НПАОП 10.0-5.13-04

НПАОП 10.0-5.13-04 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору та перевірки уставок максимального струмового захисту в межах напругою до 1200В

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р. № 236 НПАОП 10.0-5.30-04 IНСТРУКЦIЯ З ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМIВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ВИБОРУ I ПЕРЕВIРКИ УСТАВОК МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1200 В До п. 5.7.3 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Визначення струмів короткого замикання 1.1. Розрахунок ефективних значень струмiв короткого замикання к.з. здiйснюється з метою визначення мiнiмального значення струму двофазного к.з. необхiдного для вибору уставок захисту а також максимального значення струму трифазного к.з. необхiдного для перевiрки комутацiйної апаратури на вимикаючу здатнiсть. 1.2. Розрахунковий мiнiмальний струм двофазного металевого к.з. у найбiльш електрично вiддаленiй вiд трансформатора передвижної підстанції точцi мережi визначається з урахуванням параметрiв високовольтної розподiльної мережi трансформатора i нагрiвання жил кабелю до 65оС а також з урахуванням перехiдних опорiв контактiв i елементiв комутацiйних апаратiв у тому числi й опору в мiсцi к.з. Розрахунковий струм в залежностi вiд приведено довжини кабелiв i параметрiв мережi може визначатися за таблицями 1 –5 додатка. Для промiжних значень потужностi к.з. i довжин кабельних лiнiй не наведених у таблицях струми к.з. визначаються методом лiнiйної iнтерполяцiї. Cтруми двофазного к.з. можуть бути визначенi за формулою: 1 де Uн– середня номiнальна напруга ступеню приймається рiвною 0 133; 0 23; 0 4; 0 69 або 1 2 кВ; rрс rT xрс xT – вiдповiдно активнi та iндуктивнi опори високовольтної розподiльної мережi та трансформатора приведенi до вторинної обмотки  Ом; rK xK – вiдповiдно активний та iндуктивний опiр 1 км кабелю перерізом 50 мм2 Ом/км; Lпр – приведена до перерізу 50 мм2 або 4 мм2 довжина кабельних лiнiй включених в коло к.з. км. У разi визначення розрахункового струму допускається: не брати до уваги опiр розподiльної мережi при потужностi дiльничих підстанцій до 400 кВ А включно тобто приймати xрс = 0 rрс = 0; при потужностi к.з. SКЗ 50 МВ А приймати активний опiр розподiльної мережi рiвним нулю тобто rPC = 0. Повний активний та iндуктивний опiр високовольтної розподiльної мережi при SКЗ < 50 МВ А визначаються за формулами: Zрс= = 2 Хрс= де Sкз – потужнiсть к.з. на вводi дiльничої пiдстанцiї або на шинах найближчого живлячого РПП–6 МВ А. Iндуктивний i активний опiр трансформатора визначається за формулами: 3 де UK – напруга короткого замикання % ST – номiнальна потужнiсть трансформатора кВ А; РК – втрати короткого замикання трансформатора Вт. Активний та iндуктивний опiр жил кабелю приймаються за каталожними даними i перераховуються для температури нагрiвання 65оС. Для зазначеної температури нагрiвання i перерiзу мiдних жил 50 мм2 активний опiр дорiвнює 0 423 Ом/км а iндуктивний – 0 075 Ом/км. Сумарний перехiдний опiр контактiв i елементiв апаратiв а також перехiдний опiр в мiсцi к.з. приймається таким що дорiвнює 0 005 Ом на один комутацiйний апарат включаючи точку к.з. Розрахунковий мiнiмальний струм к. з. у найбiльш електрично вiддаленiй точцi iскронебезпечного приєднання що вiдходить вiд апарата напругою до 42 В достатньо точно визначається за формулою: 4 де Uн– номiнальна напруга вторинної обмотки трансформатора В; rT – опiр трансформатора приведений до вторинної обмотки Ом зазначається в iнструкцiях з експлуатацiї апаратiв ; rК – опiр однiєї жили кабелю Ом приймається таким що дорiвнює 0 008; 0 005; 0 0033 та 0 002 Ом/м для кабелiв із перерізом жил 2 5; 4; 6 та 10 мм2 вiдповiдно . 