ДСТУ Б А.1.1-27-94

ДСТУ Б А.1.1-27-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни і визначення

ДСТУ Б A.1.1-27-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизаії та нормування в будівництві МАТЕРІАЛИ БУДІВЕЛЬНІ. ДЕФЕКТИ Терміни та визначення Державний комітет України у справах містобудування i архітектури Київ 1997 - 2 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів / НДІБМВ / 2 ВНЕСЕНО Відділом державних нормативів i стандартів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету України у справах містобудування i архітектури 42 від 27.09.94 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ - 3 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 Змicт 1 Галузь використання ....................................... 4 2 Нормативні посилання ...................................... 5 3 Ocновні положения ......................................... 5 4 Загальні поняття........................................... 5 4.1 Дефекти ............................................... 5 4.2 Дефекти личкувальних та санітарних керамічних виробів . 15 4.3 Дефекти стінових виробів та труб ...................... 17 4.4 Дефекти матеріалів .................................... 19 Абетковий покажчик українських термінів ..................... 16 Абетковий покажчик німецьких термінів ....................... 17 Абетковий покажчик англійських термінів ..................... 18 Абетковий покажчик французьких тepмінів ..................... 19 Абетковий покажчик російських термінів ...................... 20 Ключові слова ............................................... 21 Примітка .................................................... 21 - 4 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Матеріали будтельні. Дефекти. Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Материалы строительные. Дефекты. Термины и определения Standardization and normalization systems in construction Building materials.Defects. Terms and definitions ------------------------------------------------------------------ Чинний від 1995-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у галузі використання відходів промисловості для будівельних виробів. Стандарт охоплює ocновні поняття які характеризують види відходів способи виробництва характеристики складу i властивості відходів які застосовуються для будівельних виробів. 1.2. Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в ycix видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній л1тературі що належить до галузі 6удівельних матеріалів а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи пpoгpaмні за- соби для комп'ютерних систем. 1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відмств . ----------------------------------------- - 5 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.0-93 | Державна система стандартизації України. | Основні положення ------------------------------------------------------------------ ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. Порядок | розроблення державних стандартів ------------------------------------------------------------------ КНД 50-011-93| Керівний нормативний документ зі стандартизації. | Ocновні положення та порядок розробки стандартів | на терміни та визначення 3 OCHOBHI ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шля- хом введения до них похідних ознак які доповнюють значения термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об- сяг i зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські еn французькі fr i роciйські ru ввідповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан- дартизованих термінів кожною мовою окремо. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 дефект de Defect en defect fr d[e2]faut * ru дефект Кожна окрема невідповідність Каждое отдельное несоответст- продукції поставленим вимогам вие продукции установленным ДСТУБА.1.1-11-94 требованиям 4.2 Дефекти личкувальних та санітарних керамічних виробів 4.2.1 пляма de Fleck en spot fr t[a3]che * ru пятно Ділянка поверхні іншого Участок поверхности другой забарвлення розміром більшим окраски размером более 2 мм ніж 2 мм яка відрізняється отличающийся от основного від основного кольору цвета - 6 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 4.2.2 мушка de Schwarzfleckigkeit en dark spot fr t[a3]che noire * ru мушка Крапка темного коричнево- Точка темного коричневого чер- го чорного зеленого ко- ного зеленого цвета размером льору розміром до 2 мм до 2 мм 4.2.3 пociчкa de Riss en check fr fissure ru посечка Ненаскрізна покрита або Несквозная покрытая или не пок- не покрита поливою тріщина рытая глазурью трещина шири- завширшки не більше ніж ной не более 1 мм 1 мм 4.2.4 розшарування de Entschichtung en foliation fr segr[e2]gation * ru расслоение Шарувата структура черепка Cлоистая структура черепка керамічного виробу керамического изделия 4.2.5 цек de Haarriss en crazing fr Fissuration capillaire ru цек Toнкі волосяні тріщини Тонкие волосяные трещины поливи глазури 4.2.6 