ДСТУ Б А.1.1-28-94

ДСТУ Б А.1.1-28-94 ССНБ. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-28-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові рулонні і листові Терміни та визначення Держкоммістобудування України Київ 1996 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Головним управлінням будівельної науки проектно- вишукувальних робіт державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури № 42 від 27.09.94 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-28-94 Зміст 1 Галузь використання ............................................................................. l 2 Нормативні посилання ......................................................................... 2 3 Основні положення ............................................................................... 2 4 Загальні поняття .................................................................................... 3 4.1 Загальні відомості ........................................................................... 3 4.2 Сировинні матеріали ...................................................................... 4 4.3 Способи виробництва .................................................................... 8 4.4 Номенклатура продукції ............................................................... 11 4.5 Показники технічного рівня і якості ........................................... 23 Абетковий покажчик українських термінів .......................................... 25 Абетковий покажчик німецьких термінів ............................................. 28 Абетковий покажчик англійських термінів .......................................... 31 Абетковий покажчик французьких термінів ........................................ 34 Абетковий покажчик російських термінів ............................................ 37 ДСТУ Б А.1.1-28-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові рулонні і листові Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Изделия полимерные погонажные профильные и отделочные стеновые рулонные и листовые Термины и определения Standardization and normalization systems in construction Longs structural polymeric wall-finishing articles roll and sheet Terms and definitions Чинний від 1995-01-01 1 Галузь використання 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі виготовлення виробів полімерних погонажних профільних та оздоблювальних стінових рулонних і листових . 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . ДСТУ Б А. 1.1-28-94 2 Нормативні посилання У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу оформлення і змісту стандартів КНД.50.011-93 Керівний нормативний документ зі стандартизації. Основні положення та порядок розроблення стандартів на терміни і визначення З Основні положення 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. ДСТУ Б А.1.1-28-94 4 Загальні поняття 4.1 Загальні відомості 4.1.1 погонажний профільний виріб Довгомірний виріб різного поперечного перерізу який застосовується для опоряджувальних кріпильних та інших видів робіт при будівництві і ремонті будівель і споруд de en fr ru leistenf?rmig Profilerzeugnis long shaped product produit long fa?onn? погонажное профильное изделие Длинномерное изделие различного поперечного сечения применяющееся для отделочных крепёжных и других видов работ при строительстве и ремонте зданий и сооружений 4.1.2 вид погонажного виробу Група виробів яких характеризує сукупність фізикомеханічних властивостей наприклад м'які напівжорсткі та жорсткі полівініл-хлоридні вироби de en fr ru Art des leichtenf?rmige Erzeugnis type of long product type d'un produit long вид погонажного изделия Группа изделий характери- зующихся совокупностью физико-механических свойств например мягкие полужёсткие и жёсткие поливинилхлоридные изделия 4.1.3 м'який погонажний профільний виріб Погонажний профільний виріб сировинні маси якого вміщують понад 25% пластифікатора de en fr ru weich leistenf?rmig Profilerzeugis soft long shaped product produit long fa?onn? mou мягкое погонажное профильное изделие Погонажное профильное изделие сырьевые массы которого содержат свыше 25% пластификатора ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.1.4. напівжорсткий погонажний профільний виріб Погонажний профільний виріб сировинні маси якого вміщують 15-25 % пластифікатора de en fr ru halbstarr leistenf?rmig Profilerzeugnis semi rigid long shaped product produit long fa?onn? semi-rigide полужёсткое погонажное профильное изделие Погонажное профильное изделие сырьевые массы которого содержат 15-25 % пластификатора 4.1.5 жорсткий погонажний профільний виріб Погонажний профільний виріб сировинні маси якого вміщують менше 15% пластифікатора de en fr ru starr leistenf?rmig Profilerzeugnis rigid long shaped product produit rigide long fa?onn? жёсткое погонажное профильное изделие Погонажное профильное изделие сырьевые массы которого содержат менее 15% пластификатора 4.1.6 деревинно-полімерний погонажний профільний виріб Погонажний профільний виріб на основі полімерних матеріа-лів і відходів переробки деревини de en fr ru holzpolymer leistenf?rmig Profilerzeugnis wood polymer long shaped product produit-polymere long fa?onn? древесно-полимерное погонажное профильное изделие Погонажное профильное изделие на основе полимерных материалов и отходов переработки древесины ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.2 Сировинні матеріали 4.2.1 формувальна суміш Багатокомпонентний склад із вихідних матеріалів для виробництва виробів виготов- лений за заданими технологіч- ними параметрами de en fr ru Formmischung moulding sand sable de fonderie de moulage формовочная смесь Многокомпонентный состав из исходных материалов для производства изделий приготовленный по заданным технологическим параметрам 4.2.2 полівінілхлорид Полімер переважно лінійної будови який утворюється при полімеризації вінілхлориду de en fr ru Polyvinylchlorid Polyvinylchloride polyvinylchlorure поливинилхлорид Полимер преимущественно линейного строения образу-ющийся при полимеризации винилхлорида 4.2.3 метилметакрилат Метиловий ефір метакрилової кислоти – безколірна прозора рідина яка застосовується як компонент в'язкотекучих формувальних сумішей de en fr ru Methylmethakrylat methyl methacrylate m?thacrylate de m?thyle метилметакрилат Метиловый эфир метакриловой кислоты - бесцветная прозрач-ная жидкость применяющаяся в качестве компонента вязко-текучих формовочных смесей 4.2.4 поліметилметакрилат Лінійний термопластичний полімер який одержують шляхом полімеризації метилметакрилату de en fr ru Polymethylmethakrylat polymethyl methacrylate polym?thacrylate de methyl полиметилметакрилат Линейный термопластич- ный полимер получаемый путём полимеризации метилметакрилата ДСТУ Б А. 1.1-28-94 4.2.5 полістирол Термопластичний полімер переважно лінійної будови який одержують при полімеризації стиролу de en fr ru Polystyrol polystyrene polystyrene полистирол Термопластичный полимер преимущественно линейного строения получаемый при полимеризации стирола 4.2.6 пластифікатор Висококипляча органічна рідина або тверда речовина що служить для зменшения крихкості та збільшення пластичності матеріалу ДСТУ Б А. 1.1-18-94 de en fr ru Plastif?kator plasticizer plastifiant пластификатор Высококипящая органическая жидкость или твёрдое ве-щество служащее для умень-шения хрупкости и увеличе-ния пластичности материала 4.2.7 наповнювач Дисперсна речовина при-родного або синтетичного походження яка використо-вується для одержання форму-вальних сумішей з метою поліпшення технологічності їх переробки і надання заданих властивостей продукції ДСТУ Б А. 1.1-18-94 de en fr ru F?llstoffe filler charge наполнитель Дисперсное вещество приро-дного или синтетического происхождения используемое для получения формовочных смесей с целью улучшения технологичности их перера-ботки и придания заданных свойств продукции 4.2.8 мастило de Schmieren en lubricant fr lubrifiant ru смазка Речовина що сприяє зни- Вещество способствующее женню адгезії матеріалу до снижению адгезии материа- металевих поверхонь об- ла к металлическим поверх- ладнання та форм ностям оборудования и форм ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.2.9 стабілізатор de Stabilisator en stabilizer fr stabilisant ru стабилизатор Речовина яка зменшує Вещество уменьшающее швидкість термоокислю- скорость термоокислитель- вального світлового та ного светового и других інших видів старіння видов старения полимерных полімерних матеріалів материалов ДСТУБА.1.1-18-94 4.2.10 каталізатор de Katalysator en catalyst fr catalyseur ru катализатор Речовина яка викликає Вещество вызывающее полімеризацію за допомо- полимеризацию созданием гою утворення активних активных центров роста центрів росту ланцюга цепи связей в молекуле зв'язків у молекулі 4.2.11 пороутворювач de Porebildner en pores forming substance fr substance formant les pores ru порообразователь Газо- або піноутворююча Газо- или пенообразуюшее речовина яку вводять у си- вещество вводимое в сырье- ровинні суміші з метою ут- вые массы с целью образова- ворення у виробах пор ния в изделиях пор путём вы- шляхом виділення газів деления газов или образова- або утворення піни під час ния пены при производстве виробництва під дією под воздействием повышен- підвищеної температури ной температуры или при хи- або при хімічній реакції мической реакции этих ве- цих речовин ществ 4.2.12 добавка de Zusatz en additive fr addition ru добавка Речовина мінерального Вещество минерального или або органічного походжен- органического происхожде- ня яку застосовують у не- ния применяемое в неболь- великих кількостях і яка за- ших количествах и обеспечи- безпечує задані власти- вающее заданные свойства вості продукції продукции ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.2.13 пігмент de Pigment en pigment fr pigment ru пигмент Порошкоподібна орга- Порошкообразное органи- нічна або неорганічна ческое или неорганическое кольорова речовина цветное вещество не раство- нерозчинна або малороз- римое или малорастворимое чинна у воді та розчин- в воде и растворителях при- никах яку застосовують меняемое для крашения по- для фарбування полімер- лимерных материалов них матеріалів ДСТУ Б А.1.1-18-94 4.3 Способи виробництва 4.3.1 екструзія de Extrusion en extrusion fr extrusion ru экструзия Безперервний технологіч- Непрерывный технологичес- ний процес перероблення кий процесc переработки фор- формувальної суміші який мовочной смеси который за- полягає у розм'якшенні ма- ключается в размягчении ма- теріалу під дією підвищених териала под воздействием пo- температур і надання йому вышенных температур и при- потрібної форми продавлю- дания ему необходимой ванням через головку екст- формы продавливанием через рудера головку экструдера ДСТУБА.1.1-18-94 . 