НПАОП 10.0-5.05-04

НПАОП 10.0-5.05-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки діїї реверсивних пристроїв вентиляційних установок

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р. № 236 НПАОП 10.0-5.21-04 ІНСТРУКЦІЯ З РЕВЕРСУВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО СТРУМЕНЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ДІЇ РЕВЕРСИВНИХ ПРИСТРОЇВ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК До п. 3.3.4 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Реверсування вентиляційного струменя 1.1. Реверсування вентиляційного струменя з пропуском його по виробках за схемами передбаченими планом ліквідації аварій повинно проводитись на всіх шахтах не менше двох разів на рік літом і взимку а також у випадках зміни схеми провітрювання шахти крила горизонту або заміни вентилятора. У разі реверсування проводиться також перевірка справності дії реверсивних і герметизуючих пристроїв вентиляційного устаткування. 1.2. Тривалість реверсування вентиляційного струменя повинна бути не менш часу необхідного для виходу людей з найбільш віддаленої виробки на свіжий струмінь або на поверхню. Необхідно встановити час протягом якого концентрація метану в реверсійному струмені досягне 2%. Цей термін повинен враховуватися при складанні плану ліквідації аварій для встановлення граничного часу для виведення всіх людей з небезпечної зони на поверхню при реверсуванні вентиляційного струменя. Контроль за вмістом метану у разі реверсування здійснюється у вентиляційних струменях виїмкових дільниць та у загальному вентиляційному струмені шахти. У зазначених виробках проводяться виміри концентрації метану й витрати повітря переносними приладами через кожні 10 хв. починаючи з моменту перевертання вентиляційного струменя у виробці і до досягнення концентрації метану 2% або до закінчення режиму реверсування якщо концентрація метану не досягне 2%. Виміри концентрації метану проводяться у верхній частині виробок. 1.3. Під час реверсування необхідно вести спостереження за станом електродвигунів вентиляторів щоб не допускати їх перевантаження. На час реверсування вентиляційного струменя електроенергія в шахті і надшахтних будівлях за винятком підйому вентиляційних установок і водовідливу повинна бути відключена. 1.4. Кількість людей необхідних для проведення реверсування та їх місцезнаходження в шахті визначається головним інженером шахти згідно з розробленим планом проведення реверсування. 1.5. Перевірка реверсування вентиляційного струменя проводиться під керівництвом головного інженера шахти начальником дільниці ВТБ і головним механіком шахти за участю працівників місцевого органу Держнаглядохоронпраці та ДАРС /ДВГРС/ і оформлюється актом додаток . У разі наявності на шахті не списаних ізольованих пожеж необхідно проводити вимірювання окису вуглецю біля ізолюючих їх перемичок і у виробках в які можуть поступати продукти горіння. В акті відображується вміст і місця виявлення окису вуглеця. Виміри витрат повітря й вмісту метану а також перевірка складу повітря проводяться працівниками ДАРС /ДВГРС/ і дільниці ВТБ шахти. 1.6. Після відновлення нормального режиму вентиляції по завершенню загальношахтного реверсу але не пізніше ніж через 30 хвилин працівники дільниці ВТБ повинні перевірити вміст метану й діоксиду вуглецю вуглекислого газу у виробках. Якщо вміст цих газів виявиться у межах допустимих норм то подається напруга на перевірені підстанції й розподільні пункти що живлять вентилятори місцевого провітрювання і провадиться розгазування тупикових виробок згідно з Інструкцією з розгазування гірничих виробок розслідування обліку та попередження загазувань. Після розгазування тупикових виробок і їх перевірки дозволяється проведення робіт. 1.7. Акти перевірки реверсування вентиляційного струменя повинні направлятися місцевому органу Держнаглядохоронпраці та командиру підрозділу ДАРС /ДВГРС/ що обслуговує дану шахту і зберігатися протягом року в плані ліквідації аварій. 