НПАОП 26.6-1.02-00

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

ДНАОП 1.6.10-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів Дата введення 01.02.2001 1. Галузь застосування Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів далі - Правила поширюються на всі організації і підприємства незалежно від форм власності котрі виготовляють бетонні та залізобетонні конструкції і вироби з бетону будь-якого виду. Правила встановлюють вимоги охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів притрасових полігонів дільниць і інших об'єктів під час будівництва ремонту та утримання автомобільних доріг мостів промислових і цивільних будівель та споруд. Вимоги даних Правил є обов'язковими для виконання працівникам виробничих об'єднань комбінатів заводів науково-дослідницьких проектних проектно-конструкторських пусконалагоджувальних ремонтних та інших організацій усіх форм власності що виробляють монолітний та збірний залізобетон і бетонні конструкції та вироби із нього. З введенням в дію цих Правил вважати такими що втратили чинність на території України "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві збірних залізобетонних і бетонних конструкцій та виробів" затверджені Мінбудматеріалів СРСР 06.01.1987 р. № 11. 2. Нормативні посилання № п/п Позначення нормативного акта Назва Ким коли зат- верджено реєстра- ція в Мінюсті 1 2 3 4 1 Закон України Про охорону праці Постанова Верхов- ної Ради України від 14.10.1992 р. № 2695-XII 2 Закон України Про охорону навколиш- нього природного середо- вища Постанова Верхов- ної Ради УРСР від 4 липня 1991 р. 3 ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпеч- ної експлуатації вантажо- підіймальних кранів Наказ Держнагляд- охоронпраці від 16.12.93 № 128 4 ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском Зміни: Наказ Держнагляд- охоронпраці від 18.10.94 № 104 від 11.07.97 № 28 5 ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і во- догрійних котлів Зміни: Наказ Держнагляд- охоронпраці від 26.05.94 № 51 від 11.07.97 № 182 6 ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води Наказ Держнаглядо-хоронпраці України від 08.09.98 № 177. Зареєстровано в Мінюсті 07.10.98 за № 636/3076 7 ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних 7.12.71 Держгіртех- нагляд СРСР компресорних установок повітропроводів і газопроводів 1 2 3 4 8 ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем га- зопостачання України Наказ Держнагляд- охоронпраці від 01.10.97 № 254. Зареєстровано в Мінюсті 15.05.98 за № 318/2758 9 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуа- тації електроустановок спо- живачів Наказ Держнагляд- охоронпраці від 09.01.98 № 4. Зареєстровано в Мінюсті 02.09.97 за № 374/2178 10 ДНАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0 07 МПа 0 7 кгс/см2 во- догрійних котлів і водопіді- грівачів з температурою нагріву води не вище 115 0С Зміни: Наказ Держнагляд- охоронпраці від 23.07.96 № 125. Зареєстровано в Мінюсті 5.11.96 за № 655/1680. Наказ Держнаглядохоронпраці від 24.07.97 № 206. Зареєстровано в Мінюсті 28.08.97 за № 355/2159 11 ДНАОП 0.00-4.03.98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923 12 ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці Наказ Держнагляд- охоронпраці Укра- їни від 17.02.99 № 27. Зареєстровано в 1 2 3 4 Мінюсті 21.04.99 за № 248/3541 13 ДНАОП 0.00-4.21-93 Типове положення про службу охорони праці Зміни: Наказ Держнаглядо-хоронпраці України від 3.08.93 № 73. Зареєстровано в Мінюсті 30.09.93 р. за № 140. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.05.96 № 82. Зареєстровано в Мінюсті 20.08.96 за № 461/1486 14 ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок за- безпечення працівників спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивіду- ального захисту Наказ Держнагляд- охоронпраці від 29.10.96 № 170. Зареєстровано в Мінюсті 18.11.96 за № 667/1692 15 ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб які зобов'язані прохо- дити попередню і періодич- ну перевірку знань з охоро- ни праці Наказ Держнагляд- охоронпраці від 11.10.93 № 94. Зареєстровано в Мінюсті 20.10.94 за № 154 16 ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою Наказ Держнагляд- охоронпраці від 30.11.93 № 123. Зареєстровано в Мінюсті 23.12.93 за № 196 17 ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні МВС України 14.06.95. Зареєстровано в Мінюсті 08.01.98 за № 7/2447 1 2 3 4 18 ДНАОП 0.03-1.07-73 Санітарні правила органі- зації технологічних проце- сів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73 Мінохорони здоров'я СРСР 1973 19 ДНАОП 0.03-3.01-71 Санітарні норми проекту- вання промислових підпри- ємств СН 245-71 Мінохорони здо- ров'я СРСР 1971 20 ДНАОП 0.03-3.12-84 Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84 Мінохорони здо- ров'я СРСР 1984 21 ДНАОП 0.03-3.14-85 Санітарні норми допусти- мих рівнів шуму на робо- чих місцях № 3223-85 Мінохорони здо- ров'я СРСР 1985 22 ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклі- мату виробничих примі- щень № 4088-86 Мінохорони здо- ров'я СРСР 1986 23 ДНАОП 0.03-3.20-90 Орієнтовно безпечні рівні впливу ОБУВ шкідливих речовин у повітрі робочої зони № 5203-90 Зміни: 1 2 Мінохорони здо- ров'я СРСР 1990 № 5801-91 № 6062-91 24 ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій Наказ Мінохорони здоров'я України від 31.03.94 № 45. Зареєстровано в Мінюсті 21.06.94 за № 136/345 25 ДНАОП 0.03-8.07-94 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх Наказ Мінохорони здоров’я України від 31.03.94 № 45. Зареєстровано в Мінюсті 28.07.94 № 176/385 1 2 3 4 26 ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці жінок Наказ Мінохорони здоров’я України від 29.12.98 № 256. Зареєстровано в Мінюсті 30.03.94 № 51/260 27 ДНАОП 0.05-3.14-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям автомобільного транспорту і шосейних доріг Зміни: 1. 2. 3. Постанова Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 20.02.80 № 43/П-2 № 120/П-6 № 289/П-8 № 476/П-12 28 ДНАОП 0.05-8.04-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442 29 НАОП 1.1.21-5.06-80 Інструкція з організації безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на території підприємств і організацій нафтопереробної та нафтохімічної промисловості Міннафтохімпром СРСР від 11.04.80 30 НАОП 1.4.10-1.04-86 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних ро- ботах Мінхіммаш СРСР 22.05.86 31 НАОП 1.6.10-1.01-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів. Частина 1 частина ІІ Мінпромбудматеріалів СРСР 19.12.77 1 2 3 4 32 НАОП 6.1.00-2.20-84 ОСТ 36 100.2.03-84. Засо- би малої механізації. Мон- таж пристроїв та інстру- менту. Загальні вимоги без- пеки та ергономіки Мінмонтажспецбуд СРСР 1984 33 НАОП 6.1.00-4.01-86 Положення про комплекс- ну систему управління охо- роною праці в системі Мін- шляхбуду УРСР Міншляхбуд УРСР 1.08.86 34 НАОП 6.1.00-4.02-78 Положення про функціо- нальні обов'язки керівників та інженерних працівників з питань охорони праці Міншляхбуд УРСР 19.09.78 35 ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове і елек- трошлакове. Вимоги безпе- ки Держстандарт України 1994 р. 36 ДСТУ 2489-94 ГОСТ 12.3.047-94 ССБП. Контактне зварю- вання. Вимоги безпеки Держстандарт України 1994 р. 37 ДСТУ 2514-94 Станції компресорні пере- сувні. Вимоги безпеки Держстандарт України 1994 р. 38 ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факто- ры. Классификация СТ СЭВ 790-77 Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 18.11.74 № 2551 39 ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требо- вания безопасности Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 06.06.83 № 2473 40 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 29.09.88 № 3388 1 2 3 4 41 ГОСТ 12.1.007-76* ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 10.03.76 № 579 42 ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопас- ность. Термины и опреде- ления Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 28.05.76 № 1349 43 ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ. Взрывобезопас- ность. Общие требования Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 8.06.76 № 1581 44 ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безо- пасность. Общие требова- ния Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 13.07.90 № 2190 45 ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Об- щие требования Затверджено поста- новою Держбуду СРСР від 18.09.78 № 180 46 ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Класси- фикация СТ СЭВ 1928-79 Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 31.10.80 № 5237 47 ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопас- ность. Защитное заземле- ние зануление Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 15.05.81 № 2404 48 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нор- мы освещения строитель- ных площадок Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 25.04.85 № 58 1 2 3 4 49 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование про- изводственное. Общие тре- бования безопасности Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 06.06.91 № 807 50 ГОСТ 12.2.008-75* ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламен- ной обработки металлов и термического напыления Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 28.10.75 № 2722 покрытий. Требования бе- зопасности 51 ГОСТ 12.2.009-80* ССБТ. Станки металлооб-рабатывающие. Общие требования безопасности Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 04.06.80 № 2536 52 ГОСТ 12.2.017-93 Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности Затверджено Держстандартом СРСР 1993 р. 53 ГОСТ 12.2.022-80* ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности Затверджено Держ- стандартом СРСР 1980 р. 54 ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 26.04.78 № 1102 55 ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 26.04.78 № 1100 56 ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование про- изводственное. Общие эр- гономические требования Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 17.07.80 № 3679 1 2 3 4 57 ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование про- изводственное. Общие требования безопасности к рабочим местам СТ СЭВ 2695-80 Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 11.11.81 № 4883 58 ГОСТ 12.2.062-81* ССБТ. Оборудование про- изводственное. Ограждения защитные СТ СЭВ 2696- 80 Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 30.10.81 № 4772 59 ГОСТ 12.3.001-85 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безо- пасности к монтажу испы- таниям и эксплуатации Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 10.11.85 № 3559 60 ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности СТ СЭВ 3518-81 Зміни: 1. 2. Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 25.04.75 № 106 1980 р. 1991 р. 61 ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство по- крытий металлических и неметаллических неоргани- ческих. Общие требования безопасности Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 4.09.75 № 2328 62 ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузоч- но-разгрузочные. Общие Затверджено поста- новою Держстан- требования безопасности СТ СЭВ 3518-81 дарту СРСР від 23.03.76 № 670 63 ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ. Средства индивиду- альной защиты рук от виб- Затверджено поста- новою Держстан- рации. Общие технические требования дарту РФ від 9.07.97 № 328 64 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивиду- альной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия Затверджено Держ- стандартом СРСР від 2.02.75 № 491 1 2 3 4 65 ГОСТ 12.4.013-85Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические усло- вия Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 13.05.85 № 1336 66 ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 24.05.76 № 1267 67 ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 26.10.76 № 2394 68 ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индиви- дуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 13.05.85 № 1335 69 ГОСТ 12.4.035-78* ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросвар- щиков. Технические усло- вия Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 19.01.78 № 109 70 ГОСТ 12.4.044-87 ССБТ. Костюмы женские для защиты от повышен- ных температур. Техничес-кие условия Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 25.09.87 № 3677 71 ГОСТ 12.4.045-87 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышен- ных температур. Техничес- кие условия Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 25.09.87 № 3675 72 ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индиви- дуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испы- таний Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 29.10.87 № 4082 1 2 3 4 73 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ог- раждения предохранитель- ные инвентарные. Общие Затверджено поста- новою Держбуду СРСР технические условия від 13.04.89 № 66 74 ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Поя- са предохранительные. Об- щие технические условия Затверджено поста- новою Держбуду СРСР від 16.12.86 № 52 75 ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Ка- наты страховочные. Общие технические условия Затверджено поста- новою Держбуду СРСР від 25.12.81 № 234 76 ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая пиг- ментная порошок алюми- ниевый . Технические усло- вия Затверджено поста- новою Держстан- дарту РФ від 7.09.95 № 1015 77 ГОСТ 14254-96 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытания Затверджено постановою Держстандарту РФ від 5.07.96 № 975 78 ГОСТ 17269-71* Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60 Затверджено поста- новою Держстан- и РУ-60 му. Технические условия дарту СРСР від 15.11.71 № 1865 79 ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые техни- ческие. Технические усло- вия Затверджено поста- новою Держстан- дарту України від 15.10.93 № 87 80 ГОСТ 2761-84* Источники централизован- ного хозяйственно-питье- вого водоснабжения. Гиги- енические технические требования и правила вы- бора Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 17.02.84 № 1138 1 2 3 4 81 ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия Затверджено Держстандартом СРСР 1986 р. 82 ГОСТ 2874-82* Вода питьевая. Гигиени- ческие требования и конт- роль за качеством Затверджено поста- новою Держстан- дарту СРСР від 21.07.82 № 825 83 СНиП 2.09.02-85* Производственные здания Затверджено поста- новою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 287 84 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги Затверджено поста- новою Держбуду СРСР від 20.08.85 № 133 85 СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование Затверджено Жит- лобудом СРСР від 17.06.91 № 117 Додаток наказ ДержкомжитлобудуУкраїни від 29.12.94 № 106 86 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий Затверджено Жит- лобудом СРСР від 12.10.85 № 315 Додаток наказ Держкомжитлобуду України від 28.11.91 №20 та від 29.12.94 № 106 87 СНиП II-4-79 Естественное и искусст- венное освещение Затверджено поста- новою Держбуду СРСР від 27.06.79 № 100 88 СНиП ІІІ-38-75 Железные дороги Затверджено поста- новою Держбуду 1 2 3 4 СРСР від 30.10.75 № 182 89 СНиП ІІ-39-79 Железные дороги колеи 1520 мм Затверджено поста- новою Держбуду СРСР від 14.07.76 № 107 90 СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы про- мышленных предприятий Затверджено поста- новою Держбуду СРСР від 10.05.80 № 121 91 СНиП 2.09.04-87 Административные и быто- вые здания Затверджено поста- новою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313 92 СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве Затверджено постановою Держбуду СРСР від 09.06.80 № 82 93 ДБН В.1.4-97 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будів- ництва та будіндустрії і будматеріалів України Затверджено Держ-коммістобудом України 1997 р. 94 ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 05.10.94 № 48 95 ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення складування та зберігання матеріалів виробів конструкцій і устаткування в будівництві Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 07.07.95 № 134 96 РСТУ УССР 1735-87 Лестницы деревянные и металлические. Общие технические условия Затверджено Держпланом УРСР від 28.03.87 № 9 3. Загальні вимоги 3.1. Виготовлення бетонних і залізобетонних виробів впливає на працюючих такими небезпечними та шкідливими факторами: підвищеним рівнем концентрації пилу та шкідливих газів в повітрі робочої зони; підвищеним рівнем шуму та вібрації на робочому місці; рухомими частинами обладнання а також машин і механізмів та матеріалів що пересуваються; підвищеною температурою та вологістю повітря; підвищеною температурою обладнання та вихідних матеріалів; напругою в електричних ланцюгах котрі підходять до електроустановок та апаратів; підвищеним рівнем радіації інфрачервоної ультрафіолетової радіоактивної ; вибухонебезпечними сумішами парів та газів з повітрям та токсичністю цих сумішей як і окремих реагентів; гострими кромками та задирками на поверхні металевих заготовок деталей та виробів. 3.2. Під час організації виробництва залізобетонних та бетонних конструкцій повинно бути забезпечено: санітарно-гігієнічні умови в робочій зоні виробничих приміщень за ГОСТ 12.1.005-88; шум в робочій зоні не повинен перевищувати норм ГОСТ 12.1.003-83*; гігієнічні норми вібрації за ГОСТ 12.1.012-90. 3.3. Виробниче обладнання повинно відповідати вимогам безпеки за ГОСТ 12.2.003-91 ДНАОП 0.03-1.07-73 та пожежної безпеки за ДНАОП 0.01-1.01-95 а також НАОП 6.1.00-2.20-84. 3.4. Виробниче обладнання у приміщеннях розташовується згідно проекту при цьому ширина проходів у цехах не повинна бути менше м: основних 1 5; між устаткуванням 1 2; між будівельними конструкціями будівель і устаткуванням 1 0; до обладнання для його обслуговування та ремонту 0 7. Ширина проходів біля робочих місць збільшується на 0 75 м при односторонньому розташуванні робочих місць від проходів і проїздів та не менше як на 1 5 м при розташуванні робочих місць по обидва боки від проходів і проїздів. 3.5. Керівник власник підприємства повинен ознайомити працюючих з умовними позначеннями внутрішньозаводської сигналізації. Сигнальні пристрої мають бути розташовані так щоб їх було видно з усіх робочих місць. Сигнальні пристрої електричні дзвінки лампочки сирени повинні бути захищені від механічних пошкоджень. 3.6. Установка розташування ремонт та експлуатація посудин що працюють під тиском повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07-94. 3.7. Улаштування установка та експлуатація парових котлів економайзерів з робочим тиском 0 07 МПа 0 7 кГс/см2 повинна відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.26-96 а водогрійних котлів з температурою води більше 115 0С повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.08-94. 3.8. Установка та експлуатація стаціонарних компресорів потужністю від 14 кВт і вище а також повітропроводів та газопроводів повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок повітропроводів і газопроводів ДНАОП 0.00-1.13-71 та ДСТУ 2514-94. 3.9. Улаштування установка та експлуатація вантажопідіймальних машин повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-93. 3.10. Улаштування розташування та експлуатація електроустановок повинні відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98 та ПТЕ і ПТБ при експлуатації електроустановок споживачів ПУЕ та іншим діючим нормативним актам з електробезпеки. 3.11. Установка та експлуатація металорізних верстатів повинні провадитися у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.009-80*. 3.12. Інвентарні риштування драбини люльки тощо що застосовуються при ремонтних роботах повинні відповідати вимогам ГОСТ 26887-86 та РСТ УСРСР 1735-87. Одночасне виконання робіт на двох і більше рівнях по одній вертикалі без запобіжних пристроїв не дозволяється. 3.13. Пульти управління виробничим обладнанням та технологічними лініями розташовані в зоні з вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони вище гранично допустимої концентрації і рівні звуку більше 85 дБА мають бути в ізольованих кабінах. 3.14. Для виконання періодичного змащування обладнання необхідно мати пристрої або пристосування що виключають можливість контакту обслуговуючого персоналу з рухомими або струмоведучими частинами виробничого обладнання згідно ДНАОП0.00-1.21-98 та ГОСТ12.1.030-81*. 