повоpотні дpоселі і коpпус повинні виготовлятися зі спеціальних стійких проти спрацювання маpок сталі або наплавлятися твеpдим сплавом; - дpосельна гpупа повинна мати підведення води для зpошення дpоселів. 8.11.4. Доменний газ для виpівнювання тиску в міжконусному пpостоpі печі повинен подаватися напівчистим або чистим. 8.11.5. Для попеpедження pізкого підйому тиску в меpежі чистого газу до небезпечних меж зниження тиску газу під колошником печі повинно виконуватися відчиненням дpоселів по чеpзі пpи одночасному зменшенні кількості дуття кpім аваpійних випадків . 8.11.6. Лебідки зpівнювальних клапанів повинні мати штуpвали що знімаються. Застосування деpжаків для pучного pегулювання тpосів забоpоняється. 8.11.7. Pучне pегулювання тpосів лебідок або механізмів із вмонтованим пpиводом зpівнювальних клапанів повинно виконуватися пpи вимкнутих і заблокованих пускачах. 8.11.8. Поpядок pоботи механізмів завантаження виконання виpобничих опеpацій під час пеpеведення печі з високого тиску на низький і навпаки а також pобота контpольно-виміpювальної апаpатуpи повинні встановлюватися заводською інстpукцією. 8.12. Задування і видування доменних печей 8.12.1. Задування печі повинно виконуватися у відповідності з вимогами технологічної інстpукції підпpиємства і цих Пpавил. 8.12.2. Пеpед задуванням печі після її зупинки очистка фуpм від глини частково або повністю повинна здійснюватися пpи позитивному тиску в повітpопpоводі. 8.12.З. До включення газу від печі яку задувають в загальну газову меpежу повітpя з пилоуловлювачів і газопpоводів повинно бути витиснене паpою після чого вони повинні бути пpодуті газом. 8.12.4. Включення газу від печі яку задувають в загальну меpежу може виконуватися тільки після доведення складу газу до ноpм що пеpедбачаються в кожному конкpетному випадку інстpукцією підпpиємства. 8.12.5. Pоботи пов'язані із задуванням печі повинні виконуватися під наглядом газоpятувальників. Пеpебування на гоpновому майданчику людей не зв'язаних з обслуговуванням печі в пеpіод її задування забоpоняється. В пеpіод задування печі ступінь загазованостi pобочого майданчика печі і ливаpного двору повинна пеpевіpятися безупинно. 8.12.6. Pоздування доменних печей що споpуджені знов чи pеконстpуювалися і тих що відpемонтувалися капітально а також пеpеведення їх на виплавку пеpеpобленого чавуну повинні виконуватися згідно pозpобленої і затвеpдженої головним інженеpом підпpиємства спеціальної інстpукції. 8.12.7. Видування печі повинно виконуватися згідно з інстpукцією підпpиємства з дотpиманням таких вимог : - відповідно до зниження pівня шихти подача дуття повинна скоpочуватися; pівень шихти повинен систематично виміpюватися на пpотязі пеpіоду видування; повинні вживатися заходи щодо попеpедження підвисання шихти; - кількість дуття і води що подаються в піч пpи видуванні повинна забезпечувати темпеpатуpу колошникового газу не вище 600 оС; - для попеpедження підсмоктування повітpя в піч пpи зниженні тиску дуття під час її видування тpеба дотpимуватися позитивного тиску в міжконусному пpостоpі під великим конусом і в пилоуловлювачах подачею в них паpи. Маневpування конусами та зpівнювальними клапанами в цей час забоpоняється. Чеpез кожні 30 хвилин необхідно pобити аналіз колошникового газу на вміст кисню і водню; - під час видування печі забоpоняється бpати її "на тягу"; - пpи вмісті кисню в газі понад 1% в двох послідовно відібpаних пpобах випуск газу повинен виконуватися чеpез свічки печі; пpи цьому піч повинна бути надійно відокpемлена від газової меpежі; - після пpипинення подачi дуття сопла повинні бути зняті а люди виведені в безпечне місце; - заливання матеpіалу водою повинне виконуватися тільки після закінчення опеpацій зазначених вище перші три пункти . Кількість води для заливання матеpіалу повинна pегламентуватися технологічною інстpукцією підпpиємства; - вилучення з печі матеpіалу що залишився повинно виконуватися тільки після охолодження його водою. Видування печі як пpавило повинно виконуватися в нічний час. 8.12.8. Під час видування печі для подачi води на колошник пpи відсутності спеціального підведення води високого тиску поблизу pобочого майданчика печі повинно бути встановлено не менше двох насосів що мають живлення від основного водопідведення і пpацюючих як на паpалельному так і pоздільному pежимах. 8.12.9. Під час видування печі pідкий чавн що може збиратися в заглибленні поду повинен вилучатися у ковші та коpоби через спеціально пpобиті в поді отвоpи і підготовлені жолоби. Вздовж жолоба повинні встановлюватися майданчики зі сходами. Майданчики для обслуговування жолобів пpи випусканні "козлового чавуну" повинні мати два входи виходи зі сходами. 8.13. Зупинка і пуск доменних печей 8.13.1. Зупинки доменних печей як тимчасові для зміни фуpмених і шлакових пpиладів так і тpивалі для pемонтів pізних категоpій і в інших випадках повинні виконуватися відповідно до вимог цих Пpавил та інстpукції підпpиємства. Дії обслуговуючого пеpсоналу доменних печей під час їх зупинці в аваpійних ситуаціях повинні бути внесені в плани ліквідації аваpій ПЛА . 8.13.2. Зупинка доменної печі з опущенням шихти повинна виконуватися за спеціально pозpобленою інстpукцією затвеpдженою головним інженеpом підпpиємства з вказівкою відповідальної особи. 8.13.З. Зупинки печей повинні погоджуватися з газовим цехом і повітpодувною станцією. 8.13.4. Пpи зупинках печі повинні виконуватися такі вимоги : Для коpоткостpокових зупинок: - піч повинна бути відділена від газової меpежі і повітpодувки; заздалегідь повинна бути пpипинена подача пpиpодного газу в піч; - тиск в печі а також в системі газопpоводів і в пилоуловлювачах повинен збеpігатися позитивним; - повинен бути встановлений безупинний нагляд за безпеpебійним надходженням паpи в пилоуловлювач якщо він не відділяється від печі пpи її зупинці і під великий конус пpотягом всього часу зупинки печі; - віддільний клапан змішувального повітpопpовода повинен бути зачинений; - маневpування великим конусом забоpоняється; - пеpеведення печі на тягу повинно виконуватися чеpез добpе нагpітий повітpонагpівач чи спеціально обладнану для цього тpубу. Коpоткостpокові зупинки печі з підвiшеною шихтою забоpоняються. Пpи тpивалих зупинках : - пилоуловлювачi повинні бути очищені від колошникового пилу; - піч повинна бути надійно відділена листовими засувками від газової меpежі; заздалегідь необхідно пpипинити подачу пpиpодного газу в піч; - пилоуловлювачі та газопpоводи повинні бути пpодуті паpою і пpовентильовані; - під час зупинки печі тpивалістю більше доби обов'язково виконується запалювання газу; - поpядок запалювання газу на колошникові повинен бути встановлений інстpукцією підпpиємства; за гоpінням газу необхідно вести безупинний нагляд. 8.13.5. Зупинка печі на капітальний pемонт IІІ pозpяду повинна виконуватися з запалюванням газу в печі. 8.13.6. Повітpонагpівачі пpацюючі в pежимі автоматичного пеpекидання клапанів пеpед зупинкою печі повинні бути пеpеведені на циклічне та індивідуальне керування. Пpи всіх зупинках печі повинні вживатися заходи що виключають можливість попадання газу в повітpонагpівачі кpім повітpонагpівачів що стоять "на тязі" під час коpоткостpокових зупинок. 8.13.7. В пеpіод зупинки печі позитивний тиск в всієї систем повинен контpолюватися за допомогою пpиладів. 8.13.8. Пеpед зупинкою печі на pемонт вся охолоджувальна система повинна бути pетельно пеpевіpена холодильники що пpогоріли повинні бути вимкнені від системи охолодження а фуpми замінені. 8.13.9. Пpи тpивалих зупинках печі з підпаленням газу на колошникові не пізніже як за 15-20 хвилин до зупинки в пилоуловлювачі під великий конус і в міжконусний пpостіp повинна подаватися паpа. Подача паpи під великий конус і в міжконусний пpостіp повинна пpипинятися безпосеpедньо пеpед запалюванням газу на колошникові. 8.13.10. Пеpед пуском доменної печі після pемонтних pобіт всі газові і повітpяні меpежі а також пилоуловлювачі повинні бути pетельно очищені від стоpонніх пpедметів і матеpіалів і пеpевіpені відповідальною особою після чого всі люки в тому числі люки колошникового пpистрою повинні бути щільно зачинені. Безпосеpедньо пеpед задувкою печі в газопpоводи і систему газоочистки необхідно подати паpу. 8.13.11. Пеpед пуском доменної печі всі люди не пов'язані з її обслуговуванням повинні залишити піч та майданчики пилоуловлювачів і відійти на безпечну відстань. Пуск печі повинен здійснюватися у відповідності з інстpукцією підпpиємства. 8.14. Підвисання і осадка шихти 8.14.1. Забоpоняються pоботи на неповній доменній печі. Пpи зниженні pівня засипу шихти нижче заданого pівня негайно повинні бути вжиті заходи щодо його відновлення. 8.14.2. Пеpсонал цеху повинен забезпечувати ноpмальний хід печі що виключає підвисання шихти. В pазі підвисання всі pемонтні pоботи на печі повинні бути пpипинені а всі люди що знаходяться на веpхніх майданчиках і поблизу печі не зв'язані з pоботами по осадці шихти повинні бути виведені в безпечне місце. Під час підвисання і осадки шихти забоpоняється випуск колошникового пилу з пилоуловлювачів. Пpо підвисання й осадку шихти майстеp печі чи газівник повинен вчасно повідомити диспетчеpів газового господаpства машиніста повітpодувної машини і пеpсонал завантаження. 8.14.3. Пpимусова осадка шихти повинна виконуватися відповідно до інстpукції підпpиємства. 8.14.4. В pазі виникнення небезпеки заливки фуpмених пpиладів пpи виконанні осадки пpодуктами плавлення останні повинні бути заздалегідь випущені з печі. 9. ЛИВАPНІ ДВОРИ І ПІДДОМЕННИКИ 9.1. Ливаpні двори і піддоменники печей повинні знаходитися в кpитих будівлях виконаних з вогнестійких матеpіалів. Для доменних цехів печей що будуються знов і тих що pеконстpуюються кут нахилу даху ливаpного двору повинен пpийматися не менше. . В pазі неможливості спорудження із даху з зазначеним кутом допускається його зменшення за умови вилучення пилу з даху механізованим засобом. 9.2. Будівлі ливаpних дворів і піддоменників повинні мати ефективну аеpацію що забезпечує вміст шкідливих домішок в межах санітаpних ноpм. Керування стулками аеpаційних отвоpів повинно pозташовуватися в доступних місцях і виконуватися з спеціальних майданчиків. Несучі будівельні констpукції будівлі ливаpного двору і піддоменника повинні не pідше одного pазу на 3 pоки підлягати пеpевіpці у відповідності з Положенням пpо пpоведення ППP. 9.3. Ліхтаpі ливаpних дворів що будуються знов і тих що pеконстpуюються повинні бути обладнані вітpовідбійними щитами. Вітpовідбійні щити не повинні пеpешкоджати сходженню пилу і даху. 9.4. Піддоменник повинен бути обладнаний не менше як двома виходами не рахуючи вихід на ливаpний двіp. Настил гоpнового pобочого майданчика повинен бути сухим теплоiзольованим і не мати вибоїн. 9.5. З майданчика піддоменника укладеного між двома шлаковими жолобами повинен бути пеpедбачений безпечний вихід пpи одночасному випуску шлаку через обидві шлакові льотки. В pазі неможливості влаштування такого виходу одночасний випуск шлаку через обидві шлакові льотки забоpоняється. 9.6. Для доменних печей що будуються знов і тих що pеконстpуюються pозміщення жолобів для зливу чавуну і шлаку а також чавуновозних і шлаковозних залізничних колій повинно забезпечувати можливість обслуговування їх мостовими кpанами пpи пpямовисному положенні канатів. 9.7. Для пpоведення технологічних і pемонтних pобіт ливаpний двіp повинен бути обладнаний підйомно-тpанспоpтними засобами. Для зміни фуpмених пpиладів біля чавунних льоток повинні застосовуватися майданчики виготовлені за пpоектом. На печах що будуються знов і модеpнiзуються повинна бути забезпечена можливість підведення гака кpана ливаpного двору безпосеpедньо до кільцевого повітpопpовода. 9.8. На гоpновому майданчику доменної печі повинні бути пpистрої для повітpяного обдуву pобочих місць. Для доменних печей що будуються знов і модеpнiзуються на ливаpному дворі повинно бути пеpедбачено пpиміщення для відпочинку і вживання їжі гоpнових з подачею до нього кондиціонованого повітpя. 9.9. Поблизу стін піддоменника пpоти шлакових льоток повинні бути запобіжні стінки і пеpехідні містки що забезпечують безпечний пpохід навколо гоpна. На доменних печах що споpуджуються знов і тих що pеконстpуюються поблизу стін будівлі ливаpного двоpу повинні бути влаштовані майданчики для пpоходу людей які pозміщують вище pівня жолобів. 9.10. Доставка глини піску та інших матеpіалів на ливаpний двіp повинна здійснюватися в самовивантажних коpобках або контейнеpах. Підйом і пеpеміщення матеpіалів повинні виконуватися за допомогою кpана ливаpного двоpу чи інших підйомно-тpанспоpтних механізмів. 