ДНАОП 6.1.00-1.10-97

ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівної індустрії

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ П Р А В И Л А БЕЗПЕКИ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І БЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ НА ЗАВОДАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ КИЇВ . ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Комітету Держнаглядохоронпраці України від 14.03.97 р. N57 ДНАОП 6.1.00-1.10-97 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І БЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ НА ЗАВОДАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ КИЇВ Передмова 1. Розроблено Інститутом “Київський Будпроект” 2. Внесено Управлінням технічного та перспективного розвитку будівництва та будіндустрії Української Державної будівельної корпорації 3. Введено Вперше ЗМІСТ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩАДОК БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ 6. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАГОТОВОК НАПІВФАБРИКАТІВ ПАЛИВА ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 8. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ 9. ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ 10. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ЯКИЙ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Додаток 1 Гранично допустимі концентрації газів та аерозолей в повітрі робочої зони Додаток 2 Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот для широкосмугового постійного і непостійного крім імпульсного шуму Додаток 3 Допустимі значення параметрів локальної вібрації що нормуються Додаток 4 Форма наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки Додаток 5 Групи стійкості до окислення та самозаймання Додаток 6 Перелік професій та посад виробництв для яких носіння касок є обов`язковим Додаток 7 Перелік робіт з підвищеною небезпекою передбачених цими Правилами ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівельної індустрії Дата введення 01.06.97 р. 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Правила безпеки та виробничої санітарії при виробництві залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівельної індустрії* поширюються на усіх працівників які виконують роботи по проектуванню і виготовленню бетонних залізобетонних конструкцій. Правила встановлюють вимоги з охорони праці яких необхідно дотримуватись при проектуванні виробничих дільниць і виготовленні зазначених виробів. Вимоги цих Правил є обов'язковими для підприємств і організацій будівельної галузі а також для інших галузей і юридичних осіб виконуючих зазначені роботи незалежно від форм власності. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В даному нормативному акті використані посилання на такі нормативні документи: ГОСТ 12.0.002-91 ССБТ. Термины и определения; ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах; ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 4ГОСТ 12.1.02 06 4-80 ССБТ. Шум.  0Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод; ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное за- земление зануление; ГОСТ 12.1.038-82* ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов; ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования; ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах; ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.2.007.8-75 ССБТ. Устройства электросварочные для плазменной обработки. Требования безопасности; ГОСТ 12.2.008-75 ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности; ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.2.017-86 ССБТ. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.2.022-80* ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования; ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования; ГОСТ 12.2.040-79 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции; ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования; ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам; ГОСТ 12.3.001-85 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу испытаниям и эксплуатации; ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности; ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний; ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности; ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.4.002-74 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации; ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия; ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 4требования и классификация; ГОСТ 12.4.013-85Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия; ГОСТ 12.4.024-76 ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования; ГОСТ 12.4.026-76 0* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности; ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия; ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка; ГОСТ 12.4.035-78 ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия; ГОСТ 12.4.044-87 ССБТ. Костюмы женские для защиты от повышенных температур. Технические условия; ГОСТ 12.4.045-87 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия; ГОСТ 12.4.050-78 ССБТ. Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур. Технические условия; ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия; ГОСТ 12.4.068-79* ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования; ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые защищающие от воды нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия; ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия; ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия; ГОСТ 12.4.103-83* ССБТ. Одежда специальная защитная средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация; ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования; ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка упаковка транспортирование и хранение; ГОСТ 4997-75 Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия; ГОСТ 5494-71 Пудра алюминиевая пигментная порошок алюминиевый . Технические условия; ГОСТ 7319-76 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород; ГОСТ 8829-85 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности жесткости и трещиностойкости; ГОСТ 9014.0-75 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования; ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия; ГОСТ 13385-78 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия; ГОСТ 13508-74 Разметка дорожная; ГОСТ 14254-80 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний; ГОСТ 16519-78 Машины ручные. Методы измерения вибрационных параметров; ГОСТ 20010-74 Перчатки резиновые технические. Технические условия; ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры; ГОСТ 21807-76* Бункера бадьи переносные вместимостью до 2 м3 для бетонной смеси. Общие технические условия; ГОСТ 22269-76 Система "человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования; ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые площадки и ограждения стальные. Технические условия; ГОСТ 23407-78  Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия; ГОСТ 23941-79 Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования; ГОСТ 24940-81 Здания и сооружения. Метод измерения освещенности; ГОСТ 25781-83 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия; ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия; ГОСТ 28507-90 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия; СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий; СНиП 2.04.05-86 Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха; СНиП 2.09.02-85 Производственные здания; СНиП II-4-79 Естественное и искуственное освещение; СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий; СНиП II-92-76 Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий; СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве; . РБН 356-91 Положення про радіаційний контроль на об`єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматериалів України. Затверджено наказом Держбуду України від 18.06.91 № 71; ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від от 16.12.93 № 128; ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104; ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 № 51; ДНАОП 0.00-1.11-90 Правила построения и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 09.01.90; ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила построения и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок воздухопроводов и газопроводов. Затверджені наказом Держгіртехнагляду СРСР від 07.12.71; ДНАОП 0.00-1.20-90 Правила безопасности в газовом хозяйстве. Затверджені Держпроматомнаглядом СРСР 26.12.90 постанова № 3; ДНАОП 0.00-1.21-84 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84; ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 № 30; ДНАОП 0.03-3.11-84 Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием образующие локальную вибрацию передающуюся на руки работающих. Затверджені Мінохороною здоров`я СРСР в 1984 р.; ДНАОП 0.03-3.12-84 Санитарные нормы вибрации рабочих мест. Затверджені Мінохороною здоров`я СРСР в 1984 р.; ДНАОП 0.03-3.14-85 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах. Затверджені Мінохороною здоров`я СРСР в 1985 р.; ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці жінок. Затверджений наказом Мінохорони здоров`я України від 29.12.93 № 256; НАОП 1.1.10-1.01-85 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Затверджені Міненерго СРСР ЦК галузевої профспілки 10.09.85; НАОП 1.1.10-1.02-83 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Затверджені Міненерго СРСР ЦК галузевої профспілки 10.09.85; НАОП 1.2.20-1.07-79 Правила безопасности при производстве порошков и пудр алюминия магния и сплавов на их основе. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР Мінкольорметом СРСР 11.09.79; НАОП 5.1.11-1.22-90 Правила техники безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте. ЦМ-4771. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90; Правила перевозок грузов МПС СССР. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР в 1983 р.; Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Затверджені Мінавтотранспортом СРСР 30.07.71; Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені Управлінням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95; Правила безопасности для неорганических производств азотной промышленности. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР та Мінхімпромом СРСР; Правила устройства электроустановок ПУЭ . Затверджені Головтехуправлінням та Держенергонаглядом Міненерго СРСР 05.10.79; Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования предприятий промышленного сборного железобетона. Рекомендовано Держбудом СРСР; Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 № 45; Технические условия погрузки и крепления грузов. Затверджені МП СРСР; ОНТП 07-85 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного железобетона. Затверджені наказом Мінпромбудматеріалів СРСР від 20.12.85 № 810. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 129 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за № 196; 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Терміни та визначення   за ГОСТ 12.0.002-91. 3.2. Роботи по виготовленню промислової продукції* на заводах будівельної індустрії повинні відповідати вимогам безпеки і промислової санiтарiї викладених в цих Правилах та ГОСТ 12.3.002-75. 