розрив декору de Dekorriss en decor breakage fr rupture de d[е2]cor ru разрыв декора Відсутність візерунку на Отсутствие узора на отдельных окремих ділянках виробу участках изделия 4.2.7 щербини i зазубрини de Scharten und K[a1]mme en breaches and notchs fr [e2]brechures er[e2]nelures ru щербины и зазубрины Дpiбнi відколи на краях Мелкие отколы на краях виробу изделия 4.2.8 недопал фарб de Unverbranntes der Farben en underburning of paints fr incuit des peintures ru недожог красок - 7 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 Матовість тьмяність фарби Матовость тусклость краски внаслідок недостатньої вследствие недостаточной температури випалу температуры обжига 4.2.9 cyxicть поливи de Trockenheit der Glasur en dryness of glaze fr siccit[e2] de glacure ru сухость глазури Суцільний потоншений шар Сплошной утонченный слой поливи крізь який про- глазури через который глядається черепок просматривается черепок 4.2.10 виплавка de Erschmelzen еn recess due to fusion fr creux d[u1] [a4] la fusion ** ru выплавка Заглиблення на поверхні Углубление на поверхности виробу завглибшки не більше изделия глубиной не более ніж 2 мм яке утворюється 2 мм образующееся при обжиге при випалі внаслідок вследствие сгорания инородного згорання стороннього тела тіла 4.2.11 задування de matter Ausschlag en bloom fr t[а3]che de fum[е2]e ** ru задувка Матовий наліт на поверхні Матовый налет на поверхности виробу який утворюється изделия образующийся при під час випалу під дією обжиге под воздействием димових газів дымовых газов 4.2.12 зміщення декору de Dekorverschiebung en decor displacement fr d[e2]placement de d[e2]cor ** ru смещение декора 3міщення візерунку на Смещение узора на поверх- поверхні виробів від ности изделий от заданного заданого розташування расположения 4.2.13 збирання поливи de Konfektionierung der Glasur en glaze contraction fr contraction de glaсure ru сборка глазури Стягування поливи в Стягивание глазури в капель- краплини i складки ки и складки - 8 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 4.2.14 лисина de Kahlstelle en bald spot fr calvitie ru плешина Місце не покрите поливою Место не покрытое глазурью 4.2.15 накол de Nadelstich en cut fr creux ru накол Заглиблення діаметром не Углубление диаметром не более більшим ніж 1 мм у вигля- 1 мм в виде точки на глазуро- ді крапки на полив'ній ванной поверхности изделия поверхні виробу 4.2.16 прищ de Blase en blister fr bulle ru прыщ Щільна здутина поливи або Плотное вздутие глазури или керамічної маси діаметром керамической массы диамет- до 3 мм з утворенням під ром до 3 мм с образованием ними пустоти под ними пустоты 4.2.17 відбитість de Abplatzen en breaking fr cassure ru отбитость Механічні пошкодження виро- Механические повреждения бу кутів граней ребер изделия углов граней ребер розміром не більше ніж ребер размером не более 2 мм 2 мм 4.2.18 засміченість de Veruneinigung en fouling fr encrassement ru засорка Чужорідні тіла покриті Инородные тела покрытые или або не покриті поливою не покрытые глазурью высту- які виступають над поверх- пающие над поверхностью нею виробу изделия 4.2.19 зліпиш de Spur en coalescence fr collage ru слипыш Слід від дотикання виробів След от соприкосновения під час випалювання изделий при обжиге - 9 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 4.2.20 наплив de [U1]beibicndcn * en sag fr bavure ru наплыв Місцеве потовщення поливи Местное утолщение глазури с зі зміною відтінку изменением оттенка 4.2.21 закипання поливи de Glasuraufkochen en glaze reboil fr effervescence de gla^ure ru вскипание глазури Дрібні поглиблення на Мелкие углубления на поверх- поверхні поливи ности глазури 4.2.22 відскік поливи de Glasuiabpall en glaze flaking fr [e2]caillage de glasure * ru отскок глазури Відшарування поливи від Отслоение глазури с черепка черепка у вигляді луски в виде чешуи 4.2.23 яєчна шкаралупа de Eischale en egg shell fr coquille d'oeuf ru яичная скорлупа Лущення полив'яного шару Шелушение глазурного слоя завертання пластин невипа- заворачивание пластин не- леної поливи i відділення обожженной глазури и отде- її від тіла виробу ление ее от тела изделия 4.2.24 косокутність de Schiefwinkligkeit en oblique-angled form fr oblinquanglit[e2] * ru косоугольность Різниця між прямим i ви- Разница между прямым и изме- міряним кутом граней виробу ренным углом граней изделий що перевищує допустимі превышающая допустимые нормы норми 4.2.25 кривизна de Kr[u1]mmung * en curvature fr courbure ru кривизна Відхилення лицьової Отклонение лицевой поверх- поверхні виробу від piвнoї ности изделия от ровной площини що перевищує до- плоскости превышающее пустимі норми допустимые нормы - 10 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 4.2.26 викривлення грaні de Verkr[u1]mmung der Kante * en arris bending fr courbure de face ru искривление грани Відхилення грані виробу Отклонение грани изделия от від прямої яка проходить прямой проходящей через ее через її кінцеві точки що конечные точки