Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 139 від 27.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2001 р. за N 748/5939 Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення На виконання Указу Президента України "Про прискорення реформування житлово-комунального господарства" від 19 жовтня 1999 року N 1351/99 1351/99 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення далі - Порядок що додається. 2. Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Мільнер О.О. : забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення"; здійснити розробку та затвердження в установленому порядку необхідних галузевих нормативів витрат матеріальних і енергетичних ресурсів; довести до відома підприємств водопровідно-каналізаційного господарства перелік діючих нормативно-правових актів на підставі яких здійснюється розрахунок витрат згідно з Порядком. 3. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату колегії та науково-технічної ради Григор А.Ф. довести Порядок до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 4. Визнати що дія Інструкції з планування обліку і калькулювання собівартості робіт послуг на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.03.97 N 24 z0183-97 та зареєстрованої Мін'юстом України від 19.05.97 за N 183/1987 не поширюється на діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семчука Г.М. Голова Комітету В.І.Череп Погоджено: Міністерство економіки України Міністерство фінансів України Антимонопольний комітет України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики 27 червня 2001 року N 139 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2001 р. за N 748/5939 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення та стимулювання ресурсозбереження і поширюється на підприємства всіх форм власності які надають вищезазначені послуги. 1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: базовий тариф на послуги водопостачання та водовідведення - розмір плати що забезпечує відшкодування витрат операційної діяльності фінансової діяльності витрат або їх частки на здійснення капітальних вкладень витрат з податку на прибуток у розрахунку на одиницю послуги і визначається підприємством на основі показників виробничої програми базового року погодженої Уповноваженим органом щодо регулювання встановлення цін тарифів відповідно до компетенції; витрати операційної діяльності - витрати установлені відповідно до пунктів 17 21 Положення стандарту бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 z0027-00 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.00 за N 27/4248 із змінами унесеними згідно з наказами Мінфіну від 14.06.00 N 131 z0359-00 та від 30.11.00 N 304 z0905-00 далі - Положення стандарт 16 ; фінансові витрати - витрати установлені відповідно до пункту 27 Положення стандарту 16 z0027-00 . витрати на здійснення капітальних вкладень - витрати пов'язані з фінансуванням капітальних вкладень зокрема: придбанням будівництвом реконструкцією модернізацією та іншим поліпшенням основних фондів а також витрати пов'язані з придбанням нематеріальних активів які підлягають амортизації згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" 334/94-ВР . 1.3. Метою запровадження цього Порядку є: запровадження механізму економічного стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів при переході підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на режим беззбиткового функціонування. 1.4. Для економії ресурсів та забезпечення ефективної роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства можуть застосовуватися двоставкові тарифи які складаються з річної вартості обслуговування одиниці приєднаних потужностей водопостачання та водовідведення та вартості одиниці спожитих послуг з водопостачання та водовідведення. 2. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ТАРИФІВ 2.1. Формування базових тарифів підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства здійснюється на підставі виробничої програми підприємства на плановий рік планових витрат визначених на підставі галузевих нормативів витрат державної статистичної звітності і розрахунків підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та розміру податку на прибуток. Калькуляційними одиницями для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства є один кубометр питної води та один кубометр стічних вод. 2.2. Виробнича програма господарської діяльності підприємства на плановий рік розробляється з урахуванням: заходів щодо вдосконалення технології очищення питної і стічних вод заміни амортизованих мереж і обладнання скорочення витрат та втрат питної води в процесі її виробництва та транспортування; упровадження системи обліку використання водних ресурсів виробництва та реалізації питної води відведення та очищення стічних вод забезпечення обслуговування і перевірки технологічних приладів обліку; аналізу фактичного та прогнозованого обсягу споживання. 2.3. Планування витрат здійснюється за видами витрат: витрати операційної діяльності фінансові витрати та витрати з податку на прибуток. Витрати операційної діяльності включають: виробничу собівартість послуг нерозподілені постійні загальновиробничі витрати при їх виникненні ; адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати. Склад статей планових витрат визначається підприємством самостійно в залежності від виду послуги водопостачання чи водовідведення і особливостей технологічного процесу їх виробництва та реалізації. За рішенням Уповноваженого органу до планових витрат включаються витрати на здійснення капітальних вкладень. 3. ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ До витрат виробничої собівартості послуг включаються витрати зазначені в абзацах 3-6 пункту 11 Положення стандарту 16 z0027-00 . 3.1. Прямі матеріальні витрати визначаються відповідно до пунктів 12 22 Положення стандарту 16 z0027-00 і включають витрати на: сировину і матеріали що утворюють основу вироблювальної продукції визначені на основі планового обсягу подачі води пропуску стічних вод доз реагентів і договірних цін на них з урахуванням транспортно-заготівельних витрат потреба в реагентах для очищення і знезаражування питних і стічних вод установлюється виходячи з вимог БНіП 2.04.02-84 "Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди" БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі і споруди" з урахуванням якості вихідної води прийнятих технологічних схем очищення та технологічних регламентів . паливо та електроенергію на технологічні потреби що визначені виходячи з норм витрат а також обсягів подачі води пропуску стоків їх очищення і діючих тарифів на паливно-енергетичні ресурси при розрахунку витрат на оплату електроенергії враховують реактивну надбавку ; покупні комплектувальні вироби напівфабрикати роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій що приймаються на рівні фактичних витрат за попередні роки з урахуванням змін які передбачаються у плановому періоді відповідно до укладених договорів; матеріальні ресурси які використовуються для забезпечення технологічних процесів та можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Витрати на транспортування та реалізацію споживачам покупної води відносяться до відповідних статей витрат. 3.2. Прямі витрати на оплату праці визначені пунктом 13 Положення стандарту 16 z0027-00 . Витрати на оплату праці виробничих робітників визначаються виходячи з чисельності і тарифно-кваліфікаційного складу виробничих робітників безпосередньо пов'язаних з технологічними процесами виробництва послуг і встановлених годинних тарифних ставок і окладів. Витрати на додаткову заробітну плату виробничих робітників визначаються розмірами виплачуваних доплат надбавок гарантійних і компенсаційних виплат премій пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій оплати відпусток. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничих робітників визначаються розмірами виплачуваних винагород заохочень компенсаційних та інших грошових та матеріальних виплат згідно з колективним договором. 3.3. Інші прямі витрати визначені пунктом 14 Положення стандарту 16 z0027-00 . До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат і включають: відрахування на соціальні заходи для виробничих робітників; амортизацію основних виробничих засобів і інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів виробничого призначення відповідно до вимог Положення стандарту бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 z0288-00 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.00 за N 288/4509 із змінами унесеними згідно з наказом Мінфіну від 30.11.00 N 304 z0905-00 та Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 334/94-ВР підприємство самостійно обирає і затверджує наказом порядок та методи нарахування амортизації основних виробничих засобів з урахуванням їх складу і терміну служби суми нарахованої амортизації нематеріальних активів приймаються відповідно до їх фактичного рівня за попередні роки і змін які передбачаються у плановому періоді ; орендну плату за наявності . 3.4. Загальновиробничі витрати визначаються відповідно до пункту 15 Положення стандарту 16 z0027-00 поділяються на постійні і змінні і включають: витрати на управління виробництвом для фахівців і працівників апарату управління цехів і ділянок що визначаються відповідно до чисельності затвердженої штатним розкладом прийнятих ставок та окладів з урахуванням доплат і премій оплата праці відрахування на соціальні заходи оплата службових відряджень гарантійні і компенсаційні виплати передбачені діючим законодавством інші грошові і матеріальні виплати згідно з колективним договором ; амортизацію основних засобів й інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів загальновиробничого цехового дільничного лінійного призначення; витрати на утримання експлуатацію та ремонт страхування операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення за наявності пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого призначення та утримання санітарних зон послуги сторонніх підприємств і організацій що пов'язані з наданням послуг централізованого водопостачання та водовідведення і визначаються відповідно до укладених договорів; витрати на вдосконалення технології та організації виробництва що визначаються на підставі витрат спрямованих на поліпшення якості послуг упровадження заходів з ресурсозбереження підвищення надійності роботи водопровідно-каналізаційних споруд і мереж; витрати на опалення освітлення дезінфекцію дератизацію виробничих приміщень вивіз сміття та інші комунальні витрати пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень що розраховуються виходячи з витрат електроенергії та теплової енергії на освітлення й опалення виробничих приміщень кількості утворюваних твердих побутових відходів і діючих тарифів на енергоносії і комунальні послуги; витрати на обслуговування виробничого процесу послуги ремонтних цехів і інших допоміжних виробництв сума зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів цехів охорона праці техніка безпеки обов'язкове страхування водіїв автотранспорту підприємства послуги сторонніх підприємств і організацій послуги зв'язку: телефонні телеграфні факсові поштові відрядження ; витрати на охорону навколишнього середовища; податки і збори збір за забруднення навколишнього природного середовища збір за спеціальне використання водних ресурсів від підприємств комунального господарства податок на землю зайняту виробничими приміщеннями і допоміжними цехами комунальний податок розрахований відповідно до чисельності виробничого персоналу інші місцеві податки і збори а також обов'язкові платежі передбачені чинним законодавством. 3.4.1. До складу собівартості реалізованих послуг відповідно до пункту 16 Положення стандарту 16 z0027-00 можуть включатися у разі їх виникнення нерозподілені постійні загальновиробничі витрати. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. 4. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ До адміністративних витрат відповідно до пункту 18 Положення стандарту 16 z0027-00 належать загальногосподарські витрати що пов'язані з обслуговуванням і управлінням підприємством до складу яких уходять: витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу крім персоналу служби збуту що визначаються відповідно до чисельності затвердженої штатним розкладом прийнятих ставок та окладів з урахуванням доплат і премій основна заробітна плата додаткова заробітна плата інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені діючим законодавством; відрахування на обов'язкові соціальні заходи ; витрати на службові відрядження; організаційні представницькі та інші витрати; витрати на утримання основних засобів інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання операційна оренда страхування майна ремонт опалення освітлення вивіз сміття профдезінфекція охорона ; винагороди за професійні послуги юридичні за відсутності у штаті юридичної служби аудиторські та з оцінки майна визначаються відповідно до укладених договорів; витрати на зв'язок поштові телеграфні телефонні телексні факс тощо ; амортизацію основних засобів матеріальних необоротних активів нематеріальних активів загальногосподарського використання; податки і збори крім тих що включаються у виробничі витрати податок на землю зайняту адміністративно-управлінськими приміщеннями комунальний податок розрахований відповідно до чисельності адміністративного персоналу податок з власників транспортних засобів на автомобілі які використовуються апаратом управління підприємства та знаходяться на балансі підприємства що надає послуги інші обов'язкові збори і платежі передбачені чинним законодавством ; плату за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків відповідно до укладених договорів; інші витрати загальногосподарського призначення на підготовку і перепідготовку кадрів; оренду електронно-обчислювальних машин; передплату періодичних професійних видань . 5. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ СЛУЖБИ ЗБУТУ Витрати на утримання служби збуту - витрати операційної діяльності визначені пунктом 19 Положення стандарту 16 z0027-00 які безпосередньо пов'язані з реалізацією робіт та наданням послуг до складу яких уходять: оплата праці та відрахування на соціальні заходи персоналу що забезпечує збут послуг робіт товарів продукції ; витрати на рекламу інформаційні послуги; витрати на виготовлення розрахункових книжок; амортизація та ремонт основних засобів необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів пов'язаних зі збутом продукції робіт послуг; відрахування житлово-комунальним організаціям за збір абонентської плати і витрат за надання в користування бази даних житлового фонду згідно договору; обслуговування і перевірки технологічних приладів обліку. Витрати на збут визначаються на підставі аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки і змін які передбачаються у плановому періоді. 6. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ Інші операційні витрати визначені пунктом 20 Положення стандарту 16 z0027-00 і включають витрати операційної діяльності які не увійшли до "Матеріальних затрат" "Витрат на оплату праці" "Відрахувань на соціальні заходи" та "Амортизації". 7. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 7.1. До фінансових витрат відповідно до пункту 27 Положення стандарту 16 z0027-00 відносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими за облігаціями випущеними за фінансовою орендою тощо та витрати підприємства пов'язані з залученням позикового капіталу. 7.2. Фінансові витрати визначаються відповідно до укладених кредитних угод та чинного законодавства. 8. ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8.1. Сума поточного податку на прибуток визнається витратами періоду відповідно до Положення стандарту бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353 z0047-01 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за N 47/5238. 8.2. Розрахунок планових витрат за податком на прибуток від звичайної діяльності здійснюється з урахуванням наявності тимчасових різниць між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно. 9. РОЗРАХУНОК БАЗОВИХ ТАРИФІВ 9.1. Розрахунок базового тарифу включає визначення розміру планових витрат підприємства на одиницю послуги з урахуванням потреби в ресурсах у натуральному виразі. 9.2. Розмір індивідуальної складової витрат у грошовому виразі вартість окремого ресурсу визначається за формулою: Вj = Рj х Цj де Вj - розмір індивідуальної складової витрат у грошовому виразі грн; Рj - потреба j-го ресурсу в натуральному виразі; Цj - ціна одиниці відповідного ресурсу на момент формування тарифу грн. 9.3. Розраховані за попередньою формулою індивідуальні складові витрат групуються в окремі статті витрат: m В ібаз = S Вj j=1 де В iбаз - розмір окремої статті витрат у грошовому виразі грн. S - сума m - кількість індивідуальних складових витрат. 9.4. Далі визначається розмір окремої статті витрат у грошовому виразі в розрахунку на одиницю послуги: В ібаз А ібаз = --------- О план де А ібаз - розмір окремої статті витрат на одиницю послуги грн./куб.м; О план - запланований обсяг реалізації послуги куб.м. 9.5. Окремі статті витрат зводяться в групи витрат. Розмір витрат за окремою групою в розрахунку на одиницю послуги визначається за формулою n ГВ kбаз = S А ібаз і=1 де ГВ kбаз - розмір групи витрат з розрахунку на одиницю послуги грн./куб.м; n - кількість статей витрат у кожній з груп витрат. 9.6. Базові планові витрати в розрахунку на одиницю послуги є сумою витрат за окремими групами витрат та витрат з податку на прибуток у розрахунку на одиницю послуги: l ПВ баз = S ГВ кбаз + ПП k=1 де ПВ баз - базові планові витрати грн./куб.м; l S - сума витрат за всіма групами витрат грн./куб.м; k=1 ПП - витрати з податку на прибуток грн./куб.м; l - кількість груп витрат. 9.7 Економічно обгрунтований базовий тариф Тбаз дорівнює сумі базових планових витрат та витрат на здійснення капітальних вкладень базовий прибуток порядок формування якого викладено в розділі 10 на одиницю послуги: Т баз = ПВ баз + П вкі де ПВ баз - базові планові витрати грн./куб.м П вкі - витрати на капітальні вкладення базовий прибуток грн./куб.м. Приклад розрахунку базового тарифу наведено в додатку 1. 10. ВИТРАТИ НА ЗДІЙСНЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 10.1. Витрати на здійснення капітальних вкладень здійснюються за рахунок прибутку і призначені для фінансування придбання будівництва реконструкції модернізації та інших поліпшень основних фондів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства а також придбання нематеріальних активів відповідно до чинного законодавства. 10.2. Планування витрат на здійснення капітальних вкладень відбувається на підставі програми капітальних вкладень та фінансового плану підприємства. Програма капітальних вкладень передбачає визначення інвестиційних проектів термін їх упровадження та обсяги їхнього фінансування. Основними складовими фінансового плану підприємства є прогнози фінансових результатів господарської діяльності підприємства та руху грошових коштів. Прогноз руху грошових коштів включає рух коштів від операційної фінансової та інвестиційної діяльності що передбачає оцінку можливостей забезпечення фінансування капітальних вкладень та потреби в грошових ресурсах. Обсяг витрат на здійснення капітальних вкладень визначається на підставі зазначених документів та погоджується уповноваженим органом з урахуванням громадської думки споживачів. 10.3. Питома вага окремої категорії споживачів ki у формуванні витрат на здійснення капітальних вкладень визначається підприємством за погодженням Уповноваженого органа. Коефіцієнт ki може змінюватися від 0 0 до 1 0 при цьому сума ki не повинна перевищувати значення 1 0. 10.4. При плануванні витрат на здійснення капітальних вкладень визначення тарифу для кожної категорії споживачів здійснюється за формулою: П вкі Т = ПВ баз + ki ----- ві де Т - тариф для окремої категорії споживачів; П вкі - витрати на здійснення капітальних вкладень на 1 куб.м; ві - питома вага окремої категорії споживачів у запланованому обсязі реалізації послуг; ki - питома вага окремої категорії споживачів у формуванні витрат на здійснення капітальних вкладень. 11. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ БАЗОВИХ ТАРИФІВ 11.1. Тарифи розраховані підприємством відповідно до цього Порядку встановлюються і регулюються Уповноваженими на це органами відповідно до їх компетенції в порядку установленому Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" 280/97-ВР "Про місцеві державні адміністрації" 586-14 "Про природні монополії" 1682-14 та постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 1548-96-п "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін тарифів ". 11.2. Для прийняття рішення Уповноваженим органом стосовно затвердження тарифів підприємства надають дані щодо обсягів реалізації норм споживання втрат та витрат води цін на товари виробничо-господарського призначення сировину матеріали послуги у тому числі енергоносії тощо в грошовому натуральному та відсотковому виразах. 11.3. Орган уповноважений встановлювати регулювати тарифи на послуги водопостачання та водовідведення зобов'язаний зробити це протягом 20 календарних днів з моменту надання підприємством усіх необхідних матеріалів або надіслати підприємству письмову мотивовану відмову та оприлюднити своє рішення. 12. КОРИГУВАННЯ БАЗОВИХ ТАРИФІВ 12.1. У випадках змін ставок платежів податків мінімального рівня заробітної плати ставок орендної плати інших обов'язкових платежів і зборів змін цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси електроенергію газ бензин дизельне пальне мазут вугілля реагенти інші матеріальні ресурси підприємства здійснюють корегування базових тарифів для забезпечення повного відшкодування витрат операційної діяльності. 12.2. Затвердження скоригованих тарифів здійснюється в порядку визначеному для затвердження базового тарифу Уповноваженими на це органами відповідно до їх компетенції визначеної Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" 280/97-ВР "Про місцеві державні адміністрації" 586-14 "Про природні монополії" 1682-14 та постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 1548-96-п "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін тарифів ". 12.3. Коригування статей витрат базового тарифу здійснюється за формулою: f n-f ПВ інд = S А f баз + S А n-f баз x I ik I=1 I=1 де ПВ інд - проіндексовані планові витрати; А f баз - статті витрат базового тарифу що не індексуються; А n-f баз -статті витрат базового тарифу що підлягають індексації; n - кількість статей витрат базового тарифу; f - кількість статей витрат базового тарифу що не індексуються; I ik - індекси фактичних змін цін виробників щодо i-тої статті витрат. Приклад розрахунку скоригованих базових тарифів наведено в додатку 2. 13. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕННЯ ЇХ ГРАНИЧНОГО РІВНЯ 13.1. З метою реалізації підприємством заходів з ресурсозбереження Уповноважений орган щодо регулювання встановлення цін тарифів відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення" 507-12 може прийняти рішення стосовно застосування методу регулювання тарифів через установлення їх граничного рівня в межах базового тарифу з урахуванням положень викладених у розділі 12 . 13.2. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на визначений термін протягом якого підприємство може отримувати додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня нижче планового унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження. 13.3. Для використання цього методу необхідними умовами є: наявність звіту про проведення функціонально-вартісного аналізу ФВА ; наявність узгодженої з усіма зацікавленими сторонами програми ресурсозбереження. 13.4. Функціонально-вартісний аналіз ФВА - це економічна оцінка фактичних обсягів витрат на реалізацію виробничих та інших функцій підприємства. ФВА передбачає перевірку та аналіз фактичного рівня витрат виявлення непродуктивних витрат щодо кожної з наявних функції у тому числі за неосновними видами діяльності визначення можливостей коригування витрат з метою зниження рівня витрат або припинення фінансування збиткових неосновних видів діяльності. 13.5. Програма ресурсозбереження передбачає виконання заходів спрямованих на економію ресурсів через реалізацію інвестиційних проектів удосконалення технологій реконструкцію об'єктів підвищення їх екологічної безпеки і надійності тощо. У програмі наводяться розрахунки прогнозної економії від упровадження вищезазначених заходів. Водночас складається графік реалізації програми. Програма ресурсозбереження може бути частиною програми здійснення капітальних вкладень тому що впровадження нових технологій обладнання веде за собою у більшості випадків економію трудових матеріальних та інших ресурсів. 14. СТИМУЛЮВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 14.1. З метою стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних енергетичних та трудових ресурсів підприємство при застосуванні методу регулювання тарифів через установлення їх граничного рівня використовує кошти отримані внаслідок реалізації програми ресурсозбереження на відновлення активів та матеріальне заохочення працівників. 14.2. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному виразі Дельта Рj установлюється шляхом порівняння розрахункової потреби в цьому ресурсі Рj і фактично спожитого його обсягу Рjфакт : Дельта Рj = Рj - Рjфакт. 14.3. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в натуральному виразі Дельта Рj` у розрахунку на одиницю обсягу реалізованих послуг Ореал : ` Дельта Рj Дельта Рj = --------- О реал 14.4. Розмір економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг Еj визначається за формулою: ` Еj = Цj x Дельта Рj де Цj - ціна одиниці j-го ресурсу. 14.5. Фактично отримана економія j-го виду ресурсу в грошовому виразі Е jфакт розраховується як добуток розміру економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг Еj й обсягу послуг який був фактично сплачений споживачами Оопл : Е jфакт = Еj x О опл де фактично оплачений обсяг послуг Оопл визначається співвідношенням фактичного доходу підприємства за сплаченими рахунками Д факт отриманого за певний період до розміру базового тарифу Т баз : Д факт О опл = ------- Т баз 14.6. Загальна фактична економія всіх видів ресурсів у грошовому виразі становитиме: m Еj факт заг = S Еj факт j=1 14.7. Кошти отримані внаслідок досягнутої економії ресурсів підприємство має право використовувати на: фінансування науково-дослідних та проектно-конструкторських розробок у сфері ресурсозбереження; упровадження ресурсоощадних технологій; придбання ресурсоощадного обладнання патентів ноу-хау; преміювання працівників що досягли значних індивідуальних показників у впровадженні ресурсоощадних технологій. 14.8. Матеріальне стимулювання працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів здійснюється у порядку передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і окремих представників підприємств організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів затвердженим наказом Державного комітету енергозбереження та Міністерства економіки України від 21.06.2000 N 47/127 z0405-00 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2000 за N 405/4626. Начальник Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.О.Мільнер Додаток 1 до розділу 9 Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення Приклад розрахунку базових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення умовні дані --------------------------------------------------------------------------------------- | Складові тарифу | Водопостачання |Водовідведення | | |---------------------+---------------------| | |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень | | |витрат |витрат |витрат |витрат | | |тис.грн. |на 1 куб.м |тис.грн. |на 1 куб.м | | | |грн. | |грн. | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| |Витрати операційної діяльності | 34457 1 | 0 3279 | 21233 8 | 0 2047 | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | |Витрати виробничої собівартості послуг| 29419 3 | 0 2799 | 17107 1 | 0 1649 | |--+--------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | | |Прямі матеріальні витрати | 17271 8 | 0 1643 | 8704 4 | 0 0839 | |--+--+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | | |Прямі матеріальні витрати на оплату| | | | | | | |праці | 3000 0 | 0 0285 | 1800 0 | 0 0174 | |--+--+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | | |Інші прямі витрати | 3325 0 | 0 0316 | 2725 0 | 0 0263 | |--+--+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | | |Змінні загальновиробничі та | | | | | | | |постійні розподілені | | | | | | | |загальновиробничі витрати | 5822 5 | 0 0554 | 3881 7 | 0 0374 | | |--------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | |Адміністративні витрати | 2733 2 | 0 0260 | 1822 2 | 0 0176 | | |--------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | |Витрати на збут | 729 5 | 0 0069 | 729 5 | 0 0070 | | |--------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | |Інші операційні витрати | 1575 0 | 0 0150 | 1575 0 | 0 0152 | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| |Витрати фінансової діяльності | 1500 0 | 0 0143 | 1500 0 | 0 0145 | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| |Витрати з податку на прибуток від | | | | | |звичайної діяльності | 421 1 | 0 0040 | 1263 4 | 0 0122 | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| |Витрати на здійснення капітальних | | | | | |вкладень базовий прибуток | 1403 8 | 0 0134 | 4211 3 | 0 0406 | --------------------------------------------------------------------------------------- Запланований обсяг реалізації послуги водопостачання для населення тис. куб.м 82000 Запланований обсяг реалізації послуги водопостачання для інших споживачів тис. куб.м 23100 Запланований обсяг реалізації послуги водовідведення для населення тис. куб.м 79540 Запланований обсяг реалізації послуги водовідведення для інших споживачів тис. куб.м 24200 грн./куб.м ------------------------------------------------------------------ | Показник без ПДВ |Водопостачання| Водовідведення| |---------------------------------+--------------+---------------| |Базовий тариф | 0 36 | 0 27 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Тариф для населення | 0 35 | 0 24 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Тариф для інших споживачів | 0 40 | 0 39 | ------------------------------------------------------------------ Питома вага окремої категорії споживачів у формуванні витрат на здійснення капітальних інвестицій: - населення - 0 1 - інших споживачів - 0 9. Розрахунок прямих матеріальних витрат тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------ | Стаття витрат | Водопостачання | Водовідведення | | |-------------------------------+-------------------------------| | |Алгоритм розрахунку | Сума |Алгоритм розрахунку | Сума | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Сировина і матеріали | | 2422 1 | | 210 8 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |у тому числі: | | | | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |- хлор |ціна одиниці ресурсу *| |ціна одиниці ресурсу *| | | |потреба ресурсу в | |потреба ресурсу в | | | |натуральному виразі | 975 6 |натуральному виразі | 210 8 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |- коагулянт | -"- | 1446 4 | -"- | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Паливо та електроенергія|ціна одиниці ресурсу *| |ціна одиниці ресурсу *| | |на технологічні потреби |потреба ресурсу в | |потреба ресурсу в | | | |натуральному виразі |14849 7 |натуральному виразі | 8489 6 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Покупні комплектувальні | | | | | |вироби напівфабрикати | | | | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Роботи і послуги | | | | | |виробничого характеру | | | | | |сторонніх підприємств і | | | | | |організацій | | | | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Інші матеріальні ресурси| | | | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Усього прямих | | | | | |матеріальних витрат | | 17271 8| | 8700 4 | ------------------------------------------------------------------------------------------ Розрахунок прямих матеріальних витрат на оплату праці тис.грн. ------------------------------------------------------------------ | Стаття витрат |Водопостачання| Водовідведення| | |--------------+---------------| | | Сума | Сума | |---------------------------------+--------------+---------------| |Основна заробітна плата | | | |виробничих робітників | 1800 0 | 1080 0 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Додаткова заробітна плата | | | |виробничих робітників | 840 0 | 504 0 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Інші заохочувальні та | | | |компенсаційні виплати | 360 0 | 216 0 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Усього прямих матеріальних | | | |витрат на оплату праці | 3000 0 | 1800 0 | ------------------------------------------------------------------ Розрахунок інших прямих витрат тис.грн. ------------------------------------------------------------------ | Стаття витрат |Водопостачання| Водовідведення| | |--------------+---------------| | | Сума | Сума | |---------------------------------+--------------+---------------| |Відрахування на соціальні заходи | 1125 0 | 675 0 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Амортизація основних виробничих | | | |засобів і інших необоротних | | | |матеріальних активів | 2200 0 | 2050 0 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Орендна плата | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |Усього інших прямих витрат | 3325 0 | 2725 0 | ------------------------------------------------------------------ Розрахунок змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------ | Стаття витрат | Водопостачання | Водовідведення | | |-------------------------------+-------------------------------| | |Алгоритм розрахунку | Сума |Алгоритм розрахунку | Сума | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на управління |Витрати на управління | |Витрати на управління | | |виробництвом |виробництвом *Кв | 550 7 |виробництвом *Кк | 367 1 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Амортизація основних |Амортизація основних | |Амортизація основних | | |засобів загальновиробни-|засобів загальновироб-| |засобів загальновироб-| | |чого призначення і інших|ничого призначення і | |ничого призначення і | | |необоротних матеріальних|інших необоротних | |інших необоротних | | |активів |матеріальних | |матеріальних | | | |активів *Кв | 480 0 |активів *Кк | 320 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Амортизація |Амортизація | |Амортизація | | |нематеріальних активів |нематеріальних | |нематеріальних | | |загальновиробничого |активів | |активів | | |призначення |загальновиробничого | |загальновиробничого | | | |призначення *Кв | 24 0 |призначення *Кк | 16 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на утримання |Витрати на утримання | |Витрати на утримання | | |експлуатацію і ремонт |експлуатацію і ремонт | |експлуатацію і ремонт | | |страхування операційну |страхування | |страхування | | |оренду основних засобів |операційну оренду | |операційну оренду | | |і інших необоротних |основних засобів і | |основних засобів і | | |матеріальних активів |інших необоротних | |інших необоротних | | |витрати пов'язані з |матеріальних активів | |активів витрати | | |поліпшенням основних |витрати пов'язані з | |пов'язані з | | |виробничих фондів |поліпшенням основних | |поліпшенням основних | | | |виробничих фондів *Кв |3000 0 |виробничих фондів *Кк |2000 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на вдосконалення|Витрати на вдоскона- | |Витрати на вдоскона- | | |технології й організації|лення технології й | |лення технології й | | |виробництва |організації | |організації | | | |виробництва *Кв | |виробництва *Кк | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на дезінфекцію |Витрати на | |Витрати на | | |дератизацію виробничих |дезінфекцію | |дезінфекцію | | |приміщень |дератизацію | |дератизацію | | | |виробничих | 10 8 |виробничих | 7 2 | | |приміщень *Кв | |приміщень *Кк | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на пожежну й |Витрати на пожежну і | |Витрати на пожежну і | | |сторожову охорону |сторожову охорону | |сторожову охорону | | |об'єктів виробничого |об'єктів виробничого | |об'єктів виробничого | | |призначення та утримання|призначення та | |призначення та | | |санітарних зон |утримання санітарних | |утримання санітарних | | | |зон *Кв | 266 1 |зон *Кк | 177 4 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на охорону |Витрати на охорону | |Витрати на охорону | | |навколишнього середовища|навколишнього | |навколишнього | | | |середовища *Кв | |середовища *Кк | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на |Витрати на | |Витрати на | | |обслуговування |обслуговування | |обслуговування | | |виробничого процесу |виробничого | |виробничого | | | |процесу *Кв | 24 1 |процесу *Кк | 16 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Податки і збори |Податки і збори *Кв |1466 9 |Податки і збори *Кк | 977 9 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Усього | | | | | |загальновиробничих | | | | | |витрат | |5822 5 | |3881 7 | ------------------------------------------------------------------------------------------ * К - відсоток розподілення витрат між водопостачанням та каналізацією Кв = 60% Кк = 40% - за фактом минулого періоду . Розрахунок адміністративних витрат тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------ | Стаття витрат | Водопостачання | Водовідведення | | |-------------------------------+-------------------------------| | |Алгоритм розрахунку | Сума |Алгоритм розрахунку | Сума | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на утримання |Витрати на утримання | |Витрати на утримання | | |апарату управління |апарату управління | |апарату управління | | |підприємством та іншого |підприємством та | |підприємством та | | |загальногосподарського |іншого | |іншого | | |персоналу |загальногосподарського| |загальногосподарського| | | |персоналу *Кв | 792 0 |персоналу *Кк | 528 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на службові |Витрати на службові | |Витрати на службові | | |відрядження |відрядження *Кв | 33 1 |відрядження *Кк | 22 1 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Організаційні |Організаційні | |Організаційні | | |представницькі витрати |представницькі | |представницькі | | | |витрати *Кв | 18 0 |витрати *Кк | 12 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на утримання |Витрати на утримання | |Витрати на утримання | | |експлуатацію і ремонт |експлуатацію і ремонт | |експлуатацію і ремонт | | |основних засобів інших |основних засобів | |основних засобів | | |матеріальних необоротних|інших матеріальних | |інших матеріальних | | |активів |необоротних активів | |необоротних активів | | |загальногоподарського |загальногосподарського| |загальногосподарського| | |використання |використання *Кв | 1020 0 |використання *Кк | 680 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Винагородження за |Винагородження за | |Винагородження за | | |професійні послуги |професійні послуги *Кв| 54 0 |професійні послуги *Кк| 36 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на зв'язок |Витрати на зв'язок *Кв| 14 4 |Витрати на зв'язок *Кк| 9 6 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Амортизація основних |Амортизація основних | |Амортизація основних | | |засобів інших |засобів інших | |засобів інших | | |матеріальних необоротних|матеріальних | |матеріальних | | |активів нематеріальних |необоротних активів | |необоротних активів | | |активів |нематеріальних активів| |нематеріальних активів| | |загальногосподарського |загальногосподарського| |загальногосподарського| | |призначення |призначення *Кв | 420 0 |призначення *Кк | 280 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Податки і збори |Податки і збори *Кв | 204 6 |Податки і збори *Кк | 136 4 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Плата за розрахунково- |Плата за розрахунково-| |Плата за розрахунково-| | |касове обслуговування |касове обслуговування | |касове обслуговування | | |та інші послуги банків |та інші послуги | |та інші послуги | | | |банків *Кв | 33 1 |банків *Кк | 22 1 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на врегулювання |Витрати на | |Витрати на | | |спорів у судах |врегулювання спорів | |врегулювання спорів | | | |у судах *Кв | |у судах *Кк | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Інші витрати |Інші витрати | |Інші витрати | | |загальногосподарського |загальногосподарського| |загальногосподарського| | |призначення |призначення *Кв | 144 0 |призначення *Кк | 96 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Усього адміністративних | | | | | |витрат | | 2733 2 | | 1822 2 | ------------------------------------------------------------------------------------------ * К - відсоток розподілення витрат між водопостачанням та каналізацією Кв = 60% Кк = 40% - за фактом минулого періоду . Розрахунок витрат на збут тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------ | Стаття витрат | Водопостачання | Водовідведення | | |-------------------------------+-------------------------------| | |Алгоритм розрахунку | Сума |Алгоритм розрахунку | Сума | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Оплата праці персоналу |Оплата праці | |Оплата праці | | |що забезпечує збут |персоналу що | |персоналу що | | |послуг |забезпечує збут | |забезпечує збут | | | |послуг *Кв | 226 2 |послуг *Кк | 226 2 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Відрахування на |Відрахування на | |Відрахування на | | |соціальні заходи |соціальні заходи *Кв | 84 8 |соціальні заходи *Кк | 84 8 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на рекламу |Витрати на рекламу | |Витрати на рекламу | | |інформаційні послуги |інформаційні | |інформаційні | | | |послуги *Кв | 150 0 |послуги *Кк | 150 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на виготовлення |Витрати на | |Витрати на | | |розрахункових книжок |виготовлення | |виготовлення | | | |розрахункових | |розрахункових | | | |книжок *Кв | 40 0 |книжок *Кк | 40 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Амортизація та ремонт |Амортизація та ремонт | |Амортизація та ремонт | | |основних засобів |основних засобів | |основних засобів | | |необоротних матеріальних|необоротних | |необоротних | | |активів |матеріальних | |матеріальних | | | |активів *Кв | 65 0 |активів *Кк | 65 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Амортизація |Амортизація | |Амортизація | | |нематеріальних активів |нематеріальних | |нематеріальних | | | |активів *Кв | |активів *Кк | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Відрахування житлово- |Відрахування житлово- | |Відрахування житлово- | | |комунальним організаціям|комунальним | |комунальним | | |за збір абонентської |організаціям за збір | |організаціям за збір | | |плати |абонентської плати *Кв| 156 0 |абонентської плати *Кк| 156 0 | | | | | | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Обслуговування і |Обслуговування і | |Обслуговування і | | |перевірки технологічних |перевірки | |перевірки | | |приладів обліку |технологічних приладів| |технологічних приладів| | | |обліку *Кв | 7 5 |обліку *Кк | 7 5 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Інші витрати пов'язані |Інші витрати | |Інші витрати | | |зі збутом послуг |пов'язані зі збутом | |пов'язані зі збутом | | | |послуг *Кв | |послуг *Кв | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Усього витрати на збут | | 729 5 | | 729 5 | ------------------------------------------------------------------------------------------ * К - відсоток розподілення витрат між водопостачанням та каналізацією Кв = 50% Кк = 50% - за фактом минулого періоду . Розрахунок інших операційних витрат тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------ | Стаття витрат | Водопостачання | Водовідведення | | |-------------------------------+-------------------------------| | |Алгоритм розрахунку | Сума |Алгоритм розрахунку | Сума | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на дослідження і|Витрати на дослідження| |Витрати на дослідження| | |розробки |і розробки *Кв | 12 5 |і розробки *Кк | 12 5 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Сума безнадійної |Сума безнадійної | |Сума безнадійної | | |дебіторської |дебіторської | |дебіторської | | |заборгованості |заборгованості *Кв | 600 |заборгованості *Кк | 600 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Втрати від операційних |Втрати від операційних| |Втрати від операційних| | |курсових різниць |курсових різниць *Кв | |курсових різниць *Кк | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Втрати від знецінення |Втрати від знецінення | |Втрати від знецінення | | |запасів застосування |запасів застосування | |запасів застосування | | |яких втратило економічну|яких втратило | |яких втратило | | |доцільність |економічну | |економічну | | | |доцільність *Кв | |доцільність *Кк | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Витрати на утримання |Витрати на утримання | |Витрати на утримання | | |сфери соціально- |сфери соціально- | |сфери соціально- | | |культурного призначення |культурного | |культурного | | | |призначення *Кв | 962 5 |призначення *Кк | 962 5 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Усього інших | | | | | |операційних витрат | | 1575 0 | | 1575 0 | ------------------------------------------------------------------------------------------ * К - відсоток розподілення витрат між водопостачанням та каналізацією Кв = 50% Кк = 50% - за фактом минулого періоду . Витрати на здійснення капітальних вкладень та джерела їх покриття тис.грн. ------------------------------------------------------------------ | Витрати | Сума | Джерела | Сума | |---------------------+---------+-----------------------+--------| |Витрати на здійснення| |Витрати на здійснення | | |капітальних вкладень| 11000 0 |капітальних вкладень | | | | |які фінансуються за | | | | |рахунок амортизації | 5385 0| | | |-----------------------+--------| | | |Витрати на здійснення | | | | |капітальних вкладень | | | | |які фінансуються не за | | | | |рахунок амортизації | 5615 0| |---------------------+---------+-----------------------+--------| |Усього | 11000 0 | | 11000 0| ------------------------------------------------------------------ Розрахунок податку на прибуток тис.грн. ------------------------------------------------------------------ | Показник |Водопостачання|Водовідведення| Сума | |-------------------------+--------------+--------------+--------| |Витрати на здійснення | | | | |капітальних вкладень які| | | | |фінансуються не за | | | | |рахунок амортизації | 1403 8 | 4211 3 | 5615 1 | |-------------------------+--------------+--------------+--------| |Усього | 1403 8 | 4211 3 | 5615 1 | |-------------------------+--------------+--------------+--------| |Податок на прибуток | 421 1 | 1263 4 | 1684 5 | ------------------------------------------------------------------ Додаток 2 до пункту 12.3 Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення Приклад розрахунку скоригованих базових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення згідно з Порядком формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення умовні дані --------------------------------------------------------------------------------------- | Складові тарифу | Водопостачання |Водовідведення | | |---------------------+---------------------| | |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень | | |витрат |витрат |витрат |витрат | | |тис.грн. |на 1 куб.м |тис.грн. |на 1 куб.м | | | |грн. | |грн. | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| |Витрати операційної діяльності | 36323 9 | 0 3456 | 21152 0 | 0 2135 | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | |Витрати виробничої собівартості послуг| 31286 3 | 0 2977 | 18025 1 | 0 1738 | |--+--------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | | |Прямі матеріальні витрати | 19138 8 | 0 1821 | 9816 6 | 0 0927 | |--+--+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | | |Прямі матеріальні витрати на оплату| | | | | | | |праці | 3000 0 | 0 0285 | 1800 0 | 0 0174 | |--+--+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | | |Інші прямі витрати | 3325 0 | 0 0316 | 2725 0 | 0 0263 | |--+--+-----------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | | |Змінні загальновиробничі та | | | | | | | |постійні розподілені | | | | | | | |загальновиробничі витрати | 5822 5 | 0 0554 | 3881 7 | 0 0374 | | |--------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | |Адміністративні витрати | 2733 2 | 0 0260 | 1822 2 | 0 0176 | | |--------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | |Витрати на збут | 729 5 | 0 0069 | 729 5 | 0 0070 | | |--------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| | |Інші операційні витрати | 1575 0 | 0 0150 | 1575 0 | 0 0152 | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| |Витрати фінансової діяльності | 1500 0 | 0 0143 | 1500 0 | 0 0145 | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| |Витрати з податку на прибуток від | | | | | |звичайної діяльності | 421 1 | 0 0040 | 1263 4 | 0 0122 | |-----------------------------------------+---------+-----------+---------+-----------| |Витрати на здійснення капітальних | | | | | |вкладень базовий прибуток | 1403 8 | 0 0134 | 4211 3 | 0 0406 | --------------------------------------------------------------------------------------- Запланований обсяг реалізації послуги водопостачання для населення тис. куб.м 82000 Запланований обсяг реалізації послуги водопостачання для інших споживачів тис. куб.м 23100 Запланований обсяг реалізації послуги водовідведення для населення тис. куб.м 79540 Запланований обсяг реалізації послуги водовідведення для інших споживачів тис. куб.м 24200 грн./куб.м ------------------------------------------------------------------ | Показник без ПДВ |Водопостачання| Водовідведення| |---------------------------------+--------------+---------------| |Базовий тариф | 0 38 | 0 28 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Тариф для населення | 0 37 | 0 25 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Тариф для інших споживачів | 0 42 | 0 40 | ------------------------------------------------------------------ Питома вага окремої категорії споживачів у формуванні витрат на дійснення капітальних інвестицій: - населення - 0 1 - інших споживачів - 0 9. Розрахунок скоригованих прямих матеріальних витрат тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------ | Стаття витрат | Водопостачання | Водовідведення | | |-------------------------------+-------------------------------| | |Алгоритм розрахунку | Сума |Алгоритм розрахунку | Сума | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Сировина і матеріали | | 2729 7 | | 237 6 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |у тому числі: | | | | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |- хлор |ціна одиниці ресурсу *| |ціна одиниці ресурсу *| | | |потреба ресурсу в | |потреба ресурсу в | | | |натуральному виразі * | |натуральному виразі * | | | |прогнозний індекс хім.| |прогнозний індекс хім.| | | |промисловості | 1099 5 |промисловості | 237 6 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |- коагулянт | -"- | 1630 1 | -"- | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Паливо та електроенергія|ціна одиниці ресурсу *| |ціна одиниці ресурсу *| | |на технологічні потреби |потреба ресурсу в | |потреба ресурсу в | | | |натуральному виразі * | |натуральному виразі * | | | |прогнозний індекс | |прогнозний індекс | | | |електроенергетики |16408 9 |електроенергетики | 9381 0 | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Покупні комплектувальні | | | | | |вироби напівфабрикати | | | | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Роботи і послуги | | | | | |виробничого характеру | | | | | |сторонніх підприємств і | | | | | |організацій | | | | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Інші матеріальні ресурси| | | | | |------------------------+----------------------+--------+----------------------+--------| |Усього прямих | | | | | |матеріальних витрат | | 19138 8| | 9618 6 | ------------------------------------------------------------------------------------------ Прогнозний індекс хім. промисловості - 112 7% Прогнозний індекс електроенергетики - 110 5% 1