1.3. Приведена довжина кабельних лiнiй Lпр з урахуванням опору контактiв i елементiв апаратiв i перехiдного опору в мiсцi к.з. визначається за формулою: Lпр = L1kпр1 +L2kпр2 + + Lnkпрn + k + 1 lэ’ 5 де L1...Ln – фактичнi довжини кабелiв із рiзним перерiзом жил м; kпр1 ... kпрn – коефiцiєнти приведення; k – число комутацiйних апаратiв послiдовно включених до кола к.з. враховуючи автоматичний вимикач ПДПП; le = 10 м – приведена довжина кабельної ліній еквівалентна перехiдним опорам у точцi к.з. i елементiв комутацiйних апаратiв. При перевiрцi уставки струму спрацювання захисту апарата який захищає живлячий кабель i електрообладнання гiрничих машин з багатомоторним приводом необхiдно до Lпр визначеної за формулою 5 додавати приведену довжину кабелю з перерiзом жили 50 мм2 струмообмежувальний вплив якого еквiвалентний включенню в мережу яку захищають елементiв внутрiшнього монтажу. Ця величина зазначається в заводських iнструкцiях з експлуатацiї машин. При визначенi в освiтлювальних мережах необхiдно зазначати опiр контактiв. Для цього до значення Lпр необхiдно додати величину 2n де n – число свiтильникiв i трiйникових муфт в колi к.з. у мережi освiтлення. Коефiцiєнти приведення kпр перерiзiв кабелiв для визначення розрахункових мiнiмальних струмiв к.з. наведенi в таблицi: Перерiзи основної жили кабелю мм2 Коефiцiєнт приведення kпр Перерiзи основної жили кабелю мм2 Коефiцiєнт приведення kпр Для мереж напругою 380–1140 В перерiзи приведенi до 50 мм2 4 12 3 35 1 41 6 8 22 50 1 00 10 4 92 70 0 72 16 3 06 95 0 54 25 1 97 120 0 43 Для мереж напругою 127–220 В перерiзи приведенi до 4 мм2 2 5 1 6 6 0 67 4 0 1 0 10 0 40 1.4. Максимальний струм трифазного к.з. на вводi апарата може бути підрахованний виходячи iз значення мiнiмального струму двофазного к.з. визначеного для тiєї ж точки з урахуванням температурного коефіцієнта i підвищеної напруги вторинної обмотки трансформатора за формулою: = 6 2. Вибiр i перевiрка уставок струму спрацювання реле апаратiв захисту 2.1. Величина уставки струму спрацювання реле автоматичних вимикачiв магнiтних пускачiв станцiй управлiння та iн. визначається за формулами: а для захисту магiстралi: Iу Iн.пуск + ? Iн. роб 7 де Iу – уставка струму спрацювання реле А; Iн.пуск – номiнальний пусковий струм найбiльш потужного електродвигуна А; Iн.роб – сума номiнальних струмiв усiх iнших струмоприймачiв А; б для захисту вiдгалужень що живлять групу одночасно вмикаючих електродвигунiв із короткозамкненим ротором: Iу Iн.пуск 8 Для захисту магiстралей з потужними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором у разi якщо пусковi струми перевищують 600–700 А допускається приймати уставки струму спрацювання реле виходячи з величини фактичних пускових струмiв. Для приблизного визначення пускового струму номiнальний робочий струм повинен бути збiльшеним у випадку застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором в 6–7 разiв а у разi використання електродвигуна з фазним ротором – в 1 5 рази; в для захисту вiдгалужень що живлять освiтлювальне навантаження з лампами накалювання: Iу 3Iн.роб 9 а з люмінесцентними лампами: Iу 1 25 Iн. роб 10 2.2. Вибрана уставка струму спрацювання реле перевiряється за розрахунковим мiнiмальним струмом двофазного к.з. При цьому вiдношення кратнiсть розрахункового мiнiмального струму двофазного к.