3.3. При виготовленні виробів можливий вплив на працюючих небезпечних та шкідливих факторів: а підвищеного рівня концентрації пилу та шкідливих газів в повітрі робочої зони; б підвищеного рівня шуму та вібрації на робочому місці; в машин та механізмів що рухаються рухомих частин виробничого обладнання заготовок та матеріалів що пересуваються; г підвищеної температури і вологості повітря; д підвищеної температури обладнання та вихідних матеріалів; є підвищеної напруги та струму в електричному колі струми замикання ; ж наявності підвищеного рівня вологості при роботі на електроустановках і апаратах; з недостатнього освітлення робочих місць; і підвищеного рівня радіації iнфрачервоної ультрафiолетової та радiоактивної ; к вибухонебезпечності сумішей парів і газів з повітрям і токсичність як сумішей так і окремих реагентів; л гострих кромок і заусениць на поверхні заготовок та деталей. 3.4. Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації за ГОСТ 12.1.005-88 та ДНАОП 0.03-3.15-86 а газів і аерозолей при проведенні зварювальних робіт та змащенні форм   величин зазначених в додатку 1. 3.5. Допустимі рівні звукового тиску в смугах частот рівні звука для широкосмугового постійного та непостійного крім iмпульсного шуму що виникають на робочих місцях повинні відповідати ГОСТ 12.1.003-83 ДНАОП 0.03-3.14-85 і не перевищувати норм зазначених в додатку 2. 3.6. Гігієнічні норми вібрації що впливають на працюючого у виробничих умовах повинні відповідати ГОСТ 12.1.012-90 ДНАОП 0.03-3.11-84 ДНАОП 0.03-3.12-84 і додатку 3. 3.7. На виробничих площадках в цехах і складах необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки за ГОСТ 12.1.004-91 і Правил пожежної безпеки в Україні а електробезпеки за ГОСТ 12.1.019-79 і ГОСТ 12. 1. 030-81. 3.8. Вимоги з вибухобезпечності   згідно з ГОСТ 12.1.041-83 та ГОСТ 12.1.010-76. 3.9. Радіаційна безпека повинна відповідати вимогам РБН 356-91. 3.10. На підприємствах повинні проводитися навчання інструктаж і перевірка знань у відповідності до ДНАОП 0.00-4.12-94. Згідно цього положення проводиться навчання і перевірка знань як працюючих так і тих хто поступає на роботу на підприємство. 3.11. На підприємствах повинні проводитися попередні при вступі на роботу і періодичні медичні огляди працюючих у відповідності до Положення про медичний огляд працівників певних категорій. 4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩАДОК БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 4.1. Б у д і в л і т а с п о р у д и 4.1.1. Виробничі будівлі і споруди повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85 допоміжні будівлі і приміщення  СНиП II-92-76 площадки  ГОСТ 26887-86 і розташовуватися відповідно до вимог затверджених санітарних і протипожежних норм проектування промислових підприємств. 4.1.2. Будівлі і споруди з виробничими процесами що виділяють в навколишнє середовище шкідливі речовини повинні бути винесені за межі житлових районів та огороджені санітарно-захисними зонами. Для запобігання негативному впливу на людей шкідливих речовин необхідно передбачити заходи з їх утилізації та обмеження. 4.1.3. Ширина воріт для в'їзду автомобілів повинна бути більшою від найбільшої ширини автомобілів що застосовуються на 1 5 м але не менше 4 5 м згідно з СНиП II-89-80. 4.1.4. Ширина воріт для залізничного руху повинна бути не менше 4 9 м висота   не менше 5 4 м згідно з СНиП II-89-80. 4.1.5. Ворота повинні мати запірні фіксуючі пристрої. 4.1.6. В приміщеннях де виконуються мокрі процеси а також де є теплопровідні підлоги бетонні кам`яні плиткові та ін. на постійних робочих місцях повинні бути покладені дерев'яні настили або решітки. 4.1.7. Покриття підлог повинно забезпечувати легке очищення їх від забруднень і виключати ковзання. 4.1.8. Стаціонарні металеві сходи повинні відповідати вимогам ГОСТ 23120-78. 4.1.9. Кольорове пофарбування елементів споруд і устаткування попереджаюче аварійні ситуації та нещасні випадки від дії небезпечних елементів споруд устаткування транспорту від пристроїв і засобів пожежогасіння повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026-76. 4.1.10. Відмітні кольори для шин електроустановок повинні відповідати вимогам ПУЕ. 4.1.11. Площадки для обслуговування устаткування повинні мати:  висоту від настилу до конструктивних елементів приміщення не менше 2 м; в галереях і на естакадах допускається зменшувати зазначену висоту до 1 8 м згідно з СНиП 2.09.02-85;  ширину не менше 1 м згідно з СНиП 2.09.02-85;  огорожі по периметру висотою не менше 1 1 м з суцільною металевою обшивкою по низу огорож на висоту 0 15 м та з додатковою огороджуючою планкою на висоті 0 5 м від настилу згідно з ГОСТ 23407-78. Вимоги даного пункту поширюються також на розташовані в приміщеннях відкриті галереї містки і площадки призначені для переходу через устаткування або комунікації. 4.1.12. Магiстральні трубопроводи для шкідливих рідин та газів а також магiстральні паропроводи забороняється прокладати в приміщеннях пультів управління і в пішохідних тунелях. 4.1.13. При експлуатації будівель і споруд забороняється:  перевищувати гранично допустимі навантаження на підлоги перекриття і площадки;  встановлювати підвішувати або кріпити виробниче устаткування транспортні засоби трубопроводи не передбачені проектом будівлі чи споруди на їх елементах в тому числі і тимчасові. В разі необхідності додаткові навантаження можуть бути допущені тільки після перевірного розрахунку будівельних конструкцій і можливого підсилення цих конструкцій;  пробивати отвори в перекриттях балках колонах і стінах без письмового дозволу осіб відповідальних за правильну експлуатацію збереження і ремонт будівель та споруд. 4.1.14. На підприємствах повинен бути контроль за відкладанням виробничого пилу на покрівлях. Покрівля повинна перiодично очищатися від пилу. 4.1.15. Цехи та виробничі майданчики повинні бути обладнані засобами пожежогасіння. 4.2. В л а ш т у в а н н я т а у т р и м а н н я п л о щ а д о к п і д п р и є м с т в 4.2.1. Площадки підприємств повинні відповідати вимогам СНиП II-89-80 і санітарним нормам МОЗ України. 4.2.2. На підприємстві повинна бути розроблена схема руху транспортних засобів і пішоходів по майданчику підприємства у відповідності до вимог ГОСТ 10807-78 та ГОСТ 13508-74. Пішохідні доріжки повинні бути шириною не менше 1 м а ширина тротуарів повинна бути не менше 1 5 м згідно з СНиП II-89-80. Ворота для в'їзду автомобільного і залізничного транспорту на площадку повинні відповідати вимогам пунктів 4.1.3-4.1.5 цих Правил. 4.2.3. Рух транспорту на території площадки повинен здійснюватись у відповідності до правил встановлених органами безпеки руху. 4.2.4. Пішохідні переходи через залізничні колії і автомобільні дороги повинні бути обладнані покажчиками з необхідною інформацією. Пішохідні переходи через залізничні колії повинні бути обладнані настилами вкладеними на одному рівні з головками рейок. 4.2.5. Внутрішньозаводські дороги повинні регулярно прибиратись а в зимовий період   посипатись піском. Сміття і відходи непридатні для вторинного використання повинні бути утилiзовані без порушення екології навколишнього середовища. 4.2.6. Площадка підприємства повинна бути озелененою там де для цього є можливість. В зоні розташування повітродувних і компресорних станцій та пристроїв забороняється садити дерева та кущі що виділяють при цвітінні пластівці волокнисті речовини і пухнасте насіння. 4.2.7. Площадки для відпочинку працюючих повинні розташовуватися якнайдалі від транспортних шляхів та місць шкідливих виробничих факторів. 5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ 5.1. Виробниче устаткування повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 а робочі місця   вимогам ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.061-81 і ГОСТ 22269-76. 5.2. Розміщення виробничого устаткування у виробничих приміщеннях і на робочих місцях повинно бути безпечним для працюючих на ньому і обслуговуючого персоналу. 5.2.1. Ширина проходів при розміщенні устаткування повинна бути згідно з ОНТП 07-85 не менше м: для загальних проходів..........................……………………………………….. 1 5 для проходу між устаткуванням...................…………………………………… 1.2 для проходу між стінами і устаткуванням..........……………………………... 1.0 для проходу до устаткування при його обслуговуванні та ремонті.............……………………………………………………….................. 0.7 Ширина проходів біля робочих місць повинна бути збільшена не менше ніж на 0 75 м при односторонньому розміщенні робочих місць від проходів і проїздів і не менше ніж на 1 5 м при розміщенні робочих місць по обидва боки від проходів і проїздів. 5.3. Встановлення розміщення ремонт і експлуатація посудин працюючих під тиском повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94. 5.4. Влаштування встановлення та експлуатація парових котлів пароперегрівачів економайзерів з робочим тиском 0 07 Мпа 0 7 кгс/см2 і водогрійних котлів з температурою води вище 1150С повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.08-88. 5.5. Влаштування встановлення та експлуатація стаціонарних компресорів потужністю від 14 кВт і вище а також повітрепроводів повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.13-71 а газопроводи і експлуатація газового господарства повинні задовольняти вимоги ДНАОП 0.00-1.20-90. 5.6. Влаштування та експлуатація вантажопідіймальних механізмів і машин повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.03-93. 5.7. Влаштування розміщення та експлуатація електроустановок повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-81 та НАОП 1.1.10-1.01-85. 5.8. Встановлення та експлуатація металорізальних верстатів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.009-80. 5.9. Встановлення експлуатація деревообробного устаткування та організація робочих місць повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.042-88. 5.10. Виконання ремонтних робіт повинно відповідати вимогам Положения о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования предприятий промышленного сборного железобетона рекомендованого Держбудом СРСР. 5.10.1. На пусковий пристрій при виконанні зазначених робіт необхідно повісити забороняючий знак безпеки 1.5 за ГОСТ 12.4.026-76 з пояснюючим написом "Не включати   працюють люди!". 5.10.2. Знімати знаки безпеки та пускати устаткування після виконання робіт щодо яких пред’являються підвищені вимоги з техніки безпеки допускається тільки з дозволу відповідального керівника робіт. 5.10.3. Виконання ремонтних робіт повинно проводитись з дотриманням вимог нормативних документів на окремі види виробів. 5.11. Устаткування і технологічні лінії повинні забезпечуватись системами сигналізації. Сигнальні елементи розташовуються так щоб забезпечувалася надійна видимість і чутність їх сигналів в зоні роботи обслуговуючого персоналу. 5.11.1. Робота устаткування за відсутності таблиць сигналів чи несправності сигнальних пристроїв   з а б о р о н я є т ь с я. 5.12. Чищення виробничого устаткування повинно виконуватись спеціальним інструментом щітками скребками крюками та ін. . 5.12.1. Забороняється виконувати чищення працюючого устаткування. 5.13. Змащування устаткування під час роботи устаткування забороняється. 5.14. В разі застосування для обслуговування драбин необхідно дотримуватись ГОСТ 26887-86 та СНиП III-4-80. 5.15. Устаткування оснащене пневмоприводом повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.3.001-85 а гідроприводом   ГОСТ 12.2.040-79. 5.16. Улаштування та експлуатація паропроводів і конденсатопроводів повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.11-90. 5.17. К о н в е й є р и 5.17.1. Загальні вимоги до конструкції і розміщення конвейєрів за ГОСТ 12.2.022-80. Вимоги безпеки до конвейєрів конкретних видів приведені далі за текстом. 