НАОП 4.0.00-4.01-99

НАОП 4.0.00-4.01-99 Система управління охороною праці в рибному господарстві

Державний нормативний акт про охорону праці Затверджено Наказом голови Держкомрибгоспу від 11.05.99 №69  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.99 за №16/10610 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Передмова 1. Розроблено: Інститутом Уркрибпроект 2. Внесено: Управління флоту портів безпеки мореплавства і охорони праці 3. Введено: Замість "Системи управління охороною праці" від 21.12.84р. Редакційна комісія: Бондаренко В.І. голова комісії Дмитришин П.О. Бугайчук М.С. Кожухов А.М. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Дія цього нормативного документа поширюється на всі органи управління об'єднання підприємств судна і підприємства рибного господарства незалежно від форми власності. 1.2. Система управління охороною праці далі - СУОП в рибному господарстві - це сукупність взаємозв'язаних правових організаційно-технічних санітарно-гігієнічних соціально-економічних лікувально-профілактичних заходів та управлінських рішень спрямованих на запобігання аваріям нещасним випадкам професійним захворюванням та створення безпечних умов праці в районах промислу й на виробництві. 1.3. При здійсненні виробничої діяльності в рибній галузі СУОП охоплює безпеку мореплавства виробничу санітарію гігієну й безпеку праці техногенну безпеку надзвичайні ситуації в районах промислу й на виробництві. 1.4. Вимоги цієї СУОП є обов'язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт які пов'язані з: проектуванням будівництвом реконструкцією технічним переоснащенням експлуатацією й ремонтом будівель споруд об'єктів інженерного забезпечення суден і плавзасобів; конструюванням виготовленням монтажем експлуатацією й ремонтом устаткування машин і механізмів знарядь лову; розробкою й веденням: технологічних процесів переходів у морі промислу; забезпеченням санітарного й епідемічного благополуччя населення та охорони довкілля. 1.5. СУОП в рибному господарстві додатки 1-3 є цільовою підсистемою загальної системи управління рибною галуззю. СУОП повинна в процесі організації та функціонування виробничих процесів забезпечувати підготовку прийняття й реалізацію рішень щодо здійснення організаційних технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на забезпечення: а працездатності та здоров'я людини в процесі праці на виробництві; б санітарного та епідемічного благополуччя населення що споживає продукцію рибної галузі; в охорони довкілля. 1.6. Метою галузевої СУОП на підприємствах в установах і організаціях далі - підприємства рибного господарства незалежно від їхніх форм власності та видів виробничої діяльності є: а формування безпечних і здорових умов праці; б ергономізація параметрів виробничого середовища; в ліквідація небезпечних і шкідливих виробничих факторів; г мінімізація психофізичних факторів важкості та напруженості праці. 1.7.  Відповідно до Закону України "Про охорону праці" державне управління охороною праці на підприємствах та суднах рибного господарства незалежно від їхніх форм власності та видів виробничої діяльності здійснюють: Державний комітет рибного господарства України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади що вповноважені контролювати і вирішувати питання з охорони праці. 1 .8. СУОП регламентує: а створення професійних служб охорони праці в Держкомрибгоспі у виробничих об'єднаннях на підприємствах у судновласників; б розробку і закріплення функціональних обов'язків з охорони праці за всіма службами підрозділами посадовими особами працівниками й членами екіпажів; в прийняття й реалізацію управлінських рішень з охорони праці; г установлення взаємодії посадових осіб що є учасниками управління охороною праці. 1.9. Основними принципами функціонування галузевої системи управління охороною праці на підприємствах і суднах є: а нерозривний зв'язок процесу виробництва з засобами та заходами щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища; б координація діяльності всіх суб'єктів управління з метою виконання поставлених завдань і заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці. 1.10. Об'єктами упраління охроною а діяльність функціональних служб і структурних підрозділів Держкомрибгоспу об'єднань судновласників підприємств суден щодо забезпечення на робочих місцях вимог нормативно-правових актів про охорону праці; б виробничі процеси й середовище технологічне устаткування судна флоту плавзасоби будівлі споруди й територія промислових підприємств. 1.11. Суб'єктами управління є робітники члени екіпажів особи комадного складу суден судовласники службовці спеціалісти підрозділів підприємств об'єднань держкомрибгоспу. 1.12. Управління охороною праці на галузевому рівні здійснюють Держкомрибгосп та виробничі об'єднання підприємств створені за галузевим принципом судновласники. 1.13. Управління охороною праці на підприємстві здійснює його керівник власник на судні - капітан. 1.14. Підготовку управлінських рішень з питань охорони праці здійснюють: 1.14.1. На рівні Держкомрибгоспу - служба охорони праці Комітету. 1.14.2. На рівні виробничого об'єднання судновласника - служба охорони праці об'єднання судновласника. 1.14.3. На рівні підприємства -служба охорони праці підприємства. 1.14.4. На рівні судна - начальники старший командний -склад суднових служб. 1.15. Загальна структура служби охорони праці в рибному господарстві визначається керівником Держкомрибгоспу та включає: а службу охорони праці Держкомрибгоспу; б службу охорони праці у складі апарату виробничих об'єднань акціонерне товариство асоціація компанія рибколгоспспілка об'єднання ; в служби охорони праці підприємств і організацій що підпорядковані безпосередньо Держкомрибгоспу; г служби охорони праці підприємств і організацій що входять до складу виробничих об'єднань. 1.16. На суднах згідно зі Статутом флоту рибної промисловості України затвердженим наказом Держкомрибгосппрому від 10.06.93 №43: а функції служби охорони праці виконують начальники вищий командний склад суднових служб; б особи командного складу судна забезпечують виконання правил: охорони праці технічної експлуатації пожежної безпеки санітарних охорони довкілля безпеки мореплавства; в розпорядження капітана за його відсутності - старшого помічника з питань безпеки мореплавства й охорони праці підлягають незаперечному і своєчасному виконанню всіма особами які перебувають на судні; г судновласник забезпечує кожне судно положеннями інструкціями та іншими нормативними актами про охорону праці що потрібні в районах плавання й промислу. 1.17. Обов'язки з охорони праці для посадових осіб працівників осіб командного складу спеціалістів і членів суднових екіпажів повинні вноситися до їх посадових інструкцій та затверджуватися наказами розпорядженнями по Держкомрибгоспу об'єднанню підприємству судновласника. 1.18. Керівники та їх заступники виробничих об'єднань підприємств структурних підрозділів цехів дільниць змін судновласники капітани суден та керівники суднових служб за невиконання покладених на них обов'язків з питань охорони праці несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 2.1 Управління охороною праці полягає в збиранні та аналізі інформації виявленні відхилень параметрів умов і безпеки праці від установлених норм здійсненні керівних дій які спрямовані на створення безпечних умов праці. 2.2. У СУОП організація й координація робіт з питань охорони праці передбачає: а взаємодію Держкомрибгоспу і його структурних підрозділів з підвідомчими об'єднаннями підприємствами установами організаціями судновласниками в галузі охорони праці та безпеки мореплавства; б забезпечення виконання планів робіт з охорони праці та вимог які містяться в положеннях правилах стандартах інструкціях та інших нормативних документах з охорони праці; в дотримання вимог охорони праці на стадії проектування будівництва реконструкції та приймання в експлуатацію об'єктів виробничого призначення; г забезпечення: безпечної експлуатації виробничого обладнання будівель споруд суден плавзасобів і знарядь лову безпеки виробничих процесів; І контроль службами охорони праці всіх рівнів управління при функціонуванні СУОП; д забезпечення своєчасного розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві аналіз та ліквідацію причин їх виникнення розробку й реалізацію заходів щодо запобігання їм. 2.3. Галузеві органи управління в межах своїх повноважень розв'язують такі основні завдання з питань охорони праці: навчання працівників і членів екіпажу безпечним методам праці та пропаганда охорони праці; забезпечення безпечності виробничого устаткування; забезпечення безпечності технологічних процесів; забезпечення безпечності будівель споруд суден плавзасобів знарядь лову; нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту; забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників; організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників; санітарно-побутове обслуговування працівників; професійний відбір працівників з окремих професій; забезпечення дотримання працівниками підприємств і членами екіпажів суден вимог норм інструкцій і правил з охорони праці та безпеки мореплавства. 2.4. Безпека виробничого устаткування повинна здійснюватися: а при виготовленні - виконанням усіх установлених конструктивних вимог безпеки авторським наглядом за додержанням проектних рішень наявністю сертифікатів; б при експлуатації - приведенням у відповідність до вимог нормативних документів з охорони праці виконанням приписів органів державного нагляду своєчасним проведенням регламентних робіт заміною новим більш безпечним устаткуванням. 2.5. Для будівель споруд суден плавзасобів знарядь лову безпека повинна досягатися дотриманням вимог охорони праці при їх проектуванні будівництві реконструкції технічному переоснащенні експлуатації обслуговуванні та ремонті. 2.6. Безпека виробничих процесів повинна забезпечуватися приведенням їх у відповідність до вимог стандартів норм і правил з охорони праці технологічних регламентів іншої нормативно-технічної документації виконанням приписів органів державного нагляду а також упровадженням нових безпечних технологічних процесів засобів механізації дистанційного управління й автоматики. 2.7. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці здійснюється усуненням причин появи небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях та використанням засобів індивідуального й колективного захисту. 2.8. Забезпечення засобами індивідуального захисту надалі 313 має здійснюватися у відповідності до діючих норм і встановленого порядку їх видачі користування й зберігання. 2.9. Санітарно-побутове обслуговування повинно передбачати забезпечення працюючих допоміжними приміщеннями й санітарно-побутовими пристроями і обладнанням згідно з діючими нормами й правилами. 2.10. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих повинна включати попередні при оформленні на роботу й періодичні медичні огляди працівників лікувально-профілактичне харчування та проведення заходів з попередження захворювань працівників. 2.11. При професійному відборі має встановлюватися фізична і психофізіологічна придатність працівників окремих спеціальностей плавсклад суден флоту рибного господарства водолази водії транспортних засобів верхолази електромонтери електромеханіки тощо для безпечного виконання робіт. 2.12. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку повинно передбачатися для всіх працюючих з урахуванням тяжкості й напруженості їхньої роботи наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 2.13. Надання працівникам пільгових режимів праці та відпочинку а також доплат за роботу з важкими і шкідливими особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці має здійснюватися у відповідності до нормативних документів прийнятих центральними органами виконавчої влади. 2.14. Усі працівники підприємств і члени екіпажів суден повинні  знати й дотримуватися вимог що регламентуються нормативними документами з охорони праці безпеки мореплавства пожежної безпеки правилами охорони довкілля санітарними правилами технічною й технологічною документацією. 2.15. Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці на всіх рівнях стадіях виробництва підготовку управлінських рішень і контроль за їх виконанням здійснює служба охорони праці що безпосередньо підпорядковується керівнику виробничого об'єднання підприємства судновласнику а на суднах у районах плавання і промислу - керівники штабу промислового району капітани суден начальники старший командний склад суднових служб. 2.16. Контроль за функціонуванням СУОП повинен передбачати: перевірку організації охорони праці та безпеки мореплавства; перевірку стану умов праці працівників; виявлення відхилень від вимог нормативних документів з охорони праці; перевірку виконання службами й підрозділами працівниками й членами екіпажів своїх обов'язків щодо охорони праці; прийняття ефективних заходів для усунення виявлених недоліків. 2.17. Відомчий контроль за функціонуванням СУОП здійснюють Держкомрибгосп галузеві об'єднання керівники власники підприємств судновласники капітани суден. 2.18. Нагляд і контроль за станом охорони праці здійснюють: а Держкомрибгосп який забезпечує: державний нагляд за безпекою мореплавства суден флоту рибного господарства незалежно від форм власності; відомчий контроль за виконанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці стосовно підпорядкованих йому об'єднань підприємств установ і організацій судновласників; б служби охорони праці; керівники відділів дільниць цехів підприємств об'єднань з залученням уповноважених з питань охорони праці від трудових колективів та профспілок ; комісії з охорони праці -контроль за станом охорони праці в об'єднаннях на підприємствах; в судновласники капітани суден та начальники вищий командний склад суднових служб - контроль за станом охорони праці на суднах; г трудові колективи через вибраних ними уповноважених; професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників -громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. 