НПАОП 93.0-1.07-97

НПАОП 93.0-1.07-97 Правила охорони праці для перукарень

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦI Д Е Р Ж А В Н И Й НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI НПАОП 93.0-1.07-97 ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI ДЛЯ ПЕРУКАРЕНЬ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.05.97 №143 П Е Р Е Д М О В А 1. Розроблено: Українським науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом побутового обслуговування Розробники: О.Ю.Iльяшук відповідальний виконавець В.В.Корзенков зав.відділом Л.А.Мельничук консультант 2. Внесено на розгляд та затвердження: Українським союзом об'єднань підприємств і організацій побутового обслуговування населення 3. Введено вперше З М I С Т стор. 1. Галузь застосування 1 2. Нормативні посилання 1 3. Загальні положення 2 4. Вимоги до улаштування та утримання території підприємства будівель приміщень та споруд 3 4.1. Територія підприємства 3 4.2. Виробничі та допоміжні приміщення 3 4.3. Складські приміщення 3 4.4. Санітарно-побутові приміщення 4 4.5. Санітарні вимоги до утримування приміщень перукарень 4 4.6. Водопостачання та каналізація 5 5. Вимоги до технологічних процесів та обладнання 5 5.1. Загальні вимоги до технологічних процесів 5 5.2. Вимоги до розміщення обладнання та організації робочих місць 6 6. Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки 6 6.1. Електробезпека 6 7. Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях перукарень 8 7.1. Мікроклімат виробничих приміщень 8 7.2. Опалення та вентиляція 8 7.3. Освітлення 9 8. Пожежна безпека 9 9. Вимоги до засобів захисту працюючих 11 10. Санітарія та гігієна праці 11 Додаток Норми видачі спецодягу та спецвзуття для працівників перукарень 14 ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI ДЛЯ ПЕРУКАРЕНЬ Дата введення 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення належного рівня організації робіт по охороні праці в перукарнях. Ці Правила поширюються на всі підприємства України незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування які виконують перукарські послуги. З введенням в дію цих Правил вважати такими що не застосовуються на території України Правила техники безопасности и производственной санитарии для парикмахерских системы Минбыта УССР затверджені наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від 10.10.1986 р. N 305. 2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ В цих Правилах даються посилання на такі нормативні документи: Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования номенклатура видов защиты. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление зануление. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах установах і організаціях затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. N 623 та зміни до нього затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.84 р. N 92. ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 р. N 94. ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р.N 123. ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень N 4088-86 затверджені в 1986 р. Мінохорон здоров'я СРСР. ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій затверджене наказом МОЗ від 31.03.94 р. N 45. НАОП 1.1.10-1.01.85 Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок затверджені Міненерго СРСР ЦК галузевої профспілки 10.09.85 р. СНиП П-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Нормы проектирования. М.Стройиздат 1981 г. СНиП П-4-79 Естественное и искуственное освещение. Светотехника 1979 г. N 10. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.05-86 Отопление вентиляция и кондиционирование. СНиП П-34-75 Горячее водоснабжение. СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения. М.Стройиздат 1976 г. СНиП 2.09.02-85 Производственные здания. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания. Правила пожежної безпеки в Україні затвержджені Пожнаглядом України 14.06.95 р. введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 р. N 400. Правила безопасности в газовом хозяйстве. Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. N 30 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 р. за N 95/304. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН 245-71 М. Стройиздат. 