Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 226 від 24.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 25 лютого 2002 р. за N 182/6470 Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України { Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства N 105 z0880-06 від 10.04.2006 } Відповідно до вимог Положення про державну систему моніторингу довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 N 391 391-98-п та з метою охорони і збереження зелених насаджень у містах та інших населених пунктах їх утримання у здоровому й упорядкованому стані створення бази даних для розроблення програм будівництва відновлення та експлуатації об'єктів зеленого господарства Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Інструкцію з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України що додається. { Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного комітету по житлово-комунальному господарству N 70 z0301-94 від 29.07.94 до якого вносились зміни } 2. Вважати таким що втратив чинність п.6.8 наказу Держжитлокомунгоспу України від 29.07.94 N 70 z0301-94 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.94 за N 301/511. 3. Відділу нормативно-правового забезпечення благоустрою та комунального обслуговування Голуб'ятніков Є.І. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Г.М.Семчука. Голова Комітету В.І.Череп ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 р. N 8 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2007 р. за N 82/13349  ЗМІНИ до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України Назву Інструкції викласти в такій редакції: "Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України". Пункт 1.1 після виразу "від 30.03.98 N 391" доповнити словами "та вимог Законів України "Про благоустрій населених пунктів" "Про охорону навколишнього природного середовища" "Про рослинний світ" "Про Червону книгу України". Пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Інвентаризація об'єктів зеленого господарства здійснюється з метою: одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території населеного пункту; посилення відповідальності за збереження зелених насаджень балансоутримувачів власників чи користувачів земельних ділянок підприємств організацій установ на території яких розташовані зелені насадження; сприяння створенню та формуванню високодекоративних і екологічно ефективних та стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень; використання даних інвентаризації під час розроблення у населених пунктах програм розвитку зеленого господарства; відновлення реконструкції та експлуатації об'єктів зеленого господарства та проведення в необхідних випадках профілактичних лікувальних заходів; організації невиснажливого використання озеленених територій; установлення відповідності кількості зелених насаджень чинним будівельним та санітарним нормам". Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Ця Інструкція є обов'язковою під час виконання робіт з інвентаризації всіх насаджень у межах населеного пункту. Відповідальними за проведення інвентаризації зелених насаджень в межах повноважень визначених законодавством є органи місцевого самоврядування балансоутримувачі власники чи користувачі земельних ділянок підприємства організації установи на території яких розташовані зелені насадження". У пункті 1.4 абзац 1 викласти в такій редакції: "1.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної інвентаризації підприємствами організаціями які мають на це право а також балансоутримувачами об'єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності які мають технічні можливості відповідних фахівців далі - виконавці робіт з інвентаризації зелених насаджень за погодженням з виконавчими органами міських селищних сільських рад раз на п'ять років з квітня до жовтня і передбачає:". У пункті 1.4 у абзаці п'ятому після слова "у креслення" слово "технічні" виключити. У пункті 1.4 останній абзац викласти в такій редакції: "У разі переходу прав на користування земельних ділянок значної втрати зелених насаджень в результаті аварійних та надзвичайних ситуацій нанесення зеленим насадженням значних збитків протиправними діями фізичних або юридичних осіб виконуються поточні інвентаризаційні роботи". Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "1.6. У результаті проведення інвентаризації на кожний об'єкт зеленого господарства складається паспорт об'єкта благоустрою зеленого господарства додаток 1 який затверджується власником користувачем балансоутримувачем керівником підприємства організації установи на території яких розташовані зелені насадження та підписується виконавцем робіт з інвентаризації. До паспорта додаються такі документи: інвентаризаційний план залежно від площі об'єкта крім насаджень уздовж вулиць план яких складається тільки в масштабі 1:500 у таких масштабах: до 5 0 га - 1:500; від 5 0 до 25 0 га - 1:1000 чи 1:2000; понад 25 0 га - 1:2000 чи 1:5000; робочий щоденник обліку зелених насаджень додаток 2 ". Пункт 1.7 доповнити абзацом такого змісту: "Особливо цінні породи дерев та чагарників занесені до Червоної книги України пам'ятки природи наносяться на план за допомогою спеціальної умовної позначки та нумеруються червоною тушшю". Другий абзац пункту 1.8 викласти в такій редакції: "У разі відсутності планів зйомку об'єктів здійснює виконавець робіт з проведення інвентаризації". Пункт 1.9 викласти в такій редакції: "1.9. Виконавець робіт з інвентаризації передає балансоутримувачу власнику чи користувачу земельних ділянок підприємству організації установі матеріали інвентаризації згідно з п. 1.6 і необхідну кількість копій для подальшого використання їх для бухгалтерського обліку та складання зведеного реєстру зелених насаджень". Пункт 1.10 виключити. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи план-графік і передбачає кошти на виконання робіт з інвентаризації зелених насаджень. Балансоутримувач власник чи користувач земельних ділянок підприємство організація установа далі - Замовник на території яких розташовані зелені насадження на конкурсній основі визначає виконавця робіт з інвентаризації та укладає з ним договір". У пункті 3.3 слова "технічного" та "технічний" виключити. Пункт 3.4 викласти в такій редакції: "3.4. Проведення робіт з інвентаризації об'єктів зеленого господарства перевіряється в натурі а також під час виконання камеральних робіт представниками замовника і виконавця робіт з інвентаризації зелених насаджень. У разі виявлення в процесі перевірки значних дефектів або недоробок складається акт який зберігається у справі". Титульний аркуш технічного паспорта викласти згідно з додатком 1. У додатку 1 до Інструкції на титульному аркуші робочого щоденника слово "технічну" виключити. Відмітки до додатків 1 2 до Інструкції викласти в такій редакції: "до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України". Додаток 1 до Інструкції вважати додатком 2 а додаток 2 відповідно додатком 1.  Начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування Мінбуду України Я. А. Стеценко    Додаток 1 до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України  ЗАТВЕРДЖЕНО                                                        балансоутримувач             власник чи користувач земельної ділянки                  на якій розташовані зелені насадження  ПАСПОРТ                                                                                  назва об'єкта зеленого господарства                                                                                        місцезнаходження об'єкта  Балансоутримувач власник чи користувач земельної ділянки на якій розташовані зелені насадження      Паспорт складено Керівник                    найменування організації підприємства                              що проводила інвентаризацію " " 200 р. Підпис                  М. П.  Про затвердження Змін до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 року N 8 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2007 р. за N 82/13349 На виконання статті 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.98 N 391 НАКАЗУЮ: 1. Унести до наказу Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 N 226 "Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України" зареєстрованого в Мін'юсті України 25 лютого 2002 року за N 182/6470 такі зміни: заголовок до наказу викласти в такій редакції: "Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України"; пункт 1 наказу викласти в такій редакції: "1. Затвердити Інструкцію з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України". 2. Затвердити Зміни до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України затвердженої наказом Держбуду України від 24 грудня 2001 року N 226 зареєстрованої в Мін'юсті України 25 лютого 2002 року за N 182/6470 що додаються. 3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування Стеценко Я. А. спільно з Відділом юридичного забезпечення Ляшенко О. І. подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції у встановленому порядку. 4. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування Стеценко Я. А. довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г. М. Семчука.  Віце-прем'єр-міністр України Міністр будівництва архітектури та житлово-комунального господарства   В. В. Рибак  Затверджено Наказ Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України 24.12.2001 N 226 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 р. за N 182/6470 Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України 1. Загальні положення 1.1. Інструкцію розроблено відповідно до вимог Положення про державну систему моніторингу довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 N 391 391-98-п . 