НПАОП 0.00-1.33-94

НПАОП 0.00-1.33-94 Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31.05.94 № 54 ДНАОП 12.11-1.01-94 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом Обов'язкові для всіх міністерств відомств підприємств  установ організацій юридичних та фізичних осіб Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом. К.: Норматив 1994. 184 с. Рос. та укр. мовами. Розроблено Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Редакційна комісія: Г.Ф.Солопов А.Я.Бережецький М.Я.Білоус М.І.Борисенко М.К.Гардаш В.Г.Гуржій Е.П.Кураколов С.В.Лесніков С.О.Сторфак Ю.П.Найбоженко М.М.Сердюк В.Ф.Бадагов ЗМІСТ 1. Галузь застосування 2. Загальні правила 3. Ведення гірничих робіт 3.1. Гірничі роботи 3.2. Бурові роботи 4. Відвальне господарство 5. Механізація гірничих робіт 5.1. Загальні положення 5.2. Одноковшеві екскаватори 5.3. Багатоковшеві та роторні екскаватори 5.4. Транспортно-відвальні мости і відвалоутворювачі 5.5. Скрепери і бульдозери 5.6. Гідромеханізація 5.7. Розморожування мерзлого грунту 5.8. Ремонтні роботи 6. Розробка драгами та плавучими земснарядами 7. Додаткові правила безпеки 7.1. Вимоги безпеки для кар'єрів по видобуванню штучного каменю і крупних блоків 7.2. Вимоги безпеки при добуванні кухонної солі в садочних басейнах і соляних озерах 7.3. Додаткові вимоги при веденні робіт на перевантажувальних пунктах  8. Транспорт 8.1. Залізничний транспорт 8.2. Автомобільний і тракторний транспорт 8.3. Стрічкові конвейєри 8.4. Об'єкти циклічно-потокової технології ЦПТ 9. Електроустановки 9.1. Загальні положення 9.2. Розподільні пристрої і трансформаторні підстанції 9.3. Заземлення 9.4. Повітряні і кабельні лінії електропередачі 9.5. Електрична тяга 9.6. Освітлення 9.7. Зв'язок і сигналізація 10. Водовідлив і осушення 11. Загальні санітарні правила 11.1. Боротьба з пилом та шкідливими газами 11.2. Санітарно-побутові приміщення 11.3. Медична допомога 11.4. Виробничо-побутові приміщення 11.5. Водопостачання 12. Радіаційна безпека 13. Відповідальність за порушення правил безпеки Додаток. Інструкція по складанню планів ліквідації аварій для драг і земснарядів ДНАОП 12.11 1.01 94 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Правила встановлюють загальні вимоги шодо безпечного виконання робіт і експлуатації устаткування на відкритих розробках родовищ корисних копалин налагодження і експлуатації електроустаткування засобів водовідливу та осушення регламентують вимоги до санітарно-гігієнічних умов та радіаційної безпеки на кар'єрах рудниках та розрізах. Вимоги цих правил обов'язкові для виконання посадовими особами і працівниками підприємств і організацій діяльність яких пов'язана з розробкою родовищ корисних копалин а також відповідних проектних і науково-дослідних установ та організацій незалежно від відомчої підпорядкованості форм власності і господарської діяльності. 2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 1. Кожне гірниче підприємство повинно мати: а затверджений проект розробки родовищ корисних копалин незалежно від продуктивності який включає розділи охорони праці і навколишнього середовища в тому числі рекультивацію порушених земель; б встановлену маркшейдерську і геологічну документацію; в план розвитку гірничих робіт затверджений технічним керівником підприємства та погоджений з місцевими органами Держнаглядохоронпраці; г спеціальний дозвіл ліцензію на здійснення експлуатації родовищ корисних копалин оформлений в установленому порядку. Примітки. 1.1. Розробка породних відвалів і відвалів некондиційних руд шахт кар'єрів гідровідвалів збагачувальних фабрик золовідвалів ТЕЦ а також шлаків металургійних підприємств повинна проводитися згідно спеціального проекту. 1.2. Розробка природних багатств континентального шельфу повинна здійснюватись за спеціальними проектами і у відповідності з інструкціями щодо безпечного виконання робіт які затверджуються Держнаглядохоронпраці України. 2. Збудовані або реконструйовані кар'єри рудники розрізи драги а також окремі промислові об'єкти і споруди які вводяться в роботу на діючих підприємствах повинні прийматися комісією за участю представників Держнаглядохоронпраці відповідно до діючих норм і стандартів. Ця вимога не поширюється на об'єкти систематичне переміщення яких пов'язано з технологією ведення гірничих робіт пересувні залізничні колії лінії електропередачі контактні мережі водовідливні установки трубопроводи та інше . 3. Всі працівники які приймаються на підприємство підлягають попередньому медичному огляду а працюючі безпосередньо на відкритих гірничих роботах періодичному огляду на предмет їх професійної придатності. Медичний огляд і висновки про стан здоров'я осіб які приймаються на підприємство здійснюються у відповідності з діючими нормативними документами. 4. Особи які приймаються на гірниче підприємство в тому числі і на сезонні роботи повинні пройти з відривом від виробництва попереднє навчання з питань охорони праці протягом трьох днів ті які працювали на гірничих підприємствах що ведуть розробку родовищ відкритим способом і робітники переведені на роботу з іншої професії -протягом двох днів повинні бути навчені правилам подання першої допомоги потерпілим і скласти іспити за затвердженою програмою комісії під головуванням технічного керівника підприємства або його заступника. При впровадженні нових технологічних процесів і методів праці а також при зміні вимог або введенні нових правил інструкцій з охорони праці всі робітники повинні пройти інструктаж в обсязі і в строки встановлені керівництвом підприємства. При переведенні робітника з однієї роботи на іншу для виконання разових робіт не пов'язаних з основною спеціальністю він повинен пройти цільовий інструктаж безпечних методів праці на робочому місці. Забороняється допуск до роботи осіб які не пройшли попереднє навчання. Повторний інструктаж з охорони праці повинен проводитися не менше двох разів на рік з реєстрацією у спеціальній книзі. Примітки. 4.1. Студенти вищих і середніх гірничотехнічних учбових закладів а також учні професійно-технічних училищ перед виробничою практикою повинні пройти дводенне навчання і скласти іспити з охорони праці комісії підприємства. 4.2. Перед наступними виробничими практиками студенти вищих і середніх гірничотехнічних навчальних закладів повинні пройти інструктаж з охорони праці а учні професійно-технічних училищ перевірку знань з охорони праці в обсязі програми попереднього навчання як особи які раніше працювали в кар'єрах. 5. Кожний заново прийнятий робітник після попереднього навчання з охорони праці повинен пройти навчання згідно професії в обсязі і в строки встановлені програмами та скласти іспит. Осіб які не пройшли навчання і не склали іспити забороняється допускати до самостійної роботи. Всім робочим адміністрація повинна видати під розписку інструкції з безпечних методів ведення робіт згідно з їх професією. 6. До керування гірничими та транспортними машинами допускаються особи які пройшли спеціальне навчання склали іспити і отримали посвідчення на право керування відповідною машиною. 7. Машиністи і помічники машиністів гірничих та транспортних машин керування якими пов'язано з оперативним вмиканням та відключенням електроустановок повинні мати групу з електробезпеки відповідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів: при напрузі до 1000 В:              машиністи не нижче III групи;              помічники машиністів не нижче II групи;              при напрузі вище 1000 В:              машиністи не нижче IV групи;              помічники машиністів не нижче III групи.  Наявність вказаних груп з електробезпеки дає право машиністам та їх помічникам проводити оперативні переключення та технічне обслуговування тільки в межах закріпленої за ними гірничої та транспортної машини та її пункту приключення. Дозволяється машиністам та їх помічникам здійснювати перемикання кабелю у пункті приключення тільки за письмовим нарядом енергетика кар'єру або особи ним уповноваженої енергетика участку змінного енергетика енергодиспетчера . При тимчасовому переведенні машиністів та їх помічників на інші екскаватори бурстанки виконання вказаних робіт дозволяється після ознайомлення їх з системою електропостачання цих гірничих машин. 8. Перевірка знань безпечних методів роботи машиністами та помічниками машиністів гірничих та транспортних машин повинна проводитись щорічно комісіями призначеними підприємством. 9. До технічного керівництва гірничими роботами допускаються особи що мають закінчену вищу або середню гірничотехнічну освіту або право відповідального ведення гірничих робіт. Посадові особи згідно з переліком затвердженим Держнаглядохоронпраці підприємств які ведуть розробку родовищ корисних копалин відкритим способом а також організацій що розробляють для цих підприємств проекти установки прилади і т.п. зобов'язані не менше одного разу за три роки проходити перевірку знань ними цих Правил та інших нормативно-технічних документів з охорони праці в вищестоячих організаціях або в органах Держнаглядохоронпраці. Примітка. Посадові особи які приймаються на кар'єр в тому числі і переведені з іншого кар'єру повинні скласти іспити з цих Правил. 10. Кожне робоче місце перед початком роботи або протягом зміни повинно бути оглянуто майстром або за його дорученням бригадиром ланковим а протягом доби одним з вищестоячих керівників які повинні не допускати проведення робіт при порушенні правил безпеки крім робіт згідно нарядів для усунення цих порушень. На проведення робіт повинні видаватись письмові наряди. Видача нарядів і контроль за проведенням робіт здійснюється відповідно до положення про нарядну систему затверджену підприємством. Забороняється видача нарядів на роботу в місця де є порушення правил безпеки крім робіт по усуненню цих порушень. На проведення робіт до яких поставлені підвищені вимоги з техніки безпеки повинні видаватись письмові наряди-допуски. Перелік цих робіт встановлюється підприємством. 11. Кожний робітник до початку роботи повинен переконатись у безпечному стані свого робочого місця перевірити справність запобіжних обладнань інструментів механізмів і пристосувань потрібних для роботи. Виявивши дефекти які він сам не може ліквідувати робітник не починаючи роботи повинен повідомити про них особі технічного нагляду. 12. Забороняється відпочинок безпосередньо в вибоях і біля укосів у небезпечній зоні працюючих механізмів на транспортних шляхах устаткуванні і т.п. 13. Перед пуском механізмів і початком руху машин залізничних составів або автомобілів обов'язкова подача звукових та світлових сигналів з призначенням яких посадові особи повинні ознайомити всіх працюючих. При цьому сигнали повинні бути чутними помітними всіма працюючими в районі дії машин механізмів та ін. Кожний невірно поданий або незрозумілий сигнал повинен сприйматись як сигнал "Стоп". Перед початком роботи або руху машини механізму та ін. машиніст повинен переконатись у безпеці членів бригади та осіб що знаходяться поблизу. Таблиця сигналів вивішується на працюючому механізмі або поблизу від нього. 14. Робітники та спеціалісти у відповідності з затвердженими нормами повинні бути забезпечені і зобов'язані користуватися спеціальним одягом спеціальним взуттям справними захисними касками окулярами та іншими засобами індивідуального захисту відповідними їх професії та умовам роботи. 15. Кожний працюючий на підприємстві помітивши небезпеку що загрожує людям або підприємству несправність залізничних колій машин механізмів електромереж ознаки можливих зсувів обвалів уступів виникнення пожеж та інше зобов'язаний поряд з прийняттям заходів по їх усуненню повідомити про це особу технічного нагляду а також попередити людей яким загрожує небезпека. 16. Гірничі виробки кар'єрів у місцях де є небезпека падіння в них людей а також провали зумпфи та воронки повинні бути огороджені запобіжними знаками освітленими в темний час доби. Дренажні свердловини недіючі шурфи та інші вертикальні та нахилені виробки повинні бути надійно перекриті. 17. Забороняється захаращувати робочі місця та підходи до них породою та будь-якими предметами що заважають рухові людей та механізмів. 18. В неробочий час гірничі транспортні та шляхово-будівельні машини повинні бути відведені від вибою в небезпечне місце робочий орган ківш та інше опущений на землю кабіна замкнута з кабелю живлення знята напруга. 19. Запиленість повітря вміст шкідливих газів на робочих місцях не повинні перевищувати величин встановлених санітарними нормами. Місця відбору проб та їх періодичність встановлюються графіком затвердженим технічним керівником кар'єру підприємства але не менше одного разу у місяць. В усіх випадках коли вміст шкідливих газів або запиленість повітря в кар'єрі більші встановлених норм необхідно приймати заходи для забезпечення безпечних і здорових умов праці. При виникненні пожеж всі роботи на ділянках кар'єру атмосфера яких забруднена продуктами горіння повинні бути припинені за виключенням робіт пов'язаних з ліквідацією пожежі. 20. На кар'єрах де розробляють самозагораючі або легкозаймисті корисні копалини необхідно передбачати спеціальні профілактичні та протипожежні заходи затверджені технічним керівником підприємства. 21. Рух людей в кар'єрі розрізі дозволяється по спеціально влаштованим доріжкам або по узбіччю автошляхів з боку порожнякового напрямку руху автотранспорту. В темні години доби пішохідні доріжки та переходи через залізничні колії автошляхи повинні бути освітлені. Рух людей з уступу на уступ по підірваній гірничій масі дозволяється тільки при особливій виробничій необхідності і з дозволу в кожному окремому випадку особи технічного нагляду. 22. В кар'єрах повинна бути організована доставка працюючих на робочі місця на спеціально обладнаному для цієї мети транспорті якщо відстань до місця роботи перевищує 2 км і глибина робіт більше 100 м. Забороняється перевезення людей в саморозвантажувальних вагонах кузовах автосамоскидів і вантажних вагонетках канатних доріг. 23. Для сполучення між уступами необхідно влаштовувати міцні сходи з двосторонніми поручнями і нахилом не більше 60 градусів або бульдозерні спуски з схилом не більше 20 градусів які повинні бути освітленими в темні години доби. Маршеві сходи при висоті більш 10м повинні бути шириною не менше 0 8 м з горизонтальними площадками на відстані одна від одної по висоті не більше 15м. Відстань і місця установлення сходів по довжині уступу встановлюються планом розвитку гірничих робіт. Східці площадки сходів необхідно систематично очищати від снігу льоду бруду та при необхідності посипати піском. Дозволяється використання для перевезення людей з уступу на уступ механізованих засобів екскалатори та ін. що дозволені Держнаглядохоронпраці. 24. Перехід через стрічкові конвейєри дозволяється тільки по перехідним місткам шириною не менше 0 8 м обладнаним поручнями висотою не менше 1 м. В місцях проходу та проїзду під конвейєрами необхідно встановити захисні полиці для захисту людей від можливої поразки падаючими зі стрічки кусками матеріалу що транспортується. 25. Забороняється:      знаходитися людям в межах призм обрушення на уступах і в безпосередній близькості від нижньої бровки укосу уступу;     працювати на уступах при наявності нависаючих "козирків" глиб великих валунів а також навісів із снігу та льоду. В тих випадках коли неможливо провести ліквідацію заколів або оборку борта всі роботи в небезпечній зоні повинні бути припинені люди виведені небезпечна ділянка огороджена попереджувальними знаками. 26. Проїзд в залізничних составах і кабінах локомотивів дозволяється особам які супроводжують состави а також нагляду і окремим працівникам при наявності у них письмового дозволу адміністрації. 27. Переїзд через залізничні колії в кар'єрі бульдозерам автомашинам та іншим колесним гусеничним або крокуючим машинам дозволяється в установлених місцях спеціально обладнаних і позначених показчиками. Переїзд через залізничні колії що пов'язані з технологією гірничих робіт дозволяється згідно затвердженому технічним керівником підприємства регламенту з виконанням необхідних заходів безпеки. 28. При проведенні та експлуатації підземних виробок кар'єрів необхідно керуватись Правилами безпеки у вугільних і сланцевих шахтах і Правилами безпеки при розробці рудних і нерудних родовищ корисних копалин підземним способом. Підривні роботи на відкритих гірничих розробках повинні проводитись з додержанням Єдиних правил безпеки при підривних роботах. При виконанні будівельно-монтажних і спеціальних робіт на гірничих підприємствах по видобутку корисних копалин відкритим способом крім цих Правил необхідно дотримуватись вимог діючих будівельних норм і правил. 29. Обладнання установка та експлуатація вантажопідйомних кранів парових котлів і сосудів що працюють під тиском повинні відповідати вимогам Правил обладнання та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів Правил обладнання та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів і Правил обладнання та безпечної експлуатації сосудів що працюють під тиском. 30. Всі нещасні випадки та аварії на виробництві підлягають розслідуванню реєстрації та обліку згідно з діючим положенням. 3. ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ 3.1. Гірничі роботи 31. Висота уступу визначається проектом з урахуванням фізико-механічних властивостей гірничих порід і корисних копалин а також гірничотехнічних умов їх залягання. Допускається відроблення уступів висотою до З0 м шарами при цьому висота вибою не повинна перебільшувати максимальної висоти черпання екскаватора. При відробці уступів шарами необхідно здійснювати заходи безпеки які виключають обрушення та вивалення кусків породи з укоса уступу похиле буріння контурне підривання заоткоска укосів та інше . При відробці дрібнотріщинуватих порід і руд з застосуванням підривних робіт допускається збільшення висоти вибою до півтори висоти черпання. В цих випадках необхідно здійснювати додаткові заходи які перешкоджають довільному обвалюванню козирків і навісів. Висота уступу не повинна перевищувати: при розробці одноковшевими екскаваторами типу механічної лопати без застосування підривних робіт висоту черпання екскаватора; при розробці драглайнами багатоковшевими та роторними екскаваторами висоту або глибину черпання екскаватора; при розробці ручним способом розсипчастих і сипучих порід Зм м'яких але стійких а також міцних монолітних порід 6м. 32. Кути укосів робочих уступів не повинні перевищувати: а при роботі екскаваторів типу механічної лопати та драглайна 80 градусів; б при роботі роторних екскаваторів 80 градусів; в при роботі багатоковшевих ланцюгових екскаваторів з нижнім черпанням кута природнього укосу цих порід; г при розробці ручним способом: розсипчастих і сипучих порід кута природнього укосу цих порід; м'яких але стійких порід 50 градусів; скальних порід 80 градусів. 33. Граничні кути укосу неробочих уступів і бортів кути стійкості установлюються проектом коректованим за даними наукових досліджень в процесі експлуатації. 34. Гірниче та транспортне обладнання транспортні комунікації мережі електропостачання та зв'язку повинні розміщуватись на робочих площадках уступів за межами призми обрушення. Відстань від нижньої бровки уступу розвалу гірничої маси до осі найближчої залізничної колії повинна бути не менше 2 5 м. Ширина робочої площадки з урахуванням її призначення визначається розрахунком відповідно з нормами технологічного проектування. 35. При відробці уступів екскаваторами з верхнім навантажуванням відстань від бровки уступу до осі залізничної колії або автодороги установлюється проектом але повинна бути не менше 2 5 м. Висота уступу підуступу повинна забезпечувати видимість транспортних засобів з кабіни машиніста екскаватора. 36. Формування тимчасових неробочих бортів кар'єру та відновлення гірничих робіт на них повинно проводитись згідно з проектами які передбачають заходи безпеки. 37. При розкривних роботах що здійснюються по безтранспортній системі розробки відстань між нижніми бровками уступу корисних копалин і породного відвалу встановлюється проектом або планом гірничих робіт. При наявності залізничних колій або конвейєрів відстань від нижньої бровки відвалу до осі залізничної колії або осі конвейєра повинна бути не менше 4 м. 38. Відстань між суміжними бермами при погашенні уступів і постановці їх в граничне положення ширина конструкція та порядок обслуговування запобіжних берм визначається проектом. В процесі експлуатації параметри уступів і запобіжних берм повинні при необхідності уточнюватися в проекті згідно з результатами досліджень фізико-механічних властивостей гірничих порід. При погашенні уступів необхідно додержувати загальний кут нахилу борта кар'єру встановлений проектом. В усіх випадках ширина берми повинна бути такою щоб забезпечувалась її механізована очистка. 39. Запобіжні берми повинні бути горизонтальними або мати уклін у бік борта кар'єру і регулярно очищатися від кусків породи руди вугілля та сторонніх предметів. Берми по яким систематично пересуваються робітники повинні мати огорожу. Допускається відповідно до проекту застосування нахилених берм з поздовжним похилом в тому числі поєднаних з транспортними. 40. На кар'єрах розрізах повинен здійснюватись постійний контроль за станом їх бортів траншей уступів укосів і відвалів; у випадках виявлення ознак зсування порід роботи повинні бути припинені. На кар'єрах схильних до зсуву повинні бути організовані інструментальні спостереження за станом бортів кар'єру та укосів відвалів з записами в спеціальному журналі. Періодичність оглядів і інструментальних спостережень встановлюється у відповідності з "Інструкцією по спостереженню за деформаціями бортів укосів уступів і відвалів на кар'єрах і розробці заходів по забезпеченню їх стійкості". 41. При роботі на уступах повинна регулярно проводитись їх оборка від навісів і "козирків" а також ліквідація заколів. Роботи по оббиранню уступів необхідно проводити механізованим способом. Ручне оббирання дозволяється тільки під безпосереднім спостереженням особи нагляду або бригадира. Робітники які не зайняті оббиранням повинні бути виведені в безпечне місце. 42. Відстань по горизонталі між робочими місцями або механізмами розташованими на двох суміжних по вертикалі уступах повинна бути не менше 10 м при ручній розробці і не менше півтора максимального радіуса черпання при екскаваторній розробці. Примітка. При використанні взаємопов'язаних у роботі механізмів відстань між ними по горизонталі та вертикалі визначається проектом. 43. При розробці уступів ручним способом роботи повинні вестись тільки зверху вниз зберігаючи кут укосу згідно з пунктом "г" п. 32 цих Правил і без застосування способу "підбоєм". 44. При роботі на укосах уступів з кутом нахилу більше 35 градусів особи які виконують буріння оббирання укосів і інші операції обов'язково повинні користуватися запобіжними поясами з канатами закріпленими за надійну опору. Запобіжні пояса та страхувальні канати при експлуатації повинні не рідше одного разу у 6 місяців випробуватися на статичне навантаження 2250 Н протягом 5 хвилин і мати клеймо про дату останнього випробування. Кожний запобіжний пояс повинен мати інвентарний номер. 45. При роботах в зонах можливих обвалів або провалів внаслідок наявності підземних виробок або карстів повинні бути прийняті спеціальні заходи які забезпечують безпечність роботи передове розвідувальне буріння вивід на час підривних робіт гірничих машин з вибоїв які знаходяться поблизу зони можливого обрушення і т.д. . При цьому необхідно вести ретельні маркшейдерські спостереження за станом бортів та підошви кар'єру. При виявленні ознак зсування порід роботи повинні бути зупинені і можуть бути відновлені тільки за спеціальним проектом організації робіт затвердженим керівництвом підприємства. 46. В проекті розробки родовищ схильних до зсувів повинні бути передбачені спеціальні заходи безпеки. Якщо схильність до зсуву встановлюється в процесі ведення гірничих робіт необхідно внести відповідні корективи в проект і здійснити передбачені в ньому заходи безпеки. 