НПАОП 10.0-5.01-04

НПАОП 10.0-5.01-04 Інструкція зі складання планів ліквідації аварій

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р. № 236 ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ До п. 1.1.12 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Загальні положення 1.1. Для кожної шахти що діє реконструюється будується і закривається ліквідується повинний бути складений план ліквідації аварій далі – ПЛА . 1.2. ПЛА розробляється на кожні 6 місяців головним інженером шахти та командиром обслуговуючого шахту гірничорятувального взводу узгоджується з командиром державного аварійно-рятувального загону окремого взводу ДАРС /ДВГРС/ та затверджується технічним директором організації до складу якої входить підприємство самостійної шахти за 15 днів до запровадження в дію. Під час проходження вертикальних і похилих стволів не збитих із шахтою ПЛА складається на весь період проходки стволів двічі – на період проходження й на період армування а узгоджується щорічно. 1.3. ПЛА повинні передбачатися заходи які здійснюються негайно у разі виявлення аварії і забезпечують: порятунок людей захоплених аварією; ліквідацію аварії й попередження її розвитку. 1.4. З метою розроблення заходів щодо рятування людей ліквідації та попередження розвитку аварій перед складанням плану перевіряється: забезпечення шахти горизонтів гірничих виробок запасними виходами придатність їх для пересування людей проходження гірничорятувальників у респіраторах і транспортування потерпілих; можливість і час доставки технічних засобів ліквідації аварії в найбільш віддалені дільниці і виробки шахт а також у місця зі складними транспортними маршрутами; відповідність часу руху по загазованих виробках терміну захисної дії прийнятих на шахті саморятувальників; наявність стан і розташування засобів рятування гірників місця групового схоронення саморятувальників пункти переключення в резервні саморятувальники та ін. підготовленість працівників до їх використання; очікувана газова обстановка на ділянках у випадку відключення дегазаційної системи; час загазування тупикових вибоїв у разі зупинки ВМП; стійкість вентиляційних струменів у виробках при дії теплової депресії пожежі здійсність намічених заходів щодо запобігання самочинного перекидання вентиляційного струменя й забезпечення стійкого аварійного режиму провітрювання. Вибір вентиляційних режимів та заходів щодо забезпечення стійкості провітрювання проводиться з урахуванням депресійної зйомки. Ефективність вентиляційних режимів передбачених ПЛА перевіряється на ЕОМ і узгоджується з ДАРС /ДВГРС/; стан вентиляційних пристроїв у тому числі справність реверсивних пристроїв головних допоміжних вентиляційних установок можливість виконання вентиляційних режимів що передбачаються планом; наявність і стан засобів повідомлення про аварію; розміщення пунктів допоміжної гірничорятувальної команди та розстановка членів ДГК у шахті відповідність кількості розрахунку їх підготовленість; водопостачання забезпеченість шахти засобами пожежогасіння і їх стан підготовленість працівників до їх застосування стан протипожежних дверей і ляд. За матеріалами перевірок установлюються зони ураження у разі пожеж вибухів раптових викидів гірничих ударів обвалів проривів води проникнення отруйних хімічних речовин та ін. визначається зона реверсування вентиляційного струменя робиться оцінка пожежної небезпеки гірничих виробок і за необхідності розробляються додаткові заходи щодо підвищення пожежної безпеки. Матеріали перевірок оформляються актами і розглядаються на нараді при головному інженерові шахти за участю командира ДАРС /ДВГРС/. За результатами наради складається протокол який підписується головним інженером шахти й командиром взводу ДАРС /ДВГРС/ що обслуговує шахту і разом з матеріалами перевірок додається до плану ліквідації аварій. 1.5. ПЛА розробляється відповідно до очікуваної ситуації в шахті на момент уведення його в дію. Передбачені планом технічні засоби й матеріали для здійснення заходів із рятування людей і ліквідації аварій повинні бути у справному стані і необхідній кількості а особи відповідальні за виконання заходів і виконавці повинні вміти ввести їх у дію. Для шахти що включає у свою вентиляційну систему виробки шахти що будується реконструюється розробляється єдиний план ліквідації аварій. Відповідальність за правильне складання плану ліквідації аварій і його відповідність дійсному стану на шахті несуть головний інженер шахти й командир гірничорятувального взводу який обслуговує шахту. 1.6. При введенні нових і ліквідації відпрацьованих дільниць і виробок зміні схеми вентиляції й запасних виходів головний інженер шахти зобов’язаний протягом доби внести до ПЛА й погодити з командиром взводу ДАРС /ДВГРС/ що обслуговує шахту відповідні виправлення й доповнення. У разі невнесення необхідних змін чи виявлення невідповідності плану дійсному стану в шахті командир ВГРЗ має право розузгоджувати план ліквідації аварій а командир взводу – окремі його позиції. Про розузгодження командир ВГРЗ ВГРВ письмово доводить до відома головного інженера шахти технічного директора організації до складу якої входить підприємство а також місцевий орган Держнаглядохоронпраці. 1.7. ПЛА повинний мати титульний лист додаток 1 із підписами осіб які розробляють погоджують і затверджують план зміст та містити: оперативну частину складену за формою додаток 2 ; обов’язки осіб що беруть участь у ліквідації аварій і порядок їх дії додаток 3 ; список посадових осіб і установ які повинні бути негайно сповіщені про аварію додаток 4 ; основні правила поведінки дії працівників шахти під час аварій додаток 5 ; вказівки з ліквідації наслідків аварійних ситуацій загазування обрив кліті ураження електрострумом та ін. що розробляються відповідно до типових вказівок з ліквідації наслідків аварійних ситуацій додаток 6 . 1.8. До оперативної частини плану ліквідації аварій повинні бути додані такі документи: схема вентиляції шахти що складається відповідно до вимог Інструкції зі складання вентиляційних планів. На схему вентиляції додатково наносяться: номери позицій ПЛА час загазування у разі зупинки ВМП тупикових виробок до гранично припустимої концентрації пункти ДГК схема дегазаційних трубопроводів із зазначенням місць установлення і номерів засувок контрольно-вимірювальних приладів за наявності на шахті дегазації ; розрахунковий час прибуття відділень на аварійну дільницю з поверхні; схема план гірничих виробок і план поверхні з нанесенням засобів пожежегасіння засобів сповіщення про аварію засобів групового рятування робітників у разі аварій принципової схеми подавання води в шахту з водоймищ резервуарів і інших джерел під'їзних шляхів до стволів шурфів; плани гірничих виробок по пластах або горизонтах із нанесенням напрямку руху повітря місць установлення телефонів і їх номерів; поповерхова схема баштових копрів з нанесенням засобів пожежогасіння маршрути виходу людей; мікросхеми гірничих виробок шахти додаються тільки до екземпляра що зберігається в ДАРС /ДВГРС/ із нанесенням напрямку руху повітря місць установлення телефонів і їх номерів номерів телефонів диспетчера й головного інженера довжини й кутів нахилу основних гірничих виробок. Кількість мікросхем визначають особи що погоджують план ліквідації аварій; схема вентиляції шахти у реверсивному режимі з вказівкою витрати повітря згідно з актом про проведення реверсування повітряного струменя; схема підземної кабельної мережі нанесенної на схематичний план гірничих виробок шахти; протокол технічної наради при головному інженері шахти складений відповідно до вимог п. 1.4 цієї Інструкції. 