ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007

ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 Київ Мінрегіонбуд України 2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва НДІБВ Мінрегіонбуду України РОЗРОБНИКИ: Завойський А.К. канд. техн. наук; Захарчук М.І. інж.; Клименко В.Г.; Кокшарьов В.М. канд. техн. наук; Полонська С.О. канд. техн. наук; Цесіс Р.А. 2 ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України 3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінрегіонбуду України від 17.12 2007 р. № 373 4 НА ЗАМІНУ ДБН Г.1-1-93 ЗМІСТ 1 Сфера застосування 1 2 Нормативні посилання 1 3 Познаки та скорочення 1 4 Загальні положення 2 5 Визначення трудомісткості робіт зі створення БН 2 6 Визначення вартості робіт зі створення БН 3 Додаток А Усереднені базові показники трудомісткості розроблення БН 5 Додаток Б Усереднені базові показники трудомісткості робіт з перевіряння переглядання внесення зміни до чинних БН 6 Додаток В Усереднені базові показники трудомісткості проведення науково-технічної експертизи проекту БН 7 Додаток Г Коефіцієнти що дозволяють визначати загальну трудомісткість створення БН 8 Додаток Д Приклад розрахунку трудомісткості та вартості робіт зі створення БН 9 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм Организационно-методические экономические и технические нормативы Руководство по определению стоимости разработки и экспертизы проектов строительных норм Organization of works by the estimated rate setting Instruction concerning value determination of development and examination of building codes projects Чинний від 2008-07-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт містить усереднені базові показники трудомісткості робіт із розроблення нових перевіряння переглядання внесення змін зміни до чинних будівельних норм далі - створення БН та коефіцієнти що дозволяють визначити на основі базової трудомісткості загальну трудомісткість створення БН і встановлює правила визначення вартості робіт зі створення БН у галузі будівництва. 1.2 Цей стандарт призначений для визначення трудомісткості та вартості робіт зі створення БН певного виду на всіх стадіях етапах відповідно до ДБН А.1.1-2 та ДСТУ 1.2 та проведення науково-технічної експертизи далі - експертизи проекту БН. Стандарт призначений для використання всіма учасниками створення БН. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДБН А.1.1-2-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Порядок розроблення вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять ДСТУ 4054:2001 Нормативи трудомісткості та вартості робіт із стандартизації. Настанова Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 Типове положення з планування обліку і калькуляції собівартості науково-дослідних та дослідно конструкторських робіт 3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення: ДБН - державні будівельні норми; БН - будівельні норми; РБН - регіональні будівельні норми; ГБН - галузеві будівельні норми; ТЗ - технічне завдання. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Визначення трудомісткості та вартості робіт зі створення БН проводиться для: - прогнозування встановлення та контролювання витрат коштів і строків створення БН; - укладання договору на створення БН між замовником та розробником. 4.2 Належність БН різних класів і підкласів до певної групи складності наведено у таблиці 1. Класифікація БН - згідно з ДБН А.1.1-1. 4.3 Загальна трудомісткість створення БН визначається на підставі усереднених базових показників трудомісткості робіт зі створення БН організацією-розробником додатки А і Б та проведення експертизи а також коефіцієнтів що дозволяють визначити на основі базової трудомісткості загальну трудомісткість створення БН з урахуванням: виду документа міри його новизни обсягу БН зміни що вноситься до чинних БН наявності або відсутності її впливу на нормативні показники документа додаток Г . Таблиця 1 - Групи складності БН Клас БН Підклас БН Найменування Група складності І II III РБН ГБН ДБН А Організаційно-методичні А.1 Стандартизація нормування ліцензування сертифікація і метрологія - + + А.2 Вишукування проектування і територіальна діяльність - + + Б Містобудівні Б.1 Система містобудівної документації - + + Б.2 Планування та забудова населених пунктів і територій + + + В Технічні В.1 Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища + + + В.2 Об'єкти будівництва + + + В.3 Експлуатація ремонт реставрація та реконструкція + + + Примітка. Знак "+" означає віднесення знак "-" не віднесення підкласу БН до певної групи складності. 