2.19. Профспілкові органи та організації здійснюють громадський контроль за станом охорони праці на підприємствах суднах де працюють члени їхньої профспілки. 2.20. Особи які здійснюють державний нагляд відомчий або  внутрішній контроль за станом охорони праці складають приписи або акти перевірки стану справ з охорони праці де визначаються заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки мореплавства.  2.21. Облік умов і безпеки праці на підприємстві в об'єднанні на суднах організовує служба охорони праці підприємства об'єднання судновласника за формами затвердженими Держкомстатом Держнаглядохоронпраці та Міністерством охорони здоров'я. 2.22. Галузеві підприємства установи й організації всіх форм власності судновласники повинні проводити розслідування і облік нещасних випадків хронічних професійних захворювань отруєнь та аварій згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 №923 . 2.23. Аналіз умов і безпеки праці забезпечують служби охорони праці Держкомрибгоспу галузевих виробничих об'єднань підприємств судновласників. 2.24. Основою для аналізу та оцінки показників умов та безпеки праці є Єдина державна система показників умов і безпеки праці дані про травматизм на виробництві в районах плавання й промислу та професійні захворювання пожежі дорожньо-транспортні пригоди й аварії. 2.25. Основними показниками ефективного функціонування СУОП на всіх рівнях є: а рівень виробничого травматизму; б рівень профзахворювань; в рівень захворювань пов'язаних з умовами праці; г чисельність осіб які працюють у незадовільних умовах праці; г кількість обладнання що не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці; д кількість технологічних процесів що не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці; е кількість аварійних будівель споруд суден плавзасобів; є забезпеченість засобами індивідуального й колективного захисту; ж забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями; з витрати на поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища; и витрати на повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань або витрати на соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань ; і витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій і надзвичайних ситуацій нещасних випадків і профзахворювань. 2.26. Облік аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП повинні бути направлені на розроблення й прийняття з урахуванням інформації про фактичний стан умов і охорони праці ефективних управлінських рішень керівниками всіх рівнів. 3. ФУНКЦІЇ ДЕРЖКОМРИБГОСПУ ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА СУДНОВЛАСНИКА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 3.1. ФУНКЦІЇ ДЕРЖКОМРИБГОСПУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ Державний комітет рибного господарства У країни: 3.1.1. Здійснює державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибного господарства; забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними конвенціями з питань збереження людського життя на морі запобігання забрудненню навколишнього природного середовища підприємствами й флотом галузі. 3.1.2. Розробляє й затверджує спеціальні правила експлуатації реєстрації обліку й технічного нагляду за суднами флоту рибного господарства нормативні акти з питань безпеки мореплавства охорони праці екологічної та пожежної безпеки радіозв'язку експлуатації рибних портів і роботи служби капітана порту. 3.1.3. Створює: а службу охорони праці Держкомрибгоспу; б галузевий фонд охорони праці; в галузеві навчально-методичні центри навчально-тренажерні центри навчально-тренажерні судна факультети й курси підвищення кваліфікації; г постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці Держкомрибгоспу; І постійно діючі Державні кваліфікаційні комісії плавскладу морських суден Держкомрибгоспу. 3.1.4. Опрацьовує: а структурну схему галузевої системи управління охороною праці; б схему сповіщення про надзвичайні ситуації в структурі Держкомрибгоспу; в порядок взаємодії підпорядкованих об'єднань підприємств та структурних підрозділів у вирішенні завдань управління охороною праці;  г положення про службу охорони праці Держкомрибгоспу з узгодженням його з Держнаглядохоронпраці; д положення про постійно діючу Державну кваліфікаційну комісію плавскладу морських суден Держкомрибгоспу. 3.1.5. Визначає обов"язки з питань охорони праці для посадових осіб Держкомрибгоспу керівник в галузевих об'єднань керівників підприємств організацій установ судновласників капітанів суден з якими укладаються контракти. 3.1.6. Організовує: а розробку та функціонування галузевої системи управління охороною праці; б розробку та перегляд державних галузевих нормативних актів про охорону праці; в проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах плавання промислу й на виробництві для осіб командного складу й спеціалістів флоту рибного господарства керівників об'єднань підприємств а також керівників і фахівців структурних підрозділів центрального апарату; г забезпечення об'єднань підприємств установ організацій судновласників нормативними актами та інформаційними матеріалами з питань охорони праці; І розробку та виробництво засобів індивідуального та колективного захисту працюючих; д проведення галузевих нарад семінарів оглядів та конкурсів з питань охорони праці; е вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації роботи з охорони праці пропаганди безпечних методів праці. 3.1.7. Забезпечує разом з експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці якісне проведення експертизи проектів на їх відпо-відність нормативним актам про охорону праці. 3.1.8. Надає допомогу об'єднанням судновласникам підприємствам у проведенні: а сертифікації виробничого обладнання й технологічних процесів; б атестації робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці; в складання санітарно-технічних паспортів умов праці; г розслідування нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві; О організації медичних оглядів та професійного відбору працівників окремих професій. 3.1.9. Проводить єдину науково-технічну політику та методичне керівництво з питань охорони праці та безпеки мореплавства. 3.1.10. Укладає з відповідними профспілками угоди з питань поліпшення умов та безпеки праці. 3.1.11. Здійснює розробку та реалізацію галузевих програм поліпшення стану безпеки гігієни праці виробничого середовища та угод що укладаються з відповідними галузевими профспілками. 3.1.12. Погоджує плани навчання з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах плавання промислу й на виробництві яке здійснюють галузеві навчально-методичні заклади. 3.1.13. Затверджує плани проведення обстежень об'єднань підприємств суден фахівцями служби охорони праці та профільного управління Держкомрибгоспу. 3.1.14. Координує роботу інспекцій служб відділів секторів та інших підрозділів відповідальних за безпеку мореплавства плавання на внутрішніх водоймах пожежну безпеку зв'язок та охорону праці в об'єднаннях підприємствах установах учбових закладах рибколгоспспілках та інших організаціях рибної галузі незалежно від форм власності. 3.1.15. Здійснює державний контроль за безпекою мореплавства через інспекції державного портового нагляду рибних портів; координує дії пов'язані з пошуком і рятуванням на морі у відповідності до національних нормативних актів та міжнародних договорів 3.1.16. Співробітничає на міжвідомчому та міжурядовому рівнях у сфері безпеки мореплавства збереження людського життя на морі зв'язку попередження забруднення моря із суден. 3.1.17. Організовує розслідування аварійних морських випадків на флоті рибної галузі контролює розслідування аварій капітанами морських рибних портів. 3.1.18. Здійснює оперативний облік: потерпілих внаслідок групових нещасних випадків; нещасних випадків із смертельними наслідками; загального травматизму. Забезпечує проведення аналізу виробничого травматизму профзахворювань. 3.1.19. Проводить відомчий контроль за станом охорони праці в об'єднаннях на підприємствах суднах що належать до його сфери управління. 3.1.20. Не рідше разу в півріччя заслуховує на колегіях звіти керівників об'єднань підприємств судновласників капітанів суден про дієвість СУОП і в першу чергу тих на підприємствах суднах яких допущено зростання смертельних нещасних випадків та аварій. 3.1.21. Передає у встановленому порядку в компетентні органи матеріали про притягнення до відповідальносте осіб що допустили грубі порушення вимог законів України відомчих нормативних актів про безпеку мореплавства та охорону праці. 3.1.22. За кожне півріччя інформує виробничі об'єднання підприємства судновласників про: а обставини причини й наслідки надзвичайних ситуацій аварій пожеж що мали місце в районах плавання промислу й на виробництві; б узагальнені по галузі результати аналізу рівня виробничого травматизму професійних захворювань та захворювань пов'язаних з умовами праці; в причини і обставини нещасних випадків із смертельним наслідком що сталися на підпорядкованих об'єктах та пропоновані заходи щодо запобігання їм. 3.1 .23. Заохочує трудові колективи та окремі особи за плідну роботу щодо розв'язання проблем охорони праці. 3.1.24. Здійснює облік умов і безпеки праці за формою № 1-УБ та подає зведені по Комітетові дані до Держнаглядохоронпраці. 3.2. ФУНКЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА СУДНОВЛАСНИКА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ Виробниче об'єднання підприємство судновласник: 3.2.1. Створює: а . службу охорони праці об'єднання підприємства судновласника;  б . методичний кабінет охорони праці згідно з вимогами ДНАОП 0.00-4.29-97 "Типове положення про кабінет охорони праці"; в фонд охорони праці об'єднання підприємства судновласника; г учбово-курсовий комбінат при потребі для навчання з питань охорони праці. 3.2.2. Опрацьовує а порядок взаємодії структурних підрозділів і служб підприємств суден при розв'язанні питань охорони праці; 6 схему сповіщення про надзвичайні ситуації в системі виробничого об'єднання на підприємстві в районі плавання й промислу на суднах; в перспективні та поточні річні плани заходів з охорони праці. 3.2.3. Визначає посадові обов'язки з питань охорони праці для керівників структурних підрозділів і служб для спеціалістів працівників членів екіпажів суден. 3.2.4. Проводить єдину науково-технічну політику та методичне керівництво з питань охорони праці в об'єднанні на підприємстві суднах. 3.2.5. Забезпечує розробку і реалізацію: а заходів спрямованих на: поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах суднах плавзасобах; доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог підвищення існуючого рівня охорони праці; б розділу "Охорона праці" колективного договору та Угоди з охорони праці; в оперативних планів робіт з охорони праці для керівників структурних підрозділів служби охорони праці та суднових служб. 3.2.6. Організовує а розробку й перегляд нормативних актів про охорону праці що діють у межах об'єднання підприємства на суднах і плавзасобах; б проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах плавання промислу й на виробництві для членів екіпажів осіб командного складу й спеціалістів флоту керівників і фахівців підприємства його структурних підрозділів апарату об'єднання; в забезпечення працівників підприємств членів екіпажів суден нормативними актами та інформаційними матеріалами з питань охорони праці; г проведення експертизи проектної конструкторської та технологічної документації з питань охорони праці; І вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації роботи з охорони праці; пропаганду безпечних методів праці; д проведення нарад семінарів конкурсів та оглядів з питань охорони праці; е повсякденний контроль за станом охорони праці службою охорони праці керівниками підрозділів і робіт іншими посадовими особами начальниками суднових служб та адміністративно-громадський контроль. 3.2.7. Створює комісію об'єднання підприємства судновласника для перевірки знань посадових осіб робітників осіб командного складу спеціалістів і членів екіпажів суден з питань охорони праці забезпечує навчання та перевірку знань членів цієї комісії. 3.2.8. Визначає порядок і терміни проведення навчання інструктажів та перевірки знань з охорони праці для посадових осіб працівників членів екіпажів суден. 3.2.9. Погоджує плани навчання з питань безпеки мореплавства охорони праці техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах плавання промислу й на виробництві яке проводиться об'єднанням підприємством судновласником. 3.2.10. Опряцьовує й затверджує а план попередження надзвичайних ситуацій у якому розглядаються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та при-родного походження прогнозуються наслідки визначаються заходи щодо їх попередження терміни виконання а також сили й засоби що залучаються; б план або інструкцію ліквідації аварій надзвичайних ситуацій у яких перераховуються всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації визначаються дії посадових осіб і працівників під час їх виникнення обов'язки професійних аварійно-рятувальних формувань або працівників інших підприємств установ організацій суден які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій. 3.2.11. Затверджує плани проведення обстежень підприємств цехів суден плавзасобів фахівцями служби охорони праці та інших технічних підрозділів. 