ДСТУ Б А.1.1-25-94

ДСТУ Б А.1.1-25-94 ССНБ. Грунти. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-25-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ГРУНТИ Терміни та визначення Київ 2001 ДСТУ Б А.1.1-25-94 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Мінбудархітектури України к.т.н. Шаврин B.I. к.т.н. Могильний B.C. к.т.н. Лучко А.Д. н.с. Стародубцева Л.В. н.с. Н.С. Конопко Н.П. . ВНЕСЕНИЙ Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 № 83 3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-25-94 ЗМІСТ 1 Галузь використання ...................................................................... l 2 Основні положення ........................................................................ l 3 Грунти ............................................................................................. 2 4 Методи лабораторного визначення характеристик грунтів ...... 9 5 Методи польового визначення характеристик грунтів ............ 24 Абетковий покажчик українських термінів ................................. 30 Абетковий покажчик німецьких термінів .................................... 34 Абетковий покажчик англійських термінів .................................. 38 Абетковий покажчик французьких термінів ................................ 42 Абетковий покажчик російських термінів .................................... 46 ДСТУ Б А.1.1-25-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Грунти Терміни та визначення Грунты Термины и определения Boden Terms and definitions Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі грунтів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів із стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств. 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін. 2.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 2.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 2.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. ДСТУ Б А.1.1-25-94 3 ГРУНТИ 3.1 грунт de en fr ru Кожна гірська порода чи рослинний грунт а також тверді відходи виробничої та господарської діяльності людини які становлять багатокомпонентну систему що змінюється за часом і використовується як основа середовище або матеріал для зведення будинків та інженерних споруд 3.2 грунти штучні de an fr ru Грунти природного походження зміцнені і ущільнені різними методами а також тверді відходи виробничої та господарської діяльності людини 3.3 структура грунту de en fr ru Особливості будови грунту обумовлені розмірами і формою частинок характером їх поверхні кількісним співвідношенням складових елементів грунту мінеральних часточок або агрегатів часточок і характером їх взаємодії одне з одним Boden ground terrain грунт Любая горная порода или почва а также твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека представляющие собой многокомпонентную систему изменяющуюся во времени и используемые как основание среда или материал для возведения зданий и инженерных сооружений Kunstboden artificial ground terrain artificielle грунты искусственные Грунты природного происхождения закрепленные и уплотненные различными методами а также твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека Bodenstruktur ground strukture terrain sol structure структура грунта Особенности строения грунта обусловленные размером и формой частиц характером их поверхности количественным соотношением слагающих елементов минеральных частиц или агрегатов частиц и характером их взаимодействия друг с другом ДСТУ Б А.1.1-25-94 3.4 текстура грунту de en fr ru Особливості будови грунту обумовлені просторовим розташуванням складових елементів грунту 3.5 пухкі грунти de en fr ru Найбільш поширені будівельні матеріали. За своїм механічним складом ці грунти підрозділяються на незв'язні і зв'язні 3.6 зв'язний грунт de en fr ru Грунт особливість будови якого обумовлена кількісним співвідношенням частинок що забезпечують його цілісність. До зв'язних грунтів відносяться: супісок суглинок глина 3.7 незв'язний грунт de en fr ru Грунт що складається з частинок розмірами від 0 05 до 200 мм як з невеликих округлених чи кутастих камінців так і з мілко-зернистих і пиловидних . До незв'язних грунтів відносяться: галька щебінь. гравій жорства пісок пил Bodenmaserund ground texture texture du terrain текстура грунта Особенности строения грунта обусловленные пространственным расположением слагающих грунт элементов lockerer Boden conerent ground meuble terrain рыхлые грунты Наиболее распространенные строительные материалы. По своему механическому составу эти грунты подразделяются на несвязные и связные loker Boden friable ground friable terrain coh?rent связный грунт Грунт особенность строения которого обусловлена количественным соотношением частиц обеспечивающих его целостность. К связным грунтам относятся: супесь суглинок глина unzusammen h?ngen der Boden in coherent ground in coh?rent terrain несвязный грунт Грунт состоящий из частиц размерами от 0 05 до 200 мм как из небольших скатанных или угловатых камней так и из мелкозернистых и пылевидных . К несвязным грунтам относятся: галька щебень гравий дресва песок пыль ДСТУ Б А.1.1-25-94 3.8 галька de Kieselsteine en cobble fr galet ru галька Грунт що складається з невеликих округлених каменів. Розміри каменів у поперечнику становлять від 200 до 20 мм 3.9 щебінь de en fr ru Грунт що складається з невеликих кутастих каменів. Розміри каміння у поперечнику становлять від 20 до 2 мм 3.10 гравій de en fr ru Грунт що складається з обкатаних дуже маленьких камінців. Розміри каменів у поперечнику становлять від 20 до 2 мм 3.11 жорства de en fr ru Грунт що складається з кутастих дуже маленьких камінців. Розміри каменів у поперечнику становлять від 20 до 2 мм Грунт состоящий из небольших скатанных камней. Размеры камней в поперечнике составляют от 200 до 20 мм Splitt Schotter Steinschutt crushed stone blocage blocaille щебень Грунт состоящий из небольших угловатых камней. Размеры камней в поперечнике составляют от 20 до 2 мм Kies gravel gravier гравий Грунт состоящий из скатанных очень малых камешков. Размеры камней в поперечнике составляют от 20 до 2 мм Kiessand gravel gravier дресва Грунт состоящий из угловатых очень маленьких камней. Размеры камней в поперечнике составляют от 20 до 2 мм ДСТУ Б А.1.1-25-94 3.12 пил de Staub en dust fr poussi?re ru пыль Дуже мілкозернистий грунт що складається з частинок які мають розміри від 0 25 до 0 005 мм у поперечнику 3.13 грунт напівскельний de en fr ru Грунт що має границю міцності на одноосьове стиснення у водонасиченому стані менше ніж 5 МПа 50 кгс/см2 3.14 грунт мерзлий de en fr ru Грунт що має мінусову температуру і містить у своєму складі лід 3.15 грунт вічномерзлий de en fr ru Грунт який в умовах природного залягання знаходиться у замерзлому стані безперервно тобто без розморожування протягом багатьох трьох і більше років 3.16 грунт морозний de en fr ru Скельний грунт що має мінусову температуру і не містить у своєму складі лід Очень мелкозернистый грунт состоящий из частиц размером от 0 25 до 0 005 мм в поперечнике halbfelsiger Boden ground halfroch sol semirocheux грунт полускальный Грунт имеющий предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии менее 5 МПа 50 кгс/см2 gefrorener Boden frozen ground sol gel? грунт мерзлый Грунт имеющий минусовую температуру и содержащий в своем составе лед Dauerfrostboden always frozen ground sol glac? грунт вечномерзлый Грунт который в условиях природного залегания находится в мерзлом состоянии непрерывно без оттаивания в течении многих трех и более лет frostiger Boden frostu ground sol effet froid грунт морозный Скальный грунт имеющий минусовую температуру и не содержащий в своем составе лед ДСТУ Б А.1.1-25-94 3.17 грунт твердомерзлий de hartgefrorener Boden en firmly frozen ground fr fermement congel? terrain ru грунт твердомерзлый Грунт міцно зцементований льодом що характеризується відносно крихким руйнуванням та практичним не ущільненням під дією навантажень від будівель і споруд Грунт прочно сцементированный льдом и характеризуемый относительно хрупким разрушением и практической не сжимаемостью под действием нагрузок от зданий и сооружений 3.18 грунт пластичномерзлий de Plastischgefrorenerboden en plastik frozen ground fr plastigue gel? terrain ru грунт пластичномерзлый Грунт зцементований льодом але який має в'язкі властивості і характеризується стисливістю під дією навантажень від будівель і споруд Грунт сцементированный льдом но обладающий вязкими свойствами и характеризуемый сжимаемостью под действием нагрузок от зданий и сооружений 3.19 грунт сипкомерзлий de Schuttgeirorenerbodcn en quiksand frozen ground fr mouvant gel? terrain ru грунт сыпучемерзлый Грунт великоуламковий і пісчаний що має мінусову температуру але не зцементований льодом внаслідок його малої вологості Крупнообломочный и песчаный грунт имеющий минусовую температуру но не сцементированный льдом вследствие их малой влажности 3.20 грунт de Boden en soil fr terrain ru почва Природне формування що складає поверхневий шар земної кори і має родючі властивості. Грунти складаються з декількох горизонтів що виникли внаслідок складної взаємодії материнських гірських порід клімату рельєфу місцевості рослинності тваринних організмів Природное образование слагающее поверхностный слой земной коры и обладающее плодородием. Почвы состоят из нескольких горизонтов возникших в результате сложного взаимодействия материнских горных пород климата рельефа местности растительности животных организмов ДСТУ Б А.1.1-25-94 3.21 мул de en fr ru Водонасичений сучасний осад водойм що утворився за наявності мікробіологічних процесів що має вологість яка перевищує вологість на границі текучості і коефіцієнт пористості 0 9 3.22 сапропель de en fr ru Прісноводний мул що виник при саморозкладанні органічних переважно рослинних залишків на дні застійних водойм озер який містить більше 10 % органічних речовин; має коефіцієнт пористості як правило більше 3 показник текучості більше 1 ; вміст частинок розміром більше за 0 25 мм не перевищує 5 % 3.23 торф de en fr ru Органо-мінеральний грунт що виник внаслідок природного відмирання і не повного розкладу болотних рослин в умовах підвищеної вологості при відсутності кисню та містить 50 % і більше органічних речовин Schlamm silt limon ил Водонасыщенный современный осадок водоемов образовавшийся при наличии микробиологических процессов имеющий влажность превышающую влажность на границе текучести и коеффициент пористости 0 9 Sapropel sapropel sapropel сапропель Пресноводный ил образовавшийся при саморазложении органических преимущественно растительных остатков на дне застойных водоемов озер и содержащий более 10 % органических веществ; имеет коэффициент пористости как правило более 3 показатель текучести более 1; содержание частиц размером более 0 25 мм не превышает 5 % Torf peal tourbe торф Органо-минеральный грунт образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % и более органических веществ ДСТУ Б А.1.1-25-94 3.24 грунти заторфовані de en fr ru Пісчані пилуваті і глинисті грунти що містять у своєму складі від 10 до 50 % за масою органічних речовин 3.25 органічна речовина de en fr ru Органічні об'єднання які входять до складу грунту у вигляді залишків рослинних і тваринних організмів що не розклались а також продуктів їх розкладу і перетворювання 3.26 рослинні залишки de en fr ru Нерозкладені механічні включення рослин 3.27 гумус de en fr ru Складний агрегат темнопофар-бованих амфорних продуктів переважно біохімічного розкладу відмерлих залишків організмів Durchtorfboden marshy ground sol tourbeux грунты заторфованные Песчаные пылеватые и глинистые грунты содержащие в своем составе от 10 до 50 % по массе органических веществ organischer Stoff organic substance mati?res organigues органическое вещество Органические соединения входящие в состав грунта в виде неразложившихся остатков растительных и животных организмов а также продуктов их разложения и преобразования Vegetationsrest vegetable rest restes v?g?tation растительные остатки Неразложившиеся механические включения растений Humus gumus humus гумус Сложный агрегат темноокрашен-ных амфорных продуктов преимущественно биохимического разложения отмерлых организмов ДСТУ Б А.1.1-25-94 4 МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТІВ 4.1 вологість грунту de en fr ru Відношення маси води у об'ємі грунту до маси цього грунту який висушено до постійної маси 4.2 оптимальна вологість de en fr ru Вологість при якій досягається максимальна щільність скелету грунту 4.3 гігроскопічна вологість de en fr ru Вологість грунту у повітряно-сухому стані тобто у стані рівноваги з вологістю і температурою навколишнього повітря 4.4 границя текучості de en fr ru Вологість грунту при якій грунт знаходиться на границі пластичного і текучого станів Bodenfeuchtigkeit humidity ground humidit? terrain влажность грунта Отношение массы воды в объеме грунта к массе этого грунта высушенного до постоянной массы optimale Feuchtigkeit optimum humiditu optimum humidit? оптимальная влажность Влажность при которой достигнута максимальная плотность скелета грунта hygroskopische Feuchtigkeit waterabsorwing propetru humidit? hydroscopigue humidit? гигроскопическая влажность Влажность грунта в воздушно-сухом состоянии т.