НПАОП 10.0-5.03-04

НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р. № 236 НПАОП 10.0-5.18-04 ІНСТРУКЦІЯ З ВЕДЕННЯ ВОГНЕВИХ РОБІТ У ПІДЗЕМНИХ ВИРОБКАХ І НАДШАХТНИХ БУДІВЛЯХ До пунктів 1.4.2 6.3.1 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Загальні вимоги 1.1. Вогневі роботи на діючих шахтах та тих що будуються реконструюються та ліквідуються проводяться на підставі дозволу територіального органу Держнаглядохоронпраці додаток 1 . Дозвіл видається строком на один рік на підставі оцінки готовності підприємства до ведення зазначених робіт у разі подання таких документів: а наказу керівника підприємства; б відомостей які оформлені за протоколом про перевірку підготовленості електрозварників газозварників до ведення вогневих робіт у шахтах та надшахтних будівлях і копій спеціальних талонів на право проведення вогневих робіт у підземних виробках та надшахтних будівлях які відповідають посвідченням що мають робітники; Перелік надшахтних будівель де ведуться вогневі роботи згідно з цією Інструкцією погоджується з командиром ВГРЗ. До вогневих робіт відносяться зварювання й різання металу або інші процеси пов’язані з використанням утворенням відкритого полум’я. в копій посвідчень про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму електрогазозварників які допущені до проведення вогневих робіт наказом по шахті; г протоколу щорічної перевірки знань з питань пожежної безпеки; ґ протоколу щорічної перевірки знань з електробезпеки та відомостей про надану групу з електробезпеки; д копії протоколу засідання атестаційної комісії з атестації зварників; е дозволу територіального органу Держнаглядохоронпраці щодо експлуатації транспортування здачі до наповнення та одержання балонів що наповнені; є копії посвідчення особи відповідальної за експлуатацію кисневих балонів про його навчання та проходження перевірки знань Правил обладнання та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском Правил безпеки під час виробництва та споживання продуктів розподілу повітря Правил перевозу автомобільним транспортом інертних газів та кисню стиснених та зріджених і Типової інструкції з охорони праці під час наповнення киснем балонів та поводження з ними споживачів. У разі порушення нормативних вимог з безпечного ведення вогневих робіт дозвіл відбирається територіальним органом Держнаглядохоронпраці незалежно від наслідків. Дозвіл на відновлення ведення вогневих робіт може бути надано тільки Радою територіального органу Держнаглядохоронпраці. Вогневі роботи на шахтах проводяться як правило в загальношахтні вихідні дні й ремонтні зміни. У робочі зміни вогневі роботи в підземних гірничих виробках дозволяється проводити тільки для попередження аварій або ліквідації їх наслідків за письмовим дозволом директора шахти. Вогневі роботи повинні проводитись у відповідності до заходів додаток 2 . Заходи із забезпечення безпечного ведення вогневих робіт повинні бути підписані головним механіком і начальником дільниці ВТБ узгоджені з командиром помічником ВГРЗ представником місцевого органу Держнаглядохоронпраці затверджені директором шахти і знаходитися на місці ведення робіт. Ведення вогневих робіт шахтобудівельними або сторонніми організаціями в шахтах з єдиною системою провітрювання може бути дозволено директором шахти на підставі заходів поданих технічним керівником сторонньої організації. Головний механік шахти механік сторонньої організації або особа що його заміщує після затвердження заходів видає узгоджений з начальником дільниці ВТБ та державним інспектором Держнаглядохоронпраці закріпленим за підприємством письмовий наряд для виконання робіт додаток 3 в якому повинні бути зазначені місце час характер і обсяг різання або зварювання металу прізвища й посади виконавців вогневих робіт представників ВТБ і ДАРС /ДВГРС/. Наряд на виконання вогневих робіт видається окремо на кожну зміну під копірку в книзі бланків нарядів яка зберігається протягом року. Апаратура й обладнання для ведення вогневих робіт можуть бути доставлені в шахту тільки з письмового дозволу директора або особи що його заміщує та при наявності наряду на виконання вогневих робіт додаток 3 . 