1972. Нормы технологического проектирования парикмахерских. М. Гипробытпром 1980. Временные санитарные требования к устройству оборудованию и содержанию педикюрных кабинетов. 3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Особи винні в порушенні норм з охорони праці несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством. 3.2. В основу Правил покладені вимоги державних стандартів Системи стандартів безпеки праці ССБП і завдання щодо їх упровадження. 3.3. Усі нормативно-технічні документи і інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії що видаються і діють на підприємствах повинні відповідати вимогам цих Правил. 3.4. Працівники що працюють у перукарнях повинні: - пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій; - пройти інструктаж і навчання безпечним методам роботи і перевірку знань відповідно до Типового положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці; - знати правила гасіння вогню і вміти застосовувати перші засоби гасіння пожежі. 3.5. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік. Посадові особи відповідно до Переліку посад посадових осіб які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки згідно з наказом керівника підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Повторна перевірка знань провадиться в усіх випадках порушення цих Правил і при переході на іншу роботу. 3.6. Розслідування аварій і нещасних випадків провадиться у порядку встановленному Положенням про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях. 3.7. Усі підприємства забезпечуються аптечкою що містить у собі набір необхідних засобів для надання першої медичної допомоги. 3.8. У разі нещасного випадку потерпілому негайно надається перша медична допомога. 4. ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРIЇ ПIДПРИЄМСТВА БУДIВЕЛЬ ПРИМIЩЕНЬ ТА СПОРУД 4.1. Територія підприємства 4.1.1. Перукарні розміщуються у будівлях суспільних і торгівельних центрів будинках побутових послуг міського і сільського типу комплексних приймальних пунктах вокзалах лазнях на перших поверхах житлових будинків а також в окремо споруджених будівлях. При розміщенні в житловому будинку перукарня повинна мати ізольований вхід. 4.1.2. Прилегла до перукарні територія повинна задовільняти вимогам Санитарных норм проектирования промышленных предприятий а також правилам пожежної безпеки. 4.2. Виробничі та допоміжні приміщення 4.2.1. Виробничі та допоміжні приміщення перукарень повинні відповідати вимогам СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий та СНиП П-80-75 Предприятия бытового обслуживания населения. 4.2.2. Площа приміщень для перукарень визначається відповідно до СНиП П-80-75 та Нормами технологического проектирования парикмахерских. 4.2.3. Використовування робочих залів перукарень для інших видів обслуговування не дозволяється. 4.2.4. Перукарні на одне-два робочих місця допускається влаштовувати в одній кімнаті площа якої 15-25 кв.м з виділенням підсобного відсіку легкою перегородкою заввишки 1 8 - 2 0 м. У перукарнях на 5 робочих місць допускається суміщувати вестибюль з гардеробом та залом очікування. 4.2.5. У перукарнях з кількістю місць більше 5 обладнуються два зовнішних входи для відвідувачів та службовий. 4.3. Складські приміщення 4.3.1. Складські приміщення ізолюються від виробничого приміщення а також повинні відповідати вимогам пожежної безпеки. 4.3.2. Складські приміщення обладнуються стелажами для зберігання матеріалів та шафами для зберігання легкозаймистих рідин та матеріалів. 4.3.3. Отримані матеріали необхідно зберігати тільки в коморах що відповідають протипожежним вимогам. Зберігання матеріалів поза коморою забороняється. 4.3.4. У складських приміщеннях необхідно забезпечити вільний підхід до кожної речі. 4.3.5. Хімічні матеріали необхідно зберігати у справній щільно закритій тарі яка має міцно приклеєну етикетку що вміщує назву матеріалів. Зберігання хімікатів та розчинів у відкритому вигляді та в тарі без надпису забороняється. 4.3.6. Хімічні матеріали в скляній тарі слід зберігати в кошиках або ящиках 30 % пергідроль - в товстостінних посудинах з скла або поліетилену. 4.3.7. Хімікати слід зберігати за принципом однорідності за їхніми фізично-хімічними та пожежонебезпечними властивостями. 4.3.8. Двері складських приміщень повинні відчинятися назовні. Захаращувати вихід зі складу забороняється. 4.3.9. Відстань від світильників до хімікатів в складських приміщеннях необхідно робити 0 5 м і більше. Світильники потрібно обладнати скляними захисними ковпаками. 