Порядок ведення реєстру прав власності на нерухоме майно

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З 28.01.2003 N 7/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 р. за N 67/7388 Про затвердження Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно Відповідно до підпунктів 23 та 301 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року N 1396 із змінами і доповненнями та з метою забезпечення належної діяльності бюро технічної інвентаризації з питань реєстрації прав власності на нерухоме майно Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно що додається. 2. Департаменту цивільного законодавства Завальна І.І. подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" із змінами і доповненнями та довести його до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим обласних Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції. 3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим обласних Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції довести цей наказ до відома районних районних у містах міських міст обласного значення управлінь юстиції нотаріусів та бюро технічної інвентаризації. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Міністерства юстиції України А.П.Зайця. Міністр О.В.Лавринович ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 28.01.2003 N 7/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 р. за N 67/7388 ПОРЯДОК ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно 1. Загальні положення 1.1. Реєстрація прав власності на нерухоме майно здійснюється з метою надання в інтересах юридичних та фізичних осіб інформації про зареєстровані бюро технічної інвентаризації права власності на нерухоме майно або про відсутність зареєстрованих прав. 1.2. У Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно далі - Порядок наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: Реєстр прав власності на нерухоме майно далі - Реєстр прав - єдина комп'ютерна база даних яка забезпечує зберігання інформації про права власності на нерухоме майно її видання та захист від несанкціонованого доступу; держатель Реєстру прав далі - держатель Реєстру прав - Мін'юст України що забезпечує функціонування Реєстру прав здійснює нормативно-методичне забезпечення функціонування Реєстру прав затверджує тарифи за надання витягів з Реєстру прав за користування інформацією Реєстру прав та інші послуги які надаються адміністратором Реєстру прав визначає порядок ведення Реєстру прав; адміністратор Реєстру прав - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту України що здійснює створення Реєстру прав забезпечує його функціонування відповідає за збереження даних та захист від несанкціонованого доступу до Реєстру прав має повний прямий доступ до структури єдиної комп'ютерної бази даних і відповідає за збереження даних у Реєстрі прав захист даних від руйнування; бюро технічної інвентаризації далі - БТІ приймають заяви про внесення записів до Реєстру прав внесення змін до записів скасування записів у Реєстрі прав приймають запити надають витяги з Реєстру прав та виконують інші функції передбачені цим Порядком. У разі припинення виконання своїх функцій БТІ зобов'язане передати всі документи та матеріали пов'язані з виконанням своїх функцій держателю Реєстру прав; реєстратори Реєстру прав - посадові особи БТІ які призначаються керівником БТІ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - номер запису у Реєстрі прав; заява - документ встановленої держателем Реєстру прав форми складений власником власниками або належним чином уповноваженою особою який засвідчує бажання цієї особи осіб внести запис до Реєстру прав внести зміни до запису скасувати запис у Реєстрі прав; внесення запису до Реєстру прав - занесення до єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру прав інформації про право власності на нерухоме майно з присвоєнням їй реєстраційного коду. 1.3. БТІ здійснює реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна що розташовані в межах його зони обслуговування. Зона обслуговування БТІ - це перелік населених пунктів у межах території яких БТІ має здійснювати реєстрацію прав власності на нерухоме майно. Розділ Реєстру прав відкритий одним БТІ може бути змінений закритий лише тим БТІ яким він був відкритий. При ліквідації БТІ або зміні зони обслуговування БТІ права на ведення відповідних розділів Реєстру прав передаються адміністратором Реєстру прав до правонаступника цих прав. Одночасно з передачею прав на розділи Реєстру прав правонаступник отримує відповідні реєстраційні справи. 1.4. Реєстраційний запис у Реєстрі прав далі - запис - сукупність даних про один об'єкт нерухомого майна або про одне право власності які вносяться до Реєстру прав. У Реєстрі прав на кожний об'єкт нерухомого майна право власності на який заявлено вперше відкривається новий розділ Реєстру прав. Розділ Реєстру прав складається з двох частин: перша частина включає запис про об'єкт нерухомого майна друга частина містить записи про права власності на зазначений об'єкт. Кожному розділу Реєстру прав відповідає реєстраційна справа. 