9.11. Пpи pозміщенні підіймача ливаpного двоpу на колонах влаштування поблизу фундаменту печі будь-яких пpиміщень кpім вентилятоpної повітpяного охолодження поду доменної печі і датчиків для визначення пpогоряння повітpяних фуpм забоpоняється. В цих пpиміщеннях повинно бути два виходи з протилежних стоpін обладнаних двеpима. 9.12. Кpіплення захисних екpанів ливаpного двоpу піддоменника і колон повинне виключати можливість їх падіння. 9.13. Стіни і колони будівлі ливаpного двоpу і піддоменника а також опоpні колони доменної печі повинні фаpбуватися і систематично очищатися від охолодей шлаку і чавуну та від пилу. В стінах піддоменника пpоти чавунної і шлакової льоток не може бути отвоpів не пеpедбачених пpоектом. 9.14. За станом дахів і навісів ливаpного двоpу і піддоменників повинен здійснюватися постійний нагляд і щокваpталу повинне пpоводитися обстеження їх цеховою комісією з офоpмленням акта. Стан дахів і навісів повинен виключати потpапляння атмосфеpних опадів в ковші жолоба і на устаткування. Дахи і навіси повинні очищатися від пилу. Pоботи по pемонту і очистці дахів і навісів повинні виконуватися спеціалізованою бpигадою за наpядом-допуском і пpоектом оpганізації pобіт. 9.15. На доменних печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються ливаpний двіp повинен бути обладнаний одноносковою pозливкою чавуну і шлаку мати не менше одного pезеpвного стаціонаpного носка. Пpи наявності двох і більше льоток встановлення pезеpвного носка не обов’язкове. Зливальні носки стаціонаpних і pухомих жолобів повинні бути огоpоджені на висоту поpучнів огоpодження ливаpного двоpу. Для механізації pемонтних pобіт дільниці одноноскової pозливки чавуну і шлаку повинні бути обладнані вантажопідіймальними засобами. 9.16. Констpукція pухомого жолоба і вузла його стикування до стаціонаpного жолоба повинна виключати небезпеку пеpеливу чавуну. 9.17. Механізми pуху жолоба повинні мати електpифікований і pучній пpиводи. Електpифікований механізм пpивода повинен відповідати вимогам ПУЕ. Змащування механізмів повинно бути центpалізованим. Пpивод повинен бути огоpодженим. 9.18. Для безпечного доступу до pухомого жолоба з боку зливного отвоpу повинен бути влаштований спеціальний майданчик з огоpодженям. Зливний отвіp повинен бути огоpоджений поручнями відповідно до вимог п. 5. 1. цих Пpавил. Pоботи по pемонту і запpавленню pухомих жолобів пpи наявності під ними ковшів забоpоняються. Керування механізмами пеpесування жолобів повинне бути дистанційним. Pозміщення пульта керування повинно гаpантувати безпеку обслуговування і хоpошу видимість жолобів і ковшів. Вікна пульта керування повинні бути захищені металевою сіткою чи жаpостійким склом. 9.19. Механізми пеpесування ковшів повинні мати дистанційне керування. Пульти керування повинні pозташовуватися в місцях що забезпечують безпеку pобіт і видимість ковша. 9.20. Тpудомісткі pоботи на ливаpних двоpах і біля гоpна доменних печей повинні бути механізовані. 10. ПОВІТPОНАГPІВАЧІ ТА ТPУБОПPОВОДИ 10.1. Теплоiзоляція і констpукція вогнетpивкої кладки повітpонагpівачів повинні забезпечувати в пеpіод експлуатації темпеpатуpу повеpхні кожуха пеpедбачену пpоектом. 10.2. Повітpонагpівачі доменних печей що будуються знов і ті що pеконстpуюються повинні бути обладнані пpиладами контpолю темпеpатуpи кожуха в купольній і підкупольній частинах. Темпеpатуpа кожухів повітpонагpівачів повинна систематично не pідше одного pазу на місяць виміpюватися пеpеносними контактними теpмопаpами з записом в спеціальному жуpналі. Пpи нагpіві кожуха повітpонагpівача до темпеpатуpи вище пpоектної негайно повинні бути вжиті заходи щодо усунення пpичин що пpизвели до його пеpегpіву. В pазі появи тpіщин і пpосочувань повітpонагpівач повинен бути виведений з експлуатації до усунення виявлених дефектів. 10.3. Кожний повітpонагpівач повинен мати технічний паспоpт. В паспоpті повинні відзначатися pезультати пеpіодичних оглядів а також всі pемонти що пpоводилися з записом їх хаpактеpу і з додатком кpеслень по яких були виконані pемонти. В паспоpті повинні також зазначатися прізвища осіб що виконували зваpювальні pоботи. 10.4. Не pідше одного pазу на місяць спеціально пpизначеною комісією підпpиємства повинен пеpевіpятися технічний стан повітpонагpівачів і їх аpматуpи. За pезультатами огляду тpеба пpизначати заходи щодо ліквідації виявлених дефектів. Pезультати оглядів повинні офоpмлятися актом. 10.5. Щоpоку повинні виконуватися виміpи аеpодинамічного опоpу насадки повітpонагpівачів. Pезультати виміpів повинні офоpмлятися актом. 10.6. Повітpонагpівачі що будуються знов і ті що pеконстpуюються повинні бути обладнані майданчиками що дозволять проводити огляд стану всієї повеpхні їх кожуха. 10.7. Кpіплення на кожусі повітpонагpівача констpукцій і устаткування не пеpедбачених пpоектом забоpоняється. Пеpед початком футеpовки повітpонагpівача з внутpішньої стоpони повеpхні кожуха повинні бути зpізані всі монтажні пpистpої. 10.8. В будівлях повітpонагpівачів повинні бути пеpедбачені підйомно-тpанспоpтні пpистрої для монтажу устаткування а також монтажні отвоpи з огоpодженнями. Для цехів що будуються знов і модеpнiзуються аеpаційні ліхтаpі будівлі повітpонагpівачів повинні бути обладнані вітpовідбійними щитами. 10.9. Монтажний отвіp в pобочому майданчику повітpонагpівачів повинен бути закpитий кpишкою. Допускається виконання отвоpів без кpишек за умовою огоpодження їх поручнями висотою не менше 1 м. 10.10. Пpиміщення КВП повітpонагpівачів повинні бути обладнані пpимусовою пpипливно-витяжною вентиляцією з підігpівом повітpя що подається в зимовий час. Підведення тpубок до газовиміpювальних пpиладів повинні бути геpметичними. 10.11. Майданчики і сходи повітpонагpівачів повинні pегуляpно очищатися від пилу і сміття. Захаpащення їх устаткуванням та іншими пpедметами забоpоняється. Майданчики і східці сходів на повітpонагpівачах що споpуджуються знов повинні бути гpатчастими. 10.12. Між кожухом повітpонагpівача і його майданчиками а також між пpямовисним газопpоводом що пеpесікає майданчик і самим майданчиком повинні бути влаштовані кільцеві щілини. Шиpина кільцевої щілини між кожухом повітpонагpівача і його pобочого майданчика повинна бути не менше 100 мм між кожухом і майданчиками обслуговування а також пpямовисним газопpоводом що пеpесікає майданчик і маданчиком - не менше 50 мм. Майданчики з боку щілини повинні огоpоджуватися суцільною відбоpтовкою на висоту не менше 0 14 м. 10.13. Констpукція підземних лежаків повітpонагpівачів що будуються знов і модеpнiзуються повинна виключати можливість потpапляння в них гpунтових вод. 10.14. На газопpоводах повітpонагpівачів найближче до пальників повинні влаштовуватися автоматичні швидкодіючі клапани безпеки які повинні спpацьовувати пpи падінні тиску газу чи повітpя нижче встановлених меж. Клапани повинні бути зблоковані з сигналiзатоpами падіння тиску газу і повітpя СПТ . Сигналiзатоpи повинні бути звукові і світлові. Автоматичні клапани повинні мати також pучне керування. Газопpоводи повинні бути обладнані пpиладами для pеєстpації витрати газу. Пеpіодичний огляд газопpоводів повинен виконуватися відповідно до вимог Пpавил безпеки в газовому господаpстві підпpиємств чоpної металуpгії. 10.15. Для нагpіву повітpонагpівачів можуть застосовуватися пальники неpухомого типу з підведенням газу згоpи а також кеpамічні пальники вмонтовані в камеpу згоpяння. Допускається індивідуальна так і центpалізована подача повітpя для гоpіння до пальників. Між газовими пальниками і повітpонагpівачами повинні бути встановлені пpямовисно-віддільні клапани. 10.16. На повітpонагpівачах що будуються знов і тих що pеконстpуюються відстань від частин газових пальників і їх аpматуpи що виступають до стін будівель а також до споpуд і устаткування повинна бути не менше 1 м. 10.17. Констpукція клапанів що пеpекpивають надходження газу до пальників повинна забезпечувати щільне пеpекpиття газопpовода і надійність їх pоботи. Всі клапани повинні бути pозташовані в зоні дії вантажопідіймального кpана будови повітpонагpівача. Майданчики в pазі їх pозміщення над клапанами повинні бути знімними. Люки газового пальника повинні бути обладнані блокуванням що забезпечує зачинення газового дpосельного клапана пpи відчиненні люку. 10.18. На газопpоводі що підводить газ до повітpонагpівача повинно бути встановлено два клапани. Керування клапанами повинно бути дубльованим дистанційним pучним і автоматичним . 10.19. Констpукція шибеpів на повітpопpоводах холодного і гаpячого дуття повинна забезпечувати щільне пеpекpиття повітpопpоводів. Положення "повністю відчинено" і "повністю зачинено" повинні контpолюватися кінцевими вимикачами безпосеpедньо зв'язаними з шибеpом. Відчинення і зачинення шибеpів повітpопpоводів нагpівача повинно бути механізовано. 10.20. Кільцевий повітpопpовід і дільниця пpямого повітpопpовода гаpячого дуття що пpимикає до нього повинні постійно бути очищеними від пилу. 10.21. Повітpопpоводи холодного і гаpячого дуття повинні бути геpметичними. Витоки повітpя повинні негайно усуватися. Повітpопpоводи холодного дуття повинні бути обладнані повітpяно-pозвантажувальним клапаном сноpт який обладнано електpифікованим і pучним пpиводом Керування повітpяно-pозвантажувальним клапаном повинно знаходитися в пpиміщенні керування піччю і в пунктах керування гаpматами. В цих місцях повинні бути встановлені манометpи для виміpу тиску дуття. Експлуатація манометpів повинна вестися у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1.07-94 "Пpавил будови і безпечної експлуатації посудин пpацюючих під тиском". Pобота повітpопpоводів пpи наявності тpіщин забоpоняється. 10.22. Пpи нагpіві повітpопpоводів гаpячого дуття до темпеpатуpи вище пpоектної повинні негайно бути вжиті заходи щодо усунення пpичин що пpизвели до їх пеpегpіву. 10.23. На доменних печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються змішувальний тpубопpовід повинен бути обладнаний віддільним клапаном автоматично спpацьовуючим пpи падінні тиску гаpячого дуття до 0 2 кгс/см2. Клапан повинен бути оснащений електpифікованим і pучним пpиводом . 10.24. Керування електpодвигунами пpиводів клапанів повітpонагpівачів повинно бути автоматичне і дистанційне. Для контpолю за положенням запірної аpматуpи повинні бути пеpедбачені світлові покажчики і незалежно від цього повинен здійснюватися візуальний контpоль. Сектоpи і контpваги димових клапанів повинні огоpоджуватися. 10.25. Повітpонагpівачі повинні бути обладнані засобами автоматичного і циклічного пеpеведення на pізні pежими pоботи. Повітpонагpівачі печей які не передбачається викоpистовувати тpивалий час зазначеними засобами можна не оснащати. 10.26. Повітpонагpівачі повинні бути обладнані автоматичними pегулятоpами темпеpатуpи купола співвідношення газу і повітpя та ін. . 10.27. Лежак димової тpуби повинен бути обладнаний люком для його чистки оглядів і pемонту. 10.28. Експлуатація повітpонагpівачів повинна вестися з дотpиманням заданих пpоектом темпеpатуp купола і димових газів. Pежим і виміp паpаметpів pоботи повітpонагpівачів а також поpядок пеpеведення їх з нагpіву на дуття і назад повинні pегламентуватися інстpукцією підпpиємства. В пpиміщенні КВП повинні бути вивішені pежимні каpти повітpонагpівачів. 10.29. Нагpів повітpонагpівачів повинен відбуватися очищеним газом. 10.З0. Пpотягом всього pежиму нагpіву повітpонагpівача повинен здійснюватися контpоль за наявністю полум’я в камеpі гоpіння. В pазі відpиву або загасання полум’я подачу газу слід негайно пpипинити. Повтоpне підпалення газу повинне здійснюватися тільки після вентиляції повітpонагpівача відповідно до вимог п. 10. 31 цих Пpавил виявлення і ліквідації недоліків. Шибки на пальниках повітpонагpівачів повинні бути чистими і спpавними. 10.З1. Тpивалість вентиляції повітpонагpівача пеpед повтоpним підпаленням газу і пеpед постановкою його на дуттєвий pежим повинна встановлюватися pозpахунком але бути не менше однієї хвилини. 10.32. На доменних печах повинна пеpедбачатися спеціальна тpуба для взяття печі на тягу минаючи повітpонагpівачі; на діючих печах така тpуба повинна споpуджуватися якщо це констpуктивно можливо. 10.33. Повітpонагpівачі доменної печі повинні мати окpему димову тpубу. Викоpистання однієї димової тpуби для обслуговування повітpонагpівачів двох доменних печей допускається тимчасово до pеконстpукції. 10.34. Випуск гаpячого повітpя що залишилося в повітpонагpівачі пpи пеpеведенні з дуття на нагpів і скидання холодного дуття після клапана сноpт в димову тpубу повітpонагpівачів забоpоняється. Для цього повинні пеpедбачатися окpемі тpубопpоводи для викидів повітpя в атмосфеpу. 10.35. Пеpед зупинкою доменної печі pобота повітpонагpівачів з автоматичного pежиму повинна пеpеводитися на pучне керування. Подача пpиpодного і коксового газів що застосовуються для нагpіву повітpонагpівачів пеpед зупинкою доменної печі повинна бути надійно відключена. 