Про Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 28 червня 1997 р. N 668 Київ Про Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 N 1823 1823-99-п від 01.10.99 N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 N 721 721-2003-п від 15.05.2003 З метою поліпшення екологічної ситуації та раціонального використання вторинних сировинних ресурсів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року далі - Програма що додається. 2. Міністерству фінансів і Міністерству економіки під час розроблення проектів державного бюджету програм економічного і соціального розвитку на відповідні роки передбачати виділення коштів для виконання завдань Програми. 3. Міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: передбачати кошти для фінансування Програми; щорічно до 1 березня інформувати Міністерство економіки про стан виконання завдань передбачених Програмою. 4. Міністерству економіки: разом з відповідними міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями створити банк даних з питань використання відходів виробництва і споживання; щорічно проводити аналіз стану виконання Програми та до 1 квітня доповідати про його результати Кабінетові Міністрів України і у разі потреби вносити необхідні зміни та доповнення до Програми. 5. Міністерству економіки розглянути стан накопичення і утилізації використаних таропакувальних матеріалів і в місячний термін разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Міністерством фінансів Фондом державного майна Державним комітетом по житлово-комунальному господарству вжити заходів до створення системи збору переробки та утилізації використаної тари та пакувальних матеріалів і в разі потреби подати пропозиції Кабінетові Міністрів України. Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ Інд. 33 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 668 ПРОГРАМА використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року 1. Загальні положення Створена в Україні структура промислового виробництва характеризується високою питомою вагою ресурсо- та енергоємних технологій. Значні масштаби ресурсокористування та енергетично-сировинної спеціалізації економіки України спричинили високі обсяги щорічного утворення та нагромадження відходів виробництва і споживання далі - відходи . З метою визначення напрямів реалізації державної політики у сфері поводження з відходами розроблено Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року далі - Програма . Такий спосіб розв'язання важливої для нашої країни проблеми передбачає концентрацію і спрямування фінансових матеріально-технічних інтелектуальних та інших ресурсів на пріоритетні завдання і заходи щодо ресурсозбереження та зменшення негативного впливу відходів на довкілля і здоров'я людей. Це має важливе значення для структурних зрушень в економіці підвищення ефективності та стабільності її розвитку як на загальнодержавному так і галузевому регіональному і місцевому рівнях а також сприятиме розв'язанню соціальних проблем і підвищенню рівня зайнятості населення. У Програмі враховані державні регіональні та галузеві інтереси оскільки в її розробленні взяли участь представники всіх заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади. Програмою передбачено розроблення і впровадження сучасних технологій обладнання устаткування та створення потужностей для переробки утилізації відходів з орієнтацією на вирішення пріоритетних економічних екологічних та соціальних завдань а також створення сприятливих умов виробникам та інвесторам для їх участі у розв'язанні проблем використання відходів у нових умовах господарювання. Реалізація Програми дасть змогу збільшити обсяг використання відходів на 20 відсотків порівняно з 1989-1995 роками зменшити їх негативний вплив на довкілля і здоров'я людей та сформувати дійову систему управління у сфері поводження з відходами. 2. Соціально-економічні передумови розроблення Програми Провідне місце у структурі економіки України тепер і в найближчій перспективі належатиме галузям і виробництвам які утворюють сотні мільйонів тонн відходів що часто перевищує обсяг корисної продукції. Щорічно в Україні утворюється близько 1 млрд. тонн відходів виробництва та споживання з яких приблизно 10-15 відсотків застосовуються як вторинні матеріальні ресурси решта потрапляє у сховища шламонакопичувачі терикони. Відходи займають площу близько 160 тис. гектарів а загальний їх обсяг досяг 25 млрд. тонн. Вони є одним з найбільш вагомих факторів забруднення довкілля і негативного впливу фактично на всі його компоненти. Інфільтрація сховищ горіння териконів пилоутворення інші фактори що зумовлюють міграцію токсичних речовин призводять до забруднення підземних та поверхневих вод погіршення стану атмосферного повітря земельних ресурсів тощо. Витрати на складування і захоронення відходів становлять майже 20 відсотків вартості продукції. Основними джерелами утворення відходів в Україні залишаються підприємства гірничо-рудного хімічного металургійного машинобудівного паливно-енергетичного будівельного та агропромислового комплексів які розосереджені по всій території країни. У зв'язку із зменшенням обсягу видобутку та переробки корисних копалин і випуску багатьох видів продукції щорічне утворення відходів за останні роки зменшилося в середньому на 20-30 відсотків. Водночас намітилася стійка тенденція до зменшення використання відходів у виробництві викликаного рядом соціально-економічних причин. Технології переробки відходів застаріли різко зросла вартість паливно-енергетичних ресурсів і всіх видів транспортування значно звузилася діяльність заготівельних організацій. Немає засобів ефективного впливу на підприємства вони продовжують лише таке використання відходів яке дає негайний прибуток. Така ситуація призводить до поступового руйнування науково-технічного потенціалу України у сфері поводження з відходами невикористання численних розроблень технологій устаткування та обладнання накопиченого досвіду утилізації відходів вугільної паливно-енергетичної металургійної хімічної інших галузей промисловості а також вторинної сировини макулатура ганчір'я склобій полімерні відходи тощо тоді як відходи виробництва і споживання можуть відігравати значну роль у забезпеченні промисловості сировиною замінюючи первинні ресурси рудні концентрати природні нерудні матеріали паливо деревину тощо . 3. Основна мета та завдання Програми Основною метою Програми є ефективне розв'язання проблеми використання відходів в Україні яка передбачає збільшення обсягу переробки та утилізації відходів зменшення їх негативного впливу на довкілля розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій а також удосконалення всієї системи поводження з відходами що значно поліпшить екологічну ситуацію та умови життя людей. Основні завдання Програми: формування і реалізація політики управління у сфері поводження з відходами шляхом створення організаційних нормативно-правових та інформаційних передумов а також розроблення галузевих регіональних і місцевих програм поводження з відходами; зменшення ресурсної залежності країни за рахунок використання вторинних ресурсів і зниження витрат первинної сировини особливо імпортної в загальному обсязі ресурсоспоживання; поліпшення діючих і створення нових технологій використання найбільш важливих видів вторинних ресурсів та перехід до мало- і безвідхідних технологій виробництва продукції; перехід до замкнутих циклів ресурсоспоживання; значне зниження техногенного впливу відходів на довкілля особливо в районах концентрації промислового виробництва зокрема внаслідок скорочення обсягу кінцевих відходів комплексних схем використання сировини та відповідного зменшення площі землі яка виділяється для зберігання та захоронення відходів. виявлення та впровадження ефективних виробничих проектів переробки та утилізації відходів; організація науково-дослідних і конструкторських розроблень перспективних ресурсозберігаючих та маловідхідних технологій; залучення коштів усіх заінтересованих суб'єктів господарювання та забезпечення сприятливих умов для впровадження запропонованих заходів створення систем моніторингу відходів інформаційного і кадрового забезпечення; організація контролю за ефективністю здійснення заходів Програми та використанням коштів. Очікувані результати від реалізації Програми: збільшення обсягу випуску продукції виробленої з відходів; заощадження первинної сировини за рахунок використання відходів; одержання прибутку внаслідок реалізації продукції виробленої з відходів; збільшення експорту та скорочення імпорту за рахунок реалізації продукції виробленої з відходів; зменшення негативного впливу на довкілля. Програмні заходи визначено виходячи з орієнтації на вирішення основних економічних і соціальних завдань держави таких як структурна перебудова економіки розв'язання проблеми забезпечення держави паливно-енергетичними і продовольчими ресурсами створення нових робочих місць поліпшення екологічної ситуації з дотриманням таких пріоритетів: зменшення обсягів утворення та накопичення відходів; підвищення рівня використання відходів у першу чергу тих що можуть дати значний еколого-економічний ефект але використовуються не повною мірою; зменшення шкідливого впливу небезпечних відходів на довкілля; врахування повної ресурсної цінності відходів під час розв'язання проблем задоволення потреб економіки України зокрема імпортозаміщення та збільшення експорту; врахування характеру утворення відходів міжгалузевий міжрегіональний в окремих регіонах та на окремих територіях та їх масштабів; застосування апробованих та відпрацьованих технологій та устаткування; зменшення частки бюджетних коштів у загальному обсязі фінансування проектів орієнтація на кошти підприємств та вітчизняних або іноземних інвесторів. Оскільки одразу профінансувати всі проекти неможливо то передбачається це здійснювати поетапно і поступово починаючи з проектів які після впровадження та підтвердження їх високої ефективності будуть запроваджені у виробництво. У Програмі поряд з виробничими передбачено заходи щодо механізму її реалізації зокрема економіко-правового нормативно-методичного інформаційного кадрового та організаційно-управлінського забезпечення. В умовах ринкової економіки особливого значення набувають економічні методи регулювання реалізація яких здійснюватиметься шляхом розроблення вдосконалення і впровадження відповідної правової бази. Частина заходів орієнтована на перегляд і вдосконалення системи нормативної документації та статистичної звітності яка зараз діє в країні. Зокрема передбачається розроблення основоположних державних стандартів щодо відходів відповідно до європейських та міжнародних. Для інформаційного забезпечення Програми передбачені заходи щодо створення системи обліку накопичення та обміну інформацією моніторингу поводження з відходами інформаційних баз даних щодо відходів та технологій поводження з ними. Це має бути єдина загальнодержавна міжгалузева та міжрегіональна система інформаційного забезпечення управління у сфері поводження з відходами яка є складовою інформаційного забезпечення управління раціональним використанням природних ресурсів України. Крім того передбачаються заходи щодо організації підготовки і перепідготовки кадрів зайнятих у сфері поводження з відходами а також організаційні заходи спрямовані на створення дієвої системи управління у цій сфері. 4. Заходи щодо використання відходів виробництва і споживання --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Термін | Обсяги фінансування млн. гривень | Результати очікувані | Відпо- | заходів | впровад- |---------------------------------------------------------| внаслідок здійснення | відальні | місце | ження за |всьо-|у тому |у тому | за джерелами фінансування | заходів | за здій- | впровадження | роками | го |числі |числі |-----------------------------------| | снення | |-----------| |НДР та |капіта-|дер- |міс- |власні |поза- |інші | | заходів | |поча-|за- | |ПКР |льні |жав- |цеві |кошти |бюдже- |джере-| | | |ток |кін- | | |вкладе-|ний |бюд- |підпри-|тні |ла | | | | |чення| | |ння |бюджет|жети |ємств |фонди | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1 Використання відходів видобутку та збагачення корисних копалин 4.1.1 Створення 1998 2001 5 1 0 51 4 59 1 7 0 85 2 55 зменшення площі Мінпром виробництва кре- відвалів збільшення з переробки дит випуску гранатового гранато- 1998 0 34 0 34 0 25 0 09 концентрату на 25 вмісних 1999 1 87 0 17 1 7 0 55 0 26 1 06 тис. тонн на рік 5 1 порід з 2000 1 7 1 7 0 6 0 25 0 85 млн. гривень виділенням 2001 1 19 1 19 0 3 0 25 0 64 заощадження первинної гранатових сировини - 25 тис.тонн концентратів на рік 0 425 млн. для гривень прибуток - абразивної 0 68 млн. гривень на промисловості рік експорт - 3 06 млн. гривень на рік Північний запобігання гірничо- екологічним збиткам - збагачувальний 0 425 млн. гривень на комбінат рік Дніпро- петровська область Підпункт 4.1.2 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.1.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.1.4 Впровадження 1998 2000 3 4 0 34 3 06 0 68 0 68 2 04 зменшення площі - " - комплексу з кре- відвалів збільшення переробки дит обсягу виробництва на мусковіто- 1998 0 255 0 255 0 255 20 1 тис. тонн на рік вмісних 1999 1 573 0 085 1 488 0 213 0 34 1 02 7 5 млн. гривень розкривних 2000 1 572 1 572 0 212 0 34 1 02 заощадження первинної порід сировини - 20 1 тис. тонн на рік 2 млн. Північний гривень прибуток - гірничо- 0 595 млн. гривень на збагачу- рік запобігання вальний екологічним збиткам - комбінат 0 017 млн. гривень на Дніпро- рік петровська область Підпункт 4.1.5 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.1.6 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.1.7 Будівництво 1998 2000 1 15 0 025 1 125 0 18 0 87 0 1 зменшення площі Хмель- експери- відвалів вапнякових ницька ментальної 1998 0 5 0 025 0 475 0 06 0 4 0 04 відходів обласна печі для 1999 0 5 0 5 0 06 0 4 0 04 рекультивація землі держ- виробництва 2000 0 15 0 15 0 06 0 07 0 02 збільшення випуску адміні- вапна з продукції на 30 тис. страція вапнякових тонн на рік 2 4 млн. відходів гривень заощадження первинної сировини - Закупненське 45 тис. тонн на рік кар'єро- 0 48 млн. гривень управління прибуток - 0 82 млн. Хмельницька гривень на рік область запобігання екологічним збиткам - 0 12 млн. гривень на рік 4.2 Використання відходів вугле- видобутку і вугле- збагачення 4.2.1 Впровадження 1998 1998 3 034 0 103 2 931 0 34 0 104 2 59 зменшення площі Укрбуд- енерго- відвалів вугле- матеріали зберігаючої відходів збільшення технології у обсягу випуску виробництво архітектурно- архітектурно- будівельної цегли на будівельної 91 млн. штук на рік керамічної 16 06 млн. гривень цегли з заощадження первинної використанням сировини - 177 тис. вуглевідходів тонн на рік 1 382 млн. гривень у тому Луганський числі палива - 7 6 дослідно- тис. тонн умовного експеримен- палива 1 05 млн. тальний гривень прибуток за завод рахунок використання будівельних відходів - 5 067 млн. матеріалів гривень на рік м. Луганськ запобігання Очеретинський екологічним збиткам - завод 0 009 млн. гривень на "Будіндустрія" рік Донецька область Хмельницький завод будівельних матеріалів м. Хмельницьк Роменське виробництво будівельних матеріалів Сумська область Підпункт 4.2.2 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.2.3 Використання 1998 1999 0 4 0 15 0 25 0 4 збагачення - " - для переробки 1998 0 3 0 15 0 15 0 3 тонкозернистих шламів тонко- 1999 0 1 0 1 0 1 з одержанням зернистих концентрату - 30 тис. відходів тонн на рік 1 8 млн. вугільної та гривень заощадження гірничо- первинної сировини - рудної 1 8 млн. гривень на промисловості рік прибуток - 0 18 млн. гривень на рік Павлоградська вуглезбагачу- вальна фабрика Дніпро- петровська область Луганська вуглезбага- чувальна фабрика Луганська область 4.2.4 Розроблення і 1998 2001 1 0 2 0 8 0 2 0 3 0 3 0 2 запобігання викидам Донецька введення в інвес- шахтного метану обласна дію тиції заощадження первинної держ- парогазової 1998 0 1 0 1 0 1 сировини - 10 млн. адміні- ТЕЦ на 1999 0 2 0 05 0 15 0 1 0 1 куб. м газу на рік страція шахтному 2000 0 3 0 05 0 25 0 1 0 1 0 1 7 2 млн. гривень метані 2001 0 4 0 40 0 2 0 1 0 1 прибуток - 1 8 млн. гривень на рік Шахта імені Засядька Донецька область Підпункт 4.2.5 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.2.6 Модернізація 1998 2001 2 06 0 06 2 0 46 0 85 0 75 отримання 2 5 тонн Мінвугле- місцевої кре- концентрату на рік пром котельні яка дит 0 8 млн. гривень Донецька використовує 1998 0 06 0 06 0 06 прибуток - 0 25 млн. обласна германіє- 1999 0 4 0 4 0 1 0 15 0 15 гривень на рік держ- вмісне 2000 0 8 0 8 0 15 0 35 0 3 запобігання адміні- вугілля шахти 2001 0 8 0 8 0 15 0 35 0 3 забрудненню довкілля страція "Піонер" з германієвими сполуками метою отримання германієвого концентрату із золовиносу ВО "Добро- пільвугілля" м. Добропілля Донецька область 4.2.7 Проведення 1998 2000 3 5 1 75 1 75 0 7 1 4 1 4 отримання матеріалу Мінвугле- дослідно- кре- для заміни сталі в пром промислової дит обладнанні - 100 тонн Мінпром плавки 1998 0 6 0 35 0 25 0 2 0 2 0 2 на рік заощадження некородуючого 1999 1 25 0 75 0 5 0 25 0 5 0 5 до 500 тонн сталі на сплаву 2000 1 65 0 65 1 0 25 0 7 0 7 рік 0 22 млн. феросиліко- гривень прибуток - алюмінію 0 1 млн. гривень на в печі рік потужністю 1 Мвт з відходів вугле- збагачення ВО "Добропіль- вугілля" ВАТ Нікопольський завод феросплавів м. Нікополь Дніпропетров- ська область Підпункт 4.2.8 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.3 Використання відходів енергетики Підпункт 4.3.1 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.3.2 Будівництво 1998 2002 5 64 0 5 5 14 2 0 01 1 44 2 19 виготовлення Харків- заводу з 1998 0 405 0 405 0 4 0 005 продукції з відходів ська виробництва 1999 1 225 0 095 1 13 0 44 0 005 0 3 0 48 - 30 млн. штук цегли обласна цегли та 2000 1 22 1 22 0 44 0 3 0 48 на рік 3 15 млн. держ- черепиці з 2001 1 6 1 6 0 4 0 84 0 36 гривень заощадження адміні- використанням 2002 1 19 1 19 0 32 0 87 первинної сировини - страція відходів 100 тис. тонн на рік підприємств 1 15 млн. гривень енергетики та прибуток - 0 6275 цементного млн. гривень на рік виробництва зменшення площі відвалів ТЕС та Зміївська негативного впливу на ТЕС МКП довкілля запобігання "ЕКО" екологічним збиткам - Харківська 0 595 млн. гривень на область рік Підпункт 4.3.