Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 21.03.2003 N 72 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2003 р. за N 432/7753 Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 50 "Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю". 1.2. Порядок визначає процедуру здійснення державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю крім питань охорони праці та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням; на випадок безробіття на підприємствах в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб які використовують найману працю. 1.3. Посадові особи Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю далі - Держнаглядпраці та територіальних державних інспекцій праці далі - ТДІП головні державні інспектори праці їх заступники державні інспектори праці контролюють додержання законодавства про працю та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині забезпечення прав і гарантій застрахованих осіб шляхом проведення перевірок роботодавців та робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. 1.4. Перевірки що проводяться посадовими особами Держнаглядпраці та ТДІП можна підрозділити на: планові та позапланові; за дорученням керівництва Держнаглядпраці та ТДІП правоохоронних органів; за пропозиціями установ організацій; за зверненнями громадян. Перевірки додержання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування проводяться тільки за зверненнями громадян та за дорученням керівництва Держнаглядпраці та ТДІП. 1.5. Функції права й обов'язки посадових осіб Держнаглядпраці та ТДІП при здійсненні перевірок регламентуються Положенням про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 50. 2. Організація проведення перевірок 2.1. З метою забезпечення раціональної та ефективної організації державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю робота посадових осіб Держнаглядпраці та ТДІП здійснюється за принципом планування. 2.2. Державний інспектор праці ТДІП далі - інспектор праці працює за місячним графіком перевірок підприємств який є обов'язковою складовою частиною плану роботи. Для складання такого графіка необхідно створити базу даних про підприємства в місті районі а саме: перелік підприємств установ організацій усіх форм власності повна назва юридична адреса форма власності прізвище ім'я та по батькові керівника чисельність працюючих ; перелік фізичних осіб які використовують найману працю; перелік робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Графіки перевірок підприємств затверджуються начальниками ТДІП - головними державними інспекторами праці Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. 2.3. Інспектор праці має право безперешкодно в будь-який час без попереднього повідомлення відвідувати для перевірки додержання законодавства про працю та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: підприємства робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування виробничих приміщень суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб які використовують найману працю. 2.4. інспектор праці має право на проведення перевірки за наявності в нього: службового посвідчення встановленого зразка; Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 50; Положення про територіальну державну інспекцію праці Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя; у разі перевірки за дорученням - доручення відповідного органу керівництва Держнаглядпраці та ТДІП правоохоронних органів ; персональної круглої номерної печатки. 3. Порядок проведення перевірки 3.1. Інспектор праці розпочинає здійснення перевірки з повідомлення керівництва об'єкта перевірки про проведення перевірки додержання законодавства про працю чи загальнообов'язкового державного соціального страхування. інспектор повинен відрекомендуватись показати посвідчення у разі потреби розповісти про свої обов'язки і повноваження ознайомити з питаннями які будуть розглядатися під час проведення перевірки; обумовити які документи необхідно надати для перевірки. 3.2. Інспектору праці для виконання його службових обов'язків за місцем проведення перевірки посадовою особою надається робоче місце з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками створюються умови для здійснення наданих повноважень. 3.3. Перевірка об'єкта складається з таких етапів: 3.3.1. Робота з документами наданими для перевірки: - ознайомлення із статутом підприємства для встановлення легітимності підприємства і повноважень його керівника. Для підтвердження повноважень керівника необхідно подивитись контракт наказ про його призначення; - вивчення документів ведення яких передбачено законодавством про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування колективний договір; правила внутрішнього трудового розпорядку; трудові книжки; накази по кадрах особові картки особові справи; штатний розпис; документи що засвідчують своєчасність виплати заробітної плати проведення індексації та компенсації; дотримання гарантій та пільг щодо окремих категорій працівників: жінок неповнолітніх працівників які поєднують роботу з навчанням тощо . 3.3.2. Оформлення акта в якому фіксуються виявлені порушення та отримання підтвердних документів і необхідних пояснень від роботодавця або працівника. 3.3.3. Проведення за наслідками перевірки роз'яснювальної роботи про необхідність додержання законодавства про працю чи загальнообов'язкове державне соціальне страхування з керівним складом об'єкта перевірки та представниками трудового колективу. При цьому слід наголосити на дисциплінарній матеріальній адміністративній та кримінальній відповідальності керівника за порушення законодавства про працю. 