з. до уставки струму спрацювання реле повинне задовольняти умовi: 11 де kЧ = 1 5 – коефiцiєнт чутливостi захисту. В окремих випадках за погодженням із головним енергетиком організації до складу якої входить підприємство для магiстралей i вiдгалужень виконаних броньованими або екранованими кабелями допускається зниження коефiцiєнта чутливостi до 1 25. 3. Вибiр i перевiрка плавких запобіжників 3.1. Значення номiнального струму плавкої вставки запобiжникiв визначається виходячи з умов: а для захисту магiстралi 12 де Iв – номiнальний струм плавкої вставки А; 1 6 2 5 – коефіцієнт що забезпечує неперегорання плавкої вставки при пусках електродвигунiв із короткозамкненим ротором. Для нормальних умов пуску електродвигуна рiдкi пуски та швидке розвертання значення цього коефiцiєнта слiд приймати таким що дорiвнює 2 5 а для важких умов пуску частi пуски при довгому розвертаннi – 1 6 2. Надмiрно понижувати номiнальний струм плавкої вставки не слiд так як остання може перегорiти при запусках що є однiєю iз причин виходу з ладу електродвигунiв у режимi однофазної їх роботи; б для захисту вiдгалуження – у разi застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором 13 а у разi освiтлювального навантаження: 14 Для установки застосовується плавка вставка iз значенням номiнального струму найближчим до розрахункового. Допускається паралельне включення в одному патронi запобiжника двох однакових або вiдмiнних за номiнальним струмом на 30–35% плавких вставок. При цьому сумарний струм їх не повинен перевищувати розрахункового; в для захисту iскронебезпечних кiл напруги до 42 В що вiдходять вiд апаратiв пускачi станцiї управлiння тощо i живлячих зовнiшнi навантаження апарати автоматизацiї свiтильники мiсцевого освiтлення тощо повиннi установлюватися запобiжники величина плавкої вставки яких зазначається в iнструкцiї з експлуатацiї апарата. Для захисту цих кiл можуть застосовуватися також малогабаритнi автоматичнi вимикачi влаштованi в апарат. 3.2. Вибрана плавка вставка повинна бути перевiрена за розрахунковим мiнiмальним струмом двофазного к.з. найменшим перерiзом жил кабелю i повинна вiдповiдати найбiльшому довгостроковому допустимому струмовi навантаження. Вiдношення кратнiсть розрахункового мiнiмального струму двофазного к.з. до номiнального струму плавкої вставки повинне задовольняти умовi: 15 При цьому кратнiсть що дорiвнює 4 допускається в мережах напругою 380 – 1140 В де потрiбна плавка вставка на номiнальний струм 160 i 200 А а також у мережах і напругою 127 i 220 В незалежно вiд величини струму плавкої вставки. 3.3. Плавка вставка для захисту iскронебезпечних кiл із напругою до 42 В повинна перевiрятися за умовою: 16 де Iв – номiнальний струм плавкої вставки А. 4. Вибiр i перевiрка уставок струму спрацювання реле i плавких вставок запобiжникiв для захисту трансформаторiв 4.1. Захист вторинної обмотки силового трансформатора i дiлянки мережi вiд затискачiв цiєї обмотки до загального захисного апарата вiд мiнiмальних струмiв двофазного к.з. повинна здiйснюватися апаратом захисту встановленим з боку первинної обмотки цього трансформатора. Вибiр i перевiрка значення уставки струму спрацювання реле максимального струму встановлених на первинній стороні трансформатора напругою 1200 690 400 230 i 133 В проводиться за умови: а для трансформаторiв з однаковими схемами з’єднання первинної i вторинної обмотки наприклад ?/? Y/Y 17 де I 2 к.з.min – розрахунковий мiнiмальний струм двофазного к.з. на боцi вторинної обмотки трансформатора А; Iу – уставка струму спрацювання реле апаратiв з боку первинної обмотки трансформатора А; кT – коефіцієнт трансформацiї; 1 5 – коефіцієнт чутливостi захисту; б для трансформаторiв із рiзними схемами з єднання первинної i вторинної обмотки наприклад ?