47. При одночасній розробці родовища відкритим і підземним способами а також при проведенні та експлуатації підземних дренажних виробок треба здійснювати заходи погоджені з органами Держнаглядохоронпраці які забезпечують безпеку робітників на підземних і відкритих гірничих роботах погодження планів і графіків ведення гірничих і підривних робіт; застосування нагнітальної схеми провітрювання рудників; перевірка працівниками ВГРС стану атмосфери в підземних виробках після масових вибухів у кар'єрі запобігання небезпеки прориву води у виробки з кар'єру; забезпечення змінного нагляду бригадирів ланкових засобами контролю за вмістом отруйних продуктів вибуху і т.д. . За станом підробляємого масиву та виконанням намічених заходів повинен здійснюватись систематичний контроль. 48. При веденні робіт в лавинонебезпечних і селенебезпечних районах обов'язкове здійснення заходів по захисту віл снігових лавин і селевих потоків. План заходів протилавинного та протиселевого захисту розробляється з урахуванням місцевих умов і затверджується технічним керівником підприємства. 3.2. Бурові роботи 49. Буровий станок повинен бути встановлений на спланованій площадці уступу поза призмою обрушення а при бурінні першого ряду розташований так щоб гусениці станка знаходились від бровки уступу на відстані не менш ніж 2 м а його подовжна вісь була перпендикулярна бровці уступу. Під домкрати станків забороняється підкладати куски руди та породи. При установленні бурових станків шарошкового буріння на перший ряд скважин керування станками повинно здійснюватися дистанційно. 50. Переміщення бурового станка з піднятою мачтою по уступу дозволяється тільки по спланованій горизонтальній площадці. При переміщенні станка під лініями електропередачі мачта повинна бути опущена. При перегоні бурових станків мачта повинна бути опущена буровий інструмент знятий або надійно закріплений. 51. Бурові роботи повинні проводитись відповідно з технологічними інструкціями розробленими підприємствами для кожного способу буріння шарошкового вогневого та ін. . 52. Забороняється буріння свердловин станками вогневого термічного буріння в гірничих породах схильних до займання і виділення отруйних газів. 53. Кожна свердловина діаметр устя якої перевищує 250 мм після закінчення буріння повинна бути перекрита. Ділянки пробурених свердловин обов'язково огороджуються попереджувальними знаками. Порядок огородження зони пробурених свердловин затверджується технічним керівником підприємства. 54. Шнеки у станків обертального буріння з немеханізованими зборкою та розборкою бурового стояка та очисткою устя свердловин повинні мати огородження зблоковані з подачею електроживлення на двигун обертального пристрою. 55. Забороняється робота на станках обертального та шарошкового буріння з несправними обмежувачами перепідйому снаряда при несправному гальмі лебідки і системи пилоподавлення. 56. При застосуванні самообертаючих канатних замків напрям скрутки пасм канату і нарізка різьбових з'єднань бурового інструменту повинні бути протилежними. 57. Підйомний канат бурового станка повинен розраховуватись на максимальне навантаження і мати п'ятикратний запас міцності. При виборі канату необхідно керуватися заводським актом-сертифікатом. Не менше одного разу на тиждень механік дільниці або спеціально призначена особа повинні проводити зовнішній огляд канату і робити записи у журналі про результати огляду. Виступаючі кінці дроту повинні бути обрізані. При наявності в підйомному канаті більше 10% порваного дроту по довжині кроку звивки його необхідно замінити. 58. При бурінні перфораторами та електросвердлами ширина робочої берми повинна бути не менш 4 м. Підготовлені для буріння негабаритні блоки гірничої маси повинні бути складені стійко в один шар поза зоною можливого обрушення уступу. 4. ВІДВАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 59. Порядок утворення і експлуатації відвалів розташованих над діючими підземними виробками а також засипка провалів і відпрацьованих ділянок кар'єру повинні визначатись спеціальним проектом який містить в собі заходи що забезпечують безпеку робіт. 60. При розміщенні відвалів на косогорах необхідно передбачити спеціальні заходи які перешкоджають сповзанню відвалів. 61. При спільному складуванні порід в один відвал на підприємствах які працюють за транспортними системами в районах з великою кількістю опадів у вигляді снігу повинні бути розроблені додаткові засоби безпеки від можливих зсувів відвалів влітку. При спільному складуванні скельних порід і розсипчатих морених відкладень висота відвалів визначається проектом з урахуванням фізико-механічних властивостей складованих порід. Забороняється складування снігу в породні відвали. В районах з великою кількістю опадів у вигляді снігу де попадання його у відвали виключити неможливо відвалоутворення повинно здійснюватися за спеціальним проектом узгодженим з місцевими органами Держнаг-лядохоронпраці в якому на основі проведених досліджень визначені об'єми снігу що попадають у відвал і забезпечена безпечна робота в будь-який час року. 62. При появі ознак зсувних явищ роботи по відвалоутворенню повинні бути припинені до розробки та затвердження спеціальних заходів безпеки. 63. Можливість підсипки відвалів на заболочених територіях і територіях без дренування визначається спеціальним проектом яким передбачаються необхідні заходи безпеки відвальних робіт. 64. Висота породних відвалів кути укосів та призми обрушення швидкість посування фронту відвальних робіт установлюються в залежності від фізико-механічних властивостей порід відвалу та його основи способу відвалоутворення та рельєфу місцевості. До вибору ділянки для розміщення відвалів необхідно попередньо виконати інженерно-геологічні та гідрогеологічні пошукові роботи. В проекті повинні бути приведені характеристики грунтів ділянок на яких будуть розміщені відвали. Розміщення відвалів пустих порід треба проводити відповідно з вимогами санітарних норм проектування промислових підприємств. Забороняється розміщення відвалів на площах родовищ які підлягають відробленню відкритим способом. 65. Відстань від осі залізничної колії до бровки плугового відвалу після кожного переміщення колії установлюється в залежності від стійкості уступу і повинна складати не менше 1600 мм при вантажопідйомності думпкара до 60 т і 1800 мм при вантажопідйомності більше 60 т. На відвалах обладнаних одноковшевими екскаваторами на місці розгрузки думпкарів відстань від осі залізничної колії до верхньої бровки повинна складати: для нормальної колії не менше 1600 мм і для колії 900 мм не менше 1300 мм. 66. Зовнішня рейка розвантажувальної колії повинна мати перевищення відносно до внутрішньої на 100-150 мм. Як виняток при розвантаженні породи на внутрішній бік кривої залізничної колії обидві рейки розвантажувального тупика на екскаваторних відвалах на місці вивантаження думпкарів можуть знаходитись на одному рівні. Для забезпечення в цих умовах безпеки робіт технічним керівником кар'єру розрізу повинні бути затверджені спеціальні заходи. 67. В кінці розвантажувальних тупиків повинні установлюватися упори. При засипці дільниці відвалу від приямка до тупика при довжині розвантажувальної колії менше півтори довжини составу необхідно здійснювати спеціальні заходи безпеки затверджені технічним керівником кар'єру. Упори відвальних тупиків повинні мати справні покажчики шляхової огорожі та в темні години доби освітлюватися. Покажчики шляхової огорожі повинні бути розташовані на початку і в кінці відвального тупика з боку машиніста локомотива і винесені від осі колії на відстань не менше 2 5 м і на висоту 1 5 м. 68. Прийом завантажених поїздів для розвантаження породи у відвал після кожного переміщення відвальної колії дозволяється тільки з дозволу нагляду відвала з відповідним записом в спеціальному журналі. 69. Подача завантажених поїздів на розвантажувальні тупики відвалів повинна проводитися вагонами уперед за винятком подачі їх на колії абзетцерних відвалів. Подача завантажених поїздів локомотивами уперед дозволяється тільки при умові розробки допоміжних заходів безпеки затверджених технічним керівником підприємства та узгоджених з місцевими органами Держнаглядохоронпраці. 70. При розвантаженні думпкарів люди повинні знаходитися поза зоною розвалу гірничої маси. З внутрішнього боку відвалу на місці розвантаження состава повинна бути спланована площадка для обслуговуючого персонала. Очистка думпкарів повинна бути механізована. Дозволяється ручна очистка думпкарів при дотриманні спеціально розроблених і затверджених технічним керівником підприємства заходів безпеки. Очистка думпкарів вручну на приямках забороняється. 71. Перекидання кузовів думпкарів і повернення їх в транспортне положення після розвантаження повинно проводитись без допомоги підставок шпал рельсів і т.п. Забороняється використання екскаваторів для прискорення розвантаження думпкарів і повернення їх в транспортне положення. 72. На час переміщення та ремонту залізничних колій дільниця на якій проводяться ці роботи повинна бути огороджена сигналами встановленими з обох боків дільниці. 73. Проїжджі шляхи повинні бути розташовані за межами скочування кусків породи з відвалів. На відвалах повинні вивішуватись попереджувальні надписи про небезпеку розміщення людей на укосах відвалів поблизу їх основи та в місцях розвантаження транспортних засобів. 74. Автомобілі та інші транспортні засоби повинні розвантажуватись на відвалі в місцях передбачених паспортом за призмою обрушення сповзання порід. Розміри цієї призми встановлюються працівниками маркшейдерської служби та регулярно доводяться до відома працюючих на відвалі. Площадки бульдозерних відвалів повинні мати по всьому фронту розвантаження поперечний похил не менше 3 градусів направлений від бровки укосу в глибину відвалу. На всій протяжності бровки треба мати породну відсипку висотою згідно з вимогами п. 328 цих Правил. 75. При плануванні відвалу бульдозером під'їзд до бровки укосу дозволяється тільки ножем уперед. Подавати бульдозери заднім ходом до бровки відвалу забороняється. Дозволяється робота бульдозера поза призмою обрушення з переміщенням його вздовж захисного валу. 76. Забороняється проводити скид стік поверхневої та кар'єрної води у відвали. 77. На кожному підприємстві геолого-маркшейдерською службою повинен бути організований систематичний контроль за стійкістю порід у відвалі. 5. МЕХАНІЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ 5.1. Загальні положення 78. Гірничі транспортні та будівельно-шляхові машини які знаходяться в роботі повинні бути в справному стані та забезпечені діючими сигнальними пристроями гальмами огородженнями доступних рухомих частин муфт передач шківів і т.п. і робочих площадок протипожежними засобами мати освітлення комплект справного інструменту та необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру а також справний діючий захист від перепідйому. Справність машин повинна перевірятися щозмінно машиністом щотижня механіком дільниці та щомісячно головним механіком кар'єру або його заступником або іншою призначеною особою. Результати перевірки повинні бути записані в журналі. Забороняється робота на несправних машинах та механізмах. 79. Транспортування машин тракторами та бульдозерами дозволяється тільки з застосуванням жорсткої зчіпки та при здійсненні спеціально розроблених заходів що забезпечують безпеку відповідно з інструкцією розробленою підприємством. Транспортування особливо важких машин з застосуванням інших видів зчіпки повинно здійснюватися згідно з спеціально розробленим проектом затвердженим технічним керівником підприємства. 80. Забороняється проводити ручне змазування машин і механізмів на ходу та використання відкритого вогню і паяльних ламп для розігрівання мастил та води. 81. У випадку раптового припинення подачі електроенергії персонал який обслуговує механізм зобов'язаний негайно перевести пускові пристрої електродвигунів і важелі керування в положення "Стоп" нульове . 82. Гірничі роботи по проведенню траншей розробці уступів відсипці відвалів повинні вестись відповідно до затверджених технічним керівником підприємства паспортів які визначають допустимі розміри робочих площадок берм кутів укосів висоту уступів відстань від гірничого та транспортного устаткування до бровок уступу або відвалу. Паспорта повинні знаходитись на гірничих машинах екскаваторах бульдозерах і т.п. . Забороняється ведення гірничих робіт без затвердженого паспорта а також з відхиленням від нього. 83. Забороняється експлуатація екскаваторів на рейковому ході при несправних підекскаваторних коліях. 84. Присутність сторонніх осіб в кабіні та на зовнішніх площадках екскаватора і буровому станку при їх роботі забороняється. 85. Конструктивні елементи транспортно-відвальних мостів відвалоутворювачів і екскаваторів а також їх трапи і площадки повинні щозмінно очищатися від гірничої маси та бруду. 86. Застосування систем автоматики телемеханіки і дистанційного керування машинами та механізмами дозволяється тільки при наявності блокіровки яка не допускає подачу енергії при несправності цих систем. 87. Мастила та обтиральні матеріали на гірничих і транспортних машинах повинні зберігатися в закритих металевих ящиках. Зберігання на гірничих машинах і локомотивах бензину та інших легкозаймистих речовин забороняється. 5.2. Одноковшеві екскаватори 88. При переміщенні екскаватора по горизонтальному шляху або на підйом ведуча вісь його повинна знаходитись ззаду а при спусках з схилу спереду. Ківш повинен бути порожнім і знаходитись не вище 1 м від грунту а стріла установлена по ходу екскаватора. При русі крокуючого екскаватора ківш також повинен бути порожнім а стріла установлена в бік протилежний напрямку руху екскаватора. При русі екскаватора на підйом або при спусках необхідно передбачати заходи які виключають самовільне сковзання. 89. Перегін екскаватора повинен проводитися за сигналами помічника машиніста або спеціально призначеної особи при цьому повинна бути забезпечена постійна видимість між ними. Для крокуючих екскаваторів допускається передача сигналів від помічника машиніста до машиніста через третього члена бригади. 90. Екскаватори повинні бути розташовані на уступі кар'єру або відвалу на твердій вирівненій основі з схилом що не перевищує допустимий технічним паспортом екскаватора. В усіх випадках відстань між бортом уступу відвалу або транспортними посудинами і контр-вантажем екскаватора повинна бути не менше 1 м. При роботі екскаватора з місткістю ковша менше 5 м3 його кабіна повинна бути розташована з протилежного боку вибою. 91. При навантаженні екскаваторами в засоби автомобільного та залізничного транспорту машиністом екскаватора повинні подаватися сигнали: "Стоп" один короткий; сигнал який дозволяє подачу транспортного засобу під навантаження два коротких;  початок навантаження три коротких; сигнал про закінчення навантаження і дозвіл від'їзду транспортного засобу один довгий. Таблиця сигналів повинна бути вивішена на кузові екскаватора на видному місці і з нею повинні бути ознайомлені машиністи локомотивів та водії транспортних засобів. 92. При навантаженні екскаваторами в залізничні вагони та розвантаженні їх на екскаваторних відвалах поїздна бригада повинна підкорятися тільки сигналам машиніста екскаватора. 93. Забороняється під час роботи екскаватора перебування людей включаючи і обслуговуючий персонал в зоні дії ковша. 94. Канати які застосовують на екскаваторах повинні відповідати паспорту. Стрілові канати необхідно оглядати не менше одного разу на тиждень дільничному механіку при цьому кількість розірваних дротин на довжині кроку звивки не повинна перевищувати 15% від їх загальної кількості в канаті. Кінці обірваних дротин що стирчать повинні бути обрізані. Результати огляду канатів а також записи про їх заміну з зазначенням дати установки і типу нового установленого канату заносяться в спеціальний журнал який повинен зберігатися на екскаваторі. Підйомні та тягові канати треба оглядати в строки установлені головним механіком підприємства. 95. У випадку загрози обрушення або зсування уступу під час роботи екскаватора або при виявленні невибухлих зарядів ВМ робота екскаватора повинна бути припинена і екскаватор відведений в безпечне місце. Для виведення екскаватора із вибою необхідно завжди мати вільний прохід. 96. При роботі екскаватора на грунтах які не витримують тиску гусениць повинні здійснюватись спеціальні заходи що забезпечують стійке положення екскаватора. 97. Навантаження екскаваторами типу драглайна в залізничні думпкари або інші ємкості допускається при здійсненні заходів для забезпечення безпечних методів роботи затверджених керівником підприємства і наявності захисту від дотику ковша до контактного дроту тягової мережі. Строки оснащення вказаного захисту погоджуються з місцевими органами Держнаглядохоронпраці. 98. В тих випадках коли драглайн працює спаренно з іншими екскаваторами або в комплексі з землерийними машинами інших типів при безтранспортній системі розкривних робіт найкоротша відстань між ними повинна бути не менше суми їх найбільших радіусів дії з урахуванням величини закиду ковша драглайна. У випадку необхідності допускається проведення робіт на більш близькій відстані за спеціальним паспортом безпечного проведення робіт затвердженим технічним керівником підприємства. 5.3. Багатоковшеві та роторні екскаватори 99. Похили і радіуси рельсових колій і шляхів багатоковшевих екскаваторів на залізничному гусеничному та колесному ході а також крокуючих екскаваторів повинні встановлюватись в межах що допускаються технічним паспортом екскаватора. Обладнання контролю за зміною ширини колій і їх похилів повинно не рідше одного разу на місяць перевірятись з занесенням результатів в журнал. При відсутності або несправності вказаного обладнання робота екскаватора забороняється. 100. Не дозволяється експлуатація підекскаваторних колій на обводнених уступах кар'єру при відсутності водовідводних пристроїв. 101. Роторні екскаватори з невисувними стрілами повинні мати автоматичні пристрої що забезпечують задані швидкості руху та кути повороту роторної стріли. 102. Багатоковшеві екскаватори повинні мати пристрої які захищають черпакову раму роторну стрілу та конвейєр від підйому опускання або повороту на кут більший ніж передбачено конструкцією екскаваторів. 103. В кабіні машиніста екскаватора повинні бути встановлені щит аварійної сигналізації а також прилади контролю: за швидкістю та кутом повороту роторної стріли; за швидкістю переміщення екскаватора; за напругою та навантаженням на вводі екскаватора. 104. Під час роботи багатоковшевих екскаваторів забороняється перебувати людям у вагонах що завантажуються і між ними під завантажувальними і розвантажувальними люками конвейєрами перевантажувальними пристроями і під рамою ходового обладнання екскаватора. 105. Перед початком розробки нової заходки багатоковшевими екскаваторами начальник зміни або гірничий майстер повинен оглянути вибій і прийняти заходи до вилучення сторонніх предметів великі корені деревина металеві предмети і т.п. по всьому фронту роботи екскаватора на ширину заходки з урахуванням призми обрушення. 106. Робота багатоковшевих екскаваторів з нижнім черпанням дозволяється при умові якщо в розроблюваному грунті немає порід схильних до зсуву та забезпечується стійкість укосу і робочої площадки екскаватора. 107. При роботі роторних екскаваторів у комплексі з конвейєрами і відвалоутворювачем а також при роботі багатоковшевих екскаваторів з навантаженням на конвейєр керування повинно бути зблоковано. При ремонті та налагоджувальних роботах треба передбачати ручне керування кожним механізмом окремо. 108. Всі конвейєрні лінії роторних і багатоковшевих екскаваторів або їх комплексів транспортно-відвальних мостів і відвалоутворювачів повинні бути обладнані згідно з вимогами п.п. 329 331 333 цих Правил. 109. Кабіна екскаватора повинна забезпечувати машиністу огляд прилеглої до екскаватора дільниці вибою. 110. Місця роботи екскаваторів повинні бути обладнані засобами виклику машиніста екскаватора. 5.4. Транспортно-відвальні мости і відвалоутворювачі 111. Транспортно-відвальні мости та консольні відвалоутворювачі повинні мати справно діючі прилади для безперервного автоматичного виміру зміни швидкості та напряму вітру зблоковані з аварійним сигналом і системою керування ходовими механізмами відвалоутворювачів а також контрольно-вимірювальні прилади кінцеві вимикачі сигнальні та переговорні пристрої. Крім автоматично діючих гальмових пристроїв ходові візки мосту повинні мати справні ручні гальма. 112. Під час ремонту транспортно-відвального мосту забороняється одночасне розбирання ручних і автоматичних гальмових пристроїв. 113. Всі контрвантажі розташовані поблизу шляхів і проходів повинні бути огороджені для виключення проходу людей в зони їх дії. 114. Всі конвейєрні лінії транспортно-відвальних мостів і відвалоутворювачів повинні мати з двох боків огороджені площадки для обслуговування конвейєрів. Ширина проходів вздовж конвейєрів повинна бути не менш 700 мм. 115. Під час грози в туман заметіль при видимості до 25 м а також при зливі вологому і сильному снігопаді переміщення і робота транспортно-відвального мосту забороняється. 116. Не дозволяється наближення транспортно-відвального мосту до будівель або гірничотранспортного устаткування в тому числі і при розминовках на відстань менше 1 м. Забороняється робота транспортно-відвального мосту над працюючим гірничотранспортним обладнанням. 117. Забороняється експлуатація мостових колій на обводнених уступах кар'єру. 118. При переміщенні відвалоутворювачів з крокуючим і крокуючо-рейковим ходом проїзд транспорту машин і механізмів а також прохід людей під консоллю забороняється. 119. Відстань між кінцем відвальної консолі транспортно-відвального мосту і гребнем відвалу повинна бути не менше 3 м; у консольних стрічкових відвалоутворювачів з періодичним переміщенням ця величина повинна складати не менше 1 5 м. 120. При появі ознаків зсування відвалів транспортно-відвальний міст повинен бути виведений з небезпечної зони. 121. Перехід відвальної опори транспортно-відвального мосту через дренажні штреки повинен здійснюватись згідно з спеціальним паспортом затвердженим технічним керівником підприємства. 121. Протипожежний захист комплексу транспортно-відвального мосту повинен здійснюватися за затвердженою технічним керівником підприємства інструкцією що містить конкретні протипожежні заходи а також визначає кількість засобів гасіння пожежі та місця їх зберігання. 5.5. Скрепери і бульдозери 123. При застосуванні канатних скреперних установок кут укосу уступу не повинен перевищувати 35 градусів. 124. Не дозволяється включати скреперну канатну установку без попереджувального сигналу під час її роботи проводити будь-які ремонти перебувати в зоні дії канату і направляти канат руками. 125. Забороняється рух самохідних скреперів і бульдозерів у межах призми обрушення уступу. При розвантаженні скрепер не повинен переміщатися назад під укіс. 126. При застосуванні колісних скреперів з тракторною тягою похил з'їздів у вантажному напрямі повинен бути не більше 15 градусів і в порожняковому напрямі не більше 25 градусів. 127. Не дозволяється залишати бульдозер трактор з працюючим двигуном і піднятим ножем а при роботі спрямовувати трос ставати на підвісну раму та ніж а також робота бульдозерів поперек крутих схилів при кутах не передбачених інструкцією заводу-виготовлювача. Забороняється робота на бульдозері тракторі без блокіровки що виключає запуск двигуна при включеній коробці передач і при відсутності обладнання для запуску двигуна з кабіни. 128. Для ремонту змащування та регулювання бульдозера скрепера він повинен бути встановлений на горизонтальній площадці двигун виключений а ніж опущений на землю або спеціально передбачену опору. У випадку аварійної зупинки бульдозера скрепера на похиленій площині повинні бути вжиті заходи що виключають самовільний його рух по похилу. 129. Для огляду ножа знизу він повинен бути опущений на надійні підкладки а двигун бульдозера виключений. Забороняється перебувати під піднятим ножем. 