4.3.10. Перукарні де відсутні спеціальні комори легкозаймисті рідини зберігають у металевій ємності. 4.3.11. Склад та його територія утримується в чистоті та порядку. Звільнена тара та упаковочні матеріали вивозяться зі складу. 4.3.12. У приміщенні складу забороняється: палити користуватися відкритим вогнем та використовувати для обігрівання електроприлади з відкритими нагрівальними елементами. 4.3.13. Для обезструмлювання електромережі складу передбачено вимикач який розміщений у ящику що закривається. Ящик розміщується поза приміщенням складу. Завідуючий складом перед закінченням роботи проводить обхід всіх складських приміщень переконавшись в пожежній безпеці обезструмлює електромережу та зачиняє склад. 4.3.14. На місці яке добре видно вивішується інструкція з правил зберігання та поводження з хімікатами. 4.4. Санітарно-побутові приміщення 4.4.1. Загальні вимоги. В перукарнях санітарно-побутові приміщення та пристрої передбачаються у складі що визначено СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" та "Нормы технологического проектирования парикмахерских". Використання санітарно-побутових приміщень не за призначенням забороняється. Санітарно-побутові приміщення утримуються в чистоті та періодично підлягають дезинфекції в терміни що узгоджуються з органами санітарного нагляду. 4.5. Санітарні вимоги до утримування приміщень перукарень 4.5.1. Стіни та стелі усіх приміщень повинні бути гладкими рівними зручними для очищення. 4.5.2. В залах чекання робочих залах допоміжних приміщеннях для застелення підлог використовують лінолеум релін та інші матеріали допускаються паркетні або дощані підлоги які мають бути добре прошпакльовані та пофарбовані. У душових убиральнях та в коморах для використаної білизни підлоги з метлахської плитки. Використання інших матеріалів для покриття підлоги можливе тільки з дозволу органів санітарного нагляду. Стіни та підлоги приміщення для миття голови повинні мати гідроізоляцію. 4.5.3. В усіх приміщеннях перукарні кожний день до початку роботи або після її закінчення провадиться ретельне вологе прибиранння впродовж робочого дня провадиться поточне прибирання а один раз на місяць перукарня зачиняється на одну зміну на "санітарний день". Для дезинфекції при прибиранні перукарні використовується 0 5 % освітлений розчин хлорного вапна. 4.5.4. Острижене волосся збирають у лантухи з крафпаперу та складають у допоміжне приміщення. Після закінчення робочого дня волосся та інші відходи виносять у контейнер для сміття. 4.5.5. Робітники по прибиранню виробничих приміщень забезпечуються усім необхідним пилососом содою формаліном миючими засобами . Для зберігання реманенту призначеного для прибирання виділяється окрема комора або шафа. Не менше одного разу на три місяці у перукарні провадиться генеральне прибирання усіх примішень перукарні перевірка та усунення несправностей освітлювальної опалювальної та інших систем а також невеликий ремонт внутрішньої частини приміщень та інші роботи. Адміністрація заздалегідь складає план роботи. 4.5.6. Під час проведення генерального прибирання та санітарного дня у приміщеннях обмітається порох з стін та стель миються світильники та плафони настінних світильників радіатори опалення вікна та двері. Умивальні раковини у виробничому та допоміжному приміщеннях ретельно чистять миють та дезинфікують 0 5 % розчином хлораміну; стіни та підлоги убиральні дезинфікуються освітленим розчином хлорного вапна. Бачки для використаної білизни миються наводиться порядок у індивідуальних шафах та тумбочках перукарів. Під час прибирання приміщення перукарні провітрюється. 4.6. Водопостачання та каналізація 4.6.1. Водопостачання та каналізація перукарень повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий та СНиП П-34-76 Горячее водоснабжение. 4.6.2. Улаштування водопроводу і каналізації у виробничих допоміжних та санітарно-побутових приміщеннях підприємств необхідно передбачити для постачання води на виробничі 6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННI РОБIТ господарчопитні потреби та пожежотушіння а також для відведення ПIДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ стічних вод. 4.6.3. Для забезпечення підприємств гарячою водою передбачаються системи централізованого або місцевого гарячого водопостачання. 