1.8. За результатами вимірів складається схема провітрювання шахти у реверсивному режимі яка зберігається на дільниці ВТБ протягом року. 2. Перевірка справності реверсивних перемикальних і герметизуючих пристроїв 2.1. Перевірка справності реверсивних перемикальних і герметизуючих пристроїв проводиться при зупинених вентиляторах без пуску їх на реверсивний режим із переходом з одного вентилятора на другий. 2.2. Відповідальність за стан реверсивних і герметизуючих пристроїв несе головний механік шахти. Додаток Акт перевірки реверсування вентиляційного струменя та дії реверсивних перемикальних і герметизуючих пристроїв вентиляційних установок “ ” 200 р. Організація до складу якої входить підприємство шахта Комісія у складі: головного інженера шахти прізвище ім’я та по батькові головного механіка шахти прізвище ім’я та по батькові начальника дільниці ВТБ шахти прізвище ім’я та по батькові у присутності державного інспектора Держнаглядохоронпраці прізвище ім’я та по батькові та командира взводу найменування взводу й загону ДАРС /ДВГРС/ прізвище ім'я та по батькові склала цей акт перевірки роботи реверсивних перемикальних і герметизуючих пристроїв і пропуску реверсивного струменя повітря через усі виробки шахти згідно з п. 3.3.4 Правил у результаті чого встановлено: 1. Характеристика роботи вентиляційних установок у нормальному й реверсивному режимах провітрювання Найменування Вентилятор № 1 Вентилятор № 2 1 2 3  Місце установки ствол шурф  Тип вентилятора  Подача: до реверсування м3/с після реверсування м3/с Депресія тиск вентилятора: до реверсування даПа мм. вод. ст. після реверсування даПа мм. вод. ст. Тиск депресія шахти: до реверсування даПа мм. вод. ст. після реверсування даПа мм. вод. ст.  Спосіб керування реверсивними пристроями Продовження додатка 2. Розподіл повітря по шахті й вміст метану у виробках для шахт небезпечних за газом при нормальному й реверсивному режимах провітрювання Місце виміру найменування виробки й номера замірних станцій При нормальній роботі При реверсивній роботі витрата повіт-ря м3/с вміст витрата повіт-ря м3/с напря-мок руху* вміст СО2 СН4 О2 СО2 СН4 О2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Вентиляційний канал спільна ділянка 2. Перед вентилятором 3. Обвідний канал 4. Канал резервного вентилятора 5. Надшахтна будівля 6. Приствольний двір вхідний струмінь 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. Спеціальні аварійні режими провітрювання шахти Місце виміру найменування виробки Витрати повітря м3/с Напрямок руху повітря* Вміст % СО2 СН4 О2 Місця встановлення вентиляторів із зазначенням режиму їх роботи й тривалості режиму 1. Канали вентиляторів 2. Стволи 3. Виробки для яких передбачений спеціальний режим провітрювання 4. Втрати повітря 4.1. Зовнішні витоки м3/с % від подачі вентилятора: а. б. в. г. Продовження додатка 4.2. Витоки повітря в приствольному дворі м3/с: а. б. в. г. 5. Час необхідний для переведення вентилятора з нормальної роботи на реверсивний режим хв. з реверсивного на нормальний – хв. Кількість людей зайнятих при реверсуванні: а. в шахті б. на поверхні 6. Тривалість реверсивного режиму провітрювання год. хв. 7. Час за який концентрація метану досягає 2% під час реверсування у виробках із вихідним струменем: а. шахти год. хв.; б. горизонту год. хв.; в. крила год. хв.; г. дільниці год. хв. 8. Час необхідний для зміни напрямку вентиляційного струменя у найбільш віддаленій дільниці шахти хв. і для зворотного вказати найменування виробки переходу на нормальний напрямок – хв. 9. Час необхідний для виводу людей на поверхню з найбільш віддаленої дільниці хв. 10. Висновок і пропозиції комісії щодо проведення реверсування: Підписи членів комісії: Головний інженер шахти Головний механік шахти Начальник дільниці ВТБ Державний інспектор Держнаглядохоронпраці Командир підрозділу ДАРС /ДВГРС/ * Позначається “О” при зміні напрямку руху повітря у виробці в порівнянні з нормальним режимом і “Н” – при незмінному напрямку ?? ?? ?? ?? 2