130. Відстань від краю гусениці бульдозера до бровки укосу визначається з урахуванням гірничо-геологічних умов і повинна бути занесена в паспорт ведення робіт у вибої відвалі . 131. Максимальні кути укосу вибою при роботі бульдозера не повинні перевищувати визначених заводською інструкцією з експлуатації. 132. Експлуатація кабельних кранів проводиться у відповідності з Правилами обладнання та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів. 5.6. Гідромеханізація 133. Висоту гідроуступу при гідромоніторному розмиві необхідно приймати в залежності від фізико-механічних властивостей порід конструкції гідромоніторів і прийнятої організації розмиву але вона не повинна перевищувати 30 м. В окремих випадках при розробці уступів з крейдовими відкладеннями допускається збільшення їх висоти до 50 м за погодженням з органами Держнаглядохоронпраці. 134. Всі гідромонітори повинні мати обмежувачі випадкових розворотів ствола керування гідромоніторами повинно бути дистанційним. 135. Експлуатація гідровідвалів та водосховища проводиться згідно з інструкцією затвердженою технічним керівником підприємства. 136. Всі водозбірні та водоскидні споруди гідровідвалів канави труби шандорні колодязі повинні розраховуватися на максимально можливий приплив. По закінченні гідрозмивного сезону всі ці споруди повинні бути оглянуті та складені документи про їх стан. 137. Будівництво гідротехнічних споруд дамб гребель та їх нарощування а також водоскидних споруд допускається проводити тільки за проектами складеними на основі гірничо-геологічних досліджень і визначення фізико-механічних властивостей порід. 138. При гідромеханізованому способі розробки відстань від гідромоніторної установки та іншого вибійного устаткування скрепери бульдозери до вибою повинна складати не менше 0 8 висоти уступу. Для глинястих щільних і лесовидних порід здатних до обрушення глибами ця відстань повинна бути не менше 1 2 висоти уступу. При застосуванні гідромоніторів з дистанційним керуванням і розмиві боковим вибоєм при якому обрушення проводиться поза зоною розташування гідромонітора ці відстані за згодою з органами Держнаглядохороипраці можуть бути зменшені. 139. До введення в експлуатацію установки гідромеханізації повинні бути випробувані на тиск що перевищує робочий: для труб на 30% для насосів і землесосів на 50%. 140. На гідровідвалах на випадок прориву пульпи необхідно мати аварійний запас матеріалів та інструменту місцеположення найменування та кількість яких установлюється технічним керівником підприємства. 141. Порядок безпечної експлуатації та обслуговування насосів гідромоніторів і гідравлічних мереж визначається інструкцією затвердженою технічним керівником підприємства. 142. Перед початком роботи гідромонітора із зони дії його струї повинні бути виведені всі люди а з місця роботи гідромонітора особи які не мають відношення до його роботи. Територія ділянки на відстані не менше полуторної дальності струї гідромонітора обов'язково огороджується знаками які попереджують про небезпеку перебування людей на цій території. Забороняється залишати без нагляду працючий гідромонітор. 143. Від високовольтної лінії електропередачі гідромонітор повинен бути розміщений на відстані не менше двократної дальності польоту струї. В окремих випадках допускається робота при розміщенні гідромонітору на меншій відстані від високовольтної лінії при умові розробки і здійснення узгоджених з органами Держнаглядохоронпраці спеціальних заходів що забезпечують безпеку робіт. 144. Забороняється укладення пульпопроводів ближче 25 м від повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку. Зменшення цієї відстані допускається тільки за згодою з місцевими органами енергонагляду і зв'язку при умові обладнання на стиках пульпопроводів спеціальних відбійних "козирків" для захисту ліній електропередачі та зв'язку. 145. Під час пуску води ствол гідромонітора повинен бути спрямований у вибій. При вимушеній зупинці гідромонітора з'єднаного з водопідвідною лінією вихідний отвір його повинен бути завжди спрямований в безпечне для оточуючих місце. При роботі гідромонітора в темні години доби повинні бути освітлень вибої в зоні дії струї робочі площадки шлях до перекриваючої засувки на трубопроводі та засувка. 146. Кожний гідромонітор повинен мати засувку для відключення живильного трубопроводу. У випадку застосування гідромоніторів зі дистанційним керуванням і засувок з електроприводом керування гідромонітором і засувкою повинно здійснюватися з одного пульту управління. При наявності тільки однієї лінії трубопроводів не допускається закриття засувки на трубопроводі який знаходиться під напором раніше ніж буде зупинений агрегат насосної станції.  147. Проведення в забої допоміжних робіт перестановка обладнання та ін. допускається тільки після ретельного огляду вибою ліквідації "козирків" і нависів. Забороняється робота гідромонітора під час грози. 148. Зумпфи землесосів і гідроелеваторів повинні бути закриті зверху ґратами або дошками що виключають можливість падіння людей в зумпф. Допускається огородження зумпфа з трьох боків відбійними щитами висотою не менше 1 м; в цьому випадку зумпф не перекривається. 149. Прибирання із зумпфа коренів сторонніх предметів повинної проводитися за допомогою спеціального обладнання і тільки після припинення роботи гідромонітора і землесосної станції. 150. Кути уступів відпрацьованих дільниць не повинні перевищувати кутів природного укосу порід. 151. Відвали свіженамитих відкладин необхідно позначати знаками які забороняють ходіння по відвалам. 152. Для підходу до скидального і водозабірного колодязів повинен бути прокладений місток з перилами. Устя водоскидного колодязя гідровідвалу повинно мати огородження що виключає можливість падіння людини в колодязь. 153. При роботі гідромоніторів назустріч один одному робота од- ного з них повинна бути зупинена при наближенні на відстань 1 5 кратної дальності польоту максимальної струї більш потужного гідромонітора. Відстань між двома одночасно працюючими моніторами повинна бути більше дальності польоту струї будь-якого з них. 154. Для обслуговування трубопроводу та водопровідних лотків укладених на естакадах вздовж останніх повинні бути побудовані містки ьшириною 0 5 м огороджені перилами висотою 1 2 м та обшиті знизу на висоту не менше 200 мм дошками. 155. Трубопроводи обов'язково укладаються на підкладки. При прокладці по укосу уступу або борту кар'єру трубопровід повинен бути заанкерований не менше ніж через 20-30 м по висоті. При розміщенні пульпопроводів на естакадах анкери треба ставити через 500 м. На кожній прямолінійній дільниці трубопроводу необхідно не менше ніж через 500 м установлювати сальниковий компенсатор. У випадках прокладки трубопроводу в траншеях і канавах стінки останніх повинні бути надійно закріплені. 156. Приміщення насосних і землесосних установок повинні мати телефонний зв'язок з місцем установки гідромоніторів і бути обладнані аварійною сигналізацією. 157. В заново споруджуваних приміщеннях між насосами і землесосними агрегатами а також між ними і стінками приміщення повинні бути проходи шириною не менше 1 м. В приміщеннях насосної і землесосної станцій повинні вивішуватися схеми трубопроводів з зазначенням місць встановлення засувок і вентилів а для переходів через труби повинні обладнуватися спеціальні містки. 158. Будівництво всіх гідромеханічних споруд дамб гребель перемичок і водоскидних споруд повинно проводитися за проектами спеціалізованих організацій. 159. На землесосних установках пульповоди і водоводи повинні бути обладнані зворотними клапанами. 5.7. Розморожування мерзлого грунту 160. Виконання робіт по розморожуванню грунтів повинно проводитися тільки за спеціальним проектом яким передбачаються заходи що забезпечують безпеку робіт. 161. Шланги що використовують для паророзморожування грунту повинні відповідати діючим нормам і стандартам. Монтаж паропроводів повинен проводитися у відповідності до інструкції затвердженої технічним керівником підприємства. 162. Розморожування паром під повітряними лініями електропередачі забороняється. Відстань від контура дільниці гідророзморожування до повітряної лінії електропередачі повинна бути не менше полуторної максимальної висоти польоту струменя води. 163. Підходити до занурених у грунт пароголок або голок з гарячою водою дозволяється тільки по трапу раніше укладеному біля голки. 164. На паропровідній мережі полігону паророзморожування повинні бути установлені манометри на виході магістрального паропроводу і на кінці колектора. 165. Забороняється без попереднього перекриття пари переміщувати паророзподільні труби гребінки підтягувати на них болтові з'єднання ставити або знімати вентилі та заглушки з'єднувати або роз'єднувати шланги. 166. Провальні воронки що утворюються навколо гідроголок повинні бути огороджені перекриті . 167. Електророзморожування мерзлого грунту можна виконувати тільки за спеціально розробленим проектом в якому повинні бути передбачені заходи що забезпечують безпеку робіт. 5.8. Ремонтні роботи 168. Ремонт гірничих транспортних будівельно-шляхових машин і промивальних приладів повинен проводитися у відповідності з затвердженим графіком ППР. 169. Забороняється проведення ремонтно-монтажних робіт безпосередньо біля відкритих рухомих частин механічних установок а також поблизу електричних проводів і обладнання які знаходяться під напругою при відсутності їх належного огородження. Особи допущені до ремонту електрообладнання повинні мати відповідну групу з електробезпеки згідно з Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. 170. Ремонт і заміну частин механізмів допускається проводити після цілковитої зупинки машини блокіровки пускових апаратів що приводять у рух механізми на яких проводяться ремонтні роботи. Допускається при виконанні ремонтних робіт подача електроенергії за спеціальним проектом організації робіт. 171. Вогневі роботи газозварювальні електрозварювальні газорізувальні повинні проводитися відповідно до Правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогневих робіт на об'єктах народного господарства. 172. Ремонти пов'язані з відновлюванням або заміною несучих металоконструкцій устаткування повинні проводитися згідно з технологією узгодженою з заводом-виробником і в присутності осіб технічного нагляду. 173. На всі види ремонтів технологічного устаткування необхідно обов'язково складати інструкції технологічні карти посібники проекти організації робіт якими установлюється порядок і послідовність робіт необхідні пристрої та інструменти що забезпечують їх безпеку . Перед проведенням робіт повинна бути призначена відповідальна особа за їх веденням а робітників які зайняті на ремонті необхідно ознайомити з вказаними інструкціями під розпис. Керівництво підприємства цеху замовника визначає конкретний час робіт які виконують підрядні організації і узгоджує організацію цих робіт. 174. Прийом в експлуатацію основного гірничотранспортного ус-таткування після монтажу і капітального ремонту проводиться комісієюі призначеною адміністрацією підприємства. Перелік такого устаткування установлюється підприємством. 175. Ремонт екскаваторів і бурових станків дозволяється проводити на робочих площадках уступів при цьому вказані механізми необхідно розміщати поза зоною можливого обрушення. Площадки повинні бути сплановані та мати під'їздні шляхи. 176. Всі робітники яким в процесі експлуатації або ремонту при-ходиться займатись строповкою вантажів повинні пройти спеціальне навчання і отримати посвідчення на право роботи стропальщиком. 177. Експлуатація кранів на залізничних коліях в тому числі на електрифікованих проводиться у суворій відповідності з Правилами безпеки для робітників залізничного транспорту. 6. РОЗРОБКА ДРАГАМИ ТА ПЛАВАЮЧИМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ 178. Монтаж і реконструкція драг і земснарядів будівництво гідротехнічних споруд гірничопідготовчі роботи повинні проводитися за затвердженим проектом. Забороняється розміщення на дразі земснаряді обладнання та матеріалів не передбачених проектом. 179. Для кожної драги земснаряду відповідно до "Інструкції по складанню планів ліквідації аварій для драг і земснарядів" див. додаток повинен бути складений план ліквідації аварії і затверджений не пізніше ніж за 15 днів до початку сезону роботи. Вивчення плану ліквідації аварій технічним наглядом проводиться під керівництвом керівника драги земснаряду . Ознайомлення робітників з правилами особистої поведінки під час аварій проводить начальник драги земснаряду . Забороняється допускати до роботи осіб не ознайомлених з планом ліквідації аварій. 180. Всі гідротехнічні споруди греблі дамби водозливи та інші повинні бути своєчасно підготовлені до зимового періоду відстою драг земснарядів а також до пропуску паводкової води. Вказані роботи виконуються за проектами затвердженими технічним керівником підприємства. При кожній греблі на кожній дразі та земснаряді відповідно з планом ліквідації аварій повинен бути утворений необхідний запас промаварійного обладнання матеріалів інвентаря і інструментів за переліком що затверджується щорічно технічним керівником підприємства. 181. Дільниця що розробляється повинна бути спочатку очищена від лісу пеньків кущів і льоду. Проводити очистку дільниці та перебувати людям в небезпечних зонах робочих канатів під час роботи драги земснаряду забороняється. Розміри небезпечної зони установлюються начальником драги земснаряду . 182. Гранично допустима висота надводного борта дражного розрізу а також відстань між днищем понтону та підошвою розрізу встановлюється проектом. Забороняється експлуатація драги земснаряду з відхиленням від цих величин. і 183. При наявності мерзлого шару торфів сезонна мерзлота або міцних зцементованих порід відробляти забої з підробкою лобового укосу забороняється. 184. Всі люки верхньої палуби понтону повинні мати водозахисні борти висотою не менше 400 мм з кришками що закриваються герметично. Робота драги земснаряду з відкритими люками або не заробленими пробоями тріщинами в понтоні забороняється. 185. Палуба трапи містки переходи і східці драги земснаряду повинні улаштовуватися з рифленого заліза або заліза з наплавленими полосами мати огородження і утримуватися в чистоті. Сніг і лід з палуби понтону і надпалубних споруд необхідно систематично прибирати. 186. Доступні місця паропроводів на драгах земснарядах повинні бути ізольовані або огороджені. 187. Канати що застосовують на дразі земснаряді повинні відповідати паспорту драги земснаряду . Не допускається експлуатація зчаленого каната черпакової рами а також каната з порваними і пасмами. 188. Для освітлення робочих місць надпалубної частини драги земснаряду треба застосовувати напругу не вище 220 В для внутрішнього освітлення понтону не вище 12 В. Допускається напруга 127 В при умові що світильники підвішені на висоті не менше 2 5 м від днища понтону.  Для живлення переносних ламп електричного ручного інструменту свердла паяльники та ін. напруга не повинна перевищувати 36 В. На драгах і земснарядах обов'язкова наявність аварійного освітлення електроліхтарі акумулятори та ін. . Спускатися в понтон при відсутності освітлення забороняється. 189. Драги і земснаряди повинні бути обладнані двобічною звуковою сигналізацією між драгерським приміщенням рубкою і механізмами. Для зв'язку драгера з робочими які обслуговують механізми крім малолітражних драг крім звукової сигналізації обов'язкова наявність розмовного зв'язку. 190. Спуск людей в завалочний люк допускається після зупинки черпакового ланцюга і попереднього огляду положення черпаків на верхньому черпаковому барабані. Забороняється спуск людей в завалочний люк без запобіжного пояса. Виконання робіт в завалочному люці здійснюється у відповідності зі спеціальними заходами затвердженими начальником драги. 191. Шляхи та стежки на полігонах працюючих драг земснарядів повинні бути перекриті а вздовж контурів небезпечної зони робочих канатів виставлені попереджувальні знаки. Перехід або переїзд через робочі канати допускається тільки з дозволу змінного драгера після прийняття ним відповідних заходів безпеки. 192. Забороняється підпливати або наближатись на плаваючих засобах до маневрових канатів і кабелю без дозволу драгера. 193. На видних і доступних місцях драги земснаряду по бортам понтона і зовні надпалубного спорудження повинно бути рівномірно розміщене рятувальне приладдя круги кулі рятувальні жилети не менш ніж по два комплекти на кожні 20 м довжини палуби. Рятувальні круги повинні бути споряджені лінями довжиною не менше 30 м. 194. Кожна драга земснаряд повинна мати протягнутий у надводній частині навколо понтона трос закріплений на такій висоті щоб за нього могла ухопитися людина яка упала за борт. На воді повинно бути не менше двох човнів з веслами в тому числі один біля понтона. На понтоні в місцях проходу людей на човен повинні бути відкидні містки-східці з перилами і прорізи з ланцюговою огорожею. 195. Вантажопідйомність човна та допустима кількість людей яка перевозиться одночасно необхідно чітко позначати на корпусі човна. На кожному човні повинні бути рятувальні засоби круги кулі кінці не менше двох багрів одного запасного весла черпака двох ліхтарів. Перевантажувати човен забороняється. 196. Електроенергія на драгу земснаряд повинна подаватись від берегового розподільника за допомогою кабеля прокладеного по землі та огородженого попереджувальними знаками на козлах або підвішеного на тросі. По воді кабель повинен прокладатися на плотах поплавцях . Забороняється переносити береговий кабель який знаходиться під напругою переїжджати через нього без обладнання спеціальних переїздів завалювати кабель допускати вмерзання його в лід і грунт. 197. При роботі драг і земснарядів обладнаних пульпопроводом для транспортування піску і ефелів на борт розрізу повинні дотримуватись такі вимоги: а вздовж плаваючих пульпопроводів обов'язково встановлюються містки огороджені перилами висотою не менше 1 м; б в темні години доби плаваючий пульпопровід постійно освітлюється. 198. На драгах і земснарядах рамопідйомні лебідки повинні бути обладнані двома гальмами робочим і запобіжним а також захистом від перепідйому черпакової рами з дублюючою звуковою сигналізацією яка попереджає про початок її перепідйому. Галькові конвейєри повинні мати тросики екстреної зупинки конвейєра по всій його довжині та кнопки "Стоп" установлені в головній та хвостовій частинах конвейєра а палі кінцеві вимикачі від перепідйому; сходи з кутом нахилу більш 75 градусів і висотою вище 3 м обладнуються огородженням тунельного типу; сходи з кутом нахилу менше 75 градусів повинні мати міцні перила і плоскі східці що виключають ковзання. В понтоні повинна бути встановлена сигналізація про наявність води з виводом сигналу на пульт керування. На дразі і на земснаряді обов'язкове встановлення аварійних насосів для відкачки води що автоматично вмикаються. 199. На дразі і земснаряді повинно знаходитись в робочому стані протипожежне устаткування інвентар інструменти передбачені аварійним планом. Перелік протипожежного устаткування необхідно узгоджувати з органом пожежного нагляду. Протипожежний водопровід від насоса повинен проходити по всій дразі земснаряду і мати необхідну кількість кранів для підключення пожежних рукавів. Довжина пожежних рукавів повинна забезпечувати подачу напірного струменя води до самих віддалених місць драги земснаряду . 200. Мастильні та горючі матеріали запасні частини протипожежний та рятувальний інвентар треба зберігати в спеціально відведених місцях на палубах драг і земснарядів. 201. Обслуговування черпакової рами і відбір проб з черпаків повинні проводитися з безпечного місця з міцних огороджених площадок. Ремонт або інші роботи на черпаковій рамі допускається проводити тільки при зупиненій дразі з застосуванням запобіжних поясів. Для закріплення запобіжних поясів вздовж черпакової рами повинен бути протягнутий трос. Забороняється під час роботи драги перебувати на черпаковій рамі переходити через проріз в понтоні змащувати на ходу підшипники підчерпакових роликів знімати з черпаків пеньки кущі та інші речі а також піднімати або опускати черпакову раму при попаданні сторонніх речей в проріз між бортом понтона і черпаковою рамою. Робота драг земснарядів в осінньо-зимовий період здійснюється відповідно до заходів затверджених технічним керівником підприємства що передбачають здійснення додаткових вимог безпеки з урахуванням ускладнених умов проведення робіт низькі температури льодоутворення та інше . Переробка корисних копалин на дразі повинна вестись з урахуванням вимог "Єдиних правил безпеки при дробленні сортуванні збагаченні корисних копалин і окускуванні руд і концентратів". 202. При роботі на льоду необхідно додержуватися таких вимог: а прибирання льоду проводити за проектом організації робіт затвердженим технічним керівником підприємства в присутності особи технічного нагляду; б робота машин і механізмів допускається при наявності нарядів з зазначенням заходів безпеки і після ретельної перевірки товщини льоду і розрахунку його на міцність; в місця де дозволяється рух людей і транспорту по льоду повинні бути позначені вказівними знаками освітленими в темні години доби; г на період прибирання льоду в місцях роботи повинні бути човен спеціальні рятувальні круги з лінями довжиною не менше 30 м; д особи які проводять льодоприбиральні роботи повинні бути одягнуті в рятувальні жилети і знати правила надання першої допомоги потерпілим. 203. При будівельно-монтажних ремонтних такелажних та інших роботах на драгах і земснарядах повинні застосовуватись механізми обладнання і пристрої що забезпечують безпечну роботу по підйому і переміщенню вантажів. 204. Якір земснаряду повинен мати трос довжиною рівною глибині водойому з закріпленим на ньому буєм пофарбованим в червоний колір. При розвертанні земснаряду драги необхідно ретельно перевіряти правильність заводки станового або папильонажного якоря а також кріплення станового і папильонажного тросів. 205. Людям на плаваючих засобах забороняється підпливати до земснаряду з боку всмоктувального ґрунтопроводу. 206. На дразі земснаряді повинен бути постійно діючий телефонний селекторний або радіозв'язок між драгою земснарядом та берегом диспетчером адміністрацією підприємства . 207. Для входу на драгу земснаряд і виходу з драги повинні бути обладнані відкидні містки з перилами трапи . Спуск трапа на берег дозволяється в спланованих місцях на борт вибою що не має навислих "козирків". Береговий кінець трапу в спущеному стані повинен перекривати лінію вибою не менше ніж на 2 м. Забороняється спуск і підйом трапу з людьми. 7. ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 7.1. Вимоги безпеки для кар'єрів по видобуванню штучного каменю і крупних блоків 208. Добування штучного каменю та крупних блоків у кар'єрах повинно проводитися уступами з послідовною відробкою кожного уступу зверху вниз; уступи можуть розбиватися на підуступи. 209. Висота уступу повинна бути кратною висоті блоку що випилюється з урахуванням товщини пропилу і не перевищувати: а при роботі каменерізних машин з механізованим прибиранням каменя 3 м і відповідати застосованому каменерізному устаткуванню; б при прибиранні вручну 2 35 м; в при розробці вручну міцних порід типу граніта і застосуванню засобів малої механізації 6м. Розробка уступів більшої висоти проводиться тільки за спеціальним проектом який передбачає застосування відповідних механізмів і заходи безпечного ведення робіт. В окремих випадках при роботі горизонтальними заходками допускається перевищення висоти уступу проти розрахункової але не більше ніж на висоту одного блоку що випилюється. При цьому верхній блок або плита повинні прибиратися робітниками які знаходяться на покрівлі уступу. 210. Ширина робочої площадки уступу підуступу визначається розрахунком і повинна забезпечувати розміщення на ній устаткування гірничої маси необхідного запасу матеріалів і наявність вільних проходів шириною не менше 1 м при цьому мінімальна ширина робочої площадки не повинна бути менше 3 м. 211. При ліквідації уступів необхідно залишати запобіжні берми шириною не менше 0 2 висоти уступу з урахуванням додержання загального кута ліквідації борта кар'єру встановленого проектом. 