1.9. ПЛА складається з позицій. До однієї позиції включається одна чи декілька сполучених гірничих виробок якщо щодо цих виробок дотримуються такі умови: передбачається однаковий аварійний режим провітрювання; застосовуються однакові заходи щодо порятунку людей; збігаються маршрути руху гірничорятувальних відділень і порядок виконуваних ними робіт. Допускається поєднувати випадки пожежі й вибуху в одній позиції якщо дотримуються викладені вище умови. Для кожної тупикової виробки на випадок пожежі вибуху розробляється окрема позиція. Кожній позиції привласнюється номер який наноситься на схему вентиляції план гірничих робіт . Нумеруються позиції за напрямком руху вентиляційного струменя починаючи з поверхні. Виробки які входять до однієї позиції на схемі вентиляції розфарбовуються одним кольором. В оперативній частині плану ліквідації аварій позиції розташовуються в зростаючому порядку причому номер кожної позиції повинен збігатися з відповідним номером сторінки оперативної частини. 1.10. Плани з відповідними додатками повинні знаходитися у гірничого диспетчера та у гірничорятувальному взводі що обслуговує шахту. На ділянках на видних місцях у нарядних повинні бути вивішені правила поведінки дій працівників дільниці при аваріях і конкретні маршрути їх виходу відповідно до ПЛА. До екземпляра плану що знаходиться у гірничого диспетчера повинні бути додані бланки спеціальних пропусків на спуск людей у шахту під час аварії. Список осіб і установ які повинні повідомлятися й викликатися у разі аварії повинен знаходитися на телефонній станції шахти. 1.11. Вивчення ПЛА посадовими особами шахти провадиться під керівництвом головного інженера після узгодження плану з ДАРС /ДВГРС/ при цьому вивчаються також “Обов’язки посадових осіб що беруть участь у ліквідації аварій і порядок їх дій” додаток 3 . Ознайомлення робітників із правилами поведінки у разі виникнення аварій й запасними виходами організує й несе відповідальність за своєчасне ознайомлення начальник дільниці. Ознайомлення проводиться під час влаштування робітника на шахту і надалі один раз у півріччя після узгодження плану з ДАРС /ДВГРС/ а також при його коригуванні в частині що стосується даної дільниці. Члени ВГК дільниць після кожного узгодження і затвердження плану ліквідації аварій повинні здійснити практичний прохід по гірничим виробкам до місць можливого виникнення аварій дільниць на які вони залучаються відповідно до ПЛА. Практичний прохід по гірничих виробках організується головним інженером шахти про що робиться запис у журналі інструктажу дільниці. Ознайомлення працівників із запасними виходами проводиться шляхом безпосереднього їх проходу виробками від місця роботи до виходу на поверхню. Після ознайомлення з правилами поведінки при виникненні аварії і запасними виходами працівники розписуються про це в Книзі інструктажу з безпеки робіт. 2. Основні вказівки щодо складання оперативної частини плану ліквідації аварій 2.1. Позиції оперативної частини складаються для таких видів аварій: пожежа – на усі гірничі виробки шахти надшахтні будівлі й споруди приєднані до них збагачувальні фабрики установки під час пожежі у яких продукти горіння можуть потрапити в шахту будівлі підйомних машин компресорної вакуумнасосної; вибух – на усі гірничі виробки газових шахт у яких виявлено метан при нормальному режимі провітрювання виробки і споруди з інтенсивним пилоутворенням на шахтах небезпечних за вибухами вугільного пилу камери перекидачів вугільних завантажень очисні і тупикові вибої виробки якими вугілля рухається самопливом та ін. будівлі вакуумнасосної і компресорної станцій склади ВМ гараж-зарядні камери; раптовий викид – на усі очисні і підготовчі вибої на пластах небезпечних за раптовими викидами вугілля породи й газу; прорив води пульпи і затоплення – на усі виробки й зони небезпечні за проривом води пульпи ; гірничий удар – на усі виробки й зони небезпечні за гірничими ударами; обвалення вугілля породи – на усі виробки шахти однією загальною позицією; аварійні ситуації загазування зупинка вентилятора головного провітрювання застрягання кліті чи обрив канату загальне відключення електроенергії витікання хлору з хлораторної выхід з ладу ізотопних датчиків – однією загальною позицією для кожної аварійної ситуації. 2.2. Залежно від характеру й місця виникнення аварії небезпеки її розвитку в позиціях плану передбачаються такі основні заходи щодо порятунку людей ліквідації й попередження розвитку аварій. 2.2.1. Негайний виклик обслуговуючого шахту взводу ДАРС /ДВГРС/ проводиться при будь-якій з перерахованих у п. 2.1 цієї Інструкції аварії незалежно від її розмірів. При пожежах у надшахтних будівлях і спорудах стволах шурфах і інших гірничих виробках що мають вихід на поверхню повинна викликатися пожежна частина. 2.2.2. Прийнятий аварійний вентиляційний режим повинний як правило забезпечувати вихід людей через незагазовані виробки і бути стійким. При виборі вентиляційного режиму необхідно враховувати наступне: у випадках вибухів газу і вугільного пилу раптових викидах зберігається існуючий до аварії напрямок вентиляційного струменя і передбачаються способи збільшення подачі повітря на аварійні дільниці; у разі пожежі в надшахтних будівлях стволах приствольних дворах якими надходить свіже повітря передбачається реверсування вентиляційного струменя. При цьому необхідно передбачити заходи із забезпечення безпеки людей у тих надшахтних будівлях і спорудах куди можуть потрапити продукти горіння після реверсування вентиляційного струменя. Розширення зони реверсування на інші головні виробки шахти з повітроподавальним струменем повинно вирішуватись при розробці плану із врахуванням розташування людей які можуть бути захоплені аварією а також конкретних гірничотехнічних умов і обов’язковою перевіркою можливості виконання в аварійній обстановці; у разі пожежі вище каналу вентилятора в стволах з вихідним струменем повітря надшахтних будівлях цих стволів за умови всмоктувального провітрювання необхідно забезпечити нормальну роботу головної допоміжної вентиляційної установки аварійного ствола реверсувати інші головні допоміжні вентиляційні установки шахти за їх наявності з метою забезпечення стійкого висхідного струменя аварійним стволом при раптовій зупинці його