превышающее перевищує допустимі норми допустимые нормы 4.2.27 відкрита тріщина de offener Riss en opened crack fr siccit[e2]e gra[c5]ure ** ru открытая трещина Вузьке поглиблення на Узкое углубление на поверх- поверхні виробу не покрите ности изделия не покрытое поливою глазурью 4.2.28 закрита тріщина de geschlossener Riss en closed crack fr fissure ferme[e2] ru закрытая трещина Вузьке поглиблення на Узкое углубление на поверхно- поверхні виробу покрите сти изделия покрытое гла- поливою зурью 4.2.29 подряпина de Ritz еn scratch fr rayure ru царапина Слід залишений на поверх- След оставленный на поверх- ні поливи гострим чужерід- ности глазури острым инород- ним тілом ным телом 4.2.30 хвилястість поливи de Welligkeit der Glasur en glaze waveiness fr ondulit de glaure ru волнистость глазури Нepiвномipнicть полив'яно- Неравномерность глазурного по- го покриття у вигляді пері- крытия в виде периодических одичних хвилястих нерівнос- волнобразных неровностей тей 4.2.31 холодний тpicк de Kaltreissen en cold crack fr craquenient froid ru холодный треск Тріщини на черепку i поли- Трещины по черепку и гла- ві які виникають внаслі- зури возникающие вследст- док внyтpiшніx напруг без вие внутренних напряжений зовнішнього механічного без внешнего механического впливу nicля випалу виро- воздействия после обжига бів на стадії охолодження изделей на стадии их охлаж- зберігання i експлуатації дения хранения и эксплуатации - 11 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 4.2.32 оскловане місце de Verglasungsstelle en vitrified place fr endroit vitrifi[e2] * ru остеклованное место Зона тонкого шару поливи Зона утонченного слоя під яким просвічується глазури под которым про- черепок свечивается черепок 4.2.33 різнотовщинність de Dickenunterschiedlichkeit en variation in thickness fr [e2]cart d'[e2]paisseur ** ru разнотолщинность Відхилення від номальних Отклонение от номинальных poзмipiB виробу за товщиною размеров изделия по толщине 4.2.34 натік de Lecken en drip fr traine ru натек Місцеве потовщення поливи Местное утолщение глазури яке має форму застиглого имеющее форму застывшей струи струменя 4.2.35 місце шліфування de Schleifenstelle en place of polisking fr endroit de polissage ru место шлифовки 3ашліфована засміченість Зашлифованная засорка или або зліпок слепок 4.3 Дефекти стінових виробів та труб 4.3.1 непрямолінійність ребер de Ungeradheit des Rippenerzeug- виробу nisses en lack in linearity of ribs of a product fr lion lin[e2]arit[e2] des ** ar[e3]tes d'un produit * ru непрямолинейность ребер изделия Відхилення виміряного Отклонение измеренного ребра ребра виробу від прямої изделия от прямой проходящей яка проходить через його через его конечные точки пре- кінцеві точки що перевищує вышающие допустимые нормы допустимі норми - 12 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 4.3.2 непрямолінійність грані de Uiigcradheil des Kantene- виробу rzeugnisses en lack in linearity of a product face fr non lin[t2]arit[e2] de la ** face d'un produit ru непрямолинейность грани изделия Відхилення виміряної гpaнi Отклонение измеренной грани виробу від прямої яка про- изделия от прямой проходящей ходить через її кінцеві то- через ее конечные точки пре- чки що перевищує допустимі вышающее доцустимые нормы норми 4.3.3 непаралельність de Unparallelitat en lack in lin[e2]arit[e2] ** fr non lin[e2]arit[e2] ** ru непараллельность Наявніcть різниці розмірів Наличие разницы размеров ребер виробу по висоті то- ребер изделия по высоте вщині чи довжині в залежнос- толщине или длине в зави- ті від способу формування симости от способа формо- вания 4.3.4 дутик de Aufbl[a1]hung * en fisheyes fr soufflures ru дутик Руйнування на поверхні ке- Разрушение на поверхности рамічного виробу яке утво- керамического изделия об- рилось внаслідок присутно- разовавшееся вследствие сті у глині вапнякових присутствия в глине извест- вкраплень великого розміру няковых включений большого размера 4.3.5 перепал виробу de [U1]berbrand des Erzeug- * en nisses fr overburning of a product ru surcuisson d'un produit пережог изделия Деформація оплавлення Деформация оплавление спучення виробів внаслідок вспучивание изделий вслед- підвищеної температури ствие повышенной темпера- випалу туры обжига 4.3.6 недопал виробу de Unverbranntes des Erzeugnisses en underburning of a product fr incuit d'un produit ru недожог изделия Ступінь випалу виробів Степень обжига изделий при якому спостерігається при которой наблюдается невідповідність показників несоответствие прочностных міцності водовбирання показателей водопоглоще- морозостійкості встановле- ния морозостойкости уста- ним нормам новленным нормам - 13 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 4.3.7 облуплення de Abspaltung en chippings fr d[e2]tachements * ru облопки Відколювання зовшніх шарів Отколы наружных слоев из- виробу з нepiвнoю шорсткою делия с неровной шерохова- поверхнею площини той поверхностью площади ДСТУ Б A.1.1-17-94 4.3.8 хвиляста поверхня de Wellenoberfl[a1]che * en corrugated surface of the trunk fr surface ondul[e2]e du tronc * ru волнистая поверхность Нepiвнa поверхня виробу з Неровная поверхность изде- підвищеннями i западинами лия с чередующимися возвы- що чергуються шенностями и впадинами 4.3.9 вм'ятина de Verbeulunge en dents fr enfoncements ru вмятина Поглиблення на тілі сирого Углубление на теле сырого виробу внаслідок неохайного изделия вследствие небреж- відбору виробу від пресу ной отборки изделия от пр- грубого оправления тощо есса грубой оправки и т.