212. Кути укосів уступів підуступів допускаються до 90 градусів. 213. При безтраншейному розкриттю родовища обов'язкова наявність не менше двох виходів із кар'єру обладнаних сходами; в одному з них повинні бути сходи з кутом нахилу не більше 40 градусів. 214. При добуванні каменю з застосуванням клинових робіт:  а висота уступу підуступу не повинна перевищувати 1 5 м; б виколювання каменю на уступі повинно проводитись зверху вниз; в фронт робіт на кожного робітника повинен бути не менше 10 м а відстань між каменеломами не менше 4 м; г робітник повинен перебувати зверху або збоку від напрямку падіння звалюваного каменю. 215. При ручній відбійці каменів клиновидної форми які утворюються після першої заходки машини робітник повинен перебувати на відстані не менше 4 м від діючої машини. 216. У випадках необхідності проведення ручних робіт на укосі уступу повинні обладнуватися міцні підмостки з шириною настилу не менше 1 м або ж робота проводиться з механічного підйомного обладнання з стрілою і спеціальною кабіною для працюючих. 217. Забороняється застосування камнерізних машин не обладнаних запобіжними засобами для захисту людей від можливого викиду осколків каменю різальним органом машини. 218. Забороняється знімати і установлювати пилки каменерізних машин до відключення пускача електродвигуна. 219. Забороняється: а включати каменерізну машину при відкритих дверцятах пульта керування; б працювати із знятим захисним огородженням а також з несправними пиловловлюючими і пилоподавляючими пристроями; в звільнювати фіксуючі болти або закріплювати їх а також повертати різальну головку під час руху каменерізної машини; г зупиняти машину контрструмом. 220. Всі залишені каменерізною машиною недопилені навислі камені або їх куски повинні негайно вилучатися відриватися . Особи які виконують цю роботу повинні перебувати збоку від напрямку падіння каменю. 221. Забороняється обслуговуючому персоналу або іншим особам знаходитись перед працюючою каменерізною машиною в напрямку її переміщення на відстані меншій 10 м. При переміщенні каменерізної машини або блоків каменю канатною тягою люди повинні знаходитись збоку від натягнутих канатів. 222. Рейкові колії для переміщення каменерізних машин повинні закінчуватися запобіжними упорами. 223. Роботи по переміщенню блоків повинні виконуватися механізованими засобами. Кліщові захвати стропові канати повинні періодично перевірятися відповідно вимогам "Правил улаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів". 224. Знімання відбір стінового каменю нарізаного у вибої каменерізною машиною повинно проводитися починаючи з верхніх рядів при висоті вибою більше 1 8 м знімання каменю допускається тільки механізованим способом. Виймання з вибою крупних стінових блоків повинно проводитися за допомогою надійних захватних пристроїв і механізмів. 225. При розпиловці або обробці крупного блока повинні бути прийняті заходи проти перевертання його в бік робітника. Проводити завалку блоків вручну на себе забороняється. 226. Транспортування високоуступних машин повинно проводитись на спеціальних полозках або трайлерах відповідно до технологічних карт затверджених керівником підприємства. 227. При транспортуванні каменерізних машин обов'язково дотримуватись таких вимог: а швидкість транспортування полозок трайлерів з машиною не повинна перевищувати: на горизонтальних ділянках 5 км/год на похилих дільницях 0 5-1 км/год; б різальні органи повинні бути опущені у крайнє нижнє положення і зафіксовані; в перегін здійснюється тільки під керівництвом особи технічного нагляду. 228. Перегін з уступа на уступ низькоуступних машин самоходом дозволяється проводити відповідно до технологічних карт затверджених технічним керівником підприємства. 229. Пересування вагонів під час їх ручного завантаження з видаючого конвейєра каменерізної машини допускається тільки при наявності надійної сигналізації і при швидкості руху не вище 1 5 м/хв. Порядок сигналізації установлюється підприємством з урахуванням місцевих умов. 230. При застосуванні пересувних стрічкових конвейєрів для доставки стінового каменя вздовж вибою необхідно забезпечувати між конвейєрним ставом і каменерізною машиною зазор не менше 1 м. 231. Висота штабеля каменю не повинна перевищувати 1 8 м а з крупних блоків 2 5 м. Спосіб укладання штабеля повинен забезпечувати його стійкість. 232. На робочому місці зйомщика каменя з засобів транспортування повинна бути аварійна кнопка "Стоп" яка виключає живлення всієї машини в цілому. 233. Звільнення каменів які заклинились дозволяється тільки за допомогою спеціальних пристроїв. Забороняється проводити цю операцію вручну. 234. При особливо небезпечних вантажно-розвантажувальних роботах при підійманні подвійною тягою обов'язкова присутність відповідальної особи технічного нагляду. 235. При навантаженні блоків у кузов автомашини переносити їх над кабіною забороняється. Під час механічного навантаження та розвантаження вантажів водію та іншим обслуговуючим особам забороняється перебувати в кабіні або на підніжках автомашини а також проводити її огляд або ремонт. Забороняється стояти або ходити під вантажем який переміщають. При перевезенні крупних блоків останні повинні бути закріплені так щоб виключалась можливість їх перекидання або випадіння з машини. 236. Кінцевий вимикач механізма підйому повинен зупиняти вантажозахватний орган без вантажу на відстані 50 мм від упора для машин обладнаних електродвигуном і 200 мм для машин з двигунами внутрішнього згоряння. 237. Покрівля верхнього уступу на відстані не менш 2 м від його бровки повинна бути очищена від відходів каменя. 238. Рейкові колії каменерізних машин повинні складатись з рейок одного типу бути приєднаними до місцевих заземлювачів і мати електричне з'єднання на стиках рейок. При виході рейкових колій каменерізних машин на косогори під їх кінці повинні підкладатись спеціальні підставки. Забороняється використовувати як підставки пиляний камінь. 239. При одночасній роботі двох і більше каменерізних машин на одному рейковому шляху відстань між ними повинна бути не менше 15 м. При цьому каменерізні машини повинні бути обладнані надійними буферами. 7.2. Вимоги безпеки при добуванні кухонної солі в садочних басейнах І соляних озерах 240. Висота уступу при розробці соляного пласта в озері не повинна перевищувати 8 м. Кут укосу уступу що розробляється повинен бути не більше 75 градусів. Примітки. 240.1. При розробці соляного пласта уступом висотою до 3 м допускається кут укосу уступу 90 градусів. 240.2. При добуванні солі земснарядами висота уступу установлюється проектом. 241. Відстань від краю уступу до осі залізничних колій по яких переміщається солекомбайн повинна бути не меншою 2 3 м. 242. При розробці дільниці соляного пласта в озері зустрічними вибоями і маневрових роботах за допомогою тракторів ширина цілика між вибоями виломами повинна бути не меншою 17 м. Примітка. При проведенні маневрових робіт локомотивами допускається залишати цілик між зустрічними вибоями шириною не менше 14 м. 243. Всі недіючі виробки виломи а також виробки в яких тимчасово зупинені роботи на території соляного озера повинні бути огороджені запобіжними знаками. 244. Вимоги п. 34 цих Правил не поширюються на видобувні роботи в соляних озерах. 245. Навколо кожного соляного озера і басейна повинна обладнуватись санітарна зона ширина якої встановлюється за узгодженням з органами державної санітарної інспекції. 246. Солекомбайни в яких дизель-генераторна установка змонтована в одному вагоні з іншим устаткуванням повинні мати штучну вентиляцію. 247. Солекомбайни які проводять виймання солі на глибину більше 3 м повинні бути обладнані креномірами і автоматичною сигналізацією що повідомляє про досягнення критичного кута нахилу. 248. При крені солекомбайна в бік вилому більш допустимого машиніст зобов'язаний зупинити добування солі вивести солекомбайн з небезпечної зони і повідомити про це особу технагляду. Примітка. Інструкцію з безпечної експлуатації солекомбайна необхідно вивішувати на робочому місці машиніста. 249. При роботі двох солекомбайнів на одному робочому шляху повинна бути позначена межа роботи кожного солекомбайна. Межа роботи солекомбайнів позначається за допомогою диска червоного кольору діаметром 200 мм який встановлюється між коліями робочого та вантажного шляхів. 250. В солеозері вздовж доріг по яким рухаються автомобілі трактори та інші транспортні засоби повинні бути встановлені стовпи-маяки на такій відстані один від одного щоб вони були добре видні в будь-які години доби і при будь-якій погоді. Примітка. Встановлення стовпів-маяків вздовж залізничного шляху яким вивозять сіль з озера необов'язкове. 251. Робота по заміні та встановленню пилок каменерізних машин солеблокодобувних агрегатів повинна проводитися відповідно до технологічної карти яка передбачає необхідні заходи безпеки і затверджена технічним керівником підприємства. Ці роботи повинні проводитись під керівництвом особи технічного нагляду. 252. Верхня площадка бугра солі повинна бути горизонтальною або мати підйоми та схили які не перевищують 5-10 градусів. 253. Головні живильні канави басейнів через кожні 200 м по довжині повинні бути обладнані перехідними містками шириною не менше 0 8 м з поручнями. Забороняється ходіння по банкеткам валкам басейнів. 254. Відробка бугрів уступів солі повинна проводитися відповідно до вимог п. 31 і 32 цих Правил. 255. При роботі солезбирального комбайна забороняється: а знаходитися попереду комбайна ближче ніж на 10 м від передньої кромки ножа; б перебування сторонніх людей на комбайні. 256. Забороняється проведення регулювальних та інших робіт під солезбиральним комбайном без здійснення заходів що виключають його просадку. 257. Всі електричні проводи солезбирального комбайна повинні бути прокладені в металевих трубах або виконані спеціальним кабелем з антикорозійним покриттям. 258. Всмоктуючі колодязі насосних установок повинні бути надійно перекриті або огороджені з усіх боків поручнями на висоту не меншу 1 2 м. 259. Силові та освітлювальні проводки безпосередньо на території басейнів повинні виконуватись кабелями. 260. Забороняється проводити прокладку кабелів безпосередньо по дну або по пласту солі в солеозері. Кабелі повинні бути прокладені на спеціальних опорах або "козлах". 261. Навантажувальна естакада повинна бути огороджена з усіх боків поручнями на висоту не менше 1 2 м. Допуск сторонніх осіб на навантажувальну естакаду забороняється. 262. Для переходу через конвейєри встановлені вздовж навантажувальної естакади через кожні З0 м повинні установлюватися перехідні містки обладнані поручнями. Ширина перехідних містків повинна бути не менша 0 8 м. 263. Огляд конструкцій навантажувальної естакади начальник солемлина зобов'язаний проводити не менше одного разу в місяць. Результати огляду заносяться в книгу огляду навантажувальної естакади. 264. Особи які пов'язані з добуванням і переробкою солі повинні не менше 1 разу в квартал проходити повторні медичні огляди. 265. Забороняється в місцях добування навантаження розвантаження транспортування та переробки солі застосовувати електролампи без захисної арматури. 7.3. Додаткові вимоги при веденні робіт на перевантажувальних пунктах 266. Місце розташування перевантажувального пункту а також порядок його утворення та експлуатації визначається спеціальним проектом який повинен передбачати необхідну кількість і розміри секторів шляхи переміщення людей світлову та звукову сигналізацію та інше. 267. Перевантажувальні пункти на яких використовуються екскаватори повинні відповідати таким вимогам: а висота яруса встановлюється в залежності від фізико-механічних властивостей гірничої маси але не повинна перевищувати висоту черпання екскаватора; б розвантажувальна площадка повинна відповідати вимогам п. 74 цих Правил; в кут укосу яруса при заповненні сектора повинен відповідати куту природнього укосу гірничої маси що складується; г навантажувальні залізничні колії повинні мати перевищення над рівнем стояння екскаватора або інших механізмів яке визначається паспортом. 268. Робота в секторі повинна проводитися відповідно до паспорта ведення робіт і регулюватися спеціальними знаками. Забороняється одночасна робота в одному секторі бульдозера і автосамоскидів з екскаватором. Відстань між стоячими на розвантажуванні І проїжджаючими транспортними засобами повинна бути не менше 5 м. 269. Обладнання контактної мережі на естакаді розвантажувальної площадки забороняється. 270. Забороняється знаходитися людям і проводити будь-які роботи на розвантажувальній площадці в робочій зоні автосамоскиду і бульдозера. У всіх випадках люди повинні знаходитися від механізму не менше ніж за 5 м. 271. На перевантажувальній площадці подача автосамоскиду на розвантаження повинна здійснюватися заднім ходом а робота бульдозера проводитися перпендикулярно верхній бровці укосу площадки. При цьому переміщення бульдозера повинно проводитися тільки ножем вперед. Забороняється розвантаження автосамоскидів в межах призми обрушення при підробленому екскаватором укосі ярусу. 8. ТРАНСПОРТ 8.1. Залізничний транспорт Загальні положення 272. На утримання рухомого складу споруд і обладнання залізничного транспорту колія 1524 мм кар'єрів поширюються Правила безпеки на залізничному транспорті промислових підприємств і Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств в тій частині в якій вони не суперечать цим Правилам. Робота транспорту вузької колії регламентується інструкціями затвердженими відповідними відомствами за узгодженням з Держнаглядохоронпраці. 273. До керування локомотивом електровозом тепловозом паровозом допускаються особи які пройшли спеціальне навчання склали теоретичні екзамени і практичні випробування в обсязі вимог що пред'являються до даної професії і мають відповідне посвідчення. Машиністи паровоза при переході на роботу на тепловози і електровози допускаються до керування цими локомотивами при умові складання теоретичних екзаменів успішного проходження практики та наявності стажу роботи дублером машиніста або помічника машиніста на цих локомотивах не менше трьох місяців. Право керування мотовозом може бути надано особам які мають посвідчення водія автомобіля трактора або особам які пройшли спеціальне навчання при умові складання відповідних екзаменів і стажування протягом не менше одного місяця. 274. Вивантажені або підготовлені до навантаження вантажі повинні бути складені біля колії та закріплені так щоб габарит наближення споруд не порушувався. Вантажі крім баласту вивантаженого для шляхових робіт при висоті до 1200 мм повинні знаходитися від зовнішньої грані головки крайньої рейки на відстані не менше 2 м а при більшій висоті не менше 2 5 м. 275. Верхня будова колії повинна відповідати діючим нормам і стандартам. Забороняється експлуатація залізничних колій в кар'єрах і на відвалах без баласту. Як баласт для пересувних колій можуть бути застосовані місцеві матеріали за винятком глин торфу рослинного грунту і т.п. Кількість болтів у стикових з'єднаннях пересувних колій повинна бути не менше чотирьох. Примітка. Укладку відкаточних залізничних колій а також робочих і навантажувальних колій для солекомбайнів дозволяється здійснювати по пласту солі в озері без баласту при умові надійного закріплення шпал до пласта. Спосіб закріплення шпал до пласта солі повинен відповідати проекту затвердженому технічним керівником солепромислу. 276. Залізничні колії та автошляхи в кар'єрах повинні своєчасно очищатися від розсипаної породи і снігу періодично підлягати інструментальній перевірці на їх відповідність проектам. Порядок строки перевірки та очистки встановлюються керівництвом підприємства. Для контролю за станом залізничних колій і автошляхів на кар'єрах треба мати нанесену на план гірничих робіт схему транспортних комунікацій яка повинна щомісяця поповнюватись. 277. Забороняється експлуатувати стрілочні переводи у яких є хоч би одна з таких несправностей: а роз'єднання гостряків стрілки; б відставання гостряка від рамної рейки на 4 мм і більше виміряне проти першої тяги; в викришування гостряка при якому утворюється небезпека набігання гребня і викришування довжиною більше 200 мм на го-ловних 300 мм на приймально-відправних і 400 мм на інших коліях; г зниження гостряка проти рамної рейки на 2 мм і більше виміряне в перерізі де ширина гостряка поверху 50 мм і більше; д перевищення граничних норм зносу рамних рейок та гостряків стрілочних переводів що наведені в табл. 1. Таблиця І                                                          Величина зносу мм Тип стрілочних переводів   Категорія колії Вертикальний знос рамних рейок Боковий знос рамних рейок та гостряків в перерзі де ширина 20мм без укриття кінця гостряка з укриттям кінця гостряка Р65 та більш важких типів Головні  Приймально-відправні  Інші 10 12 14 6 6  9 8 8 11 Р43 Р50 Головні  Приймально-відправні  Інші 8 10 12 6 6  9 8 8 11 Р38 та більш легких типів Головні  Приймально-відправні  Інші 6 8 10 5 5  8 - - -  е перевищення граничних норм вертикального зносу сердечників хрестовин в перерізі де ширина сердечника 40 мм що наведені в табл. 2. Таблиця 2 Швидкість рухомого складу км/год  Величина зносу по маркам хрестовин мм  1/11 1/9 1/7 1/6 1/5 5 14 14 14 14 14 10 14 14 14 10 10 15 14 12 12 8 8 25 12 10 10 6 6 40 10 8 6 70 і більше 8 6 ж відстань між робочим кантом сердечника хрестовини і робочою гранню головки контррейки менша 1474 мм або відстань між робочими гранями головок контррейки і усовика більша 1435 мм; з злом гостряка або рамної рейки; і злом хрестовини сердечника усовика ; к розрив хоч би одного контррейкового болта; л послаблення болтового кріплення в корені гостряків. 278. На станціях і постах де застосовується централізоване керування стрілками очистка останніх від снігу породи і інше повинна проводитися автоматично механізованим способом або вручну двома особами. В темні години доби а також під час туманів і хуртовин на місці проведення робіт по очищенню стрілок на висоті не менше 0 5 м від головки рейки повинен установлюватися ліхтар. 279. Споруди і обладнання СЦБ та зв'язку повинні бути захищені від перешкоджаючого і небезпечного впливу тягового струму повітряних ліній електропередачі та грозових розрядів. Контроль за обладнанням систем СЦБ автоблокування та зв'язку повинен здійснюватися за графіком затвердженим технічним керівником підприємства. 280. Стрілочні переводи ручного обслуговування повинні бути обладнані показчиками освітленими або неосвітленими. Поділ стрілок на освітлені або неосвітлені встановлюється техніко-розпорядчим актом станції. 281. В місцях переходів через залізничні колії з інтенсивним рухом поїздів і великою маневровою роботою повинні улаштовуватися пішохідні тунелі мости або доріжки огороджені самосвітними попереджувальними знаками або освітленими в темні години доби. Перехід через колії в неустановлених місцях забороняється. 282. Обладнання переїздів повинно проводитись з урахуванням Діючих норм і стандартів. На постійних залізничних коліях кар'єру обладнуються типові переїзди. Переїзди на тимчасових залізничних коліях повинні забезпечувати безпеку руху транспорту і мати: а ширину відповідну ширині проїжджої частини шляху але не менше 3 5 м при односмуговому і 6 5 м при двосмуговому русі для автосамоскидів вантажопідйомністю до 10 т та 4 м при односмуговому і 7 м при двосмуговому русі для автосамоскидів вантажопідйомністю 10т і більше; б горизонтальну площадку або похил до 0 01 перелом профілю улаштовується на відстані 5 м від крайньої рейки похили шляхів на підходах до переїзду не повинні перевищувати 0 05; в суцільний поміст; г кут перетину не менше 45 градусів; д типові попереджувальні знаки;  е габаритні ворота для електрофікованих колій.  Класифікація переїздів і порядок їх охорони встановлюється адміністрацією підприємства. Переїзди які не охороняються на дільницях з автоблокуванням повинні обладнуватись автоматичною переїздною сигналізацією. 283. Провезення через переїзд особливо важких і негабаритних вантажів допускається з дозволу технічного керівника кар'єру розрізу під наглядом шляхового майстра. 284. Нормальне положення автоматичних шлагбаумів переїзду -відкрите а неавтоматичних закрите. Всі переїзди що охороняються в темні години доби а також під час туманів снігопадів хуртовині повинні освітлюватись і мати прямий телефонний зв'язок з найближчим черговим на станції або диспетчером. На відстані гальмового шляху в обидва боки від переїзду повинні бути встановлені попереджувальні знаки для машиніста локомотива. 285. Всі роботи пов'язані з перетином залізничних колій лініями електропередачі зв'язку нафтопроводами водопроводами та іншим наземним і підземним обладнанням допускаються по спеціальному проекту узгодженому технічним керівником на підприємстві якого проводяться роботи. Вказаний проект необхідно узгоджувати з власником колії. 286. Пристрої колійного загородження скидальні башмаки або стрілки поворотні бруси при загороджуючому їх положенні не повинні допускати виходу рухомого составу з колій на яких вони встановлені. Ці пристрої повинні бути обладнані показниками колійного загородження. 287. Ремонт споруд і пристроїв повинен проводитись при забезпеченні безпеки руху. Забороняється: а розпочинати роботи до огородження сигналами місць проведення робіт небезпечних для проходження рухомого складу;  б знімати сигнали що огороджують місця робіт до повного їх закінчення а також до перевірки стану колії контактної мережі та дотримання габаритів. Місця проведення робіт небезпечні для проходження рухомого складу повинні огороджуватися сигналами з обох боків як на одноколійних так і на дво- і багатоколійних дільницях шляхів незалежно від того очікується поїзд або ні. Перед початком шляхових ремонтних робіт керівник зобов'язаний проінструктувати робітників про умови безпеки проведення цих робіт і вказати місця куди робітники повинні відходити під час проходу поїздів а також попередити проїздних диспетчерів відповідних станцій. 288. На станційних коліях огороджених сигналами зупинки або зменшення швидкості забороняється проводити будь-які роботи без згоди чергового по станції і без попереднього запису керівника робіт в Журнал огляду колій стрілочних переводів обладнання СЦБ і зв'язку. Введення в дію вказаних обладнань по закінченню робіт проводиться за розпорядженням чергового по станції на підставі запису керівника робіт в Журнал огляду колії стрілочних переводів обладнання СЦБ і зв'язку або телефонограми зареєстрованої в тому ж журналі переданій черговому по станції з наступною особистою відміткою керівника робіт. Рухомий склад 289. Рухомий склад повинен утримуватися в справному стані що забезпечує його безперебійну роботу та безпеку руху. 290. Всі локомотиви повинні бути обладнані автоматичними і ручними гальмами. В доповнення до пневматичних гальмів знов виготовляємі електровози повинні бути обладнані електричними. 291. Автоматичні гальма рухомого складу повинні обслуговуватись за встановленими нормами та мати керованість і надійність дії в різних умовах експлуатації забезпечувати плавність гальмування а також зупинку поїзда при роз'єднанні або розриві гальмової магістралі. Автоматичні гальма повинні забезпечувати можливість застосування різних режимів гальмування в залежності від навантаження вагонів і профілю колії. Автоматичні гальма рухомого складу повинні забезпечувати гальмовий натиск що гарантує зупинку поїзда при негайному гальмуванні на відстані не більше встановленого гальмового шляху. 292. Всі локомотиви повинні мати справно діючі: а системи гальмів не менше двох для тепловозів ручна та пневматична і не менше трьох для електровозів ручна пневматична та електрична ; б обладнання для подачі звукових сигналів; в пісочниці; г вимірювачі швидкості; д засоби пожежогасіння; е обладнання освітлення. Мотор-вагонний рухомий склад і думпкари повинні бути обладнані автоматичними гальмами. 