вентилятора; у разі пожежі у будівлях і каналах вентилятора при всмоктувальному провітрюванні слід реверсувати неаварійні вентилятори шахти за їх наявності після чого аварійний вентилятор зупинити закрити канал вентилятора шибером відкрити шлюзові двері в надшахтній будівлі; при нагнітальному способі провітрювання аварійний вентилятор зупиняється а інші працюють у нормальному режимі; для похилих виробок із низхідним провітрюванням із метою запобігання перекиданню вентиляційного струменя під дією теплової депресії слід передбачати заходи щодо збільшення опору в рівнобіжних виробках і в збійках між ними; за неможливості створити стійке низхідне провітрювання передбачати місцеве чи загальношахтне реверсування вентиляційного струменя з перевіркою його ефективності; для похилих виробок із висхідним провітрюванням із метою запобігання порушенню режиму вентиляції у рівнобіжних виробках зміни напряму руху витоків повітря й проникнення продуктів горіння у свіжі струмені слід передбачати заходи щодо зниження впливу теплової депресії закриття пожежних дверей до вогнища пожежі та ін. ; під час пожежі в богатогазовому тупиковому вибої необхідно зберегти нормальний режим його провітрювання; для випадків пожежі в інших виробках слід зберігати нормальний режим роботи головних допоміжних вентиляційних установок. Примітка. Залежно від виду й місця виникнення аварії газовиділення на аварійній ділянці й ін. може передбачатися зменшення або збільшення витрат повітря зупинка вентиляторів закорочування або місцеве реверсування струменя повітря. 2.2.3. Режим роботи системи енергопостачання: у разі вибухів електроенергія в шахту повинна відключатися; при реверсивному режимі провітрювання подача електроенергії у шахту повинна зупинятися. Допускається подача електроенергії у шахту на окремі її виробки крім очисних і підготовчих для забезпечення швидкого й безпечного виїзду людей із шахти. Відключення електроенергії у цих випадках проводиться після повного виведення людей; у разі пожеж раптових викидів у межах дільниць зупиняється подача електроенергії на ці дільниці та на шляху руху повітряного струменя що виходить із них; у разі пожежі в надшахтних будівлях стволів шурфів із вихідним струменем та іншими надшахтними спорудами у камерах що провітрюються відокремленим струменем повітря електровозний гараж склад ВМ та ін. подача електроенергії припиняється тільки на ці об’єкти; під час пожеж у виробках із вихідним струменем припиняється подача електроенергії тільки в ці виробки; під час пожежі в багатогазовій тупиковій виробці припиняється подача електроенергії в аварійну виробку але зберігається на вентилятор що провітрює її; у разі використання в гірничих виробках пневматичної енергії повинна забезпечуватись подача стиснутого повітря в шахту при усіх видах аварій. 2.2.4. Заходи щодо сповіщення та виведення людей: під час повідомлення про аварію первинні дії з її ліквідації повинні вестися гірничим диспетчером черговим по шахті із записом команд і службових переговорів на магнітофонну стрічку; усі особи які працюють у шахті повинні бути сповіщені про аварію що відбулася. При цьому вказується спосіб сповіщення. У першу чергу сповіщаються люди що знаходяться на аварійних і загрозливих дільницях; під час вибухів газу і вугільного пилу у разі реверсування вентиляційного струменя а також під час пожеж у шахтах які мають тільки два виходи на поверхню повинно передбачатись виведення із шахти всіх людей; під час пожеж у шахтах що мають більш двох запасних виходів на поверхню якщо збережено нормальний режим провітрювання виведення людей повинно передбачатися з усіх виробок і дільниць до яких надходять продукти горіння та із загрозливих дільниць. При цьому дільниця вважається загрозливою якщо в результаті аварії можливо її загазування або якщо залишається один вихід із неї; для прискорення евакуації людей з аварійної дільниці шахти слід використовувати усі види підземного транспорту що доставляє людей до місць роботи. Цей самий транспорт використовується і для пересування відділень ДАРС /ДВГРС/ і членів ДГК до місця аварії; у разі загазування основних виходів наприклад клітьового ствола вказується порядок підготовки запасних виходів для видачі людей і спуску відділень ДАРС /ДВГРС/ і членів ДГК. 2.2.5. Завдання диспетчера членам ДГК дільниць суміжних з аварійним. У завданнях перелічуються дільниці й виробки з яких залучаються члени ДГК устаткування яке береться ними для виконання завдання маршрути руху до місця аварії з боку свіжого струменя повітря. У допомогу членам ДГК аварійної дільниці повинні направлятися члени ДГК близькорозташованих дільниць у кількості не менш 2 чоловік. Уразі аварії у тупиковій виробці члени ДГК суміжних дільниць направляються тільки до устя цієї виробки. Час їх прибуття до місця аварії не повинен перевищувати 30 хв. 2.2.6. Заходи щодо ліквідації аварії у початковій стадії: забезпечення подачі води до місця пожежі; використання наявних насосів і трубопроводів загородження від затоплення водовідливних установок у разі раптового прориву пульпи води та ін. 2.2.7. Заходи щодо попередження розвитку аварії: закриття пожежних ляд і дверей у гірничих виробках; використання стаціонарних пожежних пристроїв на шляхах поширення пожежі; реалізація передбаченого планом режиму роботи дегазації; підготовка навантажувальних і транспортних засобів шахти для доставки до місця аварії техніки пожежегасіння; видалення засобів вибуху і вибухових матеріалів із складів ВМ під час пожеж у них; попередження падіння підйомних посудин у разі обриву канатів вертикальних і похилих підйомів; попередження порушень провітрювання в результаті обвалення й підтоплення виробок водою що витрачається на ліквідацію пожежі та ін. 2.2.8. Організація дій гірничорятувальної служби і пожежних частин. Відділення ДАРС /ДВГРС/ які прибули на шахту направляються на порятунок людей і ліквідацію аварії: під час пожеж у виробках в яких передбачається загальношахтне або місцеве реверсування вентиляційного струменя перше відділення прямує на ліквідацію пожежі з боку свіжого струменя повітря після проведення реверсування друге відділення – по вихідному після реверсування струменю назустріч людям що виходять з дільниць що найбільш уражаються продуктами горіння і виробок; у виробках в яких не передбачається зміна режиму провітрювання як правило перше відділення прямує найкоротшим шляхом у виробки з вихідним струменем назустріч тим людям що виходять з найбільш уражених продуктами горіння дільниць і виробок для виведення їх на щонайближчий свіжий струмінь і надання їм допомоги друге відділення – на ліквідацію пожежі з боку свіжого струменя; в тупикових виробках перше відділення прямує в аварійну виробку для ліквідації пожежі друге відділення – для виведення застигнутих людей на свіжий струмінь повітря і надання їм допомоги; в стволах по яких подається в шахту свіже повітря і їх надшахтних будівлях перше з прибулих відділень прямує для