ДСТУ Б В.2.5-19-2001

ДСТУ Б В.2.5-19-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізо­бетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови

ДСТУ Б.В.2.5-19-2001 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ТРУБИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ БЕЗНАПІРНІ ФУТЕРОВАНІ КАМЕНЕЛИТИМ ВКЛАДИШЕМ Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-19-2001 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Технічним комітетом із стандартизації "Будівельні матеріали" 2 ВНЕСЕНО Управлінням промзабудови інженерної інфраструктури та захисту територій Держбуду України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Держбуду України від 26.03.2001 № 72 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.2.5-19-2001 Зміст 1 Галузь використання .......................................................................... 1 2 Нормативні посилання .................... .................................................. 2 3 Технічні вимоги ....................... .......................................................... 5 4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища ................ 7 5 Правила приймання. .......................................................................... 9 6 Методи контролю ............................ ................................................ 10 7 Транспортування і зберігання ..................... .................................... 11 8 Вказівки щодо застосування ...................... ..................................... 11 9 Гарантії виготовлювача . ........................ ..........................................12 Додаток А Геометричні розміри труб ............................................................ 13 ДСТУ Б В.2.5-19-2001 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Труби залізобетонні безнапірні футеровані каменелитим вкладишем Технічні умови Конструкции зданий и сооружений Трубы железобетонные безнапорные футерованные камнелитым вкладышем Технические условия Structures of buildings and constructions Tubes reinforced concrete free fettled of stone castings insert Specifications Чинний від 2001-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт поширюється на залізобетонні безнапірні труби футеровані каменелитим вкладишем далі - труби що використовуються для прокладання підземних самотічних трубопроводів побутових рідин атмосферних і підземних вод а також промислових стоків з температурою до 200°С які містять абразивні матеріали крупністю до 8 мм при швидкості руху до 6 м/сек. Стандарт не поширюється на залізобетонні водопропускні труби що прокладаються під насипами залізниць та автомобільних доріг. Усі вимоги викладені у даному стандарті є обов'язковими. Стандарт придатний для цілей сертифікації. ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.2 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво ДСТУ Б В.2.6-2-95 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-4-95 Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури ДСТУ Б В.2.6-7-95 Вироби бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності жорсткості та тріщиностійкості ДСТУ Б В.2.7-24-95 В'яжуче шлаколужне. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів виробів конструкцій і робіт. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-33-95 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-34-95 Щебінь з уміщуючих гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і рудників України. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-47-96 Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги ДСТУ Б В.2.7-48-96 Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів виробів конструкцій і робіт. Технічні умови ДСТУ 3760-98 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Технічні умови ДБН В.1.4 -1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДБН В.1.4 -2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 1.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.3 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Электробезопасность. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-І "Лепесток". Технические условия ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия ГОСТ 12.4.099-80 ССБТ. Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия ГОСТ 473.1-81 Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Методы определения кислотостойкости ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия ГОСТ 6787-90 Плитки керамические для полов. Технические условия ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.4 ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требовании к методам определения плотности влажности водопоглощения пористости и водонепроницаемости ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Методы определения водопоглощения ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости ГОСТ 15150-69 Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона размеров и расположения арматуры ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия ГОСТ 28507-99 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия ТУ У 14-96-001-97 Трубы камнелитые. Технические условия ДНАОП 0.00.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.5 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСП 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию СанПиН 4630-88 Охрана поверхностных вод от загрязнения СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест 3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 3.1 Труби повинні відповідати вимогам цього стандарту робочих креслень розроблених і затверджених у встановленому порядку замовлення на поставку та виготовлятися за технологічною документацією підприємства-виготовлювача. 3.2 Постановку труб на виробництво слід здійснювати за ДСТУ Б.А.3.1-6. 3.3 Основні параметри і розміри 3.3.1 За конструкцією з'єднань труби поділяються на типи: - ТФ - труби Т футеровані Ф циліндричні розтрубні зі стиковими з'єднаннями що ущільнюються герметиками або іншими матеріалами; - ТФПФ труби Т циліндричні фальцеві Ф з підошвою П футеровані Ф зі стиковими з'єднаннями що ущільнюються герметиками або іншими матеріалами. 3.3.2 Форма і розміри труб наведені у додатку А. 3.3.3 За несучою спроможністю труби поділяють на такі групи: - перша 1 - при розрахунковій висоті засипання ґрунтом 2 м; - друга 2 - при розрахунковій висоті засипання ґрунтом 4 м; - третя 3 - при розрахунковій висоті засипання ґрунтом 6 м. Допускається для конкретних умов будівництва трубопроводу застосовувати труби при іншій розрахунковій висоті засипання ґрунтом. 3.3.4 Характеристики міцності труб повинні забезпечувати експлуатацію їх при розрахунковій висоті засипання ґрунтом визначеній за таких опосередкованих умов: - основа під трубою - плоска ґрунтова для труб без підошви з діаметром умовного проходу Ду до 500 мм включно і труб з підошвою усіх діаметрів ґрунтова профільована з кутом обхвату 90° - для труб без підошви з Ду понад 500 мм; - засипання - грунтом густиною 1 8 т/м3 з нормальним ущільненням для труб без підошви з Ду до 800 мм включно і труб з підошвою усіх діаметрів з посиленим ущільненням для труб без підошви з Ду понад 800 мм; - тимчасове навантаження на поверхню землі - НГ-60 за СНіП 2.05.03. ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.6 3.3.5 Умовне позначення труб складається з літерного позначення типу труби цифрового позначення арабськими цифрами діаметра умовного проходу в сантиметрах корисної довжини в дециметрах та групи за несучою спроможністю позначення даного стандарту. Приклади умовного позначення: Труба типу ТФ з діаметром умовного проходу 400 мм корисною довжиною L=5000 мм другої групи за несучою спроможністю: Труба ТФ 40.50-2 ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Труба типу ТФПФ з діаметром умовного проходу 600 мм корисною довжиною L=5000 мм третьої групи за несучою спроможністю: Труба ТФПФ 60.50-3 ДСТУ Б В.2.5-19-2001. 3.4 Характеристики 3.4.1 Труби повинні бути міцними і при випробуванні витримувати контрольні навантаження наведені в таблиці 1. Таблиця 1 Ду Контрольні рівномірно розподілені навантаження на метр корисної довжини труб кН/м При визначенні міцності При визначенні тріщиностійкості Група за несучою спроможністю перша друга перша друга перша друга 400 - 32 4 47 1 - 17 8 25 9 500 - 41 2 53 0 - 22 7 29 2 600 - 42 2 53 9 - 23 2 29 6 800 - 62 8 78 5 - 34 5 43 2 1000 - 66 7 92 2 - 36 7 50 7 1200 51 0 80 4 127 1 28 0 44 2 70 1 1400 61 8 93 2 133 4 34 4 51 3 73 4 1600 74 5 104 0 156 9 41 0 57 2 86 3 2000 99 0 132 4 - 54 5 72 8 - 2400 127 5 156 9 - 70 1 86 3 - 3.4.2 Труби слід виготовляти з важкого бетону за ДСТУ Б В.2.7-43 та робочими кресленнями. Клас бетону за міцністю на стиск - не менше В25. Матеріали для бетону повинні відповідати вимогам: - в'яжучі - ДСТУ Б.