3.2.12.3абезпечує а виробничі дільниці суднові служби нормативними актами про охорону праці попереджувальними плакатами та знаками безпеки; б систематичне обстеження виробничого устаткування та приведення його у відповідність до вимог нормативних актів про охорону праці а в разі потреби - заміну новим безпечним устаткуванням; в своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів устаткування; г відповідність технологічної документації та технологічних процесів вимогам нормативних актів про охорону праці; І упровадження засобів механізації та автоматизації виробничих процесів; д упровадження нових більш безпечних технологічних процесів; е своєчасне проведення оглядів та планово-попереджувальних ремонтів виробничих будівель споруд суден плавзасобів. 3.2.13. Комплектує служби які здійснюють нагляд за експлуатацією та технічним станом будівель споруд суден плавзасобів знарядь лову. 3.2.14. Забезпечує проведення паспортизації умов праці атестації робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці та сертифікації устаткування й технологічних процесів. 3.2.15. Організовує впровадження організаційно-технічних заходів щодо забезпечення на робочих місцях гранично-допустимих концентрацій та норм шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища. 3.2.16. Забезпечує працівників засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм і організовує їх видачу використання та зберігання. 3.2.17. Забезпечує оптимальні режими праці та відпочинку для всіх працівників з урахуванням специфіки їхньої праці в першу чергу для тих хто працює з підвищеними фізичними та нервоемоційними навантаженнями в умовах монотонності та під впливом небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 3.2.18. Створює відповідні кімнати психологічного розвантаження та реабілітації. 3.2.19. Забезпечує проведення попередніх при влаштуванні на роботу та періодичних медичних оглядів працівників. 3.2.20. Забезпечує працівників лікувально-профілактичним харчуванням згідно з існуючими нормами. 3.2.21. Організовує проведення лікувально-профілактичних заходів щодо попередження захворювань працівників створює в разі потреби кімнати здоров'я. 3.2.22. Забезпечує працівників санітарно-побутовими приміщеннями. 3.2.23. Організовує при прийнятті на роботу професійний відбір працівників що будуть зайняті на виконанні робіт з підвищеною небезпекою шляхом установлення їх фізіологічної та психологічної придатності для безпечного виконання робіт. 3.2.24. Залучає кваліфікованих спеціалістів з охорони праці для проведення робіт і надання допомоги об'єднанню підприємству суднам у вирішенні питань з охорони праці. 3.2.25. Організовує та бере участь у розслідуванні нещасних випадків фактів хронічних професійних захворювань отруєнь і аварій. 3.2.26. Заохочує трудові колективи та окремих працівників за плідну роботу щодо розв'язання проблем охорони праці в об'єднанні на підприємстві суднах. 3.2.27. Здійснює облік умов і безпеки праці за формами №№ 1-ПВ 1-УБ 7-ТНВ 1-ППО 389-У-86та своєчасно надає звіти відповідним органам управління. 3.2.28. Забезпечує організацію діловодства з питань охорони праці та зберігання документації згідно з Переліком термінів зберігання типових документів розділ 5.5 "Охорона праці" затвердженим наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 31.03.97 № 11а 4. СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 4.1.СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЕРЖКОМРИБГОСПУ УКРАЇНИ Службою охорони праці Держкомрибгоспу є структурний підрозділ центрального апарату Комітету - Управління флоту безпеки мореплавства і охорони праці яке: 4.1.1. Здійснює координацію та методичне керівництво діяльністю підприємств та об'єднань галузі судновласників з питань охорони праці надає їм всебічну допомогу у вирішенні наукових дослідно-конструкторських та виробничих питань пов'язаних з забезпеченням необхідного рівня охорони праці та безпеки мореплавства. 4.1.2. Представляє галузь з доручених йому питань у: Держнаглядохоронпраці з питань охорони та безпеки праці ; Головному пожежному управлінні з питань протипожежної охорони ; органах СБУ міліції прокуратури з питань розслідування нещасних випадків та аварій ; інших державних та громадських організаціях. 4.1.3. Керує розробкою та забезпечує функціонування галузевої СУОП що містить комплекс методичних вказівок і рекомендацій які визначають та регламентують діяльність з забезпечення охорони праці в рибному господарстві. 4.1.4. Вирішує такі основні завдання: а проведення прогнозних оцінок потреби рибної галузі в технічних фінансових кадрових інформаційних та наукових ресурсах для підтримки існуючого рівня безпеки мореплавства і охорони праці в об'єднаннях на підприємствах суднах плавзасобах та його підвищення; б визначення потреб галузі в сучасних засобах виробництва засобах колективного та індивідуального захисту; в відповідність законодавчої та нормативної бази вимогам конвенцій Міжнародної організації праці Міжнародної морської організації; г підвищення якості засобів виробництва та забезпечення їх відповідності вимогам директив і стандартів Європейського співтовариства. 4.1.5. Розробляє з урахуванням пропозицій судновласників підприємств та об'єднань рибної галузі узгоджує з Держнаглядохоронпраці та контролює виконання галузевих програм: а з поліпшення стану охорони праці запобігання надзвичайним ситуаціям аваріям та нещасним випадкам поліпшення стану виробничого середовища; б з розробки та перегляду діючих галузевих нормативно-технічних документів з охорони праці. 4.1.6. Виконує щорічну розробку й погодження з Держнаглядохо-ронпраці: а переліку державних нормативних актів про охорону праці що підлягають опрацюванню перегляду ; попереджувальних плакатів відео-і кінофільмів з питань охорони праці; б переліку державних нормативних актів про охорону праці що підлягають перевиданню в поточному році. 4.1.7. З питань безпеки мореплавства забезпечує: а організацію розробки й перегляду спеціальних правил експлуатації реєстрації обліку та технічного нагляду за суднами флоту рибного господарства нормативних актів про безпеку мореплавства радіозв'язок експлуатацію рибних портів; б координацію роботи інспекцій та інших підрозділів що відповідають за безпеку мореплавства і плавання на внутрішніх водоймах; в розробку організаційно-технічних заходів щодо забезпечення портового нагляду безпеки мореплавства і зв'язку; г виконання вимог міжнародних договорів та угод про безпеку мореплавства збереження людського життя на морі та зв'язок; г організацію та участь у розслідуванні аварійних морських випадків на флоті рибної галузі; координацію дій пов'язаних з пошуком та рятуванням на морі; д здійснення державного контролю за безпекою мореплавства й роботою інспекцій державного портового нагляду. 4.1.8. Надає допомогу судновласникам об'єднанням та підприємствам галузі у: а проведенні сертифікації виробничого устаткування та засобів колективного захисту; б проведенні паспортизації умов праці на виробництві; в проведенні атестації робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці; г забезпеченні підприємств і суден засобами індивідуального й колективного захисту; г створенні кабінетів охорони праці кімнат здоров'я психологічного розвантаження й реабілітації; д забезпеченні галузевою та міжгалузевою нормативною документацією з питань охорони праці та безпеки мореплавства необхідними бланками документів та посвідчень що використовуються в повсякденній роботі служб охорони праці та інспекцій портового нагляду. 4.1.9. Разом з підприємствами об'єднаннями й судновласниками розробляє комплексні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в галузі які надалі включаються до галузевих та міжгалузевих програм поліпшення умов праці та виробничого середовища. 4.1.10. Координує науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи з питань безпеки мореплавства і охорони праці що виконуються дослідними установами галузі та інших міністерств при: а розробці та впровадженні у виробництво сучасного устаткування машин механізмів та технологічних процесів засобів механізації та автоматизації суден плавзасобів знарядь лову; б підготовці проектів дослідних зразків та серійному виробництві сучасних систем та засобів які сприяють поліпшенню безпеки мореплавства й праці запобіганню нещасним випадкам професійним захворюванням і аваріям; в розробці та налагодженні виробництва технічних засобів для визначення та автоматичного регулювання концентрації основних небезпечних та шкідливих речовин у виробничому середовищі. 4.1.11. Здійснює контроль та надає допомогу об'єднанням підприємствам судновласникам у визначенні аварійного стану будівель споруд суден плавзасобів та розробці заходів щодо виводу їх з аварійного стану чи з експлуатації. 4.1.12. Забезпечує проходження навчання й перевірку знань з питань охорони праці начальників і посадових осіб управлінь та самостійних відділів Держкомрибгоспу які організовують і контролюють виробничі процеси на флоті в об'єднаннях і на підприємствах галузі та беруть участь у розв'язанні проблем охорони праці та безпеки мореплавства. 4.1.13. Веде оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці та безпеки мореплавства на суднах підприємствах і об'єднаннях що безпосередньо підпорядковані Держкомрибгоспу. Для вирішення окремих значних науково-технічних проблем формує тимчасові творчі колективи провідних фахівців галузі з охорони праці та безпеки мореплавства. 4.1.14. Організовує: а проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці судновласників керівників об'єднань і підприємств капітанів суден спеціалістів служб охорони праці та членів комісій з перевірки знань з питань охорони праці; б перевірку умов та безпеки праці на об'єднаннях галузі ;  в проведення з питань безпеки мореплавства і охорони праці навчань семінарів курсів підвищення кваліфікації галузевих конкурсів інженерно-технічних рішень обміну досвідом розповсюдження інформації про НДР рацпропозиції та винаходи в галузі; г розробку галузевих норм санітарно-побутового забезпечення працівників членів екіпажів та нормативних актів щодо порядку проведення професійного відбору для окремих професій; г створення та функціонування компютерної мережі управління та інформаційного забезпечення підприємств та об'єднань галузі з питань безпеки мореплавства і охорони праці впровадження в практику роботи фахівців з охорони праці та суміжних професій нових компютерних технологій праці; д заслуховування звітів керівників об'єднань підприємств судновласників капітанів суден з питань безпеки мореплавства і охорони праці. 4.1.15 Здійснює відомчий контроль за станом охорони праці та  якістю виробничого середовища на суднах плавзасобах підприємствах   в об'єднаннях галузі з таких питань; а дотримання вимог діючого законодавства галузевої СУОП та інших нормативних актів; наявність та виконання працівниками посадових інструкцій правил та інструкцій з питань охорони праці; б виконання комплексних заходів з охорони праці та відповідних розділів колективних договорів підприємств; в облік та результати розслідування нещасних випадків аварій і надзвичайних ситуацій на виробництві та в районах промислу; г забезпеченість працівників і членів екіпажів засобами індивідуального й колективного захисту лікувально-профілактичним харчуванням мийними засобами та санітарно-побутовими приміщеннями; г проведення вступного та поточних інструктажів з охорони праці з працівниками і членами екіпажів; д проходження попередніх і періодичних медичних і наркологічних оглядів плавскладом і працівниками зайнятими на роботах зі шкідливими важкими та специфічними умовами праці; е своєчасність повнота та якість проведення паспортизації умов праці та атестації робочих місць; є належне виконання наказів розпоряджень та директивних листів з питань охорони праці Держкомрибгоспу та Держнаглядохоронпраці. 4.1.16. Бере участь у: а розслідуванні нещасних випадків та аварій з тяжкими наслідками за дорученням керівництва Держкомрибгоспу або запрошенням об'єднань підприємств судновласників ; б розробці тих положень правил примірник інструкцій інших нормативних документів та посібників з охорони праці та безпечного ведення робіт що мають загальногалузеве значення; в впровадженні у виробництво досягнень науки та техніки прогресивних технологій що поліпшують умови праці чи виробниче середовище на підприємствах суднах плавзасобах; г забезпеченні судновласників об'єднань і підприємств галузі потрібною кількістю засобів індивідуального та колективного захисту захисними пристроями та іншим обладнанням що поліпшує умови праці; г підготовці колегій Держкомрибгоспу підготовці проектів наказів розпоряджень та директивних листів з питань охорони праці; д проведенні щорічних підсумкових нарад з охорони праці судновласників підприємств та об'єднань галузі; е створенні постійно діючої комісії Держкомрибгоспу з перевірки знань з питань охорони праці для посадових осіб центрального апарату Комітету керівників об'єднань і підприємств що безпосередньо підпорядковані Комітетові та членів комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих об'єднань і підприємств; є формуванні постійно діючих Державних кваліфікаційних комісій плавскладу морських суден Держкомрибгоспу України та в розробленні Положень про них. 4.1.17. Здійснює інспекторський контроль та аналіз стану справ з охорони праці складає акти перевірки з якими ознайомлює судноласників керівництво підприємств об'єднань та Держкомрибгоспу; в разі потреби надає обов'язкові для виконання приписи 4.1.18. Веде аналіз та контроль за виконанням в установлений термін приписів що надаються сторонніми контрольними органами судновласникам підприємствам та об'єднанням галузі виявляє основні закономірності та розробляє заходи для програм що фінансуються з фонду охорони праці для усунення виявлених недоліків або запобігання їм. 4.1.19. Співробітничає з державними громадськими й міжнародними організаціями з питань охорони праці та безпеки мореплавства. 