3.15. Обладнання що оснащене пневматичними приводами повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.3.001-85. Кріплення гумових шлангів до металевих трубопроводів патрубків ніпелів та штуцерів пневмо- і гідросистем повинно провадитися хомутами. 3.16. Технологічне оснащення та механізми захвати тяги упори домкрати та ін. силові форми стенди що сприймають зусилля від натягу арматури повинні підлягати контрольній перевірці на статичне навантаження що перевищує максимальне робоче навантаження у процесі виробництва на 10 %. Контрольну перевірку слід проводити не рідше одного разу на три місяці а також після ремонту або після двомісячної перерви у роботі. Результати випробувань заносяться у паспорт обладнання. 3.17. Пуск обладнання повинен провадитися персоналом який обслуговує це обладнання. Перед пуском виробничого обладнання повинна бути перевірена правильність підключення пускової електроапаратури засобів сигналізації та блокування а також положення рукояток управління. Після монтажу або модернізації виробничого обладнання пробний пуск його без установки огороджень включення засобів сигналізації та блокування а також без дозволу відповідального за монтаж або ремонт не дозволяється. 3.18. Паропроводи та конденсатопроводи повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води ДНАОП 0.00-1.11-98. 3.19. Робочі місця повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78. 3.20. Температура нагрітих поверхонь обладнання та трубопроводів у місцях можливого зіткнення з ними людини повинна відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91. 3.21. Обтиральні матеріали що застосовуються при обслуговуванні машин та механізмів слід зберігати в установлених місцях у закритих металевих ящиках згідно п. 3.3 ДНАОП 0.01-1.01-95. 3.22. Площадки обслуговування установок виробниче обладнання камери пропарювання тощо які розташовані над рівнем підлоги 0 5 м і вище повинні бути огороджені перилами висотою не менше 1 м з суцільною металевою обшивкою по низу перил на висоті не менше 0 15 м і з допоміжною планкою на висоті 0 5 м а також бути забезпечені драбинами у відповідності з ГОСТ 26887-86 та РСТ УРСР 1735-87. 3.23. Під час розташування площадок обслуговування на висоті менше 2 2 м від підлоги та виступаючі за габарити машин їх бокові поверхні мають бути пофарбовані в сигнальний колір за ГОСТ 12.4.026-76*. 3.24. Рівні звукового тиску на робочих місцях у приміщеннях та на території підприємства не повинні перевищувати припустимих величин у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.003-83*. 3.25. Робота на віброобладнанні на відкритих полігонах в умовах низьких температур повинна бути в такому режимі праці та відпочинку: після кожних 45-50 хв. роботи необхідна перерва на відпочинок протягом 10 хв. у закритих приміщеннях з температурою повітря 22 0С швидкістю руху повітря не більше 0 3 м/с і відносною вологістю у межах 40-60 %. У приміщеннях для відпочинку необхідно обладнати установку для місцевого обігрівання рук теплим повітрям. Приміщення повинно бути розташоване не більше як на відстані 150 м від робочого місця. 3.26. Контроль вимірів параметрів вібрації робочих місць та вміст пилу у повітрі повинен проводитися не рідше одного разу на рік включаючи і локальну вібрацію що передається на руки працюючих. Контроль здійснюється спеціалістами лабораторії підприємства або місцевих органів санітарного нагляду. 3.27. Працюючі які підлягають впливу у процесі трудової діяльності шуму вібрації та на інших важких і шкідливих умовах праці повинні проходити періодичний щорічний медичний огляд в порядку що встановлений ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій. 3.28. З метою запобігання несприятливого впливу шуму та вібрації що перевищують гранично допустимі рівні працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту у відповідності до ГОСТ 12.4.002-97 та ГОСТ 12.4.051-87. 3.29. В цехах виготовлення бетонних і залізобетонних виробів зони з рівнем шуму вище 85 дБА мають бути позначені знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76*. Не дозволяється перебування людей у зонах з октавними рівнями звукового тиску понад 135 дБА в будь-якій октавній смузі. 3.30. Для механізації виробництва виробів з бетону і для монтажних ремонтних та очисних робіт у робочих приміщеннях заводу повинні бути встановлені крани лебідки талі. 3.31. Роботи по огляду очистці або ремонту бетонозмішувачів су-шильних барабанів силосів бункерів шнекових конвеєрів елеваторів тунельних або ямних камер пропарювання слід виконувати по проекту виконання робіт та наряду-допуску. 3.32. Джерела виділення тепла камери пропарювання трубопроводи пари та гарячої води котли газоходи мають бути забезпечені пристроями що запобігають або обмежують виділення конвекційного або променистого тепла у виробничі приміщення вентиляція теплоізоляція екранування . 3.33. Роботи усередині тунельних та ямних камер пропарювання слід виконувати за температури повітря у камерах не вище 40 0С в спеціальному одязі по ГОСТ 12.4.044-87 та ГОСТ 12.4.045-87. Робочі місця повинні бути обладнані вентиляторами. 3.34. На бетоноукладачах живильниках самохідних візках та іншому рухомому технологічному обладнанні повинні бути барабани для змотування кабелю по якому до приводів обладнання подається електрична напруга. Припускається підвішувати кабель за допомогою кілець до тросів що натягнуті уздовж всього шляху пересування обладнання та відповідати по електробезпеці ДНАОП 0.00-1.21-98. 3.35. Рейкові шляхи рухомого технологічного обладнання повинні бути укладені на рівні підлоги та оснащені тупиковими упорами. Перед упорами для автоматичної зупинки рухомого технологічного обладнання мають бути встановлені кінцеві вимикачі. 4. Вимоги до виробничого процесу по виготовленню бетону та залізобетону 4.1. Під час організації та ведення технологічних процесів приготування бетонних сумішей на агрегатах машинах механізмах сушильних та камерах пропарювання при роботі яких виділяються шкідливі гази пил пара вони повинні бути герметичні включені у вентиляційні чи аспіраційні пило- газо- паровсмоктувальні системи. Виявлені під час експлуатації неполадки порушення щільності та герметичності негайно усуваються. В той же час повинні бути забезпечені: безпечні умови праці в зонах приготування бетонної суміші та видачі її; механізоване прибирання та утилізація відходів; застосування засобів індивідуального захисту працюючих за ДНАОП 0.00-4.26-96 та ДНАОП 0.05-3.14-80 респіратори ШБ-1 "Лепесток" за ГОСТ 12.4.028-76* окуляри захисні за ГОСТ 12.4.013-85Е які повинні відповідати гігієнічним умовам згідно ДНАОП 0.03-1.07-73. 4.1.1. Вимоги безпеки до технологічного процесу мають бути викладені у технологічній документації з урахуванням даного розділу. 4.1.2. Виробничі процеси мають відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.3.002-80. 4.2. Пуск обладнання що транспортує матеріали які пилять повинен бути зблокованим з аспіраційною системою. 4.3. Управління процесами подачі перевантаження дозування вихідних матеріалів приготування та вивантаження готових сумішей має бути дистанційним. 4.4. У відділеннях з приготування хімічних добавок під час роботи з нітритом натрію гранично допустима концентрація окислів азоту NO і NO2 в перерахунку на NO2 у робочій зоні не повинна перевищувати 5 мг/м3. 4.5. Застосування комплексних добавок під час приготування та дозування водних розчинів кожного з компонентів повинно проводитися в окремих ємкостях. Перелік добавок до бетонів та заходи щодо охорони праці під час їх застосування наведені у додатку 1. 4.6. Змішування компонентів комплексних добавок з водою повинно проводитися у дозаторі безпосередньо перед їх подачею у бетонозмішувач. 4.7. У місцях приготування водних розчинів хімічних добавок повинні бути вивішені інструкції з правил пожежної безпеки та подання першої медичної допомоги при враженні розчинами цих добавок. 4.8. Подача розчинів хімічних добавок у бетонні суміші повинна проводитися по трубам з дозаторів що автоматично управляються. 4.9. Як газоутворювач при приготуванні газобетонів повинні застосовуватися вибухобезпечні алюмінієві пасти що приготовляються з пудри алюмінію по ГОСТ 5494-95. Приготування пасти повинно проводитися в окремому приміщенні. Дозволяється при приготуванні газобетонних сумішей застосування го-тової алюмінієвої пудри. 4.10. У відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.005-88 за ступенем впливу на організм людини алюмінієвий пил належить до 4 класу небезпеки. Гранично допустима концентрація у повітрі робочої зони алюмінієвого пилу не повинна перевищувати 2 мг/м3. 4.11. Алюмінієва пудра в завислому стані в атмосфері повітря аеро-золь вибухонебезпечна а в насипному стані аерогель - пожежонебезпечна. Зберігання та обробка алюмінієвої пудри повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.010-76* а також ДНАОП 0.01-1.01-95. 4.12. Гасіння пудри що загорілася повинно проводитися сухим піском глиноземом магнезитовим порошком листовим азбестом. Металеві банки з алюмінієвою пудрою повинні зберігатися на відстані не менше як 1 м від опалювальних приладів. 4.13. Місця завантаження та вивантаження алюмінієвої пудри з бункерів віброгазобетонозмішувачів повинні бути обладнані укриттями що підключені до аспіраційних систем. 4.14. Колективні та індивидуальні засоби захисту від алюмінієвого пилу повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.03-1.07-73 та ГОСТ12.4.013-85Е ГОСТ12.4.028-76* ГОСТ12.4.034-85. 4.15. Добавки до бетонів та матеріали для приготування полімерних бетонів і вплив їх на організм людини наведені у додатку 2. 4.16. У місцях приготування жаростійких бетонів повинні бути передбачені фонтанчики з питною водою для полоскання рота та надання першої допомоги при ураженні очей. Для попередження сухості у носі повинні бути передбачені масляні інгаляції перед початком роботи. 4.17. Під час виробництва труб захисні огородження втулочної та розтрубної частин форми повинні бути установлені до натягу арматури. Захисне огородження розтрубної частини необхідно знімати після кантування форми а захисне кільце втулкової частини - після закінчення формування. 4.18. Приямок для комплектації форм та формування виробів має бути огороджений перилами за ГОСТ 12.2.062-81*. 4.19. Пости термообробки та гідропресування мають бути обладнані пристроями струбцинами автоматичними замками для закріплення і виключення падіння форм. 4.20. Очистку арматурної сталі від окалини та іржі слід проводити в металевому ящику котрий приєднуеться до аспіраційної системи що виключає можливість виділення запиленого повітря у виробниче приміщення. 4.21. Попередній натяг поздовжньої арматури повинен проводитися з установленими з торців форми суцільними металевими огородженнями висотою не менше 2 м. 4.22. В зоні пересування натяжної каретки повинно бути світлове табло з написом: "Обережно - йде натяг!". Світлове табло повинно вмикатися під час виконання операції натягу арматури. 4.23. Під час натягу арматурних пакетів із струн форма повинна бути закрита сітчастим металевим огородженням. 4.24. У процесі термовологістної обробки виробів з бетону знаходження людей у камерах не дозволяється. 4.25. Трубопроводи пари установлені в камерах повинні бути огороджені за ГОСТ 12.2.062-81*. Огородження повинні виключати можливість опіків робітників при обслуговуванні камер а по пожежній безпеці трубопроводи повинні відповідати п. 5.6 ДНАОП 0.01-1.01-95. 4.26. Перекриття тунельних камер а також люки в каналах паропроводах мають бути ущільнені. Ущільнення повинно виключати можливість доступу пари у виробничі приміщення через нещільності у перекриттях та з'єднаннях а також не повинно бути виділення пари через завантажувальні та розвантажувальні отвори. Завантажувальні та розвантажувальні отвори камер повинні щільно закриватися шторами з брезенту. 4.27. Завантажувальні та розвантажувальні сторони тунельних камер повинні бути обладнані двосторонньою звуковою та світловою сигналізацією електродзвінками електричними лампами та вентиляцією . 4.28. Подача пари у камери повинна проводитися з дозволу змінного майстра або начальника цеху. Робочі площадки повинні бути розташовані не менше як на 1 м нижче верхньої відмітки камери та обладнані перилами у відповідності з ГОСТ 12.2.062-81*. 4.29. Завантаження та вивантаження форм з виробами у камері повинно проводитися вантажопідіймальними кранами. Знаходження в камерах людей при цьому не дозволяється. 4.30. Вхід у камери під час переміщення вагонеток на котрих установлені форми не припускається. 4.31. Для проведення ремонтних робіт камери повинні бути оснащені лазами розміром не менше 700 х 500 мм або діаметром не меншим 630 мм. Кришки люків для огляду та ремонту камер повинні бути ущільнені. 4.32. Для забезпечення безпечної роботи автоклавів повинні бути передбачені сигнально-блокувальні пристрої що забезпечують: неможливість пуску пари в автоклав при неповністю закритій кришці; неможливість повороту байонетного кільця при наявності тиску в автоклаві; відсутність в автоклаві наднормального тиску та конденсату перед відкриванням кришки. Експлуатація автоклава під час наявності несправних пристроїв що блокують його не дозволяється. 4.33. Операції по завантаженню вагонеток з виробами в автоклави та вивантаженню їх із автоклавів повинні бути механізовані і в той же час ці операції повинні починатися тільки після перевірки справності впускних перепускних та випускних вентилів. Вентилі мають бути закриті до відказу та замкнуті на замок. На штурвалах вентилів мають бути вивішені знаки безпеки п. 1.5 по ГОСТ 12.4.026-76* з написом: "Не включати - працюють люди!". 4.34. Під час організації випуску бетону на всіх видах заповнювачів та незалежно від подальшої теплової обробки виробів повинні бути виконані такі умови: 4.34.1. Не дозволяється під час подачі матеріалів переключати пристосування та шибери. 4.34.2. Наявність у витратних бункерах завантажувальних отворів на рівні підлоги зобов'язує ці отвори обладнати пристроями що виключають можливість падіння людини усередину відсіку бункерів. 4.34.3. Очищати підлогу бункерів між завантажувальними отворами дозволяється тільки при відключеній поворотній воронці. 4.34.4. Відсіки металевих витратних бункерів для крупного заповнювача не слід повністю вивільнювати від матеріалів інакше від співударяння щебеню що падає з стінками відсіку виникає шум. 4.34.5. Кріплення вібраторів які встановлені у місцях під якими можуть знаходитися люди слід щодоби перевіряти а також установити захисні сітки. 4.34.6. Дозатори цементу та збірна лійка повинні бути під'єднані до системи аспірації для видалення пилу в процесі завантаження. 4.35. Під час теплової обробки виробів водяною парою камери які знаходяться усередині закритих приміщень повинні бути обладнані системою гасіння пару або витяжною вентиляцією. Камери повинні бути обладнані приладами що контролюють темпе-ратуру середовища у ній. 4.36. У тому випадку коли теплова обробка виробів проводиться з застосуванням продуктів згорання природного газу на робочому місці мають бути вивішені інструкції з експлуатації установок прогріву затверджених ке-рівником підприємства та схема газозабезпечення згідно з ДНАОП 0.00-1.20-98. 4.37. Дільниця теплової обробки у якій розташовані теплогенератори на природному газі повинні мати захисне огородження із сітки висотою не менше як 1 м на відстані від генераторів не менше як 1 м при цьому: 4.37.1. Під час роботи теплогенераторів на кришці камер ямного типу повинні бути установлені переносні попереджуючі знаки безпеки п. 2.2 по ГОСТ 12.4.026-76* : "Обережно! Небезпека вибуху!". Знімати знак повинен майстер або бригадир після закінчення вентиляції камери. 4.37.2. Кожна ямна камера має бути обладнана індивідуальним теплогенератором. Використання одного теплогенератора для обслуговування двох або декількох камер не дозволяється. 4.37.3. Фланцеві з'єднання газоходів рециркуляції з теплогенератором рециркуляційним вентилятором та камерою теплової обробки повинні установлюватися на гумових прокладках і виключати вибивання газів. 4.37.4. Газопроводи до теплогенераторів повинні бути розташовані таким чином щоб виключити їх пошкодження вантажами що транспортуються. 4.38. У тому випадку коли теплова обробка виробів проводиться з застосуванням масла необхідно дотримуватися наступного: 4.38.1. Кожна партія масла що використовується як теплоносій повинна бути перевірена на температуру спалаху методом підігрівання . 4.38.2. Установки для підігрівання масла повинні розташовуватися у ізольованих приміщеннях що відповідають вимогам ДНАОП 0.01-1.01-95 та СНиП 2.09.02-85*. Процес нагрівання масла повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.010-76*. 4.38.3. Установки мають бути оснащені протипожежними засобами захисту згідно з розділом 6 ДНАОП 0.01-1.01-95. 4.38.4. Трубопроводи до постів термообробки повинні бути прокладені в каналах що знаходяться під підлогою та теплоізольовані. 4.38.5. Ремонт та монтаж обладнання для теплообробки бетонних виробів без зливання теплоносія не дозволяється. 4.39. Виробництво виробів з використанням арматури та закладних деталей вимагає певних умов їх виготовлення а саме: 4.39.1. Шкідливі речовини і зварювальні аерозолі повинні вилучатися з повітря робочих зон вентилюванням. Розрахункові параметри вентиляційних систем приймаються виходячи з гранично допустимої концентрації найбільш шкідливих речовин: фтористого водню і марганцю - при плавлених флюсах; окису вуглецю марганцю фтористого водню - при керамічних флюсах ДНАОП 0.03-3.20-90 . 4.39.2. Для збирання та видалення пилу і окалини від верстатів по виготовленню арматурних виробів останні повинні під'єднатись до аспіраційної системи що виключає можливість виділення запиленого повітря у виробниче приміщення. При видаленні окалин від верстата вручну працівник повинен бути в захисних окулярах. 4.39.3. Бухтоутримувачі повинні огороджуватися. Огородження має бути з металевої сітки висотою не менш як 1 8 м з дверима шириною не менше 0 7 м котрі зблоковані з приводом верстата так щоб при відчинених або нещільно зачинених дверях привід автоматично відключався. 4.39.4. Бухтоутримувачі повинні розташовуватися на відстані не менш як 1 5 м від машин правильних барабанів котушок перемотувальних верстатів зварювального та іншого обладнання . 4.39.5. Бухтоутримувачі мають бути обладнані гальмівними пристроями що забезпечують інерційне обертання бухти арматурного дроту після виключення приводу протяжного пристрою не більш як на 1/4 оберта. 4.39.6. Між бухтоутримувачем та правильним барабаном правильно-відрізного верстата повинен бути установлений направляючий пристрій труби кільця для обмеження мимовільного руху арматурного дроту. 4.39.7. Правильні пристрої верстатів повинні бути захищені суцільним або сітчастим металевим кожухом зблокованим з приводом верстата так щоб при знятому або неправильно встановленому кожусі привід верстата автоматично відключався. 4.39.8. Заправка кінця арматурної сталі у правильні барабани повинна проводитися при відключеному приводі верстата. 4.39.9. Пускові педалі верстатів повинні бути огороджені. Огородження не повинно утруднювати рух ноги та повинно виключати ненавмисне включення їх приводів. Педалі органів управління що приводяться у дію ногою повинні мати робочу поверхню не менше як 90х60 мм і величину переміщення не більше 40 мм. 4.39.10. В той час коли верстат працює для згинання арматурних прутків не дозволяється: закладати арматурні стержні у вилку під час обертання поворотного диска; замінювати згинальні центральні та опорні пальці до відключення верстата від електричної мережі. 4.39.11. Приводні верстати для різання пруткової арматури діаметром більше 20 мм повинні бути обладнані з обох боків роликовими столами для подачі арматурних стержнів. 4.39.12. Ножиці для різання арматурної сітки повинні бути забезпечені пристроями що підтримують сітку з боку її подачі. Щоб уникнути мимовільного ходу робочого органу арматурних гідравлічних ножиців при виключеному двигуні потрібно не припускати включення гідророзподілювача. 4.39.13. Установка для перемотування дроту повинна бути огороджена по периметру сітчастими металевими огородженнями висотою не менше 1 8 м. Для обслуговування установки в огородженні повинні бути передбачені двері шириною не менше 0 7 м. Двері в огородженні повинні бути зблоковані з приводом верстата так щоб при відчинених або нещільно зачинених дверях привід автоматично відключався. 4.40. Обладнання для виготовлення спіральних арматурних каркасів повинно працювати за умов: 4.40.1. Пересувні каретки верстатів повинні бути обладнані площадками для заправляння дроту на ротор. Площадка повинна бути віброізольована. 