В.2.7-24; ДСТУ Б В.2.7-46; - заповнювачі - ДСТУ Б В.2.7-32; ДСТУ Б В.2.7-33; ДСТУ Б В.2.7-34; ДСТУ Б В.2.7-75; - добавки - ДСТУ Б В.2.7-65; - вода - ГОСТ 23732. ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.7 Допускається застосування матеріалів за іншими нормативними документами за умови проведення відповідних випробувань бетонної суміші та бетону. При виготовленні труб що використовуються в умовах агресивних ґрунтових вод матеріали для них слід призначати відповідно до вимог СНіП 2.03.11. 3.4.3 Нормована відпускна міцність бетону труб повинна бути не менше 70 % від марки бетону за міцністю на стиск що наведена в робочих кресленнях. 3.4.4 Марка бетону труб за морозостійкістю повинна відповідати вимогам що встановлені робочими кресленнями або замовленню. 3.4.5 Труби повинні бути водонепроникними і витримувати при випробуваннях внутрішній гідростатичний тиск 0 05 МПа 0 5 кг/см2 . Марка бетону труб за водонепроникністю повинна бути не нижче W4. 3.4.6 Водопоглинання бетону труб не повинне перевищувати 6 % за масою. 3.4.7 Стирання внутрішньої поверхні труб повинне відповідати вимогам робочих креслень і не перевищувати 1 2 кг/м2. 3.4.8 Арматурна сталь що використовується для армування труб повинна відповідати вимогам ГОСТ 5781 ГОСТ 6727 та ДСТУ 3760. 3.4.9 Зварювані арматурні вироби повинні відповідати вимогам робочих креслень та ГОСТ 10922. 3.4.10 Каменелиті вкладиші що призначені для виготовлення труб повинні відповідати вимогам ТУ У 1.4 -96-001. Кислотостійкість внутрішньої поверхні труб у H2S04 повинна бути не менше 95 %. 3.4.11 За показниками зовнішнього вигляду відхиленням від форми і номінальних розмірів товщини захисного шару бетону наявності оголення арматури і тріщин у бетоні труби повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-2. 3.4.12 Комплектність 3.4.12.1 До комплекту поставки труб споживачу входять: - партія труб; - супроводжувальний документ про якість труб. 3.4.13 Маркувальні написи та знаки слід наносити на зовнішню поверхню розтруба або на один із кінців фальцевої труби. 4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 4.1 Роботи з виготовлення труб слід виконувати у відповідності з вимогами "Правил техніки безпеки та виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів" та "Загальних правил техніки безпеки та виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних і бетонних конструкцій і виробів". ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.8 4.2 Матеріали які використовуються для виготовлення труб повинні відповідати вимогам ДБН В.1.4 -1.01. Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 740 Бк/кг. 4.3 До роботи на устаткуванні та до виконання вантажно-розвантажувальних робіт допускаються особи не молодше 13 років які пройшли навчання з правил експлуатації устаткування мають посвідчення про складання іспитів з безпеки праці та пройшли медогляд. 4.4 Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції аспірації та опалення за ГОСТ 12.4.021 та СНіП 2.04.05; освітлення - за СНіП II-4 водопровідною системою та каналізацією - за СНіП 2.04.01; питною водою - за ГОСТ 2874; побутовими приміщеннями - за СНіП 2.09.04. 4.5 Мікроклімат у виробничих приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 і ДСН 3.3.6.042. 4.6 Технологічне устаткування та виробничі процеси повинні відповідати вимогам безпеки за ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.3.002 і СП -1042. 4.7 Вібрація на робочих місцях не повинна перевищувати вимог встановлених ГОСТ 12.1.012. 4.8 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати вимог встановлених ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037. 4.9 Рухомі елементи передачі та частини технологічного устаткування що нагріваються повинні бути закриті металевими кожухами або іншими захисними пристроями. 4.10 Технологічне устаткування повинне бути заземлене відповідно до вимог ДНАОП 1.1.10-1.01 ДНАОП 0.00-1.21 та ГОСТ 12.1.030. 4.11 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009 та СНІП ІІІ-4 а переміщення вантажів-за ГОСТ 12.3.020. 4.12 При виконанні робіт працюючі повинні бути забезпечені: спецодягом - за ГОСТ 12.4.099 ГОСТ 12.4.100 ГОСТ 27574 ГОСТ 27575; засобами індивідуального захисту очей - за ГОСТ 12.4.013 засобами індивідуального захисту органів дихання - за ГОСТ 12.4.034 та ГОСТ 12.4.028 засобами індивідуального захисту від шуму - за ГОСТ 12.4.051 засобами індивідуального захисту рук - за ГОСТ 12.4.002 та ГОСТ 12.4.010. 