5.17.2. К о н в е й є р и с т р і ч к о в і 5.17.2.1. Конвейєри що знаходяться над проходами повинні бути огороджені знизу суцільними настилами що виступають за габарити конвейєра не менше ніж на 1 м в кожен бік. 5.17.2.2. Конвейєри повинні бути обладнані аварійними тросовими вимикачами які дозволяють зупиняти їх з будь-якого місця по всій довжині з боку проходу. 5.17.2.3. На ділянках траси конвейєрів бетоно-змішувальних цехів дільниць і складів заповнювачів бетону пульти управління повинні бути обладнані двосторонньою попереджувальною передпусковою звуковою світловою сигналізацією що вмикається автоматично до вмикання привода конвейєра. 5.17.2.4. На робочих місцях повинні бути таблички що пояснюють призначення застосовуваних засобів сигналізації. 5.17.2.5. Огорожі привідних натягувальних та відхильних барабанів стрічкових конвейєрів повинні бути зблоковані з приводом так щоб при зніманні або неправильному встановленні огорож стрічковий конвейєр автоматично вимикався. 5.17.2.6. Для очищення барабана та стрічки від матеріалів що налипли влаштовуються механічні очищувачі. 5.17.2.7. Під час роботи стрічкового конвейєра забороняється проводити пуско-налагоджувальні та профілактичні роботи. 5.17.3. Р о л ь г а н г и 5.17.3.1. Роликові конвейєри рольганги повинні бути обладнані тросовими вимикачами з обох боків. 5.17.3.2. Рольганги повинні бути обладнані упорними роликами або ребордами що обмежують бокове зміщення транспортованого вантажу. 5.17.4. К о н в е й є р и г в и н т о в і ш н е к и 5.17.4.1. Для попередження просиппання сировини і вибивання пилу у виробниче приміщення кришки конвейєра повинні бути ущільнені. 5.17.4.2. Кришки і люки конвейєра повинні бути зблоковані з приводом так щоб під час їх відкривання конвейєр автоматично відключався. 5.17.4.3. Зусилля необхідні для відкривання та закривання шиберів на течах гвинтових конвейєрів вручну не повинні перевищувати 60 Н 6 кгс . 5.17.4.4. Під час роботи конвейєра забороняється проводити профілактичні та налагоджувальні роботи. 5.17.5. Е л е в а т о р и 5.17.5.1. Для попередження просипання сировини і виділення пилу в приміщення кришки люків повинні бути ущільнені. 5.17.5.2. Елеватори повинні бути обладнані пристроями що автоматично відключають привод при обриванні вантажної стрічки ланцюга та відкривають кришки люків. 5.17.5.3. Перед ремонтом і обслуговуванням елеватора вантажна стрічка ланцюг повинна бути загальмована. 5.17.5.4. Забороняється проводити профілактичні та налагоджувальні роботи елеватора. 5.17.6. П і д і й м а ч і с к і п о в і 5.17.6.1. Приямок скiпового підіймача навколо завантажувального отвору та отвору для проходу ковша повинен бути перекритий суцільним настилом і огороджений по периметру бар'єром висотою 1 1 м з суцільною металевою обшивкою знизу на висоту 0 15 м і з додатковою огороджуючою планкою на висоті 0 5 м згідно з ГОСТ 23407 -78. 5.17.6.2. Траси скiпових підіймачів повинні бути знизу і з боків огороджені металевою сіткою що перешкоджає падінню матеріалів. Якщо заборонено проходи або проїзди під трасами скiпових підіймачів повинні вивішуватись попереджувальні написи а межі трас бути огороджені. 5.17.6.3. Підіймач повинен бути обладнаний вловлювачами що забезпечують зупинку ковша на будь-якій ділянці траси в разі обривання тягового органа а також кінцевим вимикачем у верхньому положенні ковша. 5.17.6.4. Перед очищенням приямку ківш повинен бути підвішений на рамі на висоті не менше 1 м від верхнього краю приямку і закріплений знизу міцною металевою опорою. 5.17.6.5. Під час роботи підіймача забороняється проводити ремонт змащування і профілактичні роботи. 5.18. Д о з а т о р и 5.18.1. Бункер теча з дозаторів та місткість вагів повинні бути герметичними для запобігання проникненню пилу у виробничі приміщення. Горловина вагів та течi бункера повинні бути з'єднані щільними рукавами з пилонепроникного матеріалу і закріплені в місцях з`єднання затискними хомутами для забезпечення герметичності. 5.18.2. Для обслуговування вагів у випадку їх встановлення на висоті понад 1 5 м повинні бути влаштовані площадки зі сходами. Площадки повинні бути огороджені у відповідності до вимог ГОСТ 23407-78. 5.19. Б е т о н о з м і ш у в а ч і 5.19.1. Тракти подавання матеріалів до бетонозміщувачів повинні бути герметичними щоб виключити проникнення пилу до приміщень. 5.19.2. Пневматичнi приводи затворів бетонозміщувачів повинні бути обладнані глушниками шуму. 5.19.3. Бетонозмішувачі повинні бути обладнані витяжними пристроями приєднаними до аспiраційної системи. 5.19.4. У бетонозмішувачів з верхнім розміщенням приводу повинні бути стаціонарні металеві площадки для обслуговування. Площадки повинні бути обладнані сходами і огороджені у відповідності до вимог ГОСТ 23407-78. 5.19.5. Під час роботи бетонозмішувачів забороняється виконувати регулювання вузлів і механізмів та відбирати проби. 5.20. В е р с т а т и т а у с т а т к у в а н н я д л я в и г о т о в л е н н я а р м а т у р н и х в и р о б і в т а з а к л а д н и х д е т а л е й 5.20.1. Установки для перемотування дроту повинні бути огороджені по периметру сітчастими металевими огорожами у відповідності до вимог ГОСТ 23407-78. Огорожа повинна мати двері шириною 0 7 м або більше обладнані пристроєм що вимикає привод коли двері не закриті або закриті нещільно. 5.20.2. Бухтотримачі повинні:  розташовуватись на відстані не менше 1 5 м від машин верстатів і їх пристроїв устаткування та ін. ;  бути обладнані гальмовими пристроями що допускають проворот за iнерцією після зупинки не більше ніж на 1/4 обороту. 5.20.3. Між бухтотримачем та правильним барабаном правильно-відрізного верстата повинен бути встановлений направляючий пристрій для обмеження довільного руху арматурного дроту. 5.20.4. Правильні пристрої верстатів повинні бути огороджені кожухом зблокованим з приводом верстата так щоб при знятому або невірно встановленому кожуху привод автоматично вимикався. 5.20.5. Заправка кінця арматурного дроту у правильний барабан повинна виконуватись при вимкненому приводі верстата. 5.20.6. Пускові педалi верстатів повинні бути огороджені. Огорожа не повинна утруднювати рухів ноги і повинна виключати вмикання привода верстата сторонніми особами. 5.20.7. Під час роботи верстата для гнуття арматурних прутків забороняється:  закладати арматурні стержнi у вилку під час обертання поворотного диска;  заміняти згинальні центральні та опорний пальці до вимикання станка. 5.20.8. Верстати для різання арматурних прутків діаметром більше 20 мм повинні бути обладнані з двох боків роликовими столами для подавання арматурних стержнів. 5.20.9. Ножиці для різання арматурної сітки повинні мати пристрої що підтримують сітку з боку її подачi. Щоб уникнути довільного ходу робочого органу арматурних гідравлічних ножиць повинна бути виключена можливість вмикання гiдророзподільника при вимкненому приводі. 5.20.10. У верстатів для виготовлення спiральних арматурних каркасів повинні бути:  на пересувних каретках вiброiзольовані площадки для заправки дроту на ротор;  з боку пульта управління   огорожа ротора що запобігає травмуванню працюючого при обриванні арматурного дроту. 5.21. З в а р ю в а л ь н е у с т а т к у в а н н я 5.21.1. Зварювальне устаткування повинно задовольняти вимоги ГОСТ 12.3.003-86 ГОСТ 12.2.007.0-75 та ГОСТ 12.2.007.8-75. 5.21.2. Зварювальні трансформатори повинні підключатись до живлячої мережі через пристрої що виключають можливість ураження персоналу електричним струмом. 5.21.3. Металеві частини корпусу зварювальних трансформаторів та генераторів а також затискачі вторинних обмоток трансформаторів до яких підключається зворотний провід повинні бути заземлені до їх вмикання у мережу. Для приєднання заземлюючого проводу на зварювальному устаткуванні повинен бути болт М 5   М 8 розміщений у зручному та безпечному місці. Технічний стан заземлюючого пристрою повинен контролюватися щоденно до початку зварювальних робіт. На видному місці устаткування повинна бути вивішена табличка з написом "Без заземлення не вмикати!". Заземлюючі затискачі повинні відповідати вимогам ГОСТ 21130-75. 5.21.4. Послідовне включення в заземлюючий провідник декількох зварювальних трансформаторів забороняється. 5.21.5. На клемах зварювальних трансформаторів повинні бути козирки і написи: "Високий бік" "Низький бік". 5.21.6. Ступінь захисту джерел струму та шаф управління призначених для роботи в закритих приміщеннях повинна бути 1Р11 а джерел струму і шаф управління призначених для роботи на відкритому повітрі під навісом   1Р21 за ГОСТ 14254-80. 5.21.7. Підключення зварювального устаткування до живлячої мережі повинно здійснюватись через однопостові або багатопостові зварювальні установки трансформатори генератори випрямлювачі з урахуванням вказівок п. 5.21.2 цих Правил. 5.21.8. Довжина первинного ланцюга між джерелом живлення та пересувною зварювальною установкою не повинна перевищувати 10 м у відповідності до вимог ГОСТ 12.3.003-86. 5.21.9. Підлога поблизу зварювального устаткування повинна бути сухою покрита дерев'яною решіткою або гумовим килимком. 5.21.10. Пускові педалi точкових зварювальних машин повинні відповідати вимогам п. 5.21.6 цих Правил. 5.21.11. Огляд ремонт чищення точкових зварювальних машин заміна електродів повинні виконуватись після відключення їх від електромережi джерела живлення стисненим повітрям і водопровідної мережі. 5.21.12. У підвісних зварювальних машинах один провідник зварювального ланцюга повинен бути з'єднаний з корпусом підвісного трансформатора а корпус   заземлений. 5.21.13. Зона переміщення контрвантажів повинна бути огороджена згідно з ГОСТ 23407-78. 5.21.14. Температура нагріванння відкритої поверхні губок та пуансонів стикових верстатів і верстатів висаджування головок арматури не повинна перевищувати 40-500С згідно з вимогами ГОСТ 12.2.007.0-75 і ДНАОП 0.03-1.06-73. 5.21.15. Автомати для зварювання під шаром флюсу повинні мати флюсозбірники з фільтрами та притоково-витяжну вентиляцію. 5.21.16. Зварювання закладних деталей повинно здійснюватись залежно від конструктивних і технологічних вимог конкретного виду з'єднань. 5.21.17. Устаткування для механічного і електротермічного зміцнення арматурних стержнів повинно бути огороджене у відповідності до ГОСТ 23407-78. 5.22.  У с т а т к у в а н н я д л я в и г о т о в л е н н я з а к л а д н и х д е т а л е й 5.22.1. Застосовуване ковальсько-пресове устаткування повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.017-86. 5.22.2. Для запобігання потраплянню рук в зону кування під час подачі заготовок і зніманні готових виробів преси повинні бути укомплектовані кліщами та захватками. 5.22.3. Застосовувані дробоструминні апарати повинні експлуатуватись відповідно до ДНАОП 0.00-1.07-94. 5.22.4. З`єднувальні шланги для подавання повітря і дробу повинні бути герметичними і закріпленими за допомогою хомутів. 5.22.5. Шафи дробоструминних установок повинні мати оглядові вікна зі склом товщиною не менше 5 мм. 5.22.6. Приміщення де розташовується дробоструминна установка повинно бути відгорожене від суміжних з ним приміщень суцільною перегородкою і забезпечене притоково-витяжною вентиляцією. 5.22.7. Забороняється єксплуатація дробоструминних установок якщо пошкоджені оглядові вікна та виконувати роботи без вмикання вентиляції. 