4.3.2 лиття під тиском de GUSS unter Druck en pressure casting fr coul?e sous pression ru литьё под давлением Технологічний процес Технологический процесе пo- одержання Виробів з розп- лучения полимерных изде- лавлених мас шляхом за- лий из расплавленных масс повнення ними під тиском путём заполнения ими под замкнених форм давлением замкнутых форм 4.3.3 вільне лиття в замкнені de Freiguss in der geschlossenen форми Formen en free closed sand casting fr coul?e libre en moules ferm?s ru свободное литьё в замкнутые формы Технологічний процес Технологический процесс по- одержання виробів із лучения изделий из вязкоте- в'язкотекучих мас що за- кучих масс заполнивших повнили герметично закри- герметически закрытую фор- ту форму полімеризацією му полимеризацией их жид- їх рідких складових спосо- ких составляющих способом бом термічної обробки термической обработки ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.3.4 пресування de Pressen en pressing fr pressage ru прессование Метод формування Метод формования изделий виробів із полімерів який из полимеров заключающий- полягає в пластичній де- ся в пластичной деформации формації матеріалу при од- материала при одновремен- ночасній дії на нього тепла ном действии на него тепла и і тиску з наступною давления и последующей фик- фіксацією форми виробу сацией формы изделия 4.3.5 промазний спосіб de Verschmierenvorgang en spreading method fr m?thode d'enduisage ru промазной способ Технологічний процес ви- Технологический процесс из- готовления полімерних ви- готовления полимерных из- робів з одно- або багато- делий с одно- или многослой- шаровим нанесенням на- ным нанесением намазкой на мазкою на рухому основу движущуюся основу формо- формувальних сумішей з вочной смеси с последующим наступним їх терможелю- терможелированием её ванням каландруванням каландрированием и охлаж- та охолодженням дением 4.3.6 вальцювання de Walzen en rolling fr cylindrage ru вальцевание Процес багаторазового про- Процесс многократного про- давлювання формувальної давливания формовочной суміші крізь зазор між двома смеси через зазор между паралельно розміщеними двумя параллельно располо- валками які обертаються на- женными и вращающимися зустріч один одному що навстречу друг другу валка- призводить до її розігрі- ми что приводит к её разо- вання перемішування і гомо- греву перемешиванию и го- генізації могенизации 4.3.7 каландрування de Kalandrieren en calendering fr calandrage ru каландрирование Безперервний технологіч- Непрерывный технологичес- ний процес формування ви- кий процесс формования из- робів за допомогою систе- делий с помощью системы ми паралельно розміще- параллельно расположен- них валків які обертаю- ных и вращающихся ться назустріч один одно- навстречу друг другу валков му шляхом продавлюван- путём продавливания исход- ня вихідних матеріалів ных материалов через зазор крізь зазор між валками между валками ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.3.8 вакуумформування de Wakuumformung en vacuum moulding fr formage sous vide ru вакуумформование Спосіб формування виро- Способ формования изделий бів із нагрітих до високое- из нагретых до высокоэлас- ластичного стану листових тичного состояния листовых термопластичних мате- термопластичных материа- ріалів під дією сили що ви- лов под воздействием силы никає через різницю між возникающей из-за разности атмосферним тиском по- между атмосферным давле- вітря і розрідженням утво- нием воздуха и разрежени- реним всередині порожни- ем создаваемым внутри по- ни форми над якою лости формы над которой за- закріплено лист креплён лист 4.4 Номенклатура продукції 4.4.1 Вироби погонажні профільні 4.4.1.1 трубка de R?hrche en pipe fr tube ru трубка Погонажний профільний Погонажное профильное из- виріб кільцевого перерізу делие кольцевого сечения для ізоляції проводів і ка- для изоляции проводов и ка- белів електромереж про- белей электросетей проклад- кладки мереж водопоста- ки сетей водоснабжения и ка- чання і каналізації та нализации и других целей інших цілей 4.4.1.2 поручень de Gel?nde en railing-cladding shape fr main courante ru поручень Погонажний профільний Погонажное профильное из- виріб для влаштування делие для устройства верх- верхньої частини огород- ней части ограждения лест- ження сходів площадок і ниц площадок и выступов виступів для опори рук для опоры рук 4.4.1.3 плінтус de Plinthe en plinth fr plinthe ru плинтус Погонажний профільний Погонажное профильное из- виріб який пристосовують делие приспосабливаемое по периметру підлоги в по периметру пола в месте місці стику її зі стіною стыка его со стеной ДСТУ Б А. 1.1-28-94 4.4.1.4 плінтус з каналами de Plinthe mit Kan?le f?r die для електричної проводки elektrische Leitung en plinth with ducts for electric wiring fr plinthe avec caniveaux pour canalisation ?l?ctrique ru плинтус с каналами для элек- трической проводки Плінтус який має у своїй Плинтус имеющий в своей конструкції порожнини конструкции полости для для прокладки проводів і прокладки проводов и кабе- кабелів електоропередачі лей электропередачи 4.4.1.5 наличник de Verkleidungsleist en casing fr chambranle ru наличник Погонажний профільний Погонажное профильное из- виріб який застосовують делие применяющееся для для опорядження дверних отделки дверных проёмов прорізів 4.4.1.6 наличник з каналами de Verkleidungsleist mit Kan?le для електропроводок f?r die elektrische Leitung en casing with ducts for electric wiring fr chambranle avec caniveaux pour installation ?l?ctrique ru наличник с каналами для электропроводок Наличник який має у Наличник имеющий в своей своїй конструкції порожни- конструкции полости для ни для прокладки проводів прокладки проводов и кабе- і кабелів лей 4.4.1.7 поріжки дверних прорізів de T?rschwellen en tresholds of door openings fr seuils des baies de porte ru порожки дверных проёмов Погонажні профільні виро- Погонажные профильные би які застосовують для изделия применяющиеся влаштування порогу в для устройства порога в дверному прорізі дверном проёме ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.4.1.8 прокладка для вікон de Fensterdichtung en gasket for windows fr ruban de garniture pour les fen?tres ru прокладка для окон Погонажний профільний Погонажное профильное из- виріб із полівінілхлориду делие из поливинилхлорида який застосовують для применяющееся для уплотне- ущільнення стиків скла з ния стыков стёкол с оконны- віконними рамами і рам ми рамами и рам между між собою у приміщеннях собой в помещениях зданий будівель і споруд и сооружений 4.4.1.9 елемент віконних рам de Fensterrahmenelement en window cross casement fr ?l?ment des ch?ssis de fen?tre ru элемент оконных переплётов Погонажний профільний Погонажное профильное виріб що застосовують при изделие применяемое при складанні віконних рам сборке оконных рам 4.4.1.10 напрямна для шибок de F?hrungsleist f?r die Gl?ser en guide for window panel fr glissi?re pour les vitres ru направляющая для стёкол Погонажний профільний Погонажное профильное виріб який застосовується изделие применяющееся для для влаштування пересув- устройства передвижных них шибок стёкол 4.4.1.11 штапик de Deckleiste en bead fr baguette de vitrerie ru штапик Погонажний профільний Погонажное профильное виріб який застосовується изделие применяемое для для кріплення фільонок крепления филенок или або шибок у фальцях двер- стёкол в фальцах дверной ної або віконної обв'язки или оконной обвязки закры- закривання стиків сухої вания стыков сухой штука- штукатурки турки 4.4.1.12 накладка на проступ de Trittstufenbel?ge der сходового маршу Treppenl?ufe en strap on tread flights fr giron des vol?es d'escalier ru накладка на проступь лестничного марша Погонажний профільний Погонажное профильное виріб який застосовується изделие применяемое для для личкування проступів облицовки проступей ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.4.1.13 нащільник для ванни de Fugendeckleiste f?r die B?der en flashing fr bande de recouvrement des joints pour baignoires ru нащельник для ванны Погонажний профільний Погонажное профильное виріб який застосовується изделие применяющееся для для ущільнення при уста- уплотнения при установке новці ванн в місцях їх при- ванн в местах их примыка- микання до стін ния к стенам 4.4.1.14 нащільник для внутріш- de Fugendeckleiste f?r die inneren нього стику панелей Plattenst?sse en batten cleans for inner joints of panels fr battement pour les joints int?rie- urs des panneaux ru нащельник для внутреннего стыка панелей Погонажний профільний Погонажное