е. в состоянии равновесия с влажностью и температурой окружающего воздуха Fl?ssigkeitsgrenze boundary fluidity limit? fluidit? граница текучести Влажность грунта при которой грунт находится на границе пластичного и текучего состояний ДСТУ Б А.1.1-25-94 4.5 границя розкочування de пластичності en fr ru Вологість грунту при якій грунт знаходиться на границі твердого і пластичного станів 4.6 щільність грунту de en fr ru Маса одиниці об'єму грунту 4.7 щільність сухого грунту de en fr ru Відношення маси грунту з відрахуванням маси води і льоду в його порах до його початкового об'єму 4.8 щільність часточок грунту de en fr ru Маса одиниці об'єму твердих скелетних частинок грунту 4.9 границя міцності de тимчасовий опір en при одноосьовому стисненні fr ru Співвідношення максимальної величини навантаження при якій відбувається зруйнування зразка грунту до площі його початкового поперечного перерізу Grenze der Plastizit?t des Aufrollens boundary roll limit? d?rouler plasticit? граница раскатывания пластичности Влажность грунта при которой грунт находится на границе твердого и пластичного состояний Bodendichte compacten ground compacit? terrain плотность грунта Масса единицы объема грунта Dichte des trockenen Bodens compacten arid ground compacit? arid? terrain плотность сухого грунта Отношение массы грунта за вычетом массы воды и льда в его порах к его первоначальному объему Dichte der Bodenteilchen compacten fraction ground compacit? partier terrain плотность частиц грунта Масса единицы объема твердых скелетных частиц грунта Bruchgrenze Bruchfestigkeit failure limit limit? de rupture предел прочности временное сопротивление при одноосном сжатии Отношение максимальной нагрузки при которой происходит разрушение образца грунта к площади его первоначального поперечного сечения ДСТУ Б А.1.1-25-94 4.10 недреноване випробування Випробування грунту для визначення характеристик міцності при відсутності витиснення порової води із зразка в процесі всього випробування 4.11 консолідовано-недреноване випробування Випробування для визначення характеристики міцності при віджиманні порової води із зразка в процесі ущільнення грунту та відсутності віджимання при вертикальному навантаженні 4.12 дреноване випробування Випробування грунту для визначення характеристик міцності і деформованості при віджиманні води із зразка в процесі всього випробування 4.13 модуль зрушення de Undr?nageprobe en not drainage test fr non drainage ?preuve ru недренированное испытание Испытание грунта для определения характеристики прочности при отсутствии отжатия поровой воды из образца в процессе всего испытания de konsolidierte Undr?nageprobe en not drainage test fr non drainage ?preuve ru консолидированно- недренированное испытание Испытание грунта для определения характеристик прочности при отжатии поровой воды из образца в процессе уплотнения грунта и отсутствии отжатия при приложении вертикальной нагрузки de Dr?nageprobe en drainage test fr drainage ?preuve ru дренированное испытание Испытание грунта для определения характеристик прочности и деформируемости при отжатии воды из образца в процессе всего испытания de Modul der Verschiebung der Erdschichten en modulus of elasticity fr module de cisaillement ru модуль сдвига ДСТУ Б А.1.1-25-94 Характеристика деформова-ності яку визначають співвідношенням інтенсивності дотичних напружень до інтенсивності деформацій зрушень 4.14 модуль об'ємної de деформації К en fr ru Характеристика деформова-ності грунту яку визначають співвідношенням середнього нормального напруження до об'ємної деформації 4.15 коефіцієнт стиснення de en fr ru Показник деформованості який характеризує осідання пластично-мерзлого або відталого грунту під навантаженням 4.16 коефіцієнт відтавання de en fr ru Показник деформування який характеризує осідання мерзлого грунту при його відтаванні без навантаження 4.17 модуль лінійної de деформації Е en fr ru Характеристика деформируе-мости определяемая отношением интенсивности касательных напряжений к интенсивности деформаций сдвига Modul der Volumendeformation modulus volume deformation module de d?formation volum?trique модуль объемной деформации К Характеристика деформируемого грунта определяемая отношением среднего нормального напряжения к объемной деформации Koeffizient der Kompressionsf?higkeit coefficient compressibility coefficient de compressibilit? коэффициент сжимаемости Показаталь деформируемости характеризующий осадку пластично-мерзлого или оттаивающего грунта под нагрузкой Koeffizient des Abtauens coefficient thaw out coefficient de d?geler коэффициент оттаивания Показатель деформируемости характеризующий осадку мерзлого грунта при его оттаивании без нагрузки Modul der Liniendeformation modulus linear deformation module de lin?aire d?formation модуль линейной деформации Е ДСТУ Б А.1.1-25-94 Показник лінійної деформова-ності мерзлого грунту який відображає відношення напруження до відносних поздовжніх деформацій що спричинилися 4.18 коефіцієнт нелінійної de деформації en fr ru Показник який характеризує залежність деформацій повзучості мерзлого грунту від напружень і часу 4.19 коефіцієнт поперечного de розширення en fr ru Показник деформованості який характеризує відношення поздовжніх і поперечних деформацій грунту 4.20 коефіцієнт в'язкості de en fr ru Показник деформованості який характеризує швидкість пластично-в'язкої плинності у стадії незатухаючої повзучості сильнольодистого мерзлого грунту залежний від часу дії навантажень і значення мінусової температури грунту 4.21 еквівалентне зчеплення de en fr ru Показатель линейной деформи-руемости мерзлого грунта отражающий отношение напряжений к вызванным относительным продольным деформациям Koeffizient der unlinearen Deformation coefficient in linear deformation coefficient de in lin?are d?formation коэффициент нелинейной деформации Показатель характеризующий зависимость деформаций ползучести мерзлого грунта от напряжений и времени Koeffizient der Quererweiterung coefficient cross boadening coefficient de transversal dilatation коэффициент поперечного расширения Показатель деформируемости характеризующий отношение продольных и поперечных деформаций грунта Koeffizient Z?higkeit coefficient viscidity coefficient de viscosit? коэффициент вязкости Показатель деформированости характеризующий скорость пластично-вязкого течения в стадии незатухающей ползучести сильнольдистого мерзлого грунта зависящий от времени действия нагрузки и значения минусовой температуры грунта ?guivalent des Zusammenhaltes equivalent cohesion ?quivalent adh?rence эквивалентное сцепление ДСТУ Б А.1.1-25-94 Комплексна характеристика міцності мерзлого грунту що враховує як власне зчеплення так і наявність внутрішнього тертя 4.22 опір мерзлого грунту de зрушенню по поверхні змерзання з матеріалом фундаменту Raf en fr ru Характеристика міцності мерзлого грунту яку визначають значенням дотичного напруження при якому відбувається руйнування зрушення 4.23 повзучість de en fr ru Розвиток деформацій грунту в часі при незмінному напруженні 4.24 стадія незатухаючої de повзучості en fr ru Процес деформування грунту з постійною або наростаючою швидкістю при незмінному напруженні Комплексная характеристика прочности мерзлого грунта учитывающая как собственно сцепление так и наличие внутреннего трения Verdr?ngurgswiderstand des gefrorenen Bodens gegen Verschiebung an der Oberfl?che des Gefrierens mit dem Baumaterial des Fundaments driving resistance frozen ground of elastikity frost surface material foundation r?sistance du sol gel? de cisaillement effet surface mat?riaux-fondation сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания с материалом фундамента Raf Характеристика прочности мерзлого грунта определяемая значением касательного напряжения при котором происходит разрушение сдвиг Kriechen creepind fluage ползучесть Развитие деформаций грунта во времени при неизменном напряжении Stadium des kontinuierlichen Kriechens stage nonattenuation creepind stade de inodes fluage стадия незатухающей ползучести Процесс деформирования грунта с постоянной или увеличивающейся скоростью при неизменном напряжении ДСТУ Б А.1.1-25-94 4.25 опір зрізу грунту de en fr ru Опір зміцненню однієї частини грунту за відношенням до його другої частини під дією поступово зростаючого навантаження що характеризується величиною дотичного напруження при якому відбувається руйнування зріз грунту 4.26 прилад одноплощинного зрізу de en fr ru Прилад який використовується при виявленні опору зрізу грунту по зафіксованій площині шляхом переміщення однієї частини зрізної коробки відносно іншої 4.27 метод консолідованого зрізу de en fr ru Випробування на зріз грунту попередньо ущільненого вертикальним навантаженням що проводиться в умовах дренування шляхом підвищення зрізаючого навантаження з такою швидкістю повільне випробування при якій забезпечується повна консолідація грунту Widerstand des Bodenschnittes resistance cut off r?sistance de cisaillement terrain сопротивление срезу грунта Сопротивление смещению одной части грунта по отношению к его другой части под действием постепенно возрастающей нагрузки характеризуемое величиной касательного напряжения при котором происходит разрушение срез грунта Ger?t des Schnittes apparatus cut off appareil de uniplain cisaillement прибор одноплоскостного среза Прибор применяемый для определения сопротивления срезу по фиксированной плоскости путем перемещения одной части срезной коробки относительно другой Methode des konsolidierten Schnittes method consolidation cut off m?thode de consolid? cisiallement метод консолидированного среза Испытание на срез грунта предварительно уплотненного вертикальной нагрузкой проводимое в условиях дренирования путем повышения срезающей нагрузки с такой скоростью медленное испытание при которой обеспечивается полная консолидация грунта ДСТУ Б А.1.1-25-94 4.28 метод неконсолідованого de зрізу en fr ru Випробування на зріз грунту без попереднього ущільнення яке проводиться в умовах практично відсутності дренування шляхом прикладання вертикального і зрізаючого навантаження з такою швидкістю швидке випробування при якій забезпечується практична незмінність початкових значень щільності і вологості грунту 4.29 ущільнення грунту попереднє de en fr ru Ущільнення заданим вертикальним навантаженням грунту до повної консолідації яке випереджає випробування на зріз 4.30 стабілізований стан de en fr ru Стан грунту що характеризується закінченням деформації ущільнення під певним навантаженням і відсутністю надлишкового тиску у поровій воді 4.31 нестабілізований стан de en fr ru Methode des unkonsolidierten Schnittes method in non consolidation cut off m?thode de ne consolid? cisiallement метод неконсолидированного среза Испытание на срез грунта без предварительного уплотнения проводимое в условиях практически отсутствия дренирования путем приложения вертикальной и срезающей нагрузки с такой скоростью быстрое испытание при которой обеспечивается практическая неизменность начальных значений плотности и влажности грунта vorl?ufige Bodendichtung compaction ground preliminary compactage du sol pr?liminaire уплотнение грунта предварительное Уплотнение заданной вертикальной нагрузкой грунта до полной консолидации предшествующее испытанию на срез Stabilzustand stabilization state stabiliser ?tat стабилизированное состояние Состояние грунта характеризуемое окончанием деформации уплотнения под определенной нагрузкой и отсутствием избыточного давления в поровой воде unstabiler Zustand in stabilization state nestabiliser ?tat нестабилизированное состояние ДСТУ Б А.1.1-25-94 Стан грунту що характеризується незавершеністю деформацій ущільнення під певним навантаженням і наявністю надлишкового тиску у поровій воді 4.32 кут внутрішнього тертя de грунту en fr ru Кут нахилу прямої залежності опору зрізу грунту від вертикального навантаження до осі абсцис 4.33 