5.22.8. Установки для електрометалiзацiї повинні експлуатуватись відповідно до вимог НАОП 1.1.10-1.02-83 і ДНАОП 0.00-1.21-84 ГОСТ 12.2.008-75 та нижче зазначеному:  установки металiзацiї повинні підключатись до місцевої витяжної системи вентиляції;  апаратура для дугової електрометалiзацiї повинна мати прилад для захисту оператора від прямої дії ультрафiолетового випромінювання;  апаратура для дугової металiзацiї повинна мати такий порядок вмикання: а подання стисненого повітря; б подання напруги на струмознімний пристрій; в подання дроту. 5.22.9. Апаратура для газополум`яної металiзацiї повинна забезпечувати iнжекцію в розпилювальній головці не менше 0 016 Мпа 120 мм рт.ст. . 5.22.10. Апаратура для газополум`яної металiзацiї повинна бути герметичною і виключати витікання через з'єднання. 5.22.11. Нанесення покриття газовими металiзаторами повинно виконуватись відповідно до вимог ГОСТ 12.3.008-75 та ГОСТ 12.2.008-75. 5.22.12. Балони з газами і киснем повинні експлуатуватись у відповідності до ДНАОП 0.00-1.07-94. 5.23.  У с т а т к у в а н н я т а у с т а н о в к и д л я ф о р м у в а н н я в и р о б і в 5.23.1. Форми стальні для виготовлення залізобетонних виробів повинні відповідати вимогам ГОСТ 25781-83. 5.23.2. Конструкція форм повинна забезпечувати безпеку під час експлуатації технічного обслуговування та ремонту. 5.23.3. В силових формах повинні бути передбачені огороджуючі пристрої для захисту обслуговуючого персоналу у випадку обривання арматури. 5.23.4. Форми повинні мати пристрої для піднімання і транспортування. 5.23.5. В формах з відкидними бортами повинні бути передбачені пристрої що обмежують кут відкидання бортів. 5.23.6. В формах із замкненими порожнинами або регістрами з`єднання патрубків форми з джерелом теплоносiя пара гаряча вода масло та ін. повинні бути герметичними. Зовнішні поверхні порожнин і регістрів повинні бути теплоiзольовані. Температура зовнішньої поверхні не повинна перевищувати 450С згідно з ГОСТ 12.4.005-88. 5.23.7. Конструкція замків форми повинна виключати довiльне відкривання бортів. 5.23.8. Стендові форми в яких ущільнення бетонної суміші виконується вібраційними механізмами повинні оснащуватись вiброізолюючими опорами. 5.23.9. Форми повинні мати пристрої для механізованого або ручного відкривання бортів. 5.23.10. Піддон-вагонетки повинні бути обладнані обмежувачами що виключають сходження вагонеток з колій. 5.23.11. Робочий тиск носiїв в парових порожнинах не повинен перевищувати зазначеного в паспорті. 5.23.12. Форми в яких передбачено електропрогрівання бетонної суміші повинні бути обладнані заземлюючими пристроями. 5.23.13. Форми напірних вiброгiдропресованих труб повинні відповідати таким вимогам:  кожухи болтів з тарілчастими пружинами повинні бути прикріплені до форм ланцюгами;  сполучення частин зовнішньої форми і напівформи повинні виконуватись тарованими болтами з тарілчастими пружинами;  анкерні та калiбрувальні кільця повинні бути оснащені стропувальними пристроями і зберігатись в касетах. Перекочування кілець вручну забороняється. 5.23.14. Форми для виготовлення центрифугованих виробів повинні бути обладнані приладами що запобігають розфіксації напівформ в разі їх відносного переміщення. 5.23.15. Експлуатація форм з несправними бортами замками петлями та упорами-обмежувачами забороняється. 5.23.16. Чищення форм повинно виконуватись механізованим або ручним способами   скребками або пневмоскребками. 5.24. Б е т о н о у к л а д а ч і та б е т о н о р о з д а в а ч і 5.24.1. Стаціонарні бункери повинні бути обладнані площадками та сходами для обслуговування. Площадки повинні бути шириною не менше 0 7 м і мати поручні висотою 1 м із суцільною огорожею по низу висотою не менше 0 15 м згідно з ГОСТ 12.4.059-78 та СНиП 2.09.02-85. 5.24.2. Бетоноукладачі і бетонороздавачi повинні бути обладнані звуковою сигналізацією. 5.24.3. Вібратори на бункерах повинні бути закриті звукоiзолюючими кожухами. 5.24.4. Ходові колеса на висоті 10-12 мм від голови рейки повинні бути огороджені металевими кожухами. 5.24.5. Бетоноукладачі і бетонороздавачi повинні мати кінцеві вимикачі для зупинки їх біля тупикових упорів. 5.24.6. Обвалювання бетонної маси в бункерах із шнековими живильниками повинно виконуватись при вимкненому електродвигуні. 5.24.7. Границі траси руху бетонороздавача у місцях перехрещування їх з дільницею робіт у яких знаходяться працюючі повинні бути огороджені згідно з ГОСТ 23407-78 та на огорожах вивішені попереджувальні написи. 5.24.8. Траса руху бетонороздавача з бічних сторін повинна бути обладнана аварійними тросовими вимикачами які дозволяють зупиняти його з будь-якого місця по усій довжині траси при випадковому пуску його за командою з пульта управління. 5.24.9. Лінія живлення на щитку підключення бетонороздавача та бетоноукладача до здійснення профілактичних та ремонтних робіт повинна бути вимкнена і на пульті управління та на щитку підключення вивішена табличка "Не вмикати! Працюють люди!". 5.25. У с т а т к у в а н н я в і б р а ц і й н е 5.25.1. Пневматичне устаткування для ущільнення бетонної суміші повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.010-75. 5.25.2. Вібраційне устаткування повинно бути оснащене звукоізолюючими пристроями. 5.25.3. Вiброплощадки повинні бути ізольовані від фундаменту виробничої споруди вiброгасними пристроями. 5.25.4. Вiброплощадки на яких знаходяться форми повинні мати обмежувачі що виключають зсування форми. 5.25.5. Вiбропреси повинні бути встановлені в звукоiзолюючих камерах. Двері камери повинні бути зблоковані з приводом вiбропреса таким чином щоб при відкритих дверях привод автоматично вимикався. 5.25.6. Під час роботи на вiбропресі на дверях повинна бути вивішена табличка "Вхід заборонено" за ГОСТ 12.4.026-76. 5.26. У с т а н о в к и к а с е т н і 5.26.1. Касетні установки повинні мати блокуючі пристрої приводів пересування що виключають можливість їх довільного вмикання і переміщення стінок касети коли між ними знаходяться люди. 5.26.2. Площадки для обслуговування повинні бути вiброiзольовані від касети та рами розпалубної машини а також огороджені металевими поручнями. Настил площадки та сходи повинні виготовлюватись з рифленої сталі. 5.26.3. Опорні металоконструкцiї площадки обслуговування а також трубопроводи вентилі та ін. не повинні утруднювати прохід обслуговуючого персоналу. 5.26.4. Теплові відсіки та підвідні магістралі повинні бути герметичними і виключати витікання пари. 5.26.5. Робочий тиск в теплових відсіках касет не повинен перевищувати зазначеного в паспорті. 5.26.6. Магiстральний конденсатопровід повинен бути безнапірним і сполучатись з атмосферою. Щоб уникнути накопичування конденсату повинен бути передбачений ухил не менше 0 003 в бік зливання. 5.26.7. Ремонт паропроводу та конденсатопроводу та їх з'єднань повинен виконуватись після відключення їх від магістралей і повного випускання пари і конденсату. 5.26.8. На місцях розпалубки повинні бути вивішені плакати зі схемами стропування вантажів що транспортуються на даній дільниці з позначенням прізвищ осіб відповідальних за безпечне переміщення вантажів кранами. 5.26.9. Пульт управління касетних установок повинен розташовуватись в місці що забезпечує оператору видимість основних вузлів касетної установки. Роботи повинні виконуватись із застосуванням звукової чи світлової сигналізації. 5.26.10. При ручному чищенні та змащуванні розподільчих листів і теплових відсіків робітник повинен знаходитись внизу. 5.26.11. Виконувати зварювальні роботи в касетних установках із змащеними поверхнями формувальних площин забороняється. 5.26.12. Під час розпалублення касети і знімання панелей забороняється:  знаходитися на пересувній частині касети;  виймати і транспортувати вироби з несправними транспортними петлями;  вибивати закладні коробки і конуси якщо панель знаходиться в підвішеному стані. 5.27. К а м е р и т в е р д і н н я т е п л о в і я м н і 5.27.1. Камери повинні бути обладнані гідравлічними затворами що забезпечують герметичність з`єднання кришки з камерою для запобігання виділенню пари. Забороняється засипання гідрозатвора піском або тирсою. 5.27.2. Знімні кришки повинні бути обладнані підіймальними петлями. 5.27.3. Камери з обох боків повинні бути обладнані площадками шириною не менше 1 м. Площадки повинні бути розташовані не менше ніж на 1 м нижче верхньої відмітки камери і обладнані поручнями висотою 1 м. 5.27.4. Робочий тиск середовища в камері не повинен перевищувати паспортного. Подання теплоносiя до камери виконується з письмового дозволу майстра або начальника цеху про що робиться запис у спеціальному журналі. 5.27.5. Завантаження та вивантаження форм з виробами повинно виконуватись кранами. Перед вивантаженням виробів з камери повинні бути спущені пара і конденсат. Знаходження людей в камерах і зверху камери при цьому забороняється. 5.27.6. Під час чищення ремонту та інших робіт всередині камери повинні застосовуватись драбини. Температура в камері при цьому повинна бути нижчою 400С згідно з СНиП III-4-80; якщо температура вище повинні застосовуватись захисні засоби. 5.27.7. Для виконання ремонтних і очисних робіт повинні бути передбачені люки розмірами не менше 700х700 мм або діаметром не менше 630 мм. 5.27.8. Камери що знаходяться всередині приміщень повинні бути обладнані системою вентиляції парогасіння . 5.27.9. Камери повинні бути обладнані приладами і засобами контролю. 5.27.10. На робочому місці повинні бути вивішені інструкції з експлуатації установок затверджені керівництвом підприємства. 5.27.11. Дільниця теплової обробки на якій розміщені теплогенератори повинна мати огорожу висотою не менше 1 м. 5.27.12. Камери теплової обробки із застосуванням продуктів згоряння природного газу повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.20-90. Крім того:  під час роботи теплогенераторів на кришці камер чи на стінках повинні бути встановлені переносні знаки безпеки "Обережно! Небезпека вибуху";  знімати знаки дозволяється після закінчення вентилювання камери;  на кожну камеру повинен бути свій теплогенератор. Використання одного теплогенератора для обслуговування декількох камер забороняється;  з'єднання газоходів повинні бути на гумових прокладках що виключають вибивання газів;  температура зовнішньої поверхні газоходів не повинна перевищувати 400С. 5.27.13. Камери теплової обробки де застосовується мастило як теплоносiй повинні задовольняти такі вимоги:  кожна партія мастила що використовується як теплоносiй повинна бути перевірена на температуру спалаху;  установки для підігріваня мастила повинні розташовуватися в ізольованих приміщеннях за СНиП 2.09.02-85. Процес нагрівання мастила повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.010-76;  установки повинні бути оснащені протипожежним устаткуванням;  ремонт та монтаж устаткування без зливання теплоносiя забороняється. 5.27.14. Камери теплової обробки із застосуванням електроенергії повинні задовольняти такі вимоги:  експлуатація камер повинна вестись згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-84;  установка для електропрогрівання бетонної суміші повинна бути огороджена по периметру огорожею висотою не менше 1 м з дверями;  подавання напруги на установку дозволяється тільки після виходу робітників за межі огорожі і закритих дверях для чого двері повинні мати блокування вмикання мережі живлення установки;  неiзольовані струмопровідні частини повинні бути огороджені або знаходитись в спеціальних шафах;  шафи управління та приміщення з пультами управління повинні бути закриті на замок;  установки для електропрогрівання бетону повинні бути обладнані світловою сигналізацією що автоматично вмикається під час подавання напруги на електроди;  забороняється подавати напругу на iндуктор до завантаження камери розрахунковою кількістю виробів;  забороняється виконувати профілактичні роботи на вимкнених камерах що знаходяться поряд з працюючими камерами бо на обмотках вимкнених камер можлива поява наведеної напруги до 70 В. 5.28. О р г а н і з а ц і я т а у т р и м а н н я р об о ч и х м і с ц ь 5.28.1. Робочі місця повинні знаходитись поза зоною переміщення вантажів що транспортуються вантажопідіймальними засобами і повинні бути обладнані стелажами шафами для зберігання інструменту і пристроїв якщо не зберігаються централізовано. 