4.1.20. Веде оперативний облік та узагальнення даних щодо галузевого травматизму та аварій. Виявляє негативні тенденції та своєчасно повідомляє про них керівництво Держкомрибгоспу підприємств та об'єднань галузі судновласників. Забезпечує підприємства організації та об'єднання галузі керівництво Держкомрибгоспу інформацією про результати аналізу нещасних випадків професійних захворювань аварій і надзвичайних ситуацій для розробки й реалізації профілактичних заходів. 4.1.21. Організовує передачу в компетентні органи у встановленому порядку матеріалів про притягнення до відповідальності осіб що допустили грубі порушення вимог чинного законодавства та нормативних актів про безпеку мореплавства та охорону праці  4 .1.22 Має право а здійснювати безперешкодний доступ на підлеглі Держкомрибгоспу підприємства та судна; б знайомитися із звітами та іншими документами з питань безпеки мореплавства і охорони праці з документацією щодо проектування випробування прийняття в експлуатацію виробничих об'єктів суден та їхнього обладнання; в залучати фахівців центрального апарату за узгодженням з керівництвом Комітету і працівників підпорядкованих підприємств та інститутів як експертів для проведення розслідування аварій нещасних випадків вирішення питань безпеки мореплавства зв'язку охорони праці та попередження забруднення моря із суден; г вносити керівництву Держкомрибгоспу пропозиції: про відміну наказів та розпоряджень керівників підприємств що суперечать чинному законодавству та нормативним актам; про розгляд на засіданні Колегії питань з безпеки мореплавства і охорони праці; І у будь-який час перевіряти судновласників виробничі об'єднання і підприємства галузі отримувати від посадових осіб необхідні документи та роз'яснення з питань безпеки мореплавства та охорони праці; д в особливих випадках вносити пропозиції про розривання контрактів з керівниками об'єднань підприємств капітанами суден за грубі порушення вимог з охорони праці та безпеки мореплавства. 4.2. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА СУДНОВЛАСНИКА 4.2.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці" та Типовим положенням про службу охорони праці затвердженим Держнаглядохоронпраці служба охорони праці створюється власником судно-вла сником або уповноваженим ним органом у виробничих об'єднаннях на підприємствах в установах і організаціях рибної галузі що мають статус юридичної особи незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових організаційно-технічних санітарно-гігієничних соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам професійним захворюванням і аваріям на виробництві та в районах промислу. В установах організаціях невиробничої сфери та в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони праці. 4.2.2. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 чоловік функції служби охорони праці можуть виконувати за сумісництвом особи які мають відповідну підготовку й пройшли перевірку знань з охорони праці. 4.2.3. Служба охорони праці в залежності від чисельності працівників може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста у тому числі за сумісництвом Структура та штати служб охорони праці затверджуються керівниками виробничих об'єднань підприємств судновласниками. 4.2.4. На підставі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки виробництва опрацьовуються та затверджуються власниками Положення про службу охорони праці об'єднань підприємств установ та організацій що підпадають під функціональне управління Держкомрибгоспу. 4.2.5. Служба охорони праці входить до структури об'єднання підприємства установи організації як одна з основних виробничо-технічних служб. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації об"єднання підприємства установи організації. 4.2.6. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб об'єднання підприємства судновласника. Такий принцип зберігається при визначенні посадового становища та окладів і для інших працівників служби охорони праці. 4.2.7. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові об'єднання підприємства судновласнику. 4.2.8. Працівники служби охорони праці не можуть бути залучені до виконання функцій не передбачених Законом "Про охорону праці" та Типовим положенням про службу охорони праці. 4.2.9. Перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично один раз на три роки. 4.2.10. Служба охорони праці розв'язує завдання: а забезпечення безпеки виробничих процесів устаткування будівель і споруд суден плавзасобів і знарядь лову; б забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту; в професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці пропаганди безпечних методів праці; г вибору оптимальних режимів праці та відпочинку працівників г професійного добору виконавців для визначених видів робіт. Крім того служба охорони праці разом з іншими відділами й службами об'єднання підприємства судновласника бере участь у вирішенні додаткових завдань перерахованих у пункті 2.3 цієї СУОП. 4 2.11. У своїй діяльності працівники служби охорони праці керуються Законом України "Про охорону праці" законодавством про працю постановами Кабінету Міністрів наказами Держкомрибгоспу і Держнаглядохоронпраці міжгалузевими й галузевими нормативними актами і Положенням про службу охорони праці. 4.2.12. Служба охорони праці об'єднання підприємства судновласника виконує такі основні функції: 4.2.12.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці сприяє удосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу й кожної посадової особи щодо створення безпечних і здорових умов праці запобігання виробничому травматизму профзахворюванням аваріям та надзвичайним ситуаціям. 4.2.12.2. Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці здійснює відомчий контроль за станом охорони праці на виробництві організовує адміністративно-громадський контроль стану організації охорони праці. 4.2.12.3. Складає разом зі структурними підрозділами комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці якщо встановлені норми досягнуто а також розділ "Охорона праці" в колективному договорі. 4.2.12.4. Здійснює пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці використання вітчизняного та закордонного досвіду охорони праці. 4.2.12.5. Проврдить для членів екіпажів та працівників вступний інструктаж з питань охорони праці. 4.2.12.6. Організовує: а навчання працівників з питань охорони праці та проведення з ними семінарів; б придбання державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці; в забезпечення працівників членів екіпажів у потрібній кількості правилами стандартами інструкціями положеннями та іншими нормативними документами що визначають безпеку мореплавства та охорону праці на виробництві в районах промислу; г паспортизацію суден плавзасобів цехів дільниць атестацію  робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; г облік аналіз нещасних випадків професійних захворювань аварій а також шкоди від цих подій; д підготовку статистичних звітів з питань охорони праці; е розробку перспективних та поточних планів роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; є роботу методичного кабінету охорони праці пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій оглядів конкурсів бесід лекцій розповсюдження засобів наочної агітації оформлення інформаційних стендів; ж допомогу комісії з питань охорони праці працюванні потрібних матеріалів та реалізації її рекомендацій. з підвищення кваліфікацій навчання й перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці; й залучення науково-дослідних навчальних та інших організацій до розробок з охорони праці; і інформування Держкомрибгоспу про результати аналізу виробничого травматизму професійних захворювань і аварій санітарного стану умов праці на виробництві та в районах промислу. 4.2.12.7. Бере участь у: а розслідуванні нещасних випадків аварій і надзвичайних ситуацій; б формуванні фонду охорони праці об'єднання підприємства судновласника і розподілі його коштів; в в роботі з питань охорони природи праці підприємства; г роботі комісії з уведення в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переоснащенням об'єктів виробничого та соціального призначення відремонтованих або модернізованих устаткування суден плавзасобів г розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охорону праці що діють у межах об'єднання підприємства судновласника; д роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці; е опрацюванні плану попередження можливих на виробництві в районах промислу аварій надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження та плану або інструкції ліквідації аварій і надзвичайних ситуацій якщо вони виникнуть. 4.2.12.8. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи здоров'я працівників та людей які їх оточують або довкілля у разі відмовлення з цих причин працівників від виконання Таблиця 1 Організація проведення інструктажів з питань охорони праці на берегових підприємствах Найменування інструктажу Хто проходить? Хто проводить? Форма проведення Терміни Оформлення 1 Вступний Усі знов прийняті на роботу; ті хто є у відрядженні; водії з інших підприємств; практиканти Фахівець з охорони праці чи особа на яку покладені ці обов'язки 3 групою або індивідуально До направлення на роботу до конкретного підрозділу У журналі реєстрації вступного інструктажу 2 Первинний на робочому місці Усі знов прийняті на роботу у тому числі переведені на іншу роботу відряджені та інші Безпосередній керівник робіт майстер начальник зміни тощо Індивідуально або з групою осіб одніє' професії бригади До початку роботи У журналі реєстрації інструктажів 3 Повторний Усі особи що проходили первинний інструктаж Безпосередній керівник робіт майстер начальник зміни тощо Індивідуально або з групою осіб одніє' професії бригади Не рідше 1 разу на півріччя а на роботах з підвищеною небезпекою - не рідше 1 разу на квартал У журналі реєстрації інструктажів 4 Позаплановий 1 . Особи для яких змінилися правила інструкції з охорони праці.  2. Порушники вимог охорони праці  3. Особи що мали перерви в роботі більше 60 календарних днів а для робіт з підвищеною небезпекою - ЗОднів. Безпосередній керівник робіт майстер начальник зміни тощо Індивідуально або з групою осіб одніє професії бригади При потребі У журналі реєстрації інструктажів 5 Цільовий 1. Особи що виконують роботи на які оформлюється наряд-допуск. 2. Особи що виконують разові роботи Безпосередній керівник робіт майстер начальник зміни тощо Індивідуально або з групою осіб одніє професії бригади Перед виконанням робіт У наряді-допуску або іншій дозвільній документації Таблиця 2 Організація проведення інструктажів з питань охорони праці на суднах Найменування інструктажу Хто проходить? Хто проводить? Форма проведення Терміни Оформлення 1 Вступний Усі особи знов прийняті на роботу на судна у тому числі практиканти відряджені Фахівець з охорони пра ці чи особа на яку покладені ці обов'язки 3 групою не більше 20 осіб До направлення на судно У журналі реєстрації вступного інструктажу 2 Первинний перший етап Усі хто проходить вступний інструктаж за винятком осіб комскладу які пройшли атестацію Старший помічник капітана Індивідуально До направлення до конкретної суднової служби У журналі реєстрації Інструктажів 3 Первинний другий етап Усі хто проходить перший етап первинного інструктажу а також особи що залучаються на підвахти Начальник відповідної суднової служби Індивідуально До початку роботи У журналі реєстрації інструктажів 4 Повторний Усі особи що проходили первинний інструктаж Начальник відповідної суднової служби Індивідуально чи з групою осіб одного фаху Через кожні три місяці У журналі реєстрації інструктажів 5Позаплановий 1. Особи для яких змінилися правила інструкції з охорони праці устаткування технологія. 2. Порушники вимог охорони праці. 3. Особи що мали перерви в роботі більше ЗО календарних днів Начальник відповідної суднової служби ндивідуально чи з групою осіб одного фаху При потребі У журналі реєстрації інструктажів 6 Цільовий 1. Особи що виконують роботи на які оформлюється наряд-допуск. 2. Особи що виконують разові роботи Безпосередній керівник робіт начальник відповідної суднової служби Індивідуально або з групою осіб До початку проведення робіт У наряді-допус-ку або іншій дозвільній документації* * Іншою дозвільною документацією може бути журнал реєстрації інструктажів. дорученої їм роботи. 4.2.12.9 Проводить наради й консультації з питань охорони праці за участю представників функціональних підрозділів та служб. 4.2.12.10. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів служб об'єднання підприємства в розробленні заходів з питань охорони праці складанні переліків робіт і професій з підвищеною небезпекою переліків інструкцій з охорони праці для наявних професій та видів робіт. 4.2.12.11. Складає й подає на затвердження керівнику переліки використовуючи чинні загальнодержавні що діють у межах об'єднання підприємства судновласника: а перелік працівників які зобов'язані проходити медичний огляд; б перелік працівників які потребують професійного добору; в перелік працівників для яких є обов'язковим профілактичний наркологічний огляд; г перелік робіт з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних робіт що виконуються за нарядами-допусками або іншою дозвільною документацією. 