/ Y Y/? 18 Вибiр i перевiрка уставок струму спрацювання реле встановлених в КРП для захисту зазначених дiлянок мережi на боцi вторинної обмотки трансформаторiв напругою 10–3/1 2–0 4 кВ повиннi проводитися вiдповiдно до Iнструкцiї з вибору i перевiрки електричних апаратiв напругою понад 3 та 6 кВ затвердженої Мінвуглепромом СРСР 05.01.75 і погодженої Держгіртехнаглядом СРСР 19.11.74. 4.2. Величина уставки струму спрацювання максимальних реле апаратiв на боцi первинної обмотки для захисту вторинної обмотки освiтлювальних трансформаторiв що живлять лампи накалювання i люмінесцентні лампи визначаються відповідно: и 19 4.3. Номiнальний струм плавкої вставки запобiжникiв улаштованих в апарати установленi на первинному боцi освiтлювальних апаратiв визначається за формулою: 20 Приймається плавка вставка з найближчим до розрахункового значення номiнальним струмом. Вiдношення кратнiсть розрахункового мiнiмального струму двофазного к.з. до номiнального струму плавкої вставки повинна задовольняти умовi: а для трансформаторiв з однаковою схемою з’єднання первинної i вторинної обмотки 21 б для трансформаторiв із вiдмiнною схемою з’єднання первинної i вторинної обмоток 22 де – розрахунковий мiнiмальний струм двофазного к.з. визначений для випадку замикання на ввiдних затискачах наступного пiсля вторинної обмотки захисного апарата А. 5. Перевiрка уставок струму спрацювання реле за гранично вимикаючим струмом захисної апаратури 5.1. Для забезпечення надiйного вимикання захисним апаратом максимальних струмiв к.з. якi можуть виникнути у захищаємому приєднаннi необхiдно щоб > 23 де IВ – гранично вимикаючий струм захисного апарата А; – розрахунковий мiнiмальний струм двофазного к.з. А; У випадку якщо вимикаюча здатнiсть перевiряємого апарата виявляється меншою величини зазначеної в 23 то за наявностi на приєднаннi що живить даний апарат другого апарата з достатньою вимикаючою здатнiстю необхiдно щоб дотримувалась умова: 24 де Iу – уставка струму спрацювання реле максимального струму апарата з вимикаючою здатнiстю що задовольняє умовi 23 А; кч – коефiцiєнт чутливостi що дорiвнює 1 5. Якщо умова 24 не дотримується то необхiдно установлювати перед перевiряємим апаратом додатковий апарат що задовольняє умовам 23 i 24 . Вимоги до перевiрки апарата за гранично вимикаючим струмом не поширюються на автоматичнi вимикачi встановленi в пересувних пiдстанцiях i пускових агрегатах. Додаток Таблиця 1 Розрахунковi мiнiмальнi струми двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В що живляться вiд трансформаторів рiзних типiв Приведена довжина кабелю; Lпр м Розрахунковi мiнiмальнi струми двофазного к.з. А при потужностi кВ?А пересувних пiдстанцiй і трансформаторiв ТКШВП ТКШВ ТСШВП ТСШВП–КП ТСВП ТСВП–КП ТСШВ ТСВ 135 180 240 320 100 160 250 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2928 3374 6116 8371 1869 3013 4760 7656 10 2872 3303 5852 7926 1847 2958 4631 7331 20 2816 3231 5589 7471 1825 2902 4497 6984 30 2760 3159 5333 7026 1802 2845 4360 6632 40 2703 3085 5086 6602 1780 2788 4221 6285 50 2647 3012 4851 6206 1757 2730 4083 5951 60 2591 2940 4629 5839 1735 2673 3947 5634 70 2535 2868 4420 5501 1712 2615 3815 5337 80 2480 2798 4223 5191 1689 2559 3686 5059 90 2427 2729 4040 4908 1667 2503 3503 4802 100 2374 2662 3868 4650 1644 2449 3442 4564 120 2272 2533 3558 4197 1600 2343 3218 4141 140 2175 2411 3288 3816 1556 2241 3013 3780 160 2083 2297 3052 3494 1513 2136 2828 3470 180 1997 2190 2844 3218 1472 2055 2660 3203 200 1915 2091 2660 2980 1431 1970 