4.40.2. З боку пульта управління верстатом ротор повинен бути огороджений знімним або відкидним сітчастим огородженням що запобігає травмуванню працюючого при обриві арматурного дроту. 4.40.3. Верстати для зварювання спіральних каркасів мають бути огороджені. Огородження повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.062-81*. 4.41. Виготовлення арматури та арматурних каркасів провадиться дуговим та контактним зварюванням при цьому: 4.41.1. Робочі місця електрозварювальників мають бути огороджені щитами або ширмами висотою не менше 1 8 м з негорючих та світлонепроникних матеріалів у відповідності з вимогами ДСТУ 2456-94 ДСТУ 2489-94. 4.41.2. Стаціонарне робоче місце для електродугового зварювання повинно бути обладнане місцевою витяжною вентиляцією боковою або нижньою в той час коли воно розміщено у приміщенні. 4.41.3. В місцях проведення зварювальних робіт необхідно дотримуватися вимог НАОП 1.4.10-1.04-86 та правил пожежної безпеки за ДНАОП 0.01-1.01-95. Не дозволяється проводити електродугове зварювання на відстані ближче ніж 10 м від вогненебезпечних місць. 4.41.4. Під час виконання електрозварювальних робіт на відкритому повітрі над установками та робочими місцями повинні бути споруджені навіси з негорючих матеріалів. Робочі місця повинні бути забезпечені гумовими килимками. 4.41.5. Зварювальні трансформатори повинні підключатися до мережі живлення через пристрої що виключають можливість ураження обслуговую-чого персоналу електричним струмом і бути забезпечені обмежувачами напруги холостого ходу. 4.41.6. Електрозварювальні установки що застосовуються для зварювання у особливо небезпечних умовах усередині металевих ємностей в трубопроводах колодязях та інших а також призначені для роботи у приміщеннях з підвищеною небезпекою і що мають напругу холостого ходу більше 12 В повинні бути оснащені пристроями автоматичного відключення напруги холостого ходу або обмеження його до напруги 12 В з витримкою часу не більше 0 5 с. Обмежувач що виконаний у вигляді приставки повинен бути заземлений занулений . 4.41.7. Ступінь захисту джерел струму трансформатори генератори випрямлячі та шаф управління що призначені для роботи у закритих приміщеннях повинна бути 1Р11 а джерел струму та шаф управління що призначені для роботи на відкритому повітрі під навісом - 1Р21 за ГОСТ 14254-96. 4.41.8. Кріпильні деталі верстатів болти гвинти шпильки використовувати для заземлення не дозволяється. 4.41.9. Підключення зварювального обладнання до мережі живлення силової освітлювальної контактної повинно здійснюватися через однопостові або багатопостові зварювальні установки трансформатори генератори випрямлячі . 4.41.10. Довжина первинного електричного ланцюга між пунктом живлення та пересувною зварювальною установкою не повинна перевищувати 10 м у відповідності з вимогами ДСТУ 2456-94 ДСТУ 2489-94. Ізоляція проводів повинна бути захищена від механічних пошкоджень. 4.41.11. Під час групової установки стаціонарних зварювальних трансформаторів ширина проходів між ними повинна бути не менше 1 5 м а вся група повинна бути огороджена перилами у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.062-81*. 4.41.12. Огляд ремонт чистка машини заміна електродів повинні проводитися після її відключення від електромережі джерел живлення стиснутим повітрям та водопровідної мережі. 4.42. Виготовлення закладних деталей проводиться на ковальсько-пресовому обладнанні з застосуванням зварювальних робіт при цьому: 4.42.1. Обладнання ковальсько-пресове повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.017-86. 4.42.2. Преси повинні бути укомплектовані пристосуваннями кліщами захватами що виключають попадання рук у робочу зону при подачі заготовок та зніманні готових виробів. 4.42.3. Прес повинен бути обладнаний пристроями упорами стопорами фіксаторами для закріплення рухомої траверси на направляючих при огляді та ремонтних роботах. 4.42.4. Дробоструминні апарати та масловодовіддільники повинні експлуатуватися у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.008-75* та ГОСТ 12.3.008-75. 4.42.5. Відділення дробоструминної обробки повинно бути відгороджене від суміжних з ним приміщень суцільною перегородкою та забезпечене загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією. 4.42.6. Дробоструминна обробка закладних деталей для нанесення захисного покриття повинна проводитися у спеціальних шафах у відповідності з вимогами ГОСТ 12.3.008-75. 4.42.7. Під час експлуатації дробоструминних установок не дозволяється: працювати з пошкодженим оглядовим склом; випускати з рук пістолет під час подачі стиснутого повітря. 4.42.8. Установки для електрометалізації повинні експлуатуватися у відповідності з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98. 4.42.9. Нанесення антикорозійного покриття газовими металізаторами повинно проводитися у відповідності з вимогами ГОСТ 12.3.008-75 та ГОСТ 12.2.008-75*. 4.42.10. Балони з ацетиленом та киснем що застосовуються при металізації повинні експлуатуватися та складуватись у відповідності до вимог Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07-94 та пожежної безпеки п. 7.10.3 ДНАОП 0.01-1.01-95. 4.43. Виробництво виробів з бетону та залізобетону потребує застосування касетних установок спеціальних форм та пакетів опалубки при цьому необхідно дотримуватись наступних вимог: 4.43.1. Касетні установки повинні мати блокуючи пристрої приводів пересування що виключають можливість самочинного їх включення а також переміщення стінок касети під час знаходження між ними працюючих. 4.43.2. Площадки для обслуговування повинні бути встановлені на самостійному фундаменті та віброізольовані від касети і рами машини розпалубки а також повинні бути огороджені металевими перилами у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.062-81*. Настил площадки та східці драбини повинні бути виготовлені з рифленої сталі. З боку рухомої передньої стінки касети повинні бути встановлені знімні огородження або рухома площадка. 4.43.3. Опорні металоконструкції площадки обслуговування а також пристрої трубопроводи вентилі та ін. що підводять пар в теплові відсіки касет та відводять з них конденсат не повинні утруднювати прохід обслуговуючого персоналу. 4.43.4. Конструкція теплових відсіків касети та кріплення шлангів до паро- і конденсатопроводів або безшлангові з'єднання повинні забезпечувати їх герметичність і виключати самочинне витікання пари. 4.43.5. Робочий тиск середовища в теплових відсіках касет не повинен перевищувати указаного у технічному паспорті. 4.43.6. Магістральний конденсатопровід повинен бути безнапірним та сполучуватися з атмосферою. Щоб запобігти накопичення конденсату повинен бути передбачений ухил не менше 0 003 проміле магістрального конденсатопроводу в бік зливання. 4.43.7. Ремонт трубопроводів паропроводів та конденсатопроводів і з'єднань повинен проводитися після їх відключення від магістралей та повного випуску пари і конденсату. 4.43.8. На місцях розпалубки металевих форм повинні бути вивішені плакати зі схемами стропування вантажів що транспортуються на даній дільниці та прізвищ осіб відповідальних за безпеку переміщення вантажів кранами. 4.43.9. Пульт управління касетних установок повинен бути розташований у місці що забезпечує оператору видимість основних рухомих вузлів касетної установки. Касетні установки повинні бути обладнані звуковою чи світловою сигналізацією електродзвінки електролампи тощо . 4.43.10. Під час ручної чистки та змащення розподільних листів і теплових відсіків касети робітник повинен знаходитися внизу касети. 4.43.11. Проводити зварювальні роботи в касетних установках з змащеними поверхнями площин формування не дозволяється. 4.43.12. Під час розпалубки касети та зніманні панелей не дозволяється: знаходитися на пересувній частині касети; витягувати та транспортувати виріб з несправними підйомними петлями; вибивати закладні коробки та конуси у підвішеному стані панелі. 4.43.13. Форми повинні бути обладнані пристроями для стропування петлями вушками отворами рим-болтами цапфами . 4.43.14. Форми у яких проводиться попередній натяг арматури повинні бути обладнані захисними пристроями уловлювачами що виключають можливість вильоту обірваного кінця арматури. 4.43.15. У формах з відкидними бортами повинні бути передбачені пристрої які обмежують кут відкривання бортів упори-обмежувачі і т.д. . 4.43.16. Експлуатація форм з несправними бортами замками петлями упорами-обмежувачами та захисними пристроями уловлювачами не дозволяється. 4.43.17. Штабелювання форм повинно проводитися у зібраному виді з закритими на замки бортами на прокладках одного розміру по товщині що укладені від торців на однаковій відстані. 4.43.18. Чистка форм бортів піддонів та інших елементів повинна проводитися механізовано або вручну - скребками або пневматичними скребками. 4.43.19. Конструкція замків повинна виключати самочинне відкривання бортів. 4.43.20. Форми повинні бути обладнані пристроями для механізованого або ручного відкривання бортів. 4.43.21. Форми та піддон-вагонетки повинні бути обладнані обмежувачами що попереджують схід вагонеток з рейок. 4.43.22. Стендові форми з закріпленими на них вібраторами повинні бути установлені на віброізолюючі опори. 4.43.23. У формах замкнуті порожнини або регістри для подачі теплоносія пара гаряча вода масло повинні бути герметичні. Зовнішні поверхні порожнин та регістрів повинні бути теплоізольовані температура зовнішньої поверхні теплоізоляції не повинна перевищувати +40 0С. 4.43.24. Робочий тиск середовища у парових порожнинах форм не повинен перевищувати указаного у технічному паспорті. 4.43.25. Форми з електропрогріванням бетонної суміші повинні бути обладнані пристроями заземлення. 4.43.26. Форми напірних віброгідропресованих труб повинні відповідати наступним вимогам: кожухи та тарілчасті пружини повинні бути прикріплені до форми цепами; з'єднання обох частин форми повинно проводитися тарованими болтами з тарілчастими пружинами; анкерні та калібрувальні кільця повинні бути оснащені пристроями для стропування і зберігатися у касетах. Перекочування кілець руками не дозволяється. 4.43.27. Форми у яких виготовляють центрифуговані вироби повинні відповідати таким вимогам: повинні бути обладнані пристроями фіксації напівформ від відносного їх переміщення; замкові пристрої напівформ повинні бути оснащені фіксаторами що виключають самочинне їх послаблення; форми з попередньо напруженою арматурою повинні бути обладнані по торцям суцільним металевим огородженням для захисту обслуговуючого персоналу у разі обриву напруженої арматури. 4.43.28. Змащування форм за допомогою пістолетів-розпилювачів або інших пристосувань що розпилюють повинно проводитися на спеціально обладнаних дільницях з застосуванням засобів індивідуального захисту. При цьому працівник повинен бути одягнений в комбінезон та чоботи згідно з ДНАОП 0.05-3.14-80 мати респіратор гумові рукавички захисні окуляри котрі повинні відповідати наступним вимогам: спецодяг спецвзуття ГОСТу 12.4.044-87 та ГОСТу 12.4.045-87; респіратори ГОСТу 12.4.028-76*; рукавички гумові ГОСТу 20010-74*; окуляри захисні ГОСТу 12.4.013-85Е. 4.43.29. Установки для приготування мастила повинні бути розташовані у ізольованих приміщеннях. На входах мають бути вивішені знаки безпеки п. 1.3 за ГОСТ 12.4.026-76* з пояснювальним надписом: "Стороннім вхід заборонений" і відповідати розділам 4.2-5.3 ДНАОП 0.01-1.01-95. Двері приміщення повинні зачинятися на замок ключ повинен знаходитися у начальника цеху майстра зміни . 4.43.30. Приміщення у якому розташована змішувальна установка повинно бути обладнане системою природної вентиляції у відповідності з вимогами СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование". 4.43.31. Приміщення для приготування мастила повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно ДНАОП 0.01-1.01-95. 4.44. Для подачі бетонної суміші у виріб застосовуються бетоноукладачі та бетонорозподільники а для ущільнення - вібраційне обладнання вібропреси і центрифуги при цьому: 4.44.1. Бетоноукладачі та бетонорозподільники повинні бути обладнані звуковою сигналізацією електродзвінками сиренами . 4.44.2. Вібратори на бункері повинні бути закриті кожухами згідно з ГОСТ 12.1.029-80. 4.44.3. Ходові колеса на висоті до 12 мм від головки рейки повинні бути огороджені металевими кожухами. 4.44.4. Бетоноукладачі та бетонорозподільники мають бути забезпечені кінцевими вимикачами для автоматичної їх зупинки біля тупикових упорів що встановлені у кінці рейкового шляху. 4.44.5. Обвалювання бетонної маси вручну в бункерах з шнековими живильниками повинно проводитися при вимкненому електродвигуні живильника. 4.44.6. Бункери повинні бути обладнані площадками і драбинами для обслуговування. Робочі площадки повинні бути шириною не менше 0 7 м та мати перила у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.062-81*. 4.44.7. Вібраційне обладнання повинно бути оснащене звукоізолюючими пристроями. 4.44.8. Віброплощадки повинні бути ізольовані від фундаменту виробничого приміщення віброгасниками пружинними гумовими пневматичними тощо а працюючі на них застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.002-97. 4.44.9. На віброплощадці повинні бути установлені обмежувачі що виключають горизонтальний зсув форми. 4.44.10. Вібропривантажувачі повинні бути забезпечені інвентарними опорними підставками що застосовуються при чищенні та змащенні робочої поверхні. 4.44.11. Не дозволяється: ставати обслуговуючому персоналу на працюючу віброплощадку або на установлену на ній форму; чистити вібропривантажувачі що знаходяться в підвішеному стані без їх закріплення. 4.44.12. Вібропреси необхідно встановлювати в звукоізольованих камерах. Двері камери повинні бути зблоковані з приводом вібропреса так щоб при відчинених або неповністю зачинених дверях привід автоматично відключався. 4.44.13. Робота вібропреса повинна супроводжуватися включенням надпису: "Вхід заборонений!" по ГОСТ 12.4.026-76*. 4.44.14. Центрифуги необхідно встановлювати в звукоізолюючих камерах або кожухах. Отвори для завантаження форм у камери необхідно закрити кришками. Двері камер та кришки отворів необхідно зблокувати з приводом центрифуги так щоб при відчинених або неповністю зачинених дверях та кришках привід автоматично відключався. 4.44.15. Біля входу у камеру центрифуги необхідно вивішувати знак безпеки п. 1.5 по ГОСТ 12.4.026-76* з пояснюючим надписом: "Стороннім вхід заборонений!". 4.44.16. Центрифуги необхідно обладнувати установками для збору та видалення шламу. 4.45. Розпалубка виробів після набирання ними міцності: 4.45.1. Розпалубка виробів повинна провадитися у спеціально відведе-них місцях. Розпалубка в підвішеному стані не дозволяється. 4.45.2. Відкриті приямки глибиною більше 0 5 м повинні мати по периметру перила у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.062-81*. 4.45.3. Вироби з попередньо напруженою арматурою повинні бути розпалублені при міцності бетону що вказана у проекті. 4.45.4. Розпалубка попередньо напружених виробів повинна проводитися як правило після відрізання вільних кінців арматури. 4.45.5. Замкові з'єднання опалубки повинні бути очищені від бетону та змазані. 4.46. Перед відправленням виробів на склад вони маркуються та при необхідності проводиться їх обробка при цьому: 4.46.1. Нанесення емалей на поверхню готових бетонних та залізобетонних виробів валиком або пістолетом-розпилювачем повинно проводитися з застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання фільтруючого респіратора РУ-60М-А за ГОСТ 17269-71*. 4.46.2. Під час очистки та набризку нанесенні грунтовки і обезпилюванні поверхонь що оброблюються працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання за ГОСТ 12.4.034-85 і зору - за ГОСТ 12.4.013-85Е*. 4.46.3. Дільниця оброблювання та миття виробів повинна бути огороджена сітчастим металевим огородженням висотою не менше 1 5 м. 4.46.4. Мийні машини мають бути обладнані збірниками для забрудненої води з відстійниками та фільтрами. 4.47. Передача продукції споживачам відбувається після проведення заводських випробувань конструкцій та виробів при цьому: 4.47.1. Установлені на опори конструкції та вироби повинні бути закріплені розтяжками що дозволять забезпечити податливість конструкцій та виробів під час випробування та виключати можливість раптового падіння конструкцій або їх частин при руйнуванні. 4.47.2. Під час установки розподільних траверс коткових та шарових опор повинно бути передбачене страхове закріплення траверс розтяжками з гнучких тросів. 4.47.3. Розподільні траверси повинні мати монтажні петлі для страхового закріплення розтяжками на час підготовки та проведення випробувань. 4.47.4. Страхові розтяжки повинні закріплюватися у вузлах випробувального стенду. 4.47.5. Коткові та шарові опори повинні установлюватися в запобіжних пластинах з відповідними заглиблюваннями що виключають викидання шарнірів під час випробувань. 4.47.6. Для запобігання обвалення випробуваних балкових конструкцій та виробів що випробуються завантажувальних пристроїв та завантажувальних матеріалів повинні бути установлені страхові опори біля несучих опор і у середині прольоту. 4.47.7. Для запобігання раптового обвалення консольних конструкцій при випробуванні страхові опори повинні установлюватися під вільним кінцем консолей. 4.47.8. Страхові пристрої не повинні перешкоджати прогину конструкцій та виробів у межах до 1/30 прольоту. Відстань між нижньою гранню конструкцій або виробів що випробуються та страховими пристроями не повинна перевищувати 0 03-0 05 м. 4.47.9. Для безпечного зняття показників під час випробування конструкцій вимірювальні прилади та пристосування повинні установлюватися у доступних для нагляду місцях. 4.47.10. Під час випробування балкових конструкцій штучними вантажами довжина кожної групи таких вантажів по довжині прольоту не повинна перевищувати 1/6 цього прольоту. Навантаження повинно проводитися симетрично починаючи від опор до середини конструкцій щоб уникнути їх перекосу та падіння вантажів. 4.47.11. Під час укладання штучних вантажів у штабелі повинна контролюватися стійкість укладених вантажів для запобігання раптового падіння штабелів згідно ГОСТ 12.3.009-76*. 4.47.12. Випробувальні гідравлічні преси для випробування навантаженням повинні застосовуватися при наявності паспорта та свідоцтва про перевірку та тарування преса. 4.47.13. Домкратна установка повинна мати страхові розчалки для забезпечення жорсткості установки у неробочому стані та запобігання падіння установки при руйнуванні конструкцій що випробуються. 4.47.14. Ємність з сипучими вантажами для установок випробування повинна мати страхові розчалки для запобігання їх падіння при руйнуванні конструкцій та виробів що випробуються. 4.47.15. Сипучі матеріали як вантажі для установок випробувань повинні бути з інертних та негорючих матеріалів: піску гравію щебеню тощо. 4.48. Конструкції та вироби при переміщенні на склад або споживачу підлягають вантажно-розвантажувальним роботам при цьому: 4.48.1. Вантажно-розвантажувальні роботи стропування вантажу піднімання та переміщення повинні виконуватися у відповідності з Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-93. 4.48.2. Особи відповідальні за безпечну експлуатацію засобів внутрішньозаводського та цехового транспорту повинні щоденно перевіряти технічний стан транспортних засобів з відміткою у журналі про допуск їх до роботи. 4.48.3. Вантажно-розвантажувальні майданчики мають бути сплановані очищені від сміття і відходів виробництва а в зимній час - від снігу та льоду та повинні бути посипані піском золою або шлаком. 4.48.4. На в'їздах та виїздах з цехів і в технологічних прорізах між цехами повинні встановлюватися попереджуючі знаки безпеки п. 2.9 за ГОСТ 12.4.026-76* з пояснюючим надписом: "Увага! Транспорт". 4.48.5. Перевезення людей засобами цехового та внутрішньозаводського транспорту призначеного для перевезення вантажів не дозволяється. 4.48.6. Рух транспортних засобів та пішоходів у місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинен відповідати вимогам розроблених і затверджених на підприємстві схем руху транспорту. 4.48.7. Стропування виробів та матеріалів повинно проводитися у відповідності з схемами стропування які повинні бути вивішені на видних місцях. 4.48.8. Схеми укладання в транспортні засоби електро- і автонавантажувачі автомобілі залізничні вагони електровізки вантажів повинні затверджуватися керівником підприємства. Вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт повинні вноситися у карту технологічного процесу переміщення вантажів. 4.48.9. Під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт на естакаді для входу людей у вагони повинні бути установлені перехідні містки огороджені перилами у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.062-81*. 