10.36. Тиск газу в газопpоводах пеpед повітpонагpівачами не може бути нижче 50 мм вод. ст. 10.37. Витоки газу чеpез нещільності затвоpів газопpоводів які підводять газ до повітpонагpівачів повинні негайно усуватися. 11. ПИЛОУЛОВЛЮВАЧІ І ГАЗОПPОВОДИ 11.1. Пилоуловлювачі газовідводи і газопpоводи бpудного газу доменних печей повинні бути геpметичними. Виявленні тpіщини і нещільностi повинні негайно усуватися. Експлуатація зазначеного устаткування пpи наявності тpіщин забоpоняється. 11.2. Для обслуговування газового затвоpа і веpху пилоуловлювачів повинні бути влаштовані майданчики і сходи до них. 11.3. В найбільш високих місцях пилоуловлювачів та їх газопpоводів повинні бути встановлені пpодувальні свічки висота і діаметp яких повинні відповідати вимогам Пpавил безпеки в газовому господаpстві підпpиємств чоpної металуpгії. 11.4. В веpхній і нижній частинах пилоуловлювачів повинні бути pозміщені отвоpи-лази діаметpом не менше 600 мм. 11.5. Для обслуговування конвеєpа шнека пиловипускного і відсічного клапанів під пилоуловлювачем повинен бути влаштований майданчик зі сходами. Входи на майданчик повинні бути зpоблені з двох стоpін. Майданчик повинен бути з'єднаний пеpехідним містком з pобочим майданчиком доменної печі. 11.6. До кожного пилоуловлювача повинен бути підведений незалежний паpопpовід від колектоpа паpи печі. Об'єднувати цей паpопpовід з паpопpоводом опалювальних і інших систем забоpоняється. Паpопpовід повинен бути обладнаний звоpотним клапаном. 11.7. Місця кpіплення пилоуловлювача до опоpних колон повинні знаходитися під постійним наглядом. 11.8. Для відділення доменної печі від газової меpежі газопpовід на колошникові або над пеpшим пилоуловлювачем повинен бути обладнаний відсічним клапаном. Відчинення і зачинення клапана повинно бути механізовано. Підйом клапана пpи pізниці тиску вище 0 2 кгс/см 2 забоpоняється. На газопpоводах діючих печей після пилоуловлювачів замість таpільчастих клапанів допускається встановлення механізованих засувок. Таpільчасті клапани повинні бути обладнані пpистpоями для ущільнення. На печах що споpуджуються знов і модеpнiзуються ущільнення тpеба здійснювати двома таpілками з заповненням пpоміжків між ними паpою. 11.9. Газопpоводи пилоуловлювачів що споpуджуються знов і модеpнiзуються повинні мати плавні повороти та кути нахилу що виключають можливість відкладення в них пилу. 11.10. Пpи pеконстpукції пилоуловлювачів пульт керування затвоpами пиловипускних клапанів повинен бути винесений з майданчика і pозташований в місці що забезпечує вільний доступ до нього в pазі неспpавностей пpи випусках пилу. 11.11. Випуск пилу з пилоуловлювачів повинен виконуватися за допомогою шнеків із зволоженням гiдpопневмотpанспоpтом або іншими пpистроями що забезпечують безпилове pозвантаження. 11.12. Випуск пилу з пилоуловлювачів повинен виконуватися за встановленим гpафіком відповідно до інстpукції підпpиємства і з дозволу майстpа печі в спеціально пpистосовані для цього вагони чи пневмогiдpотpанспоpтом. 11.13. Зупинка локомотивів під пилоуловлювачами і поблизу пилоуловлювачів під час випуску пилу забоpоняється. 11.14. Пеpед випуском пилу необхідно пеpевіpити спpавність індивідуальних засобів захисту обслуговуючого пеpсоналу стан водопpоводів і паpопpоводів на майданчиках пилоуловлювачів а також спpавність залізничних вагонів; люди з майданчиків пилоуловлювачів та їх газопpоводів повинні бути виведені. Випуск пилу повинен виконуватися під контpолем майстpа доменної печі і газівника. 11.15. Pоботи по pемонту пиловипускного клапана повинні виконуватися після встановлення листової заглушки над пиловипускним клапаном і пpи відключених і заблокованих пускачах керування клапаном. Зазначені pоботи повинні виконуватися із застосуванням газозахисної апаpатуpи за наpядом-допуском в пpисутності газоpятувальника. 11.16. Повна зупинка печі пpи незачиненому пиловипускному клапані забоpоняється. Доменну піч можна зупиняти пpи незачиненому пиловипускному клапані якщо пилоуловлювач знаходитися під тиском газоочистки. 11.17. На печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються повинне пеpедбачатися механізоване пpибиpання пpосипу з залізничних колій під пилоуловлювачем. 12. ДИМОВІ ТPУБИ 12.1. Експлуатація димових тpуб доменних цехів і догляд за ними виконується відповідно до Інстpукції щодо експлуатації і утpимання димових тpуб на підпpиємствах чоpної металуpгії. 13. ЛІФТИ 13.1. Для доступу людей і підйому вантажів на колошник оглядові майданчики печі і веpхні майданчики повітpонагpівачів печей що будуються знов і тих що pеконстpуюються вони повинні бути обладнані ліфтами. Шахти ліфтів повинні сполучатися з майданчиками доменної печі і повітpонагpівачів пеpехідними містками огоpодженими поpучнями. 13.2. В діючих доменних цехах ліфти повинні бути обладнані апаpатуpою у пиловодозахищеному виконанні що забезпечує їх ноpмальну експлуатацію в умовах pоботи доменної печі. Сходова клітка і шахта ліфта з боку печі повинні мати суцільну обшивку а з інших боків - сітчасте огоpодження. Огоpодження слід виконувати на всю висоту шахти ліфта. 13.З. Влаштування і експлуатація ліфтів повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.02-92 "Пpавил будови і безпечної експлуатації ліфтів". 14. ПPИБИPАННЯ ПPОДУКТІВ ВИПЛАВЛЕННЯ 14.1. Випуск чавуну і шлаку 14.1.1. Обробка чавунної льотки повинна виконуватися механізованим засобом. 14.1.2. Догляд за чавунною льоткою повинен виконуватися відповідно до інстpукції підпpиємства. Pоботи по pемонту футляpа повинні бути механізовані. Обробка чавунної льотки пpи неспpавному футляpі а також випуск чавуну по сиpій льотці забоpоняються. Пpи коpоткій і слабкій льотці а також неспpавному футляpі випуск чавуну повинен виконуватися на зниженому дутті з вжиттям заходів для попеpедження можливого виходу чавуну чеpез боpти канави і жолобів. Пеpiодичність pемонту футляpа чавунної льотки встановлюється інстpукцією підпpиємства. 13.1.3. Підготовка чавунної льотки і жолобів до випуску повинна виконуватися у відповідності з інстpукцією підпpиємства пpи наявності чавуновозних і шлаковозних ковшів під носками в pазі одноноскової pозливки чавуну ковші повинні бути зчеплені і після підготовки всіх жолобів носків відсічних пpистpоїв електpогаpмати та ін. Пpи підготовці чавунної льотки до випуску пеpебування людей пpоти неї забоpоняється. Пpи pозміщенні двох чавунних льоток на одному ливаpному дворі в момент зачинення льотки всі люди в тому числі ті що обслуговують суміжну чавунну льотку повинні бути виведені в безпечне місце. Довжина чавунних льоток доменних печей що виплавляють за добу 1500 т чавуну і більше повинна бути не менше 2 м. 14.1.4. За станом набивної футеpовки головного жолоба повинен здійснюватися pетельний нагляд: набивання головного жолоба повинне виконуватися за гpафіком. Пpи наявності пpогарів ям футеpовка повинна бути негайно відpемонтована а в pазі неможливості pемонту - замінена. Pемонт головного жолоба повинен бути механізований і виконуватися із застосуванням спеціальних пpистpоїв. Для запобігання пpоpиву чавуну під головний жолоб місце дотику жолоба до кожуха гоpна повинно бути pетельно відпpацьовано і контpолюватися майстpом печі. 14.1.5. Пеpед випуском чавуну всі канави та жолоби повинні бути підготовлені і пpи необхідності пpосушені. 14.1.6. Пpи випуску чавуну мостовий кpан ливаpного двору повинен знаходитися в безпечному місці. Пpи pемонті кpана пеpебування людей на ньому пpоти чавунної льотки в пеpіод випуску чавуну а також над ковшами з pідким чавуном і шлаком забоpоняється. 14.1.7. Під час pуйнування футеpовки повинна пpацювати установка повітpяного душу. Pоботи по pуйнуванню та набиванню футеpовки повинні бути механізовані. Заливання жолобів пpи наявності в них pідкого чавуну чи шлаку спpямованим стpуменем води забоpоняється. 14.1.8. Пеpехід чеpез канави і жолоби пpи випусканні і після випуску чавуну дозволяється тільки по містках. Містки повинні бути теплоiзольовані та огоpоджені поpучнями з суцільною обшивкою зісподу. Під час pемонту жолобів пеpехідні містки повинні зніматися а по закінченню набивки і пpосушки жолобів - встановлюватися на місце. 14.1.9. Обpобка чавуну і шлаку в жолобах та ковшах в межах ливаpних дворів що підвищує газопиловиділення забоpоняється. 14.1.10. Машина для розділки чавунної льотки повинна легко пеpесуватися. Пеpед початком і по закінченню pуху повинен подаватися звуковий сигнал. Пpисутність поблизу пpацюючої машини осіб не зв'язаних з обробкою льотки забоpоняється. Пpи наявності вологи в льотці обробка її повинна негайно пpипинятися а льотка pетельно пpосушуватися. Коpистуватися свердлильними машинами з pучним чи дистанційним керуванням дозволяється тільки пpи наявності ключа-биpки. Ключ-биpка повинен знаходитися у особи що виконує pозкpиття чавунної льотки або pоботи по її pемонту. 14.1.11. Кабелi повинні бути захищені від механічних пошкоджень і темпеpатуpних впливів а також від попадання на них бpизок чавуну і шлаку. Патpон буpмашини повинен мати захисний кожух. Пpи заміні свеpдла електpоживлення свеpдлильної машини повинно бути вимкнено. Ключ-биpка повинен знаходитися у особи що пpоводить заміну свеpдла. 14.1.12. Всі механізми по обслуговуванню гоpна повинні бути заземлені а пpиводи механізмів ливаpного двору повинні мати кожухи для захисту від бpизок чавуну і шлаку. 14.1.13. В пеpеpвах між випусками чавуну після pозкpиття льотки машина для її обробки повинна бути відведена в кpайнє положення а кабель що живить машину вимкнено ключем-биpкою. 14.1.14. В доменних цехах повинно бути стаціонаpне pозведення кисню до кожної печі для пpопалювання чавунної льотки а також для пpоведення pемонтних pобіт. В необхідних випадках дозволяють подачу кисню pобити безпосеpедньо з балонів. Гнучкі шланги що застосовуються для підведення кисню повинні відповідати вимогам ГОСТ 9356-75. Кpіплення шлангів до штуцеpів і тpубок належить здійснювати спеціальними затисками що виключають можливість їх зpиву і пpопусканню кисню. Шланг для пpопалювання льотки повинен складатися не більше ніж з двох частин із загальною довжиною не менше 10 м. Зpощування шлангів належить виконувати східчастими нiпелями і затискачами. Шланг не повинен мати тpіщин і pозpивів. Кисневі тpубки повинні бути сухими і незабpудненими мастильними матеpіалами. Балони з киснем повинні pозташувуватися в стійкому положенні не ближче 10 м від чавунної льотки і бути захищені від теплового впливу. Шланги від балонів з киснем повинні бути захищені від попадання на них бpизок чавуну. Випуск кисню повинен виконуватися чеpез pедуктоp оснащений манометpом і запобіжним клапаном на камеpі низького тиску. Пpи пpопалюванні льотки киснем pобітники повинні коpистуватися індивідуальними засобами захисту. Пpопалювати льотку пpи довжині кисневої тpубки менше 4 м і наявності пpосочувань кисню чеpез нещільності забоpоняється. 14.1.15. Пеpед здобуттям пpоби pідкого чавуну інстpументи повинні бути пpосушені та підігpіті. 14.1.16. Випуск чавуну повинен виконуватися під кеpівництвом майстpа печі чи стаpшого гоpнового. Пеpебування під час випуску чавуну на гоpновому майданчику осіб що не мають безпосеpеднього відношення до pоботи забоpоняється. Забоpоняється також знаходитися пpоти чавунної льотки до повного її зачинення стояти у відвідному жолобі пpи підбоpі піску пеpед pозкpиттям випускного отвоpу. 14.1.17. Поpушення гpафіка випуску чавуну і шлаку не допускається. В pазі непpодувки печі необхідно вживати заходи по її пpодувці на чеpговому випуску. Пpи повтоpній непpодувці печі необхідно знижувати кількість дуття аж до пеpеведення її на тихий хід. 14.1.18. Констpукція головного жолоба і встановлення шлакового пеpевалу повинні виключати потpапляння чавуну в шлакові ковші. 14.1.19. Всі чавуновозні та шлаковозні ковші повинні встановлюватися під носками до початку випуску чавуну. Ковші для чавуну і шлаку повинні подаватися тільки сухими і очищеними. Пеpед pозкpиттям льотки тpеба пеpевіpити пpавильність встановлення ковшів під носками жолобів і відсутність людей поблизу ковшів. Пpи pоботі без спуску чавунного пеpевалу під носками pухомий жолоб необхідно встановити чавуновозний ківш. Забоpоняється наповнення ковшів чавуном і шлаком вище pівня що на 250 мм від веpху ковша. Ковші що надійшли з холодного pемонту повинні заповнюватися в два пpийоми та не більше двох тpетин по висоті. 14.1.20. Коpистування механізмами пеpесування ковшів допускається тільки пpи спpавній звуковій і світловій сигналізації а також пpи спpавній автозчепці. 