4.4 За визначеною згідно з розділом 5 загальною трудомісткістю робіт зі створення БН розраховують підсумкову вартість цих робіт згідно з розділом 6. Приклад розрахунку трудомісткості та вартості робіт зі створення БН наведено у додатку Д. 4.5 У розрахунок вартості робіт зі створення БН на терміни та визначення понять до складу витрат включають витрати на добирання згідно з вимогами ДСТУ 3966 іншомовних термінів-відповідників англійською німецькою французькою мовами. 5 ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ БН 5.1 Усереднені базові показники трудомісткості робіт зі створення БН визначаються кількістю робочого часу який витрачається розробником на виконання робіт зі створення БН необхідного для підготування його до затвердження. Усередненні базові показники трудомісткості створення БН додатки А-В визначені для обсягу що відповідає одному обліково-видавничому аркушу яким передбачається 24 сторінки друкованого тексту при друкуванні через один проміжок шрифтом Times New Roman № 12-14. 5.2 Розрахунок загальної трудомісткості робіт зі створення БН виконують на основі усереднених базових показників трудомісткості виконання цих робіт додатки А-В та коефіцієнтів що дозволяють визначити загальну трудомісткість створення БН додаток Г . 5.3 Загальну трудомісткість робіт зі створення БН визначають за формулою 1 : 1 де - значення загальної трудомісткості створення БН люд.-дн.; - коефіцієнт що враховує вид БН; Кн - коефіцієнт що враховує міру новизни БН. Вводиться у разі якщо у БН запроваджуються нові науково-технічні рішення для переглядання та змін Кн = 1 ; Кп - коефіцієнт що враховує складність погодження проекту БН. Вводиться у разі якщо кількість погоджень більше двох та або погодження проводять органи державного нагляду МОЗ України МНС України та ін. для переглядання та змін Кп = 1; - усереднений базовий показник трудомісткості створення БН певної групи складності люд.-дн. Значення приймають за додатком А для перевіряння переглядання та змін - за додатком Б; Ко - коефіцієнт що враховує обсяг БН в аркушах формату А4 додаток Г ; Км - коефіцієнт що враховує витрати на добирання іншомовних термінів англійською німецькою та французькою мовами приймається 1 3; Значення коефіцієнтів Кв Кн Кп Ко Км які враховують складність розроблення БН на основі усереднених базових показників трудомісткості що дає можливість визначити загальну трудомісткість створення БН визначають за додатком Г. 5.4. Трудомісткість проведення експертизи проекту БН визначають за формулою 2 : 2 де - значення трудомісткості проведення експертизи проекту БН люд.-дн.; - усереднений базовий показник трудомісткості проведення експертизи проекту БН люд.-дн. додаток В ; - кількість зведених до формату А4 сторінок проекту БН. 6 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ БН 6.1 Загальна вартість робіт зі створення БН визначається за формулою 3 : 3 де - загальна вартість створення БН певної групи складності грн.; Зсер. - середньомісячна заробітна плата у розробника грн./люд.; - загальна трудомісткість створення БН певної групи складності люд.-дн.; N - середня кількість робочих днів у місяці поточного року. Визначають щорічно залежно від кількості робочих днів на рік; - коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати встановлений чинним законодавством; - коефіцієнт накладних витрат у розробника; - витрати на службові відрядження грн.; М - витрати на матеріали папір канцприладдя тощо грн. Приймають за даними організації-розробника БН; - інші прямі витрати оплата оргтехніки телефонного зв'язку пошти тощо грн. Примітка. Числові значення усереднених базових річних витрат М розроблення нового БН II групи складності приймається за 100%. Значення цих витрату розрахунку вартості розроблення БН І групи складності зменшується у 2 рази a III групи - збільшується в 1 5 раза. У розрахунках вартості переглядання БН та внесення зміни до БН значення даних відповідних витрат для БН кожної групи складності приймаються з коефіцієнтом 0 8; П - прибуток організації-розробника БН у відсотках від собівартості роботи. Приймають за погодженням із замовником; ПДВ - нараховується відповідно до чинного законодавства. 