293. Забороняється випускати в експлуатацію локомотиви та інші самохідні одиниці на залізничному ходу при несправності:  приладів для подачі звукових сигналів;  протипожежного устаткування; пневматичних електричних ручних гальмів і компресора; пристроїв радіозв'язку встановлених на локомотивах які обслуговуються бригадою скороченої кількості;  пристроїв блокування пильності при обслуговуванні локомотива одним машиністом; автозчіплюючих пристроїв;  системи подачі піску прожектора буферного ліхтаря освітлення контрольних вимірювальних приладів;  захисного блокування високовольтної камери;  пристроїв захисту від струму короткого замикання перевантаження та перенапруги аварійної зупинки дизеля;   відсутності або несправності передбаченого конструкцією запобіжного пристрою від падіння деталей на колію;  відсутності захисних кожухів електрообладнання появи стуку стороннього шуму в дизелі. 294. Забороняється залишати локомотиви та інші самопересувні одиниці на залізничному ходу в робочому стані без закріплення віл самовільного відходу руху . Порядок закріплення встановлюється начальником транспортного цеху. 295. Забороняється експлуатувати вагони у яких є хоч би одна з таких несправностей:  несправність колісної пари яка вимагає її заміни;  тріщина в поясі візка або на боковині литого візка; злом надресорної балки або поперечної в'язі обрив колоночного або буксового болта;  несправність автозчепки поглинаючого апарату або тягового хомута автозчепного пристрою; злом або тріщина яка виходить з горизонтальної на вертикальну полку хребтової бокової шкворневої балок або буферного брусу; несправність кузова а також запірного механізму люка у піввагона та хопера що загрожує збереженню вантажів що перевозяться і безпеки руху; несправність букси що вимагає її заміни розплавлений або зламаний буксовий підшипник відсутність буксової кришки; сумарний зазор між сковзунами з обох боків візка більше 20 мм або менше 2 мм у вантажних вагонів. Крім того забороняється експлуатувати думпкари що мають несправності: циліндрів перекидання тріщини послаблення кріплення витікання повітря ; важільного механізму перекидання та відкриття поздовжнього борту; кранів керування; витікання повітря в розвантажувальній магістралі; прогин рами кузова у думпкарів з бортами що підіймаються коли між днищем і бортом утворюється зазор більше 70 мм. 296. Склад локомотивних бригад і порядок обслуговування ними локомотивів встановлюється керівником підприємства в залежності від типу локомотивів і місцевих умов роботи. При електричній і тепловозній тязі одна локомотивна бригада може обслуговувати декілька локомотивів якщо керування здійснюється із однієї кабіни. Обслуговування локомотива одним машиністом допускається тільки при наявності обладнання автоматичної зупинки на випадок раптової втрати машиністом здатності керування поїздом. 297. Швидкість руху поїздів на залізничних коліях кар'єру встановлюється адміністрацією підприємства в залежності від застосованого рухомого складу верхньої будови та профілю колії а також місцевих умов. 298. На перегонах міжстанційних міжпостових і блок-дільницях допускається наявність тільки одного поїзда. 299. На електрифікованих коліях забороняється переміщення кранів з піднятою стрілою крім випадків проведення кранових робіт за нарядом і при відключених пристроях контактної мережі. 300. Забороняється розбирання і укладання залізничних колій машинами і механізмами не обладнаними пристроями для підйому вантажу. 301. Забороняється перевезення рейкових ланок на залізничних платформах без відповідного кріплення. 302. Вибійні залізничні колії повинні закінчуватися захисними упорами огородженими сигналами освітленими в темні години доби. 303. На неробочій частині вибійних і відвальних тупиків колій забороняється залишати крани колієпересувачі та інші механізми без огородження їх скидальними пристроями що виключають наїзд на них рухомого складу або вихід їх на робочу частину колії. Забороняється займати вловлюючі та запобіжні тупики рухомим складом. 304. Проходження поїздів вагонами вперед дозволяється при наявності переднього вагону з тормозною площадкою зверненою в бік руху поїзда на якій повинен бути кондуктор. Допускається проходження спеціалізованих технологічних поїздів вагонами вперед без кондуктора при обов'язковій наявності на передньому вагоні думпкарі відповідних звукових а в темні години доби і світлових сигналів чутних і видних на відстані гальмового шляху. В цьому випадку на стоянках при маневровій роботі обов'язки складача керівника маневрів дозволяється покладати на помічника машиніста який пройшов спеціальне навчання для цього. 305. Навантаження думпкарів проводиться згідно з паспортом. Однобічна понадгабаритна а також перевищуюча вантажопідйомність навантаження вагонів не допускається. 306. Якщо состав вагонів залишається на похилі то гальма повинні бути затиснуті а під колеса підкладені гальмівні башмаки. Відчеплені вагони на коліях кар'єру повинні бути надійно загальмовані для запобігання самовільного відходу їх під похил. 307. Включення вагонів для перевезення людей в состави вантажних поїздів забороняється. Допускається перевезення робочих-шляховиків в спеціально призначеному для цієї мети вагоні який включений в ремонтний поїзд. Організація перевезення людей в кар'єрах здійснюється за розробленою адміністрацією підприємства інструкцією погодженою з органами Держнаглядохоронпраці. 308. Подача і переміщення залізничних составів в процесі наван-таження розвантаження повинні проводитися тільки за дозволяючими сигналами машиніста екскаватора. 309. Маневри на станційних коліях повинні проводитись за вказівками тільки одного працівника чергового по станції або маневрового диспетчера а на дільницях обладнаних диспетчерською централізацією поїздного диспетчера. Маневри на коліях локомотивних і вагонних депо та інших коліях ремонту рухомого складу необхідно проводити тільки під наглядом і за особистими вказівками чергового по депо або іншої особи якій довірено керівництво маневрами на цих коліях. Розмежування районів керівництва маневровою роботою а також розподіл обов'язків між працюючими по виконанню маневрів встановлюється техніко-розпоряджувальним актом станції. Забороняється зчеплювати і розчеплювати вагони під час руху їздити на буферах і автозчіпках вскакувати в вагони платформи і локомотиви або зіскакувати з них під час руху. 8.2. Автомобільний і тракторний транспорт 310. План і профіль автомобільних шляхів повинні відповідати діючим нормам і стандартам. Земляне полотно для шляхів повинно бути побудоване з міцних грунтів. Не допускається застосування для насипів торфу дерну і рослинних залишків. Поздовжні похили внутрикар'єрних шляхів повинні прийматися на основі техніко-економічного розрахунку з врахуванням безпеки руху. 311. Ширина проїжджої частини шляху встановлюється проектом з урахуванням вимог діючих норм та стандартів виходячи з розмірів автомобілів і автопоїздів. Тимчасові в'їзди в траншеї повинні улаштовуватися так щоб вздовж них при русі транспорту залишався вільний прохід шириною не менше 1 5 м. 312. При затяжних похилах шляхів більше 0 06 повинні улаштовуватися горизонтальні площадки з похилом 0 02 довжиною не менше 50 м і не більше ніж через кожні 600 м довжини затяжного похилу. 313. Радіуси кривих у плані та поперечні похили автошляхів передбачуються з урахуванням діючих норм і стандартів. В особливо утруднених умовах на внутрикар'єрних і відвальних шляхах величину радіусів кривих у плані допускається приймати в розмірі не менше двох конструктивних радіусів розвороту транспортних засобів по передньому зовнішньому колесу при розрахунку на одиночний автомобіль і не менше трьох конструктивних радіусів розвороту при розрахунку на тягачі з напівпричепами. 314. Проїжджа частина шляху всередині контура кар'єра крім забійних шляхів повинна відповідати діючим нормам і стандартам і бути огороджена від призми обрушення породним валом або захисною стінкою. Висоту цього огородження необхідно приймати за розрахунком в залежності від найбільшої вантажопідйомності застосовуємого транспорту. 315. В зимовий період автошляхи повинні систематично очищатися від снігу та льоду посипатися піском шлаком або дрібним щебнем. 316. При експлуатації автомобільного транспорту в кар'єрах необхідно керуватися Правилами дорожнього руху і Правилами з охорони праці на автомобільному транспорті в тій частині де вони не суперечать цим Правилам. Автомобіль повинен бути технічно справним мати дзеркала заднього виду діючу світлову та звукову сигналізацію освітлення та справні гальма. 317. При проведенні капітальних ремонтів і надалі в строки передбачені заводом-виготовлювачем згідно переліку повинна проводитись дефектоскопія вузлів деталей і агрегатів великовантажних автосамоскидів які впливають на безпеку руху. 318. Швидкість і порядок руху автомобілів автомобільних і тракторних поїздів на шляхах кар'єру встановлюється адміністрацією кар'єру розрізу з врахуванням місцевих умов. Буксировка несправних автосамоскидів вантажопідйомністю більше 15 т повинна здійснюватися спеціальними тягачами. Забороняється залишати на проїжджій частині шляху несправні автосамоскиди. Допускається тимчасове залишення автосамоскиду на проїжджій частині шляху у випадку його аварійної зупинки при огородженні автомобіля з обох боків відповідними попереджувальними знаками згідно Правил дорожнього руху. Причепи та напівпричепи повинні бути обладнані гальмами та габаритними світловими сигналами "Стоп" і сигналами повороту. Забороняється буксировка автомобілів станків та обладнання на гнучкій згінці. 319. Рух на шляхах кар'єру повинен регулюватися стандартними знаками передбаченими Правилами дорожнього руху. Разовий заїзд у кар'єр автомобілів тракторів тягачів навантажувальних та підйомних машин і іншого виду транспорту який належить іншим підприємствам і організаціям допускається тільки з дозволу адміністрації кар'єру після обов'язкового інструктажу водія або машиніста з записом в спеціальному журналі. Інструктування з охорони праці водіїв транспортних засобів працюючих в кар'єрі проводиться адміністрацією кар'єру спільно з адміністрацією автогосподарства і після практичного ознайомлення з маршрутами руху водіям повинні видаватися посвідчення на право роботи в кар'єрі. 320. Шиномонтажні роботи повинні здійснюватися в окремих приміщеннях або на спеціальних ділянках оснащених необхідними механізмами та огородженнями. Особи які виконують шиномонтажні роботи повинні бути навчені та проінструктовані. 321. Контроль за технічним станом автосамоскидів дотриманням правил дорожнього руху повинен забезпечуватися посадовими особами автогосподарства підприємства а при експлуатації автотранспорту підрядної організації в кар'єрі працюючій на основі договору технічним наглядом цієї організації. 322. На кар'єрних автомобільних шляхах рух автомашин повинен проводитися без обгону. В окремих випадках при застосуванні на кар'єрі автомобілів з різною технічною швидкістю руху допускається обгін автомобілів при забезпеченні безпечних умов руху. 323. Очистка кузова від налиплої і намерзлої гірничої маси повинна проводитися в спеціально відведеному місці з застосуванням механічних або інших засобів. 324. При навантаженні автомобілів автопоїздів екскаваторами повинні виконуватися такі умови: а чекаючий навантаження автомобіль автопоїзд повинен бути за межами радіуса дії екскаваторного коаша і ставати під навантаження тільки після дозволяючого сигналу машиніста екскаватора; б перебуваючий під навантаженням автомобіль автопоїзд повинен бути загальмований; в навантаження в кузов автомобіля поїзда повинно проводитися тільки збоку або ззаду перенесення екскаваторного ковша над кабіною автомобіля або трактора забороняється; г завантажений автомобіль автопоїзд повинен їхати до пункту розвантаження тільки після дозволяючого сигналу машиніста екскаватора. 325. Кабіна кар'єрного автосамоскида повинна бути перекрита спеціальним захисним козирком що забезпечує безпеку водія при навантаженні. При відсутності захисного козирка водій автомобіля зобов'язаний вийти при навантаженні з кабіни і перебувати за межами радіуса дії ковша екскаватора. 326. При роботі автомобіля в кар'єрі забороняється: а рух автомобіля з піднятим кузовом ремонт розвантаження під лініями електропередачі; б рух заднім ходом до місця навантаження розвантаження на відстані більше З0 м за виключенням випадків проведення траншей ; в переїжджати через кабелі прокладені по землі без спеціальних запобіжних укрить; г перевозити сторонніх людей в кабіні. Дозволяється проїзд в кабінах технологічних автомобілів працівникам технічного нагляду та окремим робітникам при наявності в них письмового дозволу адміністрації і місця в кабіні; д залишати автомобіль на похилах і підйомах. В випадках зупинки автомобіля на підйомі або похилі внаслідок технічної несправності водій зобов'язаний прийняти заходи що виключають самовільний рух автомобіля: вимкнути двигун; загальмувати машину підкласти під колеса підпори башмаки і т.п.; е проводити запуск двигуна використовуючи рух автомобіля під похил; ж залишати автомобіль з працюючим двигуном. В усіх випадках при русі автомобіля заднім ходом повинен подаватися безперервний звуковий сигнал а при русі заднім ходом автомобіля вантажопідйомністю 10т і більше повинен автоматично включатися звуковий сигнал. 327. Перевезення людей в кар'єрі допускається тільки в автобусах або в спеціально обладнаних для перевезення людей автомашинах з швидкістю і за маршрутами затвердженими керівництвом підприємства. Площадки для посадки людей повинні бути горизонтальними. Забороняється обладнання площадок для посадок на проїжджій частині шляху. 328. Навантажувально-розвантажувальні пункти повинні мати необхідний фронт для маневрових операцій автомобілів бульдозерів тракторів і автопоїздів з урахуванням вимог п. 266-271 цих Правил. Площадки для навантаження і розвантаження автомобілів автопоїздів повинні бути горизонтальними; допускається похил не більше 0 01. Для обмеження руху машин заднім ходом розвантажувальні площадки повинні мати надійну запобіжну стінку вал висотою не менше 0 7 м для автомобілей вантажопідйомністю до 10 т і не менше 1 м для автомобілей вантажопідйомністю вище 10т. При відсутності запобіжної стінки забороняється під'їжджати до бровки розвантажувальної площадки ближче ніж на 3 м машинам вантажопідйомністю до 10т і ближче ніж 5 м вантажопідйомністю вище 10т. 8.3. Стрічкові конвейєри 329. Конвейєрні лінії та установки повинні мати: а пристрій для аварійної зупинки конвейєра з будь-якої точки вздовж його довжини; б сигналізацію про початок запуска; в блокуючі пристрої що виключають можливість дистанційного пуску після спрацювання захисту конвейєра; г пристрій що вимикає конвейєр у випадку зупинки стрічки при ввімкненому приводі; д пристрої що перешкоджають бічному сходу стрічки і датчики від бічного сходу стрічки вимикаючі привід конвейєра при сході стрічки на бік більше 10% її ширини; е місцеву блокіровку що запобігає пуску конвейєра з пульта керування; ж перехідні містки огороджені поручнями відстань між якими повинна бути не більше 500 м; з захисні пристрої в місцях проходу людей під конвейєрами для захисту їх від падаючих кусків матеріалу що транспортується. і пристрої що вловлюють вантажну вітку при її розриві або пристрої що контролюють цілісність тросів стрічки при встановленні конвейєра з кутом нахилу більше 10 градусів. В темні години доби всі робочі місця та проходи повинні бути освітлені. Затемнені місця галерей обов'язково освітлюються і в денні години. 330. В конвейєрних галереях між конвейєром і стіною необхідно залишати прохід для людей не менше 0 7 м а між двома конвейєрами не менше 1 м. Зазор між конвейєром і стіною на ділянках де відсутній рух людей повинен бути не менш 0 4 м а між найбільш високою частиною конвейєра і стелею не менше 0 6 м. 331. Приводні натяжні відхиляючі та кінцеві станції стрічкових конвейєрів повинні мати огородження що виключають можливість проводити ручне прибирання розсипаного матеріалу біля барабанів під час роботи конвейєрів. Огородження повинні бути зблоковані з приводним двигуном конвейєра таким чином щоб виключити можливість пуску його в роботу при знятих огородженнях. На конвейєрах необхідно встановлювати пристрої для очищення стрічки справність яких перевіряється працівником змінного технічного нагляду щозмінно. Робота на заштибованих конвейєрах не дозволяється. 332. Ремонтні роботи ручне змащування і очищення конвейєра повинні проводитися тільки при зупиненому конвейєрі та заблокованому пусковому пристрої. 333. Стрічкові конвейєри встановлені з нахилом більше 6 градусів повинні бути обладнані надійним автоматично діючим гальмовим пристроєм який спрацьовує при вимкненні двигуна. 334. Забороняється: а перевозити людей на необладнаних для цієї мети конвейєрах; б транспортувати на стрічці обладнання; в підсипати на приводний барабан каніфоль або інші матеріали з метою усунення пробуксування стрічки; г направляти стрічку що рухається рукою; д проводити ручне прибирання матеріалу що просипався з-під конвейєрів під час їх роботи. 335. Спуск людей в бункери дозволяється по сходам після зупинки завантажуючих конвейєрів і живильників. Спуск в бункери і робота в них проводиться за нарядом під спостереженням працівника технічного нагляду. На рукоятках вимкнутої пускової апаратури навантажуючих кон-вейєрів повинні вивішуватися плакати "Не вмикати працюють люди". Люди які спускаються в бункер повинні бути проінструктовані і забезпечені запобіжними поясами і канатами закріпленими у верхній частині бункера. Для ліквідації зависів і "пробок" в бункерах останні повинні бути обладнані спеціальними пристроями. Для освітлення бункера необхідно застосовувати світильники в рудниковому виконанні. 336. Перед спуском людей в бункер що містить гірничу масу виділяючу газоподібні речовини необхідно провести аналіз проб повітря з бункера. 337. Швидкість руху конвейєрної стрічки при ручному породовідбиранню не повинна перевищувати 0 5 м/с. В місці породовідбирання стрічка повинна бути огороджена. 338. Експлуатація вантажних підвісних канатних доріг проводиться з урахуванням вимог діючих "Правил обладнання та безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг". 8.4. Об'єкти циклічно-потокової технології ЦПТ 339. На об'єкти ЦПТ поширюються вимоги діючих Правил безпеки при розробці рудних нерудних родовищ корисних копалин підземним способом на підземних об'єктах ЦПТ Єдиних правил безпеки при подрібненні сортуванні збагаченні корисних копалин та окускуванні руд і концентратів на дробильних комплексах ЦПТ в тій частині в якій вони не суперечать цим Правилам. 340. В підземних камерах і будівлях грохотильного подрібнюючого устаткування грохотильно-подрібнюючих перевантажувальних пунктів розташованих в кар'єрі або на борту кар'єру мінімальна відстань між габаритами суміжних машин і апаратів і від стін до устаткування повинна бути визначена з розрахунку забезпечення транспортування машин і апаратів при їх ремонті або заміні але не менше: а 1 5 м на основних проходах; б 1 м на робочих площадках між машинами; в 0 7 м на робочих проходах між стіною і машиною. 341. Отвори бункерів повинні огороджуватись з неробочих боків поручнями висотою не менше 1 м з обшивкою їх по низу смугою на висоту 0 14 м. Розвантажувальні площадки для залізничного транспорту та автосамоскидів огороджуються поручнями висотою не менше 1 м в місцях можливого проходу людей. 342. Робочі площадки приймальних і розвантажувальних пристроїв і бункерів обов'язково обладнюються звуковою сигналізацією призначеною для повідомлення обслуговуючого персоналу про прибуття залізничного составу. Сигнали подаються за півтори-дві хвилини до моменту прибуття транспортних засобів. На приймальних бункерах повинен бути встановлений світлофор який дозволяє або забороняє в'їзд автомобіля на площадку бункера під розвантаження. 343. Ремонт технологічного устаткування повинен здійснюватися з дотриманням вимог Положення про бірочну систему. 344. В підземних виробках камерах тунелях будівлях галереях і естакадах з боку проходу по всій довжині конвейєра повинні бути огороджені ролики робочої і холостої віток. З боку монтажного проходу ролики робочої і холостої віток можуть не огороджуватися при умові обладнання хвірток які виключають доступ людей при роботі конвейєра. Конструкція огородження роликів повинна бути такою щоб усунення або переміщення огородження у випадку необхідності при ремонтах було можливим лише за допомогою інструменту. 345. Стрічкові конвейєри при куті нахилу конвейєрного става більше 10 градусів повинні бути обладнані пристроями вловлювачами які ловлять стрічку при її обриві. Примітка. До освоєння серійного випуску вловлювачів експлуатація стрічкових конвейєрів з шириною гумовотросової стрічки 2 0 м і більше дозволяється при умові дефектоскопічного контролю цілісності тросиків гумовотросової стрічки по всій її довжині за допомогою спеціальних приладів який проводиться не менше одного разу на місяць і періодичного візуального контролю цілісності обкладок гумовотканних стрічок без наявності вантажа на стрічці. 346. Прибирання розсипаного матеріалу з-під стрічкових конвейєрів повинно бути механізоване гідравлічне прибирання та ін. . 347. При гідравлічному прибиранні просипаного матеріалу конвейєрний ствол повинен бути обладнаний шламозбірником. Камера повинна мати вихід в похилий ствол шириною не менше 2 5 м і висотою 2 2 м. Місце розташування шгамозбірника на кожному етапі експлуатації похилого ствола визначається проектом. Ємкості шламозбірника розраховуються на двогодинний нормальний приплив і повинні систематично очищатися від шламу грейферним краном. Розвантаження шламу необхідно здійснювати тільки на поверхню гірничої маси яка транспортується конвейєром. 348. Пульповодозбірні установки повинні оглядатися не менше одного разу за добу головним механіком або особою призначеною ним. Результати огляду фіксуються в Журналі огляду водовідливних установок. 349. Через конвейєри довжиною більше 50 м що розташовані на висоті не більше 1 2 м від рівня підлоги землі до низу найбільш виступаючих частин конвейєра необхідно обладнувати містки для переходу людей і обслуговуючого персоналу. Містки через конвейєр повинні розташовуватись на відстані один від одного не більше 50 м в будівлях і підземних камерах; 100 м в інших випадках а також огороджуватися поручнями висотою не менше 1 0 м мати суцільний і неслизький поміст шириною не менше 0 8 м встановлюватися так щоб відстань по вертикалі від помосту до низу найбільш виступаючих будівельних конструкцій комунікаційних систем була не менше 2 0 м а від низу найбільш виступаючих конструкцій до матеріалу що транспортується конвейєром не менше 0 3 м. 350. Стрічкові конвейєри у яких вісі приводних натяжних і відхиляючих барабанів приводних станцій а також машин і устаткування подрібнюючих і грохотильно-подрібнюючих пунктів незалежно від місця їх розташування знаходяться вище 1 5 м від рівня підлоги землі повинні мати площадки для обслуговування. Відстань по вертикалі від підлоги площадок до низу найбільш виступаючих будівельних конструкцій комунікаційних систем повинна бути не менше 1 8 м. Площадки повинні мати суцільний неслизький поміст і бути огороджені поручнями висотою не менше 1 0 м з і суцільним закриттям не менше 0 14 м від рівня помосту. 351. В місцях завантаження конвейєрів і в місцях де можливе скочування з робочої вітки кусків матеріалу що транспортується необхідно встановлювати запобіжні борти. 352. Вантажі натяжних пристроїв конвейєрів повинні розташовуватися так щоб у випадку розриву стрічки або канатів виключалась можливість падіння вантажа на людей або устаткування. 353. При виході на поверхню кар'єра підземних виробок і підземно-наземних конвейєрних галерей в них повинні бути передбачені зовнішні входи і встановлені перехідні містки через конвейєр. 