гасіння пожежі і перекриття стволів; друге відділення прямує в шахту; для виведення людей з приствольних виробок цих стволів і подальшого гасіння виниклих вогнищ пожежі в приствольному дворі; в приствольних дворах стволів що подають в шахту повітря а також головних виробках розташованих на початку вентиляційного струменя головні квершлаги корені штреки перше з прибулих відділень прямує на гасіння пожежі а друге – для виведення людей з найбільш небезпечних місць; в дільничих штреках квершлагах і камерах а також в лавах вентиляційних штреках ходках і збійках коли зазнає загазування одна дільниця перше відділення прямує найкоротшим шляхом у виробки з вихідним з дільниці струменем повітря для виведення людей а друге – по поступаючому струменю для гасіння пожежі; у вертикальних стволах і шурфах з вихідним струменем повітря і їх надшахтних будівлях перше відділення прямує на гасіння пожежі друге – в приствольний двір для запобігання поширенню пожежі в гірничі виробки; в похилих стволах вентиляційних збійках що мають вихід на поверхню і приствольних дворах з вихідним струменем повітря перше відділення прямує в шахту для порятунку людей друге відділення – на гасіння пожежі; в баштових копрах перше відділення прямує до баштового копру по рятувальним сходам розташованим із зовнішньої сторони копра назустріч людям що виходять з робочих відміток копра для надання їм допомоги. Друге відділення – в баштовий копер по сходовому відділенню до аварійної відмітки для ліквідації пожежі. У разі відсутності в баштовому копрі аварійних рятувальних сходів із зовнішньої його сторони перші два відділення прямують в копер як в тупикову виробку; в підземному складі ВМ перше відділення прямує до складу для винесення з нього засобів підривання і вибухових речовин і виведення людей друге відділення – до складу ВМ для ліквідації пожежі; в підземному електровозному гаражі і зарядній камері перше відділення прямує в електровозний гараж для виведення людей з виробок гаража і видачі електровозних батарей і електровозів на свіжий струмінь; подальші відділення прямують для обстеження і виведення людей з всієї зони ураження на свіжий струмінь ліквідацію пожежі і попередження його розвитку; під час вибухів в гірничих виробках перше відділення ДАРС /ДВГРС/ прямує найкоротшим шляхом назустріч людям що виходять з найбільш уражених продуктами вибуху дільниць і виробок для виведення їх на найближчий свіжий струмінь і надання ним допомоги друге відділення – для ліквідації можливих вогнищ горіння і відновлення провітрювання аварійної дільниці; подальші відділення прямують для надання допомоги і виведення людей на свіжий струмінь і на ліквідацію наслідків аварії; під час раптових викидах вугілля породи і газу у виробці що провітрюється за рахунок загальношахтної депресії перше відділення прямує найкоротшим шляхом до постраждалих по виробках з вихідним із аварійної дільниці струменем повітря друге відділення – по виробках де струмінь поступає; в тупиковій виробці перше відділення прямує в аварійну виробку для виведення застигнутих людей на свіжий струмінь повітря і надання ним допомоги друге – на виведення людей з інших дільниць уражених продуктами викиду; подальші відділення прямують для виведення людей з уражених дільниць прибирання викиненої гірничої маси і відновлення нормального режиму провітрювання аварійної дільниці; під час обвалення гірничих виробок перше відділення як правило прямує до місця аварії з боку поступаючого струменя для надання допомоги застигнутим людям і відновлення провітрювання друге відділення – з боку вихідного струменя для надання допомоги застигнутим людям і визначення розмірів обвалення; подальші відділення прямують на аварійну дільницю в залежності від конкретної обстановки що склалася; під час затоплення гірничих виробок перше відділення прямує по виробках нижнього горизонту аварійної дільниці проти течії води для виведення людей до приствольного двору друге відділення – по виробках верхнього горизонту аварійної дільниці для виведення людей до приствольного двору. Подальші відділення прямують в шахту для виведення людей з інших загрожуючих виробок на захист насосних установок головного водовідливу від підтоплення в резерв відділенню що пішло по виробці нижнього горизонту якщо по маршруту його руху немає запасних виходів на горизонт що лежить вище контролю підвищення рівня води в приствольному дворі; під час аварії в шахтній хлораторній перше відділення прямує до будівлі хлораторної з підвітряної сторони для виводу з будівлі застигнутих аварією людей і закриття вентилів балонів з хлором друге відділення – також з підвітряної сторони вживає заходів до ліквідації аварійної обстановки гасіння пожежі розбирання уламків після вибуху балона та інш. . На віддалених від розміщення підрозділів ГВГСС шахтах відповідальний керівник робіт з ліквідації аварії проводить оповіщення і збір членів ДГК які знаходяться на квартирах організує з числа прибулих членів ДГК бригади і видає їм завдання з порятунку людей і ліквідації аварії відповідно до вимог Статуту ДАРС /ДВГРС/ з організації та проведення гірничорятувальних робіт. Пожежні частини направляються для гасіння пожеж у будівлях поверхневого комплексу. У позиціях оперативної частини плану повинні бути зазначені посадові особи шахти відповідальні за виконання заходів і виконавці. Додаток 1 НЕГАЙНО ВИКЛИЧИ ДАРС /ДВГРС/ У РАЗІ АВАРІЇ ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА ЦИМ ПЛАНОМ УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Командир ВГРЗ Технічний директор організації до складу якої входить підприємство власник підприємства « » 200 р. « » 200 р. ПЛАН ліквідації аварій на шахті організації до складу якої входить підприємство на період з до План розробили: Головний інженер шахти Командир взводу ВГРЗ Додаток 2 Форма оперативної частини плану ліквідації аварій Позиція № найменування виробок і вид аварії Заходи щодо рятування людей і ліквідації аварій Відповідальний за виконання заходів Шляхи й час виходу людей Шляхи руху відділень ДАРС /ДВГРС/ і завдання* Виконавці * Вказуються шляхи руху відділень для ліквідації аварій та обстеження загазованих виробок у яких можуть знаходитися люди. Додаток 3 ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ І ПОРЯДОК ЇХ ДІЙ Головний інженер шахти Головний інженер шахти або особа що його заступає яка повинна бути визначена наказом директора шахти є відповідальним керівником робіт із ліквідації аварій. Його розпорядження є обов’язковими до виконання усіма особами що беруть участь у ліквідації аварії. Одержавши повідомлення про аварію головний інженер: 1. Негайно приступає до виконання заходів передбачених оперативною частиною плану ліквідації аварій і контролює їх виконання. 2. Перевіряє виклик підрозділу ДАРС /ДВГРС/ і пожежної частини дає завдання телефоністці для виклику посадових осіб і установ відповідно до списку додаток 4 . 3. Виявляє число робітників захоплених аварією та їх місцезнаходження в шахті. 