6.2 Вартість експертизи проекту БН визначають за формулою 4 : 4 де - загальна вартість проведення експертизи проекту БН грн.; - трудомісткість проведення експертизи проекту БН люд.-дн. ДОДАТОК А рекомендований УСЕРЕДНЕНІ БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ БН А.1 Значення усереднених базових показників трудомісткості етапів роботи з розроблення БН певної групи складності наведено у таблиці А.1. Таблиця А.1 Перелік етапів роботи з розроблення нових БН Значення усередненого базового показника трудомісткості етапу роботи з розроблення нових БН залежно від групи складності БН таблиця 1 люд.-дн. в дужках - у відсотках І II III 1 2 3 4 1. Організація розроблення розроблення погодження та затвердження ТЗ на розроблення БН 51 5 28 113 75 27 168 27 2. Розроблення першої редакції проекту БН розсилання на відгук 52 29 125 5 30 183 75 29 3. Організація отримання відгуків на першу редакцію проекту БН отримання відгуків 19 10 3 44 10 4 66 5 10 4 4. Підготування остаточної редакції проекту БН 32 17 7 71 5 17 111 75 18 5. Погодження проекту БН згідно з ТЗ 7 3 9 19 25 4 3 29 4 4 6. Розгляд проекту БН на вченій раді або технічній раді 2 5 1 4 5 5 1 3 8 1 2 7. Надання проекту БН на науково-технічну експертизу опрацювання проекту БН за зауваженнями експертизи і замовника 7 3 9 16 5 4 25 4 8. Складання "Справи БН" підготування і подання проекту БН на паперовому та магнітному носіях для затвердження 3 5 1 9 8 25 2 12 5 2 9. Участь у редагуванні та підготуванні до видання затверджених БН 7 3 9 16 5 4 25 4 Разом усереднений базовий показник трудомісткості і розроблення БН люд.-дн. 181 5 100 % 420 75 100 % 629 5 100 % Примітка 1. У стовпцях 2-4 таблиці у дужках наведені значення усереднених базових показників трудомісткості етапу роботи у відсотках від відповідного показника загальної трудомісткості розроблення БН кожної групи складності. Примітка 2. У таблиці наведено базові показники трудомісткості розроблення БН з усередненим обсягом - один обліково-видавничий аркуш. ДОДАТОК Б рекомендований УСЕРЕДНЕНІ БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ З ПЕРЕВІРЯННЯ ПЕРЕГЛЯДАННЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ЧИННИХ БН Б.1 Значення усереднених базових показників трудомісткості етапів робіт з перевіряння переглядання внесення зміни до чинних БН певної групи складності наведено у таблиці Б.1. Таблиця Б.1 Перелік етапів робіт з перевіряння переглядання внесення зміни до чинних БН Значення усередненого базового показника трудомісткості етапу роботи з перевіряння БН залежно від групи складності БН таблиця 1 люд.-дн. в дужках - у відсотках І II Ill 1 2 3 4 1. Організація та проведення перевіряння чинних БН 95 53 6 200 5 55 6 286 75 53 2. Розроблення погодження та затвердження ТЗ на переглядання або внесення зміни до чинних БН 8 4 5 16 4 4 24 5 4 5 3. Розроблення першої редакції проекту БН що переглядається або зміни до чинних БН розсилання її на відгук 39 22 67 18 8 110 25 20 6 4. Організація отримання відгуків на першу редакцію проекту переглянутих БН зміни опрацювання відгуків 7 5 4 3 17 4 6 26 5 4 8 5. Підготування остаточної редакції проекту переглянутих БН зміни 12 5 7 27 7 5 44 5 8 1 6. Погодження проекту переглянутих БН зміни згідно з ТЗ 3 5 2 6 5 1 8 10 1 8 7. Розгляд проекту переглянутих БН зміни на вченій раді або технічній раді 2 1 1 4 1 1 6 5 1 2 8. Надання проекту переглянутих БН зміни на науково-технічну експертизу опрацювання проекту БН зміни за зауваженнями експертизи і замовника 4 2 2 9 2 5 13 2 4 9. Складання "Справи БН" підготування і подання проекту БН зміни на паперовому та магнітному носіях для затвердження 2 1 1 4.5 1 2 6 5 1 2 10. Участь у редагуванні та підготуванні до видання переглянутих БН зміни 4 2 2 9 2 5 13 2 4 Разом усереднений базовий показник трудомісткості переглядання чинних БН люд.-дн. 177 5 100 % 360 5 100 % 541 5 100 % Примітка 1. У стовпцях 2-4 таблиці у дужках наведені значення усереднених базових показників трудомісткості етапу роботи у відсотках від відповідного показника загальної трудомісткості розроблення БН кожної групи складності. Примітка 2. У таблиці наведено базові показники трудомісткості перевіряння переглядання зміни БН з усередненим обсягом - один обліково-видавничий аркуш. ДОДАТОК В рекомендований УСЕРЕДНЕНІ БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ БН В.1. Значення усереднених базових показників трудомісткості проведення науково-технічної експертизи проекту БН наведено у таблиці В.1. Таблиця В.1 Вид роботи Усереднений базовий показник трудомісткості умовне позначення числове значення для БН групи складності люд.