4.13 Гранично допустимі концентрації ГДК викидів у атмосферне повітря населених пунктів не повинні перевищувати значення величин наведених у СанПіН 4946. 4.14 ГДК викидів у повітря робочої зони не повинні перевищувати значення величин наведених у ГОСТ 12.1.005. 4.15 Технологічні стічні води повинні скидатися у відповідності з СанПіН 4630. ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.9 4.16 Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004. 5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 5.1 Приймання труб здійснюється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-2 і цього стандарту. 5.2 Труби приймаються партіями. До партії відносять труби одного типу і розміру виготовлені за одним технологічним регламентом протягом тижня але не більше 50 труб. 5.3 Кожна партія труб що поставляється споживачу повинна супроводжуватись документом про якість паспортом за ДСТУ Б В.2.6-2. 5.4 Для перевірки відповідності труб вимогам цього стандарту в процесі їх виготовлення проводять такі види контролю і випробування: - вхідний контроль сировини матеріалів та комплектуючих що надходять на підприємство-виготовлювач; - операційний контроль; - приймальний контроль; - періодичні випробування. 5.5 Вхідному контролю підлягає кожна партія матеріалів та комплектуючих що надходять на підприємство-виготовлювач. 5.6 Операційний контроль здійснюється при виготовленні кожної труби у відповідності з вимогами технологічного регламенту. 5.7 Приймальний контроль 5.7.1 Для здійснення приймального контролю проводять випробування за такими показниками: - форма розміри зовнішній вигляд маркування; - товщина захисного шару бетону наявність оголення арматури; - міцність бетону клас бетону за міцністю на стиск та нормована відпускна міцність . 5.7.2 Випробуванням за 3.4.11 окрім захисного шару бетону та 3.4.13 підлягає кожна труба а за показниками міцності бетону та захисного шару - три труби від кожної партії. 5.8 Періодичні випробування 5.8.1 Періодичні випробування проводять за такими показниками: - міцність тріщиностійкість водонепроникність труб; - морозостійкість і водопоглинання бетону. 5.8.2 Для перевірки міцності тріщиностійкості водонепроникності труб і водопоглинання бетону випробуванню піддаються три труби що пройшли приймальний контроль. 5.8.3 Періодичні випробування за 4.2 проводять один раз на рік. ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.10 5.8.4 Періодичні випробування за 3.4.1 3.4.4 3.4.5 3.4.6 та 3.4.7 проводять один раз на три місяці. 5.8.5 Періодичні випробування проводять також при зміні конструкції труб технології або вихідних матеріалів і комплектуючих та у випадках передбачених робочими кресленнями. 5.8.6 При отриманні незадовільних результатів випробувань труб хоча б по одному з показників за цим показником проводять повторні випробування на подвійній кількості зразків взятих з тієї ж партії. 5.3.7 При незадовільних результатах повторних випробувань приймання усіх труб за цим показником має здійснюватись поштучно. 5.8.8 Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності труб вимогам цього стандарту застосовуючи правила приймання і методи контролю передбачені цим стандартом. 6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 6.1 Вхідний контроль сировини матеріалів та комплектуючих що надходять до підприємства-виготовлювача проводять у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-2 та ГОСТ 24297. 6.2 Геометричні розміри відхилення від перпендикулярності торцевих площин і якість поверхонь труб перевіряють методами і засобами вимірювань наведеними в ГОСТ 26433.1 та ГОСТ 6482. 6.3 Випробування труб на міцність і тріщиностійкість проводять у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-7 та за ГОСТ 6482. 6.4 Водонепроникність труб перевіряють за ГОСТ 6482. 6.5 Міцність бетону на стиск визначають за ГОСТ 10180. 6.6 Водонепроникність бетону визначають за ГОСТ 12730.0 і ГОСТ 12730.5 на зразках виготовлених з бетонної суміші робочого складу. 6.7 Водопоглинання бетону визначають за ГОСТ 12730.0 і ГОСТ 12730.3 на зразках відібраних із різних місць труби. Допускається використовувати зразки з труби випробуваної на міцність. Зразки мають бути без тріщин. 6.8 Морозостійкість бетону визначають за ДСТУ Б.В.2.7-47та ДСТУ Б В.2.7-48. 6.9 Товщину захисного шару бетону до арматури визначають за ГОСТ 17625 та ДСТУ Б В.2.6-4. 6.10 Зварені арматурні вироби контролюють за ГОСТ 10922. 