профильное виріб який застосовується изделие применяющееся для для ущільнення при стику- уплотнения при стыковке ванні панелей що знахо- панелей расположенных дяться всередині будівель і внутри зданий и сооружений споруд 4.4.1.15 смужка de Streife en strip fr bande ru полоска Погонажний профільний Погонажное профильное виріб у вигляді смуги який изделие в виде полосы при- застосовується для окан- меняющееся для окантовки товки оздоблювальних мате- отделочных материалов стен ріалів стін і підлоги з метою и пола с целью украшения прикрашення інтер'єру интерьера 4.4.1.16 розкладка для кріплення de Verteilunge f?r die Befestigung облицювального листа der Verkleidungsplatten en joining member for fixing of facing sheet fr parclause pour fixation de la plaque de rev?tement ru раскладка для крепления облицовочного листа Погонажний профільний ви- Погонажное профильное ріб який застосовується при изделие применяющееся опоряджувальних роботах при отделочных работах для для кріплення облицювальних крепления облицовочных плоских виробів плоских изделий ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.4.1.17 елемент внутрішнього de Innenverkleidungselement облицювання en element of inner lining fr ?l?ment de rev?tement int?rieur ru элемент внутренней облицовки Погонажний профільний Погонажное профильное виріб який застосовується изделие применяющееся для для виконання опоряджу- выполнения отделочных вальних декоративних декоративных работ в робіт в приміщеннях помещениях 4.4.1.18 кріпильний елемент для de Befestigungselement f?r die плівки Poly?thylenfolien en fixing element for polyethylene film fr ?l?ment de fixation pour pellicule en poly?thyl?ne ru крепёжный элемент для плёнки Погонажний профільний Погонажное профильное виріб який застосовується изделие применяющееся для для кріплення плівок у теп- крепления плёнок в тепли- лицях та інших видах сіль- цах и других видах сельско- ськогосподарських будівель хозяйственных строений 4.4.1.19 елемент каркасу теплиць de Gerippeelement der Treibh?user en frame's element of green houses fr ?l?ment d'ossature des serres ru элемент каркаса теплиц Погонажний профільний Погонажное профильное виріб який застосовують изделие применяющееся для для спорудження теплич- возведения тепличных строе- них будівель ний 4.4.1.20 елемент для тваринниць- de Bauelement f?r die Viehst?lle ких приміщень поїлка en element for housing for live-stock годівниця fr ?l?ment pour b?timents pour b?tes ru элемент для животноводческих помещений поилка кормушка Погонажний профільний Погонажное профильное виріб який застосовується изделие используемое для для обладнання тварин- обустройства животновод- ницьких приміщень ческих помещений 4.4.1.21 поливальний шланг із de Sprengschl?uch aus plastischen пластичних мас Massen en watering hose from plastic mass fr tuyau flexible d'arrosage en masses plastiques ru поливочный шланг из пласти- ческих масс Погонажний профільний Погонажное профильное виріб кільцевого перерізу изделие кольцевого сечения призначений для подачі предназначенное для подачи води і виготовляється ме- воды изготавливаемое мето- тодом екструзії гладким дом экструзии гладким реб- ребристим або гофрованим ристым или гофрированным ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.4.1.22 водостічний жолоб de Entw?sserungsrinne en gutter fr goutti?re ru водосточный желоб Погонажний профільний Погонажное профильное из- виріб переважно кільце- делие преимущественно вого перерізу призначе- кольцевого сечения предна- ний для стікання води значенное для стока воды 4.4.1.23 гнучка вита дренажна de biegsame verdrillte Dr?nagerohr труба en flexible twisted drain pipe fr tuyau de drainage flexible torsad? ru гибкая витая дренажная труба Погонажний профільний Погонажное профильное из- виріб що одержують делие полученное навивкой навивкою екструдованої экструдированной полосы- смуги напівфабрикату і полуфабриката и применяе- застосовують для влашту- мое для устройства дренажа вання дренажу а також як а также в качестве водосто- водостоки і повітроводи в ков и воздухоотводов в про- промислових будівлях мышленных зданиях 4.4.2 Вироби оздоблювальні стінові рулонні 4.4.2.1 полівінілхлоридна деко- de Ausstattungsfolie selbstklebrig ративна оздоблювальна aus Polyvinylchlorid ПДСО самоклейна плівка ПДСО en decorative finishing autoglueig рolyvinylchloride film ПДСО fr pellicule autocollante enpolychlorure de vinyle d?co- rative de finition ПДСО ru поливинилхлоридная декора- тивная отделочная самоклея- щаяся плёнка ПДСО Самоклейний оздоблюва- Самоклеящийся отделочный льний плівковий матеріал плёночный материал изго- що виготовляється на ос- товленный на основе поли- нові полівінілхлоридних винилхлоридных компози- композицій валково-калан- ций вальцово-каландровым дровим способом з наступ- способом с последующим на- ним нанесенням печатного несением печатного рисунка малюнка з одного боку і с одной стороны и клеевого клейового шару - з другого слоя - с другой ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.4.2.2 полівінілхлоридна de Ausstattungsfolie aus декоративна оздоблю- Polyvinylchlorid ПДО вальна плівка ПДО en decorative finishing Polyvinylchloride film ПДО fr pellicule en polychlorure de vinyle d?corative de finition ПДО ru поливинилхлоридная декора- тивная отделочная плёнка ПДО Оздоблювальний плівко- Отделочный пленочный ма- вий матеріал що виготов- териал изготавливаемый ляється валково-каландро- вальцово-каландровым спо- вим способом на основі собом на основе поливинил- полівінілхлоридних компо- хлоридных композиций с зицій з наступним нанесен- последующим нанесением ям печатного малюнка печатного рисунка 4.4.2.3 полівінілхлоридний de Polyvinylchloridmaterial auf матеріал на паперовій Papierunterlage “Isoplen” підоснові “Ізоплен” en paper-based polyvinylchloride material “Isoplene” fr mat?riau en polychlorure de vinyl ? support papier “Isoplen” ru поливинилхлоридный мате- риал на бумажной подосно- ве “Изоплен” Оздоблювальний матеріал Отделочный материал од- одноколірний або багато- ноцветный или многоцвет- колірний що виготовля- ный изготовляемый промаз- ється промазним способом ным способом нанесением нанесенням на паперову на бумажную подоснову підоснову композицій на композиций на основе поли- основі полівінілхлориду винилхлорида пластифика- пластифікаторів стабі- торов стабилизаторов лізаторів наповнювачів наполнителей пигментов и пігментів і різних добавок различных добавок ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.4.2.4 полівінілхлоридний de aufgesch?umtes спінений матеріал на Polyvinylchloridmaterial auf паперовій підоснові Papierunterlage “Penoplen” “Піноплен” en foamed paper-based polyvinyl- chloride material “Penoplene” fr mat?riau en polychlorure de vinyle mouss? ? base de papier “Penoplene” ru поливинилхлоридный вспененный материал на бумажной подоснове “Пеноплен” Оздоблювальний матеріал Отделочный материал одно- одно- або багатоколірний или многоцветный с гладкой з рівною або тисненою или тиснёной лицевой повер- лицьовою поверхнею що хностью изготовляемый на- виготовляється нанесен- несением на бумажную под- ням на паперову підоснову основу композиций из поли- композицій із полівініл- винилхлорида пластифика- хлориду пластифікаторів торов стабилизаторов стабілізаторів спінюючо- вспенивающего агента го агента пороутворюва- порообразователя пигмен- ча пігментів тов 4.4.2.5 полівінілхлоридний de Putzmaterial aus Polyvinyl- оздоблювальний матеріал chlorid auf Papierunterlage на паперовій підоснові “Poliplen” “Поліплен” en finishing paper-based polyvi- nylchloride material “Polyplene” fr mat?riau en polychlorure de vinyle de finition ? base de papier “Polyplene” ru поливинилхлоридный отде- лочный материал на бумаж- ной подоснове “Полиплен” Оздоблювальний мате- Отделочный материал изго- ріал що виготовляється тавливаемый нанесением на нанесенням на паперову бумажную подоснову после- підоснову послідовно довательно нескольких декількох печатних шарів печатных слоев композиций композицій із полівініл- из поливинилхлорида плас- хлориду пластифікаторів тификаторов стабилизато- стабілізаторів наповню- ров наполнителей пигмен- вачів пігментів і різних тов и различных добавок добавок ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.4.2.6 полівінілхлоридний de aufgesch?umtes dekoratives декоративний стіновий Wandbaumaterial aus спінений матеріал Polyvinylchlorid en foamed decorative wall polyvinylchloride material fr mat?riau polychlorure de vinyle d?coratif mouss? pour les murs ru поливинилхлоридный декоративный стеновой вспененный материал Оздоблювальний матеріал Отделочный материал що виготовляється промаз- изготавливаемый промаз- ним способом нанесенням ным способом нанесением композицій із полівініл- композиций из поливинил- хлориду пластифікаторів хлорида пластификаторов стабілізаторів пігментів і стабилизаторов пигментов різних добавок на підосно- и различных добавок на ву із склополотна подоснову из стеклохолста 4.4.2.7 полімерний декоративний de dekoratives Polymerisations- матеріал “Плетекс” material “Pletex” en decorative polymer material “Pletex” fr mat?riau polym?re d?coratif “Pletex” ru полимерный декоративный материал “Плетекс” Оздоблювальний матеріал Отделочный материал що одержують дублюван- полученный дублированием ням декількох шарів із нескольких слоев из поливи- полівінілхлоридних компо- нилхлоридных композиций зицій з печатним малюн- с печатным рисунком или ком або без нього без него 4.4.2.8 полівінілхлоридний de Putzmaterial f?r den Wandbau оздоблювальний стіновий aus Polyvinylchlorid “Winisten” матеріал “Віністен” en vinylchloride wall finishing material “Vinisten” fr mat?riau en polychlorure de vinyle de finition pour les murs “Vinisten” ru поливинилхлоридный отде- лочный стеновой материал “Винистен” Оздоблювальний матері- Отделочный материал ал що виготовляється із изготавливаемый из поли- полівінілхлоридних ком- винилхлоридных компози- поцій методом екструзії ций методом экструзии ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.4.3 Матеріали оздоблювальні стінові листові 4.4.3.1 полівінілхлоридна de dekorative Polyvinylchloridplatte декоративна панель “Polydekor” “Полідекор” en decorative polyvinylchloride panel “Polydecor” fr panneau d?coratif en polychloru- re de vinyle “Polydecor” ru поливинилхлоридная декора- тивная панель “Полидекор” Оздоблювальний виріб Отделочное изделие изго- що виготовляється мето- тавливаемое методом ваку- дом вакуумформування із умформования из жёсткой жорсткої полівінілхлорид- поливинилхлоридной плён- ної плівки попередньо ки предварительно сдубли- здубльованої з полівініл- рованной с поливинилхло- хлоридною оздоблюваль- ридной отделочной плёнкой ною плівкою 4.4.3.2 декоративний паперове- de dekorative Papierschichtpres- шаруватий пластик stoff en decorative paper laminate fr stratifi? ? base de papier d?coratif ru декоративный бумажно-слоис- тый пластик Оздоблювальний виріб що Отделочное изделие изго- виготовляється методом тавливаемое методом прессо- пресування спеціальних вания специальных видов видів паперу просоченого бумаг пропитанных синте- синтетичними зв'язуючими тическими связующими 4.4.3.3 полістирольна de dekorativ Polystyrolplatte декоративна панель “Poliform” “Поліформ” en polystyrene decorative panel “Polyform” fr panneau en polystyr?ne d?coratif “Polyform” ru полистирольная декоративная панель “Полиформ” Оздоблювальний виріб що Отделочное изделие изго- виготовляється методом тавливаемое методом литья лиття під тиском із попе- под давлением из предвспе- редньо спіненого ударо- ненного ударопрочного по- міцного полістиролу з листирола с последующей наступним фарбуванням окраской различными эмаля- різними емалями і лаками ми и лаками ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.4.3.4 полівінілхлоридний de Reliefverkleidungsplatte aus оздоблювальний Polyvinylchlorid рельєфний лист en shaped facing polyvinylch- loride sheet fr plaque en polychlorure de vinyle de revet?ment fa?onn?e ru поливинилхлоридный облицо- вочный рельефный лист Оздоблювальний виріб Отделочное изделие изго- що виготовляється мето- тавливаемое методом дом вакуумформування із вакуумформирования из одно- або двохшарових одно- или двухслойных жорстких полівінілхлорид- жёстких поливинилхлорид- них листів одно- або бага- ных листов одно- или мно- токолірним гоцветным 4.5 Показники технічного рівня і якості 4.5.1 розміри поперечного de Masse des Querprofil профілю en dimensions of transversal profile fr dimensions du profil en travers Transversal ru размеры поперечного профиля Габаритні розміри які пе- Габаритные размеры прове- ревіряються металевим ряемые металлическим шаб- шаблоном при вільному лоном при свободном про- проходженні виробу по хождении изделия по всей всій довжині через отвір его длине через отверстие шаблону або стандартизо- шаблона или стандартизи- ваними вимірювальними рованными измерительными інструментами инструментами 4.5.2 відхилення від прямо- de Geradlinigkeitsfehler лінійності en deviation from linearity fr ?cart de rectitude ru отклонение от прямолинейности Величина зазору в мілі- Величина зазора в милли- метрах між вивіреною метрах между выверенной рівною гладкою площи- ровной гладкой плоскостью ною і лицьовою а також и лицевой а также одной из однією із бокових сторін боковых сторон образца зразка виробу изделия 4.5.3 абсолютна деформація de absolute Deformation en absolute deformation fr d?formation absolue ru абсолютная деформация Властивість матеріалу що Свойство материала визначається глибиною определяемое глубиной вдав- вдавлювання в нього стале- ливания в него стального вої кульки у міліметрах в шарика в миллиметрах в стандартних умовах випро- стандартных условиях испы- бувань таний ДСТУ Б А.1.1-28-94 4.5.4 відновлювання de Wiederherstellbarkeit en restorability fr pouvoir de restitution ru восстанавливаемость Здатність навантаженого Способность нагруженного зразка виробу відновлю- образца изделия восстанав- вати свої розміри та форму ливать свои размеры и після знімання наванта- форму после снятия нагруз- жень у стандартних умо- ки в стандартных условиях вах випробувань испытаний ДСТУ Б А.1.1-28-94 Абетковий покажчик українських термінів вакуумформування ........................................................................................................ 4.3.8 вальцювання .................................................................................................................. 4.3.6 вид погонажного виробу ................................................................................................ 4.1.2 виріб погонажний профільний ....................................................................................... 4.1.1 виріб погонажний профільний деревинно-полімерний .................................................4.1.6 виріб погонажний профільний жорсткий ....................................................................... 4.1.5 виріб погонажний профільний м'який ............................................................................ 4.1.3 виріб погонажний профільний напівжорсткий ............................................................... 4.1.4 відновлювання ................................................................................................................. 4.5.4 відхилення від прямолінійності ....................................................................................... 4.5.2 деформація абсолютна ................................................................................................... 4.5.3 добавка ............................................................................................................................. 4.2.12 екструзія ........................................................................................................................... 4.3.1 елемент віконних рам ...................................................................................................... 4.4.1.9 елемент внутрішнього облицювання . ............................................................................ 4.4.1.17 елемент для тваринницьких приміщень ......................................................................... 4.4.1.20 елемент каркасу теплиць ................................................................................................. 4.4.1.19 елемент кріпильний для плівки ........................................................................................ 4.4.1.18 жолоб водостічний ............................................................................................................ 4.4.1.22 каландрування .................................................................................................................. 4.3.7 каталізатор ........................................................................................................................ 4.2.10 лист полівінілхлоридний оздоблювальний рельєфний ..................................................4.4.3.4 лиття вільне в закриті форми ........................................................................................... 4.3.3 лиття під тиском ................................................................................................................ 4.3.2 мастило .............................................................................................................................. 4.2.8 матеріал полівінілхлоридний декоративний стіновий спінений ..................................... 4.4.2.6 матеріал полівінілхлоридний на паперовій підоснові “Ізоплен” ................................... 4.4.2.3 матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний на паперовій підоснові “Поліплен” ... 4.4.2.5 матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний стіновий “Віністен” ............................. 4.4.2.8 матеріал полівінілхлоридний спінений на паперовій підоснові “Піноплен” ................. 4.4.2.4 матеріал полімерний декоративний “Плетекс” .............................................................. 4.4.2.7 метилметакрилат ............................................................................................................... 4.2.3 накладка на проступ сходового маршу ............................................................................ 4.4.1.12 наличник ............................................................................................................................. 4.4.1.5 наличник з каналами для електропроводок . ................................................................. .4.4.1.6 наповнювач ........................................................................................................................ 4.2.7 напрямна для шибок ......................................................................................................... 4.4.1.10 нащільник для ванни ......................................................................................................... 4.4.1.13 нащільник для внутрішнього стику панелей .................................................................... 4.4.1.14 панель полівінілхлоридна декоративна “Полідекор”...................................................... 4.4.3.1 панель полістирольна декоративна “Поліформ” ........................................................... 