354. Для живлення стаціонарних приймачів електричною енергією допускається застосування напруги не вище 10 кВ. Для живлення пересувних приймачів електричною енергією допускається застосування напруги не вище 1140 В. 355. Для живлення підземних освітлювальних установок необхідно застосовувати напругу не вище 127 В. 356. Електроустаткування розташоване в приміщеннях підземного тракту ЦПТ електродвигуни апарати світильники пости керування і т.д. повинно бути в рудниковому виконанні. 357. Електромашинні камери і камери підземних підстанцій повинні бути закріплені вогнетривкими матеріалами бетон цегла і тд. . Всі вентиляційні збійки і входи в камери а також прилягаючі до них гірничі виробки на відстані не менше 5 м в обидва боки від камер повинні бути закріплені тим же матеріалом що і камера. 358. Електромашинні камери повинні бути укомплектовані захисними засобами відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок. Камери підземної частини тракту повинні закриватися металевими дверима які відкриваються назовні і не заважають у відкритому положенні руху по виробці. Суцільні металеві двері обов'язково мають вентиляційні отвори які закриваються вручну або автоматично у випадку необхідності припинення доступу повітря в камеру. Допускається обладнання металевих ґратчастих дверей при наявності додаткових суцільних дверей які при пожежі в камері повинні закриватися автоматично або вручну. Таке ж обладнання повинні мати вентиляційні вікна камер. 359. В камерах підстанцій підземної частини тракту довжиною більше 10 м повинно бути два виходи розташовані в найбільш віддалених між собою частинах камери. Стіни і стелі машинних і трансформаторних камер повинні бути закріплені відповідно до проекту і побілені. В камерах не повинно бути капежу. 360. Забороняється обладнання спеціальних маслозбірних ям в камерах устаткованих апаратами і трансформаторами що містять масло. Перед виходом з камери повинен бути улаштований пологий вал на висоту не менше 0 1 м над рівнем підлоги камери. 361. Прокладання кабелів по конструкціям конвейєрів розташованих в галереях будівлях та інших наземних спорудах а також в підземних виробках забороняється крім кабелів блокіровки захисту сигналізації та керування які повинні прокладатися в захисних коробах або трубах. 362. При розташуванні конвейєрних ліній на відкритому повітрі допускається прокладка кабелів по ставу конвейєра при умові забезпечення їх захисту від механічних пошкоджень. 363. Для передачі та розподілу електричної енергії повинні застосовуватися: для стаціонарної прокладки броньовані кабелі; для живлення пересувних машин і механізмів гнучкі кабелі; для контрольних ланцюгів освітлювальних проводів неброньовані кабелі в полівинілхлоридній або алюмінієвій оболонках передбачених діючими нормами і стандартами. 364. Гнучкі кабелі повинні підвішуватися не жорстко з провисом і розташовуватися на такій висоті щоб була виключена можливість їх пошкодження. Найближча до машини частина гнучкого кабеля який живить пересувні механізми може бути прокладена по грунту на протязі не більше 15 м причому кабель повинен бути укладений так щоб була виключена можливість пошкодження його машиною що рухається. 365. Все технологічне устаткування в процесі експлуатації якого утворюється пил повинно бути оснащено справно діючими пилоподавлюючими пристроями. 366. Всі похилі стволи повинні мати штучну вентиляцію. 367. Всі похилі конвейєрні стволи повинні провітрюватися за допомогою вентиляторів головного провітрювання ГВУ які установ-люються в усті ствола або на концентраційному горизонті кар'єра. В усіх випадках необхідно забезпечувати забор вентиляційного повітря що відповідає вимогам діючих норм і стандартів. Кожна ГВУ повинна обслуговуватися машиністом який пройшов спеціальне навчання і стажування протягом не менше 5 днів під керівництвом досвідченого машиніста. Дозволяється робота вентиляторної установки без машиніста при умові: а обладнання вентиляторної установки самописними приладами які постійно реєструють продуктивність вентилятора і створену ним депресію а також пристроями сигналізуючими на пульт дистанційного керування про відхилення роботи установки від заданих параметрів продуктивність депресія температура підшипників електродвигунів вентилятора ; б забезпечення дистанційного пуску і зупинки електродвигуна вентилятора і дистанційного реверсування вентиляційного струменя; в розміщення пульта дистанційного керування та контролю роботи вентиляторної установки в диспетчерському пункті а у випадку його відсутності в приміщенні одної з постійно обслуговуємих стаціонарних установок на поверхні кар'єру що має телефонний зв'язок де забезпечено постійне цілодобове спостереження за діями сигналізуючої аппаратури і реєстрація в журналі усіх сигналів що надходять; г проведення попередньої промислової перевірки не менше 720 годин апаратури дистанційного керування та контролю роботи вентиляторів з оформленням акту затвердженням його технічним керівником підприємства. Допускається робота автоматизованих вентиляторних установок крім установок головного провітрювання без самописних приладів вказаних в п. "а" при умові забезпечення дистанційного контролю за всіма змінами в роботі вентиляторної установки на пульті керування. 368. Відносна швидкість руху вентиляційного потоку в похилому стволі по відношенню до швидкості руху конвейєрної стрічки не повинна перевищувати 6 5 м/с. 369. На час виконання масових вибухів в кар'єрі люди які знаходяться на підземному тракті ЦПТ повинні виводитися на поверхню. Роботи можуть бути відновлені після ретельного провітрення тракту та відповідності складу вентиляційного повітря санітарним нормам що встановлюється після обстеження тракту представниками ВГРС. 370. В місцях виходу похилого ствола в надшахтну будівлю необхідно передбачувати перекриваючий пристрій устя ствола для виключення обмерзання устя ствола і попадання відпрацьованого забрудненого повітря в надшахтну будівлю. 371. Робітники які зайняті обслуговуванням технологічного устаткування в похилому стволі повинні бути ознайомлені з головним та запасним виходами з похилого ствола шляхом безпосереднього проходу від місця роботи на поверхню у супроводі працівників нагляду з обов'язковим записом в журнал реєстрації ознайомлення робітників з запасними виходами. На всіх виробках і на їх перетинах необхідно встановлювати показчики напряму руху до виходів на поверхню з вказівкою відстані до них. Показчики повинні бути покриті самосвітною фарбою або при наявності освітлювальної системи освітлені. 372. На підземних конвейєрах ЦПТ як правило повинні застосовуватися стрічки у вогнестійкому виконанні. 373. Будівельні конструкції галерей повинні виконуватися з негорючих матеріалів. При цьому на приводних станціях і перевантажних пунктах а також через кожні 100-150 м вздовж конвейєра повинні бути встановлені засоби автоматичного пожежогасіння. Сигнал про спрацювання цих засобів повинен надходити на диспетчерський пункт. По всій довжині похилого ствола крім того повинні встановлюватися засоби автоматичної пожежної сигналізації та прокладатися протипожежні трубопроводи діаметром не менше 100 мм на яких через кожні 50 м повинні бути встановлені пожежні крани діаметром не менше 63 мм вентилі та гайки . 374. Біля приводних і натяжних станцій з боку надходження повітря в 3-5 м від станцій і через кожні 100 м вздовж конвейєра в спеціальних нішах повинні бути встановлені по два ручних вогнегасника і ящик з піском або інертним пилом. 375. Приміщення підземних маслостанцій необхідно обладнувати установками автоматичного пожежогасіння і засобами автоматичної пожежної сигналізації. Забороняється стороннім особам знаходитись в приміщеннях маслостанції двері їх повинні бути постійно закриті на замки. 376. Конвейєри ЦПТ повинні бути укомплектовані ефективними пристроями для різання стрічки. Різання стрічки з застосуванням відкритого вогню забороняється. 377. Зварочні та газополум'яні роботи на об'єктах ЦПТ повинні проводитися у суворій відповідності до вимог Інструкції по виконанню зварочних і газополум'яних робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях правил безпеки при розробці рудних і нерудних родовищ корисних копалин підземним способом. 378. Для об'єктів ЦПТ стволів тунелей та ін. повинен бути складений план ліквідації аварій ПЛА який узгоджується з ВГРС і затверджується технічним керівником підприємства. Вивчення ПЛА технічним наглядом повинно проводитися під керівництвом технічного керівника дробильної фабрики кар'єру до початку півріччя. Ознайомлення робітників з правилами особистої поведінки під час аварії відповідно ПЛА повинно проводитися начальником участку під розпис у Журналі реєстрації ознайомлення робітників з запасними виходами. Повторне ознайомлення їх з ПЛА проводиться перед початком кожного півріччя.  Забороняється допускати до роботи осіб не ознайомлених з ПЛА і які не знають його в частині що відноситься до місця їх роботи. 379. Всі підземні працівники і особи технічного нагляду повинні мати індивідуально закріплені ізолюючі саморятувальники і бути навчені правилам користування ними. Перевірка знань робітниками правил користування саморятувальниками повинна проводитись начальниками дільниць або їх заступниками не менше одного разу в шість місяців. Кількість саморятувальників повинна бути на 10% більше списочного складу підземних робітників. 380. Для оповіщення робітників на підземних роботах про виникнення аварій крім телефонної повинна бути обладнана спеціальна сигналізація світлова гучномовна та інша . 381. Підземні похилі стволи устатковані стрічковими конвейєрами в яких різниця відміток кінцевих точок більше 40 м повинні бути обладнані для доставки людей механічними підйомними установками що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України на застосування їх на гірничорудних підприємствах. 382. Кожна підйомна установка яка служить для спуску і підйому людей по похилому стволу повинна щодобово оглядатися спеціально призначеною наказом по підприємству особою а парашутні пристрої випробуватися шляхом включення ручного приводу. Результати огляду записуються в спеціальну книгу по затвердженій формі. 383. Транспортні засоби які служать для перевезення людей необхідно з'єднувати між собою подвійними зчепками або однією зчепкою та запобіжними ланцюгами. Центровий стержень зчепки крюки і запобіжні ланцюги повинні мати 13-кратний запас міцності по відношенню до максимального статичного навантаження і замінюватися новими не пізніше ніж через 5 років після навішування. 384. Пересування людей по проходу в похилому стволі і галереї допускається тільки при непрацюючих підйомних установках. 385. В постійних місцях посадки і висадки людей вздовж підйомних установок з боку проходів необхідно передбачувати посадочні площадки шириною не менше 1 м з обладнанням переходів до робочих місць. 386. Кожна підйомна установка в похилому стволі повинна бути обладнана високочастотним зв'язком між підйомною машиною і сосудом що рухається який дозволяє здійснювати двосторонній розмовний зв'язок а також передачу: кодових сигналів; виконуючого сигналу; сигналу аварійної зупинки підйомного сосуда; сигналу датчика напуску каната; сигналів "посадка дозволена" "посадка заборонена". 387. Проектування об'єктів ЦПТ повинно здійснюватись у відповідності до Основних вимог з техніки безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт. 9. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ 9.1. Загальні положення 388. При розробці родовищ відкритим способом до електроустановок пред'являються вимоги діючих Правил обладнання електроустановок Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів Правил застосування засобів захисту що використовуються в електроустановках Правил безпеки при експлуатації електрообладнання і електромереж на відкритих гірничих роботах Інструкції з проектування та обладнання захисту від блискавки будівель відпо- відних нормативних документів в тій частині в якій вони не суперечать цим Правилам.  389. На кожному кар'єрі повинна бути технічна документація передбачена Правилами безпеки при експлуатації електрообладнання і електромереж на відкритих гірничих роботах в тому числі: а схема електропостачання нанесена на план гірничих робіт на якій вказуються силові і електротягові мережі місця розташування електроустановок трансформаторних підстанцій розподільних пристроїв і т.п. ; б принципіальна однолінійна схема з зазначенням силових мереж електроустановок трансформаторних підстанцій розподільних пристроїв і т.п. а також виду струму перерізи проводів і кабелів їх довжини марки напруги і потужності кожної установки всіх місць заземлення розмежування захисної і комутаційної апаратури установок струму максимальних реле і номінальних струмів плавних вставок запобіжників а також струмів короткого замикання в найбільше віддаленій точці лінії яка захищається. Зміни які відбулись повинні наноситися на схеми не пізніше ніж на наступний день. 390. На кожному пусковому апараті повинен бути чіткий напис який вказує установку що вмикається ним. 391. При роботі на лініях і в електроустановках напругою до і вище 1000 В повинні виконуватися організаційні і технічні заходи передбачені Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. 392. При обслуговуванні електроустановок необхідно застосовувати захисні засоби діелектричні рукавиці боти килимки ізолюючі підставки та ін. . Перед застосуванням захисні засоби повинні ретельно оглядатися. В місцевостях з низькими температурами необхідно застосовувати утеплені діелектричні рукавиці. Допускається застосування діелектричних рукавиць сумісно з теплими вовняними або іншими рукавицями. 393. Захисні засоби які застосовують при обслуговуванні електроустановок повинні підлягати обов'язковим періодичним електричним випробуванням у встановлені строки. 394. Всі особи які працюють в кар'єрі повинні бути навчені способам надання першої допомоги потерпілим від електричного струму і при інших нещасних випадках. 395. Голі струмоведучі частини електричного обладнання голі провода і шини контакти рубильників і запобіжників затискачі електричних машин і апаратури і т.п. доступні випадковим дотикам повинні бути захищені надійними огорожами. Електрозварювальні апарати змінного струму які встановлені на гірничих машинах екскаваторах бурових станках і інше повинні бути обладнані пристроями зниження напруги холостого ходу. Застосування вказаних пристроїв на зварювальних апаратах постійного струму напругою до 110 В не потрібно. Недіючі ділянки електромережі повинні бути роз'єднані з живильною мережею. 396. Для живлення пересувних електроустановок допускається застосування напруги не вище 35 кВ. 397. Електроустановки напругою до 35 кВ повинні мати ізольовану нейтраль. Ця вимога не поширюється на електроустановки електричної тяги. При циклічно-потоковій технології заземлюючі пристрої для електроустановок з ізольованою і наглухо заземленою нейтраллю що знаходяться відповідно в кар'єрі та поза кар'єром корпуси устаткування яких можуть мати електричний зв'язок та по металоконструкціям інженерним мережам і оболонкам кабелів повинні виконуватися окремо. 398. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. Забороняється застосовувати некалібровані плавкі вставки. Забороняється застосування плавких вставок без патронів-запобіжників. Заміна їх повинна проводитися при знятій напрузі та не під час грози. 399. Для захисту людей від ураження електричним струмом в електроустановках напругою до 1000 В повинні застосовуватися апарати реле витоку автоматично вимикаючі мережу при небезпечних струмах витоку. Загальний час вимикання пошкодженої мережі не повинен перевищувати 200 мс. Справність дії спрацювання реле витоку струму повинна перевірятися в кожній зміні. Перевірку реле витоку струму в комплексі з автоматом на час їх спрацювання необхідно проводити раз у шість місяців а також при його перестановці. Допускається відсутність захисту від витоку струму для кола напругою до 60 В. 9.2. Розподільні пристрої і трансформаторні підстанції 400. В приміщеннях стаціонарних електричних підстанцій і розподільних пристроїв обов'язково вивішуються схеми первинної і вторинної комутації повітряних і кабельних мереж інструкції для обслуговуючого персоналу правила надання першої допомоги потерпілим від електричного струму установлюються попереджувальні знаки і стенди з плакатами. 401. На електростанціях або підстанціях всі відхідні фідери напру-гою вище 1000 В які живлять кар'єрні пересувні електроустановки повинні бути обладнані апаратурою що забезпечує автоматичне вимикання ліній при однофазних і багатофазних замиканнях на землю. Захист від однофазних замикань на землю повинен виконуватися двоступінчастим. Перевірка та контрольне налагодження І ступеня захисту від замикання на землю одної фази повинні проводитися не менше одного разу в шість місяців а II ступеня захисту не менше одного разу на рік. 402. Приєднання пересувних машин і трансформаторних підстан-цій до живильних кар'єрних ліній повинні проводитися за допомогою пересувних пунктів приключення заводського виготовлення придатних до застосування на відкритих гірничих роботах. Допускається виготовлення спеціальних пересувних пультів приключення гірничими підприємствами за документацією заводів-виготовлювачів з комплектуючих вузлів деталей зборок заводського виготовлення які мають сертифікати паспорта за згодою в Держнаглядохоронпраці України. Безпосереднє приєднання кабелів до повітряної лінії без пунктів приключення забороняється*. Пункти приключення повинні бути встановлені на одному горизонті уступі з працюючими гірничими машинами. * При установці пересувних трансформаторних підстанцій біля повітряних ліній без кабельної вставки застосування пункта приключення необов'язкове. Примітка. В окремих випадках при спорудженні з'їздів і робіт на перевантажувальних пунктах допускається розташування пунктів приключення на різних горизонтах уступах з працюючими екскаваторами при забезпеченні безпечних умов для огляду кабеля. 403. Корпуси пересувних трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів повинні бути виконані з неспалимих матеріалів з достатньою жорсткістю конструкції що відповідає умовам експлуатації і обладнані жорсткою зчепкою для їх транспортування. 404. Всі двері високовольтних камер пересувних підстанцій розподільних пристроїв і пунктів приключення повинні мати надійний замикаючий пристрій механічну блокіровку між високовольтними вимикачами роз'єднувачами і всіма дверима високовольтних камер перешкоджаючу помилковим операціям з роз'єднувачем і вимикачем виключаючу можливість відкриття дверей при ввімкнутому роз'єднувачі а також вмикання роз'єднувача при відкритих дверях. 405. Проведення робіт по перемиканню пунктів приключення повинно здійснюватися за нарядом в якому визначаються безпечні умови робіт. 9.3. Заземлення 406. Заземленню підлягають металеві частини електроустановок які нормально не знаходяться під напругою але можуть у випадках пошкоджень ізоляції опинитися під нею: а корпуси електричних екскаваторів бурових станків насосів конвейєрів електросвердел і інших машин станини та кожухи електричних машин трансформаторів вимикачів та інше електрообладнання і апарати; б приводи електричної апаратури; в вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів крім випадків передбачених Правилами обладнання електроустановок; г каркаси щитів керування та розподільних щитів; д металеві та залізобетонні конструкції кожухи стаціонарних і пересувних трансформаторних підстанцій розподільних пристроїв і пунктів приключення; е металеві корпуси кабельних муфт металеві оболонки кабелів і проводів сталеві труби електропроводок; ж металеві та залізобетонні опори і конструкції ліній електропередачі; з корпуси прожекторів і освітлювальної арматури; й бар'єри металеві ґратчасті та суцільні огородження частин які знаходяться під напругою металеві ферми балки площадки та інші металеві частини що можуть опинитися під напругою. 407. Заземленню не підлягають: а арматура підвісних і штирі опорних ізоляторів кронштейни і освітлювальна арматура при установці їх на дерев'яних опорах ліній електропередачі і на дерев'яних конструкціях відкритих підстанцій якщо цього не вимагають умови захисту від атмосферних перенапруг; б устаткування встановлене на заземлених металевих конструкціях при цьому на опорних поверхнях повинні бути передбачені зачищені і незафарбовані місця для забезпечення електричного контакту; в корпуси електровимірювальних приладів реле і т.п. установлених на щитах шафах а також стінах камер розподільних пристроїв; г кабельні конструкції по яким прокладеш кабелі будь-яких напруг з металевими оболонками заземленими з обох кінців лінії; д рейкові колії на ділянках які виходять за територію електростанцій підстанцій розподільних пристроїв. 408. Заземлення працюючих у кар'єрі стаціонарних і пересувних електроустановок напругою до 1000 В і вище виконується загальним крім електроустановок електричної тяги і нетягового електроустаткування яке знаходиться в зоні можливого виникнення коротких замикань на його металеві частини від контактних проводів. Примітка. Заземлення нетягового електроустаткування здійснюється відповідно до вимог спеціально розробленої інструкції затвердженої технічним керівником підприємства і узгодженої з органами Держнаглядохоронпраці. 409. Загальна мережа заземлення стаціонарних і пересувних машин і механізмів повинна здійснюватися шляхом безперервного електричного з'єднання між собою заземлюючих провідників тросів і заземлюючих жил гнучких кабелів. 110. Загальний заземлюючий пристрій кар'єра повинен складатися з центрального заземлювача магістралі заземлення заземлюючих провідників і місцевих заземлень. Опір загального заземлюючого пристрою повинен бути не більше 4 Ом. Допускається робота пересувних комплектних трансформаторних підстанцій пересувних пунктів приключення без місцевих заземлень при наявності додаткового заземлення аналогічно центральному заземлювачу підключеного до магістралі заземлення таким чином щоб при виході з строю будь-якого елементу центрального заземлювача або магістралі заземлення опір заземлення в будь-якій точці заземлюючої мережі не перевищував 4 Ом. 411. На кар'єрах не менше одного разу в місяць необхідно проводити зовнішній огляд всієї заземлюючої мережі а також вимірювання опору загального заземлюючого пристрою. Опір загального заземлюючого пристрою повинен бути не більше 4 Ом. Заземлення в районах з великим питомим опором землі допускається виконувати відповідно до Правил обладнання електроустановок. 412. Всі підключення заземлюючих провідників до корпусів машин електроустаткування та апаратів а також до заземлювачів повинні проводитися зваркою або надійним болтовим з'єднанням. 413. Перед включенням знов установленого або пересунутого електроустаткування повинен бути виміряний опір їх заземлюючих пристроїв. Результати вимірювання повинні заноситися в спеціальний журнал. 414. Після проведення підривних робіт треба проводити огляд заземлюючої мережі в зоні вибуху. 9.4. Повітряні і кабельні лінії електропередачі 415. Обладнання і експлуатація пересувних тимчасових повітряних ліній електропередачі напругою до 1000 В і вище на кар'єрах проводяться згідно з Правилами безпеки при експлуатації електрообладнання та електромереж на відкритих гірничих роботах. 416. Під повітряними лініями не повинні розміщуватися штабелі породи руди шпал рейок і інших матеріалів. 417. Відстань від нижнього фазного провода повітряної лінії електропередачі на уступі до поверхні землі при максимальній стрілі провісу проводів повинна бути не менше величин вказаних в табл. 3. Таблиця З Район проходження лінії Відстань від фазного провода до землі при напрузі до 35 кВ м Територія кар'єрів і породних відвалів 6 Місця важкодоступні для людей і недоступні для надземного транспорту 5 Укоси уступів 3 Перетинання контактного провода електрифікованої дільниці залізничних колій з лінією електропередачі від контактного провода до лінії електропередачі 2 Перетинання неелектрифікованих залізничних колій з лінією електропередачі від головки рейок 7 5 418. Горизонтальна відстань від крайніх проводів ліній електропередачі при найбільшому їх відхиленні до найближчих виступаючих частин будівель і споруд повинна бути не менша 2 м при напрузі лінії до 10 кВ і 4 м 35 і 110 кВ. 419. Горизонтальні відстані від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі стаціонарної або пересувної напругою до 10 кВ на уступі повинні бути не менше величин приведених нижче: при невідхиленому положенні до крайнього проводу контактної мережі підвішеного з польового боку опори контактного проводу 2 5 м; при невідхиленому положенні до бровки земляного полотна автомобільної дороги 2м. 420. Робота екскаваторів навантажувачів бурових станків і т.