4. Порядок складання акта та припису за результатами перевірки додержання законодавства про працю чи про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 4.1. За результатами кожної перевірки обов'язково складається акт перевірки додаток 1 а в разі виявлення порушень законодавства про працю чи загальнообов'язкове державне соціальне страхування - припис додаток 2 щодо їх усунення. Акт - документ складений посадовою особою Держнаглядпраці чи ТДІП що підтверджує будь-які встановлені факти порушення законодавства про працю чи загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Припис - документ органів Держнаглядпраці про усунення виявлених порушень що можуть призвести до шкідливих наслідків. Один примірник акта та припису під розпис надається керівнику підприємства установи організації у т.ч. керівникам робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування чи фізичній особі яка використовує найману працю або особі що виконує його обов'язки в день їх винесення. У разі неможливості особистого вручення акта та припису керівнику про це робиться відмітка в акті та приписі із зазначенням причини вони надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Приписи підлягають обов'язковому виконанню з письмовим повідомленням особи що його видала про вжиті заходи в установлений нею термін. 4.2. В описовій частині акта та припису вказуються: номер відповідно до журнального обліку реєстрації актів та приписів; дата останній день проведення перевірки ; назва населеного пункту де розміщені підприємство установа організація чи виробничі приміщення суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб які використовують найману працю; прізвище ім'я та по батькові повністю державного інспектора праці; посада прізвище та ініціали представника іншого державного органу або профспілкової організації якщо такий бере участь у проведенні перевірки; посада прізвище ім'я та по батькові керівника або призначеної ним посадової особи якій доручено представляти інтереси підприємства під час проведення перевірки; вид перевірки відповідно до зазначених у типовій формі рекомендацій ; назва підприємства зазначається відповідно до його статуту . Крім цього в акті зазначаються: форма власності підприємства вид економічної діяльності вид підприємства підпорядкованість юридична адреса банківські реквізити юридична особа реквізити підприємства зазначаються на підставі довідки про включення до державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності виданої органом статистики . В акті почергово описується кожне виявлене порушення законодавства про працю чи загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У розділі акта "за результатами перевірки запропоновано" подаються пропозиції посадовій особі щодо організаційних заходів здійснення яких сприятиме додержанню законності у зазначеному розділі не наводяться вимоги припису . Акт оформляється останнім днем проведення перевірки. У разі незгоди з фактами викладеними в акті перевірки до них додаються заперечення які повинні бути підтверджені документально. 4.3. У приписі вказуються порушення відповідно до висновків акта і в резолютивній частині окремо встановлюється термін усунення кожного із порушень із зазначенням строку письмового повідомлення щодо їх усунення. У разі якщо термін усунення порушень перевищує календарний місяць установлюються вимоги подання щомісячного письмового повідомлення на визначену дату до повного усунення зазначеного порушення. Припис оформляється днем підписання акта. 4.4. Контроль за виконанням припису є обов'язковим у діяльності інспектора праці. По закінченні терміну визначеного приписом для усунення виявлених порушень виникає право на проведення інспектором праці повторної контрольної перевірки виконання припису. В акті за наслідками контролю виконання припису фіксуються результати виконання кожної вимоги припису. При встановленні неусунутих порушень обов'язково вноситься повторний припис. 4.5. За результатами перевірки виконання припису інспектор праці аналізує виявлені правопорушення з наступним обов'язковим реагуванням - направленням матеріалів до правоохоронних органів складанням протоколів про адміністративні правопорушення винесенням постанови про накладення штрафу унесенням власнику подання про притягнення роботодавця до дисциплінарної відповідальності. 5. Порядок застосування заходів впливу до порушників законодавства про працю 5.1. Після оформлення акта і внесення припису проводиться юридичний аналіз за наслідками проведеної перевірки з метою визначення подальшого реагування згідно з нормами чинного законодавства про працю та повноважень Держнаглядпраці. 5.2. Якщо за матеріалами перевірки в діях посадових осіб вбачаються ознаки злочинів передбачених статтями КК: 172 грубе порушення законодавства про працю 173 грубе порушення угоди про працю або 175 невиплата заробітної плати стипендії пенсії чи інших установлених законом виплат матеріали перевірки негайно направляються до правоохоронних органів із супровідним листом який підписує начальник ТДІП. 5.3. У разі відсутності передбачених КК ознак злочинів досліджується достатність підстав для притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності. Рішення посадових осіб Держнаглядпраці та ТДІП можуть бути оскаржені в десятиденний термін у вищої посадової особи територіальної державної інспекції праці а в разі невирішення питання - в керівництві Держнаглядпраці та в суді в порядку установленому законодавством. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання припису державного інспектора праці до дати її розгляду. Скарга розглядається у п'ятнадцятиденний термін з дня її надходження якщо інше не встановлено законами України. Директор Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - Головний державний інспектор праці України В.