4. Керує роботами всіх осіб та організацій що беруть участь у рятуванні людей захоплених аварією у шахті та ліквідації аварії. 5. У випадку якщо шахта на якій відбулася аварія зв’язана із сусідньою шахтою гірничими виробками негайно повідомляє про аварію головному інженерові чи гірничому диспетчеру сусідньої шахти. 6. Разом із командиром ДАРС /ДВГРС/ розробляє оперативний план робіт щодо рятування людей та ліквідації аварії що вступає у дію після вичерпання заходів ПЛА. Відповідальний керівник робіт із ліквідації аварії та командир ДАРС /ДВГРС/ керуються Статутом ДАРС /ДВГРС/ з організації та проведення гірничорятувальних робіт. У разі розбіжності між ними обов’язковим для виконання є рішення відповідального керівника якщо воно не суперечить вимогам Статуту. У противному разі воно не виконується а керівник гірничорятувальних робіт записує свою особливу думку в оперативний журнал ліквідації аварії та доповідає вищестоящому начальникові. 7. Доручає одному з посадових осіб вести оперативний журнал ліквідації аварії за формою приведеної в Статуті ДАРС /ДВГРС/ з організації та проведення гірничорятувальних робіт . 8. Приймає інформацію про хід рятувальних робіт і координує дії осіб що беруть участь у порятунку людей і ліквідації аварії. 9. Знаходиться постійно на командному пункті ліквідації аварії і може залишати його на період спуску до шахти для уточнення обстановки безпосередньо на місці ведення робіт або для відпочинку призначивши замість себе іншу особу яка має право на виконання обов’язків відповідального керівника робіт із ліквідації аварій. Про це робиться запис до оперативного журналу. 10. Складає графік робіт працівників шахти якщо аварія має затяжний характер. Відповідальний керівник робіт із ліквідації аварії може вимагати від керівництва організації до складу якої входить підприємство утворення експертної комісії або консультації з порятунку людей та ліквідації аварії однак це не знімає з нього відповідальності за правильне та своєчасне ведення рятувальних робіт та ліквідацію аварії. Гірничий диспетчер шахти З моменту одержання повідомлення про аварію до прибуття головного інженера шахти виконує обов’язки відповідального керівника робіт із ліквідації аварії. Командний пункт із ліквідації аварії у цьому випадку організовується на робочому місці диспетчера. Після прибуття головного інженера шахти гірничий диспетчер інформує його про стан робіт із ліквідації аварії і надходить у його розпорядження. Командир ДАРС /ДВГРС/ керівник гірничорятувальних робіт 1. Керує роботою гірничорятувальних підрозділів та ДГК згідно з планом ліквідації аварій Статутом ДАРС /ДВГРС/ з організації та ведення гірничорятувальних робіт виконує завдання відповідального керівника робіт з порятунку людей та ліквідації аварії планує та організовує гірничорятувальні роботи несе відповідальність за їх виконання. 2. Систематично інформує відповідального керівника робіт із ліквідації аварії про дії підрозділів ДАРС /ДВГРС/. Начальник пожежної частини 1. Після прибуття на шахту надходить у розпорядження відповідального керівника робіт приймаючи участь у роботі командного пункту. 2. Організовує роботу пожежних частин згідно з планом ліквідації аварій і отриманим завданням відповідального керівника робіт. 3. Систематично інформує відповідального керівника робіт із ліквідації аварії про дії пожежних частин. 4. Залучає додаткові сили й засоби пожежних частин для виконання завдання з ліквідації аварії без узгодження з іншими особами. Технічний директор організації до складу якої входить підприємство власник підприємства 1. Надає допомогу при ліквідації аварії не підмінюючи відповідального керівника робіт із ліквідації аварії. 2. Вживає заходів із своєчасного придбання надання та перевезення на шахту необхідного для ліквідації аварії устаткування матеріалів та транспортних засобів. Організує роботу експертних груп та комісій викликає на шахту фахівців. Технічний директор власник підприємства має право у встановленому порядку відсторонити відповідального керівника робіт з ліквідації аварії і прийняти керівництво на себе або призначити іншу відповідальну особу. Директор шахти шахтоуправління власник підприємства заступник директора з виробництва 1. Організує медичну допомогу потерпілим. 2. Організує облік людей які залишилися у шахті та тих хто виїхав на поверхню. 3. При необхідності для забезпечення ліквідації аварії залучає досвідчених робочих і посадових осіб шахти а також забезпечує чергування людей для виконання термінових доручень. 4. Інформує відповідні організації про характер аварії та хід рятувальних робіт. 5. Організує й проводить інші заходи пов’язані з аварією на шахті. Помічник директора шахти шахтоуправління з побуту 1. Керує роботою транспорта забезпечуючи своєчасну поставку матеріалів устаткування та засобів для ліквідації аварії. 2. Організує харчування гірничорятівників і надає їм приміщення для відпочинку розміщення аналітичної лабораторії бази гірничорятувального оснащення та інших служб. 3. Забезпечує роботу матеріального лісового складів і готує необхідні матеріали для ліквідації аварії. 4. Організовує приймання й відправлення гірничорятувальних підрозділів що прибули з інших областей та басейнів. Заступник директора шахти з охорони праці 1. Забезпечує припинення спуска людей у шахту без перепусток організовує видавання спеціальних перепусток і слідкує за тим щоб спуск людей у шахту відбувався за цими перепустками. 2. Організовує своєчасне та першочергове спускання у шахту гірничорятувальних відділень. 3. Призначає працівників на пости біля всіх виходів із шахти для перевірки перепусток у осіб що спускаються в шахту обліку людей що спускаються у шахту та виходять із неї. У разі необхідності направляє людей що виїжджають із шахти до відповідального керівника робіт із ліквідації аварії для доповіді про стан у шахті. Начальник ділянки вентиляції та техніки безпеки ВТБ 1. За розпорядженням відповідального керівника робіт здійснює зміну вентиляційного режиму. 2. Слідкує за роботою та станом вентиляторів і про результати доповідає відповідальному керівнику робіт. 3. Встановлює потребу й перевіряє наявність матеріалів необхідних для ремонту вентиляційних пристроїв. 4. Забезпечує безперебійну роботу лампової. 5. Про усі свої дії та наявні у нього відомості про аварію інформує відповідального керівника робіт. Головний механік головний енергетик шахти 1. Організує бригади та встановлює постійне чергування електриків ковалів слюсарів та інших осіб для виконання робіт із ліквідації аварії. 2. Забезпечує за розпорядженням відповідального керівника робіт із ліквідації аварії або за угодою з ним у разі необхідності вимикання вмикання електроенергії та подачу стиснутого повітря. 3. Забезпечує безперервну дію шахтного водопроводу повітропроводу для подавання води до місця пожежі. 4. Сповіщає про аварію чергових електропідстанцій що забезпечують шахту електроенергією і про необхідність безперебійної подачі електроенергії на шахту. 