4.4.3.3 пігмент ................................................................................................................................. 4.2.13 пластик паперово-шаруватий декоративний .................................................................... 4.4.3.2 пластифікатор ..................................................................................................................... 4.2.6 плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна ПДО ....................................... 4.4.2.2 плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна самоклейна ПДСО ................ 4.4.2.1 плінтус .................................................................................................................................. 4.4.1.3 плінтус з каналами для електричної проводки ................................................................. 4.4.1.4 ДСТУ Б А.1.1-28-94 полівінілхлорид ................................................................................................................. 4.2.2 поліметилметакрилат ....................................................................................................... 4.2.4 полістирол ......................................................................................................................... 4.2.5 поріжки дверних прорізів .................................................................................................. 4.4.1.7 пороутворювач .................................................................................................................. 4.2.11 поручень ............................................................................................................................ 4.4.1.2 пресування ........................................................................................................................ 4.3.4 прокладка для вікон .......................................................................................................... 4.4.1.8 розкладка для кріплення облицювального листа .......................................................... 4.4.1.16 розміри поперечного профілю ......................................................................................... 4.5.1 смужка ................................................................................................................................ 4.4.1.15 спосіб промазний ............................................................................................................... 4.3.5 стабілізатор ........................................................................................................................ 4.2.9 суміш формувальна .......................................................................................................... 4.2.1 труба дренажна гнучка вита ............................................................................................. 4.4.1.23 трубка ................................................................................................................................. 4.4.1.1 шланг поливальний із пластичних мас ............................................................................ 4.4.1.21 штапик ................................................................................................................................ 4.4.1.11 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Абетковий покажчик німецьких термінів absolute Deformation ....................................................................................................... 4.5.3 Art des leichtenf?rmige Erzeugnis ................................................................................... 4.1.2 aufgesch?umtes dekoratives Wandbaumaterial aus Polyvinylchlorid ............................. 4.4.2.6 aufgesch?umtes Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Penoplen” ................... 4.4.2.4 Ausstattungsfolie aus Polyvinylchlorid ПДО ................................................................. 4.4.2.2 Ausstattungsfolie selbstklebrig aus Polyvinylchlorid ПДСО .......................................... 4.4.2. l Bauelement f?r die Viehst?lle .......................................................................................... 4.4.1.20 Befestigungselement f?r die Poly?thylenfolien .................................................................4.4.1.18 biegsame verdrillte Dr?nagerohr ..................................................................................... 4.4.1.23 Deckleiste ........................................................................................................................ 4.4.1.11 dekorative Polystyrolplatte “Poliform” ............................................................................ 4.4.3.3 dekorative Polyvinylchloridplatte “Polidekor” ................................................................. 4.4.3.1 dekorativer Papierschichtpresstoff .................................................................................. 4.4.3.2 dekoratives Polymerisationsmaterial “Pletex” ................................................................ 4.4.2.7 Entw?sserungsrinne ........................................................................................................ 4.4.1.22 Extrusion .......................................................................................................................... 4.3.1 Fensterdichtung ............................................................................................................... 4.4.1.8 Fensterrahmenelement .................................................................................................... 4.4.1.9 Formmischung ................................................................................................................. 4.2. l Freiguss in der geschlossenen Formen ........................................................................... 4.3.3 Fugendeckleiste f?r die B?der ......................................................................................... 4.4.1.13 Fugendeckleiste f?r die inneren Plattenst?sse .................................................................4.4.1.14 F?hrungsleist f?r die Gl?ser ............................................................................................. 4.4.1.10 F?llstoffe ........................................................................................................................... 4.2.7 Gel?nde ............................................................................................................................ 4.4.1.2 Geradlinigkeitsfehler ......................................................................................................... 4.5.2 Gerippeelement der Treibh?user ...................................................................................... 4.4.1.19 GUSS unter Druck ............................................................................................................... 4.3.2 halbstarr leistenf?rmig Profilerzeugnis .............................................................................. 4. l .4 holzpolymer leistenf?rmig Profilerzeugnis ......................................................................... 4.1.6 Innenverkleidungselement ................................................................................................ 4.4.1.17 Kalandrieren ....................................................................................................................... 4.3.7 Katalysator .......................................................................................................................... 4.2.10 leistenf?rmig Profilerzeugnis ............................................................................................... 4. l. l Masse des Querprofil .......................................................................................................... 4.5.1 Methylmethakrylat ............................................................................................................... 4.2.3 Pigment ............................................................................................................................... 4.2.13 Plastifikator .......................................................................................................................... 4.2.6 Plinthe .................................................................................................................................. 4.4.1.3 Plinthe mit Kan?le f?r die elektrische Leitung ..................................................................... .4.4.1.4 Polymethylmethakrylat ......................................................................................................... 4.2.4 Polystyrol .............................................................................................................................. 4.2.5 Polyvinylchlorid ..................................................................................................................... 4.2.2 Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Isoplen”.........................................................4.4.2.3 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Porebildner ........................................................................................................................... 4.2.11 Pressen ................................................................................................................................ 4.3.4 Putzmaterial aus Polyvinylchlorid auf Papierunterlage “Poliplen” ...................................... 