д. 4.3.10 поздовжній згин de L[a1]ngsbiegung * en bruckling fr flambage ru продольный изгиб Викривлення бруса i труб Искривление бруса и труб відносно своєї поздовжньої относительно своей продо- oci льной оси 4.3.11 овальність труб de Unrundheitsrohre en ovality of pipes fr ovalite des tubes ru овальность труб Деформація труб у резуль- Деформация труб в резуль- таті розм'якшення черепка тате размягчения черепка під дією надто високих тем- под действием излишне высо- ператур великого тиску ря- ких температур большого дів труб які лежать вище давления вышележащих рядов труб 4.3.12 лускатість поверхні de Schuppungsfl[a1]che * en scale surface fr [e2]caillure * ru чешуйчатость поверхности Задири "шуба" на зовніш- Задиры "шуба" на наружной ній або внутрішній noвepхнi или внутренней поверхности виробу изделия - 14 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 4.3.13 зминання шипів de Quetschung der Zapfen en bearing stress of tenons fr compression des tenons ru смятие шипов Відхилення геометричних роз- Отклонение геометрических мірів шипів від встановлених размеров шипов от установлен- стандартом ных стандартом 4.3.14 скісне різання de Gehrungsschnitt en oblique cutting fr coupage oblique ru косая резка Неперпендикулярність торців Неперпендикулярность торцов до поздовжніх осей труб к продольным осям труб 4.3.15 граничні відхилення від de Grenzabweichungen von Nennmassen номінальних розмірів en deviation from product dimen- sions fr [e2]cart de dimensions du * produit ru предельные отклонения от номинальных размеров Допустима різниця між ви- Допустимая разница между изме- мірними розмірами виробу та ренными размерами изделия и но- номінальними ДСТУ Б А.1.1-5-94 минальными 4.3.16 викривлення труб de Rohrverkr[1]mmung * en bending of the pipe fr gauchissement du tube ru искривление труб Щілина між поверхнею труби Зазор между поверхностью i ребром прикладеної до неї трубы и ребром приложенной металевої лінійки к ней металлической линейки 4.3.17 налипи de Ankteben en stickings fr collages ru налипы Шматки надлишкової глиняної Куски излишней глиняной маси які утворюються при массы образующиеся при об- oбpiзанні i оправленні сирих резке и оправке сырых труб труб 4.3.18 вінцева тріщина de Ringriss en crown crack fr fissure de couronne ru венчиковая трещина Кільцева тріщина на внутріт- Кольцевая трещина на внутренней шній поверхні стволу на від- поверхности ствола на расстоянии стані 20-30 мм від плечиків 20-30 мм от плечиков с обратной із зворотньої сторони конус- стoроны конусного перехода от ного переходу від ствола до ствола к раструбу трубы розтрубу труби - 15 - ДСТУ Б A.1.1-27-94 4.3.19 недогас de Unl[o1]schen * en underslaking fr sous-extinction ru недогас Дефекти у виробах від недо- Дефекты в изделиях от недо- гашеного вапна викривлення гашеной извести искривление поверхні сітка дрібних трі- поверхности сеть мелких тре- щин здутин з тріщинами щин вздутия с трещинами 4.4 Дефекти матеріалів de nichtfaserige Einschl[u1]sse * "Korolki" 4.4.1 неволокнисті включения en non fiber inclusions "beads" "корольки" inclusions поп fibreuses fr "globules" ru неволокнистые включения "корольки" Скловидн1 частинки у вигляді Стеклообразные частички в виде краплин pisної форми розміром капелек различной формы разме- понад 0 25 мм що входить до ром более 0 25мм которые вхо- складу мінеральної вати дят в состав минеральной ваты 4.4.2 домішки в крейді de Kreidebeimischungen en impurities chalk fr impuret[e2]s dans la craie * ru примеси в меле Мінерали в природній крейді Минералы в природном меле не які не розчиняються в соля- растворимые d соляной кислоте ній кислоті 4.4.3 "недопал" вапна de Unbrand des Kalksleines en underburning of lime fr sous cuisson dc la chaux ru "недожог" извести Непогашені зерна в вапні Непогасившиеся зерна извести які складаються з карбона- состоящие из карбонатов кальция тів кальцію або кальцію та или кальция и магния магнію ДСТУ Б A.1.1-20-94 4.4.4 "перепал" вапна de [U1]berbrand des Kalksteines * en overburning of lime fr surcuisson de la chauch ru "пережог" извести Непогашені зерна в вапні Непогасившиеся зерна извести які складаються з перепале- состоящие из пережженных ок- них оксидів кальцію або ма- сидов кальция или магния или гнію або кальцію та магнію кальция и магния ДСТУ Б.A.1.1-20-94 4.4.5 баласт у вапняковій муці de Kalkmehlballast en ballast in limestone floir fr ballast das la farine calacaire ru балласт в известняковой муке Фракція poзміром 1 мм більше Фракция размером 1 мм и более у вапняковій муці з твердих в известняковой муке из твер- вапняків ДСТУ Б А.1.1-20-94 дых известняков - 16 - Абетковий покажчик українських термінів баласт у вапняновій муці ................................ 