1.2. Технічна інвентаризація далі - інвентаризація об'єктів зеленого господарства здійснюється з метою: охорони та збереження зелених насаджень у містах та селищах міського типу у здоровому і впорядкованому стані; посилення відповідальності за збереження насаджень підприємств організацій і установ; сприяння створенню та формуванню високодекоративних і екологічно ефективних та стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень; використання даних інвентаризації під час розроблення в містах та селищах міського типу планів зеленого будівництва; відновлення реконструкції та експлуатації об'єктів зеленого господарства та проведення в необхідних випадках профілактичних лікувальних заходів; 1.3. Ця Інструкція є обов'язковою під час виконання робіт з інвентаризації всіх насаджень у межах смуги міст та селищ міського типу а саме: загального користування обмеженого користування та спеціального призначення. 1.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної інвентаризації раз на п'ять років з квітня до жовтня і передбачає: визначення загальної площі зайнятої об'єктами зеленого господарства у тому числі деревами чагарниками квітниками газонами стежками тощо; визначення кількості дерев і чагарників за видами насаджень породами віком діаметром на висоті 1 3 м стовбурів дерев та стану їхнього утримання; визначення вартості об'єкта загалом і його окремих ділянок; вчасне внесення змін які відбулися в зелених насадженнях у креслення технічні паспорти об'єктів зеленого господарства та зведені дані про зелені насадження населеного пункту. У разі проведення робіт з розвитку реконструкції або капітального ремонту об'єктів зеленого господарства або виникнення змін пов'язаних з будівництвом об'єктів іншого призначення на територіях що перебували під зеленими насадженнями виконуються поточні інвентаризаційні роботи. 1.5. Будівлі підземні та наземні споруди розміщені на об'єктах зеленого господарства підлягають обліку згідно з Інструкцією про порядок проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна затвердженою наказом Держбуду України 24.05.2001 N 127 z0582-01 та зареєстрованою в Мін'юсті 10.07.2001 за N 582/5773. 1.6. У результаті проведення інвентаризації на кожний об'єкт зеленого господарства повинні складатися такі документи: 1.6.1. Інвентаризаційний план залежно від площі об'єкта крім насаджень уздовж вулиць план яких складається тільки в масштабі 1:500 у таких масштабах: до 5 0 га - 1:500 від 5 0 до 25 0 га - 1:1000 чи 1:2000 понад 25 0 га - 1:2000 чи 1:5000. 1.6.2. Робочий щоденник обліку зелених насаджень додаток 1 . 1.6.3. Технічний паспорт об'єкта додаток 2 . 1.7. На плани об'єктів зеленого господарства наносяться усі будівлі споруди водоймища опори електричних телефонних та радіомереж оглядові колодязі інженерних мереж стаціонарні водополивальні мережі лавки канави дерева чагарники живоплоти квітники. Останні позначаються на плані залежно від масштабу контурами всього масиву або кожен окремо. 1.8. Інвентаризація об'єктів зеленого господарства проводиться в натурі з використанням наявних планів геодезичних матеріалів креслень проектів графічних матеріалів обліку споруд дорожньо-мостового господарства тощо. У разі відсутності планів зйомку об'єктів здійснює бюро технічної інвентаризації. У виняткових випадках допускається геометрична зйомка невеликих за площею об'єктів підприємством зеленого господарства. Визначення порід дерев та чагарників і ентомофітопатологічне обстеження деревних порід здійснюється із залученням фахівців зеленого будівництва дендрологів ботаніків. 1.9. Бюро технічної інвентаризації зберігає матеріали з обліку на кожний об'єкт і виконує необхідну кількість копій для надання організації за якою закріплено об'єкт для постійного догляду та органам місцевого самоврядування. 1.10. За результатами проведення інвентаризації складається статистична звітність про стан зелених насаджень у містах та селищах міського типу України. 2. Порядок проведення робіт 2.1. Перед початком проведення робіт з інвентаризації об'єктів зеленого господарства бюро технічної інвентаризації повинно укласти із замовником підприємства установи та інші договір про виконання робіт. 2.2. Увесь комплекс робіт з інвентаризації починається із зняття з наявних геодезичних картографічних матеріалів копій планів об'єктів зеленого господарства на яких проводиться інвентаризація. Для обліку зелених насаджень уздовж вулиць провулків на площах набережних використовуються графічні матеріали обліку споруд дорожньо-мостового господарства. 2.3. Копії планів звіряються з натурою уточнюються на місці нанесені на плані межі із сусідніми землекористувачами і ситуація у разі необхідності проводиться додаткова зйомка. Зміни в ситуації відображаються на абрисі який є основою для внесення змін у план об'єктів зеленого господарства. При змінах понад 50 відсотків площі проводиться нова горизонтальна зйомка. 