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.3.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.3.5 Введення в 1998 1998 3 2 3 2 3 2 зменшення запиленості Міненерго дію установки золошлакових з відбору відвалів збільшення мікросфери обсягу випуску продукції на 5 тис. Бурштинська тонн на рік 0 45 ТЕС м. млн. гривень Бурштин заощадження первинної Івано- сировини - 0 45 млн. Франківська гривень на рік область прибуток - 0 045 млн. гривень на рік експорт - 0 45 млн. гривень на рік Підпункт 4.3.6 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.3.7 Створення 1998 1999 7 0 5 6 5 5 1 1 зменшення площі Київська виробництва 1998 0 5 0 5 0 5 відвалів обласна будівельних 1999 6 5 6 5 4 5 1 1 рекультивація землі держ- матеріалів та заощадження первинної адміні- конструкцій з сировини щебінь страція використанням пісок цемент - 1 золошлакових млн. гривень на рік відходів запобігання екологічним збиткам - Трипільська 26 млн. гривень ТЕС Київська область Підпункт 4.3.8 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.3.9 Будівництво 1998 2001 0 08 0 08 0 016 0 064 зменшення площі Міненерго комплексної 1998 0 02 0 02 0 004 0 016 золовідвалів механізованої 1999 0 02 0 02 0 004 0 016 збільшення обсягу лінії з 2000 0 02 0 02 0 004 0 016 виробництва на 400 виробництва 2001 0 02 0 02 0 004 0 016 тис. блоків на рік стінових 0 28 млн. гривень блоків заощадження первинної сировини - 0 028 млн. Добротвірська гривень на рік ТЕС прибуток - 0 1 млн. Львівська гривень на рік область запобігання екологічним збиткам - 0 003 млн. гривень 4.3.10 Монтаж ліній 1998 2001 0 36 0 36 0 065 0 295 зменшення площі - " - для 1998 0 09 0 09 0 016 0 074 золовідвалів виробництва 1999 0 1 0 1 0 017 0 083 збільшення обсягу стінових 2000 0 09 0 09 0 016 0 074 виробництва на 2 млн. блоків 2001 0 08 0 08 0 016 0 064 блоків на рік 1 4 млн. гривень СП заощадження первинної "Продемтех" сировини - 0 014 млн. добротвірська гривень на рік ТЕС прибуток - 0 65 млн. Львівська гривень на рік область запобігання екологічним збиткам - 0 007 млн. гривень на рік Підпункт 4.3.11 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.3.12 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.3.13 Створення 1998 1998 0 25 0 032 0 218 0 05 0 2 обсяг виробництва - Міненерго ділянки з 0 02 млн. гривень на переробки рік прибуток - 0 002 золи та млн. гривень на рік шламів ТЕЦ заощадження первинної котелень сировини ванадій для нікель цемент - подальшого 0 435 млн. гривень на виробництва рік ферованадію феронікелю та шлаколужного в'яжучого ТЕЦ-5 м. Київ 4.4 Використання відходів металургії 4.4.1 Впровадження 1998 2000 11 22 0 21 11 01 0 1 3 74 7 38 виробництво 840 тонн Мінпром технології та кре- алюмінієвого устаткування дит концентрату 4 62 тис. для переробки 1998 5 65 0 15 5 5 0 04 1 87 3 74 тонн флюсу та 2 94 алюмінієвих 1999 3 8 0 06 3 74 0 06 1 87 1 87 тис. тонн високо- соляних 2000 1 77 1 77 1 77 глиноземного продукту шлаків що на рік 11 94 млн. утворюються гривень заощадження під час первинної сировини - виробництва 1 135 млн. гривень на сплавів із рік прибуток - 2 11 брухту та млн. гривень на рік відходів з зменшення імпорту на метою повної 0 84 млн. гривень на утилізації і рік ліквідація виробництва з відвалів та сховищ з них наступною алюмінієвого рекультивацією земель концентрату флюсу для повторного використання та високо- глиноземного продукту для використання у стале- плавильному виробництві СП "Інтерсплав" м. Свердловськ Луганська область Підпункт 4.4.2 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.4.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.4.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.4.5 Впровадження 1998 1998 0 17 0 17 0 02 0 15 зменшення забруднення Укрцемент технології кре- довкілля скорочення використання дит зайнятих під відходи червоних площ землі збільшення шламів як обсягу виробництва - залізовмісної 3 8 млн. гривень на добавки для рік заощадження виробництва первинної сировини: клінкеру глини - 3 3 тис. тонн на рік 0 026 млн. ВАТ "Півден- гривень цемент" залізовмісної руди - Миколаївська 23 8 тис. тонн на рік область 0 24 млн. гривень прибуток за рахунок використання відходів - 0 266 млн. гривень на рік Підпункт 4.4.6 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.4.7 Використання 1998 1999 0 3 0 3 0 1 0 2 збільшення випуску Мінпром червоних 1998 0 15 0 15 0 05 0 1 мінеральних добрив на Мінсіль- шламів як 1999 0 15 0 15 0 05 0 1 100 тис. тонн 0 5 госппрод міндобрив у млн. гривень сільському заощадження міндобрив господарстві - 100 тис. тонн на рік 1 млн. гривень Миколаївська прибуток - 0 1 млн. область гривень на рік Підпункт 4.4.8 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.4.9 Впровадження 1998 2001 2 49 0 59 1 9 0 59 0 67 1 23 збільшення випуску - " - технології кре- продукції на 84 тис. переробки дит тонн на рік 3 192 відходів 1998 0 55 0 25 0 3 0 25 0 15 0 15 млн. гривень титано- 1999 0 92 0 19 0 73 0 19 0 21 0 52 заощадження первинної магнієвого 2000 0 77 0 1 0 67 0 1 0 22 0 45 сировини - 0 252 тис. виробництва з 2001 0 25 0 05 0 2 0 05 0 09 0 11 тонн на рік 0 8 млн. одержанням гривень прибуток - безклінкерного 0 479 млн. гривень на шлакового рік запобігання в'яжучого накопиченню твердих відходів - 30 тис. Запорізький тонн на рік титано- магнієвий комбінат м. Запоріжжя Підпункт 4.4.10 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.4.11 Впровадження 1998 2001 6 6 1 426 5 174 0 76 0 76 5 08 збільшення обсягу Мінпром технології кре- випуску цирконієвого вилучення дит концентрату та інших цінних 3 32 компонентів до 5 тис. компонентів з 1998 0 38 0 38 0 2 0 18 тонн на рік 9 165 осаду шламо- 1999 1 05 0 442 0 608 0 26 0 2 0 59 млн. гривень накопичувача 2000 1 64 0 424 1 216 0 2 0 15 1 29 заощадження первинної цирконієвого 2001 3 53 0 18 3 35 0 1 0 23 3 2 сировини - 7 5 тис. виробництва тонн на рік 13 748 млн. гривень Вільногірський прибуток - 1 343 млн. гірничо- гривень на рік збагачувальний зменшення імпорту - комбінат 9 165 млн. гривень на Дніпро- рік зменшення петровська навантаження на область шламонакопичувач на 24 5 тис. тонн на рік 4.4.12 Впровадження 1998 2001 3 61 0 74 2 87 0 74 0 38 2 49 збільшення обсягу Мінпром технології кре- випуску коагулянту на одержання дит 50 тис. тонн на рік комплексного 1 95 4 275 млн. гривень коагулянту 1998 0 44 0 2 0 24 0 2 0 05 0 19 заощадження первинної для очищення 1999 0 525 0 2 0 325 0 22 0 1 0 205 сировини - 0 427 млн. стічних вод 2000 0 835 0 22 0 615 0 22 0 12 0 495 гривень прибуток - від відходів 2001 1 81 0 12 1 69 0 1 0 11 1 6 0 645 млн. гривень на алюмінієвого рік зменшення імпорту виробництва на 4 275 млн. гривень на рік запобігання Запорізький еколого-економічним алюмінієвий збиткам за рахунок комбінат м. припинення складування Запоріжжя 125 тис. тонн на рік Миколаївський твердих відходів глиноземний завод м. Миколаїв Підпункт 4.4.13 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.4.14 Дослідження 1998 1999 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 зменшення Мінпром можливості 1998 0 04 0 04 0 04 використання використання 1999 0 16 0 06 0 1 0 06 0 1 імпортних відходів компонентів промислових шлакоутворюючих виробництв захисних сумішей до замість 0 4 кг на тонну сталі імпортованих заощадження первинної компонентів сировини - 0 35 млн. шлако- гривень на рік утворюючих прибуток - 0 35 млн. захисних гривень на рік сумішей Металургійні комбінати: імені Ілліча "Азовсталь" м. Маріуполь Донецька область Підпункт 4.4.15 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.4.16 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.5 Використання відходів хімії Підпункт 4.5.1 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.5.2 Створення 1998 2001 3 03 0 43 2 6 0 6 0 15 0 03 2 25 переробка екологічно Мінпром виробництва кре- безпечних відвалів будівельних дит фосфогіпсу матеріалів на 1998 0 61 0 23 0 38 0 30 0 03 0 03 0 25 рекультивація землі основі 1999 0 94 0 1 0 84 0 15 0 04 0 75 обсяг виробництва - техногенних 2000 0 88 0 06 0 82 0 08 0 05 0 75 17 3 млн. гривень на гіпсів 2001 0 6 0 04 0 56 0 07 0 03 0 5 рік заощадження фосфогіпсу первинної сировини гіпсовий камінь ВАТ гіпс - 180 тис. тонн "Рівнеазот" на рік 5 88 млн. м. Рівне гривень прибуток - 3 6 млн. гривень на рік запобігання екологічним збиткам - 0 25 млн. гривень на рік Підпункт 4.5.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.5.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.5.5 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.5.6 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 Підпункт 4.5.7 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.5.8 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.6 Використання відходів нафтопереробки та нафтохімії 4.6.1 Впровадження 1998 2000 1 0 2 0 8 0 2 0 3 0 2 0 3 ліквідація забруднення Держ- технології та ін- довкілля водою житло- обладнання вес- забрудненою мазутом комун- для 1998 0 25 0 1 0 15 0 1 0 1 0 05 ти- зменшення викидів госп підготовки 1999 0 2 0 05 0 15 0 05 0 1 0 05 ції окисів азоту на 20 рідкого 2000 0 55 0 05 0 5 0 05 0 1 0 1 0 3 відсотків обсяг палива шляхом виробництва - 30 млн. зменшення гривень заощадження вмісту вологи мазуту - 960 тис. тонн до подальшого на рік 8 млн. його гривень прибуток - 8 спалювання у млн. гривень на рік котлі "Кримтеплоко- муненерго" м. Сімферополь 4.6.2 Впровадження 1998 1999 16 0 8 15 2 16 обсяг виробництва - 18 Держ- установки з кре- тис. тонн нафти на рік нафто- переробки дит 3 41 млн. гривень газпром нафтошламу 1998 8 0 4 7 6 8 заощадження первинної 1999 8 0 4 7 6 8 сировини - 3 41 млн. АТ "Кременчук- гривень на рік нафтоорг- прибуток - 2 82 млн. синтез" м. гривень на рік Кременчук Полтавська область АТ "Лисичанськ- нафтоорг- синтез" м. Лисичанськ Луганська область АТ "НПК-Галичина" м. Дрогобич Львівська область АТ "Нафтохімія Прикарпаття" м. Надвірна Івано-Франкі- вська область Підпункт 4.6.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.6.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.7 Використання відходів машино- будування приладо- будування та інших виробництв пов'язаних з обробкою металів Підпункт 4.7.1 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.7.2 Впровадження 1998 2001 4 0 36 3 64 0 8 0 4 0 8 0 5 1 5 задоволення гострої Мінпром ливарної кре- потреби в нових технології дит доступних зносостійких утилізації 1 трубоматеріалах стружки 1998 0 5 0 09 0 41 0 3 0 1 0 1 випуск продукції - 10 кольорових 1999 0 85 0 09 0 76 0 2 0 1 0 2 0 15 0 2 тис. тонн на рік 40 металів з 2000 1 35 0 09 1 26 0 2 0 1 0 25 0 15 0 65 млн. гривень одержанням 2001 1 3 0 09 1 21 0 1 0 1 0 25 0 2 0 65 заощадження кольорових композиційних металів - 10 тис. тонн матеріалів з на рік 30 млн. підвищеними гривень прибуток за експлуата- рахунок використання ційними відходів - 30 млн. характе- гривень на рік ристиками зменшення імпорту - 1 тис. тонн на рік 4 АТ "Втор- млн. гривень кольормет" збільшення експорту - м. Київ 1 тис. тонн на рік 4 млн. гривень Підпункт 4.7.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.7.4 Впровадження 1998 2001 3 6 0 36 3 24 0 72 1 08 1 8 заощадження: піску - Мінмаш- технології та кре- 300 тис. тонн на рік пром обладнання дит формувальної землі - для 1998 0 42 0 18 0 24 0 18 0 24 450 тис. тонн на рік регенерації 1999 1 48 0 18 1 30 0 18 0 3 1 економія 10 млн. формувальних 2000 1 28 1 28 0 18 0 3 0 8 гривень зменшення сумішей 2001 0 42 0 42 0 18 0 24 площі відвалів ливарного виробництва машино- будівного підприємства з вилученням вторинного металу АТ "ХТЗ" м. Харків АТ "Дніпро- важмаш" м. Дніпро- петровськ АТ "Харків- промекологія" м. Харків АТ "Куп'янський ливарний завод" Харківська область 4.7.5 Створення 1998 2001 3 103 0 103 3 0 103 3 обсяг випуску Мінмаш- виробництва з 1998 0 403 0 103 0 3 0 103 0 3 продукції - 60 млн. пром переробки 1999 1 3 1 3 1 3 штук цегли та 20 тис. горілих 2000 0 9 0 9 0 9 тонн сухих розчинних сумішей 2001 0 5 0 5 0 5 сумішей на рік ливарного прибуток - 4 млн. виробництва і гривень на рік виготовлення зменшення забруднення будівельних повітря підземних вод виробів та скорочення площі цегла землі під відвалами плитка черепиця сухі розчинні суміші тощо для використання в будівництві та шляховому будуванні АТ "Діпрот- ракторосіль- госпмаш" АТ "ХТЗ" АТ "Харків- промекологія" м. Харків АТ "Куп'янський ливарний завод" Харківська область Підпункт 4.7.6 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.7.7 Створення 1998 2000 0 6 0 2 0 4 0 1 0 5 вирішення проблеми - " - виробництва 1998 0 14 0 1 0 04 0 04 0 1 гальванічних відходів. установок для 1999 0 24 0 1 0 14 0 04 0 2 ресурсозбереження регенерації 2000 0 22 0 22 0 02 0 2 хромвмісних сполук які не промислових виробляються в Україні стоків захист довкілля від гальваніки токсичних відходів обсяг виробництва - ВАТ "Білоцер- 150 установок на рік ківський 0 54 млн. гривень на рік механічний самоокупність - 2 роки завод" м. заощадження сировини - Біла Церква 60 відсотків від загальної потреби 0 32 млн. гривень на рік прибуток - 0 3 млн. гривень на рік 4.7.8 Створення 1998 2000 3 11 0 86 2 25 0 31 0 3 0 15 2 3 0 05 отримання Мінмаш- дільниці з 1998 0 12 0 12 0 12 утилізованих пром утилізації 1999 1 71 0 46 1 25 0 15 0 15 0 1 1 28 0 03 продуктів металеві твердих 2000 1 28 0 28 1 0 04 0 15 0 05 1 02 0 02 сплати лігатури типу відходів залізо-нікель шламів нікель-хром гальвано- нікель-хром-залізо і хімічних чисті метали для виробництв потреб металургійної шляхом промисловості - до розроблення 20 відсотків обсяг безвідхідної виробництва - 0 86 технології на млн. гривень на рік основі елек- заощадження - 0 51 трошлакового млн. гривень на рік: оновлення металевих сплавів - 80 тонн на рік 0 24 АВТ концерн млн. гривень "Весна" сировини для в'яжучих м. Дніпро- речовин - 200 тонн на петровськ рік 0 2 млн. ВАТ "ЧеЗаРа" гривень окисів - 10 м. тонн на рік 0 07 Чернігів млн. гривень завод прибуток за рахунок "Коломия- використання відходів сільмаш" - 0 2 млн. гривень на Івано- рік запобігання Франківська екологічним збиткам - область 10 1 млн. гривень на рік 4.7.9 Впровадження 1998 2000 0 177 0 04 0 137 0 01 0 03 0 137 запобігання попаданню Мінпром технології 1998 0 052 0 015 0 037 0 005 0 01 0 037 у водоймища лугів утилізації 1999 0 065 0 025 0 04 0 005 0 01 0 05 калію натрію екологічно 2000 0 06 0 06 0 01 0 05 збільшення випуску шкідливих феронікелю на 100 відпрацьо- тонн на рік 0 32 ваних млн. гривень залізо- заощадження нікелевих феронікелю - 100 тонн акумуляторів на рік 0 32 млн. з отриманням гривень прибуток за феронікелю рахунок використання відходів - 0 24 млн. Південно- гривень на рік східне РВО зменшення імпорту "Кольормет" нікелю - 50 тонн на м. Дніпро- рік 0 16 млн. петровськ гривень Підпункт 4.7.10 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.7.11 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.7.12 Впровадження 1998 2000 0 956 0 164 0 792 0 448 0 244 0 264 вирішення проблеми Мінмашпром комплексу з 1998 0 324 0 022 0 302 0 194 0 068 0 062 технологічних Мінпром переробки 1999 0 346 0 058 0 288 0 196 0 047 0 103 відходів тугоплавких Національна відходів і 2000 0 286 0 084 0 202 0 058 0 129 0 099 металів на академія технологічних промисловій базі наук процесів України обсяг виготовлення виробництва - 60 тонн напів- на рік 6 36 млн. фабрикатів гривень заощадження металів із сировини - 6 36 млн. вторинної гривень на рік сировини прибуток - 2 12 млн. гривень на рік Дослідне зменшення імпорту - виробництво 12 6 млн. гривень на УкрНДІТСМ м. рік Миколаїв завод спецелектро- металургії ІЕЗ імені Є.О. Патона Національної академії наук м. Київ дослідне виробництво ДТІ м. Дніпро- петровськ Підпункт 4.7.13 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.7.14 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 Підпункт 4.7.15 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.7.16 Створення 1998 2001 1 6 0 1 1 5 0 6 0 2 0 8 вилучення з відходів Мінпром виробництва з кре- та повернення у вилучення дит виробництво рідкісних дорогоцінних 1998 0 3 0 07 0 23 0 3 та дорогоцінних рідкісних 1999 0 3 0 03 0 27 0 3 металів радій розсіяних 2000 0 5 0 5 0 1 0 4 золото тощо металів та 2001 0 5 0 5 0 10 0 4 прибуток за рахунок сполук з використання відходів відходів - 0 6 млн. гривень на виробництва рік зменшення імпорту - 0 3 млн. ВО "Завод гривень на рік Арсенал" м. Київ Підпункт 4.7.17 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.7.18 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.7.19 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.8 Використання відходів легкої промисло- вості лісо- заготівлі дерево- обробки целюлозно- паперового виробництва та промисловості будівельних матеріалів Підпункт 4.8.1 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.8.2 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.8.