4.6.4. Вода яка подається на господарчо-питні потреби повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. 5. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГIЧНИХ ПРОЦЕСIВ ТА ОБЛАДНАННЯ 5.1. Загальні вимоги до технологічних процесів 5.1.1. Проектування та проведення технологічних процесів повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования. 5.1.2. Відкрите зберігання хімічних матеріалів забороняється. Хімікати необхідно зберігати у поліетиленовій скляній фарфоровій посудині з пробками або кришками що щільно закриваються. На всіх посудинах з хімікатами повинні бути чітко написані етикетки при зберіганні токсичних і отруйних речовин написи виконують червоною фарбою. 5.1.3. Перед початком роботи з шкідливими речовинами руки необхідно змастити кремом або іншими засобами що запобігають впливу шкідливих речовин на шкіру рук. 5.1.4. При застосуванні шкідливих речовин необхідно дотримувати особливу обережність остерігатись потрапляння їх на руки обличчя і особливо в очі. 5.1.5. При виконанні хімічної завивки перукар повинен користуватися гумовими рукавичками. 5.1.6. Необхідно слідкувати за тим щоб підлога не була слизькою. Всі пролиті на підлогу рідини масла емульсії тощо слід ретельно витерти. 5.2. Вимоги до розміщення обладнання та організації робочих місць. 5.2.1. Обладнання перукарень розміщують відповідно до Норм технологического проектирования парикмахерских. Установка додаткового обладнання не передбаченого проектом дозволяється тільки з дозволу технічної та санітарної інспекції. 5.2.2. При встановленні обладнання необхідно дотримуватись таких мінімальних відстаней: - між паралельними рядами туалетів задніми стінками розміщенними фронтами один проти одного - 4 5 м; - між рядами туалетів задніми стінками розміщенними один за другим - 2 5 м; - від крісел з сушуарами до робочих місць - 1 5 м; - між фронтами крісел з сушуарами - 2 0 м. 5.2.3. Відстань між кріслами туалетів по осі - 1 8 м від крайнього крісла до стіни - 0 7 м. 5.2.4. Апарати для сушіння волосся можливо розміщувати в робочому залі на відстані 1 65 м і більше від перукарських туалетів. Кількість їх в жіночому залі може складати два апарати на одне робоче місце а в чоловічому залі - один апарат на два робочих місця. 5.2.5. Педикюрний та манікюрний кабінети розміщуються в окремому спеціально обладнаному приміщенні. 6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННI РОБIТ ПIДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 6.1. Електробезпека 6.1.1. Електропостачання перукарень по ступені забезпечення надійності належить до 2 - 3 категорії з обладнанням електроживлення з напругою 380/220 В . 6.1.2. Улаштування експлуатацію і ремонт електротехнічних установок та мереж переносних електроапаратів та єлектроінструментів необхідно здійснювати згідно з Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок та ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования. 6.1.3. До роботи з електроапаратурою та електроінструментом допускаються особи які пройшли інструктаж та навчання безпечним методам праці перевірку знань правил безпеки та інструкції у відповідності до посади. 6.1.4. Електроапаратура та електроінструмент повинні відповідати слідуючим основним вимогам. 6.1.4.1. Електроінструмент з металевим корпусом на напругу вищою за 36 В обладнується спеціальним зажимом для приєднання заземлюючого провода з розпізнавальним знаком "З" або "Земля". 6.1.4.2. Електроінструмент що має на штепсельному з'єднанні додатковий заземлюючий контакт підключається до відповідних розеток. 6.1.5. Контролювати зберігання та справність електроінструменту та переносних електричних освітлювачів повинна особа яка має спеціальне уповноваження. 6.1.6. Перевірка стану ізоляції проводів заземлюючої жили електроінструменту переносних електричних світильників а також ізоляції понижуючих трансформаторів та перетворювачів частоти провадиться мегаомметром не менше ніж 1 раз на місяць особою з кваліфікаційною групою не нижчою за третю. 6.1.7. Електроінструмент переносні електросвітильники та інші електроприлади перевіряються зовнішнім оглядом звертається увага на справність заземлення та ізоляції проводів відсутність оголених струмопровідних частин та відповідність інструмента до умов роботи. 