4.2.12.12. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки й техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників захисту населення та довкілля. 4.2.12.13. Розробляє й подає на затвердження керівнику об'єднання підприємства судновласнику Положення про службу охорони праці та Положення про навчання інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці; формує плани-графіки проведення цієї роботи ознайомлюючи з ними всіх працівників. 4.2.12.14. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці а також відгуки й пропозиції до проектів галузевих нормативних актів про охорону праці що розробляються за завданням Держкомрибгоспу. 4.2.12.15. Розглядає листи заяви та скарги працівників з питань охорони праці та безпеки мореплавства. 4.2.12.16. Контролює: а дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; б виконання прайсів органів державного нагляду пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці використання за призначенням коштів фонду охорони праці; в відповідність нормативним актам про охорону праці суден плавзасобів машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працівників; наявність технологічно'І документації на робочих місцях; г своєчасне проведення навчання та інструктажів працівників періодичність перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт обслуговуванні об'єктів підвищеної небезпеки; І якість і своєчасність розробки узгодження затвердження та перегляду інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт у структурних підрозділах і службах; д забезпечення працівників засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами мийними засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; е використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; є проходження попереднього при прийнятті на роботу і періодичних протягом трудової діяльності медичних і наркологічних оглядів працівниками зайнятими на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або такими де є потреба у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів особами віком до 21 року; ж виконання заходів наказів розпоряджень з питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій які визначено в актах розслідування. 4.2.12.17. Здійснює зв'язок з медичними закладами науковими та іншими організаціями з питань охорони праці організовує впровадження їхніх рекомендацій; координує роботу лабораторій що проводять оцінку санітарно-гігієнічних умов праці. 4.2.13. Спеціалісти служби охорони праці мають право: 4.2.13.1. Представляти об'єднання підприємство судновласника в державних та громадських установах при розгляді питань з охорони праці. 4.2.13.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати судна ;плав-засоби виробничі об'єкти структурні підрозділи об'єднання підприємства зупиняти роботу виробництв дільниць машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників; одержувати від посадових осіб необхідні відомості документи й пояснення письмово чи усно з питань охорони праці. 4.2.13.3 Перевіряти стан безпеки гігієни праці та виробничого середовища на суднах плавзасобах на об'єктах підприємств видавати керівникам перевіреного об'єкта цеху виробництва обов'язковий для виконання припис за формою згідно з Типовим з положенням про службу охорони праці. 4.2.13.4. Залучати спеціалістів об'єднання підприємства з дозволу їхніх керівників до перевірок додержання законодавства про охорону праці. 4.2.13.5. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного та наркологічного огляду навчання інструктажу перевірки знань з охорони праці не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці.  4.2.13.6. Надсилати керівникові об'єднання підприємства судно-власнику подання про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників які досягли певних успіхів у вирішенні проблем охорони праці. 4.2.14. Служба охорони праці виробничого об'єднання підприємств окрім функцій перерахованих у пункті 4.2.12 також виконує: а розроблення рекомендацій спрямованих на підвищення рівня безпеки гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища на підприємствах суднах і плавзасобах що входять до складу об'єд-нання; б методичне керівництво й координацію роботи підвідомчих служб охорони праці та суднових служб з питань охорони праці ; в контроль за станом охорони праці на підприємствах суднах плавзасобах та підрозділах виробничого об'єднання; г забезпечення підприємств та суднових екіпажів інформацією з питань охорони праці у тому числі про причини аварій і нещасних випадків на виробництві та в районах промислу; підготовку пропозицій щодо запобігання їм. .4.2.15. Працівники служби охорони праці мають право видавати судновласникам керівникам об'єднань підприємств установ організацій та їхніх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків та порушень. 4.2.16. Припис спеціаліста з охорони праці у тому числі про зупинення робіт може скасувати в письмовій формі лише посадова особа якій підпорядкована служба охорони праці. 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 5.1. Організація проведення навчання інструктажів та перевірки знань з питань безпеки мореплавства і охорони праці в об'єднаннях на підприємствах та суднах повинна проводитися відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 №27 а також вимог Кодексу торговельного мореплавства України Міжнародної Конвенції ПДМНВ-78/ 95 Міжнародних кодексів МКУБ-93 і ПДМНВ-93 Міжнародної морської організації ІМО . 5.2. Вимоги щодо організації проведення інструктажів з питань охорони праці вступного первинного повторного позапланового та цільового наведені в таблиці 1 для берегових підприємств та в таблиці 2 для суден флоту рибного господарства. 6. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 6.1. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ 6.1.1. Нагляд та контроль за станом охорони праці - профілактичний захід для попередження аварій травматизму й профзахворювань який здійснюється службами охорони праці та керівниками виробничих підрозділів через оперативне виявлення відхилень практичних умов праці від вимог законодавства України про працю Закону України "Про охорону праці" та нормативних актів що видані на його підставі галузевих правил і норм з охорони праці й безпеки виробництва з прийняттям оперативних рішень щодо ліквідації цих відхилень. 6.1.2. Контроль за станом охорони праці організовується на всіх підприємствах і на суднах флоту Держкомрибгоспу України та здійснюється у формі: а контролю за експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки; б атестації робочих місць; в паспортизації умов праці яка проводиться періодично і спрямована на вчасне виявлення наявних небезпечних та шкідливих виробничих чинників НШВЧ ; г адміністративно-громадського контролю що має на меті безперервну перевірку стану охорони праці та її організації. 6.2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 6.2.1. Контроль за об'єктами підвищеної небезпеки - це система заходів які при їх експлуатації мають за мету підвищення безпеки обслуговуючого персоналу та збільшення термінів використання споруд будівель приміщень і обладнання. 6.2.2. Об'єктами управління системи контролю за обладнанням з підвищеною небезпекою є: а об'єкти котлонагляду й підйомних споруд компресори трубопроводи під тиском теплоенергетичні установки електрообладнання й електроустановки об'єкти газового господарства холодильні установки електроінструмент рухомий наземний та водний судна плавзасоби транспорт об'єкти з вибухонебезпечними зонами тощо; б комплекс заходів з ведення безпечної експлуатації вказаних об'єктів обладнання на робочому місці в дільниці підрозділі на підприємстві судні плавзасобі. 6.2.3. Система контролю за об'єктами підвищеної небезпеки в рибній галузі охоплює: а планування робіт з безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки здійснення та контроль за виконанням своєчасного огляду цих об'єктів і випробування їх на безпеку експлуатації; б планування робіт щодо своєчасного ремонту та списання об'єктів обладнання; в контроль стану перевірки знань персоналу який обслуговує об'єкти обладнання; г облік відповідальних за безпечний стан і експлуатацію об'єктів обладнання з підвищеною небезпекою; г складання робочих графіків оглядів діагностуваннь та випробувань об'єктів обладнання на рік півроку квартал ; д контроль за наявністю відповідних інструкцій та станом їх перезатвердження; е формування наказів про призначення осіб відповідальних та допущених до об'єктів підвищеної небезпеки; є контроль за станом виконання відповідних заходів та приписів які направлені на підвищення безпечної експлуатації об'єктів обладнання; ж ведення ділової документації отримання довідок про стан безпечної експлуатації об'єктів обладнання з підвищеною небезпекою. 6.2.4. Факторами які визначають стан об'єкта з підвищеною небезпекою є: а ступінь безпеки конструкцій обладнання машини механізму будови споруди судна плавзасобу; б ступінь безпеки монтажу установки та кріплення обладнання механізмів пристроїв вантажів тощо; в ступінь безпеки та справного стану приладів та пристроі'в манометрів клапанів тощо на об'єкті обладнанні машині механізмі; г ступінь безпечного розташування експлуатації та оточення об'єктів обладнання машин механізмів; д соціально-психологічні та психофізіологічні суб'єктивні фактори обслуговуючого персоналу. 6.2.5. Керівник підприємства судновласник щорічно затверджує наказ на призначення осіб відповідальних та допущених до експлуатації об'єктів з підвищеною небезпекою згідно з правилами побудови та безпечної експлуатації цих об'єктів. 6.2.6. Адміністративні керівники служби охорони праці головного механіка енергетика залежно від структури та підпорядкованості підрозділів а також відповідальні за стан та безпечну експлуатацію об'єктів з підвищеною небезпекою забезпечують: а дотримання встановленого порядку допуску персоналу до обслуговування складних механізмів і агрегатів допуск до роботи осіб які не пройшли навчання інструктаж і перевірку знань правил безпечної експлуатації об'єктів обладнання підвищеної небезпеки забороняється ; б правильну та безпечну експлуатацію об'єктів обладнання з підвищеною небезпекою їх технічне діагностування та випробування із заповненням відповідних граф паспортів кожної одиниці; в своєчасне проведення дефектоскопії відповідних деталей і вузлів устаткування та інструменту; розгляд і затвердження дефектних відомостей на ремонт устаткування актів здачі устаткування і машин суден до ремонту та одержання з ремонту; г перевірку умов праці дотримання персоналом правил і норм безпеки при обслуговуванні відповідності стану об'єктів обладнання з підвищеною небезпекою правилам і нормам їх безпечної експлуатації; занесення виявлених за результатами перевірок порушень до Актів перевірок стану охорони праці та в Приписи щодо усунення виявлених порушень; контроль виконання заходів які пов'язані з усуненням порушень за актами перевірок та приписами; г розробку організаційно-технічних заходів щодо попередження аварій пожеж нещасних випадків і професійних захворювань які пов'язані з експлуатацією та ремонтом об'єктів підвищеної небезпеки; д узагальнення матеріалів про конструктивні недоліки устаткування механізмів і пристроїв через які сталися нещасні випадки або які створили небезпеку травмування працівників; підготовку відповідних пропозицій для подання вищим організаціям а також заводам-виготовлювачам І розробникам науково-дослідним і проектно-конст-рукторським організаціям ; підготовку рекламацій для направлення у вищу організацію об'єднання або заводам-виготовлювачам і розробникам об'єктів і обладнання з підвищеною небезпекою. 6.2.7. Для виконання робіт на об'єктах з підвищеною небезпекою працівники зобов'язані проходити попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці в терміни установлені відповідними галузевими нормативними актами про охорону праці але не рідше одного разу на рік. 6.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ 6.3.1. Атестація робочих місць за умовами праці надалі - атестація проводиться на суднах підприємствах і в організаціях де технологічний процес використовуване обладнання сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників а також на їхніх нащадків як тепер так і в майбутньому. 6.3.2. Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками в галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці пільгове пенсійне забезпечення пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. 6.3.3. Правовою основою для проведення атестації є чинне законодавство й нормативні акти з питань охорони й гігієни праці списки виробництв робіт професій і посад що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги й компенсації залежно від умов праці. Атестація проводиться згідно з чинними Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці. 6.3.4. Атестація робочих місць передбачає встановлення ступеня шкідливості й небезпеки праці та її характеру за гігієнічною класифікацією з обгрунтуванням зарахування робочого місця до відповідної категорії несприятливих умов праці підтвердження визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення додаткову відпустку скорочений робочий день інші пільги та компенсації залежно від умов праці. 6.3.5. Відповідальність за своєчасне і якісне проведення атестації покладається на керівника об'єднання підприємства судновласника. Обов'язки з організації проведення атестації робочих місць покладаються на відділ організації праці й заробітної плати. 