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.8.4 Дослідження 1998 1999 0 018 0 018 0 018 випуск ДСП - 159 тис. Мінпром ресурсів 1998 0 009 0 009 0 009 куб. м на рік 43 14 Мінлісгосп вторинної 1999 0 009 0 009 0 009 млн. гривень деревної заощадження сировини сировини - 4 31 млн. гривень придатної для на рік прибуток - виробництва 6 46 млн. гривень деревних плит на всіх лісо- переробних підприємствах України та розроблення технології збирання транспор- тування і перероблення її на технологічну тріску Надвірня- нський лісокомбінат Івано- Франківська область Костопіль- ський ДБК Рівненська область 4.9 Використання відходів харчової промисловості та агропроми- слового комплексу 4.9.1 Впровадження 1998 1999 0 4 0 05 0 35 0 28 0 05 0 02 0 05 зменшення забруднення Мінсіль- технології кре- довкілля збільшення госппрод комплексної дит випуску дефіцитних переробки 1998 0 33 0 05 0 28 0 28 0 02 0 01 0 02 кормів на 2 тис. тонн відходів 1999 0 07 0 07 0 03 0 01 0 03 на рік прибуток за підприємств рахунок використання які відходів - 0 27 млн. переробляють гривень на рік тваринницьку природоохоронний сировину ефект - 0 17 млн. гривень на рік Баришівський ветсанзавод м. Баришівка Київська область 4.9.2 Переведення 1998 1999 0 06 0 06 0 03 0 03 вирішення - " - котла 1998 0 03 0 03 0 03 енергетичної проблеми ДКВР-10/13 на 1999 0 03 0 03 0 03 на підприємстві спалювання економія мазуту лузги замість зменшення площі мазуту М-100 відвалів прибуток за рахунок використання Новоукраїн- відходів - 0 15 млн. ський ДКХП гривень на рік Кіровог- радська область Підпункт 4.9.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.9.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 Підпункт 4.9.5 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.9.6 Впровадження 1998 2001 1 3 0 25 1 05 0 4 0 9 обсяг виробництва - - " - комбінованої 1998 0 05 0 05 0 05 4 3 млн. куб. м технології 1999 0 45 0 1 0 35 0 45 біогазу 0 276 млн. очищення 2000 0 4 0 05 0 35 0 2 0 2 гривень обсяг стічних вод з 2001 0 4 0 05 0 35 0 2 0 2 заощадження енерго- одержанням носіїв - 3 4 млн. біогазу куб. м на рік 0 51 млн гривень Лохвицький прибуток за рахунок комбінат використання відходів Полтавська - 0 24 млн. гривень область на рік зменшення імпорту - 0 51 млн. гривень на рік запобігання екологічним збиткам - 0 09 млн. гривень на рік Підпункт 4.9.7 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.9.8 Впровадження 1998 2003 0 81 0 04 0 77 0 06 0 75 вивільнення зайнятих Мінсіль- технології та 1998 0 085 0 04 0 045 0 06 0 025 під відходи площ госппрод устаткування 1999 0 125 0 125 0 125 землі збільшення для 2000 0 15 0 15 0 15 випуску продукції на гомогенізації 2001 0 15 0 15 0 15 10 3 тис. тонн на рік з метою 2002 2003 0 3 0 3 0 3 10 25 млн. гривень зменшення заощадження первинної кількості сировини томатів - невикористаних 66 7 тис. тонн на рік відходів та 7 17 млн. гривень вироблення прибуток за рахунок додаткової використання відходів продукції - 9 22 млн. гривень на рік запобігання Черкаський екологічним збиткам консервний комбінат м. Черкаси Ізмаїльський консервний завод м. Ізмаїл Одеська область Херсонський консервний комбінат м. Херсон Підпункт 4.9.9 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 Підпункт 4.9.10 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.9.11 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.9.12 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.9.13 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 Підпункт 4.9.14 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 4.9.15 Створення 1998 2000 1 5 0 3 1 2 1 0 5 обсяг виробництва - Мінсіль- енерго- 1998 0 5 0 15 0 35 0 5 10 тис тонн на рік госппрод зберігаючих 1999 0 7 0 1 0 6 0 5 0 2 5 млн. гривень технологій та 2000 0 3 0 05 0 25 0 3 заощадження сировини устаткування борошно - 3 тис. для переробки тонн на рік 1 6 млн. відходів на гривень прибуток - основі 1 25 млн. гривень на турбулентних рік потоків Київський борошно- переробний завод м. Київ Підпункт 4.9.16 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.9.17 Впровадження 1998 1999 0 07 0 03 0 04 0 03 0 01 0 03 обсяг виробництва - Харків- технології 1998 0 035 0 03 0 005 0 02 0 005 0 01 0 1 млн. гривень на ська використання 1999 0 035 0 035 0 01 0 005 0 02 рік заощадження обласна вторинної первинної сировини - держ- молочної 0 01 млн. гривень на адміні- сировини для рік прибуток - 0 02 страція виробництва млн. гривень на рік казеїнового клею Балаклійський молокозавод Харківська область 4.10 Використання відходів споживання 4.10.1 Створення 1998 1999 3 72 0 93 2 79 1 86 1 86 випуск продукції - Мінпром цеху з кре- 110 тонн на рік 1 32 переробки дит млн. гривень лому і 1998 1 86 0 93 0 93 0 93 0 93 заощадження первинної відходів 1999 1 86 1 86 0 93 0 93 сировини - 99 тонн на консервних рік 1 18 млн. банок та гривень прибуток - білої жерсті 0 15 млн. гривень на рік зменшення Дніпро- імпорту - 1 32 млн. петровське гривень на рік управління "Втор- кольормет" Підпункт 4.10.2 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.10.3 Впровадження 1998 1998 0 14 0 06 0 08 0 08 0 06 зменшення кількості Укрбуд- технології полімерних відходів матеріали виробництва збільшення випуску бітумно- бітумно-емульсійної емульсійної мастики на 2 5 тис. мастики з тонн на рік 0 804 використанням млн. гривень полімерних та прибуток за рахунок інших використання відходів відходів - 0 185 млн. гривень на рік зменшення Одеський імпорту сульфанолу і комбінат латексу - 2 тис. тонн покрівельних на рік 0 64 млн. матеріалів гривень м. Одеса Підпункт 4.10.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 Підпункт 4.10.5 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.10.6 Створення і 1998 2000 1 17 0 12 1 05 0 55 0 1 0 12 0 4 переробка 4 тис. тонн Мінмаш- впровадження 1998 0 37 0 08 0 29 0 37 вторинної сировини та пром обладнання 1999 0 51 0 03 0 48 0 1 0 1 0 06 0 25 організація Укрбуд- для 2000 0 29 0 01 0 28 0 08 0 06 0 15 виробництва продукції матеріали підготовки з неї обсяг полімерних виробництва - 6 3 відходів до млн. гривень на рік вторинного заощадження первинної використання сировини - 0 63 млн. гривень прибуток - ВАТ 0 335 млн. гривень "Більшовик" м. Київ АТ "ОЗОМ" Одеський завод оздо- блювальних матеріалів м. Одеса Підпункт 4.10.7 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 Підпункт 4.10.8 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.10.9 Створення 1998 2002 1 14 0 22 0 92 0 62 0 12 0 4 отримання 10 тис. Мінмаш- впровадження 1998 0 1 0 1 0 1 тонн шляхобудівельних пром технології та 1999 0 2 0 06 0 14 0 2 виробів обсяг Київська обладнання 2000 0 6 0 04 0 56 0 17 0 03 0 4 виробництва16 8 млн. міська для 2001 0 14 0 14 0 10 0 04 гривень на рік держ- виробництва 2002 0 1 0 02 0 08 0 05 0 05 заощадження первинної адміні- шляхо- сировини - 1 68 млн. страція будівельних гривень на рік виробів із прибуток - 0 84 млн. суміші гривень на рік відходів полімерів ВАТ "Більшовик" м. Київ Комбінат будіндустрії м. Київ 4.10.10 Створення і 1998 2001 2 11 0 21 1 9 1 61 0 2 0 3 отримання 5 тис. тонн Мінмаш- впровадження 1998 0 12 0 12 0 12 покрівельно- пром технології та 1999 1 16 0 06 1 1 1 16 будівельних Київська обладнання 2000 0 75 0 75 0 29 0 16 0 3 матеріалів обсяг міська для 2001 0 08 0 03 0 05 0 04 0 04 виробництва - 16 8 держ- виробництва млн. гривень на рік адміні- покрівельно- заощадження первинної страція будівельних сировини 1 68 млн. матеріалів на гривень на рік основі прибуток - 0 84 млн. відходів гривень на рік пластмас та зношених шин ВАТ "Більшовик" м. Київ Комбінат будіндустрії м. Київ Підпункт 4.10.11 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.10.12 Створення і 1998 2000 1 91 0 40 1 51 1 28 0 1 0 53 отримання вторинної Мінмаш- впровадження 1998 0 21 0 21 0 21 сировини - 4 тис. пром технології та 1999 1 51 0 1 1 41 0 97 0 01 0 53 тонн на рік 16 2 комплексного 2000 0 19 0 09 0 1 0 1 0 09 млн. гривень обладнання заощадження первинної для сировини - 1 62 млн. утилізації гривень на рік тари з полі- прибуток - 0 81 млн. вінілхлориду гривень на рік НВО "Термо- пластавтомат" м. Хмель- ницький АК "Оріон" м. Калуш Івано- Франківська область Підпункт 4.10.13 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.10.14 Впровадження 1998 1999 0 601 0 601 0 258 0 15 0 193 обсяг виробництва - Уряд безвихідної 1998 0 338 0 338 0 1 0 1 0 138 1 233 млн. гривень Автономної технології 1999 0 263 0 263 0 158 0 05 0 055 заощадження первинної Республіки переробки сировини - 0 123 млн. Крим змішаних гривень прибуток - полімерних 0 239 млн. гривень відходів ВАТ "Полівтор" м. Красно- перекопськ Автономна Республіка Крим 4.10.15 Впровадження 1998 2001 2 5 2 5 0 5 0 9 1 1 звільнення територій Київська технології 1998 0 3 0 3 0 3 на автопідприємствах міська переробки 1999 0 4 0 4 0 2 0 2 від звалищ держ- зношених шин 2000 0 8 0 8 0 5 0 3 збільшення обсягу адміні- з 2001 1 1 0 4 0 6 виробництва до 16 страція металокордом тис. тонн на рік 4 8 млн. гривень Завод заощадження сировини залізо- - 0 8 млн. гривень на бетонних рік прибуток - 0 8 конструкцій млн. гривень на рік N 1 "Голов- київміськбуд" м. Київ Підпункт 4.10.16 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.10.17 Впровадження 1998 1999 1 02 0 2 0 82 0 2 0 25 0 12 0 45 запобігання Мінмаш- технології та 1998 0 78 0 19 0 59 0 19 0 18 0 09 0 32 забрудненню повітря і пром обладнання 1999 0 24 0 01 0 23 0 01 0 07 0 03 0 13 грунту ртуттю та Мінпром для демер- іншими шкідливими куризації елементами обсяг та утилізації виробництва - 30 млн. відходів гривень на рік газорозрядних заощадження ртутних ламп матеріалів - 1 3316 з отриманням млн. гривень на рік: ртуті скла - 675 тонн вольфраму 0 844 млн. гривень молібдену вольфраму - 0 54 ніобію скла тонни 0 162 млн. та інших гривень молібдену - матеріалів 0 16 тонни 0 0192 млн. гривень ніобію АТ Полтав- - 0 095 тонни 0 071 ський завод млн. гривень нікелю газорозрядних - 0 72 тонни 0 144 ламп м. млн. гривень ртуті Полтава АТ - 0 53 тонни 0 0662 "Газотрон" млн. гривень м. Рівне алюмінію - 0 84 тонни Микитівський 0 0252 млн. ртутний гривень прибуток - комбінат 6 млн. гривень на м. Горлівка рік заміщення Донецька імпорту - 0 3812 млн. область гривень на рік 4.10.18 Впровадження 1998 2000 4 0 4 3 6 0 4 3 6 обсяг виробництва - Мінмаш- комплексу з 1998 1 46 0 32 1 14 0 4 1 06 8 5 млн. гривень на пром очистки 1999 1 86 0 06 1 8 1 86 рік заощадження Держ- стічних вод 2000 0 68 0 02 0 66 0 68 добрив для сільського житло- та господарства - 8 5 комун- виробництва млн. гривень на рік госп товарного прибуток - 0 85 млн. гумусу гривень на рік запобігання Очисні екологічним збиткам - споруди 0 1 млн. гривень на м. Київ рік 4.10.19 Реконструкція 1998 2001 39 96 20 03 19 93 4 99 11 93 23 04 збільшення обсягу Мінмаш- підприємств кре- утилізації твердого пром Мінмашпрому з дит побутового сміття міськ- метою 1998 11 79 9 04 2 75 1 4 0 5 9 89 одержання теплової та виконкоми підготовки до 1999 18 27 4 59 13 68 1 43 11 43 5 41 електричної енергії Держ- виробництва 2000 6 45 4 2 2 25 1 44 5 01 щорічний прибуток - житло- сміттє- 2001 3 45 2 2 1 25 0 72 2 73 0 308 млн. гривень комунгосп спалювальних котло- агрегатів потужністю 2 т/год на рік та 6 т/год на рік проек- тування та будівництво пілотних сміттє- спалювальних установок у містах Нова Каховка та Черкаси 4.10.20 Створення і 1998 2001 2 18 0 22 1 96 1 16 0 5 0 02 0 5 отримання вторинної Мінмаш- впровадження 1998 0 1 0 04 0 06 0 1 сировини - 25 тис. пром технології та 1999 0 13 0 06 0 07 0 13 тонн на рік 8 млн. Одеська введення в 2000 0 25 0 1 0 15 0 25 гривень заощадження обласна дію комплекту 2001 1 7 0 02 1 68 0 68 0 5 0 02 0 5 первинної сировини - держ- обладнання 8 млн. гривень на адміні- для первинної рік прибуток - 0 8 страція переробки млн. гривень на рік картонної скляної металевої та пластмасової тари м. Одеса 4.10.21 Впровадження 1998 2001 1 87 0 36 1 51 0 45 0 1 0 42 0 6 вирішення проблеми Київська технології кре- відходів на міська утилізації дит підприємстві держ- золошлакових 0 3 збільшення обсягу адміні- продуктів інвес- випуску феросплавів страція спалювання тиції лігатури металевої твердих 1998 0 22 0 1 0 12 0 17 0 02 0 03 шихти на 1500 тонн на побутових 1999 0 63 0 2 0 43 0 17 0 03 0 13 0 3 рік 0 5 млн. відходів 2000 0 73 0 03 0 7 0 07 0 03 0 13 0 5 гривень 2001 0 29 0 03 0 26 0 04 0 02 0 13 0 1 кислототривкого Завод порошку "Енергія" гранульованих м. Київ теплоізоляційних матеріалів склокристалічних заповнювачів склокристалічних та ситалових виробів на 27 тис. тонн на рік 4 8 млн. гривень заощадження первинної сировини - 2 5 млн. гривень на рік прибуток за рахунок використання відходів - 0 5 млн. гривень на рік ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Термін | Обсяги фінансування млн. гривень | Результати очікувані | Відпо- | заходів | впровад- |---------------------------------------------------------| внаслідок здійснення | відальні | місце | ження за |всьо-|у тому |у тому | за джерелами фінансування | заходів | за здій- | впровадження | роками | го |числі |числі |-----------------------------------| | снення | |-----------| |НДР та |капіта-|держа-| місцеві |власні |інші | | заходів | |поча-|закі-| |ПКР |льні |вний | бюджети |кошти |джере-| | | |ток |нчен-| | |вкладе-|бюджет|-------------|підп- |ла | | | | | ня | | |ння | |всьо-|у тому |риємств| | | | | | | | | | | го |числі | | | | | | | | | | | | |фонди | | | | | | | | | | | | |охорони| | | | | | | | | | | | |навко- | | | | | | | | | | | | |лишньо-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |природ-| | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | |середо-| | | | | | | | | | | | |вища | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1 Використання відходів видобутку та збагачення корисних копалин 4.1.8 Розроблення 1999 2002 1 044 0 459 0 585 0 159 0 3 0 3 0 585 обсяг виробництва - Мін- та впровад- 50 тис. тонн пром- ження 1999 0 07 0 07 0 02 0 05 0 05 залізного концентрату полі- технології і 2000 0 09 0 09 0 04 0 05 0 05 13 5 та млн. штук тики обладнання 2001 0 397 0 24 0 157 0 04 0 1 0 1 0 257 цегли 1 8 млн. для 2002 0 487 0 059 0 428 0 059 0 1 0 1 0 328 гривень утилізації заощадження первинної шламів сировини - 0 238 млн. хвостосховищ гривень прибуток - 0 54 млн. гривень на Центральний рік гірничо- збагачу- вальний комбінат Дніпропет- ровська область Підпункт 4.1.9 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.1.10 Розроблення і 1999 2000 1 0 035 0 965 0 035 0 2 0 2 0 3 0 465 переробка - 5 млн. Укр- впровадження тонн відсівів буд- технології та 1999 0 265 0 015 0 25 0 015 0 1 0 1 0 15 вапняку обсяг мате- обладнання 2000 0 735 0 02 0 715 0 02 0 1 0 1 0 15 0 465 виробництва вапна - ріали для виробниц- 40 тис. тонн тва вапна на заощадження первинної основі від- сировини - 35 тис. сівів вапняку гривень прибуток - фракції 5 - 512 тис. гривень на 20 мм рік ВАТ "Подільські товтри" Хмельницька область 4.2 Використання відходів вуглевидобутку і вуглезбагачення 4.2.9 Розроблення 1999 2000 0 59 0 05 0 54 0 05 0 38 0 3 0 16 обсяг виробництва Доне- технології і цегли - 800 тис. штук цька створення 1999 0 245 0 025 0 22 0 015 0 15 0 07 0 08 0.82 млн. гривень облас- виробництва 2000 0 345 0 025 0 32 0 035 0 23 0 23 0 08 заощадження цементу - на стінового 0 96 тис. тонн 0 4 держ- замкового млн. гривень адмі- каменю з прибуток - 0 16 млн. ніст- териконової гривень на рік рація маси для безрозчинної кладки Головне ДП "Полікор" Донецька область 4.2.10 Розроблення 1999 2001 0 3 0 3 0 1 0 2 0 2 збільшення обсягу Мін- технології виробництва германію пром- з вилучення 1999 0 065 0 065 0 015 0 05 0 05 - 0 1 млн. гривень на полі- германію із 2000 0 085 0 085 0 035 0 05 0 05 рік тики золи ТЕС 2001 0 15 0 15 0 05 0 1 0 1 териконів Донбасу відходів переробки марганце- вмісної сировини Сєверо- донецький хіміко- металур- гійний завод Луганська область 4.3 Використання відходів енергетики 4.3.14 Створення 1999 2000 0 55 0 05 0 5 0 05 0 05 0 05 0 45 обсяг виробництва - Мін- виробництва 0 4 тис. тонн енер- ферованадію 1999 0 225 0 025 0 2 0 025 0 2 ферованадію 0 1 тис. го феронікелю та 2000 0 325 0 025 0 3 0 025 0 05 0 05 0 25 тонн феронікелю 0 5 шлаколужного тис. тонн в'яжучого з шлаколужного відходів ТЕЦ в'яжучого 7 59 млн. гривень заощадження ТЕЦ-5 м.