4.48.10. У місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт вивішуються знаки безпеки п. 3.1 по ГОСТ 12.4.026-76* з пояснюючим надписом: "Працювати у касці!" додаток 4 . 4.48.11. Вантажозахватні пристосування та тара вантажні ковані та штамповані крюки канатні стропи траверси хомути цепи повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.03-93. 4.48.12. Пристосування для піднімання вантажів бадді ковші грейфери повинні бути забезпечені пристроєм що виключає їх самочинне перекидання чи розкриття під час піднімання та переміщення вантажу. 4.48.13. Вантажно-розвантажувальні роботи з вантажами що мають колючі виступи повинні проводитися механізованим способом за допомогою авто- і електронавантажувачів. Навантаження-розвантаження котючих вантажів руками дозволяється проводити по латах похилих трапах двома робітниками при масі одного місця не більше 90 кг. При більшій масі навантаження та розвантаження таких вантажів по латах похилих трапах повинно проводитися за допомогою канатів. 4.48.14. Вантажно-розвантажувальні роботи з вантажами що пилять цемент гіпс вапно тощо повинні проводитися механізованим способом пневмогвинтовими камерними та струминними насосами пневмопідйом-никами шнеками що виключають забруднення повітря у робочій зоні. 4.48.15. Для переходу працюючих по сипучим вантажам повинні бути установлені трапи або настили шириною не менше 0 7 м з перилами у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.062-81*. 4.49. Під час роботи з арматурою її монтажу та монтажу закладних деталей не дозволяється: переміщати арматуру та закладні деталі над робочими місцями; відтягувати арматуру під час піднімання і опускання; розкручувати та обертати арматуру під час піднімання і опускання; використовувати для стропування як опорні поверхні виступаючі на стінках форм чи касет частини штирі закладні деталі тощо ; установлювати арматурні сітки з погано привареними монтажними петлями та перепаленими стержнями арматури; працювати без рукавиць. 4.50. Під час розпалубки зніманні та транспортуванні виробів необхідно: користуватися стропами і траверсами тільки заводського виготовлення. Вага піднімаючого вантажу не повинна перевищувати вантажопідйомність стропа або траверси; знімати готовий виріб тільки за монтажні петлі стежачи за зчепленням крюків з петлями виробу; піднімати виріб плавно без ривків; стежити щоб у процесі транспортування краном виробу не було зустрічних потоків вантажу; супроводжувати виріб що транспортується до місця його установки; знімати крюки строп чи траверси після надійної фіксації виробу на стелажі. 4.51. Перед укладанням бетонної суміші у форми необхідно перевірити правильність установки монтажних петель а у процесі бетонування стежити за ними і не припускати їх зміщення. Під час приймання бетонної суміші потрібно знаходитися поза зоною вивантаження. 4.52. Під час завантажування бетону на автоматизованих бетонних заводах слід дотримуватися наступних вимог: перед початком роботи поворотну лійку слід повернути вхолосту для перевірки її зупинки у точно заданому місці. Якщо цього не відбувається то необхідно відрегулювати натягання гальмівних колодок приводу лійки. У лійці з перекидним клапаном необхідно перевірити щільність прилягання клапана до корпуса лійки; під час роботи бетономішалки з барабаном що нахиляється необхідно перевірити роботу пневматичних циліндрів що проводять нахил і піднімання змішувального барабана. 4.53. Під час роботи бетоноукладача не дозволяється знаходитися на рейках по яким він переміщується. 4.54. Не дозволяється залишати пульт управління бетоноукладача під час його руху до повної зупинки. 5. Вимоги безпеки до території виробничих та допоміжних приміщень на підприємствах по виготовленню бетону та залізобетону 5.1. Виробничі будівлі та споруди підприємств повинні відповідати вимогам СНиП ІІ-89-80 ДНАОП 0.03-3.01-71 ДНАОП 0.03-3.15-86 і СНиП 2.09.02-85* а також ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні і Положенню про безпеку та надійну експлуатацію будівель і споруд Правилам обстеження оцінки технічного стану та паспортизації будівель і споруд. 5.1.1. На всі будівлі і споруди повинна бути документація паспорти акти технічні журнали проекти тощо . 5.2. На підприємстві повинна бути розроблена та затверджена схема руху транспортних засобів і пішоходів по території підприємства. Схеми руху транспортних засобів і пішоходів мають бути вивішені перед входом та в'їздом на майданчик підприємства а також на видних місцях у цехах і на дільницях робіт. 5.3. На території підприємства необхідно прокласти автодороги пішохідні доріжки переходи та переїзди у місцях перехрещення автодоріг чи пішохідних доріжок з внутрішньозаводськими залізницями згідно СНиП 3.06.03-85 СНиП ІІ-39-79 СНиП ІІІ-38-75 НАОП 1.1.21-5.06-80. 5.4. Території підприємств необхідно озеленити та забезпечити мережею поливального водопроводу. На території мають бути площадки для відпочинку трудящих. 5.5. Проїзди на територіях підприємств мають бути обладнані стоками і мати тверде покриття. 5.6. Проїзди та проходи в літній час року необхідно поливати водою а зимою очищати від снігу і посипати піском. 5.7. На підприємствах з рухом залізничного рухомого складу повинна бути автоматична сигналізація біля переїздів. 5.8. Територія підприємств повинна бути оснащена засобами пожежогасіння у відповідності з вимогами ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні. 5.9. Мікроклімат виробничих та допоміжних приміщень температура відносна вологість швидкість руху повітря та ін. повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88. 5.10. У виробничих та допоміжних будівлях обладнуються убиральні умивальні душові гардеробні приміщення для сушки і обезпилювання спецодягу приміщення для обігрівання робітників кімнати приймання їжі та відпочинку оздоровчі пункти комори для зберігання чистого і брудного спецодягу засобів індивідуального захисту та інше згідно з вимогами СНиП 2.09.04-87. 5.11. У приміщеннях з мокрими процесами а також з теплопровідними підлогами бетонні кам'яні плиткові тощо на постійних робочих місцях повинні бути укладені дерев'яні настили або решітки. 5.12. У приміщеннях що опалюються при показнику теплозасвоєння матеріалу покрить підлог більше 5 159 Вт/ м2 . 0С 6 ккал/м2 . г . 0С на постійних робочих місцях мають бути укладені теплоізолюючі килимки або дерев'яні щити. 5.13. Покриття підлог повинні забезпечувати легкість очистки від шкідливих речовин виробничих відходів та пилу. 5.14. Прорізи для в'їзду у будівлі транспортних засобів повинні бути забезпечені воротами та обладнані сигналізацією. Стулки воріт у закритому та відкритому положенні повинні надійно фіксуватися спеціальними пристроями. 5.15. Ширина воріт для в'їзду в будівлі залізничного транспорту широкої колії повинна бути не менше 4 9 м а висота - не менше 5 4 м. 5.16. Ширина воріт для в'їзду в будівлю автомобільного транспорту повинна перевищувати ширину автомобілів що застосовується на величину що указана в табл. 5.1. Таблиця 5.1 Умови проїзду автомобілів через ворота Перевищування найбільшої ширини автомобіля м 1. Проїзд перпендикулярно до площини воріт автомобілів шириною м: до 2 0 7 понад 2 до 2 8 >> 2 8 1 1 2 2. Проїзд під кутом до площини воріт автомобілів шириною м: до 2 понад 2 до 2 8 >> 2 8 1 1 5 2 Габаритні розміри воріт по висоті повинні перевищувати висоту транспортних засобів в закритому стані не менше ніж на 0 2 м. 5.17. Головки рейкових шляхів внутрішньоцехового транспорту та технологічного обладнання мають бути на рівні підлоги та оснащені тупиковими упорами. Перед упорами для автоматичної зупинки транспортних засобів повинні бути кінцеві вимикачі. У міжрейковому просторі на висоту головки рейок повинно бути укладено покриття. 5.18. Об'єм виробничого приміщення повинен відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85*. 5.19. Світлові прорізи верхніх ліхтарів повинні бути засклені армованим склом. Якщо замість армованого скла застосовується звичайне то під ліхтарями повинна бути підвішена сітка для захисту працюючих від можливого випадання скла. Ширина сіток для ліхтарів з вертикальним заскленням не повинна бути менше 0 7 м. При похилому та горизонтальному заскленні ширина сіток визначається розрахунком по величині горизонтальної проекції засклених рам. 5.20. Стаціонарні металеві драбини перехідні площадки та їх огородження повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.062-81* ГОСТ 12.4.059-89 та ГОСТ 26887-86. 5.21. Приміщення для заряджання акумуляторних батарей обладнується припливно-витяжною вентиляцією. На вхідних дверях приміщення заряджання акумуляторних батарей повинні бути вивішені знаки безпеки п.п. 1.1 1.2 1.3 за ГОСТ 12.4.026-76* з пояснюючими надписами відповідно "Забороняється користуватися відкритим вогнем!" "Забороняється палити!" "Вхід заборонено!". 5.22. На всіх підприємствах організовується систематичний нагляд за станом та експлуатацією будівель і споруд. Усі виробничі будівлі та споруди не рідше двох разів на рік весною і восени повинні підлягати технічним оглядам які проводяться комісією що призначається керівником підприємства. Результати оглядів оформляються актами в яких указуються заходи та строки щодо усунення виявлених дефектів. Пошкодження аварійного характеру що створюють небезпеку для працюючого персоналу повинні усуватися негайно. До усунення аварійних пошкоджень виробничі процеси у небезпечній зоні повинні бути припинені а обслуговуючий персонал виведений у безпечне місце. 5.23. Система опалення та вентиляції приміщень заводів повинна відповідати вимогам: 5.23.1. Вентиляція та опалення повинні задовольняти вимогам СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" а також ДНАОП 0.01-1.01-95. 5.23.2. Системи вентиляції опалення та кондиціонування повітря будівель та приміщень заводу повинні забезпечувати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 про метеорологічні умови температуру відносну вологість та швидкість руху повітря . 5.23.3. Забирання зовнішнього повітря припливними системами вентиляції повинно проводитися на висоті не менше 2 м від землі. Опалювальні прилади трубопроводи регістри тощо що розташовані у проходах галереях сходових площадках тощо не повинні зменшувати ширину допустимих проходів а по пожежній безпеці - відповідати ДНАОП 0.01-1.01-95. 5.23.4. Температура повітря на робочому місці у холодний період року не повинна бути нижче 14 0С при легкій фізичній роботі 12 0С - при роботі середньої тяжкості 8 0С - при важкій роботі. 5.23.5. Температура повітря у приміщеннях для обігрівання працюючих не повинна бути нижчою 22 0С. Площа приміщення для обігрівання працюючих визначається з розрахунку 0 1 м2 на одного працюючого в найбільш численній зміні але не менш як 12 м2. Відстань від робочих місць розміщених у будівлях до приміщень для обігрівання працюючих не повинна бути більше 75 м а від робочих місць на площадці підприємства - більше 150 м. 5.24. Водозабезпечення та каналізація виробничих приміщень: 5.24.1. Улаштування систем водозабезпечення та каналізації повинно відповідати вимогам що викладені у ДНАОП 0.03-3.01-71 та СНиП 2-04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий". 5.24.2. Джерела водозабезпечення підприємств для господарсько-пит-них потреб повинні відповідати вимогам ГОСТ 2874-82* і ГОСТ 2761-84*. 5.24.3. Виробничі стічні води підприємства повинні очищатися від шкідливих речовин до того як поступлять у зовнішню каналізацію. Вміст шкідливих речовин у воді після очистки не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій згідно з ДНАОП 0.03-3.01-71. 5.24.4. Для користування питною водою повинні бути фонтанчики з'єднані з водопровідною мережею. При відсутності водопроводу повинні бути бачки з фонтануючими кранами. 5.24.5. У гарячих та формувальних цехах відділеннях пропарювальних камер та котельних робітники повинні забезпечуватися підсоленою газованою водою з вмістом солі до 0 5 % з розрахунку 4-5 л на людину у зміну. 5.25. Освітлення виробничих майданчиків будівель і приміщень: 5.25.1. Природне та штучне освітлення на території підприємства у виробничих допоміжних будівлях та приміщеннях повинно відповідати вимогам затверджених Держбудом СРСР СНиП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение" та ГОСТ 12.1.046-85. 5.25.2. Аварійне та евакуаційне освітлення повинно відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение". Не дозволяється підключати до лінії аварійного освітлення будь-яких споживачів електроенергії. Справність аварійного освітлення слід перевіряти не рідше одного разу в квартал. 5.25.3. Чистку скла світлових прорізів необхідно проводити не рідше двох разів на рік. Не дозволяється загороджувати світлові прорізи сторонніми предметами обладнанням готовою продукцією тощо . 5.25.4. Штучне освітлення може застосовуватися двох систем: загальне та комбіноване загальне плюс місцеве . Застосування тільки місцевого освітлення не дозволяється. 5.25.5. На дільницях та у приміщеннях де можливе утворення небезпечних по вибуху концентрацій газів і пилу системи електроосвітлення повинні бути у вибухонебезпечному виконанні згідно з ДНАОП 0.01-1.01-95 та ПУЕ. 5.25.6. У приміщеннях з підвищеною небезпекою повинні застосовуватися переносні електричні світильники напругою не вище 42 В. У приміщеннях особливо небезпечних поза приміщеннями а також для освітлення внутрішніх поверхонь обладнання та споруд бункерів силосів колодязів камер пропарювання тунелів та ін. напруга переносних електричних світильників не повинна перевищувати 12 В. Усі переносні світильники повинні мати ступінь захисту не менше 1Р54 і мають бути обладнані скляними ковпаками з захисними металевими сітками. 5.26. Камери пропарювання мають бути обладнані системами безперервного вилучення конденсату. 5.27. У з'єднанні кришок з ямними камерами повинні бути піщані або водяні затвори що виключають доступ пари у виробниче приміщення. 5.28. На кришках ямних камер наноситься їх вага та повинні бути пристрої для стропування а також переміщення їх вантажопідіймальними кранами. 5.29. По периметру ямні камери висотою більше 1 м повинні бути обладнані стаціонарними металевими площадками з драбинами. 5.30. Для виконання стропильних очисних та ремонтних робіт всередині ямних камер мають бути скоби шириною 300 мм з кроком 300 мм замуровані у стіни камер на глибину не менше 150 мм. 5.31. Люки водостоків теплокамер та інших підземних споруд на території підприємства повинні знаходитися в закритому положенні. 5.32. При виконанні ремонтних земляних та інших робіт на території підприємства відкриті люки траншеї і ями повинні бути огороджені. В місцях переходу через траншеї встановлюється перехідні містки шириною не менше 1 0 м з перилами висотою 0 9 м. 5.33. На підприємствах під час виконання будівельно-монтажних робіт повинні дотримуватись вимоги СНиП ІІІ-4-80* “Техника безопасности в строительстве”. 5.34. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом реконструкцією технічним переозброєнням капітальним ремонтом об’єктів проводиться комісіями у відповідності з вимогами ДБН.А.3.1-3-94. 6. Вимоги до вихідних матеріалів сировини і напівфабрикатів 6.1. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій за ДНАОП 0.03-3.20-90 та ГОСТ 12.1.005-88. За відсутності даних про дисперсний склад пилу при проектуванні вентиляції рекомендується застосовувати усереднені показники для сипучих матеріалів при транспортуванні та перевантаженнях згідно з табл. 6.1. Таблиця 6.1 Вміст Матеріали частинок Двоокису кремнію мг/м3 розмір мкм % вільної зв'язаної 1. Пісок керамзито- вий До 2 " 5 " 10 Св. 10 50 35 10 5 До 25 До 63 2. Гравій керамзито- вий До 2 " 5 " 10 Св. 10 60 25 10 5 25 65 3. Щебінь До 2 " 5 " 10 Св. 10 70 19 8 3 4. Пісок кварцовий До 2 " 5 " 10 Св. 10 50 40 10 40 50 6.2. Для аспірації та розрахунків вентилювання концентрацію пилу у повітрі робочої зони і в місцях перевантажень сипучих матеріалів дозволяється приймати мг/м3: піску та гравію керамзитових від 200 до 300; щебеню для бетонів від 15 до 20; піску кварцового від 200 до 300. 6.3. Під час роботи з матеріалами що пилять працівники повинні бути забезпечені респіраторами за ГОСТ 12.4.028-76* та ГОСТ 12.4.013-85Е. 6.4. У тому випадку коли матеріали що пилять завантажуються або вивантажуються з бункерів останні мають бути обладнані пристроями та системами для очистки повітря. 6.5. Матеріали які застосовуються для приготування будь яких видів бетонів по радіаційній безпеці повинні відповідати вимогам ДБН В.1.4-97 Положення про радіаційний контроль на об’єктах будівництва та будіндустрії і будматеріалів України. 6.6. Під час уведення добавок у бетон працівникам необхідно дотримуватися вимог охорони праці згідно з додатком 1 цих Правил. 6.7. Не є припустимим зберігання у одному приміщенні з кислотами нітриту і нітрату натрію нітриту кальцію нітриту-нітрату кальцію нітрат-нітрит-хлориду кальцію згідно з ДНАОП 0.01-1.01-95. 6.8. Не дозволяється палити та користуватися відкритим вогнем у приміщенні де зберігаються кристалічний нітрит і нітрат натрію. При загоранні гасити їх дозволяється тільки порошковими вогнегасниками або піском. 6.9. На ємностях для зберігання чи приготування хімічних добавок повинен бути попереджуючий надпис "Отрута". 6.10. Приміщення для приготування бетонних сумішей з хімічними добавками необхідно забезпечувати примусовою вентиляцією. Не дозволяється приймати їжу у місцях зберігання або приготування хімічних розчинів. 7. Вимоги до виробничого обладнання і технологічних ліній 7.1. Бетонозмішувальні установки повинні відповідати нормам викладених в ДНАОП 0.03.12-84 ДНАОП 0.03-3.14-85 а також наступним вимогам: жолоби та лотки необхідно установлювати так щоб матеріал надходив у постачальну машину чи пристрій без удару; при наявності скіпових підйомників направляючі швелери завантажувального ковша необхідно огородити знизу і з боків сітковими огородженнями для охорони людей від кусків матеріалу що випадають та на випадок обриву тросу лебідки; жолоби та корита змішувальних машин повинні бути закриті по усій довжині кришкою або решіткою з вічками не більше 7 х 7 см; опорні ролики барабана бетономішалки повинні бути ретельно вивірені і огороджені; знизу шторного затвора для зменшення розбризкування суміші слід навішувати брезентові рукава або улаштовувати захисні штори з гуми; при автоматичному управлінні на затворах роздавального бункера мають бути установлені покажчики рівня його заповнювання; бункери та засіки для матеріалів і баки для води що підігріваються гострою парою повинні мати кришки та переливні труби; вентилі паропроводів слід розташовувати у місцях що забезпечують зручний підхід до них. Паропроводи вентилі і крани щоб уникнути опіків мають бути покриті теплоізоляцією. Крім того повинні бути вжиті заходи проти проникання пари у робочі приміщення. 7.2. Пуск машин для приготування бетону та розчину здійснюють з дотриманням наступних вимог: перед пуском слід оглянути машини перевірити відсутність у машинах і на них сторонніх предметів перевірити стан пунктів навантаження та розвантаження а також готовність їх до приймання і видачі матеріалів; перевірити наявність матеріалів у відсіках витратного бункера; у зимовий час необхідно перевірити температуру заповнювачів і води; подати сигнал та включити на 1-2 с. електродвигуни попереджувальний пуск . Після попереджувального пуску і паузи 10-15 с. включити електродвигуни для роботи під навантаженням; після пуску двигунів слід відкрити шибери та заслінки живильних бункерів теч і відрегулювати потік матеріалу так щоб він рівномірно проходив приймальний лоток не висипаючись з нього. 7.3. Під час роботи бетонозмішувачів не дозволяється прискорювати вивантаження бетонної суміші уведенням усередину барабана що обертається лопати або іншого інструменту. 7.4. Під час роботи бетонозмішувачів необхідно стежити за температурою підшипників плавністю перекидання змішувального барабана та витіканням з нього бетонної суміші. У неробочі періоди змішувальний барабан потрібно залишати в похилому положенні. 7.5. Не дозволяється робота механізмів з відкритими кришками люками і при незадовільному стані ущільнень. 7.6. Не дозволяється зупиняти елеватор з завантаженим в нього матеріалом. 7.7. Не дозволяється під час подачі матеріалів переключати пристосування та шибери. 7.8. Очищати підлогу бункерів між завантажувальними отворами дозволяється тільки при відключеній поворотній лійці. 7.9. Вивантажувальні отвори дозаторів-заповнювачів та в'яжучих матеріалів слід забезпечити швидко знімними пристроями що забезпечують герметизацію тракту вивантаження. 7.10. Для переходу через конвейєри довжина яких більше 20 м в необхідних місцях повинні установлюватися перехідні містки шириною не менше 1 м з перилами у відповідності з вимогами п. 3.24 цих Правил. 