п. під лініями електропередачі які знаходяться під напругою або поблизу них допускається в тому випадку якщо машини належать власнику лінії або закріплені за ним і при умові коли відстань по повітрю від підйомної або висувної частини в будь-якому її положенні в тому числі і при найбільшому що допускається конструкцією підйомі або бічному вильоті до найближчого проводу який знаходиться під напругою буде не менше при напрузі до 1 кВ 1 5 м від 1 до 20 кВ 2 м від 35 до 110кВ 4м. При експлуатації автосамоскидів вантажопідйомністю 75 т і більше необхідно розробляти додаткові заходи з безпеки проїзду їх під контактними мережами. 421. На кар'єрних і відвальних лініях електропередачі напругою до 35 кВ допускається застосування пересувних опор. Відстань між пересувними опорами визначається за розрахунком з урахуванням кліматичних умов і не повинна перевищувати 50 м. При переході повітряних ліній електропередачі через автошляхи кріплення проводів на опорах з штирьовими ізоляторами повинно бути подвійним за виключенням переходів через привибійні автошляхи де кріплення допускається на одному ізоляторі. 422. Всі повітряні та кабельні лінії електропередачі в межах не-безпечних зон на час підривання зарядів повинні бути відімкнуті. Після вибуху перед вмиканням необхідно провести огляд цих ліній з записом результатів в спеціальний журнал. 423. Забороняється проводити роботи на лініях електропередачі під час грози. 424. Ремонт шлангових оболонок і з'єднання гнучких кабелів необхідно проводити шляхом вулканізації. Після з'єднання що вимагає відновлення жильної ізоляції кабеля останній повинен бути випробуваний на діелектричну міцність. Величина випробувальної напруги випрямленого струму повинна бути не менше 2UН. Тривалість випробування 5 хв. Примітка. При застосуванні кабельних ліній в кар'єрах і відвалах допускається проводити з'єднання відрізків кабелів довжиною не менше 100 м за допомогою спеціальних муфт з'єднувальних коробок допущених до застосування на відкритих гірничих роботах. 425. Гнучкий кабель який живить пересувні машини необхідно прокладати так щоб виключити можливість його пошкодження при- мерзання завала породою наїзда на нього транспортних засобів і механізмів. На обводненій площі кабель треба прокладати на опорах "козлах" . На початку зміни а також на протязі роботи гнучкі кабелі повинні оглядатися працівниками які обслуговують таку установку. Допускається тримати гнучкий кабель під напругою на спеціальному барабані пристрої якщо це передбачено конструкцією машини. Забороняється перетягування кабеля волоком по грунту з застосуванням механізмів. Переміщення кабеля дозволяється проводити за допомогою ковша екскаватора або механізмів з застосуванням пристроїв які виключають злом або пошкодження кабеля ізольовані насадки на зуб'я та інше за Інструкцією затвердженою технічним керівником підприємства. 426. При перенесенні екскаваторного кабеля що знаходиться під напругою обслуговуючий персонал зобов'язаний користуватися діелектричними рукавицями або спеціальними пристроями з ізолюючими рукоятками. 427. Ремонт кабеля повинен проводитися після від'єднання його від живильного пункта і розрядки від залишкових електричних зарядів. 428. В місцях перетину з залізничними коліями і автомобільними шляхами кабелі з метою захисту від пошкоджень необхідно прокладати в трубах коробах жолобах та ін. Розміри укриття повинні перевищувати ширину залізничних колій або доріг не менше ніж на 2 м в кожний бік. 429. З'єднання гнучких кабелів напругою до 1000 В які потребують в процесі роботи частих роз'єднань повинні виконуватися при допомозі спеціальних штепсельних муфт. Розетка повинна монтуватися на боці джерела живлення. 430. З'єднання багатодротових проводів з однорідного металу пересувних ліній електропередачі напругою вище 1000 В повинно проводитися за допомогою спеціальних затискувачів або скруткою за способом "ялинка" або комбінованим способом. При застосуванні багатодротових проводів або тросів з різнорідних металів необхідно застосовувати спеціальні з'єднувальні затискувачі. В кожному прогоні на один провід або трос допускається не більше трьох з'єднань. 431. Не допускається більше одного приєднання або відводу від затискувачів пускача трансформаторів і т.п. якщо це не передбачено конструкцією затискувачів або приєднувальної арматури. 9.5. Електрична тяга 432. Обладнання контактної мережі повинно відповідати діючим нормам і стандартам. Висота підвіски контактного проводу над головкою рейки на постійних коліях повинна бути не менше 6250 мм на станціях і 5750 мм на перегонах. 433. Для живлення контактних мереж електрофікованої залізниці Допускається застосування системи з заземленням одної фази або середньої точки тягового трансформатора. При цьому заземлення тягового трансформатора повинно виконуватися за межами контура захисного заземлення підстанції. 434. Висота підвіски контактного проводу над рівнем головки рейок на пересувних залізничних коліях при бічній підвісці повинна бути не менше 4400 мм. 435. Відстань від осі крайньої колії до опор контактної мережі на постійних коліях повинна бути не менше: на прямих перегонах 2750 мм і на станціях 2450 мм для електрифікованих колій які вводяться вперше в експлуатацію 3100 мм. На криволінійних ділянках колії ці відстані у всіх випадках необхідно збільшувати відповідно до габаритів наближення споруд. Взаємне розташування опор контактної мережі та сигналів повинно забезпечувати видимість останніх. На пересувних коліях при навантажуванні состава думкарів багатоковшевими портальними екскаваторами відстань між рухомим составом і проводом у світлі повинна бути не менше 800 мм; якщо ця відстань менше 800 мм на бічних вікнах електровоза необхідно обладнувати захисне огородження. 436. В межах штучних споруд відстань від пантографа і частин контактної мережі що перебуває під напругою до заземлених частин споруд повинна бути не менше: при номінальній напрузі до 1 кВ 150 мм до 4 кВ 200 мм до 10 кВ 250 мм і вище 10 кВ 350 мм. 437. Ізолятор анкеровки контактного проводу несучих і фіксуючих тросів повинен бути розташований не ближче 1 5 м від опори. 438. Всі рейкові колії які не застосовуються для руху електровозів повинні бути відокремлені від електрифікованих колій улаштуванням ізольованих стиків. 439. Робота на контактній мережі що перебуває під напругою дозволяється особам які мають на це право і тільки з спеціальних вишок змонтованих на автодрезині або на спеціальній платформі або з пересувних східців з ізольованими площадками. Роботи під напругою проводяться за нарядами. Не допускається проведення будь-яких робіт на контактній мережі під час дощу туману мокрого снігу та грози. 440. В кожній групі працюючих на контактній мережі повинен бути керівник відповідальний за безпеку робіт який має не менше ніж IV групу з електробезпеки. 441. Металеві конструкції мости шляхопроводи світлофори гідроколонки і т.п розташовані на відстані менше 5 м від частин контактної мережі що перебуває під напругою металеві опори контактної мережі та деталі кріплення ізоляторів контактної мережі на залізобетонних і кам'яних штучних спорудах і залізобетонних опорах а також приводи секційних роз'єднувачів неробочі анкеровочні вітки та вантажі комплексаторів встановлені на дерев'яних опорах повинні бути заземлені. Заземлення повинно виконуватися приєднанням заземлюємої конструкції до тягових рейок. Заземлюючі провода та місця їх приєднання до рейок і пристроїв що заземляються повинні бути доступні для контролю. 442. Приводи секційних роз'єднувачів повинні бути під замком. Кожний привод повинен мати присвоєний номер чітко написаний на його кришці. 443. Роботи на контактній мережі повинні проводитися в присутності другої особи яка повинна знаходитися в безпосередній близькості від місця роботи. 444. Електровози повинні бути обладнані блокіровками які виключають вхід у високовольтну камеру та вихід на кришу електровоза при піднятому і невідключеному струмоприймачеві. 445. Ремонт і огляд устаткування розташованого на криші електровоза повинні проводитися в депо або на спеціально виділеній колії ділянці колії з обов'язковим зняттям напруги і заземленням контактної мережі. 446. Огляд і ремонт устаткування допоміжних машин тягових двигунів і апаратури на електровозах поза депо повинні проводитися з дотриманям таких умов: електровоз зупинений і загальмований ручним гальмом; допоміжні машини і апаратура вимкнеш; струмозйомники опущені і заземлені; реверсивна рукоятка і ключ щитка керування зняті; щитки допоміжних машин і струмозйомників заблоковані; швидкодіючий вимикач вимкнений. Після повної зупинки допоміжних машин головний роз'єднувач і роз'єднувач допоміжних кіл повинні бути відключені роз'єднувальною штангою на дизель-електровозах дизель повинен бути зупинений. Ключ від щитків керування і рукоятка реверсивного механізму перед початком робіт повинні передаватися особі що проводить роботу. Машиніст електровоза навіть при нульовому показанні вольтметрів повинен упевнитися в тому що струмозйомники опущені. Ремонтні роботи повинні проводитися у відповідності з затвердженим переліком робіт по розпорядженню або в порядку поточної експлуатації. 447. На всіх перетинах електрифікованих колій з автомобільними шляхами і в пунктах де проводяться вантажно-розвантажувальні роботи повинні бути встановлені попереджувальні освітлені або які світяться плакати "Стережись контактного проводу" а біля переїздів з обох боків також габаритні ворота висота яких повинна бути меншою висоти підвіски контактного проводу не менше ніж на 0 5 м. 448. На мостах шляхопроводах і пішоходних містках які прохо-дять над електрифікованими коліями повинні встановлюватися суцільні захисні щити висотою не менше 2 м і шириною не менше 1 м по обидва боки від контактного проводу. 9.6. Освітлення 449. Для освітлювальних мереж в кар'єрі а також світильників на пересувних машинах механізмах і агрегатах повинна застосовуватися електрична система з ізольованою нейтраллю при лінійній напрузі не вище 220 В. При застосуванні спеціальних видів освітлення допускається напруга вище 220 В. Для живлення ручних переносних ламп повинна застосовуватися лінійна напруга не вище 36 В змінного струму і до 48 В постійного струму. При застосуванні тепловозної тяги допускається використання для цієї мети постійного струму напругою до 75 В. 450. Всі місця робіт на підприємстві повинні бути освітлені згідно з нормами наведеними в табл. 4. Таблиця 4 Об'єкта кар'єру Найменша освітленість лк Площина в якій нормується освітленість Примітка 1 2 3 4 Територія в районі ведення робіт 0 2 На рівні поверхні що освітлюється Район робіт що підлягає освітлюванню встановлюється технічним керівником підприємства Місця роботи машин в кар'єрі 5 Горизонтальна Освітленість повинна бути забезпечена по всій глибині і висоті дії робочого устаткування машин На породних відвалах та інших ділянках 8 Вертикальна   Місця ручних робіт 5 10 Горизонтальна Вертикальна   Місця розвантаження залізничних составів автомобілів і поїздів на відвалах приймальні перевантажувальні пункти 3 Горизонтальна Освітленість забезпечується на рівні поверхні що освітлюється Район роботи бульдозера або іншої тракторної машини 10 На рівні поверхні гусениць трактора   Місце роботи гідромоніторноі установки 5  10 Горизонтальна Вертикальна Освітленість забезпечується на всій висоті уступу що розроблюється в радіусі дії гідромоніторного струменя Місце укладки породи в гідровідвал Територія - свіженамитих гідровідвалів 5  0 2 Горизонтальна Горизонтальна   Місце проведення бурових робіт 10 Вертикальна Освітленість забезпечується на висоту станка Кабіни машин і механізмів З0 Горизонтальна На висоті 0 8 м від підлоги Приміщення землесосної установки і район землесосних зумпфів 10 Горизонтальна В приміщеннях землесосної установки на висоті 0 8 м від підлоги Зона маневрування роторного екскаватора і відвалоутворювача 10 15 Горизонтальна Вертикальна Район що підлягає освітлюванню встановлюється згідно з паспортом гірничих робіт Ремонтні площадки роторних екскаваторів Конвейєрні потокові лінії 20  25  5 Горизонтальна Вертикальна  На поверхні конвейєра   Зона обслуговування кон-вейєрних барабанів конвейєрів 10 Горизонтальна   Конвейєрні стрічки в місцях ручного відбирання порід 50 На поверхні конвейєрної стрічки На відстані не менше 1 5 м від породовідбірника проти руху конвейєрної стрічки Приміщення на дільницях для обігріву працюючих 10 Горизонтальна   Сходи спуски з уступа на уступ в кар'єрі 3     Постійні шляхи руху працюючих в кар'єрі 1 Горизонтальна   Автошляхи в межах кар'єру в залежності від інтенсивності руху 0 5-3 Горизонтальна Освітленість забезпечується на рівні руху автомашини Залізничні колії в межах кар'єру 0 5 Горизонтальна Освітленість забезпечується на рівні верхньої будови колії 451. Для освітлення відвалів і автошляхів поза межами кар'єру при живленні від окремих трансформаторних підстанцій дозволяється застосування напруги 380/220 В в мережі з заземленою нейтраллю. 452. На стаціонарних і пересувних опорах контактної мережі постійного струму напругою до 1650 В включно допускається підвіска проводів електричного освітлення та світильників що установлюються вище контактного проводу на протилежному від нього боці опори. Відстань від контактного проводу до проводів освітлення по вертикалі повинна бути не менше 1 5 м. Ізолятори освітлювальної мережі приймаються на вищу напругу 1650 В . Відстань від контактного проводу до опори при бічній підвісці повинна бути не меншою 1 м. Спільна підвіска на опорах контактного проводу і лінії зв'язку не допускається. Заміна ламп і світильників розташованих нижче освітлювальних проводів на дерев'яних опорах повинна проводитися при знятій з контактного проводу напрузі. Ремонт освітлювальної мережі заміна крюків штирів і ізоляторів перетяжка проводів та інше повинен проводитись при знятій напрузі як з контактної так і з освітлювальної мережі. Всі роботи виконуються з дотриманням заходів безпеки передба чених Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів та Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів. 9.7. Зв'язок і сигналізація 453. Кар'єр повинен бути обладнаний комплексом технічних засобів які забезпечують контроль і керування технологічними процесами і безпеку робіт в тому числі телефонним зв'язком радіозв'язком з комутатором або АТС підприємства диспетчером. Живлення пристроїв зв'язку і сигналізації за винятком спеціальних транспортних пристроїв повинно проводитись лінійною напругою не вище 220 В від освітлювальної мережі акумуляторних батарей або випрямляючих установок. Для сигнальних пристроїв крім СЦБ які живляться напругою не вище 24 В допускається виконання ліній голими проводами. Підстанції кар'єру в залежності від їх значення повинні мати телефонний або радіотелефонний зв'язок з енергодиспетчером оперативним персоналом енергопостачальної організації або з комутатором кар'єру. 454. Всі телефонні лінії кар'єрів повинні бути не менше ніж двопровідними. 455. Установки зв'язку повинні забезпечуватися захистом від перешкоджаючого і небезпечного впливу ліній високої напруги контактної мережі грозових розрядів та блукаючих струмів. 10. ВОДОВІДЛИВ І ОСУШЕННЯ 456. При обводненні родовища повинні бути розроблені і здійснені відповідні заходи по осушенню які забезпечують безпеку робіт. 457. Кожний кар'єр що не має природного стоку поверхневої і ґрунтової води повинен бути забезпечений водовідливом. Осушення родовищ корисних копалин при відкритій розробці повинно проводитися за спеціальними затвердженими у встановленому порядку проектами. Не дозволяється вести роботи з будь-якими відхиленнями від проекту без попереднього узгодження їх з відповідною проектною організацією. Устя стволів дренажних шахт штолень шурфів бурових свердловин та інших виробок повинні бути надійно захищені від проникнення через них в гірничі виробки поверхневої води. При наявності на території кар'єру зсувів поверхня зсувного масиву повинна бути огороджена нагірними канавами які захищають масив від проникнення в нього поверхневої і талої води снігу грязьових потоків. В цих випадках на кар'єрі щорічно розробляються і затверджуються технічним керівником підприємства заходи по забезпеченню безпеки робіт у кар'єрі. 458. Гірничі роботи поблизу старих затоплених виробок або інших водоймищ річки ставки озера повинні проводитися за проектами розробленими технічним керівником кар'єру і затвердженими вищестоящою організацією які передбачують залишення спеціальних ціликів які запобігають прориву води і встановлюють межі безпечного ведення робіт. Головний маркшейдер маркшейдер не пізніше ніж за місяць до наближення гірничих робіт до запобіжних ціликів повинен письмово попередити про це технічного керівника підприємства. 459. Живлення підстанцій дренажних шахт повинно проводитися по двох лініях електропередачі кожна з яких здатна забезпечити максимальне навантаження шахти. 460. Автоматизація водовідливних установок в кар'єрах і дренажних шахтах повинна забезпечити автоматичне включення резервного насоса замість вибувшого з ладу можливість дистанційного керування насосами і контроль за роботою установки з передачею сигналів на пульт керування. 461. При будівництві дренажних шахт необхідно передбачати пристрої які забезпечать на випадок прориву води безпечний вивід людей збереження устаткування. 462. При проведенні підземних дренажних виробок в породах будь-якої міцності під вищерозташованими водоносними горизонтами необхідно бурити випереджаючі свердловини довжина яких повинна бути передбачена в паспорті кріплення або в паспорті на проведення виробок в залежності від структури і міцності порід але в усіх випадках становить не менше 5 м. 463. В кожній виробці яка проходиться повинен бути запас матеріалів для спорудження в необхідних випадках тимчасової фільтруючої перемички. 464. Обсадні труби свердловини яка підробляється кар'єром повинні своєчасно зрізуватися і надійно перекриватися. 465. Провали і тріщини які виникають в процесі осушення родо-вища а також місця можливих провалів на поверхні повинні бути надійно огороджені від випадкового попадання в ці зони людей засобів транспорту і тварин. 466. Підлога камери головного водовідливу дренажних шахт повинна бути розташована на 0 5 м вище рівня головки рей відкочувальних колій в приствольних виробках. Допускається улаштування камер головного водовідливу заглибленого типу нижче рівня приствольного двору при умові розробки обладнання і реалізації заходів які забезпечують безперебійність роботи водовідливу та повну безпеку. 467. При головній водовідливній установці повинен бути водозбірник. В дренажних шахтах водозбірник повинен мати два відділення. Місткість водозбірника при відкритому водовідливі пови на бути розрахована не менше ніж на тригодинний а при підземної на чотиригодинний нормальний приплив. 468. Сумарна подача робочих насосів головної водовідливної установки повинна забезпечити протягом 20 годин відкачування максимально очікуваного добового припливу води. Установка повинна мати резервні насоси з сумарною подачею що дорівнює 20-25% подачі робочих насосів. Насоси головної водовідливної установки повинні мати однаковий напір. 469. Вода яка видаляється з кар'єру повинна скидатися в найб-лижчий водопотік або в місце яке виключає можливість її зворотнього проникнення через тріщини провали або водопроникливі породи у виробки і заболочення прилеглих територій. Скид кар'єрної і підземної води отриманої в результаті осушення родовища корисних копалин повинен проводитися тільки після їх освітлення а в необхідних випадках після очищення від шкідливих домішків. Місця скиду цієї води узгоджуються з місцевими органами санітарного нагляду та охорони навколишнього середовища. 470. Насосна камера головного водовідливу повинна з'єднуватися з стволом шахти похилим хідником який виводиться в ствол на висоті не нижче 7 м від рівня підлоги насосної станції; з приствольним двором не менше ніж одним хідником який повинен герметичне закриватися. 471. Водовідливні установки на поверхні а також трубопроводи в районах з мінусовою температурою повітря повинні бути утеплені перед зимовим періодом і закриті від можливих пошкоджень при проведенні підривних робіт. 472. Трубопроводи які прокладені на поверхні повинні мати пристрої які забезпечують повне звільнення їх від води. 473. Забороняється поблизу устя свердловин дренажних шахт роз-ведення вогнищ розморожування устя відкритим полум'ям а також стоянка машин з працюючим двигуном внутрішнього згорання. 474. Устя дренажно-вентиляційних свердловин повинно бути обсаджено перфорованими трубами які виступають над підошвою уступу на висоту 1 м труби пофарбовані в яскравий колір і на них написані номера свердловин а устя труби повинно бути закрите привареною металевою сіткою. 11. ЗАГАЛЬНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА 11.1. Боротьба з пилом та шкідливими газами 475. Склад атмосфери кар'єрів повинен відповідати встановленим нормативам по вмісту основних складових частин повітря і шкідливих домішок пилу газу з врахуванням діючих норм і стандартів. Повітря робочої зони повинно містити по об'єму 20% кисню і не більше 0 5% вуглекислого газу вміст інших шкідливих газів та речовин не повинен перевищувати величин наведених в табл. 5. Таблиця 5 Шкідливі гази і речовини   Гранично допустимі концентрації % по об'єму мг/м3 1 2 3 Газ     окисли азоту в перерахунку на N02 окис вуглецю  сірководень  сірчастий ангідрид  акролеїн  формальдегід 0 00010  0 0017  0 00071  0 00033 0 00009 0 00004 5  20  10  10  0 2  0 5 Пил:     кристалічного двоокису кремнію при вмісті його в пилу вище 70% кварц динас та ін.   1 кристалічного двоокису кремнію при вмісті його в пилу від 10 до 70% граніт шамот слюда-сирець вуглецевий пил та інше   2 кристалічного двоокису кремнію при вмісті його в пилу від 2 до 10% горючі сланці мідносульфідні руди вугільнопородний та вугільний пил глина та ін.   4 природнього та штучного азбесту а також змішаного азбестопороднього пилу при вмісті в ньому азбесту більше 10%   2 тальку слюди-флогопіту і мусковіту   4 Цементу олівіну апатиту форстериту глини   6 кам'яного вугілля з вмістом двоокису кремнію менше 2%   10 476. В усіх кар'єрах які мають джерела виділення отруйних газів від роботи автомобілів з пожежних дільниць з води яка дренується в кар'єр від підривних робіт та ін. повинен проводитися на робочих місцях відбір проб для аналізу повітря на вміст шкідливих газів не менше одного разу в квартал і після кожної зміни технології робіт відповідно до Інструкції з контролю вмісту пилу в повітрі в підприємствах гірничорудної та нерудної промисловості і відповідні інструкції для кар'єрів вугільної промисловості. Допуск робітників і технічного персоналу в кар'єр після проведення масових вибухів дозволяється тільки після перевірки та знижень вмісту отруйних газів в атмосфері до санітарних норм. 477. Для інтенсифікації природнього повітрообміну в погані провітрюваних і застійних зонах кар'єру повинна організовуватися штучна вентиляція за допомогою вентиляційних установок або інших засобів. 478. В кар'єрах в яких відмічається виділення шкідливих домішок повинні застосовуватися засоби подавлення або вловлювання пилу отруйних газів і агресивної води безпосередньо в місцях їх виділення. У випадках коли застосування засобів не забезпечує необхідного зниження запиленості повітря в кар'єрі повинна здійснюватися ізоляція кабін екскаваторів і бурових станків з подачею у них очищеного повітря. 479. В окремих кар'єрах з особливо тяжким пилогазовим режимом повинна бути організована пиловентиляційна служба. 