Київ первинної сировини - 3 5 млн. гривень прибуток - 1 52 млн. гривень зменшення імпорту - 3 5 млн. гривень на рік 4.4 Використання відходів металургії 4.4.17 Розроблення 1999 2001 6 0 1 5 9 0 1 0 4 0 4 5 500 обсяг виробництва Мін- технології та цегли та тротуарної пром- створення 1999 1 62 0 02 1 6 0 02 0 1 0 1 1 500 плитки 800 тис. штук полі- виробництва з 2000 2 14 0 04 2 1 0 04 0 1 0 1 2 000 0 275 млн. гривень тики утилізації 2001 2 24 0 04 2 2 0 04 0 2 0 2 2 000 заощадження цементу ставка- та вапна - 2 05 тис. шламонако- тонн 0 075 млн. пичувача гривень прибуток - 0 05 млн. гривень на ВАТ "Ново- рік московський трубний завод" Дніпро- петровська область Підпункт 4.4.18 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.4.19 Розроблення 1999 2000 0 15 0 15 0 05 0 1 0 1 обсяг виробництва Мін- та впровад- феритів для пром- ження 1999 0 06 0 06 0 02 0 04 0 04 електронної полі- технології 2000 0 09 0 09 0 03 0 06 0 06 промисловості та тики утилізації порошкової металургії замасленої - 2 тис. тонн окалини заощадження феритів - 5 тис. тонн 1 5 млн. ВАТ гривень прибуток - "Дніпропет- 0 3 млн. гривень на ровський рік трубний завод" Дніпропет- ровська область 4.4.20 Розроблення 1999 2001 0 56 0 09 0 47 0 09 0 22 0 22 0 25 попередження загорань -"- технології та та вибухів горючих заходів щодо 1999 0 05 0 02 0 03 0 02 0 03 0 03 відходів під час попередження 2000 0 27 0 03 0 24 0 03 0 11 0 11 0 13 транспортування та загорань і 2001 0 24 0 04 0 2 0 04 0 08 0 08 0 12 зберігання вибухів пов'язаних з цим горючих збитків приблизно дисперсних 1 2 млн. гривень на відходів рік та забруднення підприємств навколишнього металургії в середовища умовах зберігання та транспортува- ння Запорізький титано- магнієвий комбінат Запоріжжя металургійний комбінат "Азовсталь" Запорізька область Донецький хіміко- металургійний завод Донецька область Броварський завод порошкової металургії Київська область Підпункт 4.4.21 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.5 Використання відходів хімії 4.5.9 Розроблення 1999 2002 5 6 1 7 3 9 0 15 0 7 0 7 3 9 0 85 обсяг виробництва -"- та янтарної кислоти - впровадження 1999 0 12 0 12 0 02 0 1 0 1 0 4 тис. тонн 10 3 технології 2000 0 13 0 13 0 03 0 1 0 1 млн. гривень та розділення 2001 1 25 1 0 25 0 05 0 2 0 2 1 гранатової кислоти - нижчих 2002 4 1 0 45 3 65 0 05 0 3 0 3 2 9 0 85 0 8 тис. тонн 14 8 дікарбонових млн. гривень кислот з заощадження одержанням адипінової кислоти - індиві- 0 8 тис. тонн 2 4 дуальних млн. гривень кислот прибуток - 18 2 млн. гривень на рік Сєверо- донецьке ДВПО "Азот" Луганська область ВАТ "Рівнеазот" Рівненська область 4.5.10 Розроблення 1999 2002 3 0 5 2 5 0 15 0 45 0 45 1 1 4 переробка Мін- технології та відпрацьованих пром- впровадження 1999 0 27 0 2 0 07 0 02 0 05 0 05 0 2 каталізаторів - 0 265 полі- комплексної 2000 0 31 0 2 0 11 0 03 0 08 0 08 0 2 тис. тонн обсяг тики системи 2001 0 97 0 05 0 92 0 05 0 12 0 12 0 4 0 4 виробництва нікелевої переробки 2002 1 45 0 05 1 4 0 05 0 2 0 2 0 6 0 6 каталізаторної відпрацьованих сировини - 140 6 тонн каталізаторів 2 4 млн. гривень заощадження нікелевої Сєверо- каталізаторної донецьке сировини - 0 14 тис. ДВПО "Азот" тонн азотної кислоти Луганська - 0 1 тис. тонн область аміаку - 0 032 тис. тонн 30 5 млн. гривень прибуток - 0 48 млн. гривень зменшення імпорту - 2 4 млн. гривень на рік 4.5.11 Розроблення 1999 2002 24 2 8 21 2 0 15 0 5 0 5 21 2 2 15 обсяг виробництва - -"- та впровад- 177 тис. тонн ження 1999 0 07 0 07 0 02 0 05 0 05 меліорант технології 2000 0 13 0 13 0 03 0 1 0 1 мінеральні добавки переробки 2001 13 4 1 2 12 2 0 05 0 15 0 15 12 2 1 заощадження вапна - відходів 2002 10 4 1 4 9 0 05 0 2 0 2 9 1 15 64 тис. тонн та содових кухонної солі - 7 5 підприємств тис. тонн прибуток - 2 73 млн. гривень на Кримський рік содовий завод Автономна Республіка Крим 4.5.12 Розроблення 1999 2002 3 1 0 9 2 2 0 17 0 73 0 73 2 2 обсяг виробництва - " - та впровад- цинку - 300 кг ження 1999 0 05 0 05 0 02 0 03 0 03 заощадження технології 2000 0 14 0 14 0 04 0 1 0 1 цинковмісної сировини утилізації 2001 1 95 0 25 1 7 0 05 0 2 0 2 1 7 - 0 36 тис. тонн цинковмісних 2002 0 96 0 46 0 5 0 06 0 4 0 4 0 5 прибуток - 144 млн. відходів у гривень на рік виробництві хімічних волокон з отриманням сполук цинку в різних формах ВО "Хімволокно" Черкаська область 4.5.13 Розроблення 1999 2002 2 7 0 7 2 0 18 0 52 0 52 2 утилізація відходів - " - та впровад- виробництва технічного ження 1999 0 09 0 09 0 02 0 07 0 07 брому до 20 тис. тонн технології 2000 0 15 0 15 0 05 0 1 0 1 з отриманням оксиду переробки 2001 0 25 0 25 0 05 0 2 0 2 заліза для феритів до відходів 2002 2 21 0 21 2 0 06 0 15 0 15 2 3 тис. тонн 2 5 млн. виробництва гривень заощадження технічного оксиду заліза - 2 5 брому на млн. гривень прибуток оксид заліза - 0 6 млн. гривень для зменшення імпорту - виробництва 1 25 млн. гривень на феритів рік Перекопський бромний завод м. Красно- перекопськ Автономна Республіка Крим 4.5.14 Завершення 1999 2003 15 5 15 5 5 5 3 2 7 3 обсяг виробництва Рада будівництва сірчаної кислоти - 2 міні- дільниці 1999 3 1 3 1 1 1 2 1 тис. тонн та стрів регенерації 2000 3 1 3 1 1 1 0 8 1 3 ільменітового Авто- сірчаної 2001 3 1 3 1 1 1 0 8 1 3 концентрату 1 5 тис. ном- кислоти та 2002 3 1 3 1 1 1 0 8 1 3 тонн 1 млн. ної титановмісної 2003 3 1 3 1 1 1 0 8 1 3 гривень заощадження Рес- сировини сірчаної кислоти - 2 пуб- тис. тонн та ліки ВО "Титан" ільменітового Крим Автономна концентрату 1 5 тис. Республіка тонн 1 млн. Крим гривень прибуток - 0 2 млн. гривень попередження екологічних збитків - 0 114 млн. гривень на рік Підпункт 4.5.15 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.5.16 Розроблення 1999 2004 17 9 2 9 15 0 45 2 45 2 45 12 3 обсяг виробництва -"- та впровад- 90 млн. гривень ження 1999 0 06 0 06 0 01 0 05 0 05 адипінова кислота технології 2000 0 15 0 15 0 05 0 1 0 1 толуол сольвент виробництва 2001 0 3 0 3 0 1 0 2 0 2 кам'яновугільний та синтезу 2002 0 55 0 55 0 1 0 45 0 45 сірчана кислота органічних 2003 10 8 1 8 9 0 15 0 65 0 65 8 2 смола інденкумаринова сполук 2004 6 04 0 04 60 0 04 1 1 4 1 та нафтополімерна заощадження хімікалій ВАТ - 90 млн. гривень на "Рівнеазот" рік м. Рівне Підпункт 4.5.17 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.7 Використання відходів машинобудування приладобудування та інших виробництв пов'язаних з обробкою металів 4.7.20 Розроблення 1999 2003 2 48 0 6 1 88 0 46 0 84 0 69 1 18 обсяг виробництва Мін- технології та кобальту - 0 025 пром- створення 1999 0 03 0 03 0 01 0 02 0 02 тис. тонн 2 7 млн. полі- виробництва з 2000 0 12 0 12 0 05 0 07 0 07 гривень прибуток - тики переробки 2001 0 25 0 2 0 05 0 1 0 15 0 1 70 млн. гривень відходів 2002 0 53 0 15 0 38 0 1 0 25 0 2 0 18 зменшення імпорту твердих 2003 1 55 0 1 1 45 0 2 0 35 0 3 1 сировини молібдену на сплавів 0 09 тис. тонн 1 9 млн. гривень на рік Світлово- дський завод твердих сплавів та тугоплавких металів Кірово- градська область 4.7.21 Розроблення 1999 2003 1 25 0 25 1 0 25 0 375 0 375 0 625 підвищення у 2-3 рази Мін- та впровад- експлуатаційного пром- ження 1999 0 07 0 02 0 05 0 02 0 05 0 05 ресурсу полі- ливарної 2000 0 21 0 06 0 15 0 06 0 05 0 05 0 1 ковальсько-пресового тики технології 2001 0 25 0 075 0 175 0 075 0 075 0 075 0 1 інструменту обсяг утилізації 2002 0 375 0 075 0 3 0 075 0 1 0 1 0 2 виробництва Київ- відходів 2003 0 345 0 02 0 325 0 02 0 1 0 1 0 225 ковальсько-пресового ська інструмен- інструменту - 8-10 міська тального та тис. тонн 30-40 млн. держ- ковальсько- гривень заощадження адмі- пресового легуючих металів ніст- виробництва нікель молібден рація з одержанням вольфрам тощо - 0 3 високоякісного тис. тонн 9 млн. ковальсько- гривень прибуток за пресового рахунок використання інструменту відходів - 20-25 млн. з азотистих гривень на рік сталей КП "Київтрак- тородеталь" м. Київ ДП "Арсенал" м. Київ ДП КіАЗ "Авіант" м. Київ 4.8 Використання відходів легкої промисловості лісозаготівлі деревообробки целюлозно-паперового виробництва та промисловості будівельних матеріалів 4.8.5 Розроблення 1999 2001 0 12 0 12 0 08 0 04 0 04 обсяг виробництва Київ- та впровад- неорганічних пігментів ська ження 1999 0 04 0 04 0 03 0 01 0 01 та барвників - 6 2 міська технології 2000 0 04 0 04 0 03 0 01 0 01 тис. тонн 12 4 млн. держ- виробництва 2001 0 04 0 04 0 02 0 02 0 02 гривень заощадження адмі- неорганічних оксидів кольорових ніст- пігментів та металів - 5 6 тис. рація барвників з тонн 99 млн. промислових гривень прибуток - відходів 2 48 млн. гривень на рік зменшення імпорту ВАТ "ДЕФФА" оксидів кольорових Київська металів - 7 9 млн. область гривень збільшення експорту пігментів та барвників - 2 4 млн. гривень на рік 4.8.6 Розроблення 1999 2001 0 55 0 15 0 4 0 09 0 2 0 2 0 26 обсяг виробництва Мін- та впровад- гумового борошна - пром- ження 1999 0 04 0 04 0 02 0 02 0 02 0 97 млн. гривень полі- технології і 2000 0 31 0 06 0 25 0 04 0 1 0 1 0 17 заощадження каучуку тики обладнання 2001 0 2 0 05 0 15 0 03 0 08 0 08 0 09 0 125 тис. тонн для підго- 10 94 млн. гривень товки гумових прибуток за рахунок відходів до використання відходів вторинного - 1 24 млн. гривень використання зменшення імпорту - у виробництві 0 94 млн. гривень гумотехнічних попередження виробів екологічних збитків - 0 1 млн. гривень на ВАТ "Білоцер- рік ківський завод гумотехнічних виробів" Київська область 4.8.7 Розроблення 1999 2001 0 79 0 15 0 64 0 06 0 25 0 25 0 48 обсяг виробництва - -"- технології та 80 комплектів 3 2 створення 1999 0 07 0 07 0 02 0 05 0 05 млн. гривень виробництва з 2000 0 36 0 06 0 3 0 02 0 1 0 1 0 24 заощадження каучуку - виготовлення 2001 0 36 0 02 0 34 0 02 0 1 0 1 0 24 1 408 млн. гривень покриття для прибуток - 0 45 млн. залізничних гривень зменшення переїздів з імпорту - 0 907 млн. використанням гривень попередження відходів екологічних збитків - гумотехнічного 0 072 млн. гривень на виробництва рік ВАТ "Білоцер- ківський завод гумотехнічних виробів" Київська область 4.8.8 Розроблення 1999 2002 1 862 0 112 1 75 0 112 0 26 0 233 0 4 1 09 збільшення обсягів Чер- та виробництва продукції кась- впроваження 1999 0 16 0 02 0 14 0 02 0 04 0 03 0 1 0 7 - 0 6 тис. тонн 4 92 ка безвідходної 2000 0 888 0 031 0 857 0 031 0 057 0 04 0 1 млн. гривень обла- технології 2001 0 571 0 031 0 54 0 031 0 05 0 05 0 1 0 39 заощадження бавовни - сна виробництва 2002 0 243 0 03 0 213 0 03 0 113 0 113 0 1 0 405 тис. тонн 1 1 держ- гігроско- млн. гривень адмі- пічної вати прибуток - 0 714 млн. ніст- гривень зменшення рація ВАТ "Ватфарм" імпорту - 1 1 млн. м. Черкаси гривень збільшення 4.9 Використання відходів харчової промисловості та агропромислового комплексу 4.9.18 Розроблення 1999 2003 1 37 0 07 1 3 0 06 0 97 0 82 0 16 0 18 обсяг виробництва - Мін- та впровад- 4250 куб. метрів агро- ження 1999 0 01 0 01 0 01 композиційних пром технології 2000 0 12 0 03 0 09 0 03 0 05 0 02 0 03 0 01 матеріалів 0 374 виготовлення 2001 0 35 0 03 0 32 0 03 0 24 0 2 0 03 0 05 млн.гривень композиційних 2002 0 46 0 46 0 34 0 3 0 05 0 07 заощадження первинної матеріалів з 2003 0 43 0 43 0 34 0 3 0 05 0 04 сировини - 0 042 млн. рослинних гривень прибуток відходів 0 27 млн. гривень переробки попередження сільськогос- екологічних збитків - подарської 0 032 млн. гривень на продукції рік Чоповицький льонозавод Житомирська область 4.9.19 Розроблення 1999 2004 1 64 0 14 1 5 0 12 0 4 0 15 0 12 1 обсяг виробництва - -"- та впровад- 2 3 тис. куб. метрів ження 1999 0 02 0 02 0 02 композиційних технології 2000 0 322 0 02 0 302 0 02 0 08 0 03 0 03 0 192 матеріалів 1 64 млн. виробництва 2001 0 322 0 02 0 302 0 02 0 08 0 03 0 03 0 192 гривень заощадження агресивно- 2002 0 292 0 03 0 262 0 03 0 06 0 03 0 01 0 192 первинної сировини - стійких 2003 0 312 0 03 0 282 0 03 0 08 0 03 0 01 0 192 0 066 млн. гривень композиційних 2004 0 372 0 02 0 352 0 02 0 1 0 03 0 04 0 212 прибуток - 0 43 млн. матеріалів з гривень запобігання відходів екологічним збиткам - переробки 0 123 млн. гривень на рослинної рік сировини Львівська машиновип- робувальна станція Львівська область 4.9.20 Розроблення 1999 2003 1 345 0 07 1 275 0 055 0 24 0 11 0 14 0 91 обсяг виробництва -"- та 1999 0 015 0 015 0 015 паливних брикетів - впровадження 2000 0 28 0 015 0 265 0 015 0 07 0 02 0 1 0 095 1 5 тис. куб. метрів технології 2001 0 30 0 02 0 28 0 02 0 06 0 03 0 02 0 2 1 345 млн. гривень виготовлення 2002 0 38 0 02 0 36 0 02 0 05 0 03 0 01 0 3 прибуток - 0 27 млн. порційних 2003 0 37 0 37 0 06 0 03 0 01 0 3 гривень запобігання виробів та екологічним збиткам - введення в 0 077 млн. гривень на дію рік пересувних міні-заводів з виробництва паливних брикетів з відходів рослинної сировини Козелецький льонозавод Чернігівська область 4.9.21 Розроблення 1999 2001 0 45 0 35 0 1 0 13 0 22 0 22 0 1 обсяг виробництва - Київська технології та 1999 0 05 0 05 0 03 0 02 0 02 40 тис. тонн 32 обласна створення 2000 0 2 0 15 0 05 0 05 0 1 0 1 0 05 млн. гривень держад- виробництва 2001 0 2 0 15 0 05 0 05 0 1 0 1 0 05 прибуток - 10 млн. мініст- комплексних гривень зменшення рація гранульованих імпорту - 20 млн. органо- гривень на рік мінеральних добрив пролонгованої дії на основі відходів птахівництва Кучаківська Мінагро- та пром Васильківська птахофабрики Київська область 4.9.22 Розроблення 1999 2001 1 38 0 18 1 2 1 38 1 38 обсяг випуску -"- та 1999 0 07 0 07 0 07 0 07 продукції технічні впровадження 2000 0 71 0 11 0 6 0 71 0 71 спирти а також схеми 2001 0 6 0 6 0 6 0 6 імпортозаміщення - випарювання 1 25 тис. тонн 0 325 зернової млн. гривень барди прибуток за рахунок використання відходів Борщівський - 0 2 млн. гривень на спиртозавод рік Терно- пільська область 4.10 Використання відходів споживання 4.10.22 Розроблення 1999 2000 0 98 0 08 0 9 0 04 0 16 0 16 0 78 обсяг виробництва - Мін- технології та 1 365 млн. гривень пром- створення 1999 0 06 0 06 0 02 0 04 0 04 1 2063 тис. тонн полі- виробництва з 2000 0 92 0 02 0 9 0 02 0 12 0 12 0 78 заощадження первинної тики вилучення сировини - 1 365 млн. свинцю з гривень прибуток - акумулятор- 0 378 млн. гривень ного лому зменшення імпорту первинної сировини - ВКФ "Енерго" 1 365 млн. гривень на м. Київ рік 4.10.23 Розроблення 1999 2002 0 72 0 2 0 52 0 15 0 21 0 11 0 26 0 1 переробка 110 тис. Донецька технології та куб. метрів твердих обласна впровадження 1999 0 12 0 06 0 06 0 01 0 05 0 03 0 06 побутових відходів держадмі- лінії з 2000 0 18 0 06 0 12 0 06 0 06 0 03 0 06 обсяг виробництва ністрація переробки 2001 0 22 0 06 0 16 0 06 0 06 0 03 0 1 органічних добрив - органічних 2002 0 2 0 02 0 18 0 02 0 04 0 02 0 04 0 1 0 170 млн. гривень та відходів теплоносіїв - 0 3 млн. міських гривень заощадження відстійників первинної сировини - та сільсько- 0 47 млн. гривень на господарських рік ферм Головне ДП "Полікор" Донецька область 4.10.24 Розроблення 1999 2001 2 31 0 07 2 24 0 07 0 3 0 3 0 69 1 25 заощадження марочного Одеська та олова - 0 015 тис. обласна впровадження 1999 0 3 0 02 0 28 0 02 0 05 0 05 0 23 тонн 0 112 млн. держадмі- нової 2000 0 36 0 03 0 33 0 03 0 1 0 1 0 23 гривень та ністрація технології 2001 1 65 0 02 1 63 0 02 0 15 0 15 0 23 1 25 пакетованого лому переробки чорних металів для використаної металургії - 4 тис. металевої тонн 0 334 млн. тари з білої гривень прибуток - жерсті 0 080 млн. гривень на рік ВАТ "Чорномо- рполіграф- метал" м. Одеса 4.10.25 Поширення 1999 2000 0 355 0 355 0 2 0 2 0 036 0 119 обсяг виробництва - Мінпром- технологічних 3 646 тис. тонн політики можливостей 1999 0 068 0 068 0 05 0 05 0 018 регенерату 1 67 млн. для переробки 2000 0 287 0 287 0 15 0 15 0 018 0 119 гривень заощадження шин штучного каучуку - 3 44 тис. тонн 86 ЗТП "МАГ" млн. гривень Полтавська прибуток - 0 01 млн. область гривень збільшення експорту - 0 043 млн. гривень на рік 4.10.26 Розроблення 1999 2000 40 75 0 412 40 338 30 193 10 557 обсяг виробництва - 20 Дніпро- технології та тис. тонн 27 4 млн. петров- створення 1999 20 0 312 19 688 20 гривень заощадження ська виробництва 2000 20 75 0 1 20 65 10 193 10 557 свинцю та свинцевих обласна для сплавів - 20 тис. тонн держадмі- регенерації 27 4 млн. гривень ністрація свинець- прибуток - 11 4 млн. вмісних гривень зменшення відходів імпорту - 8 7 млн. отримання гривень збільшення свинцю та експорту - 14 6 млн. свинцевих гривень попередження сплавів екологічних збитків - 4 4 млн. гривень на Науково- рік промислова корпорація "ІСТА" ЗАТ "РекС" м. Дніпро- петровськ 4.10.27 Розроблення 1999 2000 0 09 0 03 0 06 0 03 0 04 0 04 0 02 обсяг виробництва - Київська та 0 24 млн. гривень міська впровадження 1999 0 06 0 03 0 03 0 03 0 02 0 02 0 01 заощадження первинної держадмі- технології у 2000 0 03 0 03 0 02 0 02 0 01 сировини - 0 02 млн. ністрація виробництво гривень прибуток - керамічних 0 048 млн. гривень на виробів з рік використанням склобою та відходів виробництва перліту Виробничий комбінат "Інтурист" м. Київ 4.10.28 Розроблення 1999 2000 1 2 0 265 0 935 0 08 0 34 0 14 0 2 0 58 обсяг виробництва - Київська технології та 1 3 тис. тонн гумової міська створення 1999 0 56 0 165 0 395 0 02 0 15 0 05 0 1 0 29 крихти 0 91 млн. держадмі- установки 2000 0 64 0 1 0 54 0 06 0 19 0 09 0 1 0 29 гривень та 0 56 тис. ністрація кріоутилізації тонн металобрухту 0 1 зношених шин млн. гривень з металокордом заощадження каучуку синтетичного - 0 416 АТ "Екріл" тис. тонн 1 44 млн. м. Київ гривень прибуток - 0 516 млн. гривень на рік 4.10.29 Розроблення 1999 2002 0 4 0 25 0 15 0 16 0 15 0 15 0 09 обсяг виробництва - 1 Мінагро- та тис. тонн 1 2 млн. пром впровадження 1999 0 1 0 05 0 05 0 02 0 05 0 05 0 03 гривень заощадження технології 2000 0 12 0 1 0 02 0 04 0 05 0 05 0 03 ПЕТФ-сировини - 1 2 переробки 2001 0 105 0 05 0 055 0 05 0 025 0 025 0 03 млн. гривень прибуток використаної 2002 0 075 0 05 0 025 0 05 0 025 0 025 - 0 24 млн. гривень на тари з рік поліетилен- терефталату Інженерний центр "Свема" Сумська область 4.10.30 Розроблення 1999 2002 0 95 0 376 0 574 0 2 0 352 0 352 0 398 обсяг виробництва - 45 Мінпром- та тис. тонн 105 млн. політики впровадження 1999 0 11 0 076 0 034 0 01 0 052 0 052 0 048 гривень заощадження технології 2000 0 158 0 1 0 058 0 03 0 1 0 1 0 028 первинної сировини - виробництва 2001 0 182 0 1 0 082 0 06 0 1 0 1 0 022 210 млн. гривень виробів 2002 0 5 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 3 прибуток - 21 млн. технічного гривень на рік призначення з відходів волокна "лавсан" та полімерної тари на основі поліетилен- терефталату АТ "Київ- хімволокно" Підпункт 4.10.31 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 4.10.32 Удосконалення 1999 2000 1 6 0 43 1 17 0 06 0 15 0 15 1 39 обсяг виробництва - - " - технології та 2 484 млн. гривень створення 1999 0 45 0 23 0 22 0 01 0 05 0 05 0 39 заощадження первинної виробництва з 2000 1 15 0 2 0 95 0 05 0 1 0 1 1 сировини - 1 35 млн. регенерації гривень прибуток - відпрацьованих 0 497 млн. гривень на мастил рік ВАТ "Дружбівський цукро- рафінадний завод" Сумська область ВАТ "Олімп-Круг" Одеська область 4.10.33 Створення і 1999 2001 0 5 0 4 0 1 0 1 0 4 0 3 додаткове отримання - " - впровадження енергоносіїв з установки для 1999 0 1 0 1 0 025 0 075 0 05 відходів споживання - виробництва 2000 0 3 0 25 0 05 0 025 0 275 0 225 1800 тис. тонн палива енергоносіїв 2001 0 1 0 05 0 05 0 05 0 05 0 025 0 72 млн. гривень на з вуглецевої рік та органічної сировини НВО "Совен- ергоресурс" м. Миколаїв Розділ 4 доповнено підпунктами згідно з Постановою КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Термін | Обсяги фінансування млн. гривень | Результати очікувані|Відпо- | Найменування |впровадження| | внаслідок здійснення |відальні |заходів місце| за роками | | заходів |за здійс- |впровадження |------------+--------------------------------------------------------+----------------------|нення | |поча-|закін-|всього|у