вологість набухання WН de частки одиниці en fr ru Вологість яку одержують після завершення набухання зразка грунту обтискуваного в умовах які виключають можливість бокового розширення заданим тиском 4.34 вологість на границі зсідання de W3 частки одиниці en fr ru Вологість грунту у момент різкого зменшення зсідання яка визначається за точкою перетину кривої графіка залежності зміни об'єму зразка грунту V від зміни вологості W при висиханні Состояние грунта характеризуемое незавершенностью деформаций уплотнения под определенной нагрузкой и наличием избыточного давления в поровой воде Winkel der innerlichen Bodenreibung angle inside friction angle de frottement int?rieur угол внутреннего трения грунта Угол наклона прямой зависимости сопротивления срезу грунта от вертикальной нагрузки к оси абсцисс Feuchtigkeit des Schwellens humidity swelling humidit? de gonflement влажность набухания Wн доли единицы Влажность полученная после завершения набухания образца грунта обжимаемого в условиях исключающих возможность бокового расширения заданным давлением Feuchtigkeit an der Grenze der Schrumpfung humidity on limit strinkage humidit? en limit? retrait влажность на пределе усадки Wy доли единицы Влажность грунта в момент резкого уменьшения усадки определяемая по точке перегиба кривой графика зависимости изменения объема образца грунта V от изменения влажности W при высыхании ДСТУ Б А.1.1-25-94 4.35 тиск набухания Рн de МПа кгс/см2 en fr ru Тиск на зразок грунту який виникає при замочуванні у рідині і стисненні в умовам що виключають можливість бокового розширення при якому деформації набухання або стис-неня грунту дорівнюють нулю 4.36 тиск на зразок грунту P de МПа кгс/см2 en fr ru Відношення величини навантаження яку прикладено через штамп приладу до площі штампу 4.37 набухання грунту de en fr ru 1. Властивість глинистого грунту збільшувати свій об'єм при взаємодії його з водою або іншою рідиною. 2. Процес зміни об'єму грунту в часі при його взаємодії з водою або іншою рідиною 4.38 набухання грунту абсолютне de en fr ru Збільшення висоти зразка грунту в процесі випробування при взаємодії грунту з водою або іншою рідиною Druck des Schwellen pressure swelling pression de gonflement давление набухания Рн МПа кгс/см2 Давление на образец грунта возникающее при замачивании жидкостью и обжатии в условиях исключающих возможность бокового расширения при котором деформации набухания или сжатия равны нулю Druck auf das Muster des Bodens pressure on standart ground pression sur le ?prouvette de terrain давление на образец грунта Р МПа кгс/см2 Отношение величины нагрузки приложенной через штамп прибора к площади штампа Schwellen des Bodens swell ground gonflement de sol набухание грунта 1. Свойство грунта увеличивать свой объем при взаимодействии с водой или другой жидкостью. 2. Процесс изменения объема во времени при взаимодействии его с водой или другой жидкостью absolutes Bodenschwellen swell ground absolute gonflement de sol absolu набухание грунта абсолютное Увеличение высоты образца грунта в процессе испытаний при взаимодействии грунта с водой или другой жидкостью ДСТУ Б А.1.1-25-94 4.39 набухання грунту відносне de en fr ru Відношення абсолютного набухання до початкової висоти зразка грунту 4.40 набухання грунту під наван- de таженням частки одиниці en fr ru Відносне набухання грунту при даному тиску на зразок 4.41 набухання грунту вільне de частки одиниці en fr ru Відносне набухання грунту одержане у приладах типу ПНГ коли тиском від маси штампа і вимірювального обладнання якщо він не перевищує 0 006 МПа 0 06 кгс/см2 нехтують 4.42 ступінь тиску на зразок de грунту en fr ru Величина приросту тиску при передачі навантаження через штамп на зразок грунту під час випробувань 4.43 зсідання грунту de en fr ru relatives Bodenschwellen swell ground relative gonflement de sol relatif набухание грунта относительное Отношение абсолютного набухания к начальной высоте образца грунта Bodenschwellen unter dem Beladen swell ground unter boading gonflement de sol sous charg? набухание грунта под нагрузкой доли единицы Относительное набухание грунта при данном давлении на образец freies Bodenschwellen swell ground free gonflement libre набухание грунта свободное доли единицы Относительное набухание грунта полученное в приборах типа ПНГ когда давлением от массы штампа и измерительного оборудования не превышающем 0 006 МПа 0 06 кгс/см2 принебрегают Druckstufe auf den Bodenmuster stage pressure an standart ground degr? de pression sur le eprouvette de sol ступень давления на образец грунта Величина приращения давления при передаче нагрузки через штамп на образец грунта во время испытаний Bodensenkung shrinkage qround retrait du terrain усадка грунта ДСТУ Б А.1.1-25-94 1. Властивість глинистого грунту зменшувати свій об'єм при випаровуванні з нього вологи 2. Процес зміни лінійних розмірів і об'єму зразка грунту в часі при випаровуванні з нього вологи 4.44 зсідання грунту абсолютне за: de висотою діаметром об'ємом en fr ru Зменшення висоти h діаметра d об'єму V зразка грунту під час випробувань 4.45 зсідання грунту відносне за: de висотою h діаметром d en об'ємом V fr ru Відношення абсолютного зсідання зразка грунту за висотою діаметром об'ємом до їх початкових розмірів відповідно 4.46 тиск початковий просідаючий de en fr ru Мінімальний тиск при якому проявляються просідаючі властивості грунту при його повному водонасиченні 4.47 просідання відносне de en fr ru 1. Свойство глинистого грунта уменьшать свой объем при испарении из него влаги 2. Процесс изменения линейных размеров и объема образца грунта во времени при испарении из него влаги absolute Bodensenkung shrinkage ground absolute retrait du terrain absolu усадка грунта абсолютная по: высоте диаметру объему Уменьшение высоты h диаметра d объема V образца грунта во время испытаний relative Bodensenkung shrinkage ground relative retrait du terrain relatif усадка грунта относительная по: высоте h диаметру d объему V Отношение абсолютной усадки образца грунта по высоте диаметру объему к их первоначальным размерам соответственно senkender Anfangsdruk pressure elementary pression de initiale affaissemente давление начальное просадочное Минимальное давление при котором проявляются просадочные свойства грунта при его полном водонасыщении relative Senkung sagging relative affaissement relatif просадочность относительная ДСТУ Б А.1.1-25-94 Відношення додаткового зменшення висоти зразка грунту внаслідок його замочування при певному вертикальному тиску до висоти зразка з природною вологістю при природному тиску на глибині відбору зразка 4.48 стиснення зразка грунту de абсолютне en fr ru Зменшення початкової висоти зразка внаслідок ущільнення при певному вертикальному тиску 4.49 стиснення зразка грунту de відносне en fr ru Відношення абсолютного стиснення до висоти зразка з природною вологістю при природ-ньому тиску на глибині відбору зразка 4.50 стабілізація осідання зразка de грунту умовна en fr ru Отношение дополнительного уменьшения высоты образца грунта в результате его замачивания при определенном вертикальном давлении к высоте образца с природной влажностью при природном давлении на глубине отбора образца absolutes Zusammenpressen des Bodenmusters contensed standart ground absolute compressibilit?ede eprouvette de terrain absolu сжатие образца грунта абсолютное Уменьшение первоначальной высоты образца в результате уплотнения при определенном вертикальном давлении relatives Zuzammenpressen des Bodenmusters contensed standart ground relative compressibilit? de eprouvette de terrain relatif сжатие образца грунта относительное Отношение абсолютного сжатия к высоте образца с природной влажностью при природном давлении на глубине отбора образца bedingte Stabilisierung des Bodenmusters stabilization shrinkage standart condition stabilisation de retrait de eprouvette convenu стабилизация осадки образца грунта условная ДСТУ Б А.1.1-25-94 Прирощення величини осідання зразка грунту в часі що характеризує практичне затухання додаткової деформації від замочування просідання 4.51 ступінь тиску de en fr ru Величина збільшення тиску при передаванні навантаження через штамп на зразок грунту 4.52 гранулометричний склад de грунту en fr ru Вміст за масою груп частинок фракцій грунту різної величини по відношенню до загальної маси абсолютно сухого грунту 4.53 повітряно-сухий стан грунту de en fr ru Стан грунту висушеного на повітрі 4.54 гранично пухкий стан грунту de en fr ru Стан грунту при мінімальній щільності 4.55 гранично щільний стан грунту de en fr ru Стан грунту при максимальній щільності Приращение величины осадки образца грунта во времени характеризующее практическое затухание дополнительной деформации от замачивания просадки Druckstufe stade pressure degr? de pression ступень давления Величина приращения давления при передаче нагрузки через штамп на образец грунта Kornzusammensetzunq des Bodens qradinq ground granulom?trigue composition de terrain гранулометрический состав грунта Содержание по массе групп частиц фракций грунта различной крупности по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта d?rrer Luftbodenzustand air-dru state ground sec a l'air ?tat du terrain воздушно-сухое состояние грунта Состояние грунта высушенного на воздухе locker Grenzbodenzustand maximum-friable state ground maximum-meuble ?tat de terrain предельно рыхлое состояние грунта Состояние грунта при минимальной плотности dichter Grenzbodenzustand maximum-compact state ground maximum-compact etat terrain предельно плотное состояние грунта Состояние грунта при максимальной плотности ДСТУ Б А.1.1-25-94 4.56 мікроагрегатний склад грунту de en fr ru Вміст за масою водостійких мікроагрегатів різної крупності по відношенню до загальної маси абсолютно сухого грунту 4.57 маса грунту de en fr ru Властивість тіла або речовини що характеризує їх інерційність і здатність створювати гравітаційне поле скалярна величина 4.58 коефіцієнт пористості de en fr ru Відношення об'єму пор до об'єму твердих часточок грунту Mikroaggregatzustand des Bodens micro unit composition ground microagregat composition de terrain микроагрегатный состав грунта Содержание по массе водостойких микроагрегатов различной крупности по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта Masse des Bodens mass ground masse de terrain масса грунта Свойство тела или вещества характеризующее их инерционность и способность создавать гравитационное поле скалярная величина Koeffizient der Porosit?t coefficient porosity coefficient de porosit? коеффициент пористости Отношение объема пор к объему твердых частиц грунта ДСТУ Б А.1.1-25-94 5 МЕТОДИ ПОЛЬОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТІВ 5.1 цілик грунту de en fr ru Частина грунту непорушеного складання циліндричної форми що вирізана розкрита по боковій поверхні в масиві та з'єднана з ним по площині основи 5.2 статичне зондування de en fr ru Процесc занурення зонда в грунт статичним вдавлюючим навантаженням з вимірюванням показників опору грунту 5.3 точка випробувань de зондування en fr ru Пункт точка в якому планується або проведено випробування грунтів 5.4 зонд de en fr ru Обладнання яке сприймає опір грунту в процесі вдавлювання 5.5 вимірювальне обладнання de en fr ru Bodenpfeiler dumplinq ground massif de terrain целик грунта Часть грунта ненарушенного сложения цилиндрической формы вырезанная обнаженная по боковой поверхности в массиве и соединяющаяся с ним по плоскости основания statisches Sondieren static explore statique sondage статическое зондирование Процесс погружения зонда в грунт статической вдавливающей нагрузкой с измерением показателей сопротивления грунта Punkt der Probe Sondieren point test explore point de essai sondage точка испытаний зондирования Пункт точка в которой планируется или проведено испытание грунтов Sonde probe sonde зонд Устройство воспринимающее сопротивление грунта в процессе вдавливания Me?ger?t measiring instrument instrument de pr?cision измерительное устройство ДСТУ Б А.1.1-25-94 Обладнання яке перетворює опір грунту в механічний або електричний сигнал 5.6 питомий опір грунту під нако- de нечником конусом зонда en fr ru Опір грунту наконечнику конусу зонда віднесеного до площі основи наконечника конуса зонда 5.7 масив грунту de en fr ru Визначений об'єм грунту природного стану призначений для випробувань на зріз без буріння свердловин та проходки гірських виробок 5.8 нормальний тиск на грунт P de en fr ru Тиск на грунт що прикладають перпендикулярно площині зрізу 5.9 зчеплення грунту питоме С de en fr ru Показник зчеплення