1.2. Вогневі роботи проводяться під керівництвом головного механіка шахти або особи що його заміщує в присутності представника ДАРС /ДВГРС/ і представника дільниці ВТБ що має прилад для безперервного контролю вмісту в атмосфері СН4 та прилад для контролю СО. Указані особи повинні безпосередньо на місці перевірити виконання заходів щодо забезпечення безпеки ведення вогневих робіт зробити про це відмітки у наряді й тільки після цього дати дозвіл на ведення вогневих робіт. Біля місця вогневих робіт повинен проводитись безперервний контроль вмісту метану. Для здійснення керівництва вогневими роботами на місці їх виконання посадова особа яка видала наряд призначає відповідального за ведення цих робіт. При веденні вогневих робіт у вертикальних стволах і шурфах безпосередньо в місці їх виконання повинен знаходитись головний механік шахти або особа що його заміщує який після перевірки дотримання заходів безпеки дає дозвіл на проведення робіт. При тривалості цих робіт більш двох змін керівництво на місці їх провадження здійснюється особами що призначаються наказом директора підприємства. Представник дільниці ВТБ повинен знаходитися в приствольному дворі найближчого горизонту за ходом вентиляційного струменя і вести спостереження за вмістом в атмосфері СН4 і СО. Працівники ДАРС /ДВГРС/ повинні знаходитися біля місця робіт і в місці куди можливе попадання падіння розплавленого або розжареного металу й електродів. Місце спостереження повинне бути забезпечене засобами подавання сигналу про припинення вогневих робіт. Під час провадження вогневих робіт шахтобудівельними та іншими підрядними організаціями на шахтах з єдиною системою провітрювання безпосереднє керівництво вогневими роботами здійснюється головним механіком шахтобудівельного управління або механіком гірничої дільниці яким наказом директора шахти дозволене керівництво вказаними роботами. Контроль за дотриманням заходів безпеки забезпечення присутності посадових осіб дільниці ВТБ і представника ДАРС /ДВГРС/ у цьому випадку входять в обов’язки директора шахти. 1.3. Для ведення вогневих робіт у підземних виробках і стволах шурфах шахт слід як правило застосовувати електрозварювання. Під час електрозварювання забороняється використати як один з електрозварювальних провідників трубопроводи рейки та інші металеві комунікації чи конструкції. Живлення зварювальних апаратів повинно відбуватися від мережі із захистом від витікання струму. Забороняється застосування зварювальних автотрансформаторів. Застосування газового зварювання з використанням ацетилену пропан-бутану та інших горючих вуглеводнів забороняється. В окремих випадках коли не можна застосовувати електрозварювання дозволяється застосування гасорізів. При вогневих роботах за допомогою гасорізів повинні дотримуватись таких додаткових заходів: а для ведення вогневих робіт повинен застосовуватися гас передбачений паспортом завода-виготовлювача гасоріза і який має сертифікат відповідності; б гасорізи повинні бути оснащені: блокувальним клапаном для перекриття вихідного отвору при розриві шланга; клапаном запобігання проникненню зворотного удару в кисневий шланг; гумовими шлангами що відповідають вимогам посібника з експлуатації: для гасу – діаметром 6 3 мм для кисню – діаметром 9 мм і довжиною 10–12 м. Шланг повинен бути суцільним без з’єднань та тріщин на зовнішній поверхні. Місця приєднання шлангів до бачка й різака повинні мати подвійне кріплення; в бачок повинен заповнюватися не більш ніж на ? об’єму. Заправлення бачків слід робити тільки на поверхні шахти в присутності особи відповідальної за проведення вогневих робіт; г манометр бачка гасорізу повинен бути додатково захищений металевим ковпачком що оберігає його від механічних пошкоджень; ґ бачок і шланг що подає гас повинні бути випробувані на міцність гідравлічним тиском 1 0 МПа 10 кгс/см2 із записом результатів у журналі. Випробування повинні проводитися через кожні 6 місяців у ДАРС /ДВГРС/. Перевірка технічного стану зворотного клапана повинна проводитись кожного разу перед видачею гасоріза в роботу; д під час роботи бачок із гасом повинен знаходитися не ближче як 5 м від джерела вогню. У разі якщо цю відстань неможливо витримати необхідно встановлювати перед бачком екран із негорючого матеріалу; 1.4. До ведення вогневих робіт у гірничих виробках і надшахтних будівлях допускаються працівники які входять в електромеханічну службу шахти і що пройшли атестацію відповідно до Правил атестації зварників ДНАОП 0.00–1.16–96 затверджених наказом Держнаглядохоронпраці №61 від 19.04.96 і зареєстрованих Міністерством юстиції України під №262/1287 31.05.96 і що мають посвідчення і спеціальний талон додаток 5 на право ведення відповідних вогневих робіт. Перевірка підготовленості електрозварників газозварників до ведення вогневих робіт у шахтах і надшахтних будівлях проводиться щороку комісією за участю представника ДАРС /ДВГРС/. Особам що не склали екзамен на право ведення таких робіт талон не видається. 