-дн. І II III 1. Проведення науково-технічної експертизи: - проекту розроблених БН - проекту переглянутих БН - проекту зміни до чинних БН* 15 12 6/3 20 16 8/4 25 20 10/5 * Над рискою наведено числове значення усередненого базового показника трудомісткості якщо зміна що вноситься до БН впливає на нормативні показники ДОДАТОК Г рекомендований КОЕФІЦІЄНТИ ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИЗНАЧАТИ ЗАГАЛЬНУ ТРУДОМІСТКІСТЬ СТВОРЕННЯ БН Г.1 Коефіцієнти що дозволяють визначити на основі усереднених базових показників трудомісткості загальну трудомісткість створення БН наведено у таблиці Г.1. Таблиця Г.1 Назва та умовне позначення коефіцієнта Числове значення коефіцієнта для БН групи складності І II III 1* Коефіцієнт що враховує вид БН КВ: ДБН 1 2 ГБН 0 9 РБН 0 8 Посібник до БН 0 6 2 Коефіцієнт що враховує міру новизни БН Кн 1 1 1 13 1 15 3 Коефіцієнт що враховує складність погодження проекту БН Кп 1 03 1 04 1 06 4* Коефіцієнт що враховує особливості зміни яка вноситься до чинних БН Кзм: - зміна впливає на нормативні показники 0 4 - зміна не впливає на нормативні показники 0 2 5* Коефіцієнт що враховує обсяг одномовного БН зміни в аркушах no формату А4 Кo no / 24 * Наведені у пунктах 1 4 5 таблиці числові значення коефіцієнтів Кв Кзм Кo стосуються БН усіх груп складності ДОДАТОК Д рекомендований ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ВАРТОСТІ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ БН Розрахунок трудомісткості та вартості розроблення нових ДБН IIІ групи складності. Вихідні дані для розрахунку загальної трудомісткості та вартості розроблення організацією-розробником ДБН підкласу В2 "Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення" III групи складності обсягом 40 стор. наведено у таблиці Д.1. Таблиця Д.1 Назва та одиниця вимірювання показника Умовне познач. Числове значення Джерело інформації 1 Коефіцієнт що враховує вид ДБН Кв 1 2 Додаток Г 2 Коефіцієнт що враховує міру новизни ДБН Кн 1 15 Додаток Г 3 Коефіцієнт що враховує складність погодження проекту ДБН Кп 1 06 Додаток Г 4 Усереднений базовий показник трудомісткості розроблення ДБН люд.-дн.: 629 5 Додаток А 5 Обсяг ДБН в аркушах формату А4 стор. no 40 ТЗ на розроблення БН 6 Коефіцієнт що враховує обсяг ДБН Ко no/24=1 67 Розрахунок 7 Усереднений базовий показник трудомісткості експертизи проекту БН люд.-дн. 25 Додаток В 8 Середньомісячна заробітна плата у розробників БН грн. Зсер. 1500 Дані розробника 9 Середня кількість робочих днів у місяці поточного року N 21 0 Розрахунок 10 Коефіцієнт відрахувань від заробітної плати розробників БН на соціальні заходи Кв.з. 0 368 Чинне зако нодавство 11 Коефіцієнт накладних витрат у частках від витрат на оплату праці Кн.в. 0 5 Дивись таблицю Д.1 12* Усереднені базові інші витрати послуги допоміжних ; підрозділів тощо грн. Він. 1000 Постанова КМУ № 830 13* Усереднені базові витрати на службові відрядження грн. Вс.в. 900 Постанова КМУ № 830 14* Усереднені базові витрати на матеріали грн. М 700 Постанова КМУ № 830 * Наведені числові значення усереднених базових річних витрат Він. Вс.в. М стосуються розроблення ДБН II групи складності. Ці витрати у даному розрахунку вартості розроблення ДБН III групи складності збільшуються в 1 5 раза. Загальну трудомісткість розроблення ДБН ІІІ групи складності визначають за формулою 1 : люд.-дн. Трудомісткість експертизи визначають за формулою 2 : люд.-дн. Загальну вартість розроблення нових ДБН III групи складності обсягом 40 стор. визначають за формулою 3 : = 1500 х 1537 8 / 21 х 1 + 0 368 + 0 5 + 900 + 700+1000 х 1 5 = 207736 45 грн. Вартість експертизи проекту ДБН ІІІ групи складності обсягом 40 стор. визначають за формулою 4 : =1500х 57 5 / 21 1 + 0 368 + 0 5 + 1000 / 12 х 57 5 / 21=7900 грн. де 12 - кількість місяців у році; 21 - кількість днів у місяці. Код УКНД 03.100.40 Ключові слова: трудомісткість та вартість створення нормативних документів БН відгуки експертиза БН приклади розрахунків ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 II III ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 8 9