4.4.2.5 Putzmaterial f?r den Wandbau aus Polyvinylchlorid “Winisten” ......................................... 4.4.2.8 Reliefverkleidungsplatte aus Polyvinylchlorid ...................................................................... 4.4.3.4 R?hrche ............................................................................................................................... 4.4.1.1 Schmieren ........................................................................................................................... 4.2.8 Stabilisator ........................................................................................................................... 4.2.9 starr leistenf?rmig Profilerzeugnis ....................................................................................... 4.1.5 Streife ................................................................................................................................. 4.4.1.15 Sprengschl?uch aus plastischen Massen ........................................................................... 4.4.1.21 Trittstufenbel?ge der Treppenl?ufe ..................................................................................... 4.4.1.12 T?rschwellen ....................................................................................................................... 4.4.1.7 Wakuumformung ................................................................................................................. 4.3.8 Verkleidungsleist.................................................................................................................. 4.4.1.5 Verkleidungsleist mit Kan?le f?r die elektrische Leitung.......................................................4.4.1.6 Verschmierenvorgang ......................................................................................................... 4.3.5 Verteilunge f?r die Befestigung der Verkleidungsplatten......................................................4.4.1.16 Walzen ................................................................................................................................ 4.3.6 weich leistenf?rmig Profilerzeugnis ..................................................................................... 4.1.3 Wiederherstellbarkeit ........................................................................................................... 4.5.4 Zusatz .................................................................................................................................. 4.2.12 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Абетковий покажчик англійських термінів absolute deformation ........................................................................................................ 4.5.3 additive ............................................................................................................................. 4.2.12 batten cleans for inner joints of panels ............................................................................. 4.4.1.14 bead .................................................................................................................................. 4.4.1.11 calendering ........................................................................................................................ 4.3.7 casing ................................................................................................................................ 4.4.1.5 casing with ducts for electric wiring ................................................................................... 4.4.1.6 catalyst .............................................................................................................................. 4.2.10 decorative finishing polyvinylchloride film ПДО .............................................................. 4.4.2.2 decorative finishing autoglueing polyvinylchloride film ПДСО ........................................ 4.4.2.1 decorative paper laminate ................................................................................................. 4.4.3.2 decorative polymer material “Pletex” ............................................................................... 4.4.2.7 decorative polyvinylchloride panel “Polydecor” .............................................................. .4.4.3.1 deviation from linearity ....................................................................................................... 4.5.2 dimensions of transversal profile ....................................................................................... 4.5.1 element for housing for live-stock ...................................................................................... 4.4.1.20 element of inner lining ........................................................................................................ 4.4.1.17 extrusion ............................................................................................................................. 4.3.1 filler ..................................................................................................................................... 4.2.7 finishing paper-based polyvinylchloride material “Polyplene”............................................ 4.4.2.5 fixing element for polyethylene film ..................................................................................... 4.4.1.18 flashing ................................................................................................................................ 4.4.1.13 flexible twisted drain pipe .................................................................................................... 4.4.1.23 foamed decorative wall polyvinylchloride material ............................................................... 4.4.2.6 foamed paper-based polyvinylchloride material “Penoplene”..............................................4.4.2.4 frame's element of green houses ........................................................................................ 4.4.1.19 free closed sand casting .................................................................................................... 4.3.3 gasket for windows .............................................................................................................. 4.4.1.8 guide for window panel ........................................................................................................ 4.4.1.10 gutter ................................................................................................................................... 4.4.1.22 joining member for fixing of facing sheet . .......................................................................... .4.4.1.16 long shaped product ............................................................................................................ 4.1.1 lubricant ............................................................................................................................... 4.2.8 methy lmethacrylate ............................................................................................................ 4.2.3 moulding sand ................................................................................................................... 4.2.1 paper-based polyvinylchloride material “Isoplene” ............................................................ 4.4.2.3 pigment................................................................................................................................. 4.2.13 pipe ...................................................................................................................................... 4.4.1.1 plasticizer ............................................................................................................................ 4.2.6 plinth .................................................................................................................................... 4.4.1.3 plinth with ducts for electric wiring ....................................................................................... 4.4.1.4 polymethyl methacrylate ...................................................................................................... 4.2.4 polystyrene .......................................................................................................................... 4.2.5 polystyrene decorative panel “Polyform” ........................................................................... 4.4.3.3 polyvinylchloride .................................................................................................................. 4.2.2 pores forming substance ..................................................................................................... 4.2.11 pressing.................................................................................................................................4.3.4 ДСТУ Б А.1.1-28-94 pressure casting ................................................................................................................. 4.3.2 railing-cladding shape ......................................................................................................... 4.4.1.2 restorability .......................................................................................................................... 4.5.4 rigid long shaped product .................................................................................................... 4.1.5 rolling ................................................................................................................................... 