1.5. Усі матеріали що займаються мастило пакля обтирочні матеріали тріски та ін. повинні бути зібрані до початку вогневих робіт на віддалі не менше за 20 м від місця проведення цих робіт а також від місць куди можливе падіння розплавленого й розжареного металу й електродів. 1.6. Під час виконання вогневих робіт у горизонтальних та похилих гірничих виробках під деталь що зварюється розрізається повинен бути підкладений сталевий лист розміром не менше як 1000х1000 мм товщиною не менше за 1 мм. Останній покривається шаром піску товщиною не менше за 50 мм. У вертикальних стволах сталевий лист повинен уміщуватися під конструкцію що зварюється розрізається без нанесення шару піску. Усі дерев’яні чи інші горючі частини кріплення армування та інші споруди що знаходяться від місця ведення вогневих робіт на відстані до 2 м повинні бути захищені сталевими листами. Потрібно вжити заходів щодо запобігання падінню в нижчерозташовані виробки розплавленого або розжареного металу й електродів. Під час різання й зварювання рейок дерев’яні шпали найближчі до стику повинні бути покриті листами заліза розміром не менше ніж 250х500 мм. Залізний лист покривається шаром піску товщиною не менше як 50 мм. Перед проведенням вогневих робіт на ємностях і трубопроводах в яких знаходяться або знаходились рідкі або газоподібні речовини що запалюються повинно бути здійснено промивання цих ємностей і трубопроводів каустичною содою і продуття з наступним аналізом повітряного середовища на вміст горючих газів. Ємності що зварюються і трубопроводи повинні бути ізольовані заглушками від усіх комунікацій. Вогневі роботи повинні проводитися обов'язково при відкритих лядах люках пробках вентилях тощо. 1.7. У процесі вогневих робіт за допомогою електрозварювання залишки електродів необхідно складати в металевий ящик що встановлюється біля місця проведення вогневих робіт. 1.8. Біля місця проведення вогневих робіт повинно бути не менше двох вогнегасників пожежний рукав із стволом приєднаний до найближчого пожежного крана або вагонетка бочка із запасом води не менше ніж 1 м3 і не менш двох відер із піском або інертним пилом. 1.9. Перед початком вогневих робіт гірнича виробка ґрунт боки й покрівля повинні бути зволожені водою на протязі 10 м в обидва боки від місця проведення цих робіт а також від місць куди можливе падіння розплавленого або розжареного металу й електродів; по закінченні робіт ці дільниці виробок знову зволожуються. 1.10. Проведення вогневих робіт забороняється: якщо у виробках в які можуть потрапити продукти горіння що утворюються під час вогневих робіт знаходяться люди; у вертикальних і похилих виробках із дерев'яним кріпленням що мають вихід на поверхню. У виняткових випадках аварійні роботи та ін. з особливого дозволу технічного директора организації до складу якої входить підприємство за умови виконання додаткових заходів безпеки допускаються відступи від цих вимог. Забороняється: ведення вогневих робіт в електрогаражах з акумуляторними електровозами під час зарядки батарей і протягом 30 хв. після зарядки; проведення електрозварювальних робіт від контактного проводу електровозної відкатки. 1.11. У вертикальних і похилих виробках що мають вихід на поверхню закріплених негорючим кріпленням але таких що мають дерев’яну відшивку ходового відділення або армування з дерева провідники або розстріли під час проведення вогневих робіт повинні влаштовуватися запобіжні металеві помісти які засипаються шаром піску товщиною не менше як 50 мм або інші пристрої що попереджують попадання іскор крапель металу на дерев'яні елементи. 