2.4. Для зручності проведення обліку об'єкт що інвентаризується умовно ділять на ділянки які в натурі обмежуються доріжками алеями чи іншими постійними елементами внутрішньої ситуації. Цим умовним ділянкам присвоюються порядкові номери які проставляються в кружках. Ділянки інвентаризації нумеруються числами обведеними кружками а в межах кожної ділянки при нумерації груп дерев кущів квітників тощо до номера ділянки додати літеру 1-А 1-Б . У разі проведення інвентаризації зелених насаджень на вулицях проїздах провулках тощо нумерацію інвентаризаційних ділянок краще виконувати за кварталами парними числами з парного боку і непарними з непарного боку. 2.5. Під час виконання робіт у натурі ведеться абрис об'єкта на який наносяться: межі об'єкта із зазначенням сусідніх землекористувачів; дорожньо-алейна мережа; поодинокі дерева групи дерев і кущів живоплоти рядові посадки дерев газони чисті квітники тощо; усі будівлі споруди водоймища опори електричних телефонних та радіомереж оглядові колодязі інженерних мереж стаціонарні водопровідні мережі стаціонарні лавки канави тощо; межі та номери умовних ділянок і куртин. 2.6. У процесі інвентаризації зелених насаджень ведеться робочий щоденник до якого вносяться відомості щодо: дерев розташованих на проїздах - вид насаджень рядова групова посадка номери дерев порода вік діаметр на висоті 1 3 м стан; дерев розташованих на територіях скверів садів і бульварів заповнюються ті самі дані що й на проїздах ; дерев розташованих на територіях облікових ділянок парків лісопарків - вид насаджень переважний склад порід повнота насаджень кількість дерев на 1 га площі середній вік стан; чагарників - вид насаджень алейна групова посадка порода вік кількість чагарників кущів протяжність для рядової алейної посадки стан. 2.7. Газони і квітники враховуються за площею. У багаторічних квітниках ураховується також і кількість кущів на обліковій ділянці. 2.8. Якісний стан насаджень визначається за такими ознаками: 2.8.1. Стан дерев: добрий - дерева здорові нормально розвинуті листя густе рівномірно розміщене на гілках листя чи хвоя нормального розміру і забарвлення немає ознак хвороб і шкідників ран пошкоджень стовбура і скелетних гілок а також дупел; задовільний - дерева здорові але з ознаками вповільненого росту з нерівномірно розвиненою кроною на гілках мало листя є незначні механічні пошкодженя і невеликі дупла; незадовільний - дерева дуже ослаблені стовбури викривлені крони слабо розвинені є сухі та гілки що засихають приріст однорічних пагонів незначний механічно пошкоджені стовбури дупла. Класи якості стану лісопаркових насаджень: 1-й клас - змішані багатоярусні насадження із зімкнутістю крон дерев 1-го ярусу в масивах групах не нижче 0 7 не враховуючи галявин або чисті невеликі 3-5 га березняки дубняки із зімкнутістю крон 0 4 і вище. Насадження здорові життєздатні. Непошкоджена лісова підстилка охоплює не менше 80% площі. Окремі дерева групи дерев розміщені нерівномірно. Галявини різних розмірів мальовничої конфігурації з рівномірним трав'яним покровом зручні для відпочинку. Меліоративних робіт не потребують. Є впорядковані дороги; 2-й клас - насадження чисті одноярусні площею понад 3-5 га або змішані із зімкнутістю крон 0 5-0 6 рівномірно розміщені на території. Мають ознаки вповільненого росту і розвитку до 20% сухих гілок у кроні. Непошкоджена лісова підстилка становить 50-80% площі територія забур'янена. Галявин мало вони однотипні за формою і розмірами недостатньо мальовничі потребують незначної роботи для оздоровлення насаджень і меліорації. Доріг недостатньо; 3-й клас - насадження чисті та змішані перебувають на стадії розпаду зімкнутість крон дерев 1-го ярусу 0 2-0 4 або складаються з малоцінних порід осика тополя з більшою зімкнутістю. Дерева і групи дерев розміщені на території рівномірно. Кількість сухих гілок у кроні перевищує 20%. Непошкоджена лісова підстилка становить менше ніж 50%. Велика забур'яненість. Галявин немає або вони не пристосовані для відпочинку. Потребують значної роботи для оздоровлення насаджень проведення санітарних заходів або значних за обсягом меліоративних робіт. Упорядковані дороги відсутні. 2.8.2. Стан санітарно-захисних зон: добрий - більшість рослин здорові з добре розвиненою кроною без механічних пошкоджень і ознак хвороб; задовільний - більшість рослин здорові але з уповільненим ростом нерівномірно розвиненою кроною з незначними ознаками механічних пошкоджень опіків листяних пластинок окремих сухих паростків; незадовільний - основна частина рослин ослаблена з неправильно розвиненою кроною є сухі та гілки що засихають значні механічні пошкодження і опіки. 2.8.3. Стан кущів: добрий - кущі нормально розвинені здорові листя густе по всій висоті сухих і гілок що відмирають немає без механічних пошкоджень і пошкоджень через хвороби забарвлення і розміри нормальні; задовільний - кущі здорові з ознаками уповільненого росту листя мало є сухі гілки крона одностороння стебла частково оголені знизу є незначні механічні пошкодження і пошкодження заподіяні шкідниками; незадовільний - кущі ослаблені перерослі значно оголені знизу листя дрібне багато сухих гілок механічних пошкоджень та пошкоджень заподіяних шкідниками. 