6.1.8. Зіткнення проводів з вологими та масляними речами забороняється. При виявленні будь-яких несправностей робота з електроінструментом або переносними електричними світильниками негайно припиняється. 6.1.9. При припиненні подачі струму під час роботи з електроінструментом або під час перерви електроінструмент необхідно відключати від електромережі. 6.1.10. Особам які користуються електроінструментом забороняється: - передавати електроінструмент іншим особам; - розбирати електроінструмент і провадити ремонт; - триматися за провід електроінструмента або торкатися до ріжучої його частини. 6.1.11. Для забезпечення безпеки осіб що експлуатують електроустановки сушуари необхідно: - навчати основам безпеки всіх працюючих; - на робочих місцях мати інструкцію по експлуатації електроустановок; - підтримувати в справному стані опір ізоляції електропроводів а також здійснювати надійне приєднання електроінструменту до захисного заземлення. Випробування проводять у терміни встановлені Правилами технічної експлуатації; - установлювати сушуари так щоб клієнт не міг доторкнутися до всіх оточуючих металевих деталей в тому числі до труб системи опалення каналізації тощо які мають зв'язок із землею; - під ногами повинні знаходитись ізолюючі підставки; - здійснювати контроль за станом та параметрами захисного заземлення в терміни встановлені Правилами технічної експлуатації; - назначити осіб які відповідають за експлуатацію сушуарів. 6.1.12. Для розміщення ввідно-розподільчого пристрою необхідно обладнати ізольоване приміщення - електрощитову або закритий електрощит. Усі приміщення обладнують автоматичною пожежною сигналізацією. 7. УМОВИ ПРАЦI ПРАЦЮЮЧИХ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМIЩЕННЯХ ПЕРУКАРЕНЬ 7.1. Мікроклімат виробничих приміщень 7.1.1. Мікроклімат у виробничих приміщеннях перукарень повинен відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень N 4088-86. 7.2. Опалення та вентиляція 7.2.1. Виробничі і допоміжні приміщення необхідно обладнувати системами опалення та вентиляції які забезпечують рівномірну температуру і стан повітряного середовища в відповідності до вимог СНиП 2.04.01-85 Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха та ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Обшие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". 7.2.2. До експлуатації допускаються тільки ті вентиляційні системи які повністю пройшли предпускові іспити прийняті комісією мають інструкцію з експлуатації та відповідають ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. 7.2.3. Приміщення для вентиляційного обладнання повинні зачинятися а на дверях вивішуються таблички з надписами які забороняють вхід стороннім особам. Зберігати в цих приміщеннях матеріали інструменти та інші сторонні речі а також використовувати ці приміщення не за призначенням забороняється. 7.2.4. Відповідальність за експлуатацію вентиляційних установок та їх справний стан несе завідуючий перукарнею. Контроль за роботою вентиляції її вмикання та вимикання здійснюють бригади у відповідності з розпорядженням завідуючого перукарнею. 7.2.5. До обслуговування вентиляційних систем допускаються особи які мають відповідну кваліфікацію та пройшли інструктаж з техніки безпеки. 7.2.6. Шум від роботи вентиляційних установок у приміщеннях перукарень не повинен перевищувати граничних рівнів встановлених ГОСТ 12.1.003-76 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности". 7.2.7. На вікнах усіх приміщень перукарні встановлюють фрамуги що відчиняються. Їх площа не повинна бути меншою ніж 1/6 площі вікна. Фрамуги повинні мати зручні пристосування для відчинення та зачинення. 7.2.8. У перукарнях на 3 робочих місця допускається природна вентиляція через кватирки та фрамуги у перукарнях на 10 робочих місць - механічна витяжна вентиляція з неорганізованим надходженням припливно повітря. 7.2.9. При появі ударів або вібрації вентиляційне обладнання необхідно вимкнути. При виникненні пожежі а також щоб запобігти її розповсюдженню вентиляційну систему треба відключити. 7.2.10. Камери циклонів та повітроводи слід періодично очищувати від пороху волосся тощо. Очищення вентиляційних систем провадиться у встановлені графіком терміни. 7.2.11. У залах перукарського обслуговування опалення повинно забезпечувати постійну та рівномірну температуру в межах від 18 до 22 С. У приміщенні для сушіння волосся та миття голови температура має бути не меншою за 22 С. 7.2.12. Прилади опалення не допускається закривати або захаращувати обладнанням і повинні бути доступними для чищення. 