4.3.6 semi rigid long shaped product ........................................................................................... 4.1.4 shaped facing polyvinylchloride sheet ................................................................................ 4.4.3.4 soft long shaped product ..................................................................................................... 4.1.3 spreading method ................................................................................................................ 4.3.5 stabilizer .............................................................................................................................. 4.2.9 strap on tread flights . .......................................................................................................... 4.4.1.12 strip ..................................................................................................................................... 4.4.1.15 tresholds of door openings .................................................................................................. 4.4.1.7 type of long product ............................................................................................................. 4.1.2 vacuum moulding ................................................................................................................ 4.3.8 vinylchloride wall finishing material “Vinisten” .................................................................... 4.4.2.8 watering hose from plastic mass ......................................................................................... 4.4.1.21 window cross casement ...................................................................................................... 4.4.1.9 wood polymer long shaped product ..................................................................................... 4.1.6 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Абетковий покажчик французьких термінів addition ............................................................................................................................... 4.2.12 baguette de vitrerie ............................................................................................................. 4.4.1.11 bande .................................................................................................................................. 4.4.1.15 bande de recouvrement des joints pour baignoires ............................................................ 4.4.1.13 battement pour les joints interieurs des panneaux .............................................................. 4.4.1.14 calandrage ........................................................................................................................... 4.3.7 catalyseur ............................................................................................................................ 4.2.10 chambranle .......................................................................................................................... 4.4.1.5 chambranle avec caniveaux pour installation ?l?ctrique...................................................... 4.4.1.6 charge ................................................................................................................................. 4.2.7 coul?e libre en moules ferm?s ............................................................................................ 4.3.3 coul?e sous pression .......................................................................................................... 4.3.2 cylindrage ........................................................................................................................... 4.3.6 d?formation absolue ........................................................................................................... 4.5.3 dimensions du profil en travers transversal ...................................................................... 4.5.1 ?cart de rectitude ................................................................................................................. 4.5.2 ?l?ment de fixation pour pellicule en poly?thyl?ne ............................................................. 4.4.1.18 ?l?ment des ch?ssis de fen?tre ........................................................................................ 4.4.1.9 ?l?ment de rev?tement int?rieur ......................................................................................... 4.4.1.17 ?l?ment d'ossature des serres ............................................................................................ 4.4.1.19 ?l?ment pour b?timents pour b?tes .................................................................................... 4.4.1.20 extrusion .............................................................................................................................. 4.3.1 formage sous vide ............................................................................................................... 4.3.8 giron des vol?es d'escalier .................................................................................................. 4.4.1.12 glissi?re pour les vitres ....................................................................................................... 4.4.1.10 goutti?re .............................................................................................................................. 4.4.1.22 lubrifiant ............................................................................................................................... 4.2.8 main courante ...................................................................................................................... 4.4.1.2 mat?riau en polychlorure de vinyl ? support papier “Isoplene” .......................................... 4.4.2.3 mat?riau en polychlorure de vinyle de finition ? base de papier “Polyplene” .................... 4.4.2.5 mat?riau en polychlorure de vinyle de finition pour les murs “Vinisten” ............................ 4.4.2.8 mat?riau en polychlorure de vinyle mouss? ? base de papier “Penoplene” ..................... 4.4.2.4 mat?riau polychlorure de vinyle d?coratif mouss? pour les murs ....................................... 4.4.2.6 mat?riau polym?re d?coratif “Pletex” ................................................................................ 4.4.2.7 m?thacrylate de m?thyle ..................................................................................................... 4.2.3 m?thode d'enduisage .......................................................................................................... 4.3.5 panneau d?coratif en polychlorure de vinyle “Polydecor”................................................... 4.4.3.1 panneau en polystyr?ne d?coratif “Polyform” ................................................................... .4.4.3.3 parclause pour fixation de la plaque de rev?tement ........................................................... .4.4.1.16 pellicule en polychlorure de vinyle d?corative de finition ПДО ......................................... 4.4.2.2 pellicule autocollante en polychlorure de vinyle d?corative de finition ПДСО .................. 4.4.2.1 pigment ................................................................................................................................ 4.2.13 plaque en polychlorure de vinyle de rev?tement fa?onn?e ................................................. 4.4.3.4 plastifiant ............................................................................................................................. 4.2.6 plinthe .................................................................................................................................. 4.4.1.3 plinthe avec caniveaux pour canalisation ?l?ctrique ........................................................... 4.4.1.4 polym?thacrylate de methyl ................................................................................................. 4.2.4 ДСТУ Б А.1.1-28-94 polystyrolene ..................................................................................................................... 4.2.5 polyvinylchlorure ................................................................................................................ 4.2.2 pouvoir de restitution ......................................................................................................... 4.5.4 pressage ............................................................................................................................ 4.3.4 produit long fa?onn? .......................................................................................................... 4.1.1 produit long fa?onn? mou .................................................................................................. 4.1.3 produit long fa?onn? semi-rigide ........................................................................................ 4.1.4 produit-polymere long fa?onn? ........................................................................................... 4.1.6 produit rigide long fa?onn? ................................................................................................. 4.1.5 ruban de garniture pour les fen?tres ...................................................................................4.4.1.8 sable de fonderie de moulage .......................................................................................... 