Тьоткін Додаток 1 до п. 4.1 Порядку проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування Міністерство праці та соціальної політики України ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ДЕРЖНАГЛЯДПРАЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ У адреса АКТ ПЕРЕВІРКИ N місце складання акта дата складання акта Мною інспектором праці державним громадським прізвище ім'я по батькові за участю посади прізвища та ініціали осіб що брали участь у перевірці з інших установ у присутності посада прізвище ім'я по батькові посадової особи об'єкта перевірки ------------------------------------------------------------------ на підставі виконання службових обов'язків згідно з Положенням про Держнаглядпраці затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року 50 проведена планова за дорученням - зазначити орган за пропозицією - зазначити орган за заявою первинна повторна інше перевірка додержання законодавства про працю загальнообов'язкове державне соціальне страхування на: НАЗВА ОБ'ЄКТА ПЕРЕВІРКИ підприємства установи організації; ПІБ фізичної особи ФОРМА ВЛАСНОСТІ ЇЇ КОД ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОД ВИД ПІДПРИЄМСТВА акціонерне товариство товариство з обмеженою відповідальністю інше ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ назва міністерства власника самостійне ЮРИДИЧНА АДРЕСА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ------------------------------------------------------------------ ПОСАДОВА ОСОБА ОБ'ЄКТА ПЕРЕВІРКИ посада прізвище ім'я та по батькові; дата і місце народження; адреса проживання ------------------------------------------------------------------ СПИСКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА чол. форма N 1-ПВ ТЕМАТИКА ПЕРЕВІРКИ: ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ЗАПРОПОНОВАНО: інспектор праці ДЕРЖАВНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ПІДПИС ПРІЗВИЩЕ ІНІЦІАЛИ ТЕЛЕФОН М.П. З АКТОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ: підпис прізвище ім'я та по батькові посадової особи об'єкта перевірки М.П. Акт направлено рекомендованим листом квитанція ВЗ N від 200 р. ------------------------------------------------------------------ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗА АКТОМ ПЕРЕВІРКИ ЗАХОДІВ: ПРИЙНЯТЕ ВІДПОВІДНЕ РЕАГУВАННЯ: УНЕСЕНО ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ------- СКЛАДЕНО ПРИПИС N від 200 р. ------- СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ за ч. ст. КУпАП N від 200 р. ------- АКТ СКЛАДЕНИЙ У ПРИМІРНИКАХ: 1 - АДРЕСАТУ; 1 - ІНСПЕКТОРУ; 1 - ІНСПЕКЦІЇ Директор Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - Головний державний інспектор праці України В.Тьоткін Додаток 2 до п. 4.1 Порядку проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування Міністерство праці та соціальної політики України ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ДЕРЖНАГЛЯДПРАЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ У адреса ПРИПИС N місце складання припису дата складання припису посадовій особі об'єкта перевірки прізвище ім'я та по батькові ІНСПЕКТОР ПРАЦІ державний громадський прізвище ім'я та по батькові ЗА УЧАСТЮ посада прізвища та ініціали осіб які брали участь у перевірці з інших установ У ПРИСУТНОСТІ посада прізвище ім'я та по батькові посадової особи об'єкта перевірки на підставі виконання службових обов'язків згідно з Положенням про Держнаглядпраці затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 50 провів планова за дорученням - зазначити орган за пропозицією - зазначити орган за заявою первинна повторна інше перевірку додержання законодавства про працю загальнообов'язкове державне соціальне страхування на: назва підприємства установи об'єкта ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО: КЕРУЮЧИСЬ ПІДПУНКТОМ 3 ПУНКТУ 6 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ УКАЗУЮ ВАМ НА ДОПУЩЕНІ ПОРУШЕННЯ ТА ПРИПИСУЮ: У строк до " " 200 р. з дня одержання припису Вам необхідно письмово інформувати інспектора праці про вжиті заходи щодо його виконання за адресою: адреса телефон факс ПРИМІТКА. ПРИ НЕВИКОНАННІ ЗАКОННИХ ВИМОГ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ ЩОДО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ СЛУЖБОВА ОСОБА ВИННА В ЦЬОМУ МОЖЕ БУТИ ПРИТЯГНЕНА ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТ. 188-6 КУпАП. ІНСПЕКТОР ПРАЦІ державний громадський підпис прізвище ініціали М. П. З ПРИПИСОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ ОДИН ПРИМІРНИК ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОТРИМАВ: власник керівник підприємства установи чи фізична особа посада підпис прізвище ініціали М. П. Припис направлено рекомендованим листом квитанція ВЗ N від 200 р. ПРИПИС СКЛАДЕНИЙ У ПРИМІРНИКАХ: 1 - АДРЕСАТУ; 1 - ІНСПЕКТОРУ ; 1 - ІНСПЕКЦІЇ Директор Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - Головний державний інспектор праці України В.Тьоткін МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 21.03.2003 N 72 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2003 р. за N 432/7753 Про затвердження нормативно-правових актів щодо виконання функцій посадовими особами Держнаглядпраці та його територіальних органів У зв'язку із здійсненням державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на підприємствах в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб які використовують найману працю відповідно до Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 50 та на виконання пункту 3 цієї постанови НАКАЗУЮ: Затвердити: 1 Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів додається ; 2 Інструкцію з оформлення органами Держнаглядпраці матеріалів про адміністративні правопорушення додається . Міністр М.Папієв