Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 15 травня 2003 р. N 686 Київ Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні На виконання Закону України "Про насіння і садивний матеріал" 411-15 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Положення про Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні що додається. 2. Визнати такою що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1993 р. N 935 935-93-п "Про Реєстр сортів рослин України" ЗП України 1994 р. N 4 ст. 78 . Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 22 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 686 ПОЛОЖЕННЯ про Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні Загальні питання 1. Занесення сортів до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні далі - Реєстр сортів ведення Реєстру сортів видача свідоцтв про державну реєстрацію сортів рослин виключення сортів із зазначеного Реєстру здійснюється відповідно до цього Положення. 2. Реєстр сортів є офіційним документом і являє собою зброшуровані пронумеровані книги. 3. Реєстр сортів ведеться Держсортслужбою яка щороку видає Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні далі - Каталог сортів що є витягом з Реєстру сортів. Форма Каталогу сортів та відомості що містяться в ньому визначаються Положенням про Каталог сортів який затверджується Держсортслужбою. 4. До Реєстру сортів відомості про сорт заносяться після прийняття Держсортслужбою рішення про його державну реєстрацію. Підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію сорту що підлягає державному випробуванню є позитивні результати кваліфікаційної експертизи щодо рівня його урожайності визначеної протягом періоду проведення державного випробування якщо вона: більша ніж усереднена урожайність сортів що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років на величину верхнього значення довірчого інтервалу що обчислюється за відповідною методикою; менша ніж усереднена урожайність сортів що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років але сорт має високі показники якості та інші господарське цінні властивості; знаходиться на рівні усередненої урожайності сортів що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років але сорт має підвищену стійкість до хвороб шкідників вилягання обсипання посухи а також зимостійкість. Підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію сорту що не підлягає державному випробуванню є позитивні результати кваліфікаційної експертизи на відповідність такого сорту критеріям охороноздатності. 5. Рішення про визнання сорту перспективним та включення його до переліку сортів рослин перспективних для поширення в Україні який є складовою частиною Каталогу сортів приймається на підставі позитивного висновку Українського інституту експертизи сортів рослин про результати кваліфікаційної експертизи щодо рівня його урожайності або інших господарське цінних властивостей визначення протягом одного року проведення державного випробування. Такий сорт допускається для комерційного поширення в Україні починаючи з року занесення до переліку сортів рослин перспективних для поширення в Україні з одночасним продовженням його державного випробування. 6. Сорт що був занесений до Реєстру сортів і з різних причин втратив свого власника але має попит на ринку заноситься до Реєстру сортів за умови що будь-яка фізична або юридична особа добровільно візьме на себе обов'язки з підтримання такого сорту і подасть відповідну заяву до Держсортслужби. 7. Охорона прав на сорт занесений до раніше діючого Реєстру сортів рослин України до набрання чинності Законом України від 17 січня 2002 р. N 2986-III 2986-14 3116-12 "Про охорону прав на сорти рослин" здійснюється відповідно до законодавства. Датою державної реєстрації такого сорту вважається 1 січня року його занесення до зазначеного Реєстру. 8. Дії пов'язані з веденням Реєстру сортів виконуються у разі подання Держсортслужбі документа про сплату відповідного збору згідно з Порядком сплати збору за дії пов'язані з набуттям здійсненням та захистом прав на сорти рослин затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 1183-2002-п Офіційний вісник України 2002 р. N 34 ст. 1592 . Ведення Реєстру сортів 9. Державна реєстрація сорту здійснюється шляхом занесення відомостей до Реєстру сортів згідно з додатком 1. 10. Відомості зазначені у Реєстрі сортів можуть зазнати змін щодо: закінчення строку державної реєстрації сорту; відновлення строку державної реєстрації сорту; складу авторів сорту; складу підтримувачів сорту; характеристик придатності сорту для поширення в Україні; географічних та зонових рекомендацій використання сорту; виправлення помилок граматичних синтаксичних інформаційних тощо . 11. Підставою для занесення відомостей до Реєстру сортів та змін до них є: рішення Держсортслужби про державну реєстрацію сорту; рішення судових органів; рішення Держсортслужби про зміну складу авторів сорту або підтримувачів сорту виправлення помилок; інші підстави що випливають з пункту 10 цього Положення. 12. Занесення до Реєстру сортів відомостей про сорт та змін до них здійснюється за наказом Держсортслужби. 13. Для занесення до Реєстру сортів змін щодо складу авторів сорту підтримувачів сорту видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію сорту та виправлення помилок власник власники сорту або підтримувач підтримувачі сорту подає до Держсортслужби відповідне клопотання. Клопотання подається українською мовою від імені власника власників сорту або підтримувача підтримувачів сорту стосується одного сорту і повинне містити: номер заявки; дату подання заявки; повне ім'я назву та адресу особи яка є власником сорту або підтримувачем сорту. Клопотання підписує власник власники сорту або підтримувач підтримувачі сорту. Якщо власником або підтримувачем є юридична особа то клопотання підписує особа яка має на це повноваження. До клопотання додається документ про сплату відповідного збору. 14. Відомості про записи та зміни що заносяться до Реєстру сортів а також відомості про виправлення помилок публікуються в офіційному виданні Держсортслужби. Видача свідоцтв про державну реєстрацію сортів рослин 15. Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин видається Держсортслужбою в місячний строк від дати державної реєстрації сорту за зразком згідно з додатком 2 особі яка має право на його одержання або надсилається за адресою зазначеною у заявці. Виключення сортів із Реєстру сортів 16. Підставою для виключення сорту з Реєстру сортів є рішення Держсортслужби яке може бути прийняте у зв'язку з: поданням клопотання власником власниками сорту або підтримувачем підтримувачами сорту; відсутністю первинного насінництва сорту за інформацією Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин; утратою сортом критеріїв охороноздатності; несвоєчасною сплатою збору за підтримання сорту в Реєстрі сортів; в інших випадках передбачених законодавством. 17. Виключення сорту з Реєстру сортів здійснюється за наказом Держсортслужби про що до Реєстру сортів заноситься відповідний запис. Додаток 1 до Положення ВІДОМОСТІ що заносяться до Реєстру сортів ------------------------------------------------------------------ | Унесення змін та | виправлення помилок ------------------------------------------------------------------ Ботанічна характеристика ботанічний таксон українською та латинською мовами Назва сорту Ім'я автора авторів Номер заявки Дата подання заявки Дата пріоритету Заявник заявники Номер свідоцтва про державну реєстрацію сорту Дата державної реєстрації сорту Підтримувач підтримувачі сорту Географічні та зонові рекомендації використання сорту Дата державної реєстрації прав на сорт і номер патенту Власник сорту Закінчення строку державної реєстрації сорту Відновлення строку державної реєстрації сорту Опис сорту: кодова формула рослина стебло суцвіття квітка плід насінина Характеристики придатності сорту для поширення в Україні: урожайність стійкість до хвороб стійкість до екстремальних факторів довкілля показники якості господарсько цінні властивості Додаток 2 до Положення Зразок Державний герб України МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Державна служба з охорони прав на сорти рослин СВІДОЦТВО N про державну реєстрацію сорту рослин назва сорту ботанічний таксон Заявка N Заявник заявники Дата державної реєстрації Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин підпис ініціали та прізвище МП