5.28.2. Укладання на робочих місцях і транспортування дрібних однотипних виробів деталей заготовок та відходів проводиться в тарі. 5.28.3. На устаткуванні верстатах і механізмах не повинні знаходитись сторонні предмети. 5.28.4. На постійному робочому місці біля пульта або щита управління повинні бути регульовані сидіння що відповідають антропометричним даним і гігієнічним вимогам. 5.28.5. Для виконання робіт у вибухонебезпечному приміщенні колодязі камері і шурфі повинен видаватись наряд-допуск додаток 4 . При цьому необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:  робота повинна виконуватись не менше ніж трьома робітниками. Один виконує роботу другий тримає кінець мотузки протилежний кінець якої закріплений на поясі працюючого внизу а третій   наглядає за тим який страхує;  перед спусканням працюючого в колодязь камеру чи ін. необхідно ретельно перевірити наявність в них газів лампою ЛБВК або газоаналiзатором;  до повного видалення газів спускання робітника в колодязь чи камеру та ін. забороняється;  спускання робітника в колодязь та ін. дозволяється тільки за наявністю запобіжного пояса страхувального каната мотузки довжина якого повинна бути на 2 м більше глибини колодязя та ізолюючого протигазу з шлангом що виходить на 2 м вбік від лазу в колодязь. Довжина шланга не повинна перевищувати 12 м. 6. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 6.1. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75. 6.2. Вимоги до технологічних процесів повинні бути викладені в технологічній документації. 6.3. Безпека технологічного процесу повинна бути забезпечена:  вибором методів і режимів роботи та порядком обслуговування виробничого устаткування;  вибором виробничих приміщень;  вибором виробничих майданчиків;  вибором вихідних матеріалів заготовок та напівфабрикатів;  вибором виробничого устаткування його розміщенням та організацією робочих місць;  розподілом функцій між людиною і машиною устаткуванням з метою обмеження важкої праці;  вибором способів зберігання та транспортування вихідних матеріалів заготовок напівфабрикатів готової продукції та відходів виробництва;  застосуванням засобів захисту працюючих;  професійним відбором та навчанням працюючих. 6.4. Під час організації та здійснення технологічних процесів повинні бути передбачені:  уникнення безпосереднього контакту працюючих з матеріалами заготовками напівфабрикатами готовою продукцією та відходами виробництва що шкідливо діють на людину;  заміна небезпечних та шкідливих технологічних процесів на процеси та операції при яких відсутні небезпека та шкідливість;  система контролю та отримання інформації про виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях;  управління технологічним процесом що забезпечує захист працюючих та аварійне відключення виробничого устаткування;  своєчасне усунення та знешкодження відходів виробництва. 6.5. П р и г о т у в а н н я б е т о н і в н а п ор и с т и х з а п о в н ю в а ч а х 6.5.1. При здійсненні технологічного процесу приготування бетонних сумішей на щільних та пористих заповнювачах треба дотримуватися таких вимог:  метеорологічних умов в робочій зоні виробничих приміщень за ГОСТ 12.1.005-88;  вмісту пилу в повітрі робочої зони до 6 мг/м3;  очищення запиленого повітря що викидається в атмосферу;  забезпечення герметичності трактів подавання матеріалів;  організації безпечних умов праці в зонах де готується і видається бетонна суміш. 6.5.2. Управління процесами подавання перевантаження дозування вихідних матеріалів приготування та вивантаження готових сумішей повинні бути механізовані та автоматизовані. 6.5.3. У відділеннях де готуються хімічні добавки під час роботи з нітритом натрiю та ін. гранично допустима концентрація окислів азоту NО та NО в перерахуванні на NО в робочій зоні не повинна перевищувати 5 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005-88. 6.5.4. При застосуванні комплексних добавок для приготування та дозування водних розчинів кожного з компонентів повинні використовуватись окремі місткості. 6.5.5. Змішування компонентів комплексних добавок повинно виконуватись в дозаторі води безпосередньо перед їх подаванням до бетонозмішувача. 6.5.6. В місцях приготування водних розчинів добавок повинні бути вивішені інструкції з безпечної роботи та подання першої допомоги. 6.5.7. Подавання розчинів хімічних добавок в бетонні суміші повинно здійснюватись по трубах з дозаторів з автоматичним управлінням. 6.5.8. На дверях приміщень де приготовляються та зберігаються хімічні добавки які є ядохімікатами повинні бути вивішені таблички з написами що забороняють вільний доступ сторонніх людей у ці приміщення. 6.6. П р и г о т у в а н н я я ч е ї с т и х б е т о н і в 6.6.1. Процес приготування ячеїстих бетонів повинен відповідати вимогам безпеки викладеним в п. 6.4 цих Правил. 6.6.2. Як газоутворювачі при виготовленні газобетонів повинні застосовуватись вибухобезпечні алюмінієві пасти які виготовляються з алюмінієвої пудри ПАП ГОСТ 5494-71. Приготування пасти повинно проводитись в окремому приміщенні. Допускається застосування готової алюмінієвої пудри. 6.6.3. За впливом на організм людини алюмінієвий пил належить до 4 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88. Гранична концентрація алюмінієвого пилу в повітрі робочої зони   2 мг/м3. 6.6.4. Зберігання та обробка алюмінієвої пудри повинні здійснюватись з дотриманням вимог ГОСТ 12.1.004-91 та ГОСТ 12.1.010-76. Металеві банки з алюмінієвою пудрою повинні зберігатись на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів. 6.6.5. Місця завантаження та вивантаження біля бункерів і вiброгазобетонозмішувачів що пилять повинні бути обладнані укриттями підключеними до аспiраційної системи. 6.6.6. Гасіння пудри що загорілася виконувати сухим піском глиноземом магнезитовим порошком листовим азбестом. 6.7. П р и г о т у в а н н я ж а р о с т і й к и х б е т о н і в 6.7.1. Процес приготування жаростійких бетонів повинен відповідати вимогам безпеки викладеним в п. 6.4 цих Правил. 6.7.2. В разі потрапляння ортофосфорної кислоти або фосфатних зв`язуючих на шкіряний покрив тіла слід негайно змити їх водою а потім ретельно промити з милом чи 1-2 % розчином питної соди. 6.7.3. Розбавлення кислоти до необхідної концентрації повинно проводитись шляхом перемішування кислоти в місткості з водою за допомогою сифона. Не дозволяється лити воду в кислоту. 6.7.4. Приміщення в яких виконуються роботи з хромоглиноземистими матеріалами каталiзатор ИМ-2201 повинні мати притоково-витяжну вентиляцію з повітрообміном 200-250 г/год. Вміст Сr не повинен перевищувати 1 0 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005-88. 6.7.5. В місцях приготування жаростійких бетонів повинні бути обладнані фонтанчики з питною водою для полоскання рота та надання першої допомоги при ураженні очей. Для попередження сухостi в носі повинні бути проведені масляні iнгаляції перед початком робіт. 6.8. В и г о т о в л е н н я в и р о б і в н а п о л і г о н а х 6.8.1. При укладанні бетону з баддей відстань між нижнім краєм баддi та формою або поверхнею укладеного бетону повинна бути не більше 1 м згідно з СНиП III-4-80. 6.8.2. Бункери бадді переносні для бетонної суміші повинні відповідати вимогам ГОСТ 21807-76. 6.8.3. Вантажопідіймальне обладнання повинно експлуатуватись з дотриманням встановлених норм за ДНАОП 0.00-1.03-93. 6.8.4. Згідно з ДНАОП 0.03-3.15-86 при температурі зовнішнього повітря від 25 до 330С рекомендується після кожних 45-50 хвилин роботи 10-15 хвилин відпочинку а при температурі понад 330С в жаркий час доби робити розриви змін на 4-5 годин та при цьому температура повітря в приміщеннях для відпочинку не повинна перевищувати 280С. 6.8.5. Температура зовнішнього повітря та сила вітру при яких повинна бути припинена робота на відкритих полiгонах а також тривалість перерви для обігрівання робітників встановлюється відповідними місцевими документами. 6.9. Приготування змішування транспортування укладання роздача бетонних сумішей формування виробів виготовлення арматурних та закладних виробів зварювальні роботи процеси твердіння відформованих бетонних і залізобетонних виробів повинні виконуватись з врахуванням вимог охорони праці викладених в розділі 5 цих Правил конкретно для окремих видів використовуваного обладнання машин та механізмів. 6.10. Р о з п а л у б к а в и р о б і в 6.10.1. Розпалубка виробів повинна виконуватись в спеціально відведених місцях. Розпалубка в підвішеному стані заборонена. 6.10.2. Вироби з попередньо напруженою арматурою слід розпалублювати при розпалублювальній міцності бетону зазначеній в проекті і як правило після обрізання вільних кінців арматури. 6.10.3. Замкові з'єднання опалубки повинні бути очищені від бетону і змащені. 6.11. О п о р я д ж е н н я в и р о б і в 6.11.1. Ведення фарбувальних робіт необхідно виконувати з дотриманням вимог безпеки ГОСТ 12.3.005-75 та ГОСТ 12.3.035-84. 6.11.2. Ведення інших видів опоряджувальних робіт необхідно виконувати у відповідності до вимог безпеки конкретного виду робіт. 6.12. В и п р о б у в а н н я в и р о б і в т а к о н с т р у к ц і й 6.12.1. Встановлені на опори вироби та конструкції повинні бути закріплені розтяжками які забезпечують податливість виробів та конструкцій під час випробування та виключають можливість падіння їх при руйнуванні. 6.12.2. При встановленні розподільчих траверс котків та шарових опор повинні бути передбачені страхувальні закріплення траверс розтяжками з гнучких тросів крізь монтажні петлі на весь час випробування. 6.12.3. Страхувальні розтяжки повинні бути закріплені у вузлах випробного стенда. 6.12.4. Коткові та шарові опори повинні встановлюватись в запобіжних пластинах з відповідними заглибленнями що виключають викиди шарнiрів під час випробувань. Схеми опор повинні відповідати ГОСТ 8829-85. 6.12.5. Для попередження обвалювання балкових виробів та конструкцій які випробуються повинні бути встановлені страхувальні опори біля несучих опор та в середині прольоту. Для консольних виробів та конструкцій страхувальні опори повинні бути встановлені під вільним кінцем консолi. 6.12.6. Страхувальні пристрої не повинні перешкоджати прогину конструкцій та виробів в межах до 1/30 прольоту. Відстань між нижньою гранню виробу що випробується та страхувальним пристроєм повинна бути 0 03-0 05 м. 6.12.7. Завантаження штучними вантажами повинно проводитись систематично починаючи від опор і далі до середини виробу конструкції . 6.12.8. Випробні гідропреси повинні застосовуватись при наявності паспорта та свідоцтва про перевірку і тарування преса. 6.12.9. Домкрати під час випробувань та місткості з сипкими вантажами повинні мати страхувальні розчалки для попередження їх падіння під час руйнування виробів та конструкцій що випробуються. 6.12.10. Як сипкі вантажі під час випробування повинні застосовуватись iнертні незаймисті матеріали: пісок гравій щебень і т.п. 7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАГОТОВОК НАПІВФАБРИКАТІВ ПАЛИВА ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 7.1. Для кожного складу затверджується інструкція по безпечному зберіганню матеріалів та проведенню профілактичних робіт з цими матеріалами. 