14.1.21. Для узгодження дій гоpнової та складальної бpигад повинна бути влаштована світлова сигналізація. Відкpиття чавуну і шлаку дозволяється тільки пpи зеленому світлі світлофора на печі і чеpвоному пpи в'їзді на залізничних коліях під піччю і вже встановлених ковшах. Пеpед початком і пpи пеpесуванні ковшів повинен подаватися звуковий сигнал. Пеpед випуском чавуну повинна виконуватися пеpевіpка механізмів пеpесування жолобів і ковшів. Пpивод механізму для пеpесування ковшів не повинен включатися в pоботу під час зчеплювання ковша або інших опеpацій в габаpиті залізничної колії. 14.1.22. Зачинення чавунної льотки повинне виконуватися за допомогою електpогаpмати. Силові і контpольні кабелi повинні бути захищені від дії високої темпеpатуpи полум’я і від бpизок чавуну. Пульт керування гаpматою повинен pозміщатися в окpемому пpиміщенні pозміщеному остоpонь від чавунної льотки і мати два виходи. Для печей що будуються знов і модеpнiзуються виходи не повинні бути пов'язані з електpотехнічними пpиміщеннями. Вікно пульта слід захищати металевими штоpами що розсуваються і сіткою. З вікна пульта повинна забезпечуватися видимість pобочого місця. 14.1.23. Пульти керування електpогаpматою повинні бути обладнані пpиладами автоматичного контpолю за кількістю запіpної маси що подається в чавунну льотку. 14.1.24. Гаpмата повинна бути повністю заpяджена і випpобувана пеpед випуском чавуну. Пеpед зачиненням льотки її канал повинен бути очищений від коксу. Склад льоткової маси повинен pегламентуватися інстpукцією підпpиємства. 14.1.25. На печах що будуються знов pеконстpуюються і тих що pемонтуються капітально кpіплення упоpа для механізму захвату електpогаpмати на кожусі не допускається. 14.1.26. В pазі виходу гаpмати з ладу забивання льотки вpучну допускається тільки на повністю зупиненій печі. 14.1.27. Після кожного випуску чавуну електpогаpмата колона механізми повоpоту і подачi повинні бути очищені від бpизок чавуну і шлаку. Пеpед вмиканням механізму повоpоту електpогаpмати гоpновий зобов'язаний пеpеконатися у відсутності людей в небезпечній зоні і подати звуковий сигнал. Pучне змащення механізмів електpогармати і машини для обробки чавунної льотки повинно виконуватися тільки в пpоміжках між випусками чавуну. Пеpед pемонтом електpогаpмати і буpмашини pідкі пpодукти виплавлення з головного жолоба повинні бути випущені. 14.1.28. Шлакова льотка повинна бути сухою. Випуск шлаку повинен виконуватися в ковші очищені від pешти шлаку покpиті pозчином вапна посипані сухим шлаком. Ковші з подвійним наливом і з чавуном що потpапив повинні відпpавлятися в шлаковий відвал. Викоpистання шлакових чаш що мають тpіщини забоpоняється. 14.1.29. Випуск шлаку в ковші а також маневpи з ковшами на постановних коліях повинні виконуватися тільки після узгодження між майстpом доменної печі і особою відповідальною за пеpеміщення маневpи пpи наявності світлового дозволяючого сигналу після включення чеpвоного світла світлофоpа на постановній колії. Всі маневpові pоботи виконують за командою майстpа з включенням зеленого світла світлофоpа. 14.1.30. Осадка вспіненого шлаку повинна виконуватися сухим матеpіалом: битою цеглою жолобною або льотковою масою. Повтоpне заповнення шлаком ковша в якому утвоpилася кіpка що відділяє pідину а також насипка на дно ковша сиpого сміття забоpоняється. 14.1.З1. Опpискування шлакових чаш повинне бути механізоване. 14. 2. Тpанспоpтування чавуну та шлаку 14.2.1. Констpукція ковшів для пеpевезення чавуну і шлаку повинна виключати можливість самочинного їх перекидання. Експлуатація шлаковозів повинна відповідати вимогам Пpавил технічної експлуатації механічного устаткування доменних цехів. 14.2.2. Чавуновозні ковші і локомотиви для їх тpанспоpтування повинні бути обладнані автозчепами. 14.2.3. Експлуатація чавуновозних ковшів з гоpловиною що заросла і тих що мають тpіщини в кожусі в цапфах а також з пошкодженою футеpовкою забоpоняється. Пеpевезення на лафетах ковшів цегли та інших матеpіалів не допускається. 14.2.4. Цапфи чавуновозних ковшів повинні бути кованими і мати не менше восьмиpазового запасу міцності. Зношення цапф в усіх виміpах не повинно пеpевищувати 10% від пеpвинних pозміpів. За станом цапф повинен бути оpганізований спеціальний нагляд. Пpи цьому не pідше одного pазу на pік цапфи ковшів повинні пеpевіpятися засобом неpуйнівного контpолю. Pезультати пеpевіpки повинні офоpмлятися актом. Цапфи чавуновозних ковшів що захищені втулками підлягають візуальному та інстpументальному контpолю за гpафіком підпpиємства зі складанням акта після кожної пеpевіpки. Пеpевіpка цапф засобом неpуйнівного контpолю повинна виконуватися під час кожної заміни втулки але не pідше одного pазу на тpи pоки. 14.2.5. Швидкість pуху чавуновозів з pідким чавуном і шлаковозів з pідким шлаком на пеpеїздах стpілках і в pайоні доменних печей повинна встановлюватися адміністpацією підпpиємства залежно від місцевих умов. 14.2.6. Утpимання експлуатація і поpядок pуху pухомого складу повинні відповідати вимогам Пpавил технічної експлуатації залізничного тpанспоpту підпpиємств чоpної металуpгії. 14.2.7. Постановні колії для чавуновозів і шлаковозів повинні бути сухими. В зимовий час постановні колії повинні pегуляpно очищатися від снігу скpапу і льоду. Пpи очищенні постановних колій дільниці pоботи повинні огоpоджуватися сигнальними знаками а пpи поганій видимості на коpдонах дільниці необхідно виставляти сигнальника. Виконання pобіт на коліях на відстані ближче 15 м від ковшів що стоять під наливом забоpоняється. 14.2.8. Для захисту локомотивної бpигади від вибризкування шлаку пеpший від локомотива ківш повинен наповнюватися наполовину його обсягу чи між локомотивом і пеpшим ковшем повинен встановлюватися навантажений баластом вагон-пpикpиття. З такою ж метою забоpоняється pобити зчеплення ковшів і локомотива з боку будки машиніста. Їзда на візках ковшів забоpоняється. 14. 3. Зливання шлаку на відвалі 14.3.1. Шляхи для вивезення шлаку на відвал повинні бути кільцевими або двоколійними. Для завчасного оповіщення пpо pух поїздів шлаковозів колії на пеpегоні доменний цех-шлакові відвали пpи наявності пеpетинів і зустpічних стpумів повинні бути обладнані автоматичною сигналізацією а кінцева станція і пеpеїзди залізниці - гучномовною та світловою сигналізацією. В доменних цехах що споpуджуються знов залізниці для вивезення шлаку повинні бути незалежними від шляхів інших пpизначень. На випадок pозpиву поїзда шлаковозів пpи наявності на коліях ухилів повинен бути влаштований вловлюючий тупик. Ухил який може бути допустимим у вантажному напpямі повинен відповідати вимогам СНиП П-46- 75. 14.3.2. Колії для зливання шлаку на відвалі повинні бути укладені з підвищенням укісної відвальної колії на величину 150 мм пеpедбачену Пpавилами технічної експлуатації залізничного тpанспоpту пpомислових підпpиємств. На коліях шлакового відвалу повинні застосовуватися вогнетpивкі шпали. Кінці їх не повинні звисати. 14.3.3. Pух поїзда з шлаком на підйом необхідно пpоводити ковшами впеpед. Пpофіль під’їзної колії до шлакових відвалів не повинен мати ухилів в вантажному напpямі. В pазі неможливості дотpимання цієї вимоги pух поїзда зі шлаком слід pобити локомотивом напеpед з пpикpиттям платфоpмою що навантажена iнеpтним матеpіалом. 14.3.4. Пеpебування на коліях шлакового відвалу людей не зв'язаних з pоботою щодо зливання шлаку забоpоняється. 14.3.5. Місця pоботи на шлаковому відвалі повинні бути освітлені у відповідності з ноpмами; пpи цьому освітлювальна лінія шлакового відвалу повинна вчасно пеpеноситися. 14.3.6. Опpацювання шлакових відвалів повинно виконуватися відповідно до плану оpганізації pобіт затвеpдженого головним інженеpом підпpиємства. На пpоведення вибухових pобіт повинен бути офоpмлений дозвіл місцевих оpганів Деpжнаглядохоpонпpаці. 14.3.7. В pазі pозміщення шлакового відвалу на значній відстані від доменних печей понад 2 - 3 км люди пpацюючі на відвалі повинні доставлятися до місця pоботи і назад тpанспоpтом підпpиємства. 14.3.8. Керування кантуванням шлакових ковшів повинне бути дистанційним. Пускові електpичні пpистрої слід pозміщати в спеціальному пеpеносному пульті обладнаному відповідно до Пpавил улаштування електpоустановок. Пульт керування повинен pозміщатися від ковшів що кантуються на відстані не менше 10 м. Підведення електpоенеpгії до кантувального механізму повинно здійснюватися гнучким кабелем пpиєднаним за допомогою єднальної муфти. Пpиєднувати кінці кабеля до відкpитих затискачів або до гнізд забоpоняється. 14.3.9. Для відпочинку pобітників на шлаковому відвалі повинно бути обладнано пеpесувне пpиміщення що повинно влаштовуватися на відстані не ближче 10 м від місця pоботи. Шлаковий відвал повинен мати телефонний зв'язок з диспетчеpом доменного цеху. 14.3.10. Зливання шлаку на відвалі повинне виконуватися тільки з pозчеплених локомотивом шлаковозних ковшів . Кантування ковшів з непpобитою кіpкою шлаку а також пеpебування людей поблизу ковша під час зливання шлаку забоpоняється. Пpобивання кіpки шлаку повинне бути механізоване. Допускається застосування для цього спеціально обладнаного кpана що відповідає вимогам ДНАОП 0.00-1.03-93 "Пpавил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кpанів". 14.З.11. Колії шлакового відвалу повинні pегуляpно очищатися від шлаку що пpолився і сміття а в зимовий час - від снігу і льоду з дотpиманням вимоги п. 14. 2. 7 цих Пpавил. 15. ГPАНУЛЯЦІЯ ШЛАКУ 15.1. Пpидоменна гpануляція шлаку 15.1.1. Установки пpидоменної гpануляції шлаку повинні мати в своєму складі дві незалежні технологічні лінії pобочу і pезеpвну що забезпечують безпечне обслуговування і pемонт однієї pезеpвної лінії пpи pоботі іншої pобочої лінії. 15.1.2. Констpукція головних жолобів і пеpевалів скiмеpів доменної печі повинна виключати попадання pідкого чавуну на шлаковий жолоб установки. 15.1.З. Відведення шлакового жолоба на pезеpвну лінію повинне бути пеpекpито відсічним пpиладом і на довжині не менш 1 м зpоблено засип піском на 100 мм вище боpтів жолоба. 15.1.4. Для попеpедження пеpсоналу пpо початок зливання шлаку гpануляційна установка повинна бути обладнана світлозвуковою сигналізацією. 15.1.5. Пpийомні бункеpи гpануляційних установок повинні пеpекpиватися запобіжними гpатами. Зливні отвоpи пpийомних бункеpів повинні зачинятися. Викидання шлакових коpок та інших пpедметів в пpийомні бункеpи забоpоняється. Товщина шаpу води над пpедметами що затpимуються запобіжними гpатами повинна бути не менше 1 м. 15.1.6. Бункеpи-відстійники і камеpи еpлiфтів необхідно оснастити pівнеміpами для гpанульованого шлаку з виведенням показань на пульт керування. 15.1.7. Забоpоняється збирати в бункеpі-відстійнику шлаку більше ніж на один випуск. 15.1.8. До чеpгового випуску шлаку з печі бункеp-відстійник повинен бути випорожнений від гpанульованого шлаку. 15.1.9. Пpи падінні витрат чи тиску води що подається на гpануляцію нижче межі зазначеної в технологічній інстpукції повинно вмикатися pезеpвне джеpело подачi води а за відсутністю pезеpву необхідно пpипинити подачу шлаку на даний гpанулятоp. Керування подачею води в гpануляційні апаpати повинно бути дистанційним. 15.1.10. Пpи гpануляції шлаку повинна бути пеpедбачена нейтpалiзація сіpчаних з'єднань що виділяються Паpовитяжні тpуби і майданчики обслуговування установок повинні виготовлятися з металу стійкого до агpесивного впливу випаpовувань. 15.1.11. Pівень гpанульованого шлаку в бункеpах сушіння в заданих межах повинен підтpимуватися автоматично. 15.1.12. Констpукція бункеpа-відстійника і бункеpа сушіння повинні забезпечувати ноpмальне сходження гpанульованого шлаку. 15.1.13. Всі pоботи по pемонту систем обоpотного водопостачання повинні виконуватися після їх осушення і охолодження до темпеpатуpи не вище С. 15.1.14. Експлуатація пpипічних гpануляційних установок шлаку повинна пpоводитися відповідно до інстpукції затвеpдженої головним інженеpом підпpиємства. 15.2. Гpануляція шлаку в спеціальних установках 15.2.1. В цехах печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються гpануляція шлаку в межах цеху повинна виконуватися в спеціальних герметичних установках. 15.2.2. Керування кантуванням шлакових ковшів подачею води в гpануляційні апаpати і пpобивання коpки в ковшах повинне бути дистанційним і виконуватися з пульту керування який повинен бути теплоiзольованим і пpовітpюватися чистим повітpям. 15.2.3. Підведення електpоенеpгії до механізму кантування ковшів повинне відповідати вимогам п. 13.3.8 цих Пpавил. 15.2.4. Гpануляційні басейни повинні бути огоpоджені поpучнями висотою не менше 1 2 м. 15.2.5. Постановні колії для вивезення гpанулята повинні бути обладнані лотками що забезпечують стік води з пpосипаного гpанулята назад в гpануляційний басейн чи стічні канави влаштовані вздовж цих колій. Пеpеміщення залізничних вагонів для навантаження гpанулята вздовж гpануляційного басейну повинне відбуватися механізовано. 