4.4.5 викривлення грані ....................................... 4.2.26 викривлення труби ...................................... 4.3.16 виплавка ............................................... 4.2.10 відбитість .............................................. 4.2.17 відскік поливи .......................................... 4.2.22 відхилення від номінальних poзмipiв граничні ............ 4.3.15 включення неволокнисті "корольки" ....................... 4.4.1 вм'ятина................................................. 4.3.9 дефект .................................................. 4.1 домішки в крейді ........................................ 4.4.2 дутик .................................................. 4.3.4 задування ............................................... 4.2.11 закипання поливи ........................................ 4.2.21 засміченість............................................. 4.2.18 збирання поливи ......................................... 4.2.13 згин поздовжній ........................................ 4.3.10 зліпок ................................................. 4.2.19 зминання шипів ......................................... 4.3.12 зміщення декору ......................................... 4.2.12 косокутність ............................................ 4.2.24 кривизна ............................................... 4.2.25 лускатість поверхні ..................................... 4.3.12 лисина .................................................. 4.2.14 місце оскловане ......................................... 4.2.32 місце шліфування ........................................ 4.2.35 мушка .................................................. 4.2.2 накол .................................................. 4.2.15 налипи ................................................ 4.3.17 наплив .................................................. 4.2.20 натік ................................................... 4.2.34 недогас ................................................ 4.3.19 недопал вапна ........................................... 4.4.3 недопал виробу .......................................... 4.3.6 недопал фарб ............................................ 4.2.8 непаралельність ......................................... 4.3.3 непрямолінійність гpaнi виробу .......................... 4.3.2 непрямолінійність ребер виробу .......................... 4.3.1 облуплення .............................................. 4.3.7 овальність труб ......................................... 4.3.11 перепал вапна ........................................... 4.4.4 перепал виробу .......................................... 4.3.5 пляма ................ .................................. 4.2.1 поверхня ствола хвиляста ................................ 4.3.8 подряпина ............................................... 4.2.29 посічка ................................................. 4.2.3 прищ .................................................... 4.2.16 різання скісне .......................................... 4.3.14 різнотовщинність ........................................ 4.2.33 розрив декору ........................................... 4.2.6 розшарування ........................................... 4.2.4 cyxicть поливи .......................................... 4.2.9 тpicк холодний .......................................... 4.2.31 тріщина відкрита......................................... 4.2.27 тріщина вінцева ........................................ 4.3.18 тріщина закрита ......................................... 4.2.28 хвилястість поливи....................................... 4.2.30 цек ..................................................... 4.2.5 шкаралупа яєчна ......................................... 4.2.23 щербини i зазубрини ..................................... 4.2.7 - 17 - Абетковий покажчик німецьких тepмінів Abplatzen ............................................... 4.2.17 Abspaltung .............................................. 4.3.7 Ankleben ................................................ 4.3.17 Aufbl[a1]chung........................................... 4.3.4 Blase ................................................... 4.2.16 Defect .................................................. 4.1 Dekorriss ............................................... 4.2.6 Dekorverschiebung ....................................... 4.2.12 Dickenunterschiedlichkeit ............................... 4.2.33 Eischale ................................................ 4.2.23 Entschichtung ........................................... 4.2.4 Erschmelzen ............................................ 4.2.10 Fleck ................................................... 4.2.1 Gehrungsschnitt ......................................... 