7.2. Під'їзні шляхи до складів та майданчики для складування повинні мати тверде покриття. 7.3. Поверхні майданчиків для складування повинні бути рівними без вигинів та мати ухил не більше 5 згідно з СНиП III-4-80. З майданчиків відкритого типу повинно бути забезпечене відведення поверхневих та зливних вод а в зимовий період вони повинні бути очищені від снігу льоду та посипані піском або шлаком. 7.4. При в`їзді на територію складу або майданчика для складування повинна бути вивішена схема де вказується маршрут руху місця завантаження і вивантаження вантажів та місця стоянки транспорту. 7.5. Операції на складах та майданчиках пов'язані з завантаженням розвантаженням та переміщенням вантажів повинні бути механізованими. 7.6. Складські майданчики для завантаження та вивантаження тарних штучних вантажів мішків ящиків бочок і т.п. що зберігаються в складах і пакгаузах повинні бути оснащені естакадою платформою або рампою висотою що дорівнює висоті підлоги транспортних засобів. У випадку неоднакової висоти підлоги транспортних засобів та платформи естакади або рампи повинні застосовуватись трапи похили або лати. 7.7. Склади розташовані в підвальних та напівпідвальних приміщеннях що мають сходи з кількістю маршів більше одного або висотою більше 1 5 м а також склади розташовані вище першого поверху що мають сходи з кількістю маршів більше одного або висотою понад 2 м повинні бути обладнані підіймачами для опускання і піднімання вантажів. 7.8. Вантажі в ящиках та пачках повинні бути укладені на складах у стійкі штабелі. Вантажі в мішках та рогожах повинні бути укладені в штабелі перев`язаними. Висота штабеля при ручному навантаженні не повинна бути більше 3 м а при використанні механізмів для підіймання вантажів   не більше 6 м. 7.9. Вантажі в розірваній або несправній тарі складати в штабелі забороняється. 7.10. Проходи між штабелями або стелажами тарних вантажів на складах не повинні бути шириною менше 1 5 м. Ширина проходу на прирейковому залізничному складі між штабелями та рухомим складом повинна бути: при висоті штабеля до 1 2 м   не менше 2 м при висоті більше 1 2 м   не менше 2 5 м. 7.11. Складування матеріалів заготовок напівфабрикатів та готової продукції під лініями електропередачі та на кранових коліях забороняється. 7.12. С к л а д и ц е м е н т а т а з а п о в н ю в а ч і в 7.12.1. Силоси та бункери для матеріалів що пилять повинні бути обладнані пристроями для попередження і вловлювання пилу під час завантаження і вивантаження а також пристроями попередження утворення склепіння та зависання матеріалів. 7.12.2. Сипучі матеріали що зберігаються навалом на відкритих майданчиках гравій щебень пісок та ін. повинні мати укоси з крутiстю що відповідає куту природного укосу для даного виду матеріалу. Розробку штабелів сипучих матеріалів необхідно починати зверху   вести роботи підкопуванням забороняється. 7.12.3. Верхня частина силосів та бункерів на висоті більше 1 м від рівня підлоги повинна бути огороджена по периметру поручнями. 7.12.4. Всі роботи пов'язані з перебуванням людей в силосах та бункерах огляд очищення ремонт повинні виконуватись згідно з ПВР проектом виконання робіт та нарядом-допуском. 7.12.5. Кришки люків вузли під`єднання тічок і живильників до силосів та бункерів повинні бути ущільнені так щоб виключалося потрапляння пилу у виробничі приміщення через нещільності в з'єднаннях. Кришки люків повинні закриватись на ключ що зберігається у начальника цеху зміни і видаватись після оформлення наряду-допуску на виконання робіт відповідальному керівнику робіт призначеному наказом по підприємству. 7.12.6. Вхід до силосів і бункерів через нижні та бічні люки дозволяється тільки для виконання ремонтних робіт. Попередньо стіни і перекриття повинні бути очищені від зависань матеріалу. Спускання через верхній люк дозволяється тільки для огляду або очищення стін та перекрить. 7.12.7. Під час опускання в силоси і бункери робітників повинна бути вивішена табличка з забороняючим знаком за ГОСТ 12.4.026-76 "Не вмикати   працюють люди!". 7.12.8. Спускання в силоси та бункери повинно виконуватись за допомогою лебідок призначених для підіймання людей. Під час усунення зависань та козирків матеріалу колиски не повинні знаходитись в зоні обвалювання матеріалу. 7.12.9. Колиски повинні бути обладнані поручнями висотою не менше 1 2 м з суцільною металевою обшивкою знизу на висоту 0 15 м і з додатковою огороджуючою планкою на висоту 0 45 м від настилу колиски згідно з ГОСТ 23407-78 і пристроєм що виключає можливість перекидання колиски. 7.12.10. Якщо матеріали надходять залізничним транспортом забороняється:  рух вагонів на приймальних бункерах і естакадах зі швидкістю понад 5 км/год;  очищення залізничних колій на приймальних бункерах під час подавання состава;  присутність людей в зоні перекидання вагонів-думпкарів. 7.13. С к л а д м е т а л і в т а а р м а т у р н о ї с т а л і 7.13.1. Бухти арматурної сталі повинні зберігатися в штабелях за марками та найменуваннями. Висота штабеля   не більше 1 5 м а ширина проходів між ними   не менше 1 м. Допускається зберігати бухти у приямках обладнаних огорожами за ГОСТ 23407-78. 7.13.2. Листова сталь повинна зберігатись в штабелях з прокладками між листами або на стелажах. Висота штабелів   не більше 1 5 м. 7.13.3. Готові арматурні вироби сітки каркаси петлі закладні деталі і т.п. повинні зберігатись на спеціальних стелажах або в контейнерах. 7.14. С к л а д и х і м і ч н и х д о б а в о к е м ул ь с о л у п а л ь н о    м а с т и л ь н и х м а с е л т а п а л и в а 7.14.1. Хімічні добавки затарені в паперові мішки дерев'яні ящики металеві барабани повинні зберігатись в піддонах в штабелях. Висота штабеля при механізованому укладанні   не більше 2 5 м а при ручному   не більше 1 5 м. Добавки в інших упаковках скляні бутилi металеві канiстри картонні коробки і т.п. повинні зберігатись на стелажах. 7.14.3. Нітрит натрiю нітрат кальцію та нітрат натрiю повинні зберігатись в упакованому вигляді в закритих та сухих приміщеннях що вентилюються у відповідності до Правил безопасности для неорганических производств азотной промышленности затверджених Держгіртехнаглядом СРСР і Мiнхiмпромом СРСР. 7.14.4. Сечовина та сполуки нітрата кальцію із сечовиною є пожежонебезпечними продуктами. Вони повинні зберігатись в окремих складах з негорючими стінами. Склади для зберігання цих добавок належать до категорії "В" і класу електрообладнання П-II-а з хiмічно активним середовищем. 7.14.5. Склади твердих нітрата натрiю нітрата кальцію і нітріта натрiю за пожежною небезпекою належать до категорії "В". Склади мають бути збудовані з негорючих матеріалів. Протипожежні розриви між будівлями складу I-II ступеня вогнестійкостi у відповідності до вимог СНиП II-89-80 повинні бути не менше 9 м. 7.14.6. Рiдке скло повинно зберігатись в герметично закритій ємкості. Кришки ємкості мають замикатись на ключ. Ключ повинен зберігатись у начальника цеху зміни та видаватись відповідальному керівнику робіт після оформлення наряду-допуску на виконання робіт. Бочки з рiдким склом повинні встановлюватись пробками догори в один ярус. 7.14.7. Зберігання і транспортування пально-мастильних матеріалів та емульсолу повинні здійснюватись відповідно до вимог ГОСТ 1510-84. 7.14.8. Резервуари для зберігання рiдкого палива і емульсолу повинні бути розміщені поза будівлями цехів в окремих сховищах згідно з правилами зберігання нафтопродуктів. 7.14.9. Трубопроводи подавання палива повинні бути теплоiзольовані на відстані 0 7 м з кожного боку запірного пристрою. 7.14.10. Майданчики зливання рiдкого палива і емульсолу повинні бути обладнані світильниками у вибухобезпечному виконанні. 7.14.11. Цистерни на час зливання пально-мастильних матеріалів та емульсолу зливний стояк естакади для розвантаження цистерн система труб і апаратура для перекачування резервуари та рейки залізничних колій повинні бути заземлені. 7.14.12. Кришки люків резервуарів для зберігання ПММ пально-мастильних матеріалів та емульсолу повинні закриватися на ключ який зберігається у відповідальної особи призначеної наказом по заводу з-поміж ІТП інженерно-технічних працівників . Кришки люків резервуарів цистерн і іншої тари дозволяється відкривати тільки в момент зливання відбирання проб та заміру рівня нафтопродуктів. При відкриваннi люків необхідно застосовувати інструмент що не утворює iскор при ударах. 7.14.13. Ремонтні та очисні роботи в резервуарах для зберігання рідкого палива повинні виконуватись за ПВР і нарядом-допуском. 7.14.14. Очищення резервуарів повинно проводитись скребками з неiскроутворю-ючих матеріалів із застосуванням для освітлення акумуляторних ліхтарів у вибухобезпечному виконанні. 7.14.15. Складування вугілля торфу над джерелами тепла а також укладання в штабель палива засміченого горючими матеріалами забороняється. 7.14.16. Вугілля для тривалого зберігання повинно ущільнюватись для запобігання прониканню в штабель вологи та кисню. 7.14.17. Висота штабеля вугілля I групи не обмежується II групи   не повинна перевищувати 12 м III групи   6 м IV групи5 м див. додаток 5 . 7.14.18. Відстань між суміжними штабелями вугілля повинна бути не менше 1 м при висоті до 3 м і не менше 2 м при більшій висоті. 7.14.19. Контроль за температурою палива що зберігається в штабелях повинен вестись щодня. 7.14.20. Кожний штабель палива повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння. 7.15. З б е р і г а н н я л і с о м а т е р і а л і в т а п и л о м а т е р і а л і в 7.15.1. Планування складів лісоматерiалів та пиломатерiалів повинно відповідати вимогам ГОСТ 9014.0-75 та ГОСТ 7319-76. 7.15.2. Склади лісоматерiалів та пиломатерiалів місткістю 1000-10000 м3 повинні розміщуватись на відстані не менше 30 м від будівель і споруд менше 1000 м3   на відстані не менше 18 м згідно з СНиП II-89-80. 7.15.3. До штабелів повинен бути забезпечений вільний доступ. Ширина проходів повинна бути не менше 2 м. 7.15.4. Між групами штабелів необхідно передбачати проїзди шириною не менше 10 м. 7.15.5. Штабелi лісоматерiалів з боків повинні мати упори що перешкоджають розкочуванню колод. 7.15.6. Склади лісоматерiалів та пиломатерiалів повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння. 7.16. С к л а д и г о т о в о ї п р о д у к ц і ї 7.16.1. Висота штабелів при складуванні плоских залізобетонних виробів в горизонтальному положенні повинна бути не більше 2 м. 7.16.2. При складуванні та розбиранні залізобетонних виробів в штабелях висотою 1 6 м і більше повинні застосовуватись iнвентарні драбини що відповідають вимогам нормативної документації на них. 7.16.3. Для зберігання плоских виробів у вертикальному положенні повинні застосовуватись касети. Вироби що зберігаються в похилому положенні повинні складуватись в пiрамiдах. 7.16.4. Залізобетонні шпали повинні зберігатися в штабелях висотою не більше 16 рядів. Між рядами вкладаються дерев'яні прокладки товщиною не менше 50 мм на відстані 500 мм від кінця шпал. 7.16.5. Залізобетонні труби повинні зберігатися в штабелях розтрубами у протилежні боки. 7.16.6. Залізобетонні труби опори і колони круглого перетину повинні фіксуватись дерев'яними підкладками з упорами що виключають можливість їх розкочування. Число рядів в штабелі не більше чотирьох. Труби діаметром 1400 мм і більше повинні укладатися по висоті не більше ніж в два ряди. 7.16.7. Залізобетонні опори повинні зберігатись в штабелях висотою не більше п`яти рядів основами у протилежні боки. 8. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ 8.1. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватись згідно з ГОСТ 12.3.009-76 під керівництвом особи відповідальної за ведення цих робіт призначеної наказом по підприємству. 8.2. Особи відповідальні за безпечну експлуатацію транспортних засобів повинні щодня перевіряти їх технічний стан з відзначенням в журналі про допуск транспортних засобів до роботи. 8.3. Стропування виробів і матеріалів повинно виконуватись у відповідності до схем стропування які повинні бути розроблені в ПВР або технологічних картах. 8.4. В місцях виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинен бути вивішений знак безпеки з пояснюючим написом "Працювати в касці!". 8.5. Навантаження та розвантаження бутилів з їдкими рідинами повинно виконуватись тільки вручну в корзинах двома робітниками. Бутилi повинні бути перекладені соломою чи стружкою. 8.6. Рiдкi шкідливі і вибухонебезпечні речовини повинні подаватись до місць споживання в герметичній тарі. Залишки речовин слід повертати на склад або нейтралiзувати. 8.7. Балони із зрідженим або стисненим газами повинні транспортуватися по території підприємства на спеціальних візках. 8.8. Балони з киснем і ацетиленом повинні укладатись на транспортні засоби не більше ніж у три яруси і не вище бортів на стелажi у вигляді дерев'яних брусків з вирізаними гніздами для балонів мотузкових або гумових кілець товщиною не менше 25 мм по два кільця на балон . Всі балони під час транспортування повинні бути укладені вентилями в один бік. Дозволяється перевозити балони в спеціальних контейнерах у вертикальному положенні з прокладками між ними та огорожею від можливого падіння. 8.9. Транспортування паливно-мастильних рідин повинно здійснюватись на транспортних засобах в металевих бочках та бідонах в один ярус. 8.10. Вантаження та вивантаження котучих вантажів необхідно проводити механізованим або ручним способом. При ручному способі маса однієї одиниці повинна бути не більше 90 кг і транспортуватись по латах покатах або трапах двома робітниками. 8.11. Вантаження і вивантаження вантажів що пилять повинно виконуватись механізованим способом що виключає забруднення повітря в робочій зоні. Перехід працюючих по сипких матеріалах повинен здійснюватись трапами або настилами шириною не менше 0 7 м з поручнями висотою не менше 1 1 м. 8.12. Вантажно-розвантажувальні роботи вантажів у вагони та з вагонів їх транспортування залізничним транспортом повинно виконуватись у відповідності до вимог Правил перевозки грузов МПС СРСР 1983 р. Технических условий погрузки и крепления грузов та НАОП 5.1.11-1.22-90. 8.13. Перевезення вантажів автомобільним транспортом повинно виконуватись у відповідності до Общих правил перевозки грузов автомобильным транспортом затверджених Мiнавтотранспорту РРФСР 30.07.71 р. 8.14. Автомобілі автонавантажувачі електро- та автокари повинні бути з справними гальмами звуковою сигналізацією освітлювальними приладами і пристроями що виключають їх використання сторонніми особами. Водії перелічених транспортних засобів повинні мати посвідчення на право управління ними. 8.15. При перевезенні в кузові штучних вантажів вони повинні бути вкладені і закріплені так щоб виключалася можливість їх зміщення а сипкі вантажі навантажені так щоб виключалась можливість їх розсипання. 8.16. При завантаженні або вивантаженні автомобілів вантажопідіймальними засобами водій не повинен знаходитись в кабіні автомобіля. 8.17. Очищення піднятих кузовів автосамоскидів повинно виконуватись лопатами чи скребками з подовженою ручкою. 8.18. Експлуатація електровізків та електронавантажувачів повинна відповідати вимогам НАОП 1.1.10-1.01-85. 8.19. Рейкові колії самохідних візків повинні бути обладнані тупиковими упорами і кінцевими вимикачами. 8.20. При використанні навантажувачів з вилковими захватами вироби що підіймаються повинні бути укладені на підкладки які забезпечують вільний вхід і вихід вил з-під вантажу. 8.21. Навантажувачі якщо висота вантажу що піднімається більше 2 м повинні бути обладнані металевими огорожами козирками над робочим місцем водія. 9. ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ 9.1. Для захисту працюючих від дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів повинні застосовуватись засоби колективного та індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.011-89. 9.2. З а с о б и к о л е к т и в н о г о з а х и с т у 9.2.1. У виробничих та допоміжних будинках повинні бути створені санітарно-гігієнічні умови для жінок для сушіння та знепилювання спецодягу приміщення для обігрівання робітників кімнати для споживання їжі та відпочинку. 9.2.2. Під осклінням ліхтарів будинків повинні бути встановлені металеві сітки. Ширина сіток для ліхтарів з вертикальним осклінням не повинна перевищувати 0 7 м. При ухильному та горизонтальному оскліннi ширина сіток визначається розрахунком за величиною горизонтальної проекції засклених прольотів. 9.2.3. Відкриті люки колодязі бункери завантажувальні отвори прорізи в підлогах міжповерхових перекриттях або на робочих майданчиках повинні бути огороджені у відповідності до вимог ГОСТ 23407-78 та ГОСТ 12.4.059-89 поручнями висотою не менше 1 м із суцільною металевою обшивкою по низу поручнів на висоту не менше 0 15 м та з додатковою огороджуючою планкою на висоті 0 5 м. 9.2.4. Для працюючих на відкритому повітрі повинні бути обладнані навіси або укриття для захисту від атмосферних опадів. 9.2.5. Системи вентиляції опалення і кондиціювання повітря в комплексі з заходами по зменшенню виділення шкідливих речовин з об'ємно-планувальними та конструктивними рішеннями споруд і приміщень повинні забезпечити необхідні за ГОСТ 12.1.005-88 температуру вологість і швидкість руху повітря. 9.2.6. Забирання зовнішнього повітря притоковими системами вентиляції повинно проводитись на висоті не менше 2 м від поверхні землі. 9.2.7. Температура повітря що поступає на робочі місця відносна вологість і швидкість руху його в холодний і теплий періоди року повинна бути в межах установлених ГОСТ 12.1.005-88 для різних категорій важкості робіт. Температура повітря в приміщеннях для обігрівання працюючих не повинна бути нижче 220С. 9.2.8. Вентиляція опалення і кондиціювання повітря повинні задовольняти вимоги СНиП 2.04.05-85. 9.2.9. Система водопостачання та каналізації підприємства повинна відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85. 9.2.10. Виробничі стічні води підприємства до надходження в зовнішню каналізацію повинні очищатись від шкідливих речовин до встановлених санітарними нормами значень. 9.2.11. Для використання питної води повинні бути фонтанчики. Застосування сирої води для пиття допускається тільки з дозволу санітарної служби. 9.2.12. Температура питної води повинна бути від 8 до 200С. 9.2.13. Природне та штучне освітлення на території підприємства у виробничих і допоміжних спорудах та приміщеннях повинно відповідати вимогам СНиП II-4-79. 9.2.14. Штучне освітлення може застосовуватись двох систем: загальне і комбіноване загальне плюс місцеве . Застосування одного місцевого освітлення забороняється. 9.2.15. На вибухонебезпечних дільницях та в приміщеннях системи електроосвітлення повинні бути у вибухобезпечному виконанні. В приміщеннях з підвищеною небезпекою електричні світильники повинні бути на напругу не вище 36 В в особливо небезпечних   не вище 12 В бункери силоси колодязі камери пропарювання тунелі та ін. . 9.2.16. Засоби колективного захисту від алюмінієвого пилу повинні відповідати вимогам НАОП 1.2.20-1.07-79. 9.3. З а с о б и і н д и в і д у а л ь н о г о з а х и с т у 9.3.1. Для попередження травм голови працюючі повинні носити захисні каски. Перелік професій та посад виробництв для яких носіння касок є обов`язковим наведений в додатку 6. 9.3.2. Робітники зайняті приготуванням жаростійких бетонів повинні бути забезпечені:  спецодягом за ГОСТ 12.4.044-87 та ГОСТ 12.4.045-87;  спецвзуттям та рукавицями за ГОСТ 12.4.103-83;  респiраторами за ГОСТ 12.4.028-76;  окулярами захисними за ГОСТ 12.4.013-85. 9.3.3. При опусканнi в силоси та бункери робітники повинні бути забезпечені:  касками будівельними за ГОСТ 12.4.087-84;  спецодягом за ГОСТ 12.4.044-87 та ГОСТ 12.4.045-87;  респiраторами за ГОСТ 12.4.028-76;  запобіжними поясами за ГОСТ 12.4.089-86;  страхувальними канатами за ГОСТ 12.4.107-82;  окулярами захисними за ГОСТ 12.4.013-85. Крім цього працюючим повинні бути придані засоби сигналізації: сигнальні мотузки переговорні пристрої радiозв`язок. 9.3.4. Працюючі зайняті на зварювальних роботах повинні бути забезпечені спецодягом з вогнестійким просякненням за ГОСТ 12.4.045-87 та щитками за ГОСТ 12.4.035-78. 9.3.5. Працюючі зайняті дробоструминним очищенням та нанесенням покрить повинні бути забезпечені:  спецодягом за ГОСТ 12.4.044-87 та ГОСТ 12.4.045-87;  спецвзуттям за ГОСТ 13385-78;  засобами індивідуального захисту органів дихання за ГОСТ 12.4.034-85;  засобами індивідуального захисту органів слуху за ГОСТ 12.4.051-87;  респiраторами за ГОСТ 12.4.028-76;  килимками діелектричними за ГОСТ 4997-75 при застосуванні електроструму ;  окулярами захисними за ГОСТ 12.4.013-85. 9.3.6. Змащування форм за допомогою пістолета-розпилювача та інших розпилюючих пристроїв повинно виконуватись на спеціально виділених та обладнаних дільницях із застосуванням таких засобів індивідуального захисту:  спецодягу за ГОСТ 12.4.044-87 та ГОСТ 12.4.045-87;  спецвзуття за ГОСТ 12.4.072-79;  респiраторів за ГОСТ 12.4.028-76;  рукавиць гумових за ГОСТ 20010-74;  окулярів захисних за ГОСТ 12.4.013-85. При очищенні форм робітники повинні бути забезпечені:  рукавицями за ГОСТ 12.4.010-75;  спецодягом за ГОСТ 12.4.044-87 та ГОСТ 12.4.045-87;  спецвзуттям за ГОСТ 28507-90. 9.3.7. При виготовленні виробів на полiгонах працюючі повинні бути забезпечені крім того захисними пастами та кремами за ГОСТ 12.4.068-79. 9.3.8. Роботи по ремонту та очищенню камер термообробки бетонних і залізобетонних виробів при температурі повітря в робочій зоні 40-500С повинні виконуватись в спецодязі за ГОСТ 12.4.045-87 та спецвзутті за ГОСТ 12.4.050-78. 9.3.9. Для захисту працюючих від вібрації повинні застосовуватись засоби захисту за ГОСТ 12.4.002-74 та взуття за ГОСТ 12.4.024-76. 9.3.10. Засоби захисту що видаються повинні відповідати вимогам стандартів або технічних умов на них. 9.3.11. Засоби захисту перед видаванням повинні бути перевірені а робітники проiнструктовані з правил користування ними. 9.3.12. Забороняється видавати та використовувати засоби захисту зі строком придатності що минув. 10. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ЯКИЙ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 10.1. Посадові особи і фахівці інші робітники підприємств а також приватні особи що зайняті проектуванням виготовленням монтажем налагодженням ремонтом реконструкцією діагностикою та експлуатацією об'єктів і виконанням робіт обумовлених даними Правилами проходять підготовку і підвищення кваліфікації перевірку знань у порядку передбаченому Типовим положенням про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці. 10.2. Допуск до роботи осіб що у встановленому порядку не пройшли навчання інструктаж і перевірку знань з охорони праці забороняється. 10.3. Працівники зайняті на виконанні робіт з підвищеною небезпекою додаток 7 що обумовлюються даними Правилами та інших роботах передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці. 10.4. Забороняється допуск осіб віком до 18 років до виконання робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці вантажнорозвантажувальних робіт та інших робіт передбачених Переліком важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.5. Такелажні або стропальні роботи під час навантаження і розвантаження вантажів повинні виконуватися особами які пройшли навчання здали іспит і мають посвідчення на право здійснення зазначених робіт. 