4.2.1 seuils des baies de porte .................................................................................................... 4.4.1.7 stabilisant ............................................................................................................................ 4.2.9 stratifi? ? base de papier d?coratif ...................................................................................... 4.4.3.2 substance formant les pores ............................................................................................... 4.2.11 tube ..................................................................................................................................... 4.4.1.1 tuyau de drainage flexible torsad? ...................................................................................... 4.4.1.23 tuyau flexible d'arrosage en masses plastiques ...................................................................4.4.1.21 type d'un produit long .......................................................................................................... 4.1.2 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Абетковий покажчик російських термінів вакуумформование ........................................................................................................... 4.3.8 вальцевание ...................................................................................................................... 4.3.6 вид погонажного изделия ................................................................................................. 4.1.2 восстанавливаемость ....................................................................................................... 4.5.4 деформация абсолютная .................................................................................................. 4.5.3 добавка ................................................................................................................................4.2.12 желоб водосточный ........................................................................................................... 4.4.1.22 изделие погонажное профильное .................................................................................... 4.1.1 изделие погонажное профильное древесно-полимерное............................................... 4.1.6 изделие погонажное профильное жёсткое ...................................................................... 4.1.5 изделие погонажное профильное мягкое ........................................................................ 4.1.3 изделие погонажное профильное полужёсткое .............................................................. 4.1.4 каландрирование ............................................................................................................... 4.3.7 катализатор ........................................................................................................................ 4.2.10 лист поливинилхлоридный облицовочный рельефный ..................................................4.4.3.4 литьё под давлением ........................................................................................................ 4.3.2 литьё свободное в замкнутые формы ............................................................................. 4.3.3 материал поливинилхлоридный вспененный на бумажной подоснове “Пеноплен” .. 4.4.2.4 материал поливинилхлоридный декоративный стеновой вспененный ........................ 4.4.2.6 материал поливинилхлоридный на бумажной подоснове “Изоплен” .......................... 4.4.2.3 материал поливинилхлоридный отделочный на бумажной подоснове “Полиплен” .. 4.4.2.5 материал поливинилхлоридный отделочный стеновой “Винистен” ............................ 4.4.2.8 материал полимерный декоративный “Плетекс” .......................................................... 4.4.2.7 метилметакрилат ............................................................................................................... 4.2.3 накладка на проступь лестничного марша ..................................................................... 4.4.1.12 наличник ............................................................................................................................ 4.4.1.5 наличник с каналами для электропроводок ................................................................... 4.4.1.6 наполнитель ...................................................................................................................... 4.2.7 направляющая для стёкол ............................................................................................... 4.4.1.10 нащельник для ванны ....................................................................................................... 4.4.1.13 нащельник для внутреннего стыка панелей ................................................................... 4.4.1.14 отклонение от прямолинейности ..................................................................................... 4.5.2 панель поливинилхлоридная декоративная “Полидекор” ........................................... 4.4.3.1 панель полистирольная декоративная “Полиформ”..................................................... 4.4.3.3 пигмент .............................................................................................................................. 4.2.13 пластик бумажно-слоистый декоративный ..................................................................... 4.4.3.2 пластификатор .................................................................................................................. 4.2.6 плёнка поливинилхлоридная декоративная отделочная ПДО ................................... 4.4.2.2 плёнка поливинилхлоридная декоративная отделочная самоклеющаяся ПДСО ..... 4.4.2.1 плинтус .............................................................................................................................. 4.4.1.3 плинтус с каналами для электрической проводки ......................................................... 4.4.1.4 поливинилхлорид .............................................................................................................. 4.2.2 полиметилметакрилат ...................................................................................................... 4.2.4 полистирол ........................................................................................................................ 4.2.5 полоска .............................................................................................................................. 4.4.1.15 порожки дверных проёмов ............................................................................................... 4.4.1.7 порообразователь ............................................................................................................ 4.2.11 поручень ............................................................................................................................ 4.4.1.2 прессование ...................................................................................................................... 4.3.4 ДСТУ Б А.1.1-28-94 прокладка для окон .......................................................................................................... 4.4.1.8 размеры поперечного сечения ........................................................................................ 4.5.1 раскладка для крепления облицовочного листа ............................................................ 4.4.1.16 смазка ................................................................................................................................ 4.2.8 способ промазной ............................................................................................................. 4.3.5 стабилизатор ..................................................................................................................... 4.2.9 труба дренажная гибкая витая ........................................................................................ 4.4.1.23 трубка ................................................................................................................................ 4.4.1.1 формовочная смесь ......................................................................................................... 4.2.1 шланг поливочный из пластических масс ...................................................................... 4.4.1.21 штапик ............................................................................................................................... 4.4.1.11 экструзия ........................................................................................................................... 4.3.1 элемент внутренней облицовки ...................................................................................... 4.4.1.17 элемент для животноводческих помещений поилка кормушка ................................ 4.4.1.20 элемент каркаса теплиц .................................................................................................. 4.4.1.19 элемент крепёжный для плёнки ...................................................................................... 4.4.1.18 элемент оконных переплётов .......................................................................................... 4.4.1.9 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Ключові слова: погонажні профільні вироби облицювальні стінові вироби екструзія каландрування вальцювання лиття формувальна суміш номенклатура виробів показники технічного рівня і якості 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 35