4.3.14 geschlossener Riss ...................................... 4.2.28 Glasurabprall ........................................... 4.2.22 Glasuraufkochen ........................................ 4.2.21 Grenzabweichungen von Nennmassen ........................ 4.3.15 Haarriss ................................................ 4.2.5 Kahlstelle .............................................. 4.2.14 Kalkmehlballast ......................................... 4.4.5 Kaltreissen ............................................. 4.2.31 Konfektionierung der Glasur ............................. 4.2.13 Kreidebeimischungen ..................................... 4.4.2 Kr[u1]mmung ............................................. 4.2.25 L[a1]ngsbiegung ........................................ 4.3.10 Lecken ................................................. 4.2.34 matter Ausschlag ........................................ 4.2.11 Nadelstich .............................................. 4.2.15 nichtfaserige Einschl[u1]sse "Koroiki" 4.4.1 offener Riss ............................................ 4.2.27 Quetschung der Zapfen ................................... 4.3.13 Ringriss ............................................... 4.3.18 Riss..................................................... 4.2.3 Ritz..................................................... 4.2.29 Rohrverkr[u1]mmung ...................................... 4.3.16 Scharten und K[a1]mme ................................... 4.2.7 Schiefwinkligkeit ....................................... 4.2.24 Schleifenstelle ......................................... 4.2.35 Schuppungsfl[a1]che .................................... 4.3.12 Schwarzfleckigkeit....................................... 4.2.2 Spur ................................................... 4.2.19 Trockenheit der Glasur .................................. 4.2.9 [u1]berblenden .......................................... 4.2.20 [u1]berbrand des Erzeugnisses ........................... 4.3.5 [u1]berbrand des Kalkstein .............................. 4.4.4 Unbrand des Kalkstein ................................... 4.4.3 Ungeradheit des Kantenerzeugnisses ...................... 4.3.2 Undgeradkeit des Rippenerzeugnisses ..................... 4.3.1 Unl[o1]schen ............................................ 4.3.19 Unparallelit[a1]t ....................................... 4.3.3 Unrundheitsrohre ........................................ 4.3.11 Unverbrantes der Farben ................................. 4.2.8 Unverbranntes des Erzeugnisses .......................... 4.3.6 Verbeulunge ............................................. 4.3.9 Verglasuligsstelle ...................................... 4.2.32 Verkr[u1]mmung der Kante ............................... 4.2.26 Veruneinigung ........................................... 4.2.18 Wellenoberfl[a1]che ..................................... 4.3.8 Welligkeit der Glasur ................................... 4.2.30 - 18 - Абетковий покажчик англійських термінів arris bending ........................................... 4.2.26 bald spot................................................ 4.2.14 ballast in limestone flour .............................. 4.4.5 bearing stress of tenons ................................ 4.3.13 bending of the pipe ..................................... 4.3.16 blister ................................................. 4.2.16 bloom ................................................... 4.2.11 breaches and notchs...................................... 4.2.7 breaking ................................................ 4.2.17 bruckling ............................................... 4.3.10 check ................................................... 4.2.3 chippings ............................................... 4.3.7 closed crack ............................................ 4.2.28 coaleseence ............................................. 4.2.19 cold crack .............................................. 4.2.31 corrugated surface of the trunk ......................... 4.3.8 crazing ................................................. 4.2.5 crown crack ............................................. 4.3.18 curvature ............................................... 4.2.25 cut ..................................................... 4.2.15 dark spot ............................................... 4.2.2 decor breakage .......................................... 4.2.6 decor displacement ...................................... 4.2.12 defect .................................................. 4.1 dents ................................................... 4.3.9 deviation from product dimensions ....................... 4.3.15 drip .................................................... 4.2.34 dryness of glaze ........................................ 4.2.9 egg shell ............................................... 4.2.23 fisheyes ................................................ 