грунту що чисельно дорівнює початковій позитивній ординаті прямолінійного графіка залежності опору грунту зрізу ордината від нормального тиску абсциса Устройство преобразующее сопротивление грунта в механический или електрический сигнал spezifischer Widerstand des Bodens unter der Spitze Kegel der Sonde spesifi resistance ground unter point cone probe specifique r?sistance du terrain sous canule cone du sonde удельное сопротивление грунта под наконечником конусом зонда Сопротивление грунта наконечнику конусу зонда отнесенное к площади основания наконечника конуса зонда Bodenmassiv massif ground massif du terrain массив грунта Определенный объем грунта природного состояния предназначенный для испытания на срез без бурения скважин и проходки горных выработок normaler Druck auf den Boden normal pressure on ground normal pression sur le terrain нормальное давление на грунт Р Давление на грунт приложенное перпендикулярно плоскости среза spezifischer Zusammenhalt des Bodens couple ground specific adh?rente du terrain srecifique сцепление грунта удельное С Показатель сцепления грунта численно равный начальной положительной ординате прямолинейного графика зависимости сопротивления грунта срезу ордината от нормального давления абсциса ДСТУ Б А.1.1-25-94 5.10 показник структурної міцності de грунту при зрізі Пстр. en fr ru Показник характеру структурних зв'язків у грунті що чисельно дорівнює відношенню величини максимального та усталеного опору грунту зрізу 5.11 метод обертального зрізу de en fr ru Випробування на зріз грунту що проводиться в умовах практичної відсутності дренування шляхом прикладання горизонтального зрізаючого дотичного навантаження та зміщення грунту по циліндричній поверхні яка утворються обертанням крильчатки робочий наконечник складений з 4-х тонких прямокутних поздовжніх лопатей нижче забою свердловини або в масиві 5.12 метод кільцевого зрізу de en fr ru Kennziffer der Strukturhaltbarkeit des Bodens unter dem Schnitt index strukture durability ground in cut off indice de structure r?sistace de terrain a la lisaillement показатель структурной прочности грунта при срезе Пстр. Показатель характера структурных связей в грунте численно равный отношению величин максимального и установившегося сопротивления грунта срезу Methode des Drehschnittes method rotatory cut off m?thode de rotatoire lisaillement метод вращательного среза Испытание на срез грунта проводимое в условиях практического отсутствия дренирования путем приложения горизонтальной срезающей касательной нагрузки и смещение грунта по цилиндрической поверхности образуемой вращением крыльчатки рабочий наконечник состоящий из 4-х тонких прямоугольных продольных лопастей ниже забоя скважины или в массиве Methode des Ringschnittes method annular cut off m?thode de circulaire lisaillement метод кольцевого среза ДСТУ Б А.1.1-25-94 Випробування на зріз грунту попередньо ущільненого або неущільненого нормальним тиском яке впроваджується шляхом прикладання горизонтального зрізаючого дотичного навантаження та зміщення грунту по циліндричній поверхні яка утворюється у свердловині обертом робочого наконечника з поздовжніми лопастями Испытание на срез грунта предварительно уплотненного или неуплотненного нормальным давлением проводимое путем приложения горизонтальной срезающей касательной нагрузки и смещения грунта по цилиндрической поверхности образуемой в скважине вращением рабочего наконечника с продольными лопастями 5.13 метод поступового зрізу de en fr ru Випробування на зріз грунту попередньо ущільненого або неущільненого нормальним тиском що впроваджується шляхом прикладання вертикального зрізаючого дотичного навантаження та зміщення грунту по боковій поверхні яка утворюється у свердловині вертикальним переміщенням робочого наконечника із поперечними лопастями 5.14 проникність de en fr ru Властивість здатність грунту пропускати рідину або газ під дією тиску чи напору 5.15 водопроникність de en fr ru Проникність грунту для води Methode des Vonw?rtsschittes method progressive cut off m?thode de progressif lisaillement метод поступательного среза Испытание на срез грунта предварительно уплотненного или неуплотненного нормальным давлением проводимое путем приложения вертикальной срезающей касательной нагрузки и смещения грунта по боковой поверхности образуемой в скважине вертикальным перемещением рабочего наконечника с поперечными лопастями Durchl?ssigkeit permeability perspicacit? проницаемость Свойство способность грунта пропускать жидкость или газ под действием давления или напора Wasserdurchl?ssigkeit permeable to water perm?abilit? de eau водопроницаемость Проницаемость грунта для воды ДСТУ Б А.1.1-25-94 5.16 коефіцієнт відтавання de та стискування en fr ru Характеристики деформацій розморожувального грунту 5.17 тиск природний у грунті de en fr ru Вертикальний тиск у масиві грунтів на даній глибині залежний від ваги вище лежачих шарів грунту 5.18 умовна стабілізація осідання de en fr ru Прирощування величини осідання штампа в часі яке характеризує практичне затухання деформацій грунту в основі штампа 5.19 чаша відтавання de en fr ru Контур об'єм відталого під штампом грунту 5.20 шар сезонного відтавання de en fr ru Поверхневий шар грунту що розмерзається в період плюсових температур повітря і підстелений вічномерзлим грунтом Koeffizient der Abtauens und der Kompressionsf?higkeit coefficient thaw out and condensability coefficient de d?g?lement et compressibilit? коэффициент оттаивания и сжимаемости Характеристики деформаций оттаивающего грунта nat?rlicher Druck im Boden pressure natural in ground pression naturel dans terrain давление природное в грунте Вертикальное давление в массиве грунтов на данной глубине зависимое от веса выше лежащих слоев грунта bedingte Stabilisierung der Senkung conditional stabilisation shrinkage conditionnel stabilisation de affaissement условная стабилизация осадки Приращение величины осадки штампа во времени характеризующее практическое затухание деформаций грунта в основании штампа Becher des Abtauens cup thaw aut coupe de d?g?lement чаша оттаивания Контур объем оттаявшего под штампом грунта Schicht des Saisonabtauens stratum seasonal thaw aut couche de saison d?g?lement слой сезонного оттаивания Поверхностный слой грунта оттаивающий в период плюсовых температур воздуха и подстилаемый вечномерзлым грунтом ДСТУ Б А.1.1-25-94 5.21 глибина сезонного відтавання de en fr ru Найбільша глибина сезонного відтавання за рік 5.22 глибина відтавання de en fr ru Глибина шару сезонного відтавання під час вимірювань 5.23 теплопровідність грунту de en fr ru Теплофізична характеристика грунту що визначає його властивість проводити тепло та чисельно дорівнює щільності теплового потоку в ньому при градієнті температур що дорівнює одиниці 5.24 метод стаціонарного de теплового режиму en fr ru Метод визначення теплопровідності грунту за виміряним при випробовуванні усталеним незмінним в часі тепловим потоком через досліджуваний зразок при постійних температурах та його протилежних поверхнях Tiefe des Saisonabtauens depth seasonal thaw aut profondeur de saison d?g?lement глубина сезонного оттаивания Наибольшая глубина сезонного оттаивания за год Tiefe des Abtauens depth thow aut profondeur de d?g?lement глубина оттаивания Глубина слоя сезонного оттаивания в момент измерений W?rmeleitung des Bodens neat conductibility ground conductibilit? de terrain теплопроводность грунта Теплофизическая характеристика грунта определяющая его способность проводить тепло и численно равная плотности теплового потока в нем при градиенте температур равном единице Methode des station?ren W?rmeregimes method stationary thermal regime m?thode de stationaire thermique r?gime метод стационарного теплового режима Метод определения теплопроводности грунта по измеренному при испытании установившемуся неизменному во времени тепловому потоку через исследуемый образец при постоянных температурах и его противоположных поверхностях ДСТУ Б А.1.1-25-94 Абетковий покажчик українських термінів випробування дреноване ...................................................................... 4.12 випробування консолідовано-недреноване ........................................ 4.11 випробування недреноване .................................................................. 4.10 водопроникність .................................................................................... 5.15 вологість гігроскопічна ........................................................................ 4.3 вологість грунту .................................................................................... 4.1 вологість набухання WH частки одиниці ........................................ 4.33 вологість на границі зсідання Wз частки одиниці ......................... 4.34 вологість оптимальна ............................................................................ 4.2 галька ...................................................................................................... 3.8 глибина відтавання ................................................................................ 5.22 глибина сезонного відтавання .............................................................. 5.21 гравій ...................................................................................................... 3.10 границя міцності тимчасовий опір при одноосьовому стисненні... 4.9 границя текучості ................................................................................... 4.4 границя розкочування пластичності .................................................. 4.5 грунт ........................................................................................................ 3.1; 3.20 грунт вічномерзлий ................................................................................ 3.15 грунт зв'язний ......................................................................................... 3.6 грунти заторфовані ................................................................................ 3.24 грунт мерзлий ......................................................................................... 3.14 грунт морозний . ..................................................................................... 3.16 грунт напівскельний ............................................................................... 3.13 грунт незв'язний ...................................................................................... 3.7 грунт пластичномерзлий ........................................................................ 3.18 грунт сипкомерзлий ................................................................................ 3.19 грунт твердомерзлий ............................................................................... 3.17 грунти штучні ........................................................................................... 3.2 гумус .......................................................................................................... 3.27 жорства ...................................................................................................... 3.11 зонд ............................................................................................................. 5.4 зондування статичне ................................................................................. 5.2 ДСТУ Б А.1.1-25-94 зсідання грунту .......................................................................................... 4.43 зсідання грунту абсолютне за: висотою діаметром об'ємом ............... 4.44 зсідання грунту відносне за: висотою h діаметром d об'ємом V .................................................. 4.45 зчеплення еквівалентне ............................................................................ 4.21 зчеплення грунту питоме С ................................................................... 5.9 коефіцієнт відтавання ............................................................................... 4.16 коефіцієнт відтавання та стискування .................................................... 5.16 коефіцієнт в'язкості ................................................................................... 4.20 коефіцієнт нелінійної деформації ............................................................ 4.18 коефіцієнт поперечного розширення ...................................................... 4.19 коефіцієнт пористості ............................................................................... 4.58 коефіцієнт стиснення ................................................................................ 