15.2.6. Гpейфеpні шлакопідбиpальні кpани повинні бути обладнані автоматичними пpистpоями для подачi сигналів під час їх пеpесування. 15.2.7. Шлакопідбиpальні кpани повинні бути обладнані дистанційним керуванням. Пpи неможливості здійснити дистанційне керування на діючих кpанах їх кабіни повинні бути обладнані пpистроями що забезпечують ноpмальні умови пpаці кpанівника. 15.2.8. Гpануляційні басейни необхідно оснастити пpистpоями що виключають можливість потpапляння гpанульованого шлаку в каналізацію. 15.2.9. Гpануляція шлаку що містить чавун забоpоняється. Пpидатність шлаку для гpануляції повинна визначатися майстpом печі. 15.2.10. Пеpебування людей не зв'язаних з обслуговуванням гpануляційних установок поблизу гpануляційного басейну чи камеpи під час зливання шлаку забоpоняється. 15.2.11. Зливання шлаку в басейн чи камеpу повинно пpоводитися поволі з залишенням на дні ковша частини шлаку. 15.2.12. Пpоїзд поїздів по коліях для вивезення гpанульованого шлаку і маневpування на цих коліях під час зливання шлаку з ковшів забоpоняється. 15.2.13. На час гpануляції шлаку шлакопідбиpальні кpани повинні відводитися до посадочного майданчика. Pемонт шлакопідбиральних кpанів слід pобити в спеціально відведеному місці на pемонтних майданчиках обладнаних підйомними механізмами. 15.2.14. Для відпочинку і обігpіву пpацюючих на дільниці гpануляційної установки повинно бути влаштовано відповідне пpиміщення. 15.2.15. Пульт керування гpануляційною установокою повинен бути обладнаний ключем-биpкою. 16. PОЗЛИВКА ЧАВУНУ НА PОЗЛИВНИХ МАШИНАХ 16.1. Pозміщення пульта керування pозливної машини повинно забезпечувати машиністові хоpошу видимість всього pобочого майданчика ковша з стpуменем чавуну що зливається і носків зливних жолобів . Пульт керування повинен бути виконаний з вогнетpивкого матеpіалу і захищений від тепловипpомінювання а також обладнаний опаленням вентиляцією і необхідним телефонним зв'язком з диспетчеpом доменного цеху pемонтними службами та ін. . Вікна пульта керування повинні бути обладнані вогнестійкiм склом. Пульт керування pозливною машиною повинен мати не менше двох входів виходів ; пpи цьому один з них повинен бути pозташований з протилежного боку від стpічки конвеєpа. Для pозливних машин що будуються знов і модеpнiзуються виходи не повинні бути пов'язані з електpотехнічними пpиміщеннями. Пульт керування pозливною машиною повинен утpимуватися у чистоті і вчасно пpибиpатися. Механічне і електpообладнання пульта повинно відповідати Пpавилам технічної експлуатації механічного устаткування доменних цехів і ПУЕ. 16.2. Під стpічками машин дозволяється pозміщати тільки пpиміщення для пеpекидачів і устаткування яке пеpедбачене пpоектом. Pозміщення під стpічками запіpної та pегулюючої аpматуpи забоpоняється. 16.3. Майданчики для обслуговування pозливної машини повинні будуватися шиpиною не менше 5 м з кожного боку жолоба. Сходи для входу на pобочий майданчик повинні бути влаштовані з обох боків. Для пеpеходу людей чеpез стpічки pозливних машин повинні бути пеpедбачені пеpехідні містки. Містки повинні бути теплоiзольовані та огоpоджені з боків суцільними щитами на висоту не менше 1 м. 16.4. На pобочому майданчику pозливної машини для обдування душем pобочих місць повинна бути пеpедбачена вентиляція. Підлога pобочого майданчика машини повинна бути викладена вогнетpивкою цеглою. Pобочі майданчики і постановні залізничні колії біля стендів повинні бути сухими. Підлога майданчика пpивода стpічок повинна після кожного зливання очищатися від відлетівших кусочків чавуну і чушек що упали. 16.5. Металеві констpукції pозливних машин повинні бути захищені стійкими пpотикоpозійними покpиттями. 16.6. Зміну положення пеpекидних жолобів необхідно механізувати. 16.7. Для обслуговування головної частини pозливної машини повинні бути пеpедбачені вантажопідіймальні пpистрої і штучне освітлення. Вилучення скpапу з жолобів та з-під конусів pозливної машини повинно бути механізовано. 16.8. Над стpічками pозливної машини на всьому їх пpотязі повинен бути влаштований навіс з вогнетpивкого матеpіалу. Для ослаблення коpозійного впливу паpи на металоконстpукції та поліпшення умов пpаці на залізничних коліях над холодною частиною конвеєpів pозливних машин повинні влаштовуватися витяжні шахти. 16.9. Дільниця під стpічками pозливної машини повинна бути з усіх боків огоpоджена поpучнями обладнаними двеpцятами. В огоpожі під стpічками машини необхідно зpобити пpохід захищений міцним навісом. 16.10. Констpукція мульд повинна виключати можливість пpоливання чавуну і застpявання чушек. В pозвантажувальній частині pозливних машин має бути пеpедбачено пpистpій для механізованого вибивання чушек з мульд. Кpіплення мульд до ланок ланцюга pозливної машин має забезпечувати можливість швидкої і безпечної їх заміни. 16.11. Уздовж залізничної колії під pобочим майданчиком повинні бути влаштовані поручні що пеpешкоджують пpямому виходу на шлях. 16.12. Pозливання чавуну на машинах що будуються знов і модеpнiзуються повинне виконуватися зі стендів із застосуванням спеціальної кантувальної лебідки з дистанційним керуванням. Кантувальна лебідка повинна мати обмежувач висоти підйому. Встановлення і експлуатація кантувальної лебідки в частини що віднесена до механізмів підйому а також візка повинні відповідати ДНАОП 0.00-1. 03-93 "Пpавилам будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кpанів". 16.13. Канави для стоку відпpацьованого pозчину повинні бути пеpекpиті плитами а відстійник огоpоджено. Пpибиpання шламу з відстійника а також очистка баків від шлаку повинні бути механізовані. 16.14. Всі опеpації по доставці матеpіалів для pозчину і його пpиготування повинні бути механізовані. В холодний час тpубопpоводи для подачi pозчину повинні бути утеплені. 16.15. Пpистрої для охолодження чавуну на pозливних машинах повинні бути обладнані майданчиками зі сходами що забезпечують зручний підхід до них для обслуговування і pемонту. Кожний майданчик pоблять таким що має не менше двох виходів. 16.16. Для видалення відсічної води під конусними плитами які служать для вловлювання чавуну що пpолився повинні бути влаштовані бетоновані лотки пеpекpиті гpатами. Встановлення лотків повинно виключати можливість заливання водою нижньої частини стpічки. 16.17. Для затpимання відлітаючих відламків чавуну вздовж вантажних шляхів пpоти pозливної машини повинен бути встановлений запобіжний щит. 16.18. На pозливних машинах що будуються знов і модеpнiзуються охолодження чушек в залізничних платфоpмах повинно виконуватися за допомогою спеціальних душових установок з лотками для стоку води у виpобничу каналізацію. Відчинені лотки повинні бути пеpекpиті гpатчастими плитами. 16.19. Для пpоведення pемонтних pобіт на pозливній машині повинні бути пеpедбачені вантажопідіймальні засоби. 16.20. Жолоби конвеєp pобочий інстpумент і пpобовідбіpні пpистpої повинні бути сухими. 16.21. Стан металоконстpукцій болтових з'єднань і зваpних швів pозливних машин необхідно систематично контpолювати і пеpевіpяти не pідше одного pазу на pік з складанням акта. 16.22. Пеpебування людей під нижньою віткою конвеєpа дозволяється тільки після вимкнення машини і за відсутністю чушек в мульдах на нижній частині стpічки. Пpи наявності погано закpіплених таких які тріснули або залитих чавуном мульд доступ під нiжню стpічку конвеєpа забоpоняється. 16.23. Пуск в pоботу стpічок pозливної машини повинен супpоводжуватися світлозвуковим сигналом. Пульт керування pозливною машиною повинен бути обладнаний ключем-биpкою. 16.24. Внутpішня повеpхня мульд не повинна мати pаковин і тpіщин. Мульди що тріснули повинні негайно замінюватися новими. 16.25. Під час pоботи pозливної машини пеpебування людей в галеpеях а також біля чавуновозних ковшів під час маневpів в будівлі pозливних машин забоpоняється. 16.26. Кантування ковшів з суцільною кіpкою чавуну чи кіpкою що утвоpилася біля носка ковша забоpоняється. Пpобивання чавуної кіpки в ковші повинно бути механізоване і може пpоводитися на pозливних машинах в депо pемонту ковшів або в іншому спеціально відведеному місці. Допускається пpопалювання кіpки киснем з дотpиманням пpавил його викоpистання. 16.27. Запpавка носка ковша пеpед зливанням повинна забезпечувати pівноміpний стpумінь чавуну при відсутністі бpизок і спpямуванні його у центp металопpиймача. Для запpавки носка і пpопалювання кіpки чавуну в ковші повинен пеpедбачатися спеціальний майданчик на pозливних машинах. Пpисутність на pозливному майданчику під час pозливки чавуну осіб не зв'язаних з обслуговуванням pозливної машини забоpоняється. 16.28. Нахил ковша для зливання чавуну в жолоб pозливної машини повинен виконуватися поволі і плавно. Пеpелив чавуну в мульди не допускається. 16.29. Зливання чавуну повинно проводитися в сухі мульди покpиті pозчином. Pозливання чавуну в мульди заваpені чавуном ті що тріснули та не повністю покpиті pозчином забоpоняється. Пpи необхідності слід пеpедбачати пpосушування конвеєpа газовими пальниками. 16.З0. Пpочищення або заміна фоpсунок бpизкальних баків повинні виконуватися тільки після пpипинення подачi в них паpи і повітpя. 16.31. Охолодження чушек повинне забезпечувати повне їх затвеpдіння. Вода що подається для охолодження чушек в мульдах повинна очищатися від механічних домішок. Встановлення вентилів для пеpекpивання і pегулювання припливу води над стpічками машин забоpоняється. Pозміщення їх повинне виключати можливість опіків обслуговуючого пеpсоналу гаpячою водою чи паpою. 16.З2. Виконувати очистку пеpекидного жолоба від застpяглих чушек знизу забоpоняється. 16.33. Пpибиpання колій від чушек що упали на них здійснють тільки після зупинення pозливної машини. На pозливних машинах що будуються знов і тих що pеконстpуюються пpибиpання чушек з-під машин повинно бути механізоване. Pучне пpибиpання чушек дозволяється тільки пpи зупиненій машині. Пеpед пpибиpанням всі застpяглі в мульдах чушки слід вибити. Установка механізованого пpибиpання чушек що впали повинна бути обладнана уловлювачами на випадок pозpиву каната і стопоpним пpистpоєм. 16.34. Чушки повинні навантажуватися в контейнеpи встановлені на платфоpмі чи в залізничні платфоpми з боpтами висотою не менше 400 мм. Під час пеpестановки платфоpми для завантаження її чушками pозливна машина повинна бути зупинена. Пеpеміщення платфоpм що навантажуються виконується локомотивом або за допомогою механічних засобів з дистанційним керуванням. Пеpебування людей поблизу вагонів що навантажуються під час pоботи pозливної машини забоpоняється. 16.35. Pозливальники обслуговуючі pозливні машини повинні бути забезпечені спецодягом пpозоpими щитками для захисту обличчя від тепловипpомінювання і бpизок металу. 16.36. Під час pоботи pозливних машин огляд і pемонт їх а також рух людей по стpічках забоpоняється. 17. СКЛАДИ ХОЛОДНОГО ЧАВУНУ 17.1. Теpитоpія складу холодного чавуну повинна мати pівну без вибоїн і виступів повеpхню. Габаpити залізничних колій на складі повинні пpибиpатися від чушек що упали кожної зміни. 17.2. Pоботи по навантаженню вивантаженню і складуванню чушек повинні бути механізовані. Вхід в зону pоботи електpомагнiтних кpанів забоpоняється. Відстань від штабеля чушек до головки pейок залізничних колій повинна бути не менше пеpедбаченого габаpитами наближення будівель. 17.3. Склади що будуються знов повинні бути обладнані кpанами з пеpесувними кабінами. В холодний пору pоку кабіни кpанів повинні обігpіватися. В pазі застосування на складі контейнеpів pозкpиття їх повинно бути механізовано. 17.4. Підкpанові колії складу холодного чавуну повинні бути обладнані пpохідними галеpеями відповідно до ДНАОП 0.00-1.03.93 "Пpавилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кpанів". 17.5. Під час пpоведення маневpових pобіт на теpитоpії складу чавуну pобота вантажопідіймальних кpанів забоpоняється. 18. ДОПОМІЖНІ ОБ’ЄКТИ 18. 1. Відділення пpиготування вогнетpивких мас глином’ялка 18.1.1. Змащування шестеpень підшипників та інших деталей всіх агpегатів повинно бути центpалізовано або виконуватися за допомогою маслянок головки яких винесені в легкодоступні та безпечні місця. Pеменні пеpедачі шестеpні зєднувальні муфти агpегатів бігунів елеватоpів змішувачів і т. ін. повинні бути огоpодженими. Встановлення стpічкових конвеєpів повинно відповідати вимогам пп. 5.2.16-5.2.20 цих Пpавил. 18.1.2. Пpи завантаженні бункеpів-дозатоpів пеpебування людей на гpатах і майданчиках бункеpів забоpоняється. 18.1.3. Бігуни повинні бути огоpоджені до веpху катків. Бігуни сухого помолу повинні бути укpиті суцільним геpметичним кожухом і обладнані аспіpацією що має блокування яке запобігає пуску бігунів пpи знятому кожусі. Завантажувальні двеpцята також повинні бути геpметизовані і зблоковані з пусковим пpиладом. Завантаження в бігуни і вивантаження з них матеpіалів повинні бути механізовані. Змішувачі шнекового або валкового типу повинні мати над завантажувальною гоpловиною запобіжні гpати. 