1.12. На місці провадження вогневих робіт не менш 2 години після їх закінчення повинні знаходитись відповідальний за ведення вогневих робіт і представник ДАРС /ДВГРС/. Після закінчення вогневих робіт відповідальний за їх ведення повинен перевірити виконання профілактичних заходів зробити відмітку в наряді й доповісти керівникові вогневими роботами. Головний механік шахти або особа що його заміщує що керував вогневими роботами одержавши повідомлення особи відповідальної за ведення вогневих робіт і представника ДАРС /ДВГРС/ по закінченні чергування зобов’язаний повідомити директора головного інженера шахти а при його відсутності – гірничого диспетчера про виконання робіт і записати на копії наряду час їх початку й закінчення а також результати огляду місця провадження цих робіт. 1.13. На кожній шахті згідно з наказом керівника підприємства повинні бути обладнані спеціальні приміщення для централізованого зберігання електрозварювальних апаратів і апаратів вогневого різання за винятком апаратів встановлених на поверхні в спеціально пристосованих для вогневих робіт приміщеннях обладнаних відповідно до пунктів 6.7.50 6.7.51 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів далі – ДНАОП 0.00–1.21–98 а також призначатися особи відповідальні за ремонт випробування зберігання й видачу зварювальних апаратів гасорізів і транспортних балонів із киснем. Видача апаратів повинна проводитися тільки особам які отримали письмовий наряд на провадження вогневих робіт під розписку в Книзі обліку видачі прийому і збереження зварювальних апаратів гасорізів додаток 4 . Після закінчення робіт апарати та транспортні балони з киснем повинні бути повернені на місця їх зберігання. Відповідальність за організацію збереження й видачу електрозварювальних апаратів гасорізів та транспортних балонів із киснем покладається на головного механіка шахти. Інвентаризація електрозварювальних апаратів і гасорізів проводиться не менше одного разу на рік і оформляється актом. 2. Додаткові вимоги для шахт небезпечних за газом або пилом 2.1. Вогневі роботи в шахтах небезпечних за газом або пилом дозволяється проводити в стволах закріплених негорючим кріпленням приствольних дворах приствольних камерах головних квершлагах а також у відкотних виробках де Правилами безпеки дозволяється застосування контактних електровозів якщо цими виробками проходить свіжий струмінь повітря. До початку вогневих робіт у зазначених вище виробках повинні бути прийняті заходи щодо видалення вугільного пилу з попереднім його зволоженням на протязі не менше як 10 м з обох боків від місця робіт. За наявності у виробці трубопроводів дегазаційних систем необхідно пересвідчитися у їх справності в місці провадження вогневих робіт. У місці ведення вогневих робіт слід робити безперервний контроль вмісту метану переносним автоматичним приладом. У разі перевищення концентрації метану 0 5% вогневі роботи повинні бути зупинені. 2.2. У стволах з вихідним струменем повітря для попередження аварій або ліквідації їх наслідків ведення вогневих робіт проводиться за письмовим дозвілом директора шахти згідно з заходами додаток 2 . При цьому: весь вугільний пил у стволі та в прилеглих виробках приствольного двору на відстані 50 м від ствола повинен бути змитий або зроблено осланцювання; вміст метану в повітрі що проходить по стволу вимірюваний приладом безперервної дії на сполученні ствола з приствольними дворами і біля місця виконання вогневих робіт не повинен перевищувати 0 5%; керівництво вогневими роботами на місці повинен здійснювати головний механік шахти або посадова особа яка його заміняє. 3. Додаткові вимоги для шахт небезпечних за газодинамічними явищами 3.1. Проведення вогневих робіт у шахтах небезпечних за раптовими викидами вугілля й газу дозволяється тільки в провітрюваних свіжим струменем повітря стволах закріплених негорючим кріпленням та у приствольних дворах. 3.2. На час ведення вогневих робіт у шахтах забороняються будь-які роботи по вугіллю та викидонебезпечному пісковику у тому числі буріння свердловин і проведення інших заходів щодо запобігання викидам на пластах небезпечних за раптовими викидами вугілля й газу вибухові роботи з підривання породи під час проведення виробок на цих пластах а також роботи з розкриття пластів. Дозвіл на поновлення цих робіт після закінчення різання або зварювання металу може бути даний тільки головним інженером шахти. Вогневі роботи можуть проводитися не раніше ніж через 4 години після струсних підривань. 