10.6. До роботи з добавками нітрита натрiю нітрит-нітрат кальцію нітрит-нітрат-хлорид кальцию з пластифікатором адипiновим поташем та нітратом кальцію не допускаються особи з пошкодженим шкіряним покривом. 10.7. Працюючі повинні проходити медичні огляди відповідно до порядку який встановлено Положенням про медичний огляд працівників певних категорій затвердженим наказом МОЗ України. 10.8. Виконання працюючими робіт з підвищеною небезпекою дозволяється при наявності відповідного наряду-допуску. 11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ 11.1. Технологічна оснастка та механізми захоплювачі тяги упори домкрати і т.п. силові форми стенди що сприймають зусилля натягування арматури повинні підлягати контрольній перевірці на статичне навантаження що перевищує максимальне робоче в процесі виробництва на 10 %. Контрольну перевірку слід проводити не рідше одного разу на квартал а також після ремонту або після двохмісячної перерви в роботі. Результати іспитів повинні заноситись до паспорта устаткування. 11.2. Контроль вимірювань параметрів вібрації робочих місць повинен проводитись не рідше одного разу на рік локальної вібрації що передається на руки працюючих не рідше двох разів на рік. Методи вимірювання вібрації повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012-90 і ГОСТ 16519-78. 11.3. Шумові характеристики контролюються не рідше одного разу на рік за методами викладеними в ГОСТ 12.1.026-80 ГОСТ 12.1.050-86 і ГОСТ 23941-79. 11.4. Температура зовнішніх поверхонь машин і устаткування слід вимірювати контактною термопарою під час роботи в установленому режимі по нагріванню з точністю до ± 20С. 11.5. Вимірювання гранично допустимих концентрацій ГДК шкідливих речовин в повітрі робочої зони необхідно виконувати для шкідливих речовин 4 і 3 класів   щоквартально для 2 класу один раз на місяць для 1 класу   не рідше одного разу на 10 днів відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 за методиками МОЗ України. 11.5.1. Вміст цементного пилу в повітрі робочої зони повинен бути не вище 5 мг/м3. 11.5.2. У відділеннях по приготуванню хімічних добавок під час роботи з нітратом натрiю нітрит-нітратом кальцію нітрит-нітрат-хлоридом кальцію та інш. гранично допустима концентрація окислів азоту NО4 і NО2 в перерахунку на NО2 в робочій зоні не повинна перевищувати 5 мг/м3. 11.6. Контроль за станом вентиляції здійснюється за ГОСТ 12.3.018-79 за рівнем освітленості   за ГОСТ 24940-81. 11.7. Контроль за вимогами електробезпеки устаткування проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-84 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.019-79 та ГОСТ 12.1.038-82. 11.8. Пожежовибухобезпечність перевіряється за ГОСТ 12.1.004-94 та ГОСТ 12.1.041-83. 11.9. Контроль за виконанням ергономічних вимог здійснюється за ГОСТ 12.2.049-80. 11.10. Контроль та огляд засобів індивідуального і колективного захисту працюючих повинен виконуватись в строки та у відповідності до вимог встановлених нормативною чи експлуатаційною документацією. 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 12.1. Особи винні в порушенні цих Правил несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну чи кримінальну відповідальність у відповідності до діючого законодавства. 12.2. За безпеку виготовлення а також відповідність об'єкта цим Правилам несе відповідальність підприємство заклад організація незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості що виконує відповідні роботи. 12.3. Керівники підприємств закладів організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством. Додаток 1 Обов`язковий Гранично допустимі концентрації газів та аерозолей в повітрі робочої зони витяг з ГОСТ 12.1.005-88 Найменування речовин ГДК мг/м3 Клас небезпеки Азоту оксиди в розрахунку на NO2 5 0 Вуглеводню оксид 20 0 Алюміній та його сплави в розрахунку на алюміній 2 0 Марганець в розрахунку на MnO2 2 0 Нікель оксид нікелю сульфати та суміші сполук нікелю по Ni 0 05 Заліза окис з домішками марганцю до 3 % 6 0 Заліза окис з домішками фтористих або від 3 до 6 % марганценвих сполук 4 0 Цинку оксид 0 5 Хромати біхромати в розрахунку на CrO3 0 01 Хрому оксид 1 0 Бензол 15 5 Пил цементний 0 5 Додаток 2 Обов`язковий Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот для широкосмугового постійного і непостійного крім імпульсного шуму витяг з ГОСТ 12.1.003-83 Робочі місця Рівні звукового тиску дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами Гц Рівні звуку та еквівалентні рі- 31 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 вні звуку дБ А Постійні робочі місця та робочі зони у виробничих приміщеннях та на території підприємств 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 Додаток 3 Обов`язковий Допустимі значення параметрів локальної вібрації що нормуються витяг з ГОСТ 12.1.012-90 Середньогеометричні Допустимі значення по осях частоти октавних віброприскорення віброшвидкості смуг Гц м/с2 дБ м/с 10-2 дБ 8 1 4 73 2 8 115 16 1 4 73 1 4 109 31 5 2 7 79 1 4 109 63 5 4 85 1 4 109 125 10 7 91 1 4 109 250 21 3 97 1 5 109 500 42 5 103 1 4 109 1000 85 0 109 1.4 109 Коректовані та еквівалентні коректовані значення та їх рівні 2 0 76 2 0 112 Додаток 4 Обов`язковий ФОРМА НАРЯДУ-ДОПУСКУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ назва підприємства організації Затверджено: Керівник підприємства НАРЯД-ДОПУСК на виконання робіт підвищеної небезпеки від 19 р. 1. НАРЯД 1. Відповідальному виконавцю робіт з бригадою у складі робітників виконати такі роботи: найменування робіт місце проведення 2. Необхідні для виконання робіт: матеріали інструмент захисні засоби 3. При підготовці і виконанні робіт забезпечити такі заходи безпеки: перелічуються основні заходи і засоби по забезпеченню безпеки праці 4. Особливі умови 5. Початок роботи о год. хв. 19 р. Завершення роботи о год. хв. 19 р. Режим роботи одно- двох- трьохзмінний 6. Відповідальним керівником робіт призначається посада прізвище ім’я по-батькові підпис 7. Наряд-допуск видав посада прізвище ім’я по-батькові підпис 8. Наряд-допуск прийняв: Відповідальний керівник робіт посада прізвище ім’я по-батькові підпис 9. Заходи по забезпеченню безпеки праці і порядок виконання робіт узгоджені: відповідальна особа діючого підприємства цеху дільниці * посада прізвище ім’я по-батькові підпис II. ДОПУСК 10. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці у відповідності до інструкцій назва інструкції або короткий зміст інструктажу провели: відповідальний керівник робіт дата підпис відповідальна особа діючого підприємства цеху дільниці ** дата підпис 11. Інструктаж пройшли члени бригади: Прізвище ім’я по-батькові Професія розряд Дата Підпис проінструктованого 12. Робоче місце та умови праці перевірені. Заходи безпеки вказані в наряді-допуску забезпечені. Дозволяю приступити до робіт посада прізвище ім’я та по-батькові представника діючого підприємства що допускає до роботи дата підпис ** Відповідальний керівник робіт дата підпис Відповідальний виконавець робіт дата підпис 13. Роботи розпочаті о год. хв. 19 р. Відповідальний керівник робіт дата підпис 14. Роботи завершені робочі місця перевірені матеріали інструмент та інш. прибрані люди виведені. Наряд закрито о год. хв. 19 р. Відповідальний виконавець робіт дата підпис Відповідальна особа діючого підприємства* * дата підпис Примітка. Наряд-допуск заповнюється у двох екземплярах 1-й знаходиться в особи що видала наряд 2-й   у відповідального керівника робіт якщо роботи ведуться на території діючого підприємства наряд-допуск заповнюється в трьох екземплярах 3-й екземпляр видається відповідальній особі діючого підприємства . Додаток 5 Довідковий Групи стійкості до окислення та самозаймання До I групи належить вугілля найбільш стійке до окислення і таке що не самозаймається при зберіганні антрацити ; до II групи   вугілля стійке до окислення та таке що самозаймається в рідких випадках деякі сорти антрацитів та кам`яного вугілля ; до III групи   вугілля середньої стійкості до окислення та самозаймання деякі сорти кам`яного вугілля ; до IV групи   вугілля нестійке з підвищеною активністю до окислення та самозаймання буре вугілля а також суміш вугілля різних груп . Додаток 6 Довідковий Перелік професій та посад виробництв для яких носіння касок є обов`язковим Арматурник Машиніст навивальної та намотувальної машин Машиніст формувального агрегату Машиніст самохідного газорозчинозмішувача Машиніст установки для випробування залізобетонних виробів та конструкцій Монтажник санітарно-технічного устаткування Моторист бетонозмішувальних установок Наладчик устаткування залізобетонного виробництва Оператор установок для теплової обробки бетону Оператор пульта управління устаткуванням залізобетонного виробництва Дробар-розмелювальник Різальник залізобетонних виробів та конструкцій Оброблювальник залізобетонних виробів Збиральник залізобетонних конструкцій Машиніст автомобільних навантажувачів Бункерувальник Лебідочник Машиніст крана кранівник Машиніст вентиляційної і аспiраційної установок Оператор по обслуговуванню пилогазовловлюючих установок Підсобний транспортний робітник Стропальник Транспортувальник Електромонтер по обслуговуванню і ремонту електрообладнання П р и м і т к и 1. Робітникам та інженерно-технічним працівникам які не включені в перелік але виконують роботу аналогічну професіям і посадам передбаченим переліком адміністрація підприємства організації зобов'язана видавати захисні каски. 2. Студентам технікумів і вузів учням профтехучилищ які проходять виробничу практику захисні каски видаються незалежно від виконуваної ними роботи. 3. Працівників управління та інших осіб що тимчасово знаходяться на території підприємства і в цехах адміністрація підприємства повинна забезпечувати черговими захисними касками на весь час перебування в небезпечних умовах. Додаток 7 Довідковий Перелік робіт з підвищеною небезпекою передбачених цими Правилами Роботи по монтажу демонтажу виробничого устаткування. Роботи по ремонту виробничого устаткування. Роботи з перебуванням працюючих в бункерах барабанах сушильних установках газоходах колодязях млинах пилових камерах печах змішувачах силосах фільтрах аспiраційних шахтах резервуарах та інших закритих ємкостях. Роботи на висоті з риштувань та помостів. . Керівник організації-розробника інституту “Київський Будпроект” В.А. Кононенко Керівник робочої групи начальник проектно-технологічного відділу № 1 В.А. Біндюг Виконавці: Начальник відділу стандартизації метрології нормоконтролю і сертифікації В.А. Мороз Інженер С.Г. Батарчук Листок узгодження по проекту ДНАОП 6.1.00-1. . -96 "Правил безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівельної індустрії Управління по нагляду за охороною праці в енергетиці будівництві під час експлуатації підіймальних споруд та котлонагляду Комітету Держнаглядохоронпраці України А.Д. Гапоненко Управління нормативно-правового забезпечення охорони праці Клмітету Держнаглядохоронпраці України Л.А. Мельничук * Надалі в тексті Правила. * Далі по тексту вироби. * Пункт належить заповняти тільки при виконанні будівельно-монтажних робіт на території в цеху на дільниці діючого підприємства. ** Підписується тільки при виконанні будівельно-монтажних робіт на території в цеху на дільниці діючого підприємства. * Підписується тільки при виконанні будівельно-монтажних робіт на території в цеху на дільниці діючого підприємства. ?? ?? ?? ?? 9