2. Внесення запису до Реєстру прав 2.1. Право власності на нерухоме майно реєструється в Реєстрі прав шляхом внесення відповідного запису. Підставою внесення запису до Реєстру прав є заява. 2.2. Для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно власник власники або належним чином уповноважена особа подає заяву встановленої держателем Реєстру прав форми. 2.3. Під час подання заяви про реєстрацію прав власності фізична особа повинна подати документ що посвідчує її особу а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - документ що підтверджує повноваження діяти від імені цих осіб при цьому особа яка представляє особу - нерезидента України подає документи які в разі потреби легалізовані в установленому чинним законодавством України порядку. 2.4. Заява про реєстрацію прав власності подається до БТІ яке здійснює свою діяльність на території тієї зони обслуговування на якій розташований об'єкт нерухомого майна. 2.5. Документи що підтверджують виникнення існування припинення прав власності на нерухоме майно що подаються для реєстрації прав повинні відповідати вимогам установленим законодавством України. 2.6. Тексти документів що подаються на реєстрацію прав мають бути написані розбірливо найменування юридичних осіб - без скорочення та із зазначенням їх місцезнаходження. Прізвища імена по батькові фізичних осіб та їх адреси місця проживання мають бути написані повністю. 2.7. Не підлягають прийманню на реєстрацію прав власності ті документи які мають підчищення або приписки закреслені слова та інші не обумовлені в них виправлення документи заповнені олівцем а також документи з такими виправленнями та пошкодженнями що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. 2.8. Реєстрація заяв про реєстрацію прав власності на нерухоме майно проводиться в порядку їх надходження. 2.9. Заява про реєстрацію прав власності на нерухоме майно може бути відкликана заявником заявниками у будь-який момент до прийняття реєстратором рішення щодо цієї заяви. Відкликання заяви про реєстрацію прав власності на нерухоме майно здійснюється шляхом подання заявником заявниками письмового клопотання встановленої держателем Реєстру прав форми про відкликання заяви. 2.10. До заяви додається документ про внесення плати за отримання відповідного витягу. 2.11. Реєстратору забороняється вимагати подання додаткової інформації що не зазначена в пункті 2.5 цього Порядку а також вимагати нотаріального посвідчення заяви. 2.12. Реєстратор відмовляє у внесенні запису до Реєстру прав якщо: відсутній документ про внесення плати; плату внесено не в повному обсязі; у заяві відсутні неповністю або нечітко визначені відомості зазначені у підпунктах 2.5 2.6 цього Порядку; заявник не подав паспорта або іншого документа що посвідчує його особу довіреності у разі потреби . 2.13. Відмова у внесенні запису надається у письмовій формі з зазначенням причин відмови. 3. Прийняття рішення реєстратором та внесення записів до Реєстру прав 3.1. З моменту подання заяви до БТІ розпочинається розгляд реєстратором заяви та доданих до неї документів. Реєстратор: установлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на об'єкт нерухомості інших підстав для відмови в реєстрації прав; перевіряє угоди які відповідно до чинного законодавства України не були нотаріально посвідчені; приймає рішення про реєстрацію прав власності чи про відмову в реєстрації прав власності; видає витяги з Реєстру прав або відмовляє у наданні таких витягів. У своїх діях реєстратор керується виключно чинним законодавством України. 3.1.1. Пошук інформації в Реєстрі прав здійснюється у таких випадках: перед реєстрацією об'єкта щоб упевнитись у відсутності запису про реєстрацію даного об'єкта ; перед реєстрацією права власності щоб упевнитись що об'єкт нерухомого майна вже зареєстрований ; перед виконанням операції виправлення редагування у разі скасування запису в Реєстрі прав ; перед операцією внесення змін до запису про технічні характеристики об'єкта нерухомого майна; перед формуванням відповідних витягів з Реєстру прав або інформаційної довідки. 3.1.2. Пошук об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав здійснюється: за реєстраційним номером нерухомого майна; або за адресою та типом нерухомого майна. Адреса нерухомого майна є ідентифікатором об'єкта нерухомого майна і складається з: назви регіону область Автономна Республіка Крим міста Київ та Севастополь; назви району для міст районного значення та селищ міського типу ; назви населеного пункту; адреси в межах населеного пункту. У Реєстрі прав використовуються три види адрес у межах населеного пункту: адреса яка складається з назви вулиці номера будинку номера корпусу та номера квартири; адреса яка складається з назви іменованого об'єкта та/або назви вулиці номера об'єкта та номера частини об'єкта; адреса яка складається з назви іменованого об'єкта назви вулиці в складі об'єкта номера об'єкта або номера будинку. 