6.3.6. Атестація проводиться атестаційною комісією склад і повноваження якої визначаються наказом по об'єднанню підприємству судновласника в строки передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років. Позачергова атестація проводиться в разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу профспілкового комітету трудового колективу або його виборного органу органів Державної експертизи умов праці за участю установ санітарно-епідеміологічної служби. 6.3.7. Атестація робочих місць за умовами праці передбачає: установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; санітарно-гігієнічне дослідження виробничого середовища важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; комплексну оцінку факторів виробничого середовища й характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці будівельним та санітарним нормам і правилам; установлення ступеня шкідливості й небезпеки праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; обІ рунтування зарахування робочого місця до категорії із шкідливими особливо шкідливими важкими особливо важкими умовами праці; визначення підтвердження права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах; складання переліку робочих місць виробництв професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; аналіз реалізації технічних і організаційних заходів спрямованих на оптимізацію рівня гігієни й безпеки праці. 6.3.8. Для організації проведення атестації керівник об'єднання підприємства судновласник видає наказ. 6.3.9. До складу атестаційної комісії рекомендується вводити головних спеціалістів працівників відділу кадрів праці й заробітної плати служби охорони праці органів охорони здоров'я представників громадських організацій. 6.3.10. Атестаційна комісія: здійснює організаційне методичне керівництво й контроль за проведенням роботи на всіх етапах; формує всю потрібну правову й нормативно-довідкову базу організує її вивчення; визначає й залучає у встановленому порядку потрібні організації для проведення спеціальних робіт; організовує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з урахуванням його експлікації визначає межу робочих місць робочих зон та надає їм відповідний номер; складає перелік робочих місць що підлягають атестації; порівнює застосований технологічний процес склад обладнання використовувані сировину й матеріали із передбаченими в проектах; визначає обсяг досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організовує ці дослідження; прогнозує та виявляє утворення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях; встановлює на основі Державного класифікатора професій України ДК 003-95 відповідність найменування професій і посад характеру фактично виконуваних робіт; у разі відхилень назва професії посади приводиться у відповідність до ДК 003-95 щодо роботи яка фактично виконується; складає на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць Карту умов праці форма якої затверджується Мінпраці разом з Мінохоронздоров'я; проводить атестацію і складає перелік робочих місць виробництв професій та посад з несприятливими умовами праці; уточнює діючі пільги вносить пропозицію на встановлення нових пільг і компенсацій залежно від умов праці визначає витрати на ці потреби; розробляє заходи щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників. 6.3.11. За результатами атестації складається перелік: а робочих місць виробництв робіт професій і посад працівникам яких підтверджено право на пільги й компенсації передбачені законодавством; б робочих місць виробництв робіт професій і посад працівникам яких пропонується встановити пільги й компенсації за рахунок коштів підприємства згідно зі ст. 26 Закону України "Про підприємства" і ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"; в робочих місць з несприятливими умовами праці на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення. 6.3.12. Перелік робочих місць виробництв робіт професій і посад працівникам яких підтверджено право на пільги й компенсації зокрема на пільгове пенсійне забезпечення передбачене законодавством підписує голова комісії за погодженням з профспілковим комітетом. Перелік затверджується наказом по об'єднанню підприємству судновласника та зберігається протягом 75 років. 6.3.13. Затверджений перелік робочих місць виробництв робіт професій працівникам яких підтверджено встановлено право на пільги та компенсації є підставою для формування додатків до колективного договору де визначаються додаткові до чинного законодавства пільги й компенсації за рахунок коштів підприємства судновласника. 6.3.14. За результатами атестації визначаються невідкладні заходи щодо поліпшення безпеки й умов праці термін виконання та засоби вартість робіт та джерела фінансування ефективність заходів відповідальні за їх виконання. 6. 4. СКЛАДАННЯ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ СТАНУ УМОВ ПРАЦІ 6.4.1. Паспортизація оцінка умов праці здійснюється з метою визначення безпеки виробничого середовища забезпечення раціонального планування поліпшення умов праці атестації робочих місць об'єктивного встановлення пільг та компенсацій. Усі одержувані в ході паспортизації дані про умови праці заносяться до відповідних форм санітарно-технічного паспорта стану умов праці у виробничому підрозділі цеху самостійній дільниці на судні що є обов'язковим документом для кожного виробничого підрозділу цеху судна . 6.4.2. На суднах паспорти складаються за наявності хоча б однієї з наступних умов: а перебування суднового екіпажу на судні більше 24 годин; б судно має постійну команду або постійні робочі місця; в судно важливе в санітарному та протиепідемічному плані. 6.4.3. Паспорти складаються у двох примірниках один з яких зберігається в цеху на судні а інший - у службі охорони праці. 6.4.4. На суднах санітарно-технічні паспорти заповнюються заводом-будівельником з урахуванням даних приймально-здавальних випробувань. Судновласник оновлює зміст паспортів після ремонту або при виникненні інших обставин що викликали зміни у стані умов праці. 6.4.5. Паспортизація умов праці проводиться на державних акціонерних кооперативних та орендних підприємствах а також у рибколгоспах та на суднах. У якості основного паспортизованого об'єкта приймають як правило виробничу дільницю суднове приміщення палубу тощо що характеризується приблизно однаковими умовами праці для всіх працівників. Якщо виробничі дільниці територіальне роз'єднані або умови праці на рівні окремих чинників не є однаковими для всіх робочих місць то в якості паспортизованого об'єкта має прийматися група робочих місць з приблизно однаковими умовами праці у складі дільниці ланка бригада вахта приміщення тощо або окреме робоче місце. 6.4.6. Відповідальною посадовою особою за ведення правильне і вчасне заповнення та зберігання санітарно-технічного паспорта є начальник цеху дільниці капітан судна. Методичне керівництво й консультування з питань ведення та заповнення паспорта здійснюють фахівці з охорони праці та керівники промислово-санітарних лабораторій груп лабораторій груп охорони праці. 6.4.7. Періодичність проведення вимірів та обстежень стану умов праці перевірок та випробувань систем захисту повинна відповідати вимогам ССБП СНиП санітарним нормам та іншим нормам і правилам охорони праці. Повне обстеження стану умов праці на підприємствах окрім суден повинно проводиться не рідше одного разу на 2 роки а також після всіх ремонтів реконструкцій при появі інших обставин що викликали погіршення стану умов праці. 6.4.8. Усі результати вимірів обстежень перевірок та випробувань заносяться до санітарно-технічного паспорта головами відповідних комісій начальниками суднових служб та підписуються начальником цеху капітаном судна. На підставі паспортизації окремих виробничих дільниць та робочих місць складається зведена таблиця основних показників стану умов праці в цеху на судні. 6.4.9. Наведені в санітарно-технічному паспорті дані про умови праці можуть бути використані для вирішення питань про встановлення пільг та компенсацій включення до відповідних планів проведення в оптимальні терміни відповідних профілактичних заходів з охорони праці. 6.4.10. Кількість вільних сторінок у санітарно-технічному паспорті має бути достатньою для ведення його протягом 5 років. Після вичерпання вільних сторінок ліквідації виробничого підрозділу списання судна паспорт повинен зберігатися ще не менше 5 років у службі охорони праці підприємства організації судновласника. 6.4.11. Санітарно-технічний паспорт підлягає поданню представникам позавідомчих та відомчих наглядових органів державних та профспілкових що контролюють правильність записів у паспорті вносять свої зауваження й пропозиції у передбачену для цього форму паспорта. 6.4.12. Результати паспортизації повинні доводитися адміністрацією до відома трудового колективу профкому для спільного вжиття в разі потреби профілактичних заходів. 6.4.13. У процесі паспортизації враховується з занесенням до паспорта й кількісно оцінюються передусім такі чинники умов праці що відхиляються від норм і беруть участь у формуванні несприятливих умов праці на робочих місцях у даному виробничому приміщенні. 6.4.14. При занесенні в санітарно-технічний паспорт даних про температуру відносну вологість та швидкість руху повітря обов'язково відзначається пора року. Під час оцінки умов праці враховується лише найбільший бал за одним з параметрів клімату. Виміри повинні виконуватися на робочих місцях на початку в середині і в кінці робочого дня протягом 3-4 днів. До паспорта вносяться середньостатистичні величини. Дані про параметри мікроклімату повинні бути заповнені окремо для теплої й холодної пори року. 6.4.15. Під час контролю шкідливих хімічних речовин або пилу обов'язково вказуються їхні найменування. Відбір проб при оцінюванні загазованості та запорошеності не слід проводити в день безпосередньо наступний за робочим днем а також у перші дві години роботи першої зміни при однозмінній та двозмінній роботі. 6.4.16. Дані щодо вібрації рівень віброшвидкості заносяться в паспорт за тією октавною смугою у якій спостерігається найбільше перевищення норм. Дані щодо шуму беруться за шкалою "А" шумомірів. 6.4.17. При визначенні умов за фізичним навантаженням для жінок та осіб віком понад 50 років треба враховувати що для них фізичні навантаження знижуються на 50%. У разі потреби використання ЗІЗ цей чинник умов праці враховується тільки якщо ЗІЗ важкий спецодяг спецвзуття ЗІЗ органів дихання слуху та ін. збільшують фізичні навантаження викликають істотні незручності неприємні відчуття. 6.4.18. Внутрішньозмінний внутрішньовахтовий режим праці та відпочинку може вважатися обгрунтованим якщо він розрахований за діючими методиками враховує стан умов праці підтверджується відповідною документацією. 6.4.19. Умови праці за чинником освітленості приймаються за тим її видом природним або штучним для якого вона вище. Штучна освітленість вимірюється в темний час доби. Природна освітленість вимірюється у світлий час доби при вимкнутому штучному освітленні й оцінюється за коефіцієнтом природної освітленості. Виміри освітленості повинні виконуватися на кожному робочому місці в робочій зоні не менше трьох разів за їх результатами розраховується середньоарифметична величина що заноситься в паспорт. 6.4.20. Умови праці за чинником "Забезпеченість допоміжними приміщеннями та санітарно-побутовими пристроями" визначаються виходячи із загального відсотка забезпеченості записи за якоми наводяться у відповідній формі санітарно-технічного паспорта. При цьому   в обов'язковому порядку повинні враховуватися: вимоги СНиП 2.09.04-87 при паспортизації умов праці на берегових підприємствах; вимоги "Санитарных правил для морских судов СССР" при паспортизації умов праці на транспортних і допоміжних суднах; вимоги "Санитарных правил для морских судов промыслового флота СССР" при паспортизації умов праці на промислових суднах; вимоги "Санитарных правил для судов флота рыбной промышленности внутренних водоемов СССР" при паспортизації умов праці на суднах внутрішніх водойм. 6.4.21. Оцінка чинника "Рівень технічної безпеки виробничого обладнання й організація його обслуговування" визначається за відношенням кількості показників безпеки що відповідають діючим вимогам нормативно-технічної документації до загального числа показників безпеки що належать до даного виду обладнання РТМ 15.083-85 або за відношенням потенційно небезпечних виробничих чинників обладнання ГОСТ 12.0 003-74 або ЕТСЄВ 790-77 від дії яких є захист працюючих до загального числа потенційно небезпечних чинників пов'язаних з обслуговуванням даного обладнання. 6.4.22. При оцінці чинника "Об'єм і площа виробничих приміщень на одного працюючого" використовують "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий" СН-245-71 діючі "Правила классификации й постройки морских судов" Російського Морського Регістру судноплавства або іншого класифікаційного товариства на обліку якого стоїть судно що обстежується Санітарні правила ... перелічені в п.7 4.20 інші документи. Забезпеченість норм виражають у відсотках або у вигляді середньоарифметичної величини дотримання вимог за об'ємом і площею. 6.4.23. При занесенні до санітарно-технічних паспортів даних щодо тяжкості й напруженості праці обов'язково вказуються найменування видів або складові тих чинників за якими визначався рівень умов і охорони праці на робочих місцях. 6.4.24 Результати паспортизації умов праці повинні використовуватися для планування їх поліпшення виходячи з загального стану умов праці наявності або впливу на працівників небезпечних та шкідливих виробничих чинників. 6.5. ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ 6 5.1. Терміни проведення контролю та розподіл відповідальності 6.5.1.1. Контроль за станом охорони праці на підприємствах здійснюється щодня щозмінно щомісяця та щокварталу а на суднах щовахтово щомісяця перед виходом судна в рейс та після його закінчення. 6.5.1.2. Безпосередні керівники робіт і посадові особи здійснюють оперативний контроль за станом охорони праці протягом усього робочого часу зміни вахти а виконавці робіт - самоконтроль. 6.5.1.3. За організацію контролю стану охорони праці несуть персональну відповідальність: а на підприємстві в об'єднанні товаристві колгоспі - директор начальник голова ; б у підрозділі - керівник підрозділу цеху відділу виробничої дільниці орендного підрядного колективу ; в на судні - капітан капітан-директор шкіпер кранмейстер докмейстер . 6.5.2. Щоденний щозмінний контроль для берегових підприємств 6.5.2.1. Здійснюється безпосереднім керівником робіт майст-ром начальником дільниці або зміни бригадиром . 6.5.2.2. Перевіряльник зобов'язаний до початку робіт перевірити: а стан і правильність організації робочих місць; б наявність та справність обладнання й інструменту; в стан проходів переходів та переїздів; г наявність огорож; І достатність освітлення; д справність вентиляції місцевих відсосів пило- та газоуловлювальних пристроїв; е наявність та справність інших засобів колективного захисту працюючих; є наявність та справність засобів індивідуального захисту та відповідність їх роботі що виконується; ж наявність інструкцій з охорони праці на робочих місцях та знаків безпеки; з наявність у працівників відповідних посвідчень та наряд-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою. 6.5.2.3. Усі виявлені в ході перевірки порушення вимог охорони праці повинні бути усунені до початку виконання робіт. 6.5.2.4. Якщо ці порушення не можуть бути оперативно до початку робіт усунені своїми силами то безпосередній керівник робіт робить запис про порушення в журнал контролю стану охорони праці додаток 4 і негайно доповідає про це вищому керівнику який зобов'язаний вжити заходів щодо усунення порушень до початку робіт та прийняте рішення записати до журналу. За відсутності порушень або якщо вони до початку робіт усунені своїми силами запис у журналі не виконується. 6.5.2.5. При виникненні під час роботи загрози аварії або шкоди здоров'ю працюючих необхідно негайно зупинити роботу і поставити до відома про це безпосереднього керівника робіт І вищого керівника. 6.5.2.6. Будь-які порушення працівниками вимог охорони праці правил використання спецодягу та 313 повинні негайно припинятися. Відомості про порушників та допущені ними порушення записуються в журнал контролю стану охорони праці. З порушником при потребі проводиться позаплановий інструктаж з безпеки праці та накладення дисциплінарного стягнення. 6.5.3. Щомісячний контроль для берегових підприємств 6.5.3.1. Здійснюється комісією яку призначає й очолює керівник підрозділу цеху . До її складу входять голова цехкому підрозділу профгрупорг уповноважений трудового колективу з питань охорони праці цехові фахівці. 6.5.3.2. Перевірка здійснюється на кожній дільниці зміні в терміни встановлені підприємством за пропозиціями керівників підрозділів узгодженими зі службою охорони праці. 6.5.3.3. Комісія перевіряє стан організації охорони праці у відповідності до вимог ССБП та інших діючих документів з охорони праці. 6.5.3.4. Результати контролю заносяться до журналу контролю стану охорони праці на дільниці у зміні додаток 4 . 6.5.3.5. Вживаються заходи до оперативного усунення виявлених недоліків та порушень. Про ті з них які не можуть бути оперативно усунені силами підрозділу цеху відділу його керівник зобов'язаний доповісти для вжиття необхідних заходів керівнику підприємства. 6.5.3.6. Результати контролю враховуються під час розгляду питань пов'язаних з матеріальним стимулюванням із фондів підприємств керівників дільниць змін . 6.5.3.7. За результатами щомісячного контролю керівник підрозділу начальник цеху проводить нараду з керівниками дільниць змін інженерно-технічними працівниками майстрами бригадирами за участю членів профкому та уповноважених з охорони праці. На нараді: оголошуються результати контролю заходи заохочення з фондів підприємства керівників дільниць змін які досягли високих показників з охорони праці; проводиться розбір виявлених недоліків; заслуховуються керівники у завідуванні яких допущені істотні порушення; визначаються й записуються до журналу відповідних дільниць заходи щодо усунення виявлених недоліків з зазначенням термінів виконання. 6.5.3.8. Результати щомісячного контролю дані про характерні порушення та порушників передовий досвід роботи з охорони праці списки заохочених з фондів підприємства за плідну роботу з охорони праці тощо відбиваються у цеховому куточку стенді з охорони праці.  6.5.4. Щоквартальний контроль для берегових підприємств 6.5.4.1. Щоквартальний контроль здійснюється комісією очолюваною керівником головним інженером технічним директором та головою профкому підприємства. До складу комісії входять керівники служби охорони праці головні фахівці підприємства керівники відділів та служб уповноважений трудового колективу з питань охорони праці. На великих підприємствах можуть створюватися декілька підкомісій очолюваних заступниками керівника підприємства головними фахівцями начальниками служб відділів . Про створення комісії підкомісії видається спеціальний наказ керівника підприємства. 6.5.4.2. Контроль проводиться шляхом безпосереднього огляду об'єктів робочих місць підрозділу в присутності керівника голови профкому уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці в терміни встановлені підприємством і може суміщатися з "Днем охорони праці підприємства". До початку перевірки керівники підрозділів начальники цехів представляють дані про стан охорони праці щодо кожної дільниці зміни отримані в ході попередніх щомісячних перевірок іншу інформацію необхідну для складання акта щоквартального контролю. 6.5.4.3. Комісія перевіряє: а якість заповнення журналів контролю стану охорони праці дільниць змін і правильність оцінок стану організації охорони праці при щомісячному контролі; б хід виконання планів поліпшення умов праці планів санітарно-оздоровчих заходів поточних планів та угод з охорони праці; в виконання приписів органів відомчого й державного нагляду профспілкових органів і вказівок вищих організацій; г усунення недоліків виявлених при попередніх перевірках; г стан виробничого травматизму та вчасність його аналізу й дослідження; д забезпеченість працівників спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; е організацію проведення навчання інструктажів з безпеки праці та допусків до робіт а також стан організації охорони праці за іншими небезпечними та шкідливими виробничими чинниками. 6.5.4.4. У ході контролю відзначаються й інші виявлені порушення вимог безпеки праці та виробничої санітарії на робочих місцях та в побутових приміщеннях. 6.5.4.5. Результати щоквартального контролю стану охорони праці фіксуються в акті встановленої форми додаток 5 . У акті відзначаються всі зауваження щодо кожного контрольованого чинника або їх відсутність. 6.5.4.6. За підсумками контролю керівником підприємства у разі потреби видається наказ у якому вказуються списки осіб заохочених з фондів підприємства за високі показники з охорони праці зазначаються порушення вимог охорони праці заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень терміни виконання та відповідальні особи. Наказ вивішується в кутку на стенді з охорони праці кожного цеху. 6.5.5. Щоденний щовахтовий щозмінний контроль на суднах 6.5.5.1. Щоденний щовахтовий щозмінний контроль здійснюється безпосереднім керівником робіт майстром механіком боцманом тощо . На робочих місцях вахтової служби контроль здійснюється відповідним старшим по вахті. На суднах допоміжного та портового флоту водолазних ботах та інших плавзасобах зі змінною організацією робіт судноекіпажів контроль здійснює змінний капітан судна плавзасобу . 6.5.5.2. При щоденному контролі керівники робіт старші на вахтах змінах зобов'язані перед початком робіт перевірити: а стан і правильність організації робочих місць; б наявність і справність обладнання й інструменту; в стан проходів наявність огорож і освітлення; г наявність інструкцій з охорони праці знаків безпеки; І справність вентиляції місцевих відсосів пило- і газоуловлювальних пристроїв; д оформлення наряду-допуску до робіт з підвищеною небезпекою; е наявність справність ЗІЗ та відповідність їх роботі що виконується. 6.5.5.3. Якщо під час перевірки перед початком роботи недоліки та порушення з охороні праці не встановлені то начальник вахтової служби робить запис у судновому вахтовому журналі про приймання вахти що означає що порушення з охорони праці на вахтовій службі відсутні. Виявлені недоліки повинні бути усунені до початку виконання робіт. 6.5.5.4. Про виявлені під час щоденного контролю недоліки що не можуть бути усунені безпосереднім керівником робіт доповідається начальнику служби що приймає рішення про усунення недоліків в оперативному порядку а також ставиться до відома вахтовий помічник капітана при потребі капітан судна . 6.5.5.5. У разі неможливості усунення недоліків і грубого порушення вимог безпеки праці що можуть призвести до аварій або завдати шкоди здоров'ю працюючих робота на несправному обладнанні майданчику тощо не починається а безпосередній керівник робіт негайно доповідає про це вищому керівнику. 6.5.5.6. Якщо в процесі проведення робіт допущено порушення вимог безпеки щодо використання спецодягу та інших 313 то безпосередній керівник робіт зобов'язаний негайно припинити це порушення провести позаплановий інструктаж про факт порушення зробити запис у журналі контролю стану охорони праці і до порушника вжити дисциплінарних заходів. 6.5.5.7. Кожний працюючий що виявив порушення вимог охорони праці інформує про це безпосереднього керівника й по можливості вживає заходів до їх усунення. 6.5.5.8. Кожний хто перевіряє стан охорони праці за результатами щоденної перевірки робить запис у журналі контролю стану охорони праці.  6.5.6. Щоденний контроль начальника суднової служби 6.5.6.1. Начальник суднової служби щодня здійснює контроль залучаючи до нього уповноваженого з охорони праці. 6.5.6.2. У ході контролю перевіряються: а усунення недоліків виявлених безпосередньо керівниками робіт при щоденному щовахтовому щозмінному контролі; б стан обладнання й засоби захисту; в освітлення й вентиляція на робочих місцях служби. 6.5.6.3. За підсумками перевірки начальник служби проводить не рідше 2 раз на місяць розбір з усім особовим складом служби визначає заходи щодо усунення недоліків та терміни їх виконання. 6.5.7. Щомісячний контроль на суднах 6.5.7.1. Контроль здійснюється капітаном капітан-директором судна головою профспілкового комітету судна та уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці. До перевірки залучаються суднові медпрацівники. Перевірка проводиться в присутності начальників суднових служб. Щомісячний контроль може суміщатися з "Днем охорони праці". 6.5.7.2. У ході контролю перевіряється: а хід виконання повнота та якість виконання плану заходів щодо охорони праці якщо вони були зазначені в завданні на рейс; б виконання вказівок з охорони праці судновласника підприємства та вищих організацій; в стан організації праці за шкідливими та небезпечними чинниками; г усунення недоліків виявлених при попередніх перевірках а також недоліків відзначених у журналі контролю безпосереднім керівником робіт начальником служби у приписах органів відомчого контролю та державного нагляду профспілкових органів; г за результатами перевірки проводиться розбір з начальниками служб і при потребі видається наказ по судну з зазначенням заходів щодо усунення виявлених недоліків. Наказ повинен бути вивішений на судновому стенді з охорони праці. 6.5.8. Передрейсова перевірка судна 6.5.8.1. Здійснюється працівниками служби охорони праці судновласника підприємства об'єднання товариства колгоспу перед оформленням відходу судна в рейс з порту портопункту . 6.5.8.2. Перевіряльник керуючись ССБП або спеціально розробленою судновласником програмою контролює: а наявність та якість заповнення документів з охорони праці у т.ч. санітарно-технічний паспорт; б стан обладнання інструментів засобів захисту працівників; в усунення недоліків виявлених під час попередньої післярейсової перевірки судна. 6.5.8.3. Виявлені в ході перевірки недоліки записуються до акта перевірки додаток 6 . 6.5.8.4. У разі потреби після усунення недоліків на запрошення капітана судна проводиться повторна перевірка. 6.5.8.5. Готовність судна до виходу в рейс засвідчується актом. 6.5.9. Післярейсова перевірка судна 6.5.9.1. Перевірка здійснюється працівниками служби охорони праці судновласника підприємства об'єднання товариства колгоспу : а до розбору рейсу після кожного рейсу тривалістю три та більше місяців; б один раз на три місяці й перед кожним поставленням судна на технічне обслуговування або ремонт якщо тривалість рейсів складає менше трьох місяців. 6.5.9.2. Перед виконанням перевірки капітан судна повинен представити в службу охорони праці інформацію про роботу з охорони праці за рейс або за три місяці якщо тривалість рейсів менше 3 місяців складену за формою додаток 7 . Якщо судно ставиться на технічне обслуговування або ремонт то додатково представляються на узгодження Ремонтні відомості що включають окремим розділом роботи спрямовані на поліпшення стану охорони праці на судні. 