6.11 Стираність і кислотостійкість труб визначають відповідно за ГОСТ 6787 та ГОСТ 473.1. 6.12 Рівень ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів у сировині та матеріалах контролюють за ДБН В. 1.4-2.01. ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.11 6.13 Наявність оголеної арматури і маркування контролюють візуально. 7 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 7.1 Транспортування і зберігання труб повинно здійснюватися відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-2 ГОСТ 6482 та ГОСТ 15150. 7.2 Умови транспортування 7.2.1 Залежно від дії кліматичних чинників зовнішнього середовища умови транспортування повинні відповідати групі 9 ОЖІ за ГОСТ 15150. 7.2.2 Транспортування труб здійснюється автомобільним залізничним водним або іншим видом транспорту обладнаним у відповідності з "Правилами перевезення вантажів" які діють на даному виді транспорту. 7.2.3 Труби розміщують у транспортному засобі в горизонтальному положенні. Допускається труби діаметром понад 600 мм розміщувати в транспортному засобі вертикально. 7.2.4 Завантаження труб у транспортні засоби і їх розвантаження повинні здійснюватися тільки вантажопідіймальними засобами з використанням вантажозахватних пристроїв. 7.3 Умови зберігання 7.3.1 Залежно від дії кліматичних чинників зовнішнього середовища умови зберігання труб повинні відповідати групі З ЖЗ за ГОСТ 15150. 7.3.2 Труби необхідно зберігати на складі готової продукції в штабелях розсортованими за марками і діаметрами. 7.3.3 Труби зберігаються в горизонтальному положенні на рівному майданчику. Майданчики для складування труб мають бути обладнаними залізобетонними або дерев'яними підкладками з упорами і вертикальними металевими стояками які виключають можливість розкочування труб. Висота штабеля труб діаметром до 1000 мм не повинна перевищувати 2 2 м. 7.3.4 Труби діаметром понад 600 мм допускається зберігати у вертикальному положенні. 8 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 8.1 Експлуатація труб може здійснюватися в кліматичних районах з температурою від мінус 50?С до плюс 50?С. 8.2 У процесі монтажу та експлуатації труби не повинні піддаватися різким ударам. 8.3 Глибина закладання труб у ґрунті і повинна відповідати передбачуваній проектом будівництва трубопроводу. ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.12 9 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА 9.1 Підприємство-виготовлювач гарантує відповідність труб вимогам цього стандарту за умови дотримання правил транспортування зберігання монтажу та експлуатації. 9.2 Гарантійний термін експлуатації труб - не менше 18 місяців з моменту введення в експлуатацію. ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.13 ДОДАТОК А довідковий Геометричні розміри труб A.1 Геометричні розміри труб типу ТФ Ду Типо- розмір труб Розміри труб мм Розміри труб мм dl de d1 d2 DS S SK L L1 L2 L3 L4 400 ТФ40 400 572 602 722 472 50 36 5000 5100 100 150 75 500 ТФ50 500 700 730 870 580 60 40 85 600 ТФ60 600 800 830 970 680 60 800 ТФ80 800 1050 1070 1250 880 80 45 5110 110 200 105 1000 ТФ100 1000 1290 1320 1540 1090 100 125 1200 ТФ120 1200 1520 1550 1790 1300 110 50 135 1400 ТФ140 1400 1720 1750 1990 1500 110 1600 ТФ160 1600 1950 1980 2240 1710 120 55 145 ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.14 Рисунок А. 1 Труби типу ТФ ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.15 A.2 Геометричні розміри труб типу ТФПФ Ду Типо-роз- мір труб Розміри труб мм Р 'озмір іитру б м М dl ds de d1 d2 dз d4 S SK L L1 L2 L3 h h1 h2 h3 h4 h5 h6 b b1 b2 1000 ТФП Ф100 1000 1090 1290 1168 1208 1164 1216 100 45 5000 5070 55 80 1230 440 30 41 39 37 37 860 160 30 1200 ТФП Ф120 1200 1300 1520 1380 1424 1380 1334 110 50 1450 520 48 40 43 40 1020 190 1400 ТФП Ф140 1400 1560 1720 1580 1624 1580 1634 5090 75 100 1660 650 40 1200 240 40 1600 ТФП Ф160 1600 1710 1950 1810 1850 1800 1860 120 55 1880 660 50 50 45 45 2000 ТФП Ф200 2000 2120 2380 2228 2280 2220 2290 130 60 4500 4590 95 120 2310 730 50 54 50 1600 260 50 2400 ТФП Ф240 2400 2520 2820 2630 2690 2634 2710 150 3000 3111 2750 880 65 55 55 57 1900 320 ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.16 ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.17 УКНД 91.100.30 Ключові слова: труби залізобетонні безнапірні футеровані каменелитим вкладишем технічні вимоги міцність тріщиностійкість водонепроникність стирання внутрішньої поверхні кислотостійкість правила приймання методи контролю.