4.15 кут внутрішнього тертя грунту . .............................................................. 4.32 маса грунту ................................................................................................ 4.57 масив грунту .............................................................................................. 5.7 метод кільцевого зрізу .............................................................................. 5.12 метод консолідованого зрізу .................................................................... 4.27 метод неконсолідованого зрізу ................................................................ 4.28 метод обертального зрізу ......................................................................... 5.11 метод поступового зрізу ........................................................................... 5.13 метод стаціонарного теплового режиму ................................................. 5.24 модуль зрушення ....................................................................................... 4.13 модуль лінійної деформації Е ............................................................... 4.17 модуль об'ємної деформації К .............................................................. 4.14 мул .............................................................................................................. 3.21 набухання грунту ...................................................................................... 4.37 набухання грунту абсолютне ................................................................... 4.38 набухання грунту відносне ...................................................................... 4.39 набухання грунту вільне частки одиниці .............................................. 4.41 набухання грунту під навантаженням частки одиниці ........................ 4.40 нестабілізований стан ............................................................................... 4.31 обладнання вимірювальне ........................................................................ 5.5 опір грунту питомий під наконечником конусом зонда ..................... 5.6 ДСТУ Б А.1.1-25-94 опір зрізу грунту ........................................................................................ 4.25 опір мерзлого грунту зрушенню по поверхні змерзання з матеріалом фундаменту Raf ................................................................ 4.22 органічна речовина .................................................................................... 3.25 пил ............................................................................................................... 3.12 повзучість ................................................................................................... 4.23 показник структурної міцності грунту при зрізі Пcтр. ......................... 5.10 прилад одноплощинного зрізу ................................................................. 4.26 проникність ................................................................................................ 5.14 просідання відносне .................................................................................. 4.47 пухкі грунти ............................................................................................... 3.5 рослинні залишки ...................................................................................... 3.26 сапропель ................................................................................................... 3.22 склад грунту гранулометричний ............................................................. 4.52 склад грунту мікроагрегатний ................................................................. 4.56 стабілізація осідання зразка грунту умовна ........................................... 4.50 стабілізований стан ................................................................................... 4.30 стадія незатухаючої повзучості ............................................................... 4.24 стан грунту гранично пухкий .................................................................. 4.54 стан грунту гранично щільний ................................................................ 4.55 стан грунту повітряно-сухий ................................................................... 4.53 стиснення зразка грунту абсолютне ........................................................ 4.48 стиснення зразка грунту відносне ........................................................... 4.49 структура грунту ....................................................................................... 3.3 ступінь тиску .............................................................................................. 4.51 ступінь тиску на зразок грунту ................................................................. 4.42 теплопровідність грунту ............................................................................ 5.23 текстура грунту ........................................................................................... 3.4 тиск набухання Рн МПа кгс/см2 .......................................................... 4.35 тиск на грунт нормальний Р .................................................................... 5.8 тиск на зразок грунту Р МПа кгc/см2 .................................................. 4.36 тиск початковий просідаючий .................................................................... 4.46 тиск природний у грунті ............................................................................. 5.17 торф ............................................................................................................... 3.28 ДСТУ Б А.1.1-25-94 точка випробувань зондування ........................................................... 5.3 умовна стабілізація осідання ................................................................. 5.18 ущільнення грунту попереднє ............................................................... 4.29 цілик грунту ............................................................................................ 5.1 чаша відтавання ...................................................................................... 5.19 шар сезонного відтавання ...................................................................... 5.20 щебінь ...................................................................................................... 3.9 щільність грунту ..................................................................................... 4.6 щільність сухого грунту ........................................................................ 4.7 щільність часточок грунту ..................................................................... 4.8 ДСТУ Б А.1.1-25-94 Абетковий покажчик німецьких термінів absolute Bodensenkung ..................................................................... 4.44 absolutes Bodenschwellen ................................................................. 4.38 absolutes Zusammenpressen des Bodenmusters ................................ 4.48 ?guivalent des Zusammenhaltes ........................................................ 4.21 bedingte Stabilisierung des Bodenmusters ......................................... 4.50 bedingte Stabilisierung der Senkung .................................................. 5.18 Becher des Abtauens ........................................................................... 5.19 Boden .................................................................................................. 3.1; 3.20 Bodendichte ......................................................................................... 4.6 Bodenmassiv ....................................................................................... 5.7 Bodenmaserund ................................................................................... 3.4 Bodenfeuchtigkeit ............................................................................... 4.1 Bodensenkung ..................................................................................... 4.43 Bodenstruktur ...................................................................................... 3.3 Bodenschwellen unter dem Beladen ................................................... 4.40 Bodenpfeiler ........................................................................................ 5.1 Bruchgrenze Bruchfestigkeit ............................................................ 4.9 Dauerfrostboden .................................................................................. 3.15 Durchtorfboden ................................................................................... 3.24 Durchl?ssigkeit .................................................................................... 5.14 d?rrer Zuftbodenzustand ...................................................................... 4.53 Dichte der Bodenteilchen ..................................................................... 4.8 Dichte des trockenen Bodens ............................................................... 4.7 dichter Grenzbodenzustand .................................................................. 4.55 Dr?nageprobe ....................................................................................... 4.12 Druckstufe ............................................................................................ 4.51 Druck des Schwellen ............................................................................ 4.35 Druck auf das Muster des Bodens ........................................................ 4.36 Druckstufe auf den Bodenmuster ......................................................... 4.42 Feuchtigkeit des Schwellens ................................................................. 4.33 Feuchtigkeit an der Grenze der Schrumpfung ...................................... 4.34 frostiger Boden ..................................................................................... 3.16 ДСТУ Б А.1.1-25-94 freies Bodenschwellen ....................................................................... 4.41 Fl?ssigkeitsgrenze .............................................................................. 4.4 Ger?t des Schnittes ............................................................................. 4.26 gefrorener Boden ................................................................................ 3.14 Grenze der Plastizit?t des Aufrollens ............................................... 4.5 halbfelsiger Boden .............................................................................. 3.13 hartgefrorener Boden .......................................................................... 3.17 hygroskopische Feuchtigkeit .............................................................. 4.3 Humus ................................................................................................ 3.27 Kennziffer der Strukturhaltbarkeit des Bodens unter dem Schnitt ..... 5.10 Kies ..................................................................................................... 3.10 Kiessand .............................................................................................. 3.11 Kieselsteine ......................................................................................... 3.8 Koeffizient des Abtauens .................................................................... 4.16 Koeffizient des Abtauens und der Kompressionsf?higkeit ................. 5.16 Koeffizient der Kompressionsf?higkeit .............................................. 4.15 Koeffizient der unlinearen Deformation ............................................. 4.18 Koeffizient der Quererweiterung ........................................................ 4.19 Koeffizient der Porosit?t .................................................................... 4.58 Koeffizient Z?higkeit ......................................................................... 4.20 konsolidierte Undr?nageprobe ........................................................... 4.11 Kornzusammensetzng des Bodens ..................................................... 4.52 Kreichen ............................................................................................. 4.23 Kunstboden ........................................................................................ 3.2 lockerer Boden ................................................................................... 3.5 loker Boden ........................................................................................ 