7.11. Конвейєри стрічкові що знаходяться над проходами повинні бути огороджені знизу суцільними настилами що виступають за габарити конвеєра не менше ніж на 1 м. 7.12. Конвейєри стрічкові та роликові рольганги мають бути обладнані аварійними тросовими вимикачами що дозволяють зупиняти їх з будь-якого місця по всій довжині з боку проходу ГОСТ 12.2.022-80* . 7.13. На дільницях конвейєрів бетонозмішувальних цехів та складів заповнювачів бетону пульти управління мають бути обладнані двосторонньою попереджувальною передпусковою звуковою світловою сигналізацією що автоматично вмикається до включення приводу конвейєра. 7.14. На робочих місцях повинні бути таблички що пояснюють значення засобів сигналізації що застосовуються. 7.15. Огородження приводних натяжних та барабанів стрічкових конвейєрів що відхиляються повинні бути зблоковані з приводом так щоб при знятих або неправильно установлених огородженнях стрічковий конвейєр автоматично відключався. 7.15.1. Ролики котрі підтримують стрічку конвейера повинні мати огородження. 7.16. Для очистки барабана та стрічки від наліпних матеріалів повинні бути установлені механічні очисники. 7.17. Під час роботи конвейєра стрічкового не дозволяється: усувати ковзання стрічки шляхом вводу між стрічкою та барабаном піску щебеню каніфолі бітуму та інших матеріалів; установлювати та знімати підтримуючі ролики; натягувати та вирівнювати стрічку вручну; очищати підтримуючі ролики барабани приводних натяжних станцій тощо прибирати просипані матеріали. 7.18. Рольганги мають бути обладнані упорними роликами або ребордами що обмежують бокове зміщення транспортуючого вантажу. 7.19. При роботі конвейєрів гвинтових шнеки для попередження просипу сировини та вибивання пилу у виробничі приміщення кришки повинні бути ущільнені. 7.20. Кришки та люки гвинтового конвейєра повинні бути зблоковані з приводом так щоб при їх відкриванні конвейєр автоматично відключався. 7.21. Конвейєри гвинтові в головній та хвостовій частинах повинні бути обладнані аварійними кнопками для зупинки конвейєрів. 7.22. На технологічній лінії що складається з декількох послідовно установлених та одночасно працюючих конвейєрів чи з конвейєрів у поєднанні з іншими машинами живильниками елеваторами тощо приводи конвейєрів і всіх машин повинні бути зблоковані так щоб у разі раптової зупинки будь-якої машини чи конвейєра попередні машини чи конвейєри автоматично відключались а наступні продовжували працювати до повного звільнення їх від вантажу що транспортується. 7.23. Під час роботи конвейєра не дозволяється: обвалювати склепіння завислого матеріалу проштовхувати вручну сировину або предмети що випадково попали у конвейєр а також брати проби для лабораторного аналізу; працювати при несправному блокуванні кришок та люків. 7.24. Для попередження просипу сировини що транспортується елеваторами та виділення пилу у приміщення кришки люків повинні бути загерметизовані за допомогою гумових прокладок. 7.25. Елеватори мають бути обладнані пристроями що автоматично відключають привід при обриві вантажної стрічки. 7.26. Під час роботи елеватора не дозволяється: відкривати оглядові люки проводити ремонт та відбирати проби сировини; зупиняти елеватор при завантажених ковшах. 7.27. Приямок скіпового підйомника довкола завантажувального отвору для проходу ковша повинен бути перекритий суцільним настилом та огороджений по периметру перилами у відповідності з вимогами ГОСТ 12.4.059-89. 7.28. Скіповий підйомник обладнується уловлювачами що забезпечують зупинку ковша на будь-якій дільниці траси у разі обриву тягового органа в той же час у верхньому положенні ковша ставиться кінцевий вимикач. 7.29. Під час роботи скіпового підйомника не дозволяється: знаходження людей у приямку; чистка приямка та обладнання; ремонт змащування та профілактичні роботи. 7.30. Дозуючі пристрої бункер течі з дозаторів та приймальний бункер терезів обов’язково герметизуються щоб запобігти виділенню пилу у виробничі приміщення. Горловина терезів і течі бункера повинні бути з'єднані щільним рукавом з пилонепроникного матеріалу та закріплені герметично у місцях з'єднання затискними хомутами. Стержень терезів з рівновагами повинен бути розташований з боку від проходу та огороджений. 7.31. Для обслуговування терезів що встановлені на висоті більше 1 5 м повинні бути улаштовані площадки з драбинами. Площадки повинні бути огороджені перилами у відповідності з вимогами п. 3.24 цих Правил. 7.32. Управління роботою бетоноукладача повинно здійснюватися з пульта управління дистанційно. 7.33. Бункери бетоноукладачів повинні бути обладнані площадками з драбинами для обслуговування. 7.34. Установки для зварювання арматурних каркасів мають бути обладнані стаціонарними металевими площадками з драбинами для обслуговування зварювальних головок. 7.35. Установка зварювання повинна бути обладнана пристроями для збирання та видалення води що подається для охолодження електродів. 7.36. Установки зварювання мають бути забезпечені пристроями інвентарними упорами столиками для фіксації готового каркасу на установці під час знімання його з планшайб. Знімання готових каркасів з установки повинно бути механізоване. 7.37. Центрифуги мають бути установлені в звукоізольовані камери. Прорізи для завантаження форм у перекриттях камер повинні закриватися кришками. Двері камер та кришки прорізів мають бути зблоковані з приводом центрифуги так щоб при відчинених або неповністю зачинених дверях та кришках привід автоматично відключався. 7.38. Біля входу у камеру центрифуги повинен бути вивішений знак безпеки п. 1.5 за ГОСТ 12.4.026-76* з надписом: "Стороннім вхід заборонений!". 7.39. Центрифуги мають бути обладнані пристроями для збирання та видалення шламу. 7.40. Кантувачі та траверси-кантувачі мають бути обладнані обмежувачами кута повороту упорами фіксаторами . 7.41. У виробництві залізобетонних виробів на кантувачі повинен бути пристрій для кріплення форм що виключає їх зміщення та випадіння з кантувача. 7.42. У машинах для стикового зварювання знос робочої поверхні затискних плашок не повинен перевищувати 15 %. 7.43. Зона зварювання арматурної сталі в стик повинна бути закрита суцільним металевим кожухом. Кожух повинен бути зблокований з пусковим пристроєм машини так щоб при відкритому або неправильно установленому кожусі зварювальний трансформатор автоматично відключався. 7.44. У верстатах для виготовлення спіральних каркасів пересувна каретка верстата для виготовлення арматурних каркасів повинна бути обладнана площадкою для виконання операцій заправляння на ротор. Площадку слід установлювати на віброізолюючих прокладках. 7.45. З боку пульта управління верстатом для виготовлення арматурних каркасів ротор повинен бути огороджений знімним або відкидним сітчастим огородженням що виключає можливість травмування у момент обриву арматурної сталі. Огородження повинно бути зблоковане з приводом ротора так щоб при знятому або неправильно встановленому огородженні привід верстата автоматично відключався. 7.46. Віброплощадка має бути обладнана упорами що виключає можливість зміщення форми з віброплощадки. 7.47. Віброплощадка повинна бути ізольована від фундаменту виробничого приміщення пристроями що гасять вібрацію пружинним гумовим пневматичним . 7.48. Верстати для навивання арматурної сталі обладнуються з боку проходу сітчастим металевим огородженням висотою не менше 1 8 м з вічками розміром 25х25 мм. 7.49. Верстати що намотують арматуру оснащаються направляючими каретками човниками . 7.50. Пили для різання струн мають бути розміщені у звукоізольованих камерах боксах . Двері камер зблоковуються з приводом пили так щоб при відчинених або неповністю зачинених дверях привід автоматично відключався. Присутність людей у камері під час роботи пили не дозволяється. Пульт управління пилою повинен бути розташований поза камерою. 7.51. Для збирання та видалення шлаку у камері різання струн мають бути приямки закриті металевими решітками з вічками 100х100 мм. 7.52. Огляд та чистка пили для різання струн повинні проводитися після виконання наступних заходів безпеки: електродвигун приводу повинен бути відключений від електроживлячої мережі а запобіжники з розподільних пристроїв - зняті; на пусковому пристрої повинен бути вивішений знак безпеки п. 1.5 за ГОСТ 12.4.026-76* з надписом: "Не включати - працюють люди!". 7.53. Пристрої протяжні та стенди витяжки струнопакетів повинні бути закриті сітчастим металевим кожухом. Кожух має бути зблокований з приводом протяжки витяжки так щоб при відсутності або неправильно установленому кожусі приводи протяжки витяжки автоматично відключались. Знімання та відкривання кожуха повинні бути механізовані. 7.54. Зона різання струнопакетів повинна бути закрита сітчастим металевим кожухом. Знизу кожуха повинен бути установлений екран для попередження вильоту іскор. 7.55. У цехах по виробництву бетонних та залізобетонних виробів застосовується внутрішньоцеховий транспорт він експлуатується у відповідності з наступними вимогами: 7.55.1. В'їзд та виїзд електровізків у приміщення та відкриті склади повинен супроводжуватися звуковою сигналізацією. 7.55.2.Ходові колеса електровізків на висоті до12 мм від рейок мають бути закриті суцільним металевим кожухом. 7.55.3. Не дозволяється знаходження моториста на електровізку під час навантаження та вивантаження. 7.55.4. Рейкові колії самохідних візків повинні бути обладнані тупиковими упорами. Перед упорами для автоматичної зупинки електровізків повинні бути установлені кінцеві вимикачі. 7.55.5. Стрілки колій вагонеток електровізків повинні бути обладнані пристроями що виключають самочинний перевід стрілки при русі вагонеток по коліям. 7.56. У цехах складах на розвантажувальних площадках застосовуються лебідки для переміщення платформ та вагонів. До лебідок пред’являються наступні вимоги: 7.56.1. Лебідки з ручним приводом повинні бути укомплектовані безпечними рукоятками такої конструкції при якій вантаж переміщується під час обертання рукоятки. 7.56.2. Лебідки з електричним приводом повинні бути забезпечені гальмами котрий автоматично зупиняє її під час вимикання двигуна. 7.56.3. Лебідки повинні бути закріплені на фундаменті або споряджені баластом котрий забезпечує стійкість її під час подвійного робочого навантаження. 7.56.4. Стаціонарні лебідки з електричним приводом повинні обладнуватися автоматичним вимикачем котрий виключає електродвигун під час наближення платформи чи вагона до робочого місця. 7.56.5. Вали лебідок їх зубчаті черв’ячні ремінні та інші передачі повинні бути закриті кожухами а електродвигуни відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98. 7.56.6. Лебідки після установки перед робочим пуском а також періодично 1 раз на 12 місяців повинні проходити технічний огляд. 7.57. Під час використання електронавантажувачів з виделковими захватами залізобетонні та бетонні вироби а також інші вантажі повинні укладатися на підкладки і прокладки що забезпечують вільний вхід та вихід вил з-під вантажу. 7.58. Електронавантажувачі при висоті вантажу більше 2 м повинні обладнуватися металевими огородженнями козирками над робочим місцем водія. 7.59. Повітроводи системи пневмотранспорту мають бути обладнані люками для їх очистки. Фланцеві з’єднання та люки повітроводів мають бути ущільнені так щоб під час роботи виключалась можливість вибивання пилу через нещільності у з'єднаннях. 7.60. Хомути вузлів підвісок повинні обхоплювати повітроводи по усьому колу та кріпитися до підвісок болтами. Кріплення підвісок до фланців повітроводів забороняється. 7.61. Приєднання повітроводів систем пневмотранспорту до вентиляторів повинно проводитися з застосуванням гнучких вставок гумового або брезентового рукава гумових прокладок що виключають передачу вібрації від вентиляторів на повітроводи. 7.62. Для виконання очисних робіт та регулювання повітроводів що розташовані на висоті більше 1 8 м повинні бути передбачені пересувні або стаціонарні інвентарні площадки у відповідності до вимог ГОСТ 12.2.062-81* та ГОСТ 12.4.059-89. 7.63. Ємності силоси бункери та ін. у які подаються пневмотранспортом матеріали що пилять повинні бути герметичні і приєднані до апаратів для очищення повітря. 7.64. Люльки для опускання у силоси повинні бути обладнані: перилами висотою не менше 1 2 м з суцільною металевою обшивкою по низу на висоту не менше 0 15 м і з додатковою огорожною планкою на висоті 0 5 м від настилу люльки; сидінням опорами для ніг кишенями для інструменту та пристосуваннями для очистки силосу котрі кріпляться до люльки; пристроєм що виключає можливість перекидання люльки. 7.65. Теплова обробка виробів з застосуванням електроенергії проводиться виходячи з таких умов: 7.65.1. Експлуатація камер що обладнані електронагрівачами повинна проводитися у відповідності з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98 а також з ГОСТ 12.1.009-76 ГОСТ 12.1.013-78 ГОСТ 12.1.030-81*. 7.65.2. Установка для електронагрівання бетонної суміші повинна бути огороджена по периметру сітчастим металевим огородженням висотою не менше 1 м. 7.65.3. В електричній схемі управління роботою індукційних камер повинно бути передбачене автоблокування що виключає подачу напруги на обмотку індуктора при відкритій або нещільно прикритих дверцятах. 7.65.4. Подача напруги на електроди установки дозволяється тільки після того як робітники покинули межі огородження. 7.65.5. Контроль температури бетонної суміші у нагрівальній установці повинен здійснюватися дистанційно. 7.65.6. Неізольовані струмоведучі частини електроустановок індукційних камер мають бути огороджені або знаходитися у спеціальних шафах що виключають випадкове попадання людини під напругу. 7.65.7. Пускові пристрої індукційних камер повинні знаходитися у приміщенні що виключає можливість вмикання камери у електричну мережу сторонніми особами. Шафи з електроапаратурою мають бути зачинені на замок. 7.65.8. Установка для електропрогрівання бетону повинна бути обладнана попереджувальною світловою сигналізацією яка автоматично вмикається при подачі напруги на електроди. 7.65.9. Установка електропрогрівання має бути обладнана аварійним вимикачем для зняття напруги при проведенні робіт усередині огородження. 7.65.10. Не дозволяється подавати напругу на індуктор до завантаження камери розрахунковою кількістю виробів. 7.65.11. Не дозволяється проводити профілактичні ремонтні роботи на електрообладнанні відключених камер що знаходяться поряд з працюючими камерами так як на обмотках відключених камер можлива поява наведеної напруги до 70 В. 7.66. Змішувачі гравітаційної дії перекидні та примусової дії необхідно обладнувати системою відбору запиленого повітря. 7.67. Для очистки внутрішніх поверхонь змішувачів від налиплого бетону повинно бути передбачене пристосування що усуває необхідність працювати усередині змішувача. Очистка змішувача повинна проводитися при виключеному електричному та пневматичному живленні. При цьому повинен бути передбачений пристрій що виключає можливість включення указаного живлення без дозволу робітника який здійснює чистку. 7.68. Не дозволяється під час роботи змішувачів: очищати барабан вал лопаті гвинти верстати та інші частини змішувачів; проштовхувати матеріал або сторонні предмети ручними пристосуваннями лопатами та ін. ; виймати руками куски матеріалу або інші предмети; ставати на кришку або решітку змішувача; відбирати проби через кришку. 7.69. В перевантажувальних вузлах мають бути передбачені направляючі пристрої що запобігають попаданню матеріалу у місця проходів. 7.70. Вагові натяжні пристрої стрічкових конвейєрів повинні мати огородження з входом що запирається. Ключі від замка повинні знаходитися у майстра зміни. Роботи по очистці приміщення проводяться під наглядом майстра зміни. 7.71. Естакади та галереї необхідно утримувати у чистоті і своєчасно очищати від матеріалу сміття снігу льоду та бруду. 7.72. Робота механізмів з відкритими кришками люками та незадовільним станом ущільнень не дозволяється. 7.73. Кришки люків бетонозмішувальних установок повинні бути зблоковані з приводом таким чином щоб під час їх розкриття або нещільного зачинення привід бетонозмішувачів автоматично вимикався. 7.74. Конвейєри похилої конструкції повинні бути обладнані уловлювачами стрічки на випадок її розриву. 7.75. Не дозволяється експлуатація електровізків у разі несправності струмоприймача контролера гальм і сигналів а також відсутності запобіжних пристосувань від дії електричного струму килимків . 8. Вимоги до розміщення обладнання під час виробництва бетону та залізобетону 8.1. Розміщення виробничого обладнання у виробничих приміщеннях не повинно представляти небезпеки для працюючих згідно з ДНАОП 0.01-1.01-95 а також ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.061-81. 8.2. Проходи між обладнанням та ширина проходів у цехах заводів повинна відповідати п. 3.4 цих Правил. 8.3. Під час установки конвейєрів у галереях під навісами і траншеях необхідно забезпечити прохід не менше 0 8 м між стіною та найбільш виступаючою частиною конвейєра. Відстань між найбільш високою частиною конвейєра та стелею повинна бути не менше 0 6 м а між робочою віткою конвейєрної стрічки та підлогою - не менше 0 8 м. 8.4. Переходи через конвейєрні лінії повинні улаштовуватися у виді містків шириною не менше 0 6 м що огороджені міцними перилами висотою не менше 1 м згідно з ГОСТ 12.4.059-89. Приводні станції та кінцеві частини конвйєрів повинні мати доступ з трьох сторін при ширині проходів не менше 1 м. 8.5. Не дозволяється підлазити під нижню вітку стрічкового конвейєра та перелазити через нього під час зупинки або на ходу. 8.6. Усі рухомі частини та частини машин що представляють небезпеку мають бути огороджені спеціальними кожухами. Ширина проходів після установки огороджень біля великого обладнання що вимагає уважного нагляду повинна бути не менше 1 2- 1 5 м. 8.7. У арматурних цехах та дільницях вертушки для укладання мотків арматури установлюються на відстані 1 5-2 м від верстата для виправлення арматури на висоті не менше 0 5 м від підлоги та огороджуються. Між вертушкою і правильним верстатом необхідно установлювати металевий футляр для обмеження руху котушки що розмотується. 8.8. Верстати для виправлення гнуття та різання арматури мають бути установлені у відповідності з урахуванням наступних правил: при установці верстатів у приміщенні прохід між ними повинен бути не менше 1 5 м а відстань між ними і стінкою будівлі - не менше 1 м; верстати повинні бути установлені та закріплені на міцній основі у відповідності з затвердженим проектом. 8.9. Під час виправлення арматурної сталі на автоматичних верстатах необхідно закривати перед пуском електродвигуна запобіжні щитки. 8.10. На дільницях натягання дроту арматури у торцях стендів а також між натяжними пристроями крім випадку коли арматура по усій довжині натягується в отворах конструкцій повинні бути установлені захисні огородження сітки висотою не менше 1 8 м. Прохід людей у зоні підготовки та натягування арматури не допускається. 8.11. Під час теплової обробки бетонних та залізобетонних конструкцій і виробів паропроводи та конденсатопроводи повинні відповідати п. 3.18 цих Правил а паророзподільні пристрої повинні бути огороджені або установлені у місцях що виключають можливість опіків обслуговуючого персоналу. 9. Складські приміщення 9.1. Освітлення складів матеріалів та готової продукції повинно бути не менше 20 лк у відповідності з вимогами СНиП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение". Не дозволяється освітлення робочих місць прожекторами котрий осліплює працюючих. 9.2. Операції на складах та площадках для складування що пов'язані з навантаженням розвантаженням та переміщенням вантажів мають бути механізовані. 9.3. Складські площадки для навантаження та вивантаження тарних штучних вантажів мішків ящиків та ін. що зберігаються у складах і пакгаузах повинні бути оснащені естакадами висотою що дорівнює висоті підлоги транспортних засобів. У разі неоднакової висоти підлоги транспортних засобів і платформи при вантажно-розвантажувальних роботах повинні застосовуватися трапи. 9.4. Склади розташовані у підвальних та напівпідвальних приміщеннях що мають сходи з кількістю маршів більше одного або висотою більше 2 м повинні бути обладнані підйомниками для спуску та підняття вантажів. 9.5. Ширина проходу на прирейковому залізничному складі між штабелями та потягом має бути: при висоті штабеля до 1 2 м - не менше 2 м більше 1 2 м - не менше 2 5 м. 9.6. Складування сировини палива матеріалів та готової продукції під лініями електропередачі та на кранових коліях не дозволяється. 