3.1.3. Пошук запису про право власності на нерухоме майно фізичної особи - громадянина України здійснюється за ідентифікаційним номером особи в Державному реєстрі прав фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або за прізвищем ім'ям по батькові за даними документа що посвідчує особу крім осіб які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи . 3.1.4. Пошук запису про право власності фізичної особи яка не є громадянином України а також особи яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляє про це відповідні державні органи здійснюється за їх прізвищем ім'ям по батькові. 3.1.5. Пошук запису про право власності юридичної особи - резидента України здійснюється за кодом юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ЄДРПОУ або за назвою юридичної особи: спочатку до поля пошуку вноситься назва зазначена в лапках а потім уноситься назва виду юридичної особи. 3.1.6. Пошук запису про право власності юридичної особи - нерезидента України здійснюється за його назвою в такому порядку: спочатку вноситься назва зазначена в лапках а потім уноситься назва виду юридичної особи. 3.1.7. Параметри запиту до Реєстру прав за якими здійснюється пошук прізвище ім'я по батькові фізичної особи назва юридичної особи адреса об'єкта нерухомого майна тощо повинні вноситись виключно державною українською мовою. Реєстр не підтримує двомовних запитів. 3.1.8. Якщо фізична особа має складне ім'я іноземного неслов'янського походження усе це ім'я вноситься в поле "ІМ'Я". 3.2. Реєстрація прав власності здійснюється у порядку визначеному Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно що затверджується держателем Реєстру прав. 3.3. При виявленні помилок у витягу заявник може звернутися до реєстратора з заявою про внесення змін до запису в Реєстрі прав. Виправлення помилок здійснюється безоплатно. Реєстратор вилучає у заявника витяг що містить помилку та видає новий витяг. При цьому реєстратор складає акт про зіпсуття бланків у відповідності до Положення про порядок постачання зберігання обліку та звітності витрачання спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 вересня 2002 року N 85/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2002 року за N 774/7062. 4. Порядок внесення даних до Реєстру прав 4.1. Для здійснення реєстрації об'єкта нерухомого майна до Реєстру прав необхідно внести таку інформацію про: тип та призначення нерухомого майна; адресу нерухомого майна; загальну площу об'єкта нерухомого майна; площу земельної ділянки; вартість нерухомого майна; дату рішення про реєстрацію об'єкта нерухомого майна; прізвище ім'я по батькові реєстратора. До Реєстру прав може вноситися додаткова інформація про об'єкт нерухомого майна а саме про: розмір житлової площі; площу та вартість самовільної забудови; відсоток зносу об'єкта нерухомого майна; технічний опис об'єкта нерухомого майна; відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна; інші додаткові відомості щодо об'єкта нерухомого майна. 4.2. Адреса об'єкта нерухомого майна вноситься до Реєстру прав у відповідності до вимог викладених у Порядку. 4.3. Відомості про кожну складову частину об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав повинні містити таку інформацію про: ідентифікаційну ознаку та назву складової частини об'єкта; загальну та у разі наявності житлову площу частини; вартість; технічний опис складової частини об'єкта; додаткові відомості щодо складової частини об'єкта. 4.4. Для реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна до Реєстру прав вноситься така інформація про кожного власника: підстава виникнення права власності цього власника; тип власника фізична особа - громадянин України; фізична особа яка не є громадянином України; юридична особа - резидент юридична особа - нерезидент ; для фізичної особи - громадянина України обов'язкові для внесення: ідентифікаційний номер особи в Державному реєстрі прав фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів крім осіб які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи ; прізвище ім'я по батькові та необов'язкові - дані документа що посвідчує особу адреса місце проживання дата та місце народження; для фізичної особи яка не є громадянином України обов'язкові для внесення: прізвище ім'я по батькові та необов'язкові - дані документа що посвідчує особу адреса місце проживання ; для юридичної особи - резидента України обов'язкові для внесення: код за ЄДРПОУ назва юридичної особи та необов'язкові - адреса місцезнаходження юридичної особи; для юридичної особи - нерезидента України обов'язкові для внесення: назва юридичної особи та необов'язкові - адреса місцезнаходження юридичної особи; розмір частки право на яку реєструється; дата рішення про реєстрацію права власності; прізвище ім'я по батькові реєстратора; додаткові відомості про власника уносяться в разі потреби; зазначити певну суттєву інформацію пов'язану з реєстрацією права власності . 