7.2.13. В усіх виробничих приміщеннях необхідна наявність термометрів. 7.3. Освітлення 7.3.1. Природне та штучне освітлення виробничих допоміжних санітарно-побутових приміщень перукарень повинне відповідати вимогам СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение. 7.3.2. В усіх виробничих та допоміжних приміщеннях перукарень з максимальною ефективністю необхідно використовувати природне освітлення. 7.3.3. Для штучного освітлення виробничого та допоміжного приміщень використовують світильники з люмінісцентними лампами білого кольору типу ЛБ за виключенням приміщень косметичних кабінетів педикюрний манікюрний приміщення для фарбування волосся де для розпізнавання кольору належить використовувати лампи типу ЛДЦ або ЛЕ. 7.3.4. Світильники загального освітлення слід розміщувати в приміщенні виходячи з умов створення рівномірної освітленності при якій забезпечується: - захист ока працюючого від різкого світла - безпека та зручність обслуговування світильників - надійність їх кріплення - найменша протяжність та зручність монтажу групової освітлювальної мережі. 7.3.5. Робочі зали перукарні не рекомендується орієнтувати на південний захід та на захід. Вікна повернені до сонячного боку мають захисні пристрої козирки штори тощо . 7.3.6. Вікна та інші світлові отвори забороняється захаращувати обладнанням матеріалами та іншими речами. 7.3.7. На робочих місцях перукарів та в кабінетах декоративної косметики слід передбачати місцеве освітлення з використанням ламп розжарювання. Світильники місцевого освітлення мають відбивачі з металу вкриті світлотехнічною емаллю які забезпечують захисний кут не менший за 30 по відношенню до робочого місця перукаря. Використання відкритих ламп забороняється. 7.3.8. Скляні поверхні світлових отворів світильники і освітлювальну арматуру необхідно утримувати в чистоті та справності. Арматуру світильників не менше ніж 2 рази на місяць необхідно чистити від пороху та бруду. 7.3.9. Для живлення світильників загального і місцевого стаціонарного освітлення необхідно користуватися напругою що не перевищує 220 В при умові що електропроводка та арматура будуть розміщені на висоті не меншій за 2 5 м. 8. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 8.1. Пожежна безпека перукарень регламентується ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования будівельними нормами і правилами СНиП 11-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений СНиП 11-90-81 Производственные здания промышленных предприятий та правилами пожежної безпеки в Україні. 8.2. Пожежна безпека підприємства забезпечується: - системою попередження пожежі комплексом організаційних заходів та технічних засобів направлених на попередження виникнення пожежі ; - системою пожежного захисту комплексом організаційних заходів та технічних засобів направлених на попередження дії на працюючих небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальної шкоди від неї . 8.3. Основними причинами виникнення пожежі в перукарнях можуть бути: - порушення правил пожежної безпеки інструкцій щодо експлуатації техногологічного обладнання; - несправність технологічного обладнання; - необережне поводження з відкритим вогнем паління в неустановлених місцях; - несправність електроустановок електропроводки вентиляційних систем та опалювальних приладів; - загазованість виробничих приміщень пожежонебезпечними парами; - самозагоряння горючих речовин і матеріалів; - розряди статичної та атмосферної електрики грозові розряди тощо . 8.4. Для кожної перукарні на основі цих Правил розроблюють інструкції з пожежної безпеки які передбачають: - спеціальні заходи для окремих процесів невиконання яких може призвести до пожежі - порядок та місце зберігання пожежонебезпечних речовин та матеріалів - місця де забороняється паління та використання відкритого вогню а також місця де дозволяється паління - порядок утримання засобів пожежотушіння пожежного зв'язку та сигналізації їх знаходження порядок подачі звукових сигналів та телефон пожежної охорони. Необхідно вказати осіб які відповідають за утримання та справність засобів пожежотушіння та сигналізації - способи використання первинних засобів пожежотушіння - поведінку та обов'язки працівників перукарні на випадок виникнення пожежі. Дотримання правил пожежної безпеки є обов'язком кожного працівника перукарні. 