3.3. У шахтах де пласт небезпечний за викидами вугілля й газу розкривається вперше до моменту підходу розкриваючої виробки на відстань 10 м за нормаллю до такого пласта вогневі роботи проводяться при дотриманні вимог розділу 2 цієї Інструкції. При подальшому просуванні розкриваючої виробки та при розкритті пласта небезпечного за раптовими викидами вугілля й газу крім того необхідно дотримуватись додаткових заходів безпеки для шахт небезпечних за викидами вугілля й газу. 3.4. Вогневі роботи у вертикальних стволах з вихідним струменем повітря повинні проводитися за порядком викладеним в п. 2.2 даної Інструкції. Керівництво проведенням вогневих робіт повинно здійснюватися головним інженером шахти. 4. Вимоги щодо проведення вогневих робіт у надшахтних будівлях 4.1. Під час проведення вогневих робіт у надшахтних будівлях необхідно дотримуватись вимог загальних для всіх шахт викладених у пунктах 1.1–1.8 1.12 1.13 цієї Інструкції. При цьому дозволяється застосовувати електрозварювання гасорізи й автогенне зварювання різання з використанням ацетилену в балонах. Застосування агрегатів для отримання ацетилену забороняється. Місце ведення вогневих робіт повинно бути відгороджено негорючим матеріалом і зволожене водою до і після виконання робіт. 4.2. Вогневі роботи на копрах підшківних майданчиках а також біля устя ствола в радіусі 10 м дозволяється проводити після виконання таких додаткових заходів: а перевірки справності споруджень для створення водяних завіс в усті ствола й системи пожежогасіння на копрі шляхом їх випробовування; б закриття пожежних ляд ствола й покриття їх шаром піску або інертного пилу товщиною не менше за 50 мм; в ретельного очищення й видалення мастила з вузлів що зварюються і прилеглих до них конструкцій а також обгороджування їх негорючим матеріалом; г установлення біля місця ведення робіт не менше ніж 4 вогнегасників 2 відер із піском пожежного рукава зі стволом підключеного до трубопроводу наповненого водою під тиском біля місця робіт не менше за 0 4 МПа 4 кгс/см2 при витраті води через ствол не менше за 30 м3/год. 5. Вимоги до шахт що будуються ліквідуються та відокремлених об’єктів шахт що реконструюються 5.1. Ведення вогневих робіт передбачається у відповідності із затвердженим планом в якому повинні бути зазначені місця види й час ведення вогневих робіт. Вогневі роботи які виконуються субпідрядними монтажними організаціями повинні включатись в місячні плани. Ведення вогневих робіт не зазначених у планах забороняється. У випадку проведення аварійних робіт директором шахти дається разовий дозвіл головному інженеру шахтобудівельного управління який повідомляє про це підрозділ ДАРС /ДВГРС/ і державного інспектора Держнаглядохоронпраці закріпленого за шахтою. При цьому повинні бути внесені необхідні корективи у провадження планових вогневих робіт. 5.2. Проведення вогневих робіт здійснюється за спеціальними заходами додаток 2 що складаються для кожного об’єкта або окремої дільниці затвердженими головним інженером ШСУ й узгодженими з командиром помічником ВГРЗ і державним інспектором Держнаглядохоронпраці. На шахтах що реконструюються з єдиною системою провітрювання заходи щодо забезпечення безпечного ведення вогневих робіт шахтобудівельними управліннями або іншими підрядними організаціями подає головний інженер ШБУ і затверджує директор шахти. Головний механік ШБУ головний інженер шахтобудівельмонтажного управління ШБМУ або їх заступники після затвердження заходів видають узгоджений з начальником дільниці ВТБ і державним інспектором Держнаглядохоронпраці закріпленим за підприємством письмовий наряд на виконання робіт додаток 3 в якому повинні бути зазначені місце час характер і обсяг різання або зварювання металу прізвища і посади виконавців вогневих робіт. Наряд видається під копірку в книзі бланків нарядів що зберігається протягом року. Головний механік шахтобудівельного управління несе відповідальність за організацію зберігання й видачі електрозварювальних апаратів гасорізів та транспортних балонів з киснем. Порядок видачі апаратів визначений п. 1.13 цієї Інструкції. 