2.8.4. Стан газонів: добрий - поверхня добре спланована трава густа однорідна рівномірна регулярно підстригається колір - інтенсивно зелений бур'янів і моху немає; задовільний - поверхня газону зі значними нерівностями травостій нерівний багато бур'янів підстригається нерегулярно колір - зелений витоптаних місць немає; незадовільний - травостій рідкий неоднорідний різнобарвний переважно жовтого відтінку багато широколистих бур'янів моху та витоптаних місць. 2.8.5. Стан квітників: добрий - поверхня старанно вирівняна грунт удобрений рослини добре розвинені однакові за якістю бур'янів немає догляд регулярний; задовільний - поверхня погано вирівняна мало внесено добрив у грунт рослини нормально розвинені є бур'яни догляд за квітниками і ремонт нерегулярні; незадовільний - поверхня має значні нерівності добрива не внесені рослини слабо розвинені багато бур'янів сухого листя. 2.9. Якщо в процесі обстеження насаджень у натурі в межах ділянки що обстежується будуть виявлені групи окремих дерев чи кущів які за таксаційними показниками повнота насаджень склад стан різко відрізняються то такі ділянки дерев і кущів ураховуються у своїх межах окремо і на плані нумеруються порядковими номерами. 3. Камеральні роботи 3.1. На основі скоригованого графічного матеріалу з повною ситуацією і записів зроблених на абрисі у робочому щоденнику даних геометричної інструментальної зйомки та інших матеріалів отриманих у підготовчий до інвентаризації період складається інвентаризаційний план об'єкта на який наносяться: зовнішні межі об'єкта з їх лінійними розмірами: сусідні землекористувачі; межі та номери ділянок куртин груп дерев; дерева особливо цінних порід унікальні історичні які нумеруються червоною тушшю самостійними номерами в межах усього об'єкта. 3.1.1. На інвентаризаційних планах зелених насаджень вулиць проїздів провулків площ набережних проставляються номери інвентарних ділянок і кожного дерева на цих ділянках. Дерева і кущі на план наносяться умовними знаками тушшю. 3.1.2. На інвентаризаційні плани парків лісопарків наносяться просіки галявини водойми та інша ситуація. Деревно-чагарникові насадження наносяться умовними знаками. 3.1.3. На інвентаризаційні плани садів скверів бульварів внутрішньодворових і прибудинкових насаджень на кожну інвентарну ділянку наносяться умовними знаками всі дерева кущі алейні посадки живоплоти квітники і газони групові посадки дерев та кущів. Під час інвентаризації зелених насаджень у парках площею до 20 га скверах бульварах проводиться суцільний облік дерев. У парках площа яких більше 20 га і які створені на базі природних насаджень на планах окреслюються ділянки на кожній з яких переважає певний вид із зазначенням середнього віку висоти та діаметра стовбура. 3.2. Після виготовлення інвентаризаційного плану об'єкта зеленого господарства проводиться обчислення його площі та ситуації. Обчислена загальна площа земельної ділянки об'єкта зеленого господарства не повинна відрізнятися від суми площ окремих ділянок ситуацій більш ніж на 0 1%. Допустима похибка розподіляється пропорційно площі кожної складової частини. 3.3. На основі проведеного технічного обліку складається технічний паспорт об'єкта зеленого господарства. Показники технічного паспорта заповнюються після виконання всіх графічних і обчислювальних робіт. 3.4. Проведення робіт з інвентаризації об'єктів зеленого господарства перевіряється в натурі а також під час виконання камеральних робіт представниками замовника і бюро технічної інвентаризації що виконує інвентаризацію. У разі виявлення в процесі перевірки значних дефектів або недоробок складається акт який зберігається у справі. Начальник Відділу нормативно-правового забезпечення благоустрою та комунального обслуговування Є.І.Голуб'ятніков Додаток 1 до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України Титульний аркуш робочого щоденника найменування організації що проводить технічну інвентаризацію об'єкта Робочий щоденник обліку зелених насаджень найменування та місцезнаходження об'єкта його відомча підпорядкованість Початок робіт 20 р. Закінчення робіт 20 р. Щоденник вів посада підпис ініціали прізвище " " 20 р. Таблиця 1 Відомість обліку дерев найменування об'єкта зеленого господарства та його місцезнаходження ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер за абрисом |Вид |Поряд-|Назва | Вік |Діаметр |Висота|Кількість|Повнота |Якісний стан дерев |Примітка | |--------------------|насаджень|ковий |породи | років |на висоті|дерева|дерев |насаджень |----------------------| | |облікової|куртин | рядова |номер |дерев | |1 3 м | м | шт. | кількість|добрий| задо- |незадо-| | |ділянки |груп |групова |запису|та її | |стовбура | | |дерев на 1| |вільний|вільний| | | |дерев в |посадки |дерев |основних| |дерева | | | га | | | | | | |обліковій |тощо | |видів і | | см | | | | | | | | | |ділянці | | |форм | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+------+--------+-------+---------+------+---------+----------+------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------+----------+---------+------+--------+-------+---------+------+---------+----------+------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+------+--------+-------+---------+------+---------+----------+------+-------+-------+---------| |Усього: | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Облік виконав Перевірив: підпис ініціали прізвище посада " " 20 р. підпис ініціали прізвище " " 20 р. Таблиця 2 Відомість обліку кущів у групових посадках і тих що ростуть окремо найменування об'єкта зеленого господарства та його місцезнаходження --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер за абрисом |Вид |Поряд-|Назва | Вік |Кількість|Якісний стан кущів |Примітка | |--------------------|насаджень|ковий |породи | років |кущів |----------------------| | |облікової|груп | алейна |номер |кущів | | одиниць |добрий| задо- |незадо-| | |ділянки |кущів в |рядова |запису|та її | | | |вільний|вільний| | | |обліковій |групова |кущів |основних| | | | | | | | |ділянці |посадки | |видів і | | | | | | | | | | | |форм | | | | | | | |---------+----------+---------+------+--------+-------+---------+------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------+----------+---------+------+--------+-------+---------+------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+------+--------+-------+---------+------+-------+-------+---------| |Усього: | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Облік виконав Перевірив: підпис ініціали прізвище посада " " 20 р. підпис ініціали прізвище " " 20 р. Таблиця 3 Відомість обліку живоплотів і бордюрів найменування об'єкта зеленого господарства та його місцезнаходження ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер за абрисом |Порядковий|Назва порід|Протяжність | Вік |Якісний стан живоплоту|Примітка | |--------------------|номер |дерев |живоплоту | років |----------------------| | |облікової|окремого |запису |кущів і їх | погонних метрів | |добрий| задо- |незадо-| | |ділянки |живоплоту |живоплотів|видів |-------------------| | |вільний|вільний| | | | | | |однорядна|дворядна | | | | | | | | | | |посадка |посадка | | | | | | |---------+----------+----------+-----------+---------+---------+-------+------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------+----------+----------+-----------+---------+---------+-------+------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | |---------+----------+----------+-----------+---------+---------+-------+------+-------+-------+---------| |Усього: | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Облік виконав Перевірив: підпис ініціали прізвище посада " " 20 р. підпис ініціали прізвище " " 20 р. Таблиця 4 Відомість обліку квітників найменування об'єкта зеленого господарства та його місцезнаходження --------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер за абрисом |Види квітників та |Площа | Вік |Якісний стан квітника |Примітка | |--------------------|назва квітів |квітників | років |----------------------| | |облікової|квітника | вид сорт тощо | кв. м | |добрий| задо- |незадо-| | |ділянки |клумби | | | | |вільний|вільний| | | |робатки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+----------+------------------+----------+-------+------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------+----------+------------------+----------+-------+------+-------+-------+---------| | | |1. Квітники з | | | | | | | | | |однорічних квітів | | | | | | | | | |2. Квітники з | | | | | | | | | |дворічників | | | | | | | | | |3. Квітники з | | | | | | | | | |багаторічників | | | | | | | | | |4. Троянди | | | | | | | | | |5. Жоржини | | | | | | | | | |6. Півонії | | | | | | | | | |7. Інші | | | | | | | |---------+----------+------------------+----------+-------+------+-------+-------+---------| |Усього: | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Облік виконав Перевірив: підпис ініціали прізвище посада " " 20 р. підпис ініціали прізвище " " 20 р. Таблиця 5 Відомість обліку газонів на назва об'єкта зеленого господарства та його місцезнаходження ------------------------------------------------------------------------------------ | Номер за абрисом |Типи газонів |Площа | Вік |Якісний стан газонів |Примітка | |------------------| | кв. м | років |----------------------| | |облікової|газонів | | | |добрий| задо- |незадо-| | |ділянки | | | | | |вільний|вільний| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+-------+---------| | | |Партерні | | | | | | | |---------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+-------+---------| | | |Звичайні | | | | | | | |---------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+-------+---------| | | |Лугові | | | | | | | |---------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+-------+---------| |Усього: | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Облік виконав Перевірив: підпис ініціали прізвище посада " " 20 р. підпис ініціали прізвище " " 20 р. Додаток 2 до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України Титульний аркуш Технічного паспорта найменування організації що проводила інвентаризацію об'єкта Технічний паспорт назва об'єкта зеленого господарства місцезнаходження об'єкта Власник об'єкта Назва правовстановлювального документа Затверджено: Начальник найменування організації що проводила інвентаризацію М.П. підпис ініціали прізвище " " 20 р. Таблиця 1 Розділ I Загальні відомості ------------------------------------------------------------------------------- | N |Перелік основних | Основні дані |Примітка | |з/п | показників |-----------------------------------| | | | | площа |Погонні |одиниць|балансова | | | | | кв.м | метри | |вартість | | | | | | | | тис.грн. | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| | 1 |Довжина вулиці проїзду | | | | - | | | |у тому числі озеленена | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| | 2 |Загальна площа об'єкта | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| | 3 |Площа під зеленим | | | | | | | |насадженнями з неї: | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |3.1 |під деревами | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |3.2 |під кущами | | | | | | | |у т.ч. | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |3.3 |Під живоплотами | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |3.4 |Під квітниками | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | | | однорічними | | | | | | | | дворічними | | | | | | | | багаторічними | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |3.5 |під газонами | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | | |партерними | | | | | | | |звичайними | | | | | | | |луговими | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| | 4 |Під дорогами алеями | | | | | | | |майданчиками | | | | | | | |з них: | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |4.1 |з асфальтовим покриттям | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |4.2 |щебеневим гравійним | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |4.3 |покриттям | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |4.4 |з плитковим покриттям | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| |4.5 |з грунтовим поліпшеним | | | | | | | |з грунтовим | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| | 5 |Під будівлями | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| | 6 |Під спорудами | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| | 7 |Під водоймами | | | | | | |----+--------------------------+-------+--------+-------+----------+---------| | 8 |Під іншими угіддями | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Таблиця 2 На об'єкті розташовані: ---------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Назва будівель споруд |Одиниця |Кількість |Примітка | |з/п |на плані | опор малих форм | виміру | | | | | | архітектури тощо | | | | |----+---------+-----------------------+--------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------+-----------------------+--------+----------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблиця 3 Розділ II Розподіл насаджень за породами в розрізі груп діаметрів груп віку та якісного стану 1. Дерева ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назви порід | Групи | Групи віку | Якісний стан | Усього |Балансова |Примітка | |дерев та їх |діаметрів |----------------------+------------------------| дерев |вартість | | |основних форм | см |до 15 |від 16 |51 і |добрий|задовіль-|незадо-| одиниць | тис.грн. | | | | |років |до 50 |більше | | ний |вільний| | | | | | | |років |років | | | | | | | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| | | до 6 | | | | | | | | | | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| | |6 1-14 | | | | | | | | | | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| | |14 1-22 | | | | | | | | | | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| | |22 1-30 | | | | | | | | | | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| | |30 1-38 | | | | | | | | | | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| | |38 1-46 | | | | | | | | | | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| | |46 1-50 | | | | | | | | | | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| | |понад 50 | | | | | | | | | | |--------------+----------+------+-------+-------+------+---------+-------+---------+----------+---------| |Усього: | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Кущі ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Назви породи кущів | Групи віку | Якісний стан кущів | Усього |Балансова|Примітка| | їх основних видів | | одиниць | кущів |вартість | | | і форм |-------------------------+------------------------| одиниць | грн. | | | |до 5 |5-10 |10-20 |понад |добрий|задовіль-|незадо-| | | | | |років|років|років | 20 | | ний |вільний| | | | | | | | |років | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+---------+---------+--------| |1. Кущі що красиво | | | | | | | | | | | |квітуть | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+---------+---------+--------| | Усього: | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+---------+---------+--------| |2. Декоративно- | | | | | | | | | | | |листяні | | | | | | | | | | | |--------------------+-----+-----+------+------+------+---------+-------+---------+---------+--------| | Усього: | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Усього кущів: 3. Живоплоти бордюри ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Види живоплотів|Види |Протяжність| Групи віку | Якісний стан |Балансова |Примітка | | однорядні |живоплотів | живоплоту |-------------------+-----------------------|вартість | | | дворядні | однорядні | пог.м |3-10 |10-20 |понад |добрий| задо- |незадо- | грн. | | | формовані |дворядні | |років|років | 20 | |вільний|вільний | | | |неформовані |формовані | | | |років | | | | | | | |неформовані | | | | | | | | | | |---------------+------------+-----------+-----+------+------+------+-------+--------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------+------------+-----------+-----+------+------+------+-------+--------+----------+---------| | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+-----------+-----+------+------+------+-------+--------+----------+---------| |Усього: | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Квітники -------------------------------------------------------------------------------------------------- |Види квітників |Площа |Кількість| Групи віку | Якісний стан |Балансова|Примітка | |та назви квітів | кв.м |квітів |------------------+----------------------|вартість | | | | | кущів | 3-5 | 6-10 |11-20|добрий|задо- |незадо-| грн | | | | | шт. |років|років |років| |вільний|вільний| | | |-----------------+------+---------+-----+------+-----+------+-------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------+------+---------+-----+------+-----+------+-------+-------+---------+---------| |Квітники з | | | | | | | | | | | |однорічних квітів| | | | | | | | | | | |-----------------+------+---------+-----+------+-----+------+-------+-------+---------+---------| |Квітники з | | | | | | | | | | | |дворічних квітів | | | | | | | | | | | |-----------------+------+---------+-----+------+-----+------+-------+-------+---------+---------| |Квітники з | | | | | | | | | | | |багаторічників | | | | | | | | | | | |-----------------+------+---------+-----+------+-----+------+-------+-------+---------+---------| |у тому числі з: | | | | | | | | | | | |-----------------+------+---------+-----+------+-----+------+-------+-------+---------+---------| | троянд | | | | | | | | | | | |-----------------+------+---------+-----+------+-----+------+-------+-------+---------+---------| | жоржин | | | | | | | | | | | |-----------------+------+---------+-----+------+-----+------+-------+-------+---------+---------| | півоній | | | | | | | | | | | |-----------------+------+---------+-----+------+-----+------+-------+-------+---------+---------| |Усього: | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Газони ----------------------------------------------------------------------------------- |Типи газонів |Площа | Вік | Якісний стан |Балансова вартість|Примітка | | | кв.м | роки |-----------------------| грн | | | | | |добрий| задо- |незадо- | | | | | | | |вільний|вільний | | | |-------------+------+-------+------+-------+--------+------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------+------+-------+------+-------+--------+------------------+---------| | | | | | | | | | |-------------+------+-------+------+-------+--------+------------------+---------| |Усього: | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- Розділ III Перелік документів що додаються до паспорта -------------------------------------------------------------------- | N |Назва документів |Строк складання|Масштаб|Кількість|Примітка | |з/п | | | |сторінок | | |----+-----------------+---------------+-------+---------+---------| | 1 | | | | | | |----+-----------------+---------------+-------+---------+---------| | 2 | | | | | | |----+-----------------+---------------+-------+---------+---------| | 3 | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Виконавець: Перевірив: посада посада підпис ініціали прізвище підпис ініціали прізвище " " 20 р. " " 20 р.