4.5. Для реєстрації підстави виникнення права власності до Реєстру прав вносяться такі відомості: тип документа; дата видачі документа; номер документа; назва органу який видав документ; додаткові відомості щодо документа який є підставою виникнення права власності. 4.6. Перед реєстрацією переходу права власності необхідно здійснити пошук відповідного розділу Реєстру прав згідно з цим Порядком. За результатами пошуку знаходяться об'єкт нерухомого майна та перелік прав власності на нього. Реєстрація переходу права власності здійснюється в два етапи. На першому етапі вносяться відомості про частку об'єкта яка залишилась у попереднього власника після переходу права власності як окремий випадок - частка об'єкта відчужується повністю . На другому етапі вносяться відомості про частку об'єкта якою володіє новий власник після переходу права власності у разі необхідності створюється новий запис про право власності . 4.7. При виявленні помилок у записі реєстратор зобов'язаний внести зміни до запису або скасувати помилково зроблений запис. При внесенні змін до запису змінюються лише окремі значення запису. Операція скасування полягає в анулюванні відповідного запису в цілому. Скасування запису виконується в такій послідовності: спочатку скасовуються записи про права власності на даний об'єкт а потім - у разі необхідності скасовується запис про об'єкт. Скасований запис не може бути поновлений. Після здійснення скасування запису реєстратор створює новий запис і проводить нове внесення реєстраційної інформації. 4.8. Розділ Реєстру прав можна закрити. Закриття розділу виконується в таких випадках: при знищенні об'єкта нерухомого майна; при поділі об'єкта; при об'єднанні об'єктів. 4.9. При закритті розділу до Реєстру прав вноситься така інформація: дата прийняття рішення про закриття розділу; прізвище ім'я по батькові реєстратора; додаткові відомості щодо закриття розділу. Закриття розділу Реєстру прав виконується в такій послідовності: спочатку закриваються записи про права власності на даний об'єкт а потім закривається запис про об'єкт. 4.10. Закритий розділ може бути відкритий знову. Повторне відкриття розділу відбувається шляхом скасування рішення про закриття розділу. При повторному відкритті розділу до Реєстру прав вноситься така інформація: дата прийняття рішення про повторне відкриття розділу; прізвище ім'я по батькові реєстратора; додаткові відомості щодо повторного відкриття розділу. 4.11. Уносити до Реєстру прав відомості за якими потім здійснюється пошук інформації необхідно з урахуванням вимог пунктів 3.1.1-3.1.8 цього Порядку. Порядок надання інформації з Реєстру прав 5.1. У Реєстрі прав передбачено формування таких документів: витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно; витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно; інформаційної довідки; свідоцтва про право власності у разі необхідності . 5.2. Після реєстрації права власності реєстратор повинен надати витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно. Витяг про реєстрацію права власності є невід'ємною частиною документів що підтверджують право власності. Витяг видається власнику або уповноваженій ним особі. Для формування витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно реєстратор повинен унести до Реєстру прав серію та номер спеціального бланка на якому цей витяг буде надрукований. 5.3. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно видається на письмовий запит власника об'єкта нерухомого майна його спадкоємців правонаступників юридичної особи та належним чином уповноважених осіб. Перед видачею витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно об'єкт нерухомого майна та права на нього повинні бути зареєстровані в Реєстрі прав. Для формування витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно необхідно внести такі відомості: прізвище ім'я по батькові заявника заявників ; дата рішення про надання витягу; прізвище ім'я по батькові реєстратора; серія та номер спеціального бланка. 5.4. Для формування свідоцтва про право власності до Реєстру прав необхідно внести такі відомості: назва об'єкта нерухомого майна; місце видачі свідоцтва про право власності; дата видачі свідоцтва про право власності; назва органу який видав свідоцтво; адреса місцезнаходження об'єкта нерухомого майна; відомості про власника власників ; форма власності; частка власності; дата прийняття рішення; прізвище ім'я по батькові керівника органу який прийняв рішення. 