3.6 locker Grenzbodenzustand ................................................................. 4.54 Masse des Bodens .............................................................................. 4.57 Me?ger?t ............................................................................................ 5.5 Methode des Drehschnittes ................................................................ 5.11 Methode des Ringschnittes ................................................................ 5.12 Methode des Vonw?rtsschittes .......................................................... 5.13 Methode des station?ren W?rmeregimes ........................................... 5.24 Methode des konsolidierten Schnittes ............................................... 4.27 ДСТУ Б А.1.1-25-94 Methode des unkonsolidierten Schnittes ............................................ 4.28 Mikroaggregatzustand des Bodens ..................................................... 4.56 Modul der Verschiebung der Erdschihten .......................................... 4.13 Modul der Liniendeformation ............................................................ 4.17 Modul der Volumendeformation ........................................................ 4.14 nat?rlicher Druck im Boden ............................................................... 5.17 normaler Druck auf den Boden .......................................................... 5.8 organischer Stoff ................................................................................ 3.25 optimale Feuchtigkeit ......................................................................... 4.2 Plastischgefrorenerboden ................................................................... 3.18 Punkt der Probe Sondieren .............................................................. 5.3 relatives Bodenschwellen ................................................................... 4.39 relative Bodensenkung ....................................................................... 4.45 relatives Zusammenpressen des Bodenmusters ................................. 4.49 relative Senkung ................................................................................. 4.47 Sapropel .............................................................................................. 3.22 senkender Anfargsdruck ..................................................................... 4.46 Schuttgefrorenerboden ....................................................................... 3.19 Schwellen des Bodens ........................................................................ 4.37 Schicht des Saisonabtauens ................................................................ 5.20 Schlamm ............................................................................................. 3.21 Sonde .................................................................................................. 5.4 spezifischer Widerstand des Boden unter der Spitze Kegel der Sonde .............................................................. 5.6 spezifischer Zusammenhalt des Bodens ............................................. 5.9 Splitt Schotter Steinschutt ................................................................ 3.9 Stabilzustand ...................................................................................... 4.30 Staub ................................................................................................... 3.12 Stadium des kontinuierlichen Kriechens ............................................ 4.24 statisches Sondieren ............................................................................ 5.2 Tiefe des Saisonabtauens .................................................................... 5.21 Tiefe des Abtauens .............................................................................. 5.22 Torf ...................................................................................................... 3.23 Undr?nageprobe ................................................................................... 4.10 ДСТУ Б А.1.1-25-94 unstabilenzustand ................................................................................ 4.31 unzusammen h?ngen der Boden .......................................................... 3.7 Vegetationsrest ..................................................................................... 3.26 Verdr?ngurgswiderstand des gefrorenen Bodens gegen Verschiebung an der Oberfl?che des Gefrierens mit dem Baumaterial des Fundaments ............................................................... 4.22 Vorl?ufige Bodendichtung ................................................................... 4.29 Wasserdurchl?ssigkeit .......................................................................... 5.15 W?rmeleitung des Bodens .................................................................... 5.23 Widerstand des Bodenschnittes ............................................................ 4.25 Winkel der innerlichen Bodenreibung .................................................. 4.32 ДСТУБА.1.1-25-94 Абетковий покажчик англійських термінів air-dru state ground ............................................................................ 4.53 always frozen ground ......................................................................... 3.15 angle inside friction ............................................................................ 4.32 apparatus cut off ................................................................................. 4.26 artificial ground .................................................................................. 3.2 boundary fluidity ................................................................................ 4.4 boundary roll ...................................................................................... 4.5 cobble ................................................................................................. 3.8 coefficient compressibility ................................................................. 4.15 coefficient cross boadening ................................................................ 4.19 coefficient in linear deformation ........................................................ 4.18 coefficient porosity ............................................................................ 4.58 coefficient thaw out ............................................................................ 4.16 coefficient thaw out and condensability ............................................. 5.16 coefficient viscidity ............................................................................ 4.20 conerent ground .................................................................................. 3.5 compacten arid ground ....................................................................... 4.7 compacten fraction ground ................................................................. 4.8 compacten ground .............................................................................. 4.6 compaction ground preliminary ......................................................... 4.29 contensed standart ground relative ..................................................... 4.49 conditional stabilisation shrinkage ..................................................... 5.18 contensed standart ground absolute ................................................... 4.48 couple ground spesific ....................................................................... 5.9 creepind .............................................................................................. 4.23 crushed stone ...................................................................................... 3.9 cup thaw aut ....................................................................................... 5.19 depth seasonal thaw aut ...................................................................... 5.21 depth thow aut..................................................................................... 5.22 drainage test ....................................................................................... 4.12 driving resistance frozen ground ofelastikity frost surface material foundation ............................................................................ 4.22 dumpling ground ................................................................................ 5.1 ДСТУ Б А.1.1-25-94 dust ..................................................................................................... 3.12 equivalent cohesion ............................................................................ 4.21 failure limit ......................................................................................... 4.9 firmly frozen ground .......................................................................... 3.17 friabile ground .................................................................................... 3.6 frostu ground ...................................................................................... 3.16 frozen ground ..................................................................................... 3.14 gravel .................................................................................................. 3.10; 3.11 ground ................................................................................................ 3.1 ground halfroch .................................................................................. 3.13 ground strukture ................................................................................. 3.3 ground texture .................................................................................... 3.4 gumus ................................................................................................. 3.27 humidity ground ................................................................................. 4.1 humidity on limit strinkage ................................................................ 4.34 humidity swelling ............................................................................... 4.33 in coherent ground ............................................................................. 3.7 in stabilization state ........................................................................... 4.31 index strukture durability ground in cut off ....................................... 5.10 marshy ground .................................................................................... 3.24 mass ground ....................................................................................... 4.57 massif ground ..................................................................................... 5.7 maximum-compact state ground ........................................................ 4.55 maximum-friable state ground ........................................................... 4.54 measiring instrument .......................................................................... 5.5 method annular cut off ....................................................................... 5.12 method consolidation cut off ............................................................. 4.27 method in non consolidation cut off .................................................. 4.28 method progressive cut oft ................................................................ 5.13 method rotatory cut off ...................................................................... 5.11 method stationary thermal regime ...................................................... 5.24 micro unit composition ground .......................................................... 4.56 modulus linear deformation ............................................................... 4.17 modulus of elasticity .......................................................................... 4.13 ДСТУ Б А.1.1-25-94 modulus volume deformation ............................................................. 4.14 neat conductibility ground .................................................................. 5.23 normal pressure on ground ................................................................. 5.8 non drainage test ................................................................................. 4.10; 4.11 optimum humiditu .............................................................................. 4.2 organic substance ............................................................................... 