тому|у тому| за джерелами фінансування | |заходів | |ток |чення | | числі|числі |-----------------------------------| | | | | | |НДР та|капі- |дер-|місцеві бюджети| | | | | | | | | ПКР |тальні|жав-|---------------| | | | | | | | | |вкла- |ний |всьо- |у тому |власні |інші | | | | | | | |дення |бюд-|го |числі |кошти |джере-| | | | | | | | |жет | |фонди |підпри-|ла | | | | | | | | | | |охоро- |ємств | | | | | | | | | | | |ни нав- | | | | | | | | | | | | |колиш- | | | | | | | | | | | | |нього | | | | | | | | | | | | |природ- | | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | |середо- | | | | | | | | | | | | |вища | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.11 Удосконалення 1999 2004 0 905 0 905 0 14 0 11 0 11 0 52 0 135 зменшення площі від- Мінпром- видобутку пе- 1999 0 06 0 06 0 02 0 01 0 01 0 04 0 01 валів вапнякових від- політики реробки та 2000 0 09 0 09 0 03 0 02 0 02 0 035 0 015 ходів на 360 га Севасто- утилізації 2001 0 14 0 14 0 03 0 02 0 02 0 055 0 035 збільшення випуску польська вапняків 2002 0 115 0 115 0 03 0 02 0 02 0 05 0 015 продукції на 1 5 млн. міська Балаклавське 2003 0 21 0 21 0 03 0 02 0 02 0 14 0 02 тонн на рік 14 4 держ- державне рудо- 2004 0 29 0 29 0 02 0 02 0 2 0 04 млн. гривень зао- адміні- управління ПП щадження первинної страція "Лаколіт" м. сировини - 36 тис. Севастополь тонн коксу на рік 10 15 млн. гривень прибу- ток - 3 4 млн. гривень на рік запобі- гання екологічним збиткам - 1 56 млн. гривень. Розділ 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ N 1823 1823-99-п від 01.10.99 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Термін | Обсяги фінансування млн. гривень | Результати очікувані | Відпо- | заходів | впровад- |---------------------------------------------------------| внаслідок здійснення | відальні | місце | ження за |всьо-|у тому |у тому | за джерелами фінансування | заходів | за здій- | впровадження | роками | го |числі |числі |-----------------------------------| | снення | |-----------| |НДР та |капіта-|держа-|місцеві |власні |інші | | заходів | |поча-|закі-| |ПКР |льні |вний |бюджети |кошти |джере-| | | |ток |нчен-| | |вкладе-|бюджет|-------------|підп- |ла | | | | | ня | | |ння | |усьо-|у тому |риємств| | | | | | | | | | |го |числі | | | | | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | |охорони| | | | | | | | | | | | |навко- | | | | | | | | | | | | |лишньо-| | | | | | | | | | | | |го при-| | | | | | | | | | | | |родного| | | | | | | | | | | | |середо-| | | | | | | | | | | | |вища | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1. Використання відходів видо- бутку та зба- гачення корис- них копалин 4.1.12 Розроблення і 2002 2005 13 0 6 12 4 0 25 0 15 0 15 10 6 2 зменшення обсягу відхо- Мінпром- впровадження дів збагачення до 1500 політики технології 2002 2 23 0 23 2 0 08 0 05 0 05 2 1 - тис. тонн збільшення використання 2003 2 43 0 23 2 2 0 08 0 05 0 05 2 3 - обсягу виробництва залі- окислених 2004 5 3 0 1 5 2 0 05 0 05 0 05 3 2 2 зорудного концентрату до кварцитів у 2005 3 04 0 04 3 0 04 - - 3 - 650 тис. тонн 42 77 процесі збага- млн. гривень заощад- чення магнети- ження 1300 тис. тонн за- тових кварци- лізної руди 11 8 млн. тів гривень отримання при- ВАТ "Інгулець- бутку в сумі 11 млн. кий гірничо- гривень заощадження збагачувальний коштів у сумі 2 млн. комбінат" гривень на рік Дніпропетров- ська область 4.1.13 Реконструкція 2002 2005 150 8 0 8 150 0 25 0 25 0 25 120 3 30 зменшення обсягу відхо- Мінпром- схеми рудопід- дів розкривних порід на політики готовки та 2002 32 08 0 08 32 0 08 - - 32 - 4200 тис. тонн збіль- вдосконалення 2003 39 43 0 43 39 0 08 0 05 0 05 39 3 - шення обсягу виробництва технології 2004 59 15 0 15 59 0 05 0 1 0 1 29 30 залізного концентрату на збагачення з 2005 20 14 0 14 20 0 04 0 1 0 1 20 - 1500 тис. тонн на рік метою викорис- 93 95 млн. гривень та тання розкрив- щебеню - 1700 тис. тонн них порід у 15 8 млн. гривень за- технологічному ощадження 3000 тис. тонн процесі залізної руди 27 млн. ВАТ "Інгулець- гривень та природного кий гірничо- каменю - 1700 тис. тонн збагачувальний отримання прибутку в су- комбінат" мі 18 82 млн. гривень Дніпропетров- заощадження коштів у су- ська область мі 1 6 млн. гривень на рік 4.2 Використання відходів вуглевидобутку та вуглезбага- чення 4.2.11 Розроблення і 2002 2003 2 91 0 18 2 73 0 12 0 15 0 1 - 2 64 досягнення обсягів ви- Мінпалив- впровадження робництва питної води енерго технології та 2002 0 05 0 05 - 0 05 - - - - 8 76 тис. куб. метрів Дніпропет- обладнання для 2003 2 86 0 13 2 73 0 07 0 15 0 1 - 2 64 16 6 млн. гривень мі- ровська очищення шахт- неральної сировини 43 8 облдержад- них вод з тис. тонн 9 7 млн. гри- міністра- отриманням вень заощадження при- ція питної води та родних ресурсів - 438 мінеральної тис. тонн 4 5 млн. гри- сировини вень отримання прибут- ДХК "Павло- ку в сумі 3 5 млн. гри- градвугілля" вень зменшення обсягу Дніпропетров- імпорту на З 5 млн. гри- ська область вень заощадження коштів у сумі 0 5 млн. гривень на рік 4.2.12 Розроблення і 2001 2004 0 9 0 9 - 0 18 0 12 0 12 0 4 0 2 збільшення обсягу вико- Мінпалив- впровадження ристання відходів вугле- енерго технології ви- 2001 0 17 0 17 - 0 04 - - 0 1 0 03 видобутку та вуглезбага- робництва па- 2002 0 31 0 31 - 0 06 0 04 0 04 0 1 0 11 чення на 40 тис. тонн на лива на основі 2003 0 21 0 21 - 0 04 0 04 0 04 0 1 0 03 рік забезпечення вироб- тонкодисперс- 2004 0 21 0 21 - 0 04 0 04 0 04 0 1 0 03 ництва паливних брикетів них відходів окотишів агломератів вуглезбагаче- на суму 40 тис. тонн 6 ння та вугле- млн. гривень заощад- видобутку ження родового вугілля - ДКХ "Добропіл- 40 тис. тонн 6 млн. лявугілля" гривень отримання при- Донецька бутку у сумі 1 2 млн. область гривень заощадження коштів у сумі 0 046 млн. гривень на рік 4.2.13 Розроблення і 2001 2004 1 32 0 2 1 12 0 2 - - 0 6 0 52 забезпечення обсягу ви- Мінпалив- впровадження користання шахтних порід енерго технології 2001 0 3 0 06 0 24 0 06 - - 0 1 0 14 обсягом до 1800 тис. Донецька використання 2002 0 46 0 06 0 4 0 06 - - 0 2 0 2 тонн зменшення собівар- облдерж- шахтних порід 2003 0 28 0 04 0 24 0 04 - - 0 2 0 04 тості видобутку вугілля адміні- для заповнення 2004 0 28 0 04 0 24 0 04 - - 0 1 0 14 на 40 відсотків заощад- страція виробленого ження коштів у сумі простору шахт 0 036 млн. гривень на Шахта імені рік Стаханова ВАТ "Красноар- мійськвугілля" Донецька область 42.14 Розроблення і 2002 2004 2 9 0 9 2 0 63 0 6 - 0 9 0 77 забезпечення видобутку Мінпалив- впровадження вугілля із шламонакопи- енерго нових техноло- 2002 0 83 0 23 0 6 0 23 0 3 - 0 3 - чувачів обсягом близько гій та засобів 2003 1 07 0 37 0 7 0 2 0 2 - 0 3 0 37 15 млн. тонн впровад- з вилучення 2004 1 0 3 0 7 0 2 0 1 - 0 3 0 4 ження нових технологій вторинного па- з метою отримання до- лива із шламів датково близько 10 млн. і мулонакопи- тонн вугілля поліпшен- чувачів ня стану навколишнього Вуглезбага- природного середовища і чувальні додаткове введення в фабрики в обіг земельних ресурсів Донецькій та Луганській областях 4.2.15 Розроблення 2002 2003 0 7 0 5 0 2 0 3 0 1 - 0 2 0 1 забезпечення виходу гер- Мінпалив- екологічно манію з породних відва- енерго чистої техно- 2002 0 25 0 15 0 1 0 15 - - 0 1 - лів обсягом 0 6 кілогра- логії видобу- 2003 0 45 0 35 0 1 0 15 0 1 - 0 1 0 1 ма на тонну за існуючи- вання герма- ми технологіями 0.2 кі- нію з пород- лограма на тонну очі- них відвалів кувана рентабельність не з використан- менш як 50 відсотків ням електро- річний економічний ефект гідравлічного від впровадження однієї ефекту установки - 400 тис. ДХК "Макіїв- гривень вугілля" Донецька область 4.4 Використання відходів ме- талургії Підпункт 4.4.22 розділу 4 виключено на підставі Постанови КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 4.4.23 Розроблеаня і 2002 2005 1 12 0 35 0 77 0 2 0 4 0 15 0 32 0 2 збільшення обсягу пере- Мінпром- впровадження робки доменних шлаків на політики технології 2002 0 18 0 13 0 05 0 08 0 05 0 05 0 05 - 17 тис. тонн обсягу бу- Донецька будівництва 2003 0 33 0 11 0 22 0 06 0 12 0 05 0 07 0 08 дівництва доріг на 130 Дніпро- та реконс- 2004 0 29 0 11 0 18 0 06 0 13 0 05 0 06 0 04 кілометрів заощадження петровська трукції авто- 2005 0 32 - 0 32 - 0 1 - 0 14 0 08 природної сировини - 17 та Запо- мобільних до- тис. тонн 0 31 млн. різька ріг з вико- гривень отримання при- облдерж- ристанням ме- бутку в сумі 0 36 млн. адміні- талургійних гривень заощадження страції доменних і коштів у сумі 0 31 млн. сталеплавиль- гривень на рік них шлаків як замінників традиційних дорожньо-бу- дівельних кам'яних матеріалів Донецька Дніпропетров- ська та Запорізька області 4.4.24 Створення ви- 2002 2004 57 83 0 1 57 73 - 0 09 0 05 1 30 56 44 доведення обсягу пере- Мінпром- робництва із робки шлаків до 1500 політики комплексної 2002 13 43 0 03 13 4 - - - 0 43 13 тис. тонн обсягу виро- Донецька переробки та 2003 0 47 0 04 0 43 - 0 04 0 03 0 43 - бництва металобрухту - та утилізації 2004 43 93 0 03 43 9 - 0 05 0 02 0 44 43 44 170 тис. тонн 19 8 млн. Дніпропет- шлаків мета- гривень та теплоізоля- ровська лургійної ційних матеріалів - 100 облдерж- промисловості тис. куб. метрів 21 6 адміні- АТЗТ "Хелп" млн. гривень заощад- страції ВАТ "Донець- ження первинної сировини кий металур- обсягом 360 тис. тонн гійний завод 3 2 млн. гривень от- ВАТ "Дніпрод- римання прибутку в сумі зержинський 8 млн. гривень заощад- металургійний ження коштів у сумі 0 9 комбінат" млн. гривень на рік Дніпропет- ровська область 4.4.25 Введення в 2001 2004 7 60 1 1 6 5 0 14 - - 7 46 - зменшення забруднення Мінпром- дію нових по- довкілля збільшення об- політики тужностей для 2001 4 80 0 3 4 5 0 04 - - 4 76 - сягу виробництва агломе- переробки 2002 2 50 0 5 2 0 05 - - 2 45 - рату на 7 47 млн. гри- шламів і пилу 2003 0 3 0 3 - 0 05 - - 0 25 - вень на рік отримання сталеплавиль- прибутку за рахунок ви- ного та про- користання відходів 4 3 катного ви- млн. гривень на рік за- робництва ощадження коштів у сумі Металургійний 0 11 млн. гривень на рік комбінат "Криворіж- сталь" Дніп- ропетровська область Металургійний комбінат "Азовсталь" Донецька область Алчевський металургійний комбінат Луганська область 4.4.26 Розроблення 2002 2004 0 14 0 14 - 0 1 - - 0 04 - використання у власному Мітром- і впровад- виробництві конверторних політики ження ресур- 2002 0 04 0 04 - 0 04 - - - - шлаків обсягом 20-25 кі- созберігаючої 2003 0 03 0 03 - 0 03 - - - - лограмів на тонну плав- технології 2004 0 07 0 07 - 0 03 - - 0 04 - леного металу заощад- використання ження вапняку 80-85 тис. відходів ви- тонн на рік залізної робництва руди 65-70 тис. тонн на зокрема шла- рік ків конвер- торного ви- робництва як шихтових матеріалів Металургійний комбінат імені Ілліча Донецька область 4.4.27 Створення 2002 2005 1 62 0 62 1 0 22 0 1 0 1 0 3 1 розв'язання проблеми ос- Мінпром- компактного нащення спеціалізованих політики механі- 2002 0 12 0 12 - 0 1 0 01 0 01 0 01 - підприємств вітчизняним зованого 2003 0 43 0 13 0 3 0 04 0 04 0 04 0 05 0 3 устаткуванням впровад- комплексу 2004 0 87 0 17 0 7 0 04 0 03 0 03 0 1 0 7 ження у виробництво тех- з переробки 2005 0 2 0 2 - 0 04 0 02 0 02 0 14 - нологічної лінії збіль- твердих мета- шення обсягу переробки лургійних шлакових відвалів на 800 шлаків з тис. тонн на рік додат- одночасним кове вилучення із шлаків вилученням металевого брухту 56 металовкрап- тис. тонн 1З млн. гри- лень вень на рік; отримання Корпорація прибутку в сумі 1 95 "Восток- млн. гривень сталькон- струкція" Донецька область 4.4.28 Розроблення 2002 2004 0 39 0 3 0 09 0 2 0 1 0 1 0 09 - розв'язання проблеми пе- Мінпром- ресурсозбе- реробки графітовмісних політики рігаючої 2002 0 14 0 11 0 03 0 08 0 03 0 03 0 03 - відходів на товарну про- технології 2003 0 14 0 11 0 03 0 08 0 03 0 03 0 03 - дукцію збільшення обся- переробки та 2004 0 11 0 08 0 03 0 04 0 04 0 04 0 03 - гу виробництва продукції системи збо- на 100 - 150 тис. тонн ру транс- 150 тис. гривень на портування рік отримання прибутку графітовміс- до 8 тис. гривень на рік них відходів металургійних підприємств та відходів електродного виробництва ВАТ "Маркограф" Донецька область 4.4.29 Розроблення 2002 2004 0 22 0 22 - 0 1 0 06 0 06 0 06 - комплексне використання Мінпром- дослідно-про- відходів підвищення об- політики мислової 2002 0 04 0 04 - 0 04 - - - - сягу вилучення кремнію з технології 2003 0 09 0 09 - 0 03 0 03 0 03 0 03 - відходів на 15 - 20 від- переробки 2004 0 09 0 09 - 0 03 0 03 0 03 0 03 - сотків зменшення витрат відходів сировини і собівартості утворених полікристалічного крем- під час ви- нію на 8 - 10 відсотків робництва полікремнію моносилано- вим методом Запорізький титаномагні- євий комбінат 4.4.30 Розроблення 2002 2004 0 33 0 33 - 0 1 0 13 0 13 0 1 - забезпечення високоефек- Мінпром- дослідно-про- тивної переробки техно- політики мислової 2002 0 15 0 15 - 0 04 0 07 0 07 0 04 - генних відходів рекуль- технології 2003 0 09 0 09 - 0 03 0 03 0 03 0 03 - тивації земель органі- виробництва 2004 0 09 0 09 - 0 03 0 03 0 03 0 03 - зації виробництва деше- напівпровід- вого кремнію никового кремнію на базі вико- ристання відходів чорної мета- лургії Запорізький титаномагніє- вий комбінат 4.4.31 Розроблення 2001 2003 0 16 0 16 - 0 1 - - 0 06 - забезпечення захисту Мінагро- і впровад- зрошуваних земель від політики ження техно- 2001 0 03 0 03 - 0 03 - - - - осолонцювання та забруд- логії вико- 2002 0 07 0 07 - 0 04 - - 0 03 - нення важкими металами ристання 2003 0 06 0 06 - 0 03 - - 0 03 - підвищення врожайності відходів сільськогосподарських кальцій- культур на 10- 20 від- залізовміс- сотків отримання при- них та чер- бутку з площі 100 тис. воних шламів гектарів у сумі 10 - 20 як хімічних млн. гривень на рік меліорантів для поліпшення малопродуктив- них угідь ВАТ "Силур" Донецька область Миколаївська та Херсонська області 4.4.32 Розроблення 2001 2004 1 09 0 09 1 0 09 - - 1 - забезпечення переробки Мінпром- технології і відходів що містять ко- політики впровадження 2001 0 18 - 0 18 - - - 0 18 - бальт та його сполуки системи ви- 2002 0 23 0 06 0 17 0 06 - - 0 17 - обсягом 200 - 300 тонн робництва 2003 0 38 0 03 0 35 0 03 - - 0 35 - на рік виробництва ко- кобальту та 2004 0 3 - 0 3 - - - 0 3 - бальту - 1 5 - 2 тонни його сполук з на рік промислових відходів НВП "Конти- нент" Дніп- ропетровська область 4.4.33 Розроблення 2002 2004 0 26 0 2 0 06 0 1 0 05 0 05 0 11 - збільшення обсягу випус- Мінпром- експеримен- ку сировини для ливарно- політики тально-про- 2002 0 05 0 05 - 0 05 - - - - го виробництва на 1 тис. мислової 2003 0 13 0 13 - 0 05 0 03 0 03 0 05 - тонн 0 325 млн. гри- технології 2004 0 08 0 02 0 06 - 0 02 0 02 0 06 - вень отримання прибут- вилучення ку в сумі 0 025 млн. дисперсного гривень очищення та за- металу з ліснення території по- відходів над 4 гектари ливарного виробництва з подальшим використан- ням у мета- лургійному виробництві Кременчуцька металургійна компанія Полтавська область 4.4.34 Створення 2001 2003 0 5 0 5 - 0 06 - - 0 09 0 35 забезпечення випуску Мінпром- технології з продукції лігатури фе- політики переробки 2001 0 26 0 26 - - - - 0 06 0 2 ронікелеві та феромоліб- твердих 2002 0 22 0 22 - 0 04 - - 0 03 0 15 денові близько 5 1 тис. гальванічних 2003 0 02 0 02 - 0 02 - - - - тонн 38 9 млн. гри- відходів що вень отримання прибут- містять Ni ку від реалізації про- Cr Mo та дукції у сумі 2 8 млн. інші гривень заощадження кольорові коштів у сумі 1 68 млн. метали гривень на рік зменшен- Костянтинів- ня імпорту продукції на ський завод суму 1 75 млн. гривень "Втормет" на рік Донецька область 4.4.35 Розроблення 2002 2004 0 45 0 3 0 15 0 1 0 1 0 05 0 15 0 1 заощадження первинної Мінпром- технології сировини обсягом 15-20 політики та обладнан- 2002 0 13 0 13 - 0 03 0 05 0 03 0 05 - кг на 1 тонну чавуну ня для під- 2003 0 11 0 11 - 0 03 0 03 0 02 0 05 - зниження енергозатрат готовки чер- 2004 0 21 0 06 0 15 0 04 0 02 - 0 05 0 1 металургійного вироб- воних шламів ництва скорочення площ глиноземного земель що зайняті від- виробництва ходами виробництва засобом бри- кетування до утилізації в металургійних переділах Миколаївський глиноземний завод Металургійний комбінат "Криворіж- сталь" Дніп- ропетровська область 4.4.36 Розроблення 2002 2004 1 2 0 2 1 0 1 - - 0 2 0 9 збільшення обсягу випус- Мінпром- і впровад- ку сировини для цинку- політики ження техно- 2002 0 1 0 1 - 0 03 - - 0 07 - вання на 800 тонн на рік логії пере- 2003 0 6 0 1 0 5 0 07 - - 0 03 0 5 6 4 млн. гривень от- робки відхо- 2004 0 5 - 0 5 - - - 0 1 0 4 римання прибутку в сумі дів що міс- 0 58 млн. гривень змен- тять цинк з шення імпорту цинку на метою отри- суму 6 4 млн. гривень на мання товар- рік ного цинку НЕК-1 ДонІКМ Донецька область 4.5 Використання відходів хімії 4.5.18 Розроблення 2001 2004 70 33 0 33 70 0 14 1 20 1 08 33 99 35 збільшення обсягу вироб- Мінпром- і впровад- ництва фосфорної кислоти політики ження техно- 2001 0 02 0 02 - - 0 02 0 02 - - на 100 тис. тонн 110 логії пере- 2002 0 11 0 11 - 0 05 0 06 0 04 - - млн. гривень заощад- робки фос- 2003 10 16 0 11 10 05 0 04 0 07 0 02 10 05 - ження сірчаної кислоти фатної сиро- 2004 60 04 0 09 59 95 0 05 1 05 1 23 94 35 на суму 25 млн. гривень вини без ут- та електроенергії на 3 5 ворення фос- млн. гривень отримання фогіпсу прибутку в сумі 6 млн. КВО "Титан" гривень у тому числі за Автономна рахунок використання Республіка відходів - 2 млн. гри- Крим вень заощадження кош- ВАТ "Суми- тів у сумі 0 3 млн. гри- хімпром" вень на рік 4.5.19 Впровадження 2001 2003 0 44 0 16 0 28 0 09 0 07 0 07 0 28 - забезпечення обсягу ви- Львівська технології робництва 0 08 тис. тонн облдерж- утилізації 2001 0 08 0 07 0 01 - - - 0 08 - добрив пролонгованої дії адмініст- відходів 2002 0 2 0 05 0 15 0 03 0 03 0 03 0 14 - 0 019 млн. гривень рація очищення га- 2003 0 16 0 04 0 12 0 06 0 04 0 04 0 06 - отримання прибутку в су- Мінпрон- зів від SOx мі 0 6 млн. гривень на політики при вироб- рік ництві сір- чаної кислоти шляхом адсорбції сульфату амонію на природних дисперсних сорбентах з отриманням нових видів добрив про- лонгованої дії ДРГХП "Сірка" Львівська область 4.5.20 Створення 2001 2003 0 46 0 14 0 32 0 08 0 06 0 06 0 32 - забезпечення обсягу ви- Мінпром- установки робництва 760 тис. тонн політики сумісної 2001 0 12 0 04 0 08 - - - 0 12 - грануляту для виготов- Львівська грануляції 2002 0 22 0 06 0 16 0 04 0 03 0 03 0 15 - лення цементу 0 099 облдерж- фосфогіпсу з 2003 0 12 0 04 0 08 0 04 0 03 0 03 0 05 - млн. гривень заощад- адмініс- активними ження гіпсу природного трація добавками - обсягом 50 тис. тонн відходами 0 6 млн. гривень теплових отримання прибутку в електростан- сумі 0 2 млн. гривень на цій для ви- рік користання грануляту у виробництві цементу ДРГХП "Сірка" Львівська область 4.5.21 Розроблення 2002 2004 1 19 0 19 1 0 14 0 25 0 25 0 3 0 5 забезпечення обсягу ви- Мінпром- і впровад- робництва жаростійкого політики ження техно- 2002 0 04 0 04 - 0 04 - - - - цементу 2 тис. тонн 3 4 Харківська логії отри- 2003 0 3 0 1 0 2 0 05 0 1 0 1 0 15 - млн. гривень заощад- облдерж- мання жарос- 2004 0 85 0 05 0 8 0 05 0 15 0 15 0 15 0 5 ження природної кальцій- адмініс- тійких це- та магнійвмісної сирови- трація ментів на ни обсягом 1 тис. тонн основі твер- 1 млн. гривень змен- дих відходів шення імпорту сировини розсолоочи- на суму 4 4 млн. гри- щування со- вень заощадження коштів дового ви- у сумі 0 3 млн. гривень робництва на рік ВАТ "Хар- ківський дослідний цементний завод" 4.5.22 Розроблен- 2002 2004 0 18 0 12 0 06 0 12 - - 0 06 - забезпечення обсягу ви- Мінпром- ня виго- робництва 1 тис. тонн політики товлення і 2002 0 04 0 04 - 0 04 - - - - інгібітору 1 5 млн. впроваджен- 2003 0 04 0 04 - 0 04 - - - - гривень заощадження ня інгібі- 2004 0 1 0 04 0 06 0 04 - - 0 06 - первинної сировини на тору корозії суму 0 5 млн. гривень на основі отримання прибутку - відходів 0 44 млн. гривень на аміачного рік заощадження коштів виробництва у сумі 0 2 млн. гривень хімічних на рік підприємств Дніпродзер- жинське ВО "Азот" Дніпропет- ровська область 4.5.23 Розроблення 2002 2003 0 2 0 1 0 1 0 05 - - 0 05 0 1 забезпечення обсягу ви- Мінпром- і впровад- робництва германієвого політики ження сорб- 2002 0 1 0 1 - 0 05 - - 0 05 - концентрату на 0 72 млн. ційної тех- 2003 0 1 - 0 1 - - - - 0 1 гривень отримання при- нології та бутку в сумі 0 2 млн. дослідно-про- гривень на рік запобі- мислового гання забрудненню дов- модульного кілля та вод хімічними пристрою з сполуками отримання германієвого концентрату з надсмоляних коксохімічних вод ВАТ "Авдіївсь- кий коксохі- мічний завод" Донецька область 4.5.24 Розроблення 2002 2004 0 4 0 1 0 3 0 1 0 3 0 3 - - запобігання накопичуван- Мінпром- і впровад- ню на майданчиках відк- політики ження тех- 2002 0 03 0 03 - 0 03 - - - - ритого типу кислих суль- нічних рі- 2003 0 04 0 04 - 0 04 - - - - фатів заліза до 40 тис. шень з ути- 2004 0 33 0 03 0 3 0 03 0 3 0 3 - - тонн на рік запобігання лізації ве- забрудненню підземних ликотоннаж- водоносних горизонтів них відходів сірчано-кислими дренаж- виробництва ними стоками 8 тис. пігментного тонн отримання прибут- двоокису ти- ку в сумі 1 2 млн. гри- тану кислих вень на рік і забезпе- сульфатів чення випуску продукції заліза з от- на суму 24 3 млн. гри- риманням вень складного NP добрива ВАТ "Сумихім- пром" 4.5.25 Розроблення 2002 2004 1 57 0 17 1 4 0 15 0 02 0 02 1 4 - зменшення обсягу накопи- Мінпром- і впровад- чення відходів на 25 - політики ження техно- 2002 0 04 0 04 - 0 04 - - - - 30 відсотків отримання логії утилі- 2003 1 06 0 06 1 0 06 - - 1 - прибутку в сумі 1 5 - 2 зації суль- 2004 0 47 0 07 0 4 0 05 0 02 0 02 0 4 - тис. гривень з 1 тонни фатвмісних відходів заощадження відходів з коштів у сумі 0 3 млн. метою вироб- гривень на рік ництва коа- гулянтів для систем водо- очистки на основі суль- фату заліза ВАТ "Суми- хімпром" завод "Коагулянт" Сумська область 4.5.26 Розроблення 2002 2003 0 07 0 07 - 0 07 - - - - забезпечення обсягу ви- Мінпром- і впровад- робництва фенольних спо- політики ження техно- 2002 0 035 0 035 - 0 035 - - - - лук 2 тис. тонн 2 млн. логії пере- 2003 0 035 0 035 - 0 035 - - - - гривень скорочення ім- робки мате- порту на суму 10 млн. ріалів класу гривень заощадження полікарбона- коштів у сумі 20 млн. тів гривень на рік АТЗТ "Укрко- мунсервіс" м. Київ 4.5.27 Розроблення 2001 2003 0 3 0 1 0 2 0 1 - - 0 2 - збільшення обсягу випус- Мінпром- технології ку продукції облицюваль- політики та напрямів 2001 0 04 0 04 - 0 04 - - - - них та покрівельних ма- використання 2002 0 04 0 04 - 0 04 - - - - теріалів на 800 тис. кв. змішаних 2003 0 22 0 02 0 2 0 02 - - 0 2 - метрів 12 8 млн. гри- відходів ба- вень отримання прибут- гатошарових ку за рахунок викорис- полімерних тання відходів у сумі та комбіно- 0 65 млн. гривень зао- ваних плівок щадження первинної сиро- НІЦ "Хімічна вини обсягом 700 тонн на інженерія" рік скорочення імпорту Житомирський на суму 16 млн. гривень завод "Композит" 4.5.28 Розроблення 2002 2004 0 35 0 16 0 19 0 1 - - 0 25 - забезпечення обсягу ви- Мінпром- і впровад- робництва 250 тонн ети- політики ження техно- 2002 0 05 0 05 - 0 03 - - 0 02 - ленгліколю 0 6 млн. логії хіміч- 2003 0 05 0 05 - 0 04 - - 0 01 - гривень отримання при- ної утиліза- 2004 0 25 0 06 0 19 0 03 - - 0 22 - бутку від реалізації ції вторин- продукції у сумі 0 15 ної сировини млн. гривень заощаджен- - відходів з ня коштів у сумі 0 5 поліетилен- млн. гривень на рік терефталату та хімічної гуми Дослідний завод ВАТ "КНДІ "СИНТЕКО" м. Київ 4.7 Використання відходів ма- шинобудування приладобудува- ння та інших виробництв пов'язаних з обробкою металів 4.7.22 Розроблення 2001 2003 0 27 0 07 0 2 0 07 0 09 0 09 0 11 - збільшення обсягу вироб- корпорація і впровад- ництва будівельних мате- "Укрбуд- ження техно- 2001 0 03 - 0 03 - - - 0 03 - ріалів на 5 тис. куб. матеріа- логії вироб- 2002 0 12 0 04 0 08 0 04 0 04 0 04 0 04 - метрів 0 7 млн. гри- ли" Ки- ництва буді- 2003 0 12 0 03 0 09 0 03 0 05 0 05 0 04 - вень заощадження при- ївська вельних та родної сировини на суму міськдер- теплоізоля- 0 14 млн. гривень отри- жадмі- ційних мате- мання прибутку в сумі ністрація ріалів з ви- 0 14 млн. гривень зао- користанням щадження коштів у сумі відходів 0 6 млн. гривень на рік ливарного виробництва КП "Київтрак- тородеталь" 4.7.23 Розроблення 2002 2004 0 16 0 16 - 0 12 - - 0 04 - запобігання накопиченню Мінпром- і впровад- відходів у тому числі політики ження техно- 2002 0 05 0 05 - 0 05 - - - - побутових МОН логії вироб- 2003 0 05 0 05 - 0 05 - - - - ництва нових 2004 0 06 0 06 - 0 02 - - 0 04 - екологічно чистих біо- деградуючих полімерних матеріалів Київський завод полі- мерних мате- ріалів 4.9 Використання відходів харчової промисловос- ті та агроп- ромислового комплексу 4.9.23 Розроблення 2002 2003 0 1 0 1 - 0 07 - - 0 03 - забезпечення випуску Мінпром- технології продукції в обсязі 170 політики переробки 2002 0 04 0 04 - 0 04 - - - - тонн на рік 0 612 млн. Мінагро- відходів 2003 0 06 0 06 - 0 03 - - 0 03 - гривень отримання при- політики масложирових бутку в сумі 0 02 млн. підприємств гривень на рік заощад- з їх вико- ження первинної сировини ристанням у на суму 0 025 млн. гри- виробництві вень на рік товарів побутової хімії ВАТ "Ніжин- ський жирокомбінат" Чернігівська область 4.9.24 Розроблення 2002 2003 0 19 0 09 0 1 0 09 - - 0 1 - створення нових універ- МОН нової техно- сальних екологічно чис- Мінагро- логії пере- 2002 0 04 0 04 - 0 04 - - - - тих органо-мінеральних політики робки відхо- 2003 0 15 0 05 0 1 0 05 - - 0 1 - добрив пролонгованої дії дів птахів- з використанням відходів ництва з їх виробництва та місцевих використан- джерел органічної сиро- ням у вироб- вини ництві органо- мінеральних добрив Птахофабрики Київської та Вінницької областей 4.10 Використання відходів споживання 4.10.34 Створення і 2002 2005 15 8 0 8 15 0 4 0 2 0 2 0 2 15 забезпечення переробки Івано- впровадження твердих побутових відхо- Франків- обладнання з 2002 0 16 0 16 - 0 16 - - - дів обсягом 200 тис. ська і переробки та 2003 0 24 0 24 - 0 14 0 1 0 1 - - тонн на рік 24 млн. Київська спалювання 2004 5 40 0 4 5 0 1 0 1 0 1 0 2 5 гривень заощадження обласні твердих 2005 10 - 10 - - - - 10 первинної сировини на та Київ- побутових суму 170 тис. тонн 7 8 ська відходів млн. гривень отримання міська ВАТ "Авто- прибутку в сумі 3 6 млн. держадмі- ливмаш" гривень заощадження ністра- Івано-Фран- коштів у сумі 0 36 млн. ції ківська гривень на рік Держбуд область завод "Енергія" м. Київ 4.10.35 Розроблення 2001 2005 2 1 1 0 19 0 22 0 22 0 17 1 42 збільшення виробництва корпора- і впровад- скловиробів за рахунок ція "Укр- ження техно- 2001 0 03 0 03 - - - - 0 03 - використання склобою на будмате логії вироб- 2002 0 09 0 09 - 0 04 0 03 0 03 0 02 - 188 5 тис. тонн 141 4 ріали" ництва скло- 2003 0 12 0 12 - 0 05 0 04 0 04 0 03 - млн. гривень заощад- обласні тари та 2004 0 56 0 26 0 3 0 05 0 05 0 05 0 04 0 42 ження соди обсягом 48 3 держадмі- скловиробів 2005 1 2 0 5 0 7 0 05 0 1 0 1 0 05 1 тис. тонн 16 9 млн. ністра- на основі гривень зменшення ім- ції вторинного порту склотари та скло- склобою виробів на суму 9 35 Склозаводи млн. гривень заощаджен- корпорації ня коштів у сумі 0 48 "Укрбудмате- млн. гривень на рік ріали" 4.10.36 Розроблення 2002 2003 0 17 0 17 - 0 1 - - 0 07 - збільшення обсягу вироб- Мінагро- технології ництва на 15 тис. тонн політики отримання 2002 0 05 0 05 - 0 05 - - - - на рік заощадження пер- волокнистих 2003 0 12 0 12 - 0 05 - - 0 07 - винної сировини змен- напівфабри- шення імпорту макулатури катів з від- на суму 4 5 млн. гри- ходів вень отримання прибутку сільськогос- в сумі 0 3 млн. гривень подарського на рік виробництва і нетради- ційних видів сировини для виробництва паперу та картону ВАТ "Миропі- льська паперова фабрика" Житомирська область 4.10.37 Розроблення 2002 2003 0 11 0 08 0 03 0 08 - - 0 03 - забезпечення обсягу ви- Мінагро- і впровад- робництва 150 тис. тонн політики ження техно- 2002 0 04 0 04 - 0 04 - - - - на рік збільшення тер- логії вироб- 2003 0 07 0 04 0 03 0 04 - - 0 03 - міну зберігання сільсь- ництва папе- когосподарської продук- рової волок- ції у 2 - 4 рази отри- нистої маси мання прибутку за раху- з бактери- нок економії первинної цидними сировини у сумі 1 5 млн. властивостями гривень на рік з використан- ням вторинної сировини ВАТ "Київський паперовий комбінат" Чижівська паперова фабрика Житомирська область 4.10.38 Розроблення 2002 2004 0 6 0 2 0 4 0 1 0 05 - 0 25 0 2 збільшення обсягу вироб- Мінпром- і впровад- ництва модифікованого політики ження техно- 2002 0 03 0 03 - 0 03 - - - - гумового кришива - 6 Київська логії утилі- 2003 0 15 0 13 0 02 0 03 0 02 - 0 1 - тис. тонн 0 635 млн. міськдер- зації зноше- 2004 0 42 0 04 0 38 0 04 0 03 - 0 15 0 2 гривень заощадження жадмі- них шин з первинної сировини на ністрація металокордом суму 2 5 млн. гривень та електроім- коштів у сумі 0 48 млн. пульсним ме- гривень на рік тодом Білоцерківсь- кий Сумський Вінницький Лисичанський заводи гумо- технічних виробів Броварський шиноремонтний завод Київська область 4.10.39 Розроблення 2002 2005 3 8 0 2 3 6 0 15 0 05 - - 3 6 збільшення обсягу випус- Мінпром- технології 2002 0 05 0 05 - 0 05 - - - - ку продукції на 4 5 млн. політики енергозбері- 2003 0 55 0 05 0 5 0 05 - - - 0 5 гривень у тому числі: Держбуд гаючого 2004 1 05 0 05 1 0 05 - - - 1 промисловий енергетичний Донецька екологічно 2005 2 15 0 05 2 1 - 0 05 - - 2 1 гас - до 1 млн. куб. облдер- чистого ви- метрів бензин - 350 жадмі робництва з тонн на рік мазут - 740 ністрація плазмово-хі- тонн на рік електрое- мічної пере- нергія - до 2 млн. кВт робки твер- на годину заощадження дих органіч- первинної сировини та них виробни- коштів у сумі 0 06 млн. чих та побу- гривень на рік тових відхо- дів для міст Донецької області 4.10.40 Розроблення 2002 2004 1 1 0 1 1 0 1 0 2 - 0 8 - вирішення комплексу пи- Мінпром- і впровад- тань з переробки відхо- політики ження нової 2002 0 03 0 03 - 0 03 - - - - дів у тому числі побу- Дніпро- технології 2003 0 55 0 05 0 5 0 05 0 1 - 0 4 - тових збільшення обсягу петровсь- переробки та 2004 0 52 0 02 0 5 0 02 0 1 - 0 4 - випуску продукції зни- ка обл- утилізації ження її собівартості держадмі- використаної отримання прибутку зао- ністрація металевої щадження первинної сиро- тари вини збільшення експор- ВАТ "Чорномор- ту та скорочення імпорту поліграфметал" Одеса Розділ 4 доповнено підпунктами згідно з Постановою КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Термін | Обсяги фінансування млн. гривень | Результати очікувані | Відпо- | заходів | впровад- |---------------------------------------------------------| внаслідок здійснення | відальні | місце | ження за |усьо-|у тому |у тому | за джерелами фінансування | заходів | за здій- | впровадження | роками | го |числі |числі |-----------------------------------| | снення | |-----------| |НДР та |капіта-|держа-|місцеві |власні |інші | | заходів | |поча-|закі-| |ПКР |льні |вний |бюджети |кошти |джере-| | | |ток |нчен-| | |вкладе-|бюджет|-------------|підп- |ла | | | | | ня | | |ння | |усьо-|у тому |риємств| | | | | | | | | | |го |числі | | | | | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | |охорони| | | | | | | | | | | | |навко- | | | | | | | | | | | | |лишньо-| | | | | | | | | | | | |го при-| | | | | | | | | | | | |родного| | | | | | | | | | | | |середо-| | | | | | | | | | | | |вища | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.16 Створення 2003 2004 2 35 0 05 2 3 0 1 0 1 0 35 1 9 обсяги переробки шламів Луганська виробництва з 2003 0 25 0 05 0 2 0 25 вуглезбагачення - 240 облдерж- переробки тис. тонн виробництва адмініст- відходів 2004 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 9 товарного вугілля - 84 рація вуглезбагачення тис. тонн на рік для отримання товарного вугілля Приватне виробничо- комерційне підприємство "Фірма "Укрінвест" Луганська область 4.2.17 Розроблення і 2003 2005 1 45 0 4 1 05 0 4 0 55 0 5 збільшення обсягу Мінпалив- впровадження 2003 0 05 0 05 0 05 використання відходів енерго технологій та вуглезбагачення на 495 обладнання для 2004 0 75 0 2 0 55 0 2 0 25 0 3 тис. тонн 73 3 млн. зниження втрат гривень на рік вугілля з 2005 0 65 0 15 0 5 0 15 0 3 0 2 відходами вуглезба- гачення Центральні збагачу- вальні фабрики "Самсо- нівська" Луганська область "Дзер- жинська" "Проле- тарська" "Червона зірка" Донецька область 4.4.37 Впровад- 2003 2004 1 3 0 3 1 0 3 0 3 0 5 0 5 обсяги переробки Луганська ження 2003 0 4 0 1 0 3 0 1 0 1 0 3 відходів чорної облдерж- технології металургії - 800 тис. адмініст- комплексної 2004 0 9 0 2 0 7 0 2 0 2 0 2 0 5 тонн виробництва брухту рація переробки чорних металів - 15 Мінпром металур- тис. тонн 8 5 млн. політики гійних гривень заощадження шлаків з складових металургійної отриманням шихти - 30 9 тис. тонн продуктів 4 94 млн. гривень на для рік меліорації кислих ґрунтів ЗАТ "УкрРос- комплект" Луганська область 4.4.38 Розроблення і 2004 2005 0 15 0 1 0 05 0 1 0 05 обсяг заощадження Мінпром- впровадження 2004 0 05 0 05 0 05 клінкерної сировини у політики дослідно- цементній промислової 2005 0 1 0 05 0 05 0 05 0 05 промисловості - 25 тис. ресурсо- тонн 0 3 млн. гривень зберігаючої на рік технології з викорис- танням сталепла- вильних шлаків та промащеної окалини металур- гійного виробництва у будівельній індустрії Металур- гійний комбінат "Криворіж- сталь" Дніпропет- ровська область 4.4.39 Розроб- 2003 2004 0 1 0 03 0 07 0 03 0 07 обсяг виробництва -"- лення і 2003 0 07 0 03 0 04 0 03 0 04 залізоокисної пасти - впровад- 2004 0 03 0 03 0 03 30 тонн 0 024 млн. ження гривень соляної технології кислоти - 100 куб. утилізації метрів 0 014 млн. відпрацьо- гривень на рік ваних соляно- кислих травильних розчинів метизного та трубного виробництва ВАТ "Силур" Донецька область 4.5.29 Розроб- 2003 2005 2 2 0 2 2 0 2 2 обсяг виробництва -"- лення і 2003 0 05 0 05 0 05 складних мінеральних впровад- добрив комплексної ження 2004 0 08 0 08 0 08 дії - 8 тис. тонн 4 76 сучасних млн. гривень на рік техно- 2005 2 07 0 07 2 0 07 2 прибуток від логій використання відходів - вироб- 0 45 млн. гривень на ництва рік гранульо- ваних змішаних добрив з відходів переробки сірчано- рудної сировини ВАТ "Гірхім- пром" м. Львів 4.7.24 Розроблення і 2004 2005 0 12 0 12 0 12 обсяг виробництва -"- впровадження чорнового сплаву - 0 25 промислових 2004 0 06 0 06 0 06 тис. тонн жароміцного технологій 2005 0 06 0 06 0 06 литва - 0 45 тис. тонн переробки 4 5 млн. гривень відходів прибуток - 2 5 млн. оброблення гривень зменшення металів імпорту - 1 2 млн. гривень на рік ВАТ "Укрформлитво" м. Київ 4.7.25 Розроблення і 2003 2005 2 15 0 15 2 0 15 2 обсяг випуску -"- впровадження 2003 0 05 0 05 0 05 комплексних лігатур що піромета- містять кольорові лургійної 2004 1 1 0 1 1 0 1 1 метали - 2 тис. тонн технології 2005 1 1 1 2 млн. гривень переробки прибуток - 0 2 млн. хромо- гривень зменшення залізо- імпорту на 1 5 млн. нікеле-і гривень збільшення алюмініє- експорту на 0 5 млн. вмісних гривень на рік відходів машино- будівного та хімічного комплексу ВАТ "Завод "Коксодеталь" Донецька область 4.9.25 Будівництво 2003 2004 3 3 0 3 3 1 92 1 38* обсяги переробки барди Мінагро- цеху 2003 2 2 0 62 1 38* післяспиртової - 100 5 політики виробництва тис. тонн виробництва Терно- білкового 2004 1 3 0 3 1 1 3 білкового корму - 4 5 пільська корму з тис. тонн 2 7 млн. облдерж- відходів гривень заощадження адмініст- переробки фуражного зерна - 6 75 рація зернової тис. тонн 3 04 млн. барди гривень прибуток - 1 05 млн. гривень на Борщівський рік спиртовий завод Тернопільська область 4.9.26 Розроблення 2004 2005 0 19 0 19 0 14 0 05 обсяг переробки