5.5. Витяги і свідоцтва готуються з використанням спеціальних бланків зразок та опис яких затверджений наказом Міністерства юстиції України від 20 червня 2002 року N 55/5 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 червня 2002 року за N 519/6807. 5.6. Постачання зберігання облік та звітність витрачання спеціальних бланків здійснюються у відповідності до Положення про порядок постачання зберігання обліку та звітності витрачання спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20.09.2002 N 85/5. 5.7. У Реєстрі прав формуються інформаційні довідки двох видів. Перший вид інформаційної довідки формується за ідентифікаційним номером та/або прізвищем ім'ям по батькові фізичної або кодом ЄДРПОУ та/або назвою юридичної особи. Довідка першого виду містить відомості про всі об'єкти власником яких є особа що зазначена в запиті та про права власності які зареєстровані в Реєстрі прав. Другий вид інформаційної довідки формується за адресою об'єкта нерухомого майна. Довідка другого виду містить відомості про перехід прав власності на даний об'єкт нерухомого майна. Формування запитів для отримання інформаційних довідок здійснюється з дотриманням вимог що викладені в цьому Порядку. 6. Порядок ведення словників Реєстру прав 6.1. З метою забезпечення єдиного порядку внесення та пошуку інформації в Реєстрі прав створені такі словники: адміністративно-територіального устрою; вулиць населених пунктів; іменованих об'єктів; підприємств бюро технічної інвентаризації; типів та призначень нерухомого майна. 6.2. Словник адміністративно-територіального устрою базується на Класифікаторі об'єктів адміністративно-територіального устрою України затвердженому наказом Державного комітету статистики України від 9 грудня 1997 року N 78 v0078202-97 . Словник містить назви областей назви підпорядкованих ним міст та районів міст районного значення селищ міського типу сіл. Поповнення та внесення змін до цього словника здійснює адміністратор Реєстру прав. 6.3. Словник вулиць населених пунктів створюється на базі офіційної інформації. Словник містить назви вулиць в тому числі перейменованих кожного населеного пункту України. Поповнення та внесення змін до цього словника здійснює адміністратор Реєстру прав. 6.3.1. Типи вулиць які використовуються часто зведені до довідника. До довідника включено такі типи: вулиця провулок проспект бульвар площа інший. Вулиці вносяться до словника таким чином: спочатку вказується один із типів що зазначені в довіднику а потім уноситься назва. 6.3.2. Вулиці типи яких використовуються рідко шлях майдан тощо уносяться до словника таким чином: спочатку в довіднику указується тип "інший" а потім уносяться назва вулиці та її тип. 6.3.3. Назви вулиць які складаються з імені та прізвища уносяться до словника таким чином: спочатку зазначається прізвище а потім - ім'я. 6.3.4. Назви вулиць які складаються із звання та прізвища уносяться до словника таким чином: спочатку зазначається прізвище а потім - звання. 6.3.5. Назви вулиць які походять від псевдонімів уносяться до словника в звичайному порядку. 6.3.6. Деякі вулиці через неоднозначність перекладу з російської мови на українську мають декілька чинних назв. Щоб забезпечити рівноправність застосування двох чинних назв певної вулиці необхідно в словнику між цими назвами встановити відношення взаємної відповідності синонімії . 6.3.7. Механізм синонімії не слід застосовувати при перейменуваннях вулиць. Для внесення до словника відомостей про перейменування вулиць слід використовувати спеціальну функціональну можливість Реєстру прав що гарантує наявність у словнику однієї чинної назви - нової назви вулиці при цьому в словнику стара назва вулиці залишається з поміткою "перейменовано" та забезпечується зв'язок між старою та новою назвами вулиці . 6.4. Словник іменованих об'єктів створюється на базі відповідної інформації. Словник містить назви гаражних підприємств і садових товариств із зазначенням їх кодів за ЄДРПОУ та посиланням на територію що зазначена в Класифікаторі об'єктів адміністративно-територіального устрою України. Користування словником здійснюється таким чином: спочатку вноситься або вибирається назва що зазначена в лапках а потім уноситься тип іменованого об'єкта. Поповнення та внесення змін до цього словника здійснює адміністратор Реєстру прав. 6.5. Словник підприємств бюро технічної інвентаризації створюється на основі офіційних повідомлень відповідних БТІ. Словник містить назви БТІ їх адреси місцезнаходження прізвища ім'я по батькові реєстраторів прізвища ім'я по батькові керівників та зони обслуговування. Поповнення та внесення змін до цього словника здійснює адміністратор Реєстру прав. 6.6. Словник типів та призначень нерухомого майна містить основні найбільш розповсюджені типи об'єктів нерухомого майна. Словник призначений для уніфікації та систематизації відомостей про зареєстровані об'єкти та права на них. Директор Департаменту цивільного законодавства І.І.Завальна