3.25 peal ..................................................................................................... 3.23 permeability ....................................................................................... 5.14 permeable to water ............................................................................. 5.15 plastik frozen ground .......................................................................... 3.18 point test explore ............................................................................. 5.3 pressure elementary ........................................................................... 4.46 pressure natural in ground .................................................................. 5.17 pressure on standart ground ................................................................ 4.36 pressure swelling ................................................................................ 4.35 probe ................................................................................................... 5.4 qradinq ground ................................................................................... 4.52 quiksand frozen ground ..................................................................... 3.19 resistance cut off ................................................................................ 4.25 sagging relative .................................................................................. 4.47 sapropel .............................................................................................. 3.22 silt ....................................................................................................... 3.21 shrinkage ground ................................................................................ 4.43 shrinkage ground absolute ................................................................. 4.44 shrinkage ground relative ................................................................... 4.45 soil ...................................................................................................... 3.20 spesifi resistance ground unter point cone probe ............................. 5.6 stabilization shrinkage standart condition .......................................... 4.50 stabilization state ................................................................................ 4.30 stade pressure an standart ground ...................................................... 4.42 stage pressure ..................................................................................... 4.51 stage nonattenuation creepind ............................................................ 4.24 static explore ...................................................................................... 5.2 stratum seasonal thaw aut .................................................................. 5.20 ДСТУ Б А.1.1-25-94 swell ground ....................................................................................... 4.37 swell ground absolute ........................................................................ 4.38 swell ground relative ......................................................................... 4.39 swell ground free ............................................................................... 4.41 swell ground unter boading ................................................................ 4.40 vegetable rest ...................................................................................... 3.26 waterabsorwing propertu humidite ..................................................... 4.3 ДСТУ Б А.1.1-25-94 Абетковий покажчик французьких термінів adh?rente du terrain srecifigue ................................................................. 5.9 affaissement relatif ................................................................................... 4.47 angle de frottement int?rieur..................................................................... 4.32 appareil de uniplain cisaillement .............................................................. 4.26 blocade biocaille ...................................................................................... 3.9 coefficient de d?g?lement et compressibilit? ........................................... 5.16 coefficient de d?geler ............................................................................... 4.16 coefficient de compressibilit? .................................................................. 4.15 coefficient de viscosit? ............................................................................. 4.20 coefficient de in lineare d?formation ........................................................ 4.18 coefficient de transversal dilatation .......................................................... 4.19 coefficient de porosit? ............................................................................... 4.58 compacit? arid? terrain ............................................................................. 4.7 compacit? partier terrain ........................................................................... 4.8 compacit? terrain ...................................................................................... 4.6 compactage du sol pr?liminaire ............................................................... 4.29 compressibilit? de eprouvette de terrain absolu ....................................... 4.48 compressibilit? de eprouvette de terrain relatif ........................................ 4.49 conditionnel stabilisation de affaissement ................................................ 5.18 conductibilit? de terrain ............................................................................ 5.23 couche de saison d?g?lement ................................................................... 5.20 coupe de d?g?lement ................................................................................ 5.19 degr? de pression ...................................................................................... 4.51 degr? de pression sur le oprouvette de sol ................................................ 4.42 drainage ?preuve ....................................................................................... 4.12 ?quivalent adh?rence ................................................................................ 4.21 fermemet congel? terrain ......................................................................... 3.17 fluage ....................................................................................................... 4.23 friable terrain coh?rent ............................................................................ 3.6 galet ......................................................................................................... 3.8 gonflement de sol .................................................................................... 4.37 gonflement de sol absolu ......................................................................... 4.38 ДСТУ Б А.1.1-25-94 gonflement libre ................................................................................. 4.41 gonflement de sol relatif .................................................................... 4.39 gonflement de sol sous charg? ........................................................... 4.40 gravier ................................................................................................ 3.10; 3.11 granulom?trigue composition de terrain ........................................... 4.52 humidit? en limit? retrait ................................................................... 4.34 humidit? de gonflement ..................................................................... 4.33 humidit? terrain .................................................................................. 4.1 humus ................................................................................................. 3.27 hydroscopigue humidit? ..................................................................... 4.3 indice de structure r?sistace de terrain a la lisaillement ..................... 5.10 instrument de pr?cision ...................................................................... 5.5 in coh?rent terrain .............................................................................. 3.7 limit? de rupture ................................................................................ 4.9 limit? d?rouler plasticit? ................................................................. 4.5 limit? fluidit? ..................................................................................... 4.4 limon .................................................................................................. 3.21 masse de terrain ................................................................................. 4.57 massif de terrain ................................................................................ 5.1 massif du terrain ................................................................................ 5.7 mati?res organigues ........................................................................... 3.25 maximum-compact etat terrain . ......................................................... 4.55 maximum-meuble ?tat de terrain ........................................................ 4.54 meuble terrain ..................................................................................... 3.5 m?thode de ne consolid? cisiallement ................................................ 4.28 m?thode de consolid? cisiallement ..................................................... 4.27 m?thode de circulaire lisaillement ...................................................... 5.12 m?thode de progressif lisaillemem ..................................................... 5.13 m?thode de stationaire thermique r?gime ........................................... 5.24 m?thode de rotatoire lisaillement. ...................................................... 5.11 microagregat composition de terrain .................................................. 4.56 module de cisaillement ....................................................................... 4.13 module de d?formation volum?trique ................................................ 4.14 module de lin?aire d?formation .......................................................... 4.17 ДСТУ Б А.1.1-25-94 mouvant gel? terrain .......................................................................... 3.19 nestabiliser ?tat .................................................................................. 4.31 non drainage ?preuve ........................................................................ 4.10; 4.11 normal pression sur le terrain ............................................................ 5.8 optimum humidit? ............................................................................. 4.2 perm?abilit? de eau ........................................................................... 5.15 plastigue gele terrain ......................................................................... 3.18 point de essai sondage .................................................................... 5.3 perspicacit? ........................................................................................ 5.14 pression de initiale affaissemente ...................................................... 4.46 pression de gonflement ...................................................................... 4.35 pression naturel dans terrain .............................................................. 5.17 pression sur le ?prouvette de terrain .................................................. 4.36 profondeur de g?l?ment ..................................................................... 5.22 profondeur de saison d?g?lement ...................................................... 5.21 poussi?re ............................................................................................ 3.12 restes v?g?tation ................................................................................ 3.26 r?sistance de cisaillement terrain ...................................................... 4.25 r?sistance du sol gel? de cisaillement effet surface mat?riaux-fondation .......................................................................... 4.22 retrait du terrain ................................................................................. 