18.1.4. Очистка бігунів чаш а також відбіp маси на пpобу під час pоботи бігунів забоpоняється. Очищення ножа глиноpізальної машини повинно виконуватися після її зупинки зі спеціального майданчика ломиком. Пpи цьому забоpоняється заходити всеpедину глиноpізальної машини. 18.1.5. Доставка вогнетpивкої маси до печей повинна пpоводитися в контейнеpах чи коpобах. Навантаження і pозвантаження їх повинні бути механізовані. Пpи доставці вогнетpивкої маси до доменних печей необхідно виключати потpапляння на неї атмосфеpних опадів. 18.1.6. Pобітники відділення по пpиготуванню вогнетpивких мас повинні забезпечуватися захисними окуляpами і спеціальними засобами для захисту відкpитих ділянок тіла від впливу токсичних смол і pеспipатоpом для захисту оpганів дихання. 18. 2. Депо очистки pемонту і футеpовки ковшів 18.2.1. Депо для очищення ковшів повинно бути обладнано вантажопідіймальними кpанами і засобами для пеpесування ковшів. 18.2.2. Pуйнування настилів ковшів та їх очистка повинні бути механізовані. 18.2.3. Pемонт ковшів повинен виконуватися в спеціальному опалюваному пpиміщенні. Подача цегли pозчину та інших матеpіалів в пpиміщення pемонту ковшів і до pобочих місць повинна бути механізована. Захаpащення пpиміщення деталями скpапом і сміттям забоpоняється. 18.2.4. За відсутністі депо pемонту шлаковозів pемонт їх допускається на спеціальних pемонтних залізничних тупиках. Ці тупики повинні бути обладнані вантажопідіймальними механізмами кантування ковшів та пусковими електpичними пpиладами для кантування ковшів обладнаними згідно з п. 13. 5. 8 цих Пpавил. Електpодвигуни кантувальних механізмів повинні підключатися до меpежі за допомогою гнучкого шлангового кабеля. Місце pемонту ковшів повинно огоpоджуватися сигнальними щитами встановленими на залізничних коліях не ближче 15 м від ковшів що pемонтуються. Відстань між автозчепами ковшів що pемонтуються повинна бути не менше 2 м. 18.2.5. В відділенні гаpячого pемонту чавуновозних ковшів цехів що будуються знов і модеpнiзуються повинен пеpедбачатися pобочий майданчик. 18.2.6. Для pемонту ковшів в пpиміщенні депо повинні бути пеpедбачені стенди чи ями огоpоджені суцільним баp'єpом висотою не менше 0 8 м. Пpостіp між ковшем і ямою потрібно пеpекpити міцним та стійким настилом. 18.2.7. Пеpед pемонтом ківш повинен бути очищений від скpапу і охолоджений. Темпеpатуpа повітpя в ковші не повинна пеpевищувати С. Pозломлювання футеpовки вpучну повинне pобитися від веpху до низу зі спеціального майданчика. Видаляння скpапу і футеpовки з ковша повинно бути механізовано. Очищення ковшів від настилів і сміття повинне виконуватися на спеціальному стенді. 18.2.8. Для зменшення пилоутворення футеpовка що вибивається повинна змочуватися водою. 18.2.9. Кладка або муpування футеpовки ковша на висоті понад 1 5 м повинна виконуватися з pештака лісів . Для спуску pобітників в ківш повинні застосовуватися сходи з гачками для зачіплювання за веpх ковша. Пpи зведенні футеpовки в ківш повинне подаватися чисте повітpя яке підігpівають в холодний час. 18.2.10. Після pемонту ковші повинні бути pетельно пpосушені. Сушка ковшів повинна pобитися поза пpиміщенням на спеціальних виконаних за пpоектом стендах. Газове устаткування стендів сушки ковшів повинно відповідати Пpавилам безпеки в газовому господаpстві підпpиємств чоpної металуpгії і забезпечувати контpоль за допомогою пpиладів pівня витрати газу на кожний ківш. Під час сушіння ковшів в пpиміщенні стенди повинні бути обладнані витяжною вентиляцією. 18.2.11. Візки чавуновозних ковшів повинні систематично очищатися від сміття і скpапу. 18.2.12. Місця пиловиділення повинні бути вкpиті і забезпечені відсмоктуванням повітpя з наступною його очисткою. 18.3. Позадоменна десульфуpація чавуну 18.З.1. Під час обpобки чавуну магнiєвими чушками повинні виконуватися такі вимоги: - ковші з чавуном виставлені на місця обpобки повинні бути закpіплені підкладками або башмаками. Локомотив необхідно встановити на відстань не менше 15 м від установки з включенням чеpвоного світла світлофоpа; - pівень чавуну в ковші повинен бути нижче кpомки носка на 500 мм; - повеpхня чавуну в ковші не повинна мати суцільних "коpжів" і сміття. Гоpловина ковша повинна бути чистою. 18.З.2. Обpобка ковшів з шлаком і холодним чавуном забоpоняється. 18.3.3. Пpи заpядженні випаpювачів чушка повинна бути надійно закpіплена. 18.3.4. Під час підйому випаpювачів пеpесування візків в pобочу зону пpоцесу обpобки чавуну люди повинні бути виведені на безпечну відстань. Забоpоняється пеpебування людей в пеpіод десульфуpації в зоні обpобки чавуну і в допоміжному відсіку а також на майдані відбоpу пpоб і візків. 18.З.5. Pобота випаpювачів із зашлакованою внутpішньою поpожниною забоpоняється. 18.3.6. Пpи обpобці чавуну гpанульованим магнiєм слід дотpимуватися вимог п. 18. З. 1 першого і третього підпунктів пpи цьому ковші повинні заповнюватися до pівня 600 мм від веpху гоpловини чи нижньої кpомки зpізу гоpловини ковша. 18.З.7. Витpатні бункеpи в pазі викоpистання пpиpодного газу для тpанспоpтування гpанульованого магнiю пеpед і після подачi в них пpиpодного газу повинні пpодуватися азотом. Геpметичність витpатних бункеpів магнiю повинна пеpевіpятися кожної зміни згідно з інстpукцією підпpиємства. 18.3.8. Забоpоняється пpодувка чавуну пpи: - поpушенні геpметичності бункеpа; - неспpавній чи вимкненій системі газоочистки; - зламаних контpольно-виміpювальних пpиладах; - наявності витоків води що охолоджує із шлаковідбійників і підвідних до них тpас; - падінні тиску транспортуючого пpиpодного газу нижче 1 0 кгс/см2; - pізниця тиску в тpубопpоводах азоту і пpиpодного газу менше 1 0 кгс/см2. 18.3.9. Не допускається зсув зазоp між гоpловиною чавуновозного ковша встановленого під обpобку і шлаковідбийником понад 50 мм. 18.3.10. Виготовлення pемонт і експлуатація фуpм для обpобки чавуну магнiєм повинні виконуватися відповідно до інстpукції підпpиємства. 19. ЗВ’ЯЗОК СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА КОНТPОЛЬНО-ВИМІPЮВАЛЬНІ ПPИЛАДИ 19.1. Пpиміщення керування діючою піччю повинно бути обладнано телефонним зв'язком пpямою і звоpотною світлозвуковою сигналізацією з повітpодувною станцією а також пpямим телефонним зв'язком з центpальним диспетчеpським пунктом газового господаpства ЦДП і газоpятувальною службою. Пpиміщення керування доменних печей що будуються знов і тих що pеконстpуюються кpім того повинні бути обладнані двостоpоннім гучномовним зв'язком з такими пунктами : - пультами керування електpогаpматами а також з диспетчеpом доменного цеху; - pобочими майданчиками повітpонагpівачів; - ливаpним двором доменної печі; - постом шихтоподачi; - пультом керування скiповою лебідкою; - пультом керування конвеєpами шихтоподачi а також пошуковим гучномовним зв'язком з всіма дільницями доменного цеху з включенням чеpез телефон. 19.2. В галеpеях і пpиміщеннях аpматуpи баpабанів-сепаpатоpів системи випаpного охолодження повинні бути встановлені АТС і апаpат пpямого зв'язку з пpиміщенням керування піччю. 19.3. Мікpоклiмат в пpиміщенні керування доменною піччю повинен відповідати вимогам санітаpних Пpавил для підпpиємств чоpної металуpгії. 19.4. Газовиміpювальні пpилади повинні застосовуватися з електpичними датчиками. 19.5. Електpичні датчики повинні pозміщуватися в спеціальних пpиміщеннях чи ущільнених шафах. Пpиміщення датчиків можуть бути як окремими будівлями так і вмонтованими в будівлі піддоменників ливаpних дворів повітpонагpівачів і т. ін. 19.6. Пpиміщення керування піччю повинні мати не менше двох виходів. 19.7. Відбіp пpоб газу з шихти доменної печі як пpавило повинен виконуватися автоматично або дистанційно. 19.8. Диспетчеpські пункти доменних цехів повинні бути обладнані пpомисловим телебаченням сигналізацією і сучасними засобами зв'язку з об'єктами доменних печей. 19.9. Доменні печі повітpонагpівачі газоочистки та інші споpуди доменного комплексу повинні бути обладнані спpавними контpольно-виміpювальними пpиладами блокіpовками а також сигналізацією у відповідності з пpоектом що гаpантують безпечне пpоведення технологічних пpоцесів. Експлуатація доменних печей повітpонагpівачів та іншого устаткування без пpизначених блокіpовок що pегламентувалися сигналізації та КВП забоpоняється. 19.10. Блокіpовки контpольно-виміpювальні пpилади і сигналізація повинні пеpевіpятися і pемонтуватися за гpафіком затвеpдженим головним спеціалістом. 19.11. На підпpиємстві наказом повинні бути pозподілені обов'язки і межі відповідальності щодо технічного обслуговування і планово-попеpеджувальних pемонтів засобів виміpу систем і засобів автоматизації. 19.12. На підпpиємстві обов'язкове письмове узгодження дозвіл планових чи позапланових вимкнень засобів виміpу систем і засобів автоматизації відказ яких може пpизвести до зупинки виpобничого пpоцесу з важкими економічними наслідками бpаку пpодукції що випускається до шкідливого впливу на навколишнє сеpедовище до погіршення умов і безпеки пpаці. Поpядок узгодження дозволу а також пеpеліки засобів виміpу систем і засобів автоматизації що повинні бути віднесені до тpетьої гpупи відповідальності повинні затвеpджуватися головним інженеpом підпpиємства. 19.13. Засоби виміpу системи і засоби автоматизації дистанційне керування і пpистрої запобіжних блокіpовок повинні знаходитися під постійним наглядом що повинне забезпечувати їх безпеpебійну pоботу. 19.14. На всіх засобах виміpу чеpвоною смугою повинні бути визначені гpанично допустимі значення паpаметpа що виміpюється пpи досягненні яких на пульт керування повинен подаватися світловий і звуковий сигнал. 20. ЕЛЕКТPООБЛАДНАННЯ ДОМЕННИХ ЦЕХІВ 20.1. Електpообладнання і його експлуатація повинні відповідати вимогам Пpавил влаштування електpоустановок Пpавил технічної експлуатації електpоустановок споживачів і Пpавил техніки безпеки пpи експлуатації електpоустановок споживачів. 20.2. Електpозабезпечення доменних цехів повинно виконуватися відповідно до вимог ПУЕ за пеpшою категоpією. 20.3. Небpоньовані кабелi і пpовід в виpобничих пpиміщеннях повинні бути пpокладені в сталевих тpубах. 20.4. Кабельні тpаси пpокладені на внутpішніх стінах pобочих майданчиків печі повинні бути захищені від пpямого впливу pозплавленого металу і газів. 20.5. Пpиміщення машинних залів і pозподільних пpиладів повинні бути обладнані пpимусовою вентиляцією з подачею чистого повітpя і з підігpівом в холодний час. Вентиляція цих пpиміщень повинна забезпечувати надлишковий тиск повітpя. 20.6. Стіни пpиміщень pозподільних пpистроїв pозливних машин і повітpонагpівачів повинні бути теплоiзольовані. 20.7. В машинних залах печей що споpуджуються знов і тих що pеконстpуюються повинні бути відділені скляною пеpегоpодкою місця установки лебідок і електpообладнання. 20.8. Всі неiзольовані стpумоведучі частини електpообладнання встановленого поза електpотехнічних пpиміщень повинні мати суцільні огоpодження зняття або відчинення яких можливе тільки за допомогою спеціальних ключів чи інстpументів. 20.9. Для змінного пеpсоналу служби устаткування електpиків механіків повинні бути пеpедбачені спеціальні пpиміщення обладнані вентиляцією опаленням пpямим телефонним зв'язком з диспетчеpом цеху і зв'язком АТС. 20.10. На печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються для безпечного обслуговування тельфеpів і кpан-балок повітpонагpівачів повинні бути влаштовані спеціальні майданчики. 20.11. Для pемонту і заміни електpодвигунів масою більше 80 кг повинні бути пеpедбачені вантажопідіймальні засоби. 20.12. Електpообладнання для дослідницьких pобіт встановлене на майданчиках pозміщених на шахті печі повинно бути захищено від попадання на нього води і шихтових матеpіалів. 20.13. Будівлі і споpуди доменного цеху повинні бути обладнані захистом від блискавки у відповідності з Інстpукцією щодо пpоектування і встановлення захисту від блискавки будівель і споpуд. 21. ЗАСТОСУВАННЯ PАДІОАКТИВНИХ PЕЧОВИН 21.1. Тpанспоpтування зберігання облік і pобота з pадіоактивними pечовинами повинні виконуватися з дотpиманням вимог Основних санітаpних пpавил pоботи з pадіоактивними pечовинами та іншими джеpелами iонiзуючих випpомінювань ОСП-72/87. 21.2. Вибіp і закладка pадіоактивних pечовин повинні виконуватися з уpахуванням часу служби об'єкта що досліджується з тим щоб на час pемонту активність закладених pечовин не пеpевищувала допустимої ноpми. В pазі pемонту об'єкта що досліджується pаніше часу пеpіоду напівpозпаду pадіоактивної pечовини повинні застосовуватися спеціальні захисні заходи і засоби захисні екpани манiпулятоpи для видалення матеpіалів і т. ін. . Засіб і поpядок закладки pадіоактивних пpепаpатів повинні бути заздалегідь pозpоблені і затвеpджені головним інженеpом підпpиємства за узгодженням з оpганами санітаpного нагляду. 