5. Забезпечує безперервну роботу шахтного електромеханічного устаткування підйомних машин насосів вентиляторів компресорів та ін. . 6. Забезпечує справну дію телефонного зв'язку та встановлює телефонний зв'язок з аварійними дільницями. 7. Знаходиться у певному місці зазначеному відповідальним керівником робіт із ліквідації аварії про усі свої дії доповідає відповідальному керівнику. Начальник дільниці заступник помічник начальника дільниці на якій відбулася аварія 1. Негайно повідомляє про своє місцезнаходження відповідальному керівнику робіт особисто або через своїх підлеглих у разі неможливості залишити дільницю керує діями членів ДГК із рятування людей та ліквідації аварії і вживає на місці заходів щодо виведення людей та ліквідації аварії. 2. Знаходячись на поверхні негайно з’являється до відповідального керівника робіт із ліквідації аварії і діє за його вказівками. Змінні посадові особи дільниці 1. Захоплені в шахті аварією – керують діями членів ДГК на аварійній дільниці з рятування людей та ліквідації аварії вживають на місці заходів із рятування й виведення людей з дільниці та з ліквідації аварії повідомляють про аварію що відбулася гірничому диспетчеру або телефоністці. 2. Знаходячись на поверхні й довідавшись про аварію негайно з’являються до відповідального керівника робіт із ліквідації аварії і діють за його вказівками. Начальники інших дільниць та їх помічники 1. Довідавшись про аварію негайно з’являються на шахту й надходять у розпорядження відповідального керівника робіт. 2. Якщо в момент аварії вони знаходяться у шахті діють згідно з планом ліквідації аварій та інформують про свої дії відповідального керівника робіт. Завідуючий лампової 1. Встановлює кількість осіб що не здали лампи й сповіщає про це відповідального керівника робіт із ліквідації аварії. 2. Приймає лампи та саморятувальники від осіб що виїхали з шахти особливо обліковує актує лампи з виявленими несправностями і розкриті саморятувальники. 3. Забезпечує видавання ламп тільки за наявності спеціальних перепусток. Головний лікар лікарні поліклініки 1. Негайно висилає на шахту де відбулася аварія медичний персонал із необхідними апаратами інструментами та медикаментами. 2. Організує чергування медичного персоналу а в разі необхідності залучає додатковий персонал для надання допомоги потерпілим. Лікар медпункту Надає першу медичну допомогу потерпілим керує відправленням їх до лікарні а також організовує у разі необхідності безперервне чергування медичного персоналу на час рятувальних робіт. Телефоністка шахтної телефонної станції 1. Викликає гірничорятувальний підрозділ якщо він не викликаний гірничим диспетчером негайно перериває переговори з особами що не мають безпосереднього відношення до аварії яка відбулася. Якщо крім шахтної є центральна телефонна станція то шахтна телефоністка передає повідомлення про аварію на центральну станцію негайно після виклику ДАРС /ДВГРС/. 2. Викликає головного інженера й директора шахти й сповіщає усіх осіб та заклади відповідно зі списком додаток 4 . 3. Не проводить ніяких з’єднань абонентів за винятком осіб пов’язаних із ліквідацією аварії. 4. На весь період ліквідації аварії виклик додаткових гірничорятувальних підрозділів для порятунку людей та ліквідації аварії проводить виключаючи будь-яких абонентів. Заступники та помічники начальника дільниці ВТБ і головного механіка шахти Довідавшись про аварію негайно з’являються на шахту і надходять у розпорядження своїх безпосередніх керівників. Командир взводу ШГС 1. Керує діями членів ВГК що працюють у шахті з метою рятування людей та ліквідації аварії. 2. Бере участь у виконанні аварійних робіт. 3. Бере участь у розподілі членів ДГК за змінами та відділеннями ДАРС /ДВГРС/. 4. Організовує окремі бригади з членів ДГК та проводить їх розміщення за місцями робіт. 5. Веде облік роботи членів ДГК у тому числі й у респіраторах . 6. Створює резерв членів ДГК та технічних засобів що забезпечують проведення гірничорятувальних робіт. 7. Після прибуття на шахту підрозділів ДАРС /ДВГРС/ надходить у розпорядження керівника гірничорятувальних робіт. Усі посадові особи задіяні в ПЛА отримавши повідомлення про аварію прибувають на шахту й доповідають відповідальному керівнику робіт із ліквідації аварії про своє прибуття та місцезнаходження. Приступають до виконання своїх обов’язків. У разі відсутності однієї з осіб її обов'язки керівником робіт із ліквідації аварії повинні бути покладені на іншого працівника. Додаток 4 Список посадових осіб і установ які повинні бути негайно повідомлені про аварію Установа чи посадова особа Прізви-ще ім’я по батько-ві Номер телефону Домаш-ня адреса служ-бового домаш-нього Гірничий диспетчер шахти Підрозділ ДАРС /ДВГРС/ що обслуговує шахту Пожежна частина* Головний інженер шахти Директор шахти Державний інспектор Держнаглядохоронпраці Заступник директора шахти з охорони праці Начальник дільниці ВТБ шахти Головний механік шахти Медпункт шахти Начальник дільниці на якій відбулася аварія Командир взводу ШГС Головний енергетик шахти Заступник директора шахти з виробництва Технічний директор організації до складу якої входить підприємство Головний лікар лікарні Генеральний директор організації до складу якої входить підприємство Начальники дільниць посадові особи підряд- них організацій що виконують роботи в шахті Диспетчер департаменту вугільної галузі Державна інспекція охорони праці Районний відділ СБУ Районний відділ МВС Прокуратура Штаб ЦО міста Головний інженер шахти Прізвище ініціали підпис *Пожежна частина викликається у випадку пожежі в надшахтних будівлях стволах шурфах та інших виробках що виходять на поверхню Додаток 5 ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ШАХТИ ПІД ЧАС АВАРІЙ 1. Усі працівники шахти повинні твердо знати правила поведінки в аварійних обставинах місця де розташовуються засоби протиаварійного захисту й саморятування й уміти користуватися ними. 2. Люди які знаходяться в шахті і помітили ознаки аварії зобов’язані негайно повідомити про це гірничому диспетчерові або змінному керівнику робіт. 3. Раптова зміна напрямку вентиляційного струменя є сигналом до виходу на поверхню. 4. Усі працівники шахти зобов’язані твердо засвоїти наступні основні правила власної поведінки під час аварій. 4.1. Пожежа вибух газу та або вугільного пилу 4.1.1. У разі виявлення диму необхідно негайно включитися до саморятувальника і рухатися за ходом вентиляційного струменя до ближчих виробок із свіжим струменем повітря до запасних виходів. Зміна напряму вентиляційного струменя під час руху свідчить що пожежа сталася в основних повітряподавальних виробках або надшахтних будівлях повітряподавальних виробок і зроблене загальношахтне реверсування вентиляційного струменя. У цьому випадку рух назустріч реверсованому свіжому струменю повітря не відключаючись від саморятувальника необхідно продовжувати до ствола шурфу штольні . 4.1.2. У разі виявлення вогнища пожежі знаходячись із боку свіжого струменя повітря необхідно включитися до саморятувальника респіратора і почати гасіння первинними засобами пожежегасіння. У разі горіння електропускової апаратури силових кабелів необхідно відімкнути електроенергію на аварійні агрегати. 4.1.3. Під час пожежі у вибої тупикової виробки необхідно включитися до саморятувальника респіратора і почати гасіння первинними засобами. Якщо неможливо погасити пожежу наявними засобами слід виходити з тупикової виробки на свіжий струмінь і вимкнути електроенергію та механізми. При цьому в шахтах небезпечних за метаном вентилятор місцевого провітрювання повинен працювати в нормальному режимі. 4.1.4. Під час пожежі в тупиковій виробці на деякій відстані від вибою у якому знаходяться люди необхідно взяти наявні засоби саморятування саморятувальники респіратори і пожежегасіння; а у випадку появи диму включитися в них і слідувати до виходу з тупикової виробки вжити всіх можливих заходів до переходу через вогнище і його гасіння. Якщо перейти через вогнище пожежі неможливо і погасити його не вдалося необхідно відійти від вогнища приготувати підручні матеріали для зведення перемичок вентиляційні труби дошки обаполи спецодяг цвяхи . Як тільки подача повітря вентиляційним трубопроводом зупиниться треба встановити якомога ближче до вогнища пожежі дві-три перемички відійти до вибою і чекати приходу гірничорятівників використовуючи засоби життєзабезпечення: стиснуте повітря респіратори пункту ДГК засоби групового захисту. 4.1.5. У разі виникнення вогнища пожежі у видатковому складі ВМ роздавальник повинен негайно сповістити про це гірничому диспетчеру по можливості видалити ВМ від вогнища пожежі в безпечне місце і приступити до його ліквідації всіма наявними засобами пожежегасіння. Якщо неможливо ліквідувати пожежу необхідно покинути склад вийти до повітроподавального ствола і повідомити гірничого диспетчера. Необхідно виключити наявність і рух людей не пов’язаних із ліквідацією аварії в гірничих виробках що примикають до складу ВМ.. 4.2. Раптовий викид вугілля й газу гірничий удар 4.2.1. Необхідно негайно включитися до ізолюючого саморятувальника вийти найкоротшим вільний шляхом на свіжий струмінь й вимкнути напругу на електроапаратуру яка знаходиться в зоні викиду. 4.2.2. Якщо в результаті аварії шляхи виходу перекриті треба включитися до засобів саморятування ізолюючі саморятувальники респіратори пункту ДГК та ін. і чекати приходу гірничорятівників. 4.2.3. Для запобігання вибуху забороняється користуватися перемикальними пристроями світильника якщо світло погасло світильник не вмикати! . 4.3. Обвалення 4.3.1. Люди що захоплені обваленням повинні вжити заходів для визволення потерпілих що знаходяться під завалом встановити характер обвалення й можливість безпечного виходу через купольну частину виробки. Якщо вихід неможливий слід встановити додаткове кріплення й приступити до розбирання завалу. У разі коли це неможливо чекати приходу гірничорятівників подаючи сигнали кодом ударами по металевих твердих предметах: у разі обвалення в підготовчих виробках – рідкі удари відповідно до кількості людей що знаходяться за обваленням. У разі обвалення в лаві крутого падіння – перші удари – номер уступу а потім із перервою – кількість у ньому людей. 4.3.2. У разі коли захоплені обваленням люди знаходяться в тупиковій частині виробки необхідно роз’єднати трубопровід стиснутого повітря пожежний пожежно-зрошувальний й встановити в 5–10 м від вибою перемичку з підручних матеріалів для запобігання надходження метану; при цьому люди повинні знаходитися між перемичкою й завалом. 4.4. Затоплення водою пульпою для замулювання тощо При затопленні водою необхідно взяти саморятувальник і виходити на вищерозташований горизонт ближчими виробками або до ствола за ходом руху води пульпи . 4.5. Загазування Слід включитися до ізолюючого саморятувальника вийти із загазованих виробок вимкнути електроенергію і поставити знак що забороняє вхід у виробки захрестити виробку . У разі надходження до гірничих виробок сильнодіючих отруйних речовин необхідно після виведення людей відключити ВМП припинити подачу стиснутого повітря на аварійну дільницю. Примітка. Для кожної дільниці повинні бути розроблені й вивішені у приміщенні нарядної правила поведінки людей залежно від виду й місця виникнення аварії. При розробці таких правил необхідно використовувати Основні правила поведінки дій працівників шахти під час аварій. Додаток 6 ТИПОВІ ВКАЗІВКИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ При виникненні аварійних ситуацій загазування раптова зупинка вентилятора головного провітрювання загальношахтне відключення електроенергії застрягання в стволі підйомних посудин з людьми ураження електрострумом необхідно: 1. У разі загазування проникнення сильнодіючих отруйних речовин 1.1. Припинити будь-які роботи й вивести людей із загазованої виробки у безпечне місце заборонити рух людей й електровозів прилягаючими виробками з вихідним вентиляційним струменем. 1.2. Відключити електроенергію в загазовану виробку і на шляху вихідного з неї вентиляційного струменя. 1.3. Виставити з членів ДГК посадових осіб пости в безпечних місцях для запобігання доступу людей до загазованої виробки та апаратури включення електроенергії. 1.4. Повідомити головного інженера шахти начальнику ділянки на якому відбулося загазування. 1.5. Провести розгазування відповідно до Інструкції з розгазування гірничих виробок розслідуванню обліку й попередженню загазувань. У разі проникнення сильнодіючих отруйних речовин провітрювання й подачу стисненого повітря у виробку припинити після виводу людей. 1.6. За неможливість провітрювання загазованих виробок ці роботи виконуються гірничорятувальними підрозділами відповідно до заходів розроблених в установленому порядку. 2. У разі раптової зупинки головної допоміжної вентиляційної установки Перейти на резервний вентилятор зафіксувати час зупинки вентилятора. Якщо неможливо включити резервний вентилятор: 2.1. На газових шахтах: 2.1.1. Припинити всі роботи на дільницях вивести людей на свіжий струмінь зняти напругу з електроустаткування. 2.1.2. Повідомити головного інженера головного механіка енергетика шахти начальника ВТБ направити чергових слюсарів ділянки ЕМВ в будівлю аварійної вентиляційної установки.. 2.1.3. З’ясувати причину зупинки головної допоміжної вентиляційної установки. При неможливості включити вентилятор – викликати ДАРС /ДВГРС/. 2.1.4. Вивести по закінченні 30 хв. після раптової зупинки головної допоміжної вентиляційної установки всіх людей до повітроподавального ствола; за несправностях що вимагають тривалого усунення – вивести людей на поверхню за винятком посадових осіб дільниці ВТБ стволового машиніста центрального водовідливу і чергового електрослюсаря кліть тримати на горизонті їх перебування . 2.1.5. Забезпечити за необхідності роботу центрального водовідливу. 