5.3. Вогневі роботи проводяться під безпосереднім керівництвом головного механіка ШБУ ШБМУ ШПУ або особи що його заміщує у присутності представника ДАРС /ДВГРС/ і гірничого майстра дільниці ВТБ що має прилади для контролю вмісту в атмосфері СН4 і СО. Зазначені особи повинні безпосередньо на місці перевірити виконання заходів із забезпечення безпеки ведення вогневих робіт зробити про це відмітки в наряді й тільки після цього дати дозвіл на ведення вогневих робіт. Під час проведення вогневих робіт у вертикальних стволах і шурфах безпосередньо на місці їх виконання присутній керівник робіт який після перевірки дотримання заходів безпеки дозволяє провадження робіт. Представник дільниці ВТБ повинен знаходитись у приствольному дворі найближчого горизонту за ходом вентиляційного струменя і вести спостереження за вмістом в атмосфері СН4 і СО. Представники ДАРС /ДВГРС/ повинні знаходитися біля місця робіт і біля місця куди можливо попадання падіння розплавленого або розжареного металу й електродів предметів . 5.4. Вогневі роботи проводяться при дотриманні пунктів 1.3–4.2 даної Інструкції. 5.5. Під час проведення вогневих робіт субпідрядною монтажною організацією дозвіл на ведення цих робіт видається головним інженером ШБУ на підставі заходів поданих головним інженером субпідрядної організації. Під час виконання вогневих робіт монтажною організацією допускається покладати безпосереднє керівництво роботою на посадову особу цієї організації якому наказом цієї організації дозволено ведення вогневих робіт. Загальне керівництво й контроль за безпечним веденням робіт у цьому випадку покладається на головного інженера ШБУ або на посадову особу що його заміняє. 5.6. На шахтах що будуються й реконструюються до організації провітрювання за рахунок загальношахтної депресії та обладнання другого запасного виходу під час проведення вогневих робіт обов’язкове виведення людей за винятком осіб що забезпечують безпеку обслуговуючих ВМП водовідлив і ін. з виробок де ведуться ці роботи а також прилеглих до них виробок шляхи виведення з яких лежать по виробках із вихідним струменем від місця вогневих робіт. 5.7. Ведення вогневих робіт на шахтах сторонніми організаціями проводиться відповідно до вимог цієї Інструкції. Додаток 1 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Держнаглядохоронпраці України Територіальне управління Держнаглядохоронпраці по області ДОЗВІЛ № на право ведення вогневих робіт Видано найменування підприємства На підставі перелік документів Умови дії дозволу: Для власних потреб за умови дотримання вимог чинних нормативних актів про охорону праці Відповідальність за безпечне ведення вогневих робіт покладається на посада прізвище ім’я по батькові Керівництво вогневими роботами покладено на: посада прізвище ім’я по батькові Термін дії цього дозволу встановлено до « » 200 р. Начальник теруправління прізвище ініціали м. « » 200 р. Додаток 2 УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Командир взводу ШГС Директор шахти « » 200 р. « » 200 р. УЗГОДЖЕНО Державний інспектор Держнаглядохоронпраці « » 200 р. ЗАХОДИ із забезпечення безпечного ведення електрозварювальних робіт у гасорізних місце ведення шахти робіт Початок: « » 200 р. Закінчення: « » 200 р. Цей документ зберігається протягом року після припинення робіт на даному об’єкті. 1. Вогневі роботи зварювання різання ремонт устаткування та ін. проводити за письмовим нарядом головного механіка заступника шахти від узгодженим з начальником дільниці ВТБ і державним інспектором Держнаглядохоронпраці 2. Вид характер об’єм різання металу ремонт устаткування зварювання трубопроводу кількість тощо 3. Вогневі роботи здійснювати за допомогою указати вид у кількості шт. апаратів Продовження додатку 2 4. Заходи безпеки: Перелік заходів Відповідальний посада прізвище ініціали підпис 4.1. До початку вогневих робіт: оглянути місце ведення вогневих робіт і прилеглі виробки куди можливе падіння попадання розжареного або розплавленого металу електродів перелік виробок ; прибрати всі займисті матеріали масло деревину тощо на відстань не менше ніж на 20 м від місця робіт і місць куди можливе падіння розжареного або розплавленого металу й електродів; зволожити ґрунт боки покрівлю виробки водою протягом не менше за 10 м в усі боки від місця ведення робіт і місця куди можливе падіння розжареного або розплавленого металу й електродів; провести