6.5.9.3. Після ознайомлення з інформацією капітана перевіряльник до розбору результатів рейсу праці за квартал контролює стан охорони праці на судні. При контролі повинні бути присутні капітан судна голова профкому судна судновий лікар начальники суднових служб. У ході перевірки оцінюється стан умов праці робочих місць перевіряється якість заповнення журналів контролю стану охорони праці у суднових службах хід виконання планів поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів поточних планів та угод з охорони праці виконання приписів органів відомчого контролю та державного нагляду профспілкових органів вказівок вищестоящих організацій усунення недоліків виявлених при попередніх перевірках стан виробничого травматизму. 6.5.9.4. За підсумками перевірки складається акт контролю стану охорони праці на судні додаток 5 . 6.5.9.5. Результати перевірки стану охорони праці доповідаються при розборі рейсу судна і враховуються при оцінюванні роботи командного складу судна. 7. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1. Закон України "Кодекс законів про працю України" 2. Закон України "Про охорону праці". 3. Закон України "Про пожежну безпеку". 4. Закон України "Про дорожній рух". 5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". 6. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини". 7. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". 8. Закон України "Кодекс торговельного мореплавства України". 9. Закон України "Водний кодекс України". 10. Закон України "Кодекс України про адміністративні правопорушення". 11. Закон України "Кримінальний кодекс України". 12. ДНАОП 0.05-4.01-90. Положення про державну експертизу умов праці. Затверджено постановою Ради Міністрів України від 01.12.90 №357. 13. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №442. 14. Положення про відповідальність власника за порушення вимог охорони праці. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.93 №754. 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.93 №64. "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці". 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 №508. "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку". 17. Правила обліку дорожньо-транспортних пригод. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.93 №595 18. Положення про порядок проведення державної експертизи перевірки проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність її нормативним актам про охорону праці. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 №431. 19. Положення про порядок прийняття в експлуатацію закін-чених будівництвом об'єктів державного замовлення. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.92 №449 та від 06.12.93 №90 доповнення . 20. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприєм-ствах в установах і організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 №623 та від 17.06.98 №923 зміни та доповнення . 21. ДНАОП 0.00-4.04-93. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.93 №754. 22. ДНАОП 0.00-4.07-93. Положення про державний галузеві регіональні фонди охорони праці підприємств. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.93 №838. 23. ДНАОП 0.00-4.08-94. Про порядок опрацювання прийняття перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.94 №135. 24. Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238. 25. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 №45. 26. Типове положення про державну інспекцію охорони праці Держнаглядохоронпраці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.06.95 №92. 27. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 №73. Зареєстровано в Мін"юсті 30.09.93 за №140. 28. ДНАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 №72. Зареєстровано в Мін"юсті 30.09.93 за №141. 29. ДНАОП 0.00-4.11-93. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 28.12.93 №135. Зареєстровано в Мін"юсті 31.01.94 за №18/227. 30. ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 №27. Зареєстровано в Мін'юсті 21 04.99 за №248/3541. 31. ДНАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9. Зареєстровано в Мін'юсті 07.04.98 за №226/2666. 32. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 №94. Зареєстровано в Мін'юсті 20.10.93 за №154. 33. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 №123. Зареєстровано в Мін'юсті 23.12.93 за №1. 34. Перелік робіт де є потреба у професійному доборі. Затверджено наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 №263/121. 35. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 №132. Зареєстровано в Мін'юсті 07.02.94 за №20/229. 36. Порядок організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 31.05.95 №82. Зареєстровано в Мін'юсті 11.07.95 за №211/747. 37. ДНАОП 0.00-8.05-94. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 31.03.94 №27. 38. ДНАОП 0.00-5.13-94. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 №133. Зареєстровано в Мін'юсті 05.01.95 за №3/539. 39. Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджено УДПО МВС 14.06.95. Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.95 за №219/755. 40. ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. Затверджено наказом Держстандарту від 27.12.93 №208. 41. ДК 003-95. Державний класифікатор професій України. Затверджено наказом Держстандарту від 27.07.95 №257. 42. Статут флоту рибної промисловості України. Затверджено наказом Держкомрибгосппрому України від 10.06.93 №43. 43. Положення про облік реєстрацію технічний і судноплавний нагляд охорону праці і нагляд за безпекою плавання маломірних суден флоту рибного господарства України. Затверджено наказом Мінрибгоспу від 15.02.96 №16. Зареєстровано в Мін'юсті 29.10.96 за №633/1658. 44. МКУБ-93. Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і запобігання забрудненню. Затверджено Міжнародною морською організацією в 1993 р. 45. ПДМНВ-78/95. Міжнародна конвенція з підготовки дипломування моряків і несення вахти. Затверджено Міжнародною морською організацією в 1978 р. з доповненням 1995 р. 46. ПДМНВ-95. Міжнародний кодекс про підготовку дипломування моряків і несення вахти. Затверджено Міжнародною морською організацією в 1995 р. 47. Перелік типових документів що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування інших установ організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання документів. Затверджено наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 31.03.97 №11а. 8. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ АРПК - акціонерна рибопромислова компанія БІОЦ - басейновий інформаційно-обчислювальний центр ГОСТ - державний стандарт рос. ДК - Державний класифікатор ДКК - Державна кваліфікаційна комісія ДНАОП - державний нормативний акт про охорону праці ЗІЗ - засоби індивідуального захисту ЇМО - Міжнародна морська організація МКУБ-93 - Міжнародний кодекс управління безпечної експлуатації суден і запобігання забрудненню 1993 р. ЇМО МНС - Міністерство надзвичайних ситуацій МОП - Міжнародна організація праці НДІЕ - науково-дослідний інститут економіки рибного господарства НДІРО - науково-дослідний інститут рибного господарства і океанографії НШВЧ - небезпечні та шкідливі виробничі чинники  ОРАС - обласна рибно-аграрна спілка  ПДМНВ-78/95 - Міжнародна конвенція з підготовки дипломування моряків і несення вахти 1978 р з доповненням 1995 р ЇМО ПДМНВ-95 - Міжнародний кодекс про підготовку дипломування моряків і несення вахти 1995 р. ЇМО ПМК - пересувна механізована колона  РКС - рибакколгоспспілка  РП - рибна промисловість  РТМ - керівний технічний матеріал рос.  СДП - Севастопольське державне підприємство  СН - санітарні норми  СНиП - будівельні норми і правила рос.  СОЇ - служба оперативної інформації  ССБП - система стандартів з безпеки праці  СУОП - система управління охороною праці  ЦО - цивільна оборона Начальник управління флоту безпеки мореплавства  і охорони праці Держкомрибгоспу України                                            П.О.Дмитришин Додаток 1 До пункту 1 5 Системи управління охороною праці в рибному господарстві Структурна схема галузевої системи упра вління охороною праці   Додаток 2 до пункту 1.5 Системи управління охороною праці в рибному господарстві Функціональна схема галузевої системи управління охороною праці Додаток З до пункту 1 5 Системи управління охороною праці в рибному господарстві СХЕМА СПОВІЩЕННЯ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В СТРУКТУРІ ДЕРЖКОМРИБГОСПУ   Додаток 4 до пункту 6.5.2.4 Системи управління охороною праці в рибному господарстві ДЕРЖКОМРИБГОСП УКРАЇНИ найменування підприємства об'єднання товариства найменування судна колгоспу цеху   найменування служби дільниці бригади ЖУРНАЛ КОНТРОЛЮ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ Розпочатий " " 200 р. Закінчений " " 200 р.   Продовження додатка 4 Порушення вимог охорони праці виявлені в ході адміністративно-громадського контролю вжиті заходи Дата виявлення юрушення дата контролю Посада та прізвище ім'я по батькові осіб що здійснюють контроль Виявлені недоліки та порушення. Характер роботи що виконується при якій допущені порушення. Прізвище ім'я по батькові та посада порушника. Підпис осіб що здійснюють контроль Заходи застосовані до порушника. Заходи щодо усунення недоліків. Підпис керівника підрозділу цеху відділу капітана судна Відповідальний за виконання заходів Термін виконання заходу плановий фактичний Примітки               Додаток 5 до пункту 6.5.4.5 Системи управління охороною праці в рибному господарстві АКТ  щоквартального післярейсового контролю стану охорони праці в підрозділі судно служба судна колгосп цех бригада найменування підприємства об'єднання товариства колгоспу цеху найменування підрозділу дата  Контроль провела комісія у складі голови посада і членів прізвище ім'я по батькові посада прізвище ім'я по батькові   У ході контролю встановлено таке:  Контрольований об'єкт чинник Істотні зауваження 1 Технічний стан обладнання конструкцій будівель споруд   2 Стан робочих місць проходів та переходів   3 Своєчасність та якість інструктажу з безпеки праці   4 Порушення працівниками вимог охорони праці   5 Якість проведення попереднього ступеня контролю стану охорони праці   6 Нещасні випадки   7 Вчасність розслідування нещасних випадків і подання інформації про них   8 Вчасність регламентних робіт щодо обслуговування діагностування та випробування обладнання   9 Відповідність працівників роботі що виконується   10 Профпідготовка працівників   11 Наявність робочих інструкцій з охорони праці та вимог безпеки в технологічних документах   12 Забезпеченість працівників спецодягом та ЗІЗ   13 Наявність наочної агітації знаків безпеки кутків стендів охорони праці   14 Професійні та зумовлені виробництвом захворювання   15 Розробка пропозицій з поліпшення умов і охорони праці попередження нещасних випадків   16 Впровадження заходів щодо поліпшення умов і охорони праці попередження нещасних випадків   17 Вчасність виконання приписів вищих та наглядових органів   18. Інші зауваження Оцінка стану організації охорони праці Підписи: Голова комісії Члени комісії Ознайомлений: Керівник підрозділу капітан судна   Додаток 6 до пункту 6.5.8.3 Системи управління охороною праці в рибному господарстві АКТ передрейсової перевірки стану охорони праці на судні з поділом екіпажу на служби Судно тип найменування і бортовий номер судна 200 р. Капітан прізвище ім'я по батькові Перевіряльник старший прізвище ім'я по батькові Зауваження за станом охорони праці 1 Щодо судна в цілому 1.1 Наявність і ведення документації з охорони праці 1.2 Стан охорони праці інші чинники 2 Щодо загальносуднової служби 2.1 2.2 .....    інші чинники З Щодо радіотехнічної служби 3.1 3.2 ........інші чинники 4 Щодо судномеханічної служби 4.1 4.2 .......інші чинники 5 Щодо служби видобутку 5.1 5.2 .... інші чинники 6 Щодо служби обробки 6.1 6.2 .........інші чинники Голова комісії особистий підпис прізвище ініціали Ознайомлений: Капітан судна особистий підпис прізвище ініціали Додаток 7 до пункту 6.5.9.2 Системи управління охороною праці в рибному господарстві Післярейсовий  ЗВІТ про стан охорони праці на судні з поділом екіпажу на служби Судно тип найменування та бортовий номер судна Капітан прізвище ім'я по батькові з " " 200 р до " " 200 р. 1 Проводився адміністративно-громадський контроль стану охорони праці № з/п Найменування перевірок Кількість перевірок Примітки         2. Зауваження з охорони праці щодо кожної служби:   3. Проводилися заняття з охорони праці № з/п Тема занять кількість занять Посада й прізвище особи що проводила заняття Примітка           4. Виконання адміністрацією судна наказів і розпоряджень з охорони праці № з/п Найменування й № документа дата надходження Зміст заходу Дата виконання Примітки           5. Заходи щодо поліпшення стану охорони праці виконані судновим екіпажем: 6. Заходи щодо поліпшення умов праці що пропонуються членами суднового-екіпажа й вимагають розв'язання вищими органами централізованого : 7 Мали місце такі випадки травматизму: № з/п Посада прізвище ім'я по батькові травмованого Характер травми Основні причини Наслідки Винні травми           8. Мали місце такі порушення членами екіпажу вимог охорони праці що не призвели до нещасних випадків: № з/п Опис порушення Посада й прізвище порушника Вжиті заходи Примітка           9 За виконання робіт щодо поліпшення стану охорони праці заохочені члени екіпажу № з/п Посада прізвище ініціали За що заохочені Примітка         10 Для судна необхідно отримати такі керівні та нормативні документи наочні посібники попереджувальні плакати книги та іншу літературу з охорони праці № З/П Найменування та позначення номер індекс тощо документа Кількість примірників Примітка         Капітан капітан-директор особистий підпис прізвище ініціали Судновий лікар особистий підпис прізвище ініціали