4.3.4 foliation ............................................... 4.2.4 fouling ................................................. 4.2.18 glaze contraction ....................................... 4.2.13 glaze flaking ........................................... 4.2.22 glaze reboil............................................. 4.2.21 glaze waveiness ........................................ 4.2.30 impurities chalk ........................................ 4.4.2 lack in linearity ....................................... 4.3.3 lack in linearity of a product face ..................... 4.3.2 lack in linearity of ribs of a product .................. 4.3.1 non fiber inclusions "beads" ............................ 4.4.1 oblique-angled form ..................................... 4.2.24 oblique cutting.......................................... 4.3.14 opened crack............................................ 4.2.27 ovality of pipes ........................................ 4.3.11 overblirning of a product ............................... 4.3.5 overburning of lime ..................................... 4.4.4 place of polisking ...................................... 4.2.35 recess due to fusion .................................... 4.2.10 sag ..................................................... 4.2.20 scale surface ........................................... 4.3.12 scratch ................................................. 4.2.29 spot .................................................... 4.2.1 stickings ............................................... 4.3.17 underburning of a product ............................... 4.3.6 underburning of lime .................................... 4.4.3 underburning of paints .................................. 4.2.8 underslaking ............................................ 4.3.19 variation in thickness .................................. 4.2.33 vitrified place ......................................... 4.2.32 - 19 - Абеткивий покажчик французьких термінiв ballast das la farine calacaire ......................... 4.4.5 bavure .................................................. 4.4.20 bulle ................................................... 4.2.16 calvitie ................................................ 4.2.14 cassure ................................................. 4.2.17 collage ................................................. 4.2.19 collages................................................. 4.3.17 contraction de gla[c5]ure ............................... 4.2.13 compression des tenons ................................. 4.3.13 coquille d'oeuf ......................................... 4.2.23 coupage oblique ......................................... 4.3.14 courbure ................................................ 4.2.25 courbure de face ........................................ 4.2.26 craquement froid ....................................... 4.2.31 creux ................................................... 4.2.15 creux du [a4] la fusion ................................. 4.2.10 d[e2]faut ............................................... 4.1 d[e2]placement de d[e2]cor .............................. 4.2.12 d[e2]tachements ......................................... 4.3.7 [e2]brechures er[e2]nelures ............................. 4.2.7 [e2]caillage de gla[c5]ure .............................. 4.2.22 [e2]caillure ............................................ 4.3.12 [e2]cart de dimensions du produit ....................... 4.3.15 [e2]cart d'[e2]paisseur. ................................ 4.2.33 effervescence de gla[c5]ure ............................. 4.2.21 encrassement ............................................ 4.2.18 endroit de polissage .................................... 4.2.35 endroit vitrifi[e2] ..................................... 4.2.32 enfoncements ............................................ 4.3.9 ereux ................................................... 4.2.15 fissuiation capillaire .................................. 4.2.5 fissure ................................................. 4.2.3 fissure de couronne ..................................... 4.3.18 fissure ferm[e2]e ....................................... 4.2.28 flambage ................................................ 4.3.10 gauchissement du tube ................................... 4.3.16 impuret[e2]s dans la craie .............................. 4.4.2 inclusions non Fibreuses "globules" ..................... 4.4.1 incuit des peintures .................................... 4.2.8 incuit d'un produit ..................................... 4.3.6 non linearit[e2] ........................................ 4.3.3 non lin[e2]arit[e2] de la face d'un produit ............. 4.3.2 non lin[e2]arit[e2] des ar[e3]tes d'un produit .......... 4.3.1 oblinquanglit[e2] ....................................... 4.2.24 ondulit[e2] de gla[c5]ure ............................... 4.2.30 ovalit[e2] des tubes .................................... 