9.7. Під час складування цементу та заповнювачів силоси і бункери мають бути обладнані пристроями уловлювання пилу під час завантаження та вивантаження а також пристроями для попередження склепистих утворювань і зависань матеріалів електровібраторами пневмошурниками перегрібачами тощо . 9.8. Верхня частина силосів та бункерів на висоті більше 1 м від рівня підлоги має бути огороджена по периметру перилами у відповідності з ГОСТ 12.4.059-89 та ГОСТ 12.2.062-81*. 9.9. Усі роботи що зв'язані з перебуванням людей у силосах та бункерах огляд очистка ремонт повинні проводитися по проекту виконання робіт і наряду-допуску додаток 3 . 9.10. Кришки люків вузли приєднання теч та живильників до силосів і бункерів повинні бути ущільнені так щоб виключалось виділення пилу у виробничі приміщення через нещільності у з'єднаннях. Кришки люків мають бути обладнані замками ключі від яких повинні зберігатися у начальника цеху майстра зміни і видаватися після оформлення наряду-допуску на виконання робіт відповідальному керівнику робіт який призначений наказом по підприємству. 9.11. Вхід у силоси та бункери через нижні та бокові люки повинен проводитися тільки для виконання ремонтних робіт. Попередньо стіни і перекриття повинні бути очищені від зависань матеріалу. Спуск через верхній люк повинен проводитися тільки для огляду або очистки стін та перекриття. 9.12. Спуск у силоси та бункери повинен проводитися в самопідйомних люльках а також у люльках за допомогою лебідок що призначені для піднімання людей. 9.12.1. Усі роботи що пов’язані з перебуванням працівників у силосах і бункерах огляд очистка ремонт повинні проводитися по проекту виконання робіт та наряду-допуску. У наряду-допуску указуються заходи по страхуванню працюючих під час виконання завдання. 9.13. Під час опускання в силоси та бункери працівників мають бути виконані наступні заходи безпеки: шнеки та елеватори повинні бути відключені від електромережі на пускових пристроях вивішені знаки безпеки 1 5 по ГОСТ 12.4.026-76* з надписом: "Не вмикати - працюють люди!"; працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту спецодягом касками респіраторами захисними окулярами запобіжними поясами страховими канатами та засобами сигналізації чи зв'язку сигнальними вірьовками переговорними пристроями радіозв'язком . Запобіжні пояси страхові канати та лебідки мають бути перевірені та випробувані згідно ГОСТ 12.4.089-86 та ГОСТ 12.4.107-82. 9.14. Під час усунення зависань і козирків люльки не повинні знаходитися у зоні обвалення матеріалу. 9.15. Під час очищення силосів та бункерів не дозволяється: відкривати кришки нижніх та бокових люків та входити в них при наявності цементу; сходити з люльки на шар матеріалу товщина якого перевищує 0 5 м; проводити обвалення матеріалу підрубкою знизу. 9.16. Складування затарованого у мішки цементу повинно проводитися у штабеля перев'язом. При механізованій укладці мішків висота штабеля не повинна перевищувати 2 5 м а при ручній - 1 5 м. Укладати в штабелі пошкоджені мішки з яких розсипається цемент не дозволяється. 9.17. Відкриті завантажувальні отвори бункерів мають бути огороджені по периметру. З боку завантаження бункера автомобільним транспортом повинен бути установлений відбійний брус висотою не менше 0 8 м. 9.18. Під час доставки матеріалів залізничним транспортом не дозволяється рух вагонів на приймальних бункерах та естакадах зі швидкістю більше 5 км/г; очистка залізничних колій на приймальних бункерах під час подачі потяга; присутність людей у зоні перекидання вагонів-думпкарів. 9.19. Для запобігання обвалення заповнювачів гравію щебеню піску та ін. що зберігаються навалом на відкритих площадках вони повинні відсипатися у штабелі кут природного укосу яких не повинен перевищувати допустимі для кожного матеріалу. Під час розробки штабелів заповнювачів проводити роботи підкопом не дозволяється. 9.20. Під час складування арматурної сталі металу та виробів з нього бухти повинні зберігатися у штабелях розсортованими за найменуванням прокату маркам та діаметру. Висота штабеля не повинна перевищувати 1 5 м а ширина проходу між ними має бути не менше 1 м. Є припустимим зберігання бухти арматурної сталі у приямках що обладнані огородженнями. 9.21. Листова сталь і різновидності прокату чорного металу мають бути розсортовані за найменуванням прокату марками діаметром та зберігатися у штабелях та на стелажах. Висота штабелів листової сталі не повинна перевищувати 1 5 м з установкою обмежувачів для виключення пошарового зсунення. 9.22. Готові арматурні вироби зварні сітки каркаси петлі закладні деталі тощо повинні зберігатися на спеціалізованих стелажах або в контейнерах. 9.23. Склади хімічних добавок пально-мастильних матеріалів та твердого палива повинні відповідати таким умовам: 9.23.1. Хімічні добавки повинні зберігатися на складах перевозитися та відпускатися у закритій тарі. 9.23.2. Хімічні добавки затарованих у паперові мішки дерев'яні ящики металеві барабани повинні зберігатися на піддонах у штабелях. Висота штабеля при механізованій укладці має бути не більше 2 5 м а при ручній - не більше 1 5 м. Хімічні добавки в інших упаковках скляних бутлях металевих каністрах картонних коробках та ін. повинні зберігатися на стелажах. 9.23.3. Кристалічні добавки - нітрит натрію нітрат кальцію та нітрат натрію - повинні зберігатися в упакованому виді у закритих та сухих складських приміщеннях що вентилюються у відповідності з додатком 4 ДНАОП 0.01-1.01-95 та ГОСТ 12.1.007-76*. 9.23.4. Хімічні з'єднання нітрату кальцію з сечовиною є пожежонебезпечними продуктами. Вони повинні зберігатися у окремих складах. Склади для зберігання цих добавок належать до категорії "В" та класу електрообладнання П-ІІ-а з хімічно активним середовищем. 9.23.5. По пожежній небезпеці склади твердих нітрату-натрію нітрату кальцію та нітриту натрію належать до категорії "В" по горючій тарі . Вони повинні бути побудовані з негорючих матеріалів. Протипожежні розриви між будівлями складу І - ІІ ступені вогнестійкості у відповідності з вимогами СНиП ІІ-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий" повинні бути не менше 15 м і відповідати вимогам ДНАОП 0.01-1.01-95. 9.23.6. Для робітників які зайняті вантажно-розвантажувальними роботами з твердим нітратом-натрієм а також приготуванням розчинів добавок нітриту-натрію нітрит-нітрат кальцію та нітрит-нітрат-хлориду кальцію мають бути обладнані побутові приміщення у відповідності з СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания". 9.23.7. Рідке скло повинно зберігатися у герметично закритих ємкостях. Кришки люків ємкостей повинні бути забезпечені замками. Ключі повинні зберігатися у начальника цеху або майстра зміни і видаватися відповідальному керівнику робіт після оформлення наряду-допуску на виконання робіт у ємкостях у відповідності з додатком 3. 9.23.8. Зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів ПММ та емульсолу повинно здійснюватися у відповідності до вимог "Инструкции по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" Наказ МВС СРСР від 23.09.85р. № 181 . 9.23.9. Резервуари для зберігання рідкого палива та емульсолу мають бути розміщені поза будівлями цехів у окремих сховищах та відповідати пожежній безпеці згідно з п. 7.10 ДНАОП 0.01-1.01-95. 9.23.10. Трубопроводи подачі палива мають бути теплоізольовані та знаходитися на відстані 0 7 м з кожного боку запірного пристрою. 9.23.11. Площадки зливання рідкого палива та емульсолу мають бути обладнані світильниками у вибухозахисному виконанні. 9.23.12. Цистерни на час зливання ПММ та емульсолу зливний стояк естакади для розвантаження цистерн система труб та апаратура для перекачування ПММ та емульсолу резервуари та рейки залізничних колій мають бути заземлені. 9.23.13. Кришки люків резервуара для зберігання ПММ та емульсолу мають бути обладнані замками ключі від яких повинні зберігатися у відповідальної особи що призначена наказом по заводу з числа інженерно-технічних працівників ІТП . 9.23.14. Кислота повинна зберігатися у скляних бутлях з притертими пробками бутлі мають бути установлені у плетені корзини або ящики з ручками що мають бирки з найменуванням кислоти. При переливанні кислоти необхідно застосовувати сифонні пристрої а при перемішуванні розчину - скляні або ебонітові палички. 9.23.15. Ремонтні та очисні роботи у резервуарах для зберігання рідкого палива повинні проводитися по проекту виконання робіт та наряду-допуску у відповідності з вимогами ГОСТ 12.0.003-74*. 9.23.16. Під час очищення та ремонту резервуарів для освітлення повинні застосовуватися акумуляторні ліхтарі у вибухозахисному виконанні. 9.23.17. Складування вугілля торфу над джерелами тепла паропроводами гарячої води каналами нагрітого повітря тунелями для електрокабелів а також укладка у штабель палива що засмічене горючими матеріалами не дозволяється. 9.23.18. Відстань між суміжними штабелями вугілля повинна бути не менше 1 м при висоті до 3 м і не менше 2 м при більшій висоті. 9.23.19. Висота штабеля торфу не повинна перевищувати 7 м довжина - 125 м ширина - 30 м. 9.23.20. Штабелі торфу повинні розміщуватися попарно з розривами між підошвами штабелів у одній парі 5 м між парами штабелів - не менше 12 м. Розрив між торцями штабелів від їх підошви слід приймати для кускового торфу 20 м для фрезованого торфу - 45 м. 9.23.21. Відстань від підошви штабеля палива до котельних має бути не менше 5 м до залізничної колії - 2 м до краю автомобільної дороги - 1 5 м. 9.23.22. За паливом що зберігається у штабелях повинен вестись систематичний нагляд. Контроль за температурою палива слід здійснювати щоденно. Небезпечним осередком самозаймання є ділянка штабеля палива з температурою вище критичної для вугілля - 60 0С для торфу - 65 0С що характеризує перехід від саморозігрівання до самозаймання палива. 9.23.23. Під час загорання вугілля у штабелі гасіння осередку загорання повинно проводитися ущільненням ураженої ділянки та заливанням її 3- 4 %-вою суспензією гашеного вапна або видаленням вогнища з штабеля та поливанням вугілля водою до повного гасіння. 9.23.24. Під час загорання торфу у штабелях вогнище необхідно залити водою або закидати сирою торф’яною масою а потім видалити її. 9.23.25. Самозаймисте вугілля та торф після охолодження знову укладати у штабель не дозволяється. 9.23.26. Кожний штабель твердого палива повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння згідно з розділом 6 ДНАОП 0.01-1.01-95. 9.24. Для опалубних робіт застосовуються у деяких випадках пиломатеріали. Під час їх складування необхідно: 9.24.1. Склад пиломатеріалів повинен розташовуватися на дренованій ділянці що провітрюється. 9.24.2. Склади лісоматеріалів та пиломатеріалів місткістю1000- 10000 м3 повинні розміщуватися на відстані не менше 30 м від будівель та споруд менше 1000 м3 - на відстані не менше 18 м. 9.24.3. Прирейкові склади лісоматеріалів повинні розташовуватися на відстані не менше 5 м від залізничних колій а пиломатеріалів - не менше 10 м. 9.24.4. До штабелів повинен бути забезпечений вільний доступ. У проходах між штабелями не повинно бути колод пиломатеріалів що зависають та падають. Ширина проходу має бути не менше 2 м. 9.24.5. Між групами штабелів лісоматеріалів площею не більше 1200 м2 повинні бути передбачені проїзди шириною не менше 10 м. 9.24.6. Умови складування лісоматеріалів та пиломатеріалів повинні відповідати наступним вимогам: лісоматеріали складаються у штабелі висотою не більше 1 6 м з прокладками між рядами та установкою упорів проти розкочування висота штабеля менше його ширини не допускається ; пиломатеріали складаються у штабелі висота якого при рядовій укладці складає не більше половини ширини штабеля а при укладці у кліті - не більше ширини штабеля. 9.24.7. Розбирання штабеля повинно проводитися послідовно по висоті ступінчасте розбирання . Витягувати колоди та дошки з нижніх рядів штабеля не дозволяється. 9.24.8. Склади повинні обладнуватися системою протипожежного водозабезпечення та первинними засобами пожежогасіння. 9.25. Під час складування готової продукції та виробів необхідно дотримуватися таких умов: 9.25.1. У зоні роботи вантажопідіймальних механізмів мають бути вивішені схеми стропування та складування виробів. 9.25.2. Складування продукції повинно відповідати вимогам ДБН Г.1-4-95 на відповідні види виробів табл. 9.1 . Таблиця 9.1 Вироби Число рядів у штабелі Загальна ви- сота шта- белю м Відстань прокладок і підкладок від торців деталей м Фундаментні блоки 4 2 5 1 Колони 4 2 0 1 2 - 2 0 Ригелі 4 1 2 - 1 4 1 2 Плити багатопустотні 10 3 0 0 5 Стінові блоки 2 1 2 0 3 - 0 5 Стінові панелі горизон- тальне положення 4 - 5 2 0 1 2 Панелі перегородок у касетах 1 1 0 Ферми у касетах 1 3 0 Сходові площадки та марші 5 - 6 2 0 - 2 5 0 3 - 0 5 Залізобетонні труби 2 - 4 1 5 Ребристі панелі покриттів про- мислових будівель 6 2 4 - 3 0 0 5 Панелі перекриттів прокатні розміром на кімнату 8 2 5 Панелі суміщених криш ;про- катні 3 Підвіконня на ребро 1 0 15 9.25.3. Висота штабелів при складуванні плоских залізобетонних виробів у горизонтальному положенні повинна бути не більше 2 м. 9.25.4. Розміщення виробів у штабелі повинно відповідати проектному положенню у будівлі споруді або бути близьким до нього за винятком лінійних довгомірних виробів-стояків труб опор колон паль тощо . Штабелі повинні складуватися у горизонтальному положенні. 9.25.5. Під час складування та розбирання залізобетонних виробів у штабелях висотою 1 6 м і більше повинні застосовуватися інвентарні драбини що відповідають вимогам РСТ УСРС 1735-87 та ГОСТ 26887-86. 9.25.6. Складування будівельних конструкцій та виробів під лініями електропередачі та на кранових коліях не дозволяється. 9.25.7. Для зберігання плоских виробів та конструкцій у вертикальному положенні повинні застосовуватися касети. Вироби що зберігаються у похилому положенні повинні складуватися у пірамідах. 9.25.8. Залізобетонні шпали повинні зберігатися у штабелях висотою не більше 6 рядів. Між рядами шпал повинні укладатися дерев'яні прокладки перерізом не менше 50 х 50 мм на відстані 550 мм від кінців шпал. 9.25.9. Залізобетонні труби повинні зберігатися у штабелях бути розсортовані по діаметру класам міцності та складатися розтрубами у протилежні сторони. 9.25.10. Площадки для складування залізобетонних труб опор та колон круглого перерізу повинні бути обладнані залізобетонними або дерев'яними підкладками з упорами що виключають можливість їх розкочування. При постійному місці складування прокладки мають бути закріплені на площадці. Число рядів у штабелі не повинно бути більше 4. Труби діаметром 1400 мм і більше повинні укладатися по висоті не більше як у два ряди. 9.25.11. Залізобетонні опори повинні зберігатися у штабелях висотою не більше 5 рядів та складатися основами у протилежні сторони. Між вертикальними рядами повинні укладатися дерев'яні прокладки з упорами що виключають можливість їх розкочування. 10. Загальні вимоги з охорони праці 10.1. Організація навчання та вимоги до персоналу а саме: 10.1.1. Навчання з питань охорони праці проводиться відповідно до затверджених на підприємстві положень про навчання з питань охорони праці. 10.1.2. Посадові особи та спеціалісти а також інші працівники підприємства які зайняті виготовленням цементобетонних і залізобетонних виробів ремонтом машин і механізмів та експлуатацією об’єктів обумовлених Правилами проходять підготовку підвищення кваліфікації перевірку знань Правил у порядку передбаченому ДНАОП 0.00-4.12-99 ДНАОП 0.00-8.01-93 та з додержанням вимог ДНАОП 0.00-4.21-93 НАОП 6.1.00-4.01-86 і НАОП 6.1.00-4.02-78. 10.1.3. Допуск до роботи осіб які у встановленому порядку не пройшли навчання інструктаж і перевірку знань з охорони праці не дозволяється. 10.1.4. Працівники зайняті на виконанні робіт перелічених в ДНАОП 0.00-8.02-93 та п.п. 1 ? 4 Додатку 3 цих Правил повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці. 10.2. Вимоги до застосування колективних і індивідуальних засобів захисту. 10.2.1. На підприємствах по виготовленню виробів із бетону та залізобетону застосовуються колективні засоби захисту працюючих від обладнання машин і механізмів. Такі методи приведені в п.п. 3.15 3.21 3.24 3.34 4.18 цих Правил а також в ГОСТ 12.4.010-75* ГОСТ 12.4.035-78* ГОСТ 12.4.044-87 ГОСТ 12.4.045-87 і інших. 10.2.2. Індивідуальні засоби захисту працюючих наведені в п.п. 3.35 4.1 4.43.28 цих Правил. 10.3. Режим праці та відпочинку на підприємстві. 10.3.1. Не дозволяється застосування праці осіб віком до вісімнадцяти років та жінок на роботах із важкими шкідливими чи небезпечними умовами праці що зазначені у ДНАОП 0.03-8.07-94 і ДНАОП 0.03-8.08-93 та залучення жінок і неповнолітніх до підіймання і переміщення речей маса яких перевищує встановлені для них граничні норми що наведені в ДНАОП 0.03-3.28-93 та ДНАОП 0.03-3.29-96. 10.3.2. Розслідування нещасних випадків професійних захворювань і аварій що сталися під час виконання робіт мають проводитися у відповідності до ДНАОП 0.00-4.03-98. 10.3.3. Режим праці на віброобладнанні при низьких температурах в місцях з великим рівнем звукового тиску та камерах пропарювання припускається з додержанням вимог наведених в п.п. 3.27 3.29 3.31 3.35 цих Правил. 10.4. Обов’язки права і відповідальність за порушення Правил. 10.4.1. Особи винні у порушенні цих Правил несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 10.4.3. Керівник підприємства організації установи та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків згідно з чинним законодавством. 11. Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації бетонних БЗ і залізобетонних заводів ЗБЗ 11.1. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" відповідальність за протипожежний стан БЗ і ЗБЗ покладається на керівника власника підприємства який в свою чергу призначає відповідальних за безпеку цехів приміщень лабораторій дільниць технологічного устаткування а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. 11.2. Новостворені БЗ і ЗБЗ повинні отримати дозвіл на експлуатацію у державних органів пожежного нагляду. 11.3. На заводах БЗ і ЗБЗ наказом керівника власника згідно з ДНАОП 0.01-1.01-95 встановлюється відповідний протипожежний режим і у тому числі визначаються: місця паління місця застосування відкритого вогню місця установки електричного нагрівального обладнання; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт у тому числі зварювальних ; правила проїзду та стоянки транспортних засобів; місця зберігання хімічних добавок до бетонів; порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі; порядок огляду та зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок проведення з працівниками заводу протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму; порядок обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту протипожежного водоводу вогнегасників тощо ; дії працівників у разі виявлення пожежі. Працівники заводу ознайомлюються з цими вимогами а витяги з наказу з основними положеннями вивішуються на видних місцях. 11.4. В цехах лабораторіях підсобних приміщеннях та на складах розроблюються і вивішуються на видних місцях плани схеми евакуації людей на випадок пожежі. 11.5. В приміщеннях БЗ і ЗБЗ вивішується інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкція для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень цехів складів лабораторій тощо відповідно до додатку 1 ДНАОП 0.01-1.01-95. 11.6. Відповідно до Положення про добровільні пожежні дружини затвердженого наказом МВС України від 27.09.94 № 521 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508 на БЗ і ЗБЗ створюється добровільна пожежна дружина ДПД . 11.7. На заводах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік за рішенням трудового колективу створюється пожежно-технічна комісія ПТК . Робота ПТК організується згідно з Типовим положенням затвердженим наказом МВС України від 27.09.94 № 521. 11.8. Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки повинні проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Навчання і перевірка знань з пожежної безпеки організуються згідно додатку 2 ДНАОП 0.01-1.01-95. 11.9. Працівники що прийняті на роботу на БЗ і ЗБЗ повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. Інструктажі поділяються на вступний первинний повторний на робочому місці позаплановий та цільовий. Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів навчання та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму встановлюється Типовим положенням про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях України затвердженим наказом МВС України від 17.11.94 № 628. 11.10. Допуск до роботи осіб які не пройшли навчання протипожежного інструктажу і перевірку знань з питань пожежної безпеки не дозволяється. 