Мінпром- технології 2004 0 09 0 09 0 06 0 03 відходів політики модифікації 2005 0 1 0 1 0 08 0 02 полівінілхлоридних та викорис- плівок - 550 тонн на тання рік збільшення обсягу відходів випуску профільних термоформу- виробів - 450 тонн 3 2 вальної млн. гривень полівініл- зменшення імпорту - 0 5 хлоридної млн. гривень на рік тари для виробництва будівельних матеріалів ТОВ "Полімермаш" м. Київ * Фінансування за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Розділ 4 доповнено підпунктами згідно з Постановою КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 5. Заходи щодо забезпечення реалізації Програми та створення системи управління у сфері поводження з відходами --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Розробник | Місце | Термін |Обсяги| Джерела | Очікувані | Відповідальні заходів | | впровадження|розроблення |фінан-| фінансу- | результати | за впровадження | | |за роками |суван-| вання | | заходів | | |------------|ня | | | | | |поча-|закін-| млн. | | | | | |ток |чення |гри- | | | | | | | |вень | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 Організаційне забезпечення 5.1.1 Створення і НДІ Мінстату Мінстат 1998 2000 0 26 державний інформаційне Мінстат ведення Мінстат Мінеко- бюджет забезпечення Мінекобезпеки державного обласні номіки системи Мінекономіки реєстру держ- Мінеко- управління у обласні держ- об'єктів адміністрації безпеки сфері адміністрації утворення поводження з переробки та відходами утилізації відходів виробництва і споживання 5.1.2 Розроблення Мінстат Мінстат 1998 1998 0 04 державний системати- Мінстат пропозицій галузеві Мінеко- бюджет зація і Мінекобезпеки щодо інститути безпеки підвищення Мінекономіки удосконалення Мінекобезпеки якості системи НДІ Мінстату отримуваної статистичної інформації звітності у та як сфері наслідок поводження з більш відходами ефективне управління у сфері поводження з відходами 5.1.3 Розроблення обласні центральні 1998 2000 0 9 місцеві створення обласні держ- регіональних держадмі- та місцеві бюджети регіональних адміністрації та галузевих ністрації органи - 60 та галузевих Мінекономіки програм щодо галузеві виконавчої відсот- систем Мінекобезпеки використання міністерства влади ків управління у галузеві відходів позабюд- сфері міністерства та виробництва і жетний поводження з інші центральні споживання фонд - 40 відходами органи відсотків виконавчої влади 5.1.4 Розроблення МЕЦ Інститут Донецька 1998 1999 0 07 державний додаткове Мінекономіки пропозицій економіки Харківська бюджет - залучення Мінекобезпеки щодо промисловості області 50 від- ресурсів Донецька та формування ІЕП сотків шляхом спе- Харківська технопарків з Національної місцеві ціалізації обласні держ- утилізації академії наук бюджети - та створення адміністрації відходів 50 від- потужних сотків комплексів у сфері утилізації відходів 5.1.5 Створення Науково- підприєм- 1998 1998 0 4 державний додаткове Мінекономіки системи дослідний ства та бюджет залучення обласні держ- збирання економічний органі- ресурсно- адміністрації переробки та інститут зації які цінної Держжитло- утилізації Мінекономіки викорис- сировини в комунгосп побутових НДЕІ товують господа- Мінекобезпеки відходів УкркомунНДІ- тару й рський використаної прогрес МЕЦ упаковку обіг тари й Південно- упаковок східний вітчизняного науковий центр та Національної зарубіжного академії наук виробництва ПСНЦ АТ "ВНДІХімпроект" 5.1.6 Експери- НДЕІ Одеська 1998 2000 6 державний відпрацюван- обласні ментальне Мінекономіки Харківська бюджет ня механізму держадміністрації впровадження ПСНЦ АТ та Донецька та накопи- Держжитлокомунгосп системи "ВНДІХім- області чення Мінекономіки збирання проект" м. Київ досвіду Мінекобезпеки переробки та УкркомунНДІ- впровадження утилізації прогрес сучасної побутових системи відходів збирання використаної переробки та тари й утилізації упаковок на використаної регіональйому тари й та місцевому упаковки рівнях 5.1.7 Відпрацювання НДЕІ Харківська 1998 2000 0 145 державний формування та Мінекономіки еколого- Мінекономіки та Донецька бюджет - експеримента- Національна академія економічних ПСНЦ Рада по обласні 20 від- льна наук обласні механізмів у вивченню держадмі- сотків апробація держадміністрації сфері продуктивних ністрації місцеві системи поводження з сил України обласні бюджети - еколого- відходами на РВПС ІЕП управління 60 від- економічних регіональному Національної Мінеко- сотків інструментів та галузевому академії наук безпеки поза- та порядку їх рівнях бюджетні впровадження фонди - в окремих 20 регіонах і відсотків галузях для наступного застосування в інших регіонах та галузях 5.1.8 Створення і НДЕІ органи що 1998 2000 0 143 державний узагальнення Мінекономіки ведення бази Мінекономіки здійснюють бюджет - та поширення Мінстат МОЗ даних СВНЦ МОЗ МЕЦ управління у 70 від- інформації Мінекобезпеки нормативно- галузеві сфері сотків щодо діючої Національна методичної інститути поводження з поза- нормативно- академія наук документації відходами бюджетні правової та видання виробники та фонди - бази у сфері збірника споживачі 30 поводження з нормативно- відходів відсотків відходами методичних документів щодо поводження з відходами виробництва і споживання 5.1.9 Видання обласні Мінеко- 1998 2000 0 031 державний інформування Мінекономіки каталога держадмі- безпеки бюджет - інвесторів та обласні відходів ністрації підприєм- 50 від- потенційних держадміністрації виробництва базові ства та сотків споживачів та спожи- галузеві органі- кошти цих відходів вання що інститути зації підприє- не знайшли задіяні у мств - 50 реалізації сфері відсотків поводження з відходами 5.1.10 Розроблення Міносвіти Міносвіти 1998 1999 0 023 державний визначення Міносвіти системи бюджет потреби у Мінекобезпеки підготовки фахівцях Мінекономіки перепідготовки формування та підвищення базових кваліфікації курсів фахівців з підвищення питань кваліфікації утворення у технікумах збирання інститутах перероблення їх методичне використання та навчальне знешкодження забезпечення та видалення відходів 5.1.11 Розроблення НДЕІ засоби 1998 2000 0 008 державний інформування Мінекономіки системи Мінекономіки масової бюджет - суб'єктів Мінекобезпеки заходів щодо МЕЦ галузеві інформації 50 від- підприєм- МОЗ обласні залучення інститути сотків ницької держадміністрації засобів місцеві діяльності Національна масової бюджети - та населення академія наук інформації до 50 щодо політики висвітлення відсотків Кабінету проблем Міністрів використання України у відходів сфері виробництва і поводження з споживання відходами та шляхів її реалізації 5.1.12 Введення в НДЦ "Система" підприєм- 1998 2000 0 01 державний узагальнення Держстандарт дію та Держстандарт ства та бюджет та упоряд- Мінекобезпеки видання органі- кування класифікатора зації інформації у відходів задіяні у сфері сфері поводження з поводження відходами з відходами 5.1.13 Розроблення УкрНДІНП установи 1999 2000 0 1 держав- залучення Мінекономіки системи "Масма" підприємства ний додаткових Мінпромполітики збирання Науково- та органі- бюджет ресурсів Міненерго переробки та дослідний зації сировини у утилізації економічний задіяні у господа- відпрацьо- інститут сфері рський ваних Мінекономіки поводження з оборот мастил відпрацьо- ваними мастилами Розділ 5 доповнено підпунктом 5.1.13 згідно з Постановою КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 5.2 Нормативно- правове забезпечення 5.2.1 Розроблення СВНЦ НДЕІ Мінеко- 1998 1998 0 023 державний створення і Мінекономіки концепції Мінекономіки номіки бюджет впровадження Мінекобезпеки структури і МЕЦ МОЗ Мінеко- нормативно- МОЗ визначення Держстандарт безпеки методичних послідовності ТК82 ТК93 Мінстат документів у створення сфері нормативно- поводження з методичної відходами бази утворення збирання перероблення використання знешкодження та видалення відходів 5.2.2 Розроблення МЕЦ НДЕІ Мінеко- 1998 1998 0 005 державний залучення Мінекобезпеки пропозицій Мінекономіки безпеки бюджет коштів Національна щодо внесення обласні місцеві поза- академія наук змін і держадмі- органи бюджетного обласні доповнень до ністрації виконавчої фонду охорони держадміністрації Положення про влади навколишнього республіканс- природного ький середовища позабюджетний для вирішення фонд охорони проблем навколишнього поводження з природного відходами середовища затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1993 р. N 18 стосовно відходів 5.2.3 Розроблення РВПС та ІЕП органи 1998 1999 0 025 державний введення в Мінекономіки Положення про Національної державного бюджет - дію орга- Національна порядок академії наук управління 50 від- нізаційно- академія наук державної сотків економічного підтримки і поза- механізму стимулювання бюджетні забезпечення здійснення фонди - використання заходів щодо 50 відходів використання відсотків виробництва відходів і споживання виробництва і споживання 5.2.4 Розроблення РВПС центральні 1998 1999 0 025 державний збереження та Мінекономіки Положення про та місцеві бюджет раціональне Мінекобезпеки порядок органи використання Національна визначення виконавчої ресурсно- академія наук ресурсо- влади цінних цінних відходів відходів та поводження з ними 5.2.5 Розроблення ТК 82 РВПС центральні 1998 2001 0 26 державний забезпечення Мінекобезпеки осново- ДНДІ "СИСТЕМА" та місцеві бюджет системи положних Держстандарту органи поводження з державних виконавчої відходами стандартів у влади регламен- галузі туючими поводження з документами відходами 5.2.6 Завершення Держстандарт Україна 1998 1998 0 005 державний створення Мінекобезпеки розроблення ТК82 ДНТЦ країни СНД бюджет умов для Мінпром міждержавних "Екоресурс" введення стандартів: "Енергосталь" єдиної 1. ГОСТ Мінпрому системи "Единая виявлення система обліку та стандартов в опису области відходів охраны окружающей среды и рационального использовання ресурсов. Порядок выявления отходов и предос- тавления инфор- мационных данных об отходах. Общие требования". 2. ГОСТ "Единая система стандартов в области охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов. Классификация отходов". 3. Зміни до ГОСТ 17.00.05 "Единая система стандартов в области охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов. Технический паспорт отходов" 5.2.7 Розроблення Держстандарт галузеві 1998 2000 0 35 державний створення Мінекобезпеки стандартів ТК82 ТК93 міністерства бюджет системи Держстандарт що регла- галузеві стандартів ментують інститути щодо вимог до вимоги до відходів які відходів які утворюються утворюються за видами за видами економічної економічної діяльності діяльності Підпункт 5.2.8 розділу 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 5.2.9 Розроблення НДІ Мінстату центральні 1998 1998 0 03 державний формування Мінстат Положення про Мінстат та місцеві бюджет організа- Мінекономіки порядок органи ційних засад Мінекобезпеки складання і виконавчої створення та ведення влади ведення Реєстру підприє- моніторингу об'єктів мства та відходів утворення організації переробки та утилізації відходів і його нормативно- методичного забезпечення 5.2.10 Розроблення НДЕІ Мінеко- 1998 2000 0 043 державний регламентація Мінекономіки нормативної Мінекономіки безпеки бюджет створення і Мінекобезпеки та методичної МЕЦ ІЕП центральні впровадження документації Національної органи державної щодо академії наук виконавчої інформаційно- створення і ДНЦ РНС влади аналітичної впровадження Національної системи державної академії наук відходів інформаційно- УкрНЦОВ аналітичної системи відходів виробництва і споживання 5.2.11 Розроблення Держстандарт підприєм- 1998 1999 0 25 державний впровадження Мінекобезпеки державних ТК93 ства та бюджет єдиної Держстандарт стандартів центральні організації системи що регла- органи виявлення ментують виконавчої обліку та методи влади опису контролю та відходів визначення параметрів відходів і послуг робіт пов'язаних з відходами 5.2.12 Розроблення НДЕІ Мінеко- 1998 1998 0 023 державний створення і Мінекономіки концепції Мінекономіки номіки бюджет ведення Мінекобезпеки структури і МЕЦ РВПС Мінеко- правових визначення безпеки документів у послідовності Мінстат сфері створення поводження з правової бази відходами щодо регламентації відносин у сфері використання відходів 5.2.13 Розроблення Рада по установи 1999 1999 0 07 - " - додаткове Мінекономіки переліку вивченню підприємства залучення Мінпромполітики ресурсно- продуктивних та ресурсів Мінагропром цінних сил України організації Міненерго відходів та Національної задіяні у Мінвуглепром переліку академії наук сфері окремих Комітет з поводження з видів питань відходами відходів як геології та вторинної використання сировини надр галузеві інститути Розділ 5 доповнено підпунктом 5.2.13 згідно з Постановою КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 5.2.14 Розроблення Північно- - " - 1999 2003 0 08 - " - методичні Мінекономіки та удоско- Східний рекомен- Мінпромполітики налення науковий центр дації та облдерж- нормативно- Національної нормативні адміністрації методичної академії наук акти бази у сфері галузеві поводження інститути з відходами Розділ 5 доповнено підпунктом 5.2.14 згідно з Постановою КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 5.2.15 Удосконалення НДЕІ органи 2001 2002 0 1 державний удосконалення Міністерство економіки Державного Мінекономіки статистики бюджет і затверд- та з питань європейської класифікатора ДНТЦ місцеві ження нової інтеграції "Екоресурс" органи редакції Мінекоресурсів ДНЦ РНС виконавчої класифікато- Держкомстат РВПС влади ра гармоні- Держстандарт галузеві підприємства зація з євро- інститути та пейським організації каталогом відходів Розділ 5 доповнено підпунктом 5.2.15 згідно з Постановою КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 5.2.16 Розроблення Рада по вивченню - " - 1999 1999 0 04 Держав- створення та Мінекобезпеки порядку продуктивних сил ний впровадження Мінекономіки встанов- України фонд організа- лення Національної охорони ційно- затверджен- академії наук навколи- економічного ня та шнього механізму перегляду природ- встановлення нормативів ного затвердження утворення середо- та перегляду відходів вища нормативів утворення відходів Розділ 5 доповнено підпунктом 5.2.16 згідно з Постановою КМ N 1033 1033-99-п від 15.06.99 5.2.17 Відпра- ДНТЦ Черніве- 1999 2000 0 02 Держав- набуття та узагаль- Мінекобезпеки цювання меха- "Екоре- цька ний нення досвіду пас- Чернівецька нізму паспорти- сурс" область фонд портизації відходів обласна зації відходів Інститут охорони на регіональному держадмініст- на регіонально- проблем навко- рівні рація му рівні природо- лишнього користу- природ- вання та ного се- екології редовища Розділ 5 доповнено підпунктом 5.2.17 згідно з Постановою КМ N 1823 1823-99-п від 01.10.99 5.2.18 Розроблення Рада по органи 2003 2004 0 04 Державний врегулювання Мінекоресурсів порядку ресурсної вивченню виконавчої фонд питань Мінекономіки оцінки накопичень продук- влади охорони діяльності відходів як тивних підприємства навко- із залучення техногенних сил лишнього техногенних родовищ корисних України природного накопичень копалин та Націо- середовища відходів у надання їх в нальної господарський користування академії обіг наук використання РВПС відходів як вторинної мінеральної сировини Розділ 5 доповнено підпунктом 5.2.18 згідно з Постановою КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 5.2.19 Розроблення ВАТ підприємства 2004 2004 0 08 державний розроблен- Мінпаливенерго нормативно- "Львів- тепло- бюджет ня та методичної бази з ОГРЕС" енергетики впровадження питань утворення галузеві методики відходів інститути розрахунків теплоенергетики Мінпалив- нормативів енерго утворення відходів підприємств теплоенер- гетики Розділ 5 доповнено підпунктом 5.2.19 згідно з Постановою КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 5.3 Інформаційне забезпечення 5.3.1 Створення і ДГП регіональні 1998 2000 0 24 державний постійне Мінекобезпеки ведення "Геопрогноз" органи бюджет - стеження за Мінпром системи СВНЦ УкрНЦОВ Мінеко- 40 від- поводженням з Мінмашпром моніторингу безпеки сотків відходами та Національна відходів як місцеві використання академія наук елементу бюджети - цієї систем 30 від- інформації екологічних сотків для прийняття моніторингів поза- рішень бюджетні фонди - 30 відсотків 5.3.2 Створення і НДЕІ Мінеко- 1998 2000 0 06 державний аналіз Мінекономіки ведення Мінекономіки номіки бюджет виконання та центральні та інформаційно- ДНЦ РНС центральні внесення місцеві аналітичної Національної та місцеві коректив до органи системи академії наук органи державної виконавчої підготовки СВНЦ виконавчої галузевих та влади супроводу влади регіональних програм програм поводження з поводження з відходами відходами 5.3.3 Розроблення ПСНЦ Мінеко- 1998 2000 0 065 державний узагальнення Мінекономіки банку даних номіки бюджет та центральні органи наявності центральні упорядкування виконавчої влади устаткування органи інформації Національна та обладнання виконавчої щодо наявного академія наук для переробки влади обладнання та відходів підприєм- устаткування виробництва а ства для переробки також відходів з підприємств метою більш що виробляють ефективного таке його обладнання використання шляхом налагодження партнерських зв'язків тощо 5.3.4 Створення і ДНЦ РНС центральні 1998 2000 0 082 державний визначення Мінекономіки ведення Національної та місцеві бюджет - об'єктів інші центральні інформаційно- академії наук органи 50 від- нераціо- органи виконавчої довідкової базові галузеві виконавчої сотків нального влади системи інститути влади поза- ресурсо- показників підприєм- бюджетні користування утворення ства та фонди - та напрямів відходів організації 50 державної виробничих відсотків політики процесів для щодо них екологічної експертизи технологій та обладнання 5.3.5 Створення та ДГП "Геоінформ" Держком- 