2.1.6. Вжити заходів із провітрювання виробок за рахунок природної тяги. 2.1.7. Зробити після відновлення нормального провітрювання виміри вмісту метану в місцях проведення робіт біля електричних машин апаратів і на відстані не менше як 20 м від місць їх установлення в усіх прилеглих виробках включити ВМП і провітрити тупикові вибої. 2.1.8. Дати дозвіл на відновлення робіт після одержання інформації від осіб що проводять контроль рудникової атмосфери вмикання електропускової апаратури та ВМП. При виявленні загазування діяти відповідно до пункту 1 додатку 6 цієї Інструкції. 2.2. На негазових шахтах: 2.2.1 Припинити роботи в тупикових виробках вивести людей на свіжий струмінь зняти напругу з електроустаткування. 2.2.2. Повідомити головного інженера головного механіка енергетика шахти начальника дільниці ВТБ направити чергових слюсарів дільниці ЕМВ в будівлю аварійної вентиляційної установки. 2.2.3. З’ясувати причину зупинки головної допоміжної вентиляційної установки. За неможливість ввімкнути вентилятор викликати ДАРС /ДВГРС/. 2.2.4. По закінченні 30 хв. після раптової зупинки головної допоміжної вентиляційної установки припинити всі роботи в очисних вибоях і інших виробках вивести людей на свіжий струмінь повітря за тривалої зупинки вентилятора – до повітроподавального ствола або на поверхню. 2.2.5. Забезпечити за необхідність роботу центрального водовідливу. 2.2.6. Дозволити поновлення робіт після провітрювання й обстеження очисних і тупикових виробок. 3. У разі загальношахтного відключення електроенергії 3.1. Зафіксувати час відключення електроенергії. 3.2. Повідомити головного інженера головного механіка енергетика шахти начальника дільниці ВТБ. 3.3. Зупинити будь-які роботи в шахті відключити механізми і направити людей до повітроподавального ствола. 3.4. З’ясувати причину та орієнтований час відключення електроенергії на підставі чого прийняти рішення про виведення людей із шахти. 3.5. Вжити заходів для провітрювання виробок за рахунок природної тяги. 3.6. У разі загрози підтоплення водою за рахунок природного припливу закрити герметичні двері в хідниках центрального водовідливу. 4. У випадку застрягання в стволі піднімальних клітей з людьми або обриву каната 4.1. У випадку застрягання кліті вибрати можливий напуск каната. 4.2. Повідомити про аварію ДАРС /ДВГРС/ головного інженера головного механіка головного енергетика направити чергових слюсарів ЕМВ у приміщення аварійного підйому. 4.3. З’ясувати якщо можливо причину застрягання кліті обриву каната. 4.4. За можливості роз’єднати барабани піднімальної машини підняти неаварійну кліть на «нульову» площадку укомплектувати її запобіжними поясами матеріалом для спорудження тимчасового полку опустити кліттю чергових слюсарів ЕМВ під керівництвом посадової особи до аварійної кліті зафіксувати аварійну кліть спорудити тимчасовий полок для виведення людей із застряглої кліті ходовим відділенням ствола або неаварійною кліттю. 4.5. Забезпечити зв’язок із людьми в застряглій кліті за допомогою апаратів дротового або високочастотного зв’язку ДАРС /ДВГРС/. 4.6. У разі аварій у зимовий час забезпечити захоплених аварією людей теплим одягом. 5. У разі припинення подачі тепла калориферними установками при температурі навколишнього повітря мінус 15?С і нижче 5.1. Повідомити головного інженера диспетчера головного механіка енергетика й начальника дільниці ВТБ шахти. 5.2. У приствольному дворі на струмені що надходить організувати контроль за температурою повітря. У разі зниження температури повітря нижче мінус 5?С і якщо негативна температура буде зберігатися більш 30 хв. то з урахуванням можливого часу усунення аварії прийняти рішення про зупинення головної допоміжної вентиляційної установки або реверсування вентиляційного струменя. 5.3. У разі реверсування вентиляційного струменя або зупинки головної допоміжної вентиляційної установки вимкнути електроенергію в шахту за винятком водовідливу. 5.4. Зафіксувати час зупинки вентилятора. 5.5. Забезпечити роботу головного водовідливу. 5.6. Вивести людей на поверхню за винятком посадових осіб дільниці ВТБ стволового машиніста центрального водовідливу й чергового електрослюсаря кліть тримати на горизонті їх перебування . 5.7. Організувати контроль за температурою у вентиляційних стволах шурфах . 5.8. Якщо при провітрюванні шахти в реверсивному режимі створюється загроза заморожування вентиляційних стволів шурфів або яких-небудь механізмів що забезпечують роботу шахти й безпеку персоналу необхідно знову перейти до нормального режиму провітрювання. Надалі з урахуванням зміни температури струменя повітря що поступає й виходить міняти вентиляційний режим до усунення аварії. 5.9. Після усунення аварій і відновлення нормального провітрювання провести виміри вмісту метану в місцях проведення робіт біля електричних машин апаратів і на відстані 20 м від місця їх встановлення в усіх прилеглих виробках увімкнути ВМП і провітрити тупикові вибої. 5.10. Дати дозвіл на поновлення робіт після одержання інформації від осіб що проводили контроль рудникової атмосфери включення електропускової апаратури та ВМП. У разі виявлення загазування діяти відповідно до вимог Правил безпеки. 6. У випадку ураження електрострумом 6.1 Відключити електроенергію на дільницю. 6.2 Викликати ДАРС /ДВГРС/ і швидку допомогу. 6.3. Направити до місця знаходження потерпілих чергового фельдшера підземного медпункту членів ДГК і посадових осіб із найближчих робочих місць для надання першої допомоги. 6.4. Виставити з числа працівників шахти пости біля електропускової апаратури для запобігання її включення й допущення до неї будь-кого до приходу спеціальної комісії. 6.5. Забезпечити готовність наявних засобів механізованого перевезення людей пасажирські вагонетки стрічкові конвеєри підвісні канатні й монорейкові дороги кліті для негайної доставки відділень ДАРС /ДВГРС/ та реанімаційно-протишокової групи а також для їх повернення на поверхню з потерпілими. 7. У разі нещасного випадку травмування шматками обваленої породи частинами механізмів що рухаються локомотивним транспортом та ін. 7.1. Направити до місця нещасного випадку для надання першої допомоги: чергового фельдшера підземного медпункту; членів ДГК із найближчих робочих точок. 7.2. Викликати на шахту реанімаційно-протишокову групу ДАРС /ДВГРС/ та швидку допомогу. 7.3. Сповістити про нещасний випадок головного інженера шахти заступника директора з охорони праці і начальника дільниці. 7.4. Забезпечити готовність засобів механізованого перевезення людей пасажирські вагонетки канатні й монорейкові дороги кліті для негайної доставки реанімаційно-протишокової групи та її повернення на поверхню з потерпілими. Примітка. У залежності від конкретних гірничо-геологічних і технологічних особливостей шахти можливі й інші аварії для яких необхідно доповнити ці рекомендації наприклад витік холодоносія в кондиціонерах хлору в хлораторній землетрус у сейсмонебезпечних районах тощо. 3