11.11. Утримання території заводу будівель приміщень та споруд проводиться згідно з ДНАОП 0.01-1.01-95 розділ 4 а також: 11.11.1. Дороги проїзди та проходи до цехів споруд складів пожежних вододжерел підступи до пожежних драбин пожежного інвентарю мають бути вільними утримуватися справними узимку очищені від снігу пожежні гідранти в зимовий період - утеплені. 11.11.2. Територія заводу повинна мати зовнішнє освітлення яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин протипожежного обладнання входів до цехів споруд та складів. 11.11.3. На території заводу не дозволяється розводити багаття спалювати відходи тару викидати незагашене вугілля та попіл на відстань менше 15 м від цехів споруд та складів. 11.11.4. Усі цехи будівлі та склади повинні своєчасно очищатися від горючого сміття відходів виробництва і постійно утримуватися в чистоті. Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або опрацьованими інструкціями. 11.11.5. Протипожежні системи установки устаткування цехів будівель складів протидимовий захист пожежна автоматика протипожежне водопостачання тощо повинні постійно утримуватися у справному робочому стані. 11.11.6. На БЗ і ЗБЗ в цехах будівлях складах і лабораторіях повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 а також клас зони за правилами влаштування електроустановок у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць які позначаються на вхідних дверях до приміщення а також на межах зон всередині приміщень та ззовні. 11.11.7. На дільницях де працюють з лаками фарбами та іншими легкозаймистими та горючими речовинами спецодяг повинен своєчасно підлягати пранню та ремонту і зберігатися в розвішеному виді в металевих шафах встановлених у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях. 11.11.8. У цехах заводу де розміщене технологічне обладнання повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до будівельних норм. 11.11.9. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з цеху приміщення . 11.11.10. Не допускається: влаштовувати на шляхах евакуації пороги виступи турнікети розсувні підйомні двері двері що обертаються та інші пристрої які перешкоджають вільній евакуації людей; захаращувати шлях евакуації коридори проходи сходові марші і площадки вестибюлі холи тамбури тощо меблями обладнанням різними матеріалами та готовою продукцією навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину; забивати заварювати замикати на навісні замки болтові з'єднання та інші запори що важко відчиняються зсередини зовнішні евакуаційні двері будівель. 11.12. Як правило БЗ і ЗБЗ оснащені електроустановками. По пожежній безпеці електроустановки повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.01-1.01-95 п. 5.1 та Правилам улаштування електроустановок ПУЕ . 11.13. На заводах з будівельними конструкціями з горючих матеріалів відстань між світильниками з лампами розжарювання та предметами що мають горючу основу повинна бути не менше таких значень: номінальна потужність Р Вт мінімальна відстань м 100 0 5 300 0 8 500 1 0 11.14. Не дозволяється застосовування електронагрівальних приладів у пожежонебезпечних зонах приміщень заводу. Щодо використання електричних побутових приборів то це питання повинно бути узгоджене з державним пожежним наглядом. 11.15. Конструкція світильників повинна виключати випадання з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати суцільне силікатне скло яке захищає від випадання ламп та попадання їх на робітників. 11.16. Роботи по з'єднанню жил проводів і кабелів відгалуженню та окінцюванню їх повинні здійснюватися за допомогою опресування зварювання паяння або за допомогою затискачів гвинтових болтових тощо що дозволить уникнути перегрівання стиків і пошкодження ізоляції. 11.17. Для видалення пилу з приміщень приготування бетону заводи оснащені вентиляцією. По пожежній безпеці вентиляційні установки повинні відповідати п. 5.3 ДНАОП 0.01-1.01-95. 11.18. Під час експлуатації вентиляційних систем не дозволяється: відключати або знімати вогнезатримні пристрої; закривати витяжні канали отвори та решітки; залишати двері вентиляційних камер відчиненими зберігати в камерах різні матеріали устаткування тощо; складувати впритул на відстані менше 0 5 м до повітропроводів горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці; експлуатувати переповнені циклони. 11.19. При експлуатації заводу в зимовий період приміщення цехи опалюються для підтримання оптимальних температур. По пожежній безпеці опалення повинно відповідати п.п. 5.2 5.6 ДНАОП 0.01-1.01-95. 11.20. Перед початком опалювального сезону котельні та інші опалювальні прилади мають бути перевірені та відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не допускаються до експлуатації. 11.21. У приміщенні котелень заводу не дозволяється: допускати до роботи осіб які не пройшли спеціального навчання та протипожежного інструктажу не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень; залишати без догляду працюючі котли; експлуатувати установки в разі підтікання рідкого палива або витікання газу із системи паливоподачі; розпалювати установки без їх попередньої продування; працювати при зіпсованих або відключених приладах контролю та регулювання а також за їх відсутності; сушити спецодяг взуття інші матеріали на котлах та паропроводах. 11.22. Гарячі поверхні теплових мереж розташованих в цехах та складах треба ізолювати таким чином щоб температура на поверхні теплоізольованої конструкції була не менше ніж на 20 % нижче температури самоспалахування речовин що там знаходяться. 11.23. На БЗ і ЗБЗ вимоги до утримання технічних засобів пожежогасіння повинні відповідати вимогам розділу 6 ДНАОП 0.01-1.01-95 а також: 11.23.1. Цехи приміщення та склади обладнуються установками пожежної сигналізації УПС відповідно до вимог переліку однотипних за призначенням об'єктів які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації. 11.23.2. Утримання в працездатному стані УПС та автоматичних установок пожежогасіння АУП повинно забезпечуватися такими заходами: проведенням технічного обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби; матеріально-технічним ресурсним забезпеченням з метою своєчасного відновлення працездатності; опрацюванням необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого та чергового персоналу. 11.23.3. Усі установки УПС і АУП мають бути справними і утримуватися в постійній готовності для виконання завдань що стоять перед ними. Несправності установок усуваються негайно при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах згідно п.6.1.10 ДНАОП 0.01-1.01-95. Організація що здійснює монтаж наладку та технічне обслуговування установок несе відповідальність у випадку якщо вони з вини цієї організації не спрацювали. Ця організація повинна мати ліцензію на право виконання цих робіт. 11.23.4. Вимоги по утриманню технічних засобів протипожежного захисту по УПС і АУП повинні відповідати п.6.1 ДНАОП 0.01-1.01-95 по системі протидимового захисту оповіщенню людей про пожежу і керування евакуацією та засобами зв’язку - відповідати п.6.2 ДНАОП 0.01-1.01-95 по протипожежному водопостачанню повинні відповідати п.6.3 ДНАОП 0.1-1.01-95 по пожежній техніці і первинним засобам пожежогасіння - відповідати п.6.4 ДНАОП 0.1-1.01-95. 11.23.5. Будівлі заводу цехи приміщення лабораторії та склади повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками ящиками з піском бочками з водою покривалами з негорючого теплоізоляційного полотна пожежними відрами совковими лопатами пожежним інструментом гаками ломами сокирами тощо які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку. 11.23.6. Норми належності первинних засобів пожежогасіння для БЗ і ЗБЗ визначаються із додатку 3 ДНАОП 0.01-1.01-95. 11.23.7. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння на заводі встановлюються спеціальні пожежні стенди щити . Пожежні стенди щити та засоби пожежогасіння фарбуються у відповідні кольори за чинним державним стандартом ГОСТ 12.4.026-76 . 11.23.8. Пожежні стенди щити повинні забезпечувати: захист вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів а також захист від використання не за призначенням; зручність та оперативність зняття витягування закріплених комплектуючих виробів. 11.23.9. Ручний пожежний інструмент розміщений на стенді щиті підлягає періодичному обслуговуванню яке включає такі операції: очищення від пилу бруду та слідів корозії; відновлення пофарбування з урахуванням вимог стандартів; випрямлення від залишків деформацій після використання; відновлення потрібних кутів загострювання інструмента. 11.23.10. Вогнегасники слід установлювати у легкодоступних місцях коридорах біля входів або виходів з приміщень тощо . Вогнегасники не повинні створювати перешкод під час евакуації. 11.23.11. Переносні вогнегасники повинні розміщатися шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1 5 м від нижчої кромки вогнегасника до рівня підлоги; 11.23.12. Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися у відповідності з паспортами заводів-виготовлювачів а також відповідати п.п. 6.4.19-6.4.24 ДНАОП 0.01-1.01-95. 11.24. Новітні технології приготування бетонних сумішей потребують застосування хімічних добавок. Хімічні добавки до бетонів зберігаються в спеціальних складах в порядку що надається в додатку 4 ДНАОП 0.01-1.01-95. 11.25. Матеріальні склади БЗ і ЗБЗ повинні відповідати всім вимогам п.7.10 ДНАОП 0.01-1.01-95. 11.26. На складах хімічних добавок до бетонів розробляється план розміщення цих речовин із зазначенням їх найбільш характерних властивостей: "Вогненебезпечні" "Отруйні" "Хімічно активні" тощо. 11.27. Обслуговуючий персонал складів хімічних добавок повинен знати пожежну небезпеку правила безпечного зберігання і особливості гасіння хімічних речовин та реактивів. 11.28. Склади хімічних добавок до бетонів повинні відповідати вимогам п. 7.10.4 ДНАОП 0.01-1.01-95. 11.29. В лабораторіях та в місцях приготування добавок до бетонів збереження легкозаймистих ЛЗ і горючих речовин ГР не дозволяється. 11.30. На робочих місцях по приготуванню добавок до бетонів кількість легкозаймистих і горючих матеріалів повинно бути не більше як на одну зміну. 11.31. На притрасових полігонах та дільницях по приготуванню бетонів та залізобетонів дотримання пожежної безпеки повинно відповідати всім вимогам ДНАОП 0.01-1.01-95 "Правила пожежної безпеки в Україні". 11.32. При ремонтних роботах на БЗ і ЗБЗ зварювальні та інші вогневі роботи слід проводити згідно з п. 8.1 ДНАОП 0.01-1.01-95 та дотримуватись таких вимог: 11.32.1. Постійні місця проведення вогневих робіт визначаються розпорядженням керівника власника заводу. Огороджуючі конструкції в цих місцях перегородки перекриття підлоги повинні бути з негорючих матеріалів та забезпечені первинними засобами пожежогасіння. 11.32.2. Для тимчасових місць проведення вогневих робіт керівник власник заводу зобов’язаний оформити наряд-допуск на проведення цих робіт згідно з додатком 5 ДНАОП 0.01-1.01-95 а з боку ДПД повинен здійснюватися контроль за роботами. 11.32.3. Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов’язаний ретельно оглянути місце їх проведення і усунути можливі причини виникнення пожежі. Посадова особа заводу повинна забезпечити перевірку місць проведення вогневих робіт на протязі 2 годин після їх закінчення та поставити відповідну позначку у наряду-допуску. 11.33. На підприємстві встановлюється порядок сповіщення людей про пожежу з яким ознайомлюються всі працюючі. У приміщеннях цехах на видних місцях біля телефонів вивішуються таблички з номером телефону для виклику пожежної охорони. 11.34. У разі виявлення пожежі або ознак горіння кожний працівник зобов’язаний: негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону назвавши адресу об’єкта а також повідомити своє прізвище; повідомити керівника власника заводу про пожежу; вжити заходів до евакуації людей гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей; у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби медичну газорятувальну тощо . 11.35. Керівник власник заводу по прибутті на місце пожежі зобов’язані: у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування і евакуацію; видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих не пов’язаних з ліквідацією пожежі; здійснити всі необхідні відключення електроенергії агрегатів апаратів вентиляції за винятком пристроїв протидимового захисту ; організувати допомогу підрозділам пожежогасіння у виборі найкоротшого шлях[AK1]у до пожежі та водного джерела для установки гідранта; одночасно з гасінням пожежі організувати захист матеріальних цінностей; забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками що беруть участь у гасінні пожежі. 11.36. Після прибуття пожежного підрозділу керівник власник заводу зобов’язаний організувати консультації керівникам гасіння пожежі про конструктивні та технологічні особливості об’єкта і вжити заходів пов’язаних з ліквідацією пожежі та попередження її розвитку. Додаток 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів ДОБАВКИ ДО БЕТОНІВ Найменування ГОСТ ОСТ ТУ Шкідливий вплив Колективні засоби Пожежо- та вибу- маркування на організм захисту хобезпечність 1 2 3 4 5 Клас 1. Регулятори реологічних властивостей бетонних сумішей 1.1. Суперпластифікатори Розріджувач С-3 ТУ 6-36-020429-625 3-й клас помірно небезпечних речовин. Викликає подразнення шкірних покривів особливо при при їх пошкодженні та слизових оболонок очей Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Пожежобезпечний у су- хому виді - важкозгораючий Розріджувач СМФ СМФ ТУ 6-14-929 3-й клас помірно небезпечних речовин Пожежо- та вибухонебез- печний 1.2. Пластифікуючі добавки Лігносульфонати технічні ЛСТ ОСТ 13-0281036-05 Нетоксичний. Не проявляє місцевої подразнюючої дії на шкірні покриви Те саме Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 Те ж модифіковані ЛСТМ ОСТ 13-0281036-16 Нетоксичний. Місцевої подразнюючої і алергійної дії не проявляє Пожежо- та вибухонебез- печний Нітрат кальцію НК селітра кальцієва ГОСТ 4142-88 Не є отруйною речовиною. Пил уражає пошкоджені шкірні покриви. Плав селітри викликає утворення язв Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Те саме Карбамід мочевина М ГОСТ 2081-92 Шкідливий вплив на організм не проявляє Те ж і місцеві відсмоктувачі Пожежо- та вибухобезпеч- ний. Спалахується при температурі 220 0С. Зберігати у складах з незгораючими стінами не нижче 1 ступені вогнестійкості Нітрит натрію НН ГОСТ 19906-74* ТУ 38-10274 Має судинорозширювальну дію. Подразнює і припікає слизові оболонки та шкіру. Викликає у крові утворення гемоглобіну Припливно-витяжна вентиляція що забезпечує 10-15-кратний повітрообмін. Місцеві відсмоктувачі Вибухобезпечний. Сприяє самозайманню горючих матеріалів навіть при терті і ударі. Підтримує горіння Нітрит-нітрат-хлорид кальцію ННХК ТУ 6-18-194 Має судинорозширювальну дію. Подразнює і припікає слизові оболонки та шкіру. Викликає катар верхніх дихальних шляхів укриття виразками слизової оболонки носа інколи прорив носової перегородки при тривалій дії Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція що забезпечує 10-15-кратний повітрообмін Пожежо- і вибухобезпеч- ний Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 1.3. 1.4. Стабілізуючі добавки. Водоутримувальні добавки Поліетилен-оксид поліоксиетилен ПОЕ ТУ 6-05-231-340 Шкідливого впливу на організм не проявляє Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція міс- цеві відсмоктувачі Пожежобезпечний Водорозчинний пре- парат ВРП Е50 Моноліт М-1 ТУ 64.11.02 ТУ 69-350-83 БРСР Нетоксичний подразнює шкірні покриви 4-й клас небезпеки. Малоток- сичний викликає подразнення шкірних покривів та слизових оболонок очей і верхніх дихаль- них шляхів Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Ефективна припливно-ви- тяжна вентиляція місцеві відсмоктувачі У рідкому стані пожежо- безпечний. При висиханні важкогорючий Плав декарбонових кислот ПДК Гіпан ГПН ТУ 6-03-20-70 ТУ 6-01-166 Малотоксичний Подразнює шкірні покриви. При нормальній температурі 18- 20 0С концентрація шкідливих речовин не перевищує допусти- му. При нагріванні до 100 0С ви- діляє аміак ГДК 20 мг/м3 Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція. При попаданні на шкіру і очі промити водою Пожежонебезпечний Пожежобезпечний Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 Клас 2. Регулятори тужавлення бетонних сумішей і твердіння бетонів 2.1. 2.2. Сповільнювачі тужавлення та твердіння Нітрилотриметилфос- фонова кислота воло- га НТФ ТУ 6-02-1171 Малотоксична. Має запах хло- ристого водню. Подразнює сли- зові оболонки очей і дихальних шляхів. ГДК 1 мг/м3 Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція. Міс- цеві відсмоктувачі Вибухонебезпечна Кормова цукрова па- тока меляса ТУ 18-409-71 РРСФР Шкідливої дії на організм не проявляє 2.3. Протиморозні добавки Поташ калій вугле- кислий карбонат ка- лію П ГОСТ 10690-73*Е Спричинює подразнення вологої шкіри та слизових оболонок вер- хніх дихальних шляхів і очей Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція що забезпечує 10-15-кратний повітрообмін Пожежо- та вибухобезпеч- ний Хлорид кальцію ХК ГОСТ 450-77* Подразнює слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів подразнює та висушує шкірні покриви Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Те саме Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 Метилцелюлоза водо- розчинна МЦ ТУ 6-05-1857 Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Горюча речовина Мелясна упарюванна післядріжджева барда УПБ ОСТ 18-126-83 Шкідливої дії на організм не проявляє Пожежобезпечна Водорозчинний пре- парат ВРП-1 ВРП-1 ТУ 64.11.02 Те саме Суперпластифікатор із відходів акрилатних виробництв Апласан ТУ 6-01-24-63-82 Нетоксичний При проливанні продукту - змити водою Пожежо- і вибухобезпеч- ний Меламіноформальде- гідна аніонактивна смола марки МФ-Ар ТУ 6-05-1926-82 Малотоксичні. 