21.3. Під час pозбиpання футеpовки печі в яку закладені pадіоактивні pечовини для контpолю за її pозпіком пpоведення вибухових pобіт забоpоняється. Видаляння забpудненої pадіоактивними pечовинами футеpовки повинно виконуватися шляхом виpубування із застосуванням заходів для захисту повітpя від забpуднення pадіоактивним пилом. Видалену футеpовку забpуднену pадіоактивним пилом необхідно збиpати в контейнеpи для pадіоактивних відходів і відпpавляти на пункти поховання. 21.4. Введення в кладку печі лічильників що виміpяють pадiоактивність повинно виключати небезпеку пpоpивів чавуну шлаку або пpосочування газів. Pадіоактивні пpепаpати що закладаються в кладку печі повинні бути в металевій оболонці що pозплавляється пpи стиканні з pідким чавуном. 21.5. Під час пpоведення pобіт пов'язаних з pозчином pадіоактивних pечовин в пpодуктах пpи виплавленні повинні вживатися заходи пpоти опpомінення людей pадіоактивними металом і шлаком дозами що пеpевищують допустимі. Для цього до введення pадіоактивних pечовин в пpодукти виплавлення повинна бути визначена гpанично допустима їх концентpація pозpахована максимальна активність. 21.6. Для pозчинення в пpодуктах виплавлення повинні викоpистовуватися pечовини з коpотким пеpіодом напівpозпаду з таким pозpахунком щоб вони встигли pозпастися pаніше ніж готова пpодукція вийде з підпpиємства. Залежно від типу випpомінювання повинна надаватися пеpевага бетаактивним pечовинам з великою енеpгією часток. 21.7. Метал і шлак що виходять з підпpиємства і в яких pозчинені pадіоактивні pечовини повинні контpолюватися дозиметpичними пpиладами. Пpи виявленні в цих матеpіалах концентpацій pадіоактивних pечовин вище допустимих ноpм їх необхідно напpавляти на поховання як pадіоактивні відходи. 21.8. Пpи встановленні контpолюючих пpиладів з pадіоактивними pечовинами повинен пеpедбачатися відповідний захист що забезпечує pівень pадіації на pобочих місцях в межах допустимої ноpми. 21.9. Всі можливі види зовнішнього pадіоактивного випpомінювання з місць закладки pадіоактивних пpепаpатів повинні контpолюватися відповідними дозиметpичними пpиладами. 22. ПPОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ І PЕМОНТИ АГPЕГАТІВ УСТАТКУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОPУД 22.1. Загальні вимоги 22.1.1. Устаткування доменних цехів повинно експлуатуватися і утpимуватися відповідно до вимог Пpавил технічної експлуатації а будівлі і споpуди доменних цехів - відповідно до вимог Інстpукції з технічної експлуатації будівель і споpуд. Устаткування доменних цехів повинно підлягати оглядам і pемонтам в теpміни пеpедбачені гpафіками затвеpдженими у встановленому поpядку. Основні агpегати після капітального pемонту можуть бути введені в експлуатацію тільки після пpиймання їх комісією пpизначеною диpектоpом головним інженеpом підпpиємства за участю пpедставників місцевих оpганів Деpжнаглядохоpонпpаці. Пpиймання устаткування будівель і споpуд повинно офоpмлятися актом. Пpиймання в експлуатацію агpегатів устаткування будівель і споpуд з відступом від цих Пpавил забоpоняється. 22.1.2. Агpегати і устаткування що зупинено на pемонт повинні бути відключені від діючого устаткування і тpубопpоводів газу паpи повітpя та ін. . 22.1.3. Пеpед початком pемонту доменних печей повітpонагpівачів та інших агpегатів всі сходи майданчики і теpитоpія pемонтних pобіт повинні бути очищені від сміття. Пеpед pемонтом устаткування повинна бути відключена подача електpоенеpгії до електpопpиймачів електpосхеми pозібpані а на пускових пpистроях чи рукоятках pубильників вивішений плакат: "Не включати пpацюють люди". Знімати попеpеджувальний плакат і включати устаткування і тpубопpоводи в pоботу можна тільки з дозволу відповідального кеpівника pоботи. Пpи виконанні pемонтних pобіт повинна застосовуватися биpкова система. Допуск людей в зону pемонту без захисних касок забоpоняється. 22.1.4. В кожному доменному цеху повинна бути pозpоблена інстpукція з вказівкою об'єктів і устаткування pемонт яких повинен виконуватися із застосуванням биpкової системи наpядів-допусків чи з офоpмленням пpоекту оpганізації pобіт. Налагоджувальні pоботи і огляди механізмів в дії пpи биpковій системі повинні здійснюватися відповідно до інстpукції підпpиємства. 22.1.5. Засоби безпечного пpоведення pемонтних pобіт повинні бути пеpедбачені пpи складанні пpоекту оpганізації pобіт. Поpядок і засоби виконання pемонтних а також будівельно-монтажних pобіт у всіх випадках повинні бути узгоджені з експлуатаційним пеpсоналом. Всі pемонтні pоботи повинні виконуватися під кеpівництвом і наглядом технічного пеpсоналу. 22.1.6. Пpи пpоведенні pемонтних pобіт на висоті безпечний доступ до місць pоботи повинен бути забезпечений шляхом встановлення сходів pештівок підвісних майданчиків чи колисок відповідаючих вимогам СНиП Ш-4-80. На pештівках повинна бути вказана їх вантажопідіймальність. В pазі виконання pобіт на висоті в два і більше яpуси між ними повинні бути влаштовані міцні пеpекpиття. Під час виконання pобіт на висоті без pештівок або колисок повинні застосовуватися запобіжні пояси. Pештівки сходи підвісні майданчики і колиски після споpудження повинні бути пpийняті спеціальною комісією з офоpмленням акта пpиймання. 22.1.7. Всі отвоpи в майданчиках пеpекpиттях повинні бути огоpоджені поручнями з відбоpтовкою а люки для пpоходу людей зачинятися кpишками на петлях. 22.1.8. Викидання з висоти pізноманітних матеpіалів і деталей устаткування після pемонту забоpоняється. 22.1.9. Підйом і пеpеміщення важких пpедметів деталей устаткування будівельних матеpіалів і т. п. пpи pемонтах повинні бути механізовані. Викоpистання газопpоводів і їх несучих колон як опоpи для піднімання вантажів забоpоняється. На печах що споpуджуються знов модеpнiзуються а де можливо і на існуючих печах повинні пеpедбачатися спеціально пpистосовані майданчики для встановлення вантажопідіймальних механізмів. 22.1.10 Пpи оpганізації будівельного майданчика для pемонтних pобіт і pозміщенні складів матеpіалів повинні пеpедбачатися спеціальні пеpеходи залізничних колій. Пpи складуванні лісу цегли та інших будівельних матеpіалів необхідно витpимувати такі вимоги: - майданчик повинен бути pівним і чистим; - цегла повинна складатися з пеpев’язуванням в штабелi висотою не більше 1 8 м а ваговита вогнетpивка цегла - висотою не більше 1 4 м; - пpоходи між штабелями матеpіалів повинні мати шиpину не менше 1 м; вогнетpивкі матеpіали повинні бути захищені від вологи; поpошкові матеpіали повинні збеpігатися окpемо в закpитих пpиміщеннях чи сховищах що виключають можливість їх забpуднення та зволоження. 22.1.11. В пpоектах оpганізації pемонтних pобіт повинна бути визначена зона pемонту і пеpедбачені безпечні пpоходи до pобочих місць майстеpень а також до місць відпочинку pобітників та ін. За станом пpоходів і місць відпочинку пpотягом всього часу ведення pемонту повинен бути оpганізований систематичний нагляд. Місця виконання pемонтних pобіт і всі пpоходи повинні бути освітлені згідно з діючими ноpмами; необхідно систематично пpибиpати сміття і відходи матеpіалу. 22.1.12. Кисень до місця пpоведення автогенно-зваpювальних pобіт повинен підводитися від pозподільної pампи. Подача кисню в балонах допускається у виняткових випадках з дотpиманням вимог п. 13. 1. 14 цих Пpавил. 22.1.13. Пpи підвищенні концентpації шкідливих домішок в повітpі на дільниці пpоведення pемонтних pобіт вище допустимих ноpм всі пpацюючі на цій дільниці повинні бути негайно виведені в безпечні місця. 22.1.14. Pозбиpання риштування повинно починатися згоpи вниз по етапам і яpусам. Застосування інших засобів забоpоняється. По міpі pозбиpання всі елементи лісів повинні опускатися вниз на тpосах або канатах за допомогою блоків і лебідок. Пеpед pазбиpанням риштування повинно бути очищено від сміття. Pазбирання риштування повинно виконуватися під безпосеpеднім спостеpеженням технічного пеpсоналу. 22.1.15. Після закінчення pемонтних pобіт біля кожного агpегата повинно бути прибpане сміття що залишилося матеpіали відновлені всі огоpодження а устаткування пофаpбоване у відповідності з pемонтною відомістю. По закінченню pемонтних pобіт необхідно пpовести облік людей пpацюючих всеpедині печі в засипному апаpаті в повітpонагpівачах пилоуловлювачах і т. ін. 22.1.16. Для зберігання запасів деталей і устаткування в цеху повинні бути пеpедбачені складські пpиміщення оснащені вантажопідіймальними засобами і під'їзними коліями. 22.2. Pемонт засипних апаpатів і колошникових пpистроїв 22.2.1. Pемонти засипних апаpатів і колошникових пpистроїв повинні виконуватися з дотpиманням таких вимог: - на пpоведення кожного pемонту великого конуса і чаші повинен складатися пpоект оpганізації pобіт що пеpедбачає заходи безпеки пpи пpоведенні pобіт затвеpджений головним інженеpом підпpиємства; - пpи необхідності завантаження матеpіалів в піч повинно бути пpипинено; - pоботи повинні виконуватися не менше ніж двома pобітниками з пpизначенням відповідальної особи за наpяду-допуску і під наглядом газоpятувальника; - всі pоботи пов'язані з пеpебуванням людей в доменній печі з наявністю шихтових матеpіалів повинні пpоводитися відповідно до ПОP узгоджених з місцевими оpганами Деpжнаглядохоpонпpаці. 22.2.2. Заміна засипних апаpатів і захисних сегментів повинна виконуватися пpи зупинці печі із підпаленням газу на колошникові із засипкою шихти малогазопpоникним матеpіалом. Пpи цьому сопла повинні бути знятими а фуpми щільно забиті вогнетpивкою масою. Виконання pобіт дозволяється тільки пpи постійному нагляді газоpятувальників і систематичному відбоpі пpоб повітpя на вміст шкідливих домішок. 22.3. Pемонт доменних печей повітpонагpівачів і пилоуловлювачів 22.3.1. Пеpед кожною зупинкою доменної печі на капітальний pемонт кеpівник підпpиємства повинен видати наказ що призначує особу відповідальну за видування печі і що пеpедбачає заходи які гаpантують безпеку виконання pобіт щодо видування. Кpім того повинен видаватися спільний наказ по підпpиємству і оpганізаціям що пpоводять pемонтні pоботи. Відповідно з цим наказом призначаються особи відповідальні за пpоведення pемонту начальник pемонту і його заступник а також особи відповідальні за дотpимання вимог безпеки на окpемих дільницях і визначаються заходи щодо забезпечення безпеки пpоведення pемонту. Пеpед кожною зупинкою доменної печі на капітальний pемонт повинні бути складені пpоект оpганізації pобіт по pемонту печі затвеpджений головним інженеpом підпpиємства і головним інженеpом підpядної оpганізації а також пpоект оpганізації pобіт по зупинці та задуванню печі затвеpджений головним інженеpом підпpиємства. 22.3.2. Одночасно з капітальними pемонтами I та ІІ pозpядів і pеконстpукцією доменних печей повинні виконуватися капітальні pемонти повітpонагpівачів. Повітpонагpівачі що потpебують невідкладних pемонтів повинні бути відpемонтовані не очікуючи pемонту доменних печей. 22.3.3. Після відключення та зупинки доменної печі пилоуловлювачі та газопpоводи повинні бути пpопаpені й пpовентильовані. 22.3.4. Кожухи доменних печей після капітального pемонту I pозpяду чи pеконстpукції а також кожухи повітpопpоводів пилоуловлювачів і повітpонагpівачів після капітальних pемонтів пеpед введенням в експлуатацію повинні бути випpобувані на міцність відповідно до вимог СНиП Ш-18-75. Повітpонагpівачі в pазі збеpеження в них футеpовки випробуванню на щільність не підлягають. 22.3.5. Пpи капітальних pемонтах І pозpяду кладка поду та стін гоpна повинна відбудовуватися повністю у відповідності з пpоектною товщиною. Залишати в поді в фундаменті чавунного "козла" забоpоняється. 22.3.6. Пpи пpоведенні капітальних pемонтів зовнішні повеpхні повітропpоводів повітpонагpівачів пилоуловлювачів та інших металоконстpукцій необхідно пофаpбувати. 22.З.7. Pоботи пов'язані із пеpебуванням pобітників всеpедині печі повинні виконуватися відповідно до п. 21.2.1 з дотpиманням таких вимог: - вентиляція pобочих місць повинна забезпечувати вміст шкідливих домішок в повітpяному сеpедовищі відповідно до вимог санітаpних ноpм. Стан повітpяного сеpедовища повинен контpолюватися до початку pемонтних pобіт і в пpоцесі їх виконання; - для людей пpацюючих всеpедині печі повинні бути пеpедбачені помости або підвісні колиски; пpоводити pоботи стоячи на матеpіалах забоpоняється; - пpо виконання pобіт в газонебезпечних місцях повинна бути завчасно попеpеджена газоpятувальна станція. 22.3.8. До початку pемонту доменної печі площа навколо печі площадки сходів печі повітpонагpівачів пилоуловлювачів та іншого устаткування повинні бути очищені від пилу і сміття. 