1998 2001 0 048 державний узагальнення Держкомгеології ведення банку геології бюджет - даних про даних центральні 50 від- відходи які державного та місцеві сотків належать до кадастру органи поза- техногенних техногенних виконавчої бюджетні родовищ родовищ влади фонди - використання України 50 цієї відсотків інформації у сфері поводження з відходами 5.3.6 Створення ДГП Держком- 1998 2000 0 03 державний узагальнення Держкомгеології банку даних "Геоінформ" геології бюджет - інформації інші центральні з технологій МЕЦ УкрНЦОВ центральні 50 від- про органи виконавчої переробки та місцеві сотків технології влади техногенної органи поза- переробки сировини виконавчої бюджетні промислових влади фонди - відходів та 50 їх відсотків використання у сфері поводження з відходами 5.3.7 Створення ДГП Держком- 1999 2000 0 025 державний географічне Держкомгеології карти "Геоінформ" геології бюджет визначення техногенних УкрНЦОВ центральні техногенних родовищ та місцеві родовищ України для органи перспективних виконавчої районів влади 5.3.8 Створення Північно- установи 2001 2004 0 12 державний створення Міністерство економіки інформаційної Східний підприємст- бюджет інформаційної та з питань європейської системи науковий ва та системи з інтеграції забезпечення центр організації модульною обласні використання Національної сфери структурою держадміністрації відходів академії поводження комплексна виробництва і наук з відходами інформація споживання з галузеві про види урахуванням інститути обсяги наявного державна властивості обладнання та компанія відходів технології їх "Укрекокомр технології та переробки і есурси" відповідне утилізації обладнання для їх переробки чи утилізації з урахуванням галузевого і регіонального факторів Розділ 5 доповнено підпунктом 5.3.8 згідно з Постановою КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 5.3.9 Розроблення НДЕІ Міністерст- 2002 2004 0 16 державний визначення Міністерство економіки системи Мінекономіки во економіки бюджет - перспектив- та з питань європейської моніторингу та галузеві та з питань 60 від- них напрямів інтеграції визначення інститути європейської сотків використання Мінпромполітики перспективних державна інтеграції місцеві вторинної обласні держадміністрації показників компанія центральні бюджети - сировини і реалізації "Укрекоком- органи 40 відходів Програми ресурси" виконавчої відсотків виробництва використання влади чорної та відходів підприємства кольорової виробництва і та металургії споживання організації спрямування фінансування заходів Програми за пріоритетними напрямами Розділ 5 доповнено підпунктом 5.3.9 згідно з Постановою КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 5.4 Наукове забезпечення 5.4.1 Розроблення МЕЦ науково- центральні 1998 1999 0 04 державний координація і Міністерство у державної дослідні та та місцеві бюджет прискорення справах науки і науково- проектно-ко- органи вирішення технологій технічної нструкторські виконавчої науково- Національна Програми організації влади технічних академія наук створення Науково- проблем ресурсо- виробниче поводження з зберігаючих об'єднання відходами технологій корпорація збирання "Совенерго- переробки та ресурс" утилізації м. Миколаїв відходів СВНЦ виробництва і споживання 5.4.2 Визначення Інститут центральні 1998 2000 0 123 державний визначення Держкомгеології перспектив мінеральних та місцеві бюджет джерел обласні промислового ресурсів органи ресурсно- держадміністрації використання Держком- виконавчої цінних відходів геології влади відходів як замість перспективних первинної техногенних мінеральної родовищ сировини 5.4.3 Розроблення ІЕП Донецька 1998 1999 0 033 місцеві додаткове Донецька обласна схеми та Національної область бюджети - залучення в держадміністрація порядку академії наук 50 від- обіг ресурсів Національна організації сотків академія наук господарських поза- зв'язків щодо бюджетні залучення фонди - вторинних 50 ресурсів у відсотків виробництво і споживання на прикладі Донецької області 5.4.4 Проведення ІЕП шахти 1998 1999 0 06 державний розширення Мінвуглепром економічного Національної Донецької та бюджет паливно- Донецька та аналізу та академії наук Луганської енергетичного Луганська обласна розроблення УкрНДІ вугле- областей потенціалу держадміністрації рекомендацій збагачення України Національна щодо економії Мінвуглепрому академія наук паливно- Укрбудматеріали енергетичних ресурсів за рахунок використання відходів вугле- збагачення 5.4.5 Розроблення РВПС та ІЕП центральні 1998 1999 0 021 державний визначення Мінекономіки методичних Національної органи бюджет - інвестиційних Мінекобезпеки положень академії наук виконавчої 50 від- пріоритетів з Національна щодо оцінки влади сотків урахуванням академія наук соціально- поза- впливу економічної бюджетні соціально- ефективності фонди - економічних використання 50 факторів на відходів у відсотків ефективність ринкових використання умовах відходів виробництва і споживання 5.4.6 Розроблення ДГП Держком- 1998 1999 0 014 державний вироблення Держкомгеології методичних "Геоінформ" геологія бюджет методики Мінекономіки рекомендацій Інститут віднесення Мінекобезпеки щодо мінеральних об'єктів комплексного ресурсів зберігання вивчення Держком- промислових промислових геології відходів до відходів як УкрНЦОВ техногенних техногенних родовищ родовищ корисних копалин 5.4.7 Проведення ІЕП за 1998 2000 0 024 місцеві поширення обласні науково- Національної погодженням бюджети - передового держадміністрації практичних академії наук з обласними 50 від- досвіду Мінекономіки конференцій НДЕІ держадміні- сотків Мінекобезпеки щодо Мінекономіки страціями поза- використання ПСНЦ УкрНЦОВ бюджетні відходів МЕЦ РВПС фонди - виробництва і 50 споживання відсотків 5.4.8 Розроблення Міністерство у міждержавна 1998 1998 0 015 державний ефективне Міннауки пропозицій та справах науки і структура бюджет вирішення Мінекономіки проведення технологій проблем Мінекобезпеки органі- Мінекономіки ресурсо- Міносвіти Мінпром заційної Мінекобезпеки збереження Мінмашпром роботи щодо Національна екологічної Національна створення академія наук безпеки академія наук Міждержавної стандартиза- науково- ції у сфері технічної поводження з ради з відходами проблем внаслідок ресурсо- узгодження збереження та інтересів утилізації сусідніх відходів країн 5.4.9 Створення НДЕІ Автономна 1998 1999 0 29 державний науково- Мінекономіки регіональних Мінекономіки Республіка бюджет - методичний Мінекобезпеки міжгалузевих МЕЦ місцеві Крим 20 від- супровід місцеві органи науково- органи області сотків державної та виконавчої влади методичних виконавчої України місцеві регіональних центрів із влади бюджети - програм впровадження 60 від- поводження з програм сотків відходами поводження з поза- відходами бюджетні фонди - 20 відсотків 5.4.10 Розроблення Міннауки центральні 1998 1998 0 03 державний визначення Міннауки методики і та місцеві бюджет порядку Положення про органи сертифікації порядок виконавчої сертифікації з влади попереднім проведенням наукової науково- технічної екологічної та економічної експертизи 5.4.11 Розроблення УкрНДІвугле- вуглезбага- 2002 2003 0 12 державний запобігання Мінпаливенерго кадастру збагачення чувальні бюджет непродуктив- ресурсів та фабрики ним витратам якості Донецької та розширення забалансових Луганської паливно- шламів у областей енергетичного мулонакопичува- потенціалу чах вуглезбага- України чувальних фабрик Розділ 5 доповнено підпунктом 5.4.11 згідно з Постановою КМ N 1314 1314-2001-п від 10.10.2001 5.4.12 Удосконалення РВПС НДЕІ органи 2003 2004 0 15 Державний упорядку- Мінекоресурсів системи платежів Мінекономіки виконавчої фонд вання Мінекономіки за розміщення влади охорони розміщення відходів підприємства навко- відходів установи лишнього збільшення організації природного надходжень середовища і формування цільових фондів поводження з відходами Розділ 5 доповнено підпунктом 5.4.12 згідно з Постановою КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 5.4.13 Визначення Державне органи 2003 2004 0 1 державний створення Держжитло- науково- науково- виконавчої бюджет - механізму комунгосп концептуальних виробниче влади 50 еколого- Мінекоресурсів засад регулювання об'єднання підприємства відсотків економічного Мінекономіки діяльності у "Еколо- Державний регулювання сфері поводження гічні - фонд діяльності у з відходами технології охорони сфері споживання та навко- поводження з зокрема твердими нормативи" лишнього побутовими побутовими Національної природного відходами відходами академії середо- розроблення наук РВПС вища - 50 проекту НДЕІ відсотків закону "Про Мінекономіки побутові відходи" Розділ 5 доповнено підпунктом 5.4.13 згідно з Постановою КМ N 721 721-2003-п від 15.05.2003 6. Науково-технічне забезпечення Програми У процесі реалізації заходів Програми передбачається щорічне їх коригування з метою конкретизації змісту і черговості виконання робіт за очікуваними результатами. Науково-технічне забезпечення Програми сконцентроване на таких напрямах: удосконалення існуючих і створення нових технологій та устаткування які забезпечать раціональне використання відходів для виготовлення конкурентоспроможної продукції зменшення забруднення довкілля; створення нових видів продукції яка виробляється з відходів і має високий рівень споживчих властивостей; удосконалення існуючих та створення нових засобів і систем автоматичного контролю та керування процесами переробки й утилізації відходів; розв'язання економічних проблем удосконалення організації та управління ресурсозбереженням за рахунок широкого використання відходів; забезпечення метрологічне методичне екологічне тощо технологічних процесів і систем управління якістю продукції її стандартизацією та сертифікацією і створення систем інформаційного забезпечення науково-технічного розвитку і управління у сфері поводження з відходами. Розв'язання науково-технічних проблем передбачається як у період здійснення заходів розділ 5 цієї Програми так і в процесі забезпечення реалізації Програми шляхом створення системи управління у сфері поводження з відходами розділ 6 цієї Програми . Обсяг фінансування науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт становить 57 42 млн. гривень тобто 16 18 відсотка загальних витрат на реалізацію Програми. 7. Фінансове забезпечення Програми У цілому для реалізації Програми протягом 1998-2005 років необхідно 354 815 млн. гривень у тому числі капітальних вкладень - 295 136 млн. гривень у цінах на 2 вересня 1996 року. Загальні потреби за джерелами фінансування розподіляються таким чином: державний бюджет - 68 434 млн. гривень 19 29 відсотка ; у тому числі: капітальні вкладення - 39 456 млн. гривень 57 66 відсотка ; вкладення у проектно- - 28 978 млн. гривень 42 34 відсотка ; конструкторські та науково-дослідні роботи місцеві бюджети - 10 744 млн. гривень 3 03 відсотка ; власні кошти підприємств - 80 932 млн. гривень 22 81 відсотка ; позабюджетні фонди - 46 788 млн. гривень 13 18 відсотка ; кредити та інші джерела - 147 917 млн. гривень 41 69 відсотка . інвестицій На фінансування заходів передбачено 344 526 млн. гривень 97 1 відсотка бюджетна частка яких становить 59 814 млн. гривень 17 32 відсотка . Розподіл коштів державного бюджету на фінансування Програми ------------------------------------------------------------------ | Обсяг фінансування млн. гривень |--------------------------------------------- Відповідальні |усього | у тому числі за роками | |------------------------------------- | | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |2002- | | | | | |2003 ------------------------------------------------------------------ Мінпром 20 288 7 989 7 407 3 902 0 99 Мінмашпром 17 77 4 561 6 746 2 953 2 43 1 08 Міненерго 4 091 0 65 1 331 1 29 0 42 0 4 Мінвуглепром 5 76 4 6 0 45 0 48 0 23 Мінсільгосппрод 1 34 0 84 0 5 Держхарчопром 0 1 0 1 Держжитлокомунгосп 0 44 0 22 0 17 0 05 Держнафтогазпром 0 05 0 05 Укрцемент 0 467 0 317 0 05 0 05 0 05 Укрмісцевпром 0 3 0 1 0 1 0 1 Київська міська 1 03 0 51 0 41 0 07 0 04 держадміністрація Донецька обласна 0 2 0 1 0 1 держадміністрація Дніпропетровська 0 15 0 15 обласна держадміністрація Сумська обласна 0 24 0 1 0 08 0 06 держадміністрація Харківська обласна 2 33 0 62 0 55 0 44 0 4 0 32 держадміністрація Київська обласна 5 0 0 5 4 5 держадміністрація Рада міністрів 0 258 0 1 0 158 Автономної Республіки Крим ------------------------------------------------------------------ Усього 59 814 21 507 22 552 9 395 4 56 1 8 Із загальної суми на фінансування заходів щодо реалізації Програми передбачається 10 289 млн. гривень 2 9 відсотка . Бюджетна частка їх фінансування становить 8 62 млн. гривень. Розподіл коштів державного бюджету на фінансування Програми ------------------------------------------------------------------ | Обсяг фінансування млн. гривень |------------------------------------------------- Відповідальні | усього | у тому числі за роками | |-------------------------------------- | | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 ------------------------------------------------------------------ Мінекономіки 6 945 2 641 2 188 2 116 Мінстат 0 33 0 16 0 09 0 08 Мінекобезпеки 0 966 0 362 0 342 0 202 0 06 Мінвуглепром 0 06 0 03 0 03 Міносвіти 0 023 0 012 0 011 Міннауки 0 085 0 065 0 02 Держстандарт 0 01 0 004 0 003 0 003 Держкомгеології 0 201 0 068 0 067 0 06 0 06 ------------------------------------------------------------------ Усього 8 62 3 342 2 751 2 461 0 066 Обсяг фінансування на 1998 рік за рахунок державного бюджету становить 24 849 млн. гривень у тому числі капітальні вкладення - 10 637 млн. гривень 42 81 відсотка НДР і ПКР - 14 212 млн. гривень 57 19 відсотка . 8. Оцінка ефективності екологічні та соціально-економічні результати Реалізація Програми без урахування її подальшого впровадження щорічно забезпечуватиме випуск додаткової продукції виробленої з відходів на суму 877 891 млн. гривень. Прибуток за рахунок реалізації продукції одержаної внаслідок переробки відходів становитиме 206 449 млн. гривень на рік. Рентабельність програмних заходів у середньому становитиме 22 2 відсотка. Надходження до державного бюджету за рахунок податків на прибуток становитимуть 61 934 млн. гривень а за рахунок податків на добавлену вартість - 175 578 млн. гривень. Загальна сума надходжень до державного бюджету має дорівнювати 237 512 млн. гривень. Очікуване зростання експорту за рахунок продукції виробленої з відходів становитиме 12 701 млн. гривень на рік. Щорічне заощадження первинної сировини дорівнюватиме 400 682 млн. гривень у тому числі за рахунок скорочення імпорту - 63 2912 млн. гривень. Термін окупності капітальних вкладень у виробничі потужності з переробки відходів - 3 - 4 роки. Основними екологічними наслідками реалізації Програми є зменшення негативного впливу відходів на довкілля і здоров'я людей та скорочення зайнятих під ними площ землі. Витрати на здійснення заходів щодо запобігання еколого-економічним збиткам за орієнтовними розрахунками становитимуть 70 832 млн. гривень. 9. Забезпечення реалізації Програми Для забезпечення реалізації Програми доцільно створити Координаційну раду з питань техногенних ресурсних та екологічних програм при Кабінеті Міністрів України та міжвідомчу науково-технічну раду робочу групу при Мінекобезпеки які здійснюватимуть контроль за виконанням цієї Програми. Загальну організацію та координацію робіт Програми має здійснювати Мінекономіки. Науково-методичне та інформаційне забезпечення Програми доцільно покласти на Національну академію наук та базові галузеві інститути зокрема на Науково-дослідний економічний інститут при Мінекономіки. Організацію формування та забезпечення галузевих і регіональних розділів Програми здійснюватимуть відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади. Реалізація заходів здійснюватиметься відповідно до законодавства за контрактами з усіма виконавцями. Виходячи з того що запобігання неефективним витратам своєчасне виявлення проектів реалізація яких недоцільна та включення нових перспективних проектів до Програми потребує постійного контролю за її виконанням та щорічного коригування складу завдань і заходів необхідно налагодити систему оперативного отримання та обробки інформації про хід виконання Програми з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій. З цією метою центральні та місцеві органи виконавчої влади які є відповідальними за здійснення заходів Програми щорічно до 1 березня інформують Мінекономіки про стан реалізації Програми та подають пропозиції щодо внесення змін до неї. Вважається за доцільне реалізувати Програму в два етапи. На першому етапі передбачається створення сприятливих умов виробникам споживачам та інвесторам для стимулювання їх ефективної участі у розв'язанні проблеми використання відходів в нових умовах господарювання підготовка відповідної нормативно-правової та технологічної бази а також реалізація найбільш важливих проектів як прикладів сучасного підходу та реальних кроків на шляху розв'язання цієї проблеми. Орієнтовний термін першого етапу - 1998-2000 роки. На другому етапі передбачається забезпечення значного зростання обсягів використання відходів широке впровадження маловідходних та безвідходних технологій перехід до замкнених циклів ресурсоспоживання а також подальший розвиток і вдосконалення системи управління у сфері поводження з відходами. Орієнтовний строк другого етапу - 2001-2005 роки. Внаслідок здійснення першого і другого етапів Програми буде створена система збалансованого управління процесами раціонального використання відходів виробництва і споживання на державному галузевому регіональному та місцевому рівнях яка створюючи умови для комплексного використання відходів у виробництві продукції дасть змогу одночасно поліпшити екологічну обстановку в країні.