4.43 retrait du terrain absolut .................................................................... 4.44 retrait du terrain relatif ...................................................................... 4.45 sapropel ............................................................................................. 3.22 sec a l'air ?tat du terrain .................................................................... 4.53 sol effet froid . ................................................................................... 3.16 sol gel? .............................................................................................. 3.14 sol glac? ............................................................................................ 3.15 sol loessique ..................................................................................... 3.24 sol semirocheux ................................................................................ 3.13 sol tourbeux ...................................................................................... 3.24 sonde.................................................................................................. 5.4 specif?gue r?sistance du terrain sous canule c?ne du sonde ........... 5.6 stabiliser ?tat ...................................................................................... 4.30 ДСТУ Б А.1.1-25-94 stabilisation de retrait de eprouvette convenu .................................... 4.50 stade de inodes fluage ........................................................................ 4.24 statique sondare .................................................................................. 5.2 texture du terrain ................................................................................ 3.4 terrain ................................................................................................. 3.1; 3.20 terrain artificielle ................................................................................ 3.2 terrain sol structure .......................................................................... 3.3 tourbe ................................................................................................. 3.23 ДСТУ Б А.1.1-25-94 Абетковий покажчик російських термінів вещество органическое ................................................................... 3.25 влажность гигроскопическая .......................................................... 4.3 влажносгь грунта ............................................................................. 4.1 влажность набухания WH доли единицы ................................... 4.33 влажность на пределе усадки Wy доли единицы ..................... 4.34 влажность оптимальная .................................................................. 4.2 водопроницаемость ......................................................................... 5.15 галька ................................................................................................ 3.8 глубина сезонного оттаивания ....................................................... 5.21 глубина оттаивания ......................................................................... 5.22 гравий ............................................................................................... 3.10 граница раскатывания пластичности .......................................... 4.5 граница текучести ............................................................................ 4.4 гранулометрический состав грунта ............................................... 4.52 грунт .................................................................................................. 3.1 грунт вечномерзлый ........................................................................ 3.15 грунт мерзлый .................................................................................. 3.14 грунт морозный ................................................................................ 3.16 грунт пластичномерзлый ................................................................ 3.18 грунт полускальный ........................................................................ 3.13 грунт связный .................................................................................. 3.6 грунт сыпучемерзлый ..................................................................... 3.19 грунт твердомерзлый ...................................................................... 3.17 грунты искусственные .................................................................... 3.2 грунты заторфованные ................................................................... 3.24 гумус................................................................................................. 3.27 давление набухания Рн МПа кгс/см2 ....................................... 4.35 давление на грунт нормальное P ................................................. 5.8 давление на образец грунта Р МПа кгс/см2 ............................ 4.36 давление начальное просадочное .................................................. 4.46 давление природное в грунте ......................................................... 5.17 дресва ................................................................................................ 3.11 ДСТУ Б А.1.1-25-94 зонд .................................................................................................... 5.4 зондирование статическое ............................................................... 5.2 измерительное устройство .............................................................. 5.5 ил ........................................................................................................ 3.21 испытание дренированное ............................................................... 4.12 испытание консолидированно-недренированное ......................... 4.11 испытание недренированное ........................................................... 4.10 коэффициент вязкости ..................................................................... 4.20 коэффициент нелинейной деформации ......................................... 4.18 коэффициент оттаивания ................................................................ 4.16 коэффициент оттаивания и сжимаемости . ................................... 5.16 коэффициент поперечного расширения ........................................ 4.19 коэффициент пористости ................................................................ 4.58 коэффициент сжимаемости ............................................................. 4.15 масса грунта ...................................................................................... 4.57 массив грунта .................................................................................... 5.7 модуль линейной деформации E .................................................. 4.17 модуль объемной деформации К ................................................. 4.14 модуль сдвига ................................................................................... 4.13 метод вращательного среза ............................................................. 5.11 метод кольцевого среза ................................................................... 5.12 метод консолидированного среза ................................................... 4.27 метод неконсолидированного среза ............................................... 4.28 метод поступательного среза .......................................................... 5.13 метод стационарного теплового режима ....................................... 5.24 набухание грунта .............................................................................. 4.37 набухание грунта абсолютное ........................................................ 4.38 набухание грунта относительное .................................................... 4.39 набухание грунта под нагрузкой доли единицы .......................... 4.40 набухание грунта свободное доли единицы ................................. 4.41 несвязный грунт ............................................................................... 3.7 нестабилизированное состояние .................................................... 4.31 остатки растительные ...................................................................... 3.26 почва .................................................................................................. 3.20 ДСТУ Б А.1.1-25-94 плотность грунта .............................................................................. 4.6 плотность сухого грунта ................................................................. 4.7 плотносгь частиц грунта ................................................................. 4.8 показатель структурной прочности грунта при срезе Пcтр. .... 5.10 ползучесть ........................................................................................ 4.23 прибор одноплоскостного среза .................................................... 4.76 предел прочности временное сопротивление при одноосном сжатии .................................................................... 4.9 проницаемость .................................................................................. 5.14 просадочность относительная ........................................................ 4.47 пыль .................................................................................................. 3.12 рыхлые грунты ................................................................................ 3.5 сапропель ......................................................................................... 3.22 сжатие образца грунта абсолютное ............................................... 4.48 сжатие образца грунта относительное .......................................... 4.49 слой сезонного оттаивания ............................................................. 5.20 сопротивление грунта удельное под наконечником конусом зонда .............................................. 5.6 сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания с материалом фундамента Raf .................................... 4.22 сопротивление срезу грунта ........................................................... 4.25 состояние грунта воздушно-сухое ................................................. 4.53 состояние грунта предельно плотное ............................................ 4.55 состояние грунта предельно рыхлое ............................................. 4.54 состав грунта микроагрегатный .................................................... 4.56 стабилизация осадки образца грунта условная ............................ 4.50 стабилизация осадки условная ....................................................... 5.18 стабилизированное состояние ........................................................ 4.30 стадия незатухающей ползучести .................................................. 4.24 структура грунта .............................................................................. 3.3 ступень давления ............................................................................. 4.51 ступень давления на образец грунта ............................................. 4.42 сцепление грунта удельное С ..................................................... 5.9 сцепление эквивалентное .............................................................. 4.21 текстура грунта ............................................................................... 3.4 ДСТУ Б А.1.1-25-94 теплопроводность грунта ............................................................... 5.23 торф .................................................................................................. 3.23 точка испытаний зондирования .................................................. 5.3 угол внутреннего трения грунта ................................................... 4.32 уплотнение грунта предварительное ............................................ 4.29 усадка грунта .................................................................................. 4.43 усадка грунта абсолютная по: высоте диаметру объему .......... 4.44 усадка грунта относительная по: высоте h диаметру d объему V ............................................ 4.43 целик грунта .................................................................................... 5.1 чаша оттаивания ............................................................................. 5.19 щебень ............................................................................................. 3.9 1 2