8.5. У приміщеннях перукарень забороняється зберігання легкозаймистих речовин біля опалювальних приладів. 8.6. Не дозволяється користуватися електроплиткою для обігрівання приміщення. 8.7. Відлучаючись від робочого місця перукар повинен вимкнути освітлення та електричні прилади. 8.8. Забороняється використовувати як абажури тканину папір та інші горючі матеріали без спеціальних каркасів що не дозволяють торкатися до електролампи та абажура. 8.9. Забороняється складати на батареї опалення вату білизну та інші матеріали. 8.10. При перших ознаках пожежі - задимленні запаху горілого необхідно викликати пожежну команду по телефону або заходами пожежної сигналізації та вжити заходів щодо ліквідації пожежі зусиллями персоналу. 8.11. При появі запаху газу необхідно викликати аварійну службу вжити заходів щодо провітрювання приміщення. При цьому забороняється палити вмикати та вимикати електроприлади користуватися відкритим вогнем. 8.12. Штори занавіски та усі м'які меблі необхідно просякнути вогнезахисним складом. 8.13. Кожне приміщення перукарні необхідно забезпечити вогнегасниками пожежним інвентарем та інструментом. Усі засоби пожежогасіння повинні знаходитись на місцях що добре видно захаращувати доступ до них заборонено. Використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарчих виробничих та інших цілей не зв'язаних з пожежогасінням категорично забороняється. Увесь пожежний інвентар та засоби пожежогасіння періодично перевіряються та випробовуються з занесенням результатів перевірки та випробувань до журналу. 9. ВИМОГИ ДО ЗАСОБIВ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ 9.1. Засоби захисту працюючих по характеру їх застосування поділяються на дві категорії: - засоби колективного захисту; - засоби індивідуального захисту. 9.2. Засоби колективного захисту в залежності від призначення підрозділяються на такі класи: - засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць; - засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць; - засоби захисту від шуму; - засоби захисту від вібрації; - засоби захисту від ураження електричним струмом; - засоби захисту від електростатичних зарядів; - засоби захисту від підвищених чи понижених температур поверхонь обладнання матеріалів; - засоби захисту від дії механічних факторів. 9.3. Засоби індивідуального захисту в залежності від призначення підрозділяються на такі класи: - спеціальний одяг; - cпеціальне взуття; - засоби захисту рук; - засоби захисту голови; - засоби захисту очей; - засоби захисту органів слуху. 9.4. Працівникам перукарень видають спецодяг та спецвзуття згідно з затвердженними нормами додаток 1 . Спецодяг спецвзуття та засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 9.5. За спецодягом спецвзуттям та засобами індивідуального захисту необхідно здійснювати належний догляд. 10. САНIТАРIЯ ТА ГIГIЄНА ПРАЦI 10.1. Перукарні необхідно обладнувати усіма видами санітарно-технічних пристроїв - водопроводом каналізацією вентиляцією. 10.2. Перед початком роботи з кожним відвідувачем перукар повинен на очах у відвідувача помити руки з милом. 10.3. Iнструменти що використовуються у перукарні повинні бути виготовлені з матеріалу що легко піддається дезинфекції. 10.4. Обслуговування відвідувачів у перукарні провадиться продезинфікованим інструментом для чого необхідно: - бритву ножиці інструмент для манікюру опускати у спирт денатурований або гідролізний міцністю 70 % ; - спирт що призначений для дезинфекції інструмента наливати у широкогорлу посудину з притертою пробкою або кришкою що щільно зачиняється та використовувати не більше ніж на 150 процедур. Посудина зі спиртом у якій дезинфікується перукарський інструмент повинна мати об'єм 100 мл а для дезинфекції манікюрного інструменту - 50 мл. 10.5. При дезинфекції інструменту необхідно слідкувати за тим аби ріжуча поверхня була повністю занурена у спирт. Витрата спирту на одного відвідувача провадиться згідно з чинними Нормами расхода материалов для парикмахерских. 10.6. Машинки для стрижки та металеві гребінки необхідно обробляти спиртовою горілкою. 