480. Для зниження пилоутворення при екскавації гірничої маси в теплі періоди року необхідно проводити систематичне зрошення підірваної гірничої маси водою. 481. Для зниження пилоутворення на автомобільних шляхах при плюсовій температурі повітря повинно проводитись поливання шляхів водою з застосуванням при необхідності зв'язуючих добавок. 482. Робота камнерізних машин бурових станків перфораторів і електросвердел без ефективних засобів пиловловлювання або пилоподавлення забороняється. 483. На дробильно-сортувальних установках а також на ділянках перевантаження гірничої маси з конвейєра на конвейєр місця утворення пилу повинні бути ізольовані від навколишньої атмосфери за допомогою кожухів і укриттів з відсмоктуванням запиленого повітря з-під них і його наступною очисткою. 484. При ручній породовідборці на конвейєрах необхідно застосовувувати засоби пилоподавлення. 485. При наявності зовнішніх джерел запилення і загазовування атмосфери повинні бути передбачені заходи які знижують надходження пилу і газів у кар'єр. У випадку перевищення концентрації шкідливих газів в атмосфері кар'єру і відсутності засобів захисту органів дихання люди повинні бути виведені з загазованої зони. 486. При інтенсивному здуванні пилу з оголеної поверхні кар'єрів і відвалів повинні здійснюватися заходи по запобіганню пилоутворення зв'язуючі розчини озеленення та ін. . 487. Застосування в кар'єрах автомобілів бульдозерів тракторів та інших машин з двигунами внутрішнього згорання допускається тільки при наявності пристроїв які знешкоджують отруйні домішки вихлопних газів. На підприємствах повинен бути організований систематичний контроль за вмістом шкідливих домішок у вихлопних газах. Примітка. Порядок і строки впровадження засобів і пристроїв по знешкодженню отруйних домішок вихлопних газів встановлюються підприємством по узгодженню з відповідними органами Держнаглядохоронпраці. 488. Для запобігання випадків забруднення атмосфери кар'єрів і відвалів газами при займанні горючих копалин які розробляються необхідно систематично проводити профілактичні протипожежні заходи а при виникненні пожеж приймати негайні заходи по їх ліквідації. 489. При виділенні отруйних газів з дренуючої у кар'єр води повинні здійснюватися заходи які скорочують або повністю усувають фільтрацію води через укоси уступів кар'єру. 490. Оглядові колодязі і свердловини насосних станцій по відкачуванню промислової стічної води повинні бути надійно закриті. 491. Спуск робітників в колодязі для проведення ремонтних робіт дозволяється після випуску води ретельного провітрювання і попереднього заміру вмісту шкідливих газів у присутності змінного майстра. При виявленні в колодязях і свердловинах шкідливих газів або при відсутності достатньої кількості кисню всі роботи у середині цих колодязів і свердловин необхідно виконувати у шлангових протигазах. 11.2. Санітарно-побутові приміщення 492. При кожному кар'єрі або для декількох кар'єрів повинні бути обладнані адміністративно-побутові приміщення. Побутові приміщення повинні мати відділення для чоловіків і жінок і розраховуватися на кількість робітників яка проектується на час повного освоєння кар'єру. В склад побутових приміщень повинні входити: гардероби для робочого і верхнього одягу приміщення для сушіння і зне-пилення робочого одягу душові туалети пральні майстерні ремонт спецодягу і спецвзуття приміщення для чистки і миття взуття кип'ятильна станція для питної води флягові приміщеня респіраторна приміщення для особистої гігієни жінок медпункт. Адміністративно-побутові приміщення їдальні медпункт повнен розташовуватися з навітряного боку на відстані не менше 50 м від відкритих складів вугілля руди дробильно-сортувальних фабрик естакад та інших пиловиділяючих дільниць але не далі як 500 м від основних виробничих будівель. Всі ці будівлі необхідно оточувати смугою насаджень із дерев. Примітка. 492.1. Допускається розташування адміністративно-побутових приміщень на більшому віддаленні від борту кар'єру при умові доставки робітників у кар'єр спеціальним транспортом. 492.2. На невеликих кар'єрах дозволяється влаштовувати за узгодженням з державною санітарною інспекцією санітарно-побутові приміщення спрощеного типу. 493. Роздягальні і душові повинні мати таку пропускну здатність щоб працюючі в найбільш багаточисельній зміні витрачали на миття та переодягання не більше 45 хв. 494. Душові або лазні повинні бути забезпечені гарячою та холодною водою із розрахунку 500 л на одну душову сітку за годину і мати змішувальні пристрої з регулюючими кранами. Регулюючі крани повинні мати показники холодної та гарячої води. Труби які підводять пару і гарячу воду повинні бути ізольовані або огороджені на висоту 2 м від підлоги. Якість води яку використовують для миття обов'язково узгоджується з органами державної санітарної інспекції. 495. В душовій і приміщеннях для роздягання з відділеннями для зберігання одягу підлога повинна бути вологостійкою з неслизькою поверхнею стіни і перегородки облицьовані на висоту не менше 2 5 м вологостійкими матеріалами які допускають легку очистку і миття гарячою водою. В цих приміщеннях обов'язкова наявність кранів з шлангом для обмивання підлоги і стін. 496. Всі санітарно-побутові приміщення повинні мати приточно-витяжну вентиляцію яка забезпечує вміст шкідливих домішок в повітрі цих приміщень в межах передбачених діючими нормами і стандартами. 11.3. Медична допомога 497. На кожному кар'єрі або для групи близько розташованих кар'єрів повинен бути організований пункт першої медичної допомоги. Організація та обладнання пункту узгоджується з місцевими органами охорони здоров'я. На підприємствах з кількістю робітників менше 300 попускається медичне обслуговування працівників найближчою лікувальною установою. На кожній дільниці дразі земснаряді в цехах майстернях а також на основних гірничих і транспортних агрегатах і в чистих гардеробних душових повинні бути аптечки першої допомоги. 498. На всіх дільницях драгах і в цехах необхідно мати носилки для доставки потерпілих в медичний пункт. 499. Для доставки потерпілих або раптово захворівших на роботі з пункту медичної допомоги в лікувальну установу повинні бути санітарні машини які забороняється використовувати для іншої мети. В санітарній машині треба мати теплий одяг і ковдри які необхідні для перевезення потерпілих в зимовий період. При кількості працюючих на підприємстві до 1000 повинна бути одна машина більше 1000 дві. 500. Пункт першої медичної допомоги обов'язково обладнується телефонним зв'язком. 11.4. Виробничо-побутові приміщення 501. На кар'єрі і відвалах для обігріву робітників зимою та укриття від дощу повинні обладнуватися спеціальні приміщення розташовані не далі 300 м від місця роботи. Вказані приміщення повинні мати столи стільці для сидіння умивальник з милом питний фонтанчик при наявності водопроводу або бачок з кип'яченою питною водою вішалку для верхнього одягу. Температура повітря в приміщенні для обігріву повинна бути не менше +20 °С. 502. Кабіни екскаваторів бурових станків та інших механізмів повинні бути утеплені та обладнані безпечними опалювальними приладами. 503. На відкритих розробках повинні бути обладнані відповідно до загальних санітарних правил закриті туалети в зручних для користування місцях. 504. На кожному підприємстві повинно бути організоване прання спецодягу а також ремонт взуття та спецодягу. 11.5. Водопостачання 505. Кожне підприємство зобов'язано забезпечити всіх працюючих питною водою. 506. Користування водою з джерел кар'єру для господарчо-питних потреб допускається після спеціального дозволу на це органів державної санітарної інспекції. 507. Водонапірні споруди поверхневих джерел води а також свердловин і пристрої для збирання води повинні бути огороджені від забруднення. Для джерел призначених для питного водопостачання обов'язково установлюється зона санітарної охорони. 508. Персонал який обслуговує місцеві установки по приготуванню питної води повинен проходити медичний огляд і обстеження відповідно діючих санітарних норм. 509. Посуд для питної води повинен виготовлятися з оцинкованого заліза або за узгодженням з державною санітарною інспекцією з інших матеріалів які легко очищати і дезинфікувати. Посуд для питної води повинен бути обладнений кранами фонтанного типу захищений від забруднення кришками замкнутими на замок і не менше одного разу на тиждень промиватися гарячою водою або дезинфікуватися. 12. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА 510. При наявності на кар'єрах розрізах і приїсках радіаційно-небезпечних факторів повинен здійснюватися комплекс організаційно-технічних заходів які забезпечують виконання вимог діючих Норм радіаційної безпеки та Основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань. Віднесення кар'єрів розрізів приїсків до радіаційно-небезпечних виробництв а також розробка і затвердження вказаних заходів проводиться адміністрацією підприємства і органами держсаннагляду з залученням спеціалізованої організації. Для встановлення ступеню радіоактивної забрудненості кар'єрів розрізів і приїсків необхідно проводити обстеження радіаційної обстановки в строки узгоджені з місцевими органами держнаглядохоронпраці але не менше одного разу на три роки. 511. Підприємства які ведуть розробку корисних копалин з підвищеним радіаційним фоном зобов'язані здійснювати радіаційний контроль. Перевірку радіаційного фону необхідно проводити на робочих місцях та в інших зонах узгоджених з органами санітарного нагляду з реєстрацією результатів в спеціальному журналі. 512. Радіаційний контроль повинен встановлювати: а рівень радіаційно-небезпечних факторів у робочій та суміжних зонах ведення робіт; б відповідність радіаційної обстановки допустимим нормам; в виявлення та оцінку основних джерел підвищеної радіаційної небезпеки; г ступінь впливу комплексу радіаційно-небезпечних факторів на працюючих; д рівень забруднення радіоактивними речовинами зовнішнього середовища і оцінку ступеня впливу радіаційних факторів на населення що мешкає в районі розташування гірничого підприємства. 513. Адміністрація кар'єру розрізу зобов'язана щорічно складати узгоджені з органами санітарного і гірничого нагляду заходи по радіаційному захисту робітників які б обмежували опромінювання працюючих від усіх зовнішніх і внутрішніх джерел променевого впливу. 514. Працівники які приймаються на роботу на підприємство з радіаційними джерелами опромінювання обов'язково проходять навчання по радіаційній безпеці та перевірку знань. Повторне навчання необхідно проводити не менше одного разу у три роки. 515. На кар'єрах з підвищеною радіаційною обстановкою гірничі роботи повинні проектуватися і проводитися з максимально підвищеною ефективністю повітрообміну шляхом раціонального розташування розкриваючих траншей відвалів і споруд з урахуванням рози вітрів. При можливих нагромадженнях радіоактивних домішок в окремих зонах кар'єру які перевищують допустиму концентрацію ДК необхідно здійснювати штучну вентиляцію таких зон. 516. Штучне провітрювання кар'єрів повинно забезпечувати зниження наявності радіоактивних домішок у повітрі до рівня ДК. Вентиляційні установки які подають повітря для провітрювання необхідно розташовувати в зонах з чистим повітрям. Швидкість вентиляційного струменя повинна бути достатньою для ефективного виносу шкідливих домішок за межі забруднених зон і складати не менше 0 6 м/с для висхідних потоків і 0 25 м/с для горизонтальних струменів. 517. На кар'єрах з незадовільною радіаційною обстановкою необхідно для захисту органів дихання від пилу і радіоактивних аерозо-лей забезпечити працюючих в кабінах протягом всього року і на відкритому повітрі в літній час респіраторами "Лепесток-5" а взимку Для робіт на відкритому повітрі клапанними респіраторами типу "Астра-2". 518. Для пилоподавлення на кар'єрах необхідно здійснювати комплекс заходів які забезпечують зниження запиленості та рівня радіаційного фону до санітарних норм. 519. Кар'єрні води повинні максимально використовуватися в тех-нологічних процесах переробки руд. Скид кар'єрної води на поверхню землі і в непроточні водойми при вмісті радіонуклідів у воді вище 3.10-9 кюрі/л забороняється. Подача води в кар'єр для пилоподавлення повинна здійснюватися по трубопроводу не зв'язаному з питним. Забороняється забір води для цієї мети з джерел які не контролюються. 520. Гірниче устаткування перед відправленням в ремонт повинно проходити дозиметричний контроль при радіоактивному забрудненні необхідно проводити його дезактивацію. Перед здачею в металобрухт устаткування обов'язково дезактивують. Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання від поверхні устаткування яке відправляють в ремонт і здають в металоб- рухт не повинна перевищувати 50 мкР/год. Дезактивацію устаткування кар'єру сортувальних фабрик необхідно проводити на спеціальній площадці з твердим покриттям і водостоком в спеціальну ємкість. Скид змивної води на земну поверхню забороняється. 521. Вантажно-розвантажувальні роботи та інші виробничі операції повинні бути максимально механізовані. Перевезення гірничих порід і корисних копалин необхідно здійснювати спеціальним транспортом використання якого для іншої мети забороняється. Всі операції з рудою на території поверхневого комплексу кар'єрів повинні проводитися з застосуванням засобів пилоподавлення. 522. Виробничі зони де сортуються і складаються руди з підвищеною радіоактивною забрудненістю необхідно огороджувати по всьому периметру. Входи і проїзди в них повинні охоронятися з установленням забороняючих знаків знак радіаційної небезпеки за діючими нормами і стандартами і написів "Вхід в'їзд заборонений". 523. Навкруги промислових площадок гірничодобувного підприємства установлюється санітарно-захисна зона розміри якої визначаються проектом. Використання земель у санітарно-захисній зоні для сільськогосподарських угідь дозволяється за узгодженням з органами державного санітарного нагляду. 524. Персонал зайнятий добуванням руди з підвищеним радіоактивним фоном при санітарно-побутовому обслуговуванні повинен бути виділений в окремий потік і підлягає радіометричному контролю чистоти шкіряного покриву. Прання спецодягу необхідно проводити не менше одного разу на тиждень. 525. По закінченні відробки родовища з підвищеним радіоактивним фоном землі порушені в результаті діяльності гірничодобуваючого підприємства підлягають рекультивації. Санітарно-гігієнічна рекультивація здійснюється відповідно до проекту розробленому спеціалізованою проектною організацією та узгодженому з органами держсаннагляду Держнаглядохоронпраці і адміністрацією території. 526. Порядок використання відвалів гірничих порід і слаборадіоактивних твердих відходів з залишковим вмістом урану менше 0 005% визначається Тимчасовими критеріями для прийняття рішень і організації контролю при використанні будівельних матеріалів. 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ 527. Посадові особи підприємств і організацій які ведуть розробку корисних копалин відкритим способом а також інженерно-технічні працівники установ що здійснюють проектування конструювання дослідження та інші роботи для цих підприємств і організацій винні в порушенні цих Правил несуть особисту відповідальність незалежно від того призвело чи не призвело це порушення до аварії або нещасного випадку. Видача посадовими особами вказівок або розпоряджень що примушують підлеглих порушувати ці Правила безпеки та інструкції до них самовільне відновлення робіт зупинених органами Держнаглядохоронпраці а також неприйняття цими особами заходів по усуненню порушень які допускаються в їх присутності підлеглими посадовими особами або робітниками є найгрубішими порушеннями Правил. В залежності від характеру допущених порушень і їх наслідків керівники спеціалісти і робітники притягуються до дисциплінарної адміністративної матеріальної або кримінальної відповідальності в порядку встановленому законодавством. Додаток до п. 179 ІНСТРУКЦІЯ ПО СКЛАДАННЮ ПЛАНІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ ДЛЯ ДРАГ І ЗЕМСНАРЯДІВ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Для кожної драги і кожного земснаряду що знаходиться в ек-сплуатації повинен бути складений план ліквідації аварій. 2. В плані ліквідації аварій повинні передбачатися: а можливі аварії та умови небезпечні для життя людей пожежі затоплення зрив з якорів прорив греблі дамб посадка на мілину та ін. ; б заходи по рятуванню людей яких аварія застигла на дразі або земснаряді; в заходи по ліквідації аварій а також дії інженерно-технічних працівників і робітників при виникненні аварій; г місця знаходження засобів для рятування людей і ліквідації аварії; д дії ВГРС ВГРК при ліквідації аварії. 3. План ліквідації аварій щорічно складається або переглядається технічним керівником драги або земснаряду узгоджується з начальником гірничорятувальної служби інструктором добровільної дружини і начальником пожежної частини і затверджується технічним керівником підприємства за 15 днів до початку наступного року сезону роботи . 4. План ліквідації аварій повинен містити: а оперативну частину складену за формою згідно з додатком 1; б розподіл обов'язків між окремими особами які беруть участь у ліквідації аварії згідно з додатком 2; в список посадових осіб і установ яких повинно негайно повідомити про аварію за формою згідно з додатком 3 . До оперативної частини плану ліквідації аварій повинні бути прикладені такі документи: а план гірничих робіт з нанесенням місць розташування підсобних будівель гребель дамб перемичок переправ з відміткою рівня води та глибини водойми; б попалубна схема драги і земснаряду з нанесенням розташування основного устаткування та виходів; в схема протипожежного водопроводу; г схема електропостачання; д схема аварійного освітлення; е схема розташування водонепрониклих переборок люків і монтажних прорізів. 5. План ліквідації аварій з усіма додатками повинен бути на дразі земснаряді та у технічного керівника підприємства дільниці гідромеханізації та командира ВГРС. Крім того оперативна частина плану повинна бути вивішена в драгерському приміщенні. 6. Список осіб і установ яких треба викликати при аварії повинен знаходитися на телефонній станції підприємства. 7. Відповідальним керівником робіт по ліквідації аварії є начальник або технічний керівник драги земснаряду. До прибуття начальника або технічного керівника драги земснаряду відповідальним керівником робіт по ліквідації аварії є змінний драгар змінний інженер . 8. При змінах в технології або організації робіт які приводять до невідповідності заходів плану фактичному положенню в план ліквідації аварій в добовий строк повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення з якими треба ознайомити всіх інженерно-технічних працівників і робітників робочих місць до яких відносяться внесені зміни. 2. ОСНОВНІ ВКАЗІВКИ ПО СКЛАДАННЮ ОПЕРАТИВНОЇ ЧАСТИНИ ПЛАНУ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ А. Загальні положення 9. Оперативною частиною плану ліквідації аварій повинні бути охоплені всі гірничі роботи і всі види можливих аварій на дразі або земснаряді які можуть загрожувати безпеці людей. 10. Оперативна частина плану ліквідації аварій не повинна вміщувати заходи які не мають прямого відношення до ліквідації аварії вказівок про відновлювальні роботи та інше. Б. Основні заходи по рятуванню людей яких аварія захопила на дразі або земснаряді 11. В оперативній частині плану ліквідації аварій повинні бути передбачені: а способи оповіщення про аварію працюючих на всіх виробничих Ділянках шляхи виходу людей з аварійних місць дії ІТР відповідаючих за виведення людей виклик ВГРС ВГРК ППК і шляхи проходження ВГРС ВГРК ППК для рятування людей; б використання транспорту для швидкого виведення людей з аварійної дільниці та пересування ВГРС ВГРК ППК до місця аварії; в призначення осіб які відповідають за виконання окремих заходів і розстановка постів безпеки; г необхідність і послідовність припинення подачі електроенергії на аварійну дільницю; д методи та засоби рятування людей при затопленні перекиданні драги земснаряду*. е способи рятування людей у випадках раптового прориву греблі дамб та іншого. Посадка людей в човни повинна проводитися з боку протилежного крену драги або земснаряду. Додаток 1 до Інструкції ЗАТВЕРДЖУЮ Технічний керівник підприємства    " "      19   р. ФОРМА оперативної частини плану ліквідації аварій Номера позицій види аварій та місця їх виникнення Заходи по рятуванню людей та ліквідації аварії Особи які відповідають за виконання заходів та виконавці Місце знаходження засобів для рятування людей і ліквідації аварій Дії ВГРС або добровільної рятувальної команди і пожежної частини Додаток 2 до Інструкції РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ  між окремими особами які беруть участь у ліквідації аварій і порядок їх дій  1. Відповідальний керівник робіт по ліквідації аварії: а негайно приступає до виконання заходів передбачених оперативною частиною плану ліквідації аварій; б знаходиться постійно на командному пункті ліквідації аварії; в перевіряє чи викликана ВГРС ВГРК пожежна команда; г виявляє кількість працюючих яких застигла аварія; д керує роботами згідно з планом ліквідації аварій; е заповнює оперативний журнал по формі згідно з додатком 4 ; ж приймає інформацію про хід рятувальних робіт. 2. Директор і технічний керівник підприємства: а надають допомогу в ліквідації аварії не втручаючись в оперативну роботу виконуючи оперативні завдання відповідального керівника робіт по ліквідації аварії; б приймають заходи по доставці на драгу земснаряд людей та устаткування які необхідні для ліквідації аварії; в організовують медичну допомогу потерпілим. 3. Головний механік і головний енергетик підприємства: а забезпечують безперервну подачу електроенергії; б приймають заходи по забезпеченню аварійних робіт додатковим устаткуванням. 4. В необхідних випадках технічний керівник підприємства може взяти на себе керівництво роботами по ліквідації аварії. 5. Начальник зв'язку повинен прибути в приміщення центральної телефонної станції та забезпечити безперервну роботу зв'язку. 6. Телефоністка телефонної станції після отримання повідомлення про аварію негайно оповіщає всіх осіб і установи згідно з списком. Після отримання повідомлення про аварію телефоністка припиняє розмови з особами що не мають безпосереднього відношення до аварії яка сталася та забезпечує першочерговість переговорів осіб зв'язаних з ліквідацією аварії. 7. При веденні рятувальних робіт і ліквідації аварії обов'язковими до виконання є тільки розпорядження відповідального керівника робіт по ліквідації аварії. Додаток З до Інструкції форма СПИСОК посадових осіб та установ які повинні бути негайно сповіщені про аварію Установа або посадова особа   Прізвище ім'я. Номер телефона Адреса по батькові Службового Домашнього Службова Домашня 1 2 3 4 5 6 1. ВГРС ВГРК яка обслуговує підприємство           2. Пожежна команда у випадку пожежі           3. Начальник драги земснаряду           4. Технічний керівник драги земснаряду           5. Директор підприємства           6. Технічний керівник підприємства           7. Головний механік підприємства           8. Головний енергетик підприємства           9. Заступник керівника підприємства по охороні праці           10. Головний лікар лікарні           1 1 . Місцевий орган Держ-наглядохоронпраці територіальне управління інспекція           12. Профком підприємства           13. Районний відділ СБ           14. Районний відділ МВС           15. Прокуратура           Додаток 4 до Інструкції форма Оперативний журнал по ліквідації аварії      дряга                                              Підприємство  земснаряд                                          дільниця  Місце аварії Час виникнення аварії: рік місяць число години хвилини Дата Години і хвилини Зміст завдань по ліквідації аварії і строк виконання Відповідальні особи за виконання завдання Відмітка про виконання завдань число години хвилини 1 2 3 4 5 Відповідальний керівник робіт по ліквідації аварії Командир ВГРС ВГРК