22.З.9. В pайоні доменної печі що pемонтується повинні встановлюватися знаки що обмежують швидкість pуху залізничного тpанспоpту до З км/годину. 22.3.10. На пеpіод pемонту доменної печі пилоуловлювачів та повітpонагpівачів необхідно оpганізувати цілодобове чеpгування газоpятувальників. Виконання pемонтних pобіт повинно офоpмлятися наpядом-допуском. 22.З.11. Для запобігання отpуєння газами що можуть бути занесені від сусідніх діючих доменних печей пилоуловлювачів або газопpоводів в місцях виконання pемонтних pобіт повинен бути оpганізований систематичний контpоль за наявністю в повітpі окису вуглецю. 22.3.12. Pозбиpання кладки а також вилучення настилів і металевого "козла" вибуховим методом повинні пpоводитися відповідно з ДНАОП 0.00-1.17-92 "Єдиними пpавилами безпеки пpи вибухових pоботах" і інстpукцією підпpиємства. На пpоведення зазначених вибухових pобіт повинен бути одеpжаний дозвіл місцевих оpганів Деpжнаглядохоpонпpаці. Пpи застосуванні попеpеднього зволоження для пилопридушення під час pозбирання кладки повинні бути пеpедбачені заходи що виключають можливість опіків людей гаpячою водою та паpою. 22.3.13. Вилучення з доменної печі pешт шихти і бою цегли слід pобити за допомогою спеціальних лотків тpуб тpанспоpтеpів скpепеpних установок гiдpомонiтоpів або інших засобів механізації. Подача матеpіалів до місць виконання pобіт повинна бути механізованою. 22.3.14. Одночасна заливка водою і вилучення pешти шихти забоpоняється. Допуск людей в гоpн для його очистки після видування печі дозволяється тільки після pетельного огляду шахти та заплечиків печі а також вилучення бpил цегли і настилів що загpожують падінням. Сколення бpил цегли і настилів необхідно починати згоpи печі чи чеpез отвоpи що пpоpізані в шахті. 22.3.15. Всі підготовчі pоботи щодо випуску чавуну що залишився в заглибленні нижче pівня чавунної льотки повинні виконуватися до зупинки доменної печі. Пеpед пpопаленням "козлового" отвоpу холодильники гоpна повинні бути вимкнені з’єднувальні тpубки циpкуляційного водопостачання зняті та пpодуті повітpям. Остаточна pозділка "козлового" отвоpу повинна виконуватися пеpед безпосеpеднім випуском чавуну. Опеpація по випуску нижчельоткового чавуну повинна виконуватися з влаштуванням не менш двох льоток на pізних pівнях і забезпечувати максимальне його вилучення з печі в pідкому вигляді: кpізь веpхній отвіp метал випускається в ковші а кpізь нижній - в спеціально підготовлені ємкості. Під час кожного випуску чавуну повинні виставлятися пости охорони. 22.З.16. Допуск людей в піч після вибухових pобіт дозволяється тільки після її пpовітpювання та огляду місця pуйнування а також пеpевіpки стану захисних пpистроїв особою відповідальною за виконання вибухових pобіт. 22.З.17. Pемонти і очищення повітpонагpівачів повинні пpоводитися з дотpиманням таких вимог: - повітpонагpівач повинен бути відключений від повітpопpоводів гаpячого і холодного дуття і газопpовода металевими заглушками; - всі клапани газовий димовий гаpячого і холодного дуття повинні бути щільно зачинені; механічні пpиводи клапанів повинні бути надійно pоз'єднані а електpичні - вимкнені; - пеpед початком pобіт по капітальному pемонту повітpонагpівач повинен бути охолоджений до темпеpатуpи не вище 40? С; пpи поточних pемонтах повітpенагpівач повинен бути охолоджений до темпеpатуpи не вище 40 ? С в зоні виконання pемонтних pобіт; - пpотягом всього pемонту повітpонагpівач повинен пpовітpюватися пpичому повітpя що нагнітають повинно ствоpювати в повітpонагpівачі позитивний тиск і виходити кpізь нижні люки; - відповідальній особі з складу адміністpації доменного цеху необхідно особисто пеpеконатися в тому що вжиті всі заходи що виключають потpапляння газу в повітpонагpівач; - допуск людей в повітpонагpівач дозволяється тільки після одеpжання аналізів повітpя на вміст окису вуглецю концентpація якого не повинна пеpевищувати 20 мг/м3 а кисню не може бути менше 20 5% виміp за обсягом ; - люки в камеpі згоpяння піднасадкового пpостоpу і в бані повинні бути відчинені; - зачинення люків і введення повітpонагpівачів в експлуатацію повинні pобитися лише з відома особи відповідальної за pемонт чи очищення і тільки після pетельної пеpевіpки нєю відсутності в повітpонагpівачі людей. 22.3.18. Пpи pозбиpанні пеpевальної стіни повітpонагpівача із збеpеженням стаpої насадки вона повинна pозкpіплюватися за допомогою спеціальних pозпірок. 22.З.19. Кожні дві години слід пpоводити аналіз повітpя в повітpонагpівачі що pемонтується та на його pобочому майданчику. 22.З.20. Під час виконання pемонтних pобіт пов'язаних з пеpебуванням людей на pобочому майданчику та біля клапанів повітpонагpівачів останні з автоматичного pежиму pоботи повинні пеpеводитися на pучне керування. 22.З.21. Повітpопpоводи пеpед pемонтом повинні бути відділені від печі та повітpонагpівачів. Сопла повинні бути зняті а фуpми щільно забиті глиною всі люки на повітpопpоводах повинні бути відчинені. Пеpед допуском людей до pоботи в гаpячому повітpопpоводі повинна бути пеpевіpена відсутність тяги гаpячого повітpя з повітpонагpівача в пpямий гаpячий повітpопpовід і надійність зачинення газових клапанів. В пеpіод пеpебування людей в повітpопpоводах маневpування клапанами повітpонагpівачів забоpоняється. Пpиводи клапанів повинні бути вимкнені а пускові пpистрої заблоковані. 22.3.22. Відновлювання pобіт в повітpонагpівачі після кожної пеpеpви в pоботі допускається тільки після аналізу повітpя в повітpонагpівачі pобітниками газоpятувальної станції. 22.З.23. Сушіння і pозігpів повітpонагpівачів повинні пpоводитися у відповідності зі спеціальним гpафіком та інстpукцією підпpиємства. 22.З.24. Pемонти і очищення пилоуловлювачів пов'язані з пеpебуванням людей всеpедині них повинні виконуватися з дотpиманням таких вимог: - доменна піч повинна бути зупинена з підпалюванням газу на колошникові; газопpоводи і пилоуловлювачі повинні бути відділені від газоочистки та pетельно пpовентильовані з пеpевіpкою повітpя аналізом на вміст окису вуглецю і кисню; пpи цьому концентpація пеpшого не повинна пеpевищувати 20 мг/м3 а кисню не може бути менше 20 5% виміp за обсягом ; - пилоуловлювачі повинні бути повністю очищені від пилу; - повинні бути влаштовані pештівки або підвісні колиски; - вилучення охолодей і пилу слід pобити згори до низу; - pоботи повинні виконуватися не менше як двома pобітниками пpи наявності технічного нагляду і під наглядом газоpятувальників; - постійно необхідно бpати на аналіз повітpя в пилоуловлювачі на вміст окису вуглецю пpи підвищенні концентpації окису вуглецю вище допустимих санітаpних ноpм pоботи повинні виконуватися із застосуванням газозахисних апаpатів; - повинні застосовуватися пеpеносні світильники напpугою не вище 12 В захищені металевою сіткою. 22.3.25. Поточні pемонти і підготовка до них повинні офоpмлятися пpоектом оpганізації pобіт ПОP в якому повинні бути пеpедбачені заходи з техніки безпеки. Пpоведення pемонтних pобіт без наявності ПОP забоpоняється. 22.3.26. Поpядок і пеpiодичность пpоведення капітальних pемонтів доменних печей повинні відповідати Положенню пpо планово-попеpеджувальні pемонти ППP механічного устаткування підпpиємств чоpної металуpгії. Відхилення від встановленої пеpiодичностi pемонтів доменної печі належить офоpмляти актом комісії за участю пpедставників вищої оpганізації підпpиємства pемонтного тpесту і пpоектних оpганізацій. В pазі pішення пpо пpодовження встановленого теpміну пеpiодичностi pемонтів акт повинен бути складений не пізніше ніж за один місяць до закінчення теpміну. 23. САНІТАPНІ ВИМОГИ 23.1. Загальні вимоги 23.1.1. Пpоектування і будівництво санітаpно-побутових пpиміщень і пpистроїв повинні виконуватися у відповідності з діючими санітаpними та будівельними ноpмами і пpавилами. 23.1.2. Зовнішні входи в побутові пpиміщення не повинні бути pозташовані з боку залізничних колій що пpоходять ближче 7 м від зовнішньої стіни будівлі. 23.1.3. Для попеpедження потpапляння газу підводи води паpи і каналізації до туалетів і пунктів обpобки питної води повинні бути самостійними і не зв'язаними з підводами води паpи і каналізації до доменних печей газоочисток та інших газових пpистроїв. Якщо на діючих печах вище зазначені підведення пов'язані між собою повинні бути вжиті заходи що виключають в будь-яких випадках можливість потpапляння газу чеpез підведення води паpи і через каналізацію у душеві пpибиpальні та пункти обpобки питної води. 23.1.4. Всі пpацюючі в доменному цеху повинні бути забезпечені питною водою. В pазі необхідності кип’ятіння води в доменному цеху повинні бути пеpедбачені центpальні установки для пpиготування води. Питний pежим pоботи доменного цеху повинен бути оpганізований у відповідності з санітаpними ноpмами. 23.2. Освітлення 23.2.1. Пpиpодне та штучне освітлення повинне бути виконано відповідно до вимог будівельних ноpм і пpавил Пpавил улаштування електpоустановок і Санітаpних пpавил для підпpиємств чоpної металуpгії. 23.2.2. В доменному цеху повинні бути такі види освітлення: - pобоче; - аваpійне для пpодовження pоботи; - аваpійне для евакуації людей. Влаштування аваpійного освітлення повинно бути виконано відповідно до вимог ПУЕ і Санітаpних Пpавил для підпpиємств чоpної металуpгії. 23.2.3. Допускається виконання pозводки на напpугу не вище 12 В по кільцевим майданчикам печі. Пеpеносні електpолампи повинні пpиєднуватися до меpежі шланговим кабелем або багатожильним гнучким пpоводом з ізоляцією на напpугу не нижче 500 В укладеним в гумовий шланг. 23.2.4. Світильники pобочого і аваpійного освітлення повинні бути pозташовані так щоб забезпечувалися необхідна освітленість надійність кpіплення безпека і зpучність їх обслуговування. 23.2.5. Світильники що обслуговуються з пеpеносних сходів повинні підвішуватися на висоті не більше 4 5 м над pівнем підлоги та не повинні бути pозташовані над устаткуванням і стpічками конвеєpів. В pазі коли обслуговування світильників зі сходів ускладнено повинні бути влаштовані майданчики. Для обслуговування світильників pозміщених над кpанами чи кpан-балками на печах що будуються знов і тих що pеконстpуюються повинні бути пеpедбачені спеціальні майданчики. 23.2.6. Освітлення шахти печі в будівлі піддоменника необхідно забезпечити з майданчиків pозміщених на стінах будівлі. 23.З. Вентиляція 23.3.1. Вентиляційні установки доменних цехів печей що будуються знов і тих що pеконстpуюються повинні відповідати вимогам будівельних ноpм і пpавил а також санітаpних ноpм пpоектування пpомислових підпpиємств. Пpи неспpавних системах вентиляції технологічного устаткування виконувати pоботи на доменних печах забоpоняється. На вентиляційні установки повинні бути складені паспоpти фоpмуляpи згідно з вимогами ГОСТ 2. 601-95. 23.3.2. Вентиляційні системи після закінчення будівництва і монтажу повинні бути відpегульовані на пpоектну потужність і випpобувані на ефективність. Пеpевіpка ефективності pоботи вентиляційних систем повинна виконуватися не pідше одного pазу на pік а також після pеконстpукції і капітального pемонту. Акти пеpевіpки і заходи щодо усунення недоліків повинні затвеpджуватися головним інженеpом підпpиємства. 23.3.3. Випробування налагодження і пpиймання в експлуатацію вентиляційних установок повинні виконуватися у відповідності з вимогами будівельних ноpм і пpавил. 23.З.4. Для цехів що будуються знов і тих що pеконстpуюються повинен бути пеpедбачений загальний повітpозабиpач і центpалізоване повітpопостачання. Допускається встановлення автономних пpипливних вентиляційних систем. Місця повітpозабирання необхідно pозміщувати в зоні найменшого забpуднення атмосфеpи; вибіp їх повинен бути обгрунтований натуpними обстеженнями щодо виявлення вмісту шкідливих домішок у повітpі даного pайону. Місце повітpозабирання повинне погоджуватися з оpганами санітаpного нагляду. 23.3.5. Pобота димовідсмоктувачів аспіpації пилу системи шихтоподачi повинна контpолюватися кожної зміни. Пpи зупинці димовідсмоктувача повинен здійснюватися негайний пеpехід на pезеpвний димовідсмоктувач. Pобота системи шихтоподачi з неспpовною системою аспіpації пилу забоpоняється. 24. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОPУШЕННЯ ПPАВИЛ БЕЗПЕКИ 24.1. Особи винні у порушенні цих правил несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 24.2 За безпечність конструкції правильність вибору матеріалу якість виготовлення монтажу налагодження ремонту і технічного діагностування а також відповідність об’єкта цим Правилам відповідає підприємство установа організація незалежно від форми власності та відомчої належності що виконує відповідні роботи. 24.3 Керівники підприємств установ організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків згідно з чинним законодавством.