4.3.11 rayure .................................................. 4.2.29 rupture de d[e2]cor ..................................... 4.2.6 segr[e2]gation .......................................... 4.2.4 siccit de gla[c5]ure .................................... 4.2.27 sous cuisson de la chaux ................................ 4.4.3 sous-extinction ......................................... 4.3.19 soufflures .............................................. 4.3.4 surcuisson de la chauch ................................. 4.4.4 surcuisson d'un produit ................................. 4.3.5 surface ondul[e2]e du tronc ............................. 4.3.8 t[a2]che ............................................... 4.2.1 t[a2]che de fum[e2]e .................................... 4.2.11 tche noire .............................................. 4.2.2 train[e2]e .............................................. 4.2.34 - 20 - Абeтковий покажчик російських термінів балласт в известняковой муке ............................ 4.4.5 включения неволокнистые "корольки" ...................... 4.4.1 вмятина ................................................. 4.3.9 волнистость глазури ..................................... 4.2.30 вскипание глазури ..................................... 4.2.21 выплавка ................................................ 4.2.10 дефект .................................................. 4.1 дутик ................................................... 4.3.4 задувка ................................................. 4.2.11 засорка ................................................. 4.2.18 изгиб продольный ........................................ 4.3.10 искривление грани ....................................... 4.2.26 искривление труб ........................................ 4.3.16 косоугольность .......................................... 4.2.24 кривизна ................................................ 4.2.25 место шлифовки .......................................... 4.2.35 место остеклованное ..................................... 4.2.32 мушка ................................................... 4.2.2 накол ................................................... 4.2.15 налипы .................................................. 4.3.17 наплыв .................................................. 4.2.20 натек ................................................... 4.2.34 недогас ................................................. 4.3.19 недожог извести ......................................... 4.4.3 недожог изделия ......................................... 4.3.6 недожог красок .......................................... 4.2.8 непараллельность ........................................ 4.3.3 непрямолинейность грани изделия ......................... 4.3.2 непрямолинейность ребер изделия ........................ 4.3.1 облопки ................................................. 4.3.7 овальность труб ......................................... 4.3.11 отбитость ............................................... 4.2.17 отклонения от номинальных размеров предельные ........... 4.3.15 отскок глазури .......................................... 4.2.22 пережог извести ......................................... 4.4.4 пережог изделия ......................................... 4.3.5 плешина ................................................ 4.2.14 поверхность ствола волнистая ............................ 4.3.8 посечка ................................................ 4.2.3 примеси в меле .......................................... 4.4.2 прыщ .................................................. 4.2.16 пятно .................................................. 4.2.1 разнотолщинность ........................................ 4.2.33 разрыв декора ........................................... 4.2.6 расслоение .............................................. 4.2.4 резка косая ............................................. 4.3.14 сборка глазури .......................................... 4.2.13 скорлупа яичная ......................................... 4.2.23 слипыш ................................................ 4.2.19 смешение декора ......................................... 4.2.12 смятие шипов ............................................ 4.3.13 сухость глазури.......................................... 4.2.9 треск холодный........................................... 4.2.31 трещина венчиковая ...................................... 4.3.18 трещина закрытая ........................................ 4.2.28 трещина открытая ........................................ 4.2.27 царапина ............................................... 4.2.29 цек ..................................................... 4.2.5 чешуйчатость поверхности ................................ 4.3.12 щербины и зазубрины .................................... 4.2.7 - 21 - Ключові слова: видуток дефект задування зліпок лускатість поверхні наплив натік облуплення посічка. розшарування цек Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів