Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1518 Зміни що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво зберігання транспортування використання захоронення знищення та утилізацію отруйних речовин у тому числі токсичних промислових відходів продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 656 Офіційний вісник України 1998 р. N 19 ст. 701 : а у тексті постанови слова "токсичних промислових відходів" виключити; б у Порядку затвердженому зазначеною постановою: слова "Мінекобезпеки" та "Держнаглядохоронпраці" замінити відповідно словами "Мінекоресурсів" та "Мінпраці"; пункт 5 доповнити абзацом такого змісту: "Дозвіл на транспортування отруйних речовин як небезпечного вантажу видається Мінекоресурсів за наявності договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів". 2. У Порядку ведення реєстру місць видалення відходів затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1216 Офіційний вісник України 1998 р. N 31 ст. 1181 : а у тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів"; б у додатку 1 до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів". 3. У пункті 4 Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1217 Офіційний вісник України 1998 р. N 31 ст. 1182 слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів". 4. У Порядку розроблення затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1218 Офіційний вісник України 1998 р. N 31 ст. 1183 : а у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів"; б пункт 8 викласти у такій редакції: "8. Власники відходів для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 гривень на рік власники побутових відходів що уклали договори на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства та власники відходів які одержали ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів"; в пункт 12 доповнити абзацами такого змісту: "ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами у разі одержання лімітів на утворення та розміщення відходів включених до розділу А Жовтого переліку відходів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 Офіційний вісник України 2000 р. N 29 ст. 1217 ; дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території виданий органом місцевого самоврядування"; г у додатку 1 до Порядку слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" "екологічної безпеки" та "Мінекобезпеки" замінити відповідно словами "Міністерство екології та природних ресурсів України" "екології та природних ресурсів" та "Мінекоресурсів"; ґ у додатку 2 до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити відповідно словом "Мінекоресурсів". 5. У Порядку ведення реєстру об'єктів утворення оброблення та утилізації відходів затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 Офіційний вісник України 1998 р. N 35 ст. 1307 : а у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів"; б абзаци другий і третій пункту 2 викласти у такій редакції: "відходи - будь-які речовини матеріали і предмети що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; небезпечні відходи - відходи що мають такі фізичні хімічні біологічні чи інші небезпечні властивості які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними"; в у додатку до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів". 6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" Офіційний вісник України 2000 р. N 29 ст. 1217 : а у Положенні затвердженому зазначеною постановою: абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції: "відходи - будь-які речовини матеріали і предмети що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення"; пункт 4 доповнити абзацом такого змісту: "Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилізації допускається тільки в межах таких квот та за умови відповідного підтвердження"; б пункт 42 Жовтого переліку відходів затвердженого зазначеною постановою викласти у такій редакції: "42. Відпрацьовані нафтопродукти A3020 Y8 AC030". не придатні для використання за призначенням у тому числі відпрацьовані моторні індустріальні масла та їх суміші КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 11 жовтня 2002 р. N 1518 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Внести до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами зміни що додаються. Прем'єр-міністр України А.КІНАХ Інд. 33