20 %-ві розчини смоли не виділяють формальде- гід. При вмісті смоли більше 20 % виділяється вільний фор- мальдегід. Подразнює слизові оболонки викликає дерматит проявляє на організм загально- токсичну алергійну дію ГДК 0 5 мг/м3 Те ж. Загальнообмінні прип- ливно-витяжні вентиляції. Місцеві відсмоктувачі при роботі з продуктом при вмісті смоли більше 20 % Те саме Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 НКНС 40-03 ТУ 38-4-0258-82 Викликає подразнення шкірних покривів при тривалому контакті При розливах зібрати у ок- рему тару. Місце розливу протерти сухою ганчіркою. Пожежо- і вибухобезпеч- ний На відкритій площадці місце розливу засипати піском пісок видалити Дофен ДФ ТУ 14-6-55 3-й клас помірно небезпечних речовин. Подразнює слизові оболонки очей і незахищену шкіру Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція міс- цеві відсмоктувачі гермети- зація обладнання У рідкому стані пожежо- безпечний. При висиханні - важкогорюча речовина. Пилоповітряна суміш - ви- бухонебезпечна 10-03 ТУ 44-3-874 Шкідливої дії на організм не проявляє Зберігати у сухих приміщен- нях у герметично закритій тарі; захищати від сонячних променів Пожежо- та вибухобезпеч- ний Хлорид натрію ХН ГОСТ 13830 ТУ 6-13-5 ТУ 6-13-14 Шкідливої дії на організм не проявляє Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Те саме Сульфат натрію СН ГОСТ 6318 ТУ 38-10742 Шкідливої дії на організм не ус- тановлено Те саме Те саме Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 Нейтралізований чор- ний контакт НЧК ТУ 38-602-22-18 4-й клас небезпеки. Подразнює незахищену шкіру та слизові оболонки очей. При попаданні у очі викликає хімічний опік Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція. При розливанні засипати піском зібрати змити водою Пожежо- та вибухобезпеч- ний Допоміжний препарат ОП ГОСТ 8433-81 3-й клас помірно небезпечних речовин. Викликає контактний дерматит. Подразнює шкіряні покриви. При попаданні у очі розвивається кон'юнктивіт. Має сенсибілізуючі властивості ГДК 1 5 мг/м3 Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Вибухонебезпечний Клей таловий пековий КТП ОСТ 13-145 Те саме Те саме Пек таловий омиле- ний ОТП ОСТ 13-145 Те саме Те саме Смола деревна омиле- на СДО ТУ 13-05-02 3-й клас помірно-небезпечних речовин. ГДК 3 84 0 11 мг/м3 Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 Клас 3. Регулятори пористості бетонної суміші та бетону 3.1. Пластифікуючі повітровтягувальні Лужний стік вироб- ництва капролактаму ЛСВК ТУ 113-03-488 Помірно-токсична речовина. При попаданні на шкіру викли- кає подразнення при попаданні у очі - опік. ГДК мг/м3 Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Пожежонебезпечний Вибухобезпечний Етилсиліконат натрію ГКЖ-10 ТУ 6-02-696 4-й клас небезпеки. Проявляє припікаючий вплив на шкірні покриви. При попаданні у очі уражає райдужну оболонку. ГДК 2 мг/л у воді Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція Вибухобезпечний Метилсиліконат нат- рію ГКЖ-11 ТУ 6-02-696 Те саме Те саме Те саме 3.2. Повітровтягувальні добавки Смола повітровтягу- вальна пекова СПП Модифікований луж- ний стік виробництва капролактаму ЛСВК-М ТУ 13-0281078-216 ТУ 113-03-616 Подразнює шкірні покриви Те саме ГДК 10 мг/м3 Слабогорюча Те саме Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 3.3. Піноутворювальні добавки Смола деревна оми- лена СДО Сульфонол С ТУ 13-05-02 ТУ 6-01-1001 3-й клас помірно небезпечних речовин. ГДК 3 84 0 11 мг/м3 Нетоксичний. ГДК 1 мг/м3 Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція 3.4. Газоутворювальні добавки Полігідросилоксани 136-41 ГКЖ-94 і 136-157М ГКЖ-94М ГОСТ 10834 ТУ 6-02-694 4-й клас небезпеки. Має непри- ємний запах. ГДК 10 мг/л у воді Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція. Міс- цеві відсмоктувачі Пожежонебезпечні Пудра алюмінієва піг- ментна ПАП-1 ГОСТ 5494-82 4-й клас небезпеки. Викликає алюміноз легень. Подразнює слизові оболонки та пошкоджує шкіру. При попаданні у кишечник відкладається у тканинах і органах. ГДК 2 кг/м3 У відповідності з вимогами безпеки при виробництві порошків пудр алюмінію та ін. Приготування алюмініє- вої пасти проводити у відпо- відності з Руководством М. НИИЖБ 1977 Пожежо- та вибухонебез- печна. При наявності дже- рел займання - вибухає. Са- мозаймається при попаданні у пудру води 3.5. Гідрофобізуючі добавки Фенілетоксилоксан 113-63 ФЕК-50 ТУ 6-02-995 Подразнює шкірні покриви та слизові оболонки особливо при наявності садин подряпин опі- ків уражень повік та очей. Про- являє шкідливий вплив на орга- нізм при попаданні усередину Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція. Що- денне вологе прибирання робочих приміщень Вибухонебезпечний Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 3.6. Ущільнюючі добавки Поліамінна смола № 89 ТУ 6-05-1224 Подразнює слизові оболонки дихальних шляхів та шкірні пок- риви. Викликає розвиток дерма- титів і екзем. Проникає через пошкоджену шкіру викликає отруєння. Має загальнотоксичну та стабілізуючу дію. Виділяє епіхлоргідрид. ГДК 1 мг/м3 Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція. Ме- ханізація операцій. Гермети- зація апаратури. Місцеві відсмоктувачі Пожежобезпечний Смола епоксидна алі- фатична ДЕГ-1 ТУ 6-05-1823 2-й клас небезпеки. Подразнює слизові оболонки верхніх ди- хальних шляхів і очей. При по- паданні на шкірні покриви вик- ликає дерматит. При температу- рі вище 60 0С виділяється епі- хлоргідрид високотоксична ре- човина впливає на печінку та нирки проникає через непош- коджену шкіру. ГДК 1 мг/м3 Максимальна механізація операцій герметизація об- ладнання. Припливно-ви- тяжна вентиляція місцеві відсмоктувачі Пожежонебезпечна. Вибухобезпечна Сульфат алюмінію СА ГОСТ 11159 Подразнює верхні дихальні шля- хи. ГДК 2 мг/м3 Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція міс- цеві відсмоктувачі гермети- зація обладнання Пожежо- та вибухобезпеч- ний Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 3.7. Добавки які підвищують стійкість у агресивних середовищах Бітумна емульсія емульбіт БЕ Шкідливий вплив на організм не установлено Клас 4. Добавки що надають бетону спеціальні властивості 4.1. Інгібітори корозії сталі Тетраборант натрію ТБН ГОСТ 8429 Подразнює слизові оболонки верхніх дихальних шляхів на шкірні покриви Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція міс- цеві витяжні відсмоктувачі Пожежо- та вибухобезпеч- ний Біхромат натрію БХН ГОСТ 2651 Токсичний. Уражає слизові обо- лонки носа прорив носової пе- регородки очей дихальних шляхів. Викликає дерматит ви- разки що важко загоюються кон'юнктивіт втрату зору. Те саме Герметизація обладнання комунікацій. Вакуумне і во- логе прибирання пилу Те саме Отруєння при попаданні усере- дину. Забороняється зливати водні розчини у каналізацію во- доймища санітарно-побутового користування. ГДК 0 01 мг/м3 Продовження додатка 1 до пункту 4.5 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 Біхромат калію БХК ГОСТ 2652 Токсичний. Уражає слизові обо- лонки носа прорив носової пе- регородки очей дихальних шляхів. Викликає дерматит ви- разки що важко загоюються кон'юнктивіт втрату зору. Загальнообмінна приплив- но-витяжна вентиляція міс- цеві витяжні відсмоктувачі. Герметизація обладнання комунікацій. Вакуумне і во- логе прибирання пилу Пожежо- та вибухобезпеч- ний Отруєння при попаданні усере- дину. Забороняється зливати водні розчини у каналізацію во- доймища санітарно-побутового користування. ГДК 0 01 мг/м3 Катапін інгібітор КІ-1 ТУ 6-01-4089387-34 Малотоксичний. Небезпечний при попаданні усередину орга- нізму Пожежобезпечний Додаток 2 до пункту 4.15 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПОЛІМЕРБЕТОНІВ Найменування ГОСТ ОСТ ТУ Шкідливий вплив Колективні засоби Пожежовибухо- маркірування на організм захисту небезпека 1 2 3 4 5 1. Фурфурол-ацето- нова смола модифі- [П.Р.Ф.2]кована ФА ФАМ ТУ 59.02.039.07-79 Синтетичні смоли. Викликає функ- ціональні порушення ЦНС* печінки нирок впливає на органи кровотво- рення. ГДК 1 мг/м3 Загальнообмінна припливно- витяжна вентиляція. Ретельне прибирання приміщень 2. Смоли феноло- формальдегідні рідкі СФР СДР 30-32 ГОСТ 20907-75* 2-й клас небезпеки. Подразнює шкір- ні покриви та слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів. Виділяє пари фенолу формальдегіду ацето- ну. ГДК 0 3-0 5 мг/м3 Загальнообмінна припливно- витяжна вентиляція. Місцеві відсмоктувачі. Ретельне приби- рання приміщень Пожежо- та вибухонебез- печні 3. Поліефірні нена- сичені смоли ПН-1 ПН-63 ОСТ 6-05-341-78 ПН-1 - стирольна. Стирол проявляє шкідливий вплив на ЦНС* та органи кровотворення. Пари стиролу подраз- нюють слизові оболонки очей та верх- ніх дихальних шляхів. ГДК 5 мг/м3 Припливно-витяжна вентиля- ція місцеві відсмоктувачі Пожежонебезпечна *ЦНС - центральна нервова система Продовження додатка 2 до пункту 4.15 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 ПН-63 - безстирольна. Гідроперекис ізопропілбензолу впливає на ЦНС пригнічуючи або збуджуючи її. ГДК 1 мг/м3 Припливно-витяжна вентиля- ція місцеві відсмоктувачі Пожежонебезпечна 4. Карбамідо-фор- мальдегідна смола водна суспензія КФ-Ж ГОСТ 14231-88 Формальдегід подразнює слизові обо- лонки очей і верхніх дихальних шля- хів. Викликає дерматити. ГДК 0 5 мг/м3 Те саме Негорюча невибухоне- безпечна 5. Фурфурано-епок- сидна смола ФАЭД-20 ТУ 59-02-039-13-78 Пригнічує ЦНС подразнює слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів викликає запаморочення го- лови нудоту. ГДК 0 5 мг/м3 Те саме Важкозаймиста. Загорання - при контакті з відкритим вогнем 6. Метилметакрилат ММА ГОСТ 20370-74*Е Викликає гостре отруєння та хронічну інтоксикацію. Пари ММА мають за- Те саме Легкозаймиста рідина вибухонебезпечна гальнотоксичну дію подразнюють оболонки слизових викликають запа- лення шкірних покривів і утворення пухирів. ГДК 10 мг/м3 Продовження додатка 2 до пункту 4.15 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 7. Бензолсульфокис- лота БСК ТУ 6-14-25-79 Затверджувач смол. Подразнює шкірні покриви та слизові оболонки Загальнообмінна припливно- витяжна вентиляція. Щоденно - вологе прибирання Горюча забороняється працювати з відкритим полум'ям 8. Гідроперекис ізо- пропілбензолу ГП гіпериз ТУ 38.10293-82 Пригнічує або збуджує ЦНС підви- щує кількість лейкоцитів приводить до утворення метгемоглобіну. Пари викликають різке подразнення легень аж до опіку подразнюють слизові оболонки очей дихальних шляхів. Проникає через непошкоджену шкіру. ГДК 1 мг/м3 Приміщення повинно бути об- ладнане припливно-витяжною вентиляцією Пожежовибухонебезпеч- ний 9. Солянокислий анілін СКА ГОСТ 5822-78* Впливає на ЦНС і кров Герметизація технологічного обладнання та тари Пожежовибухонебезпеч- ний 10. Поліетилен полі- аміни ПЕПА ТУ 6-02-594-80 Викликає запальні захворювання шкіри - контактні та алергійні вди- хання парів викликає реакцію типу бронхіальної астми. ГДК 2 мг/м3 Герметизація обладнання міс- цеві витяжні відсмоктувачі Вибухонебезпечні Продовження додатка 2 до пункту 4.15 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 1 2 3 4 5 11. Диметиланілін ДМА ГОСТ 2168-83* Діє на нервову систему кров парен- диматозні органи проникає в організм через пошкоджену шкіру. ГДК 0 2 мг/м3 Загальнообмінна припливно- витяжна вентиляція місцеві вентиляційні відсмоктувачі Пожежонебезпечний 12. Перекис бензолу ПБ ГОСТ 14888-78* Викликає опіки шкірних покривів і слизових оболонок Те саме Розкладається з вибухом при ударі терті нагріва- нні. Займається і горить з великою швидкістю. У великих масах горить з вибухом. Як окислювач займається у контакті з легкозаймистими речо- винами і мінеральними кислотами 13. Нафтенат кобаль- ту. НК прискорю- вач затвердіння ТУ 6-05-1075-76 Викликає подразнення слизових обо- лонок сухість шкіри тріщини дер- матози. ГДК 5 мг/м3 Те саме Легкозаймиста рідина Додаток 3 до пункту 9.9 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів ПЕРЕЛІК РОБІТ НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ ВИДАЄТЬСЯ НАРЯД-ДОПУСК 1. Підготовчі очисні та ремонтні роботи що пов'язані з перебуванням працюючих у бункерах барабанах сушильних газоходах колодязях мішалках пилових камерах змішувачах силосах фільтрах резервуарах для зберігання мазуту і тунельних щілинних та вертикальних камерах теплової обробки та інших закритих ємкостях. 2. Роботи що пов'язані з монтажем демонтажем середнім і капітальним ремонтом виробничого обладнання у діючих цехах. 3. Роботи що виконуються на висоті з тимчасових риштувань та помостів з елементів конструкцій будівель споруд і виробничого обладнання. 4. Роботи по ремонту кранових шляхів мостових кранів. Порядок допуску до роботи 5. До виконання робіт що передбачені цим Переліком можуть бути допущені особи не молодші 18 років які мають професійні навики які прой-шли навчання безпечним метода і прийомам робіт охороні праці та здали екзамени на право виконання робіт. До проходження навчання і складання екзаменів ці особи до самостійного виконання робіт не допускаються. 6. Робітники комплексних бригад повинні бути проінструктовані та навчені безпечним методам і прийомам робіт по усім суміщеним професіям. 7. Для виконання робіт відносно яких пред'являються підвищені вимоги з охорони праці наказом по підприємству організації відповідальні керівники робіт повинні призначатися з числа інженерно-технічних працівників. При цьому адміністрація підприємства організації повинна виходити з відповідності спеціальності та кваліфікації інженерно-технічного працівника роботі що виконується. Питання про призначення виконавця робіт вирішується відповідальним керівником робіт в залежності від виду складності об'єму і ступені небезпеки конкретної роботи. Виконавцем робіт може призначатися інженерно-технічний працівник майстер бригадир або кваліфікований робітник який знає технологію та методи безпечного виконання дорученої роботи. Суміщення у одній особі обов'язків відповідального керівника та виконавця робіт не дозволяється. Продовження додатка 3 до пункту 9.9 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 8. На роботи що указані в пп. 1 і 2 повинен бути розроблений "Проект виконання робіт" ПВР та виданий наряд-допуск на їх виконання згідно форми що додається. 9. На виконання робіт що указані в п. 3 повинен бути виданий наряд-допуск. Наряд-допуск видається відповідальним керівником робіт. 10. Роботи по наряду-допуску повинна виконувати бригада у складі не менше двох осіб включаючи виконавця робіт. 11. Наряд-допуск слід видавати на весь склад бригади і на строк який необхідний для виконання робіт що передбачений нарядом-допуском. До наряду-допуску мають бути прикладені схеми відключення обладнання або іншого об'єкта виробничого призначення від мережі живлення з вказівкою місць рознімання відключення а при необхідності установки додаткового вентиляційного і пилогазоуловлювального обладнання додаткового освітлення та вказані інші заходи що забезпечують безпеку робіт. 12. Наряд-допуск складає керівник робіт у двох екземплярах. Забороняється робити будь-які виправлення у наряду-допуску. 13. Перед початком робіт наряд-допуск повинен бути підписаний керівником та виконавцем робіт. Один екземпляр наряду-допуску знаходиться у відповідального керівника робіт а другий - у виконавця робіт. 14. Перед допуском бригади до роботи виконавець робіт зобов'язаний проінструктувати членів бригади з охорони праці. Усі члени бригади повинні розписатися у наряду-допуску про отримання інструктажу з охорони праці. 15. Відповідальний керівник робіт зобов'язаний особисто ознайомити виконавця робіт із змістом та обсягом робіт і проінструктувати про заходи безпеки при їх виконанні; спільно з виконавцем робіт перевірити стан охорони праці на дільницях робіт; здійснювати постійний контроль за ходом виконання робіт і дотриманням працюючими заходів безпеки що указані в наряду-допуску. 16. Виконавець робіт зобов'язаний забезпечити виконання робіт у повному обсязі з дотриманням усіх заходів безпеки правильне використання працюючими заходів індивідуального та колективного захисту інструментів пристосувань тощо. Продовження додатка 3 до пункту 9.9 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів 17. Роботи мають бути припинені і наряд-допуск анульований при: виявленні порушень вимог охорони праці виробничої санітарії та пожежної безпеки; після виконання всього обсягу робіт; виникненні небезпеки для життя та здоров'я працюючих; зміні обсягу та характеру робіт при яких передбачені нарядом-допус-ком заходи безпеки не забезпечують працюючим безпечні та здорові умови праці; заміні відповідального керівника або виконавця робіт а також при заміні складу бригади. Для поновлювання робіт повинен бути виданий новий наряд-допуск. Форма наряду-допуску найменування підприємства організації Затверджую Начальник цеху " " 200 р. Продовження додатка 3 до пункту 9.9 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів Наряд-допуск на виконання робіт відносно яких пред'являються підвищені вимоги по охороні праці повне найменування цеху дільниці або об'єкта 1. Наряд Виконавцю робіт посада П І та Б з бригадою у складі чол. поручається указується точне найменування та зміст робіт Заходи безпеки при підготовці до виконання робіт установка заземлення і огороджень екранів додаткового вентиляційного та пилогазоуловлювального обладнання додаткового освітлення вивішування додаткових плакатів тощо Додатки до наряду схема відключення обладнання або іншого об'єкта виробничого призначення від живильної мережі з показом місць рознімання установки заглушок тощо Роботи почати в г " " 200 р. Роботи закінчити в г " " 200 р. Наряд видав відповідальний керівник робіт посада П І та Б " " 200 р. підпис Продовження додатка 3 до пункту 9.9 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів З умовами робіт ознайомлений наряд отримав Виконавець робіт посада підпис " " 200 р. 2. Допуск Інструктаж на робочому місці з охорони праці проведений по інструк-ції вказати номер і назву інструкції з охорони праці Інструктаж отримали члени бригади: П І та Б Професія розряд Дата проведення інструктажу Підпис особи що отримала інструктаж Підпис особи що інструктувала Робоче місце і умови праці перевірені. Необхідні заходи безпеки при виконанні робіт забезпечені. Дозволяю приступити до роботи. Відповідальний керівник робіт " " 200 р. г хв. Роботи розпочаті в г хв. " " 200 р. Виконавець робіт підпис Роботи закінчені матеріали обладнання інструмент і пристосування прибрані весь працюючий персонал виведений Наряд закритий у г хв. Виконавець робіт підпис Роботи що передбачені нарядом-допуском виконані. Відповідальний керівник робіт підпис П р и м і т к а. Наряд-допуск дійсний на час видачі і зберігається протягом трьох місяців після чого підлягає ліквідуванню в установленому порядку. Додаток 4 до пункту 4.48.10 Правил охорони праці для праців- ників бетонних і залізобетонних заводів ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ТА ПОСАД ДЕ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ НОСІННЯ КАСОК Арматурник Машиніст накручувальної та намотувальної машин Машиніст формувального агрегату Машиніст самохідного газорозчинозмішувача Машиніст установки для випробування залізобетонних виробів та конструкцій Монтажник санітарно-технічного устаткування Моторист бетонозмішувальних установок Наладчик устаткування залізобетонного виробництва Оператор установок для теплової обробки бетону Оператор пульта управління устаткуванням залізобетонного виробництва Дробар-розмелювальник Різальник залізобетонних виробів та конструкцій Оброблювальник залізобетонних виробів Збиральник залізобетонних конструкцій Машиніст автомобільних навантажувачів Бункерувальник Лебідочник Машиніст крана кранівник Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок Оператор по обслуговуванню пилогазоуловлюючих установок Підсобний транспортний робітник Стропальник Транспортувальник Електромонтер по обслуговуванню та ремонту електрообладнання Примітки: 1. Робітникам та інженерно-технічним працівникам що не включені в перелік але виконують роботу яка аналогічна професіям та посадам передбаченим в переліку власник підприємства організації зобов'язаний видати захисні каски. 2. Студентам інститутів та університетів учням профтехучилищ що проходять виробничу практику захисні каски видаються незалежно від роботи що виконується ними. Продовження додатка 4 до пункту 4.48.10 Правил охорони праці для праців- ників бетонних і залізобетонних заводів 3. Працівників управління та інших осіб що тимчасово знаходяться на території підприємства власник підприємства забезпечує черговими захисними касками на весь час перебування в небезпечних умовах на території діючих цехів підприємства. Додаток 6 Рекомендації щодо оснащення приміщень переносними вогнегасниками Категорія приміщення Гранична захищу- вана пло- м2 Клас поже-жі Пінні та водні вог- негасники місткістю Порошкові вогнегасники Хладонові вогнегас- ники місткістю Вуглекис- лотні вог- негасники місткістю л 10 л 2 5 10 2 3 л 2 3 5 8 А Б В горючі гази й рідини 200 А 2++ - 2+ 1++ - - - В 4+ - 2+ 1++ 4+ - - С - - 2+ 1++ 4+ - - D - - 2+ 1++ - - - Е - - 2+ 1++ - - 2++ В 400 А 2++ 4+ 2++ 1+ - - 2+ D - - 2+ 1++ - - - E - - 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ Г 800 В 2+ - 2++ 1+ - - - С - 4+ 2++ 1+ - - - Г Д 1800 А 2++ 4.+ 2++ 1+ - - - D - - 2+ 1++ - - - E - 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ Громадські будівлі та споруди 800 А 4++ 8+ 4++ 2+ - - - Е - - 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ Примітки: 1. Максимальна площа можливих осередків пожеж класів А та В у при-міщеннях в яких передбачається використання вогнегасників не повинна перевищувати вогнегасної спроможності застосовуваних вогнегасників. 2. Для гасіння осередків пожеж різних класів порошкові вогнегасники повинні мати відповідні заряди: для класу А - порошок АВС Е ; для класів В С та Е - ВС Е або АВС Е та класу D-Д. 3. Значення знаків "++" "+" "-" наведено в п. 11.3 додатка № 3 "Правил пожежної безпеки в Україні". З М І С Т стор. 1. Галузь застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. Нормативні посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. Вимоги до виробничого процесу по виготовленню бетону та залізобетону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5. Вимоги безпеки до території виробничих та допоміжних приміщень на підприємствах по виготовленню бетону та залізобетону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6. Вимоги до вихідних матеріалів сировини і напівфабрикатів. . . . . 41 7. Вимоги до виробничого обладнання і технологічних ліній . . . . . 42 8. Вимоги до розміщення обладнання під час виробництва бетону та залізобетону……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9. Складські приміщення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 10. Загальні вимоги з охорони праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 11. Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації бетонних БЗ і залізобетонних заводів ЗБЗ ……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Додаток 1. Добавки до бетонів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Додаток 2. Матеріали для приготування полімербетонів . . . . . . . . . . 80 Додаток 3. Перелік робіт на виконання яких видається наряд- допуск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Додаток 4. Перелік професій та посад де при виконанні робіт є обов’язковим носіння касок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 [AK1] [П.Р.Ф.2] 1