10.7. Iнструменти та вироби з пластмаси дезинфікуються 0 5 % розчином хлораміну на протязі 10 - 15 хв. Розчин наливають у пластмасові банки з кришками єкністю не меншою за 500 мл та замінюють свіжим не рідше одного разу на 5 днів. У кожного майстра повинно бути двоє наборів щіток та гребнів. Прибори для гоління та чашки для манікюру миються протічною гарячою водою з милом та содою і занурюються у кип'яток. Педикюрний та косметичний інструмент необхідно кип'ятити - 15-20 хв. у електростерилізаторі після використання а потім зберігати у спирті. Ріжуча частина електричної машинки підлягає кип'ятінню пластмасовий корпус протирають 0 5 % розчином хлораміну. Пилочки для манікюру протирають спиртом. Зажими та бігуді після закінчення зміни миють теплою мильною водою. 10.8. Iнструменти зберігають на робочому місці або в шафах інструменти для манікюру і педикюру під час роботи зберігають у лотках у неробочий час - у спеціальних футлярах. 10.9. Перукарня повинна мати запас білизни і використовувати її у відповідності з діючими Нормами расхода материалов парфюмерии белья и инструментов для парикмахерских. 10.10. Перед початком роботи майстер повинен накрити клієнта чистим пеньюаром закрити його чистою серветкою а підголовник крісла - паперовою або бавовняною серветкою яка змінюється після кожного відвідувача. Згідно Санитарным правилам по устройству оборудованию и содержанию парикмахерских перукарня повинна мати такий запас білизни на кожне робоче місце: чоловічий зал - 200 серветок 30 пенюарів 20 рушників; жіночий зал - 30 серветок 20 пенюарів 20 рушників; манікюр - 30 серветок 6 рушників; педикюр- 120 серветок 30 простирадл 45 рушників. Використану білизну передають у підсобне приміщення. До відправки в пральню білизну необхідно підсушити і очистити від волосся. Струшування волосся з пенюара і серветок у робочому залі забороняється. 10.11. У перукарні забезпечують окреме зберігання чистої і використаної білизни: - чисту білизну зберігають у зачинених шафах або спеціальних коморах - використану білизну збирають у бачки або ящики зі щільно закритою кришкою. 10.12. Зберігання в одній тумбочці або шафі чистої і використаної білизни забороняється. 10.13. Для нанесення фарби на волосся необхідно користуватися ватяним тампоном який після використання замінюється. 10.14. При виконанні завивки "перманент" змочування волосся розчином провадиться ватяним тампоном який замінюють після використання. Для захисту шкіри клієнта від опіків необхідно під зажими підкладати чисту вату що не була у користуванні. 10.15. Перед проведенням хімічної завивки і фарбування волосся фарбниками перукар зобов'язаний зробити клієнтові пробу на чутливість шкіри. 10.16. Провадити хімічну завивку дозволяється тільки в перукарнях що мають витяжну вентиляцію. 10.17. Витирання голови або обличчя після гоління повинно провадиться серветкою змоченою одеколоном або гарячою водою. 10.18. Прибирання волосся з шиї і обличчя провадиться чистою ватою або серветкою. 10.19. Для компресу на обличчя після гоління використовується чиста серветка змочена в кип'ятку. Повторне використання серветки не дозволяється. 10.20. Припудрювання обличчя і шиї провадиться чистою ватою. 10.21. До кремів одеколонів вати що використовуються в перукарнях пред'являються певні санітарні вимоги. Креми повинні бути розфасовані в тюбики. Використовувати креми які зберігаються у відкритому вигляді не дозволяється. Одеколон використовується в перукарні як дезинтифікаційний засіб після гоління або стрижки і наноситься на обличчя або голову клієнта при допомозі пульверизатора. 10.22. Вимоги до персоналу 10.22.1. Усі працівники перукарень при поступленні на роботу повинні пройти певний медичний огляд. 10.22.1. Медичний огляд провадиться щоквартально раз на рік провадиться флюрографія і огляд венерологом. Дані медогляду заносяться до журналу. 10.22.2. Усі працівники перукарні через кожні два роки здають санітарний мінімум. 10.22.3. Працівники перукарень повинні строго виконувати правила особистої гігієни мати приємний зовнішній вигляд бути в чистому спецодязі та спецвзутті. Додаток до Правил охорони праці для перукарень НОРМИ ВИДАЧI СПЕЦОДЯГУ ТА СПЕЦВЗУТТЯ ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВ ПЕРУКАРЕНЬ Професія | Вид спецодягу та спецвзуття Кіль кість Термін носіння міс. Перукар Косметичка Халат Косинка або шапочка Взуття профілактичне Гумові рукавички Халат 4 2 1 4 4 24 24 12 12 24 Манікюрша Педикюрша Косинка або шапочка Косинка або шапочка 2 2 24 24 Постижер Гумові рукавички 4 12 Зав.перукарн. Халат Косинка або шапочка 4 2 24 24 1