вимірювання концентрації метану біля місця робіт. Ведення робіт дозволити при концентрації метану менш 0 5%; розмістити біля місця вогневих робіт вогнегасники – шт. ящики відра з піском або інертним пилом – шт. пожежні рукави зі стволами приєднаними до трубопроводу – шт.; вивести людей з перерахувати ; виробки перевірити справність зварювального апарату або гасорізу наявність запобіжних пристроїв тощо. 4.2. При проведенні вогневих робіт: ізолювати деталь що обробляється від горючих елементів сталевим листом шаром піску та ін. ; ужити заходів для запобігання падіння розжареного або розплавленого металу й електродів у нижчерозташовані виробки; Продовження додатку 2 Перелік заходів Відповідальний посада прізвище ініціали підпис складати залишки електродів у металевий ящик; не наближати бачок із гасом до джерела вогню ближче за 5 м; періодично не рідше ніж через 30 хв. проводити повторні виміри концентрації метану і діоксиду вуглецю у рудниковій атмосфері біля місця ведення робіт. На газових шахтах у місці ведення вогневих робіт проводити безперервний контроль вмісту метану переносним автоматичним приладом безперервної дії. При концентрації метану понад 0 5% вогневі роботи припинити. 4.3. Після вогневих робіт: зволожити ґрунт боки покрівлю виробки водою не менш ніж на 10 м в усі боки від місця ведення робіт і місць куди можливо падіння розжареного або розплавленого металу й електродів; відповідальному за ведення вогневих робіт і представнику ДАРС /ДВГРС/ чергувати на місці вогневих робіт не менше як 2 год. після чого оглянути виробки й доповісти гірничому диспетчеру; залишити місце ведення робіт можна тільки з дозволу гірничого диспетчера. 4.4. Спеціальні заходи безпеки щодо виконання даних вогневих робіт* 5. Забороняється вносити до заходів доповнення зміни й виправлення після їх узгодження й затвердження. Головний механік шахти прізвище ініціали підпис Начальник дільниці ВТБ прізвище ініціали підпис *Розробляються й вносяться залежно від специфіки місця й характеру виконуваних робіт а також у випадку зміни обставин в процесі виконання робіт. Наприклад промити ємності що містять займисті речовини продути дегазаційний постав що демонтується та ін. Продовження додатку 2 Із заходами ознайомлені й прийняли до виконання: Дата проведення вогневих робіт Відповідальний за ведення вогневих робіт посада прізвище підпис Представник дільниці ВТБ посада прізвище підпис Представник ДАРС /ДВГРС/ посада прізвище підпис Електрозварник гасорізчик посада прізвище підпис Примітка. Ознайомлення із заходами й оформлення підписів осіб які перелічені в цій таблиці проводиться кожної зміни під час одержання наряду. Додаток 3 Шахта Організація до складу якої входить підприємство НАРЯД на ведення вогневих робіт посвідчення № прізвище ініціали виконавця на ведення вогневих робіт на в назва об’єкта « » 200 р. з годин до годин 1. Місце робіт 2. Зміст робіт 3. Зварювальний апарат № гасоріз одержав підпис Заливання бачка гасом зроблене прізвище ініціали у присутності прізвище ініціали відповідального за ведення робіт 4. Роботи проводити відповідно до заходів від « » 200 р. Транспортний балон № з киснем одержав підпис 5. Протягом усього часу ведення вогневих робіт на робочому місці знаходяться: 5.1. Відповідальний за ведення вогневих робіт посада прізвище ім’я по батькові 5.2. Представник дільниці ВТБ відповідальний за контроль вмісту СН4 СО і виконання заходів посада прізвище ім’я по батькові 5.3. Представник ДАРС /ДВГРС/ посада прізвище ім’я по батькові НАРЯД ВИДАВ: НАРЯД УЗГОДИЛИ: Головний механік шахти Державний інспектор підпис Держнаглядохоронпраці підпис Начальник дільниці ВТБ підпис Наряд одержав підпис виконавця Додаток 4 КНИГА обліку видачі прийому і збереження зварювальних апаратів гасорізів №№ апарата Кому і по якому документу виданий апарат Дата і час видачі апарата Розпис того що апарат одержав Дата і час повернення апарата Розпис того що апарат прийняв Додаток 5 ТАЛОН на право ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях Прізвище Ім’я По батькові Професія Посвідчення № видане ким коли Талон дійсний протягом одного року з дня видачі Голова екзаменаційної комісії М.П. Талон продовжений до Голова екзаменаційної комісії М.П. Талон продовжений до Голова екзаменаційної комісії М.П. 2