2518 2971 220 1839 1998 2498 2774 1392 1890 2370 2768 240 1767 1912 2353 2593 1355 1814 2245 2590 260 1700 1832 2223 2433 1319 1744 2131 2433 280 1636 1758 2105 2292 1284 1678 2027 2292 300 1577 1689 2000 2165 1250 1616 1936 2167 320 1521 1624 1904 2052 1217 1577 1845 2045 340 1469 1563 1816 1949 1184 1503 1764 1952 360 1420 1507 1736 1836 1856 1451 1691 1859 380 1373 1454 1662 1772 1127 1403 1622 1775 400 1329 1404 1596 1694 1100 1357 1559 1698 420 1288 1358 1532 1623 1073 1314 1501 1627 440 1249 1314 1474 1558 1048 1274 1446 1561 Продовження табл. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1212 1273 1421 1498 1023 1236 1395 1501 480 1177 1234 1370 1442 1000 1199 1348 1445 500 1144 1197 1324 1390 977 1165 1303 1393 520 1113 1162 1280 1341 955 1133 1261 1345 540 1083 1130 1239 1296 934 1102 1222 1299 560 1054 1098 1201 1254 914 1072 1185 1257 580 1027 1069 1164 1214 895 1044 1160 1217 600 1002 1041 1130 1177 875 1018 1117 1180 620 977 1014 1098 1142 858 933 1086 1145 640 954 989 1068 1109 841 969 1057 1112 660 931 065 1039 1078 824 945 1029 1081 680 918 942 1012 1049 808 923 1002 1051 700 890 920 986 1021 792 902 977 1023 720 870 899 961 994 777 882 953 997 740 851 879 938 969 763 863 930 971 760 833 859 916 945 749 845 908 948 780 816 841 894 923 735 827 888 924 800 799 823 847 901 722 810 868 903 820 783 806 854 880 710 793 849 882 840 768 790 835 860 697 778 830 862 860 753 774 818 842 686 763 813 843 880 739 759 801 823 674 748 796 825 900 725 745 785 805 563 734 780 808 920 712 731 769 789 552 702 765 791 940 699 717 754 774 642 707 750 755 960 687 704 739 758 632 695 735 760 980 675 692 725 743 622 683 722 745 1000 664 679 712 729 612 671 708 731 Таблиця 2 Розрахунковi мiнiмальнi струми двофазного к.з. в мережах з напругою 380 В що живляться вiд трансформаторiв рiзних типiв Приведена довжина кабелю; Lпр  м Розрахунковi мiнiмальнi струми двофазного к.з. А при потужностi кВ?А пересувних пiдстанцiй і трансформаторiв ТКШВП ТКШВ ТСШВП ТСШВП–КП ТСВП ТСВП–КП ТСШВ ТСВ 135 180 240 320 100 160 250 1 2 3 4 5 6 7 8 0 5045 5822 10537 14443 3223 5196 8202 10 4758 5453 9204 12140 3110 4909 7519 20 4469 5078 8000 10102 2994 4614 6814 30 4189 4717 6989 8502 2878 4325 6154 40 3925 4380 6162 7275 2763 4050 5564 50 3679 4071 5486 6328 2652 3793 5050 60 3453 3791 4931 5583 2544 3556 4605 70 3247 3539 4469 4987 2441 3340 4222 80 3068 3313 4082 4501 2344 3142 3890 90 2887 3109 3753 4099 2251 2963 3602 100 2731 2927 3471 3760 2163 2800 3350 120 2460 2613 3014 3225 2002 2516 2933 140 2233 2355 2661 2820 1859 2280 2604 160 2041 2141 2380 2505 1732 2081 2339 180 1878 1961 2153 2253 1619 1912 2122 200 1738 1807 1964 2046 1519 1767 1940 220 1617 1675 1806 1874 1429 1649 1787 240 1510 1561 1670 1728 1328 1532 1656 260 1417 1460 1554 1604 1276 1436 1542 280 1334 1372 1453 1496 1210 1351 1443 300 1260 1293 1364 1401 1150 1275 1355 320 1193 1223 1285 1318 1096 1207 1278 340 1183 1160 1215 1244 1047 1146 1219 360 1079 1103 1152 1178 1001 1090 1147 380 1030 1051 1095 1119 959 1040 1090 400 985 1004 1043 1065 921 994 1040 420 943 961 997 1010 885 952 993 440 905 921 954 971 852 913 951 460 870 885 914 931 821 877 912 Продовження табл. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 480 837 851 878 893 792 844 876 500 807 820 845 859 766 813 843 520 779 791 814 836 740 785 812 540 753 764 785 797 717 758 783 560 728 738 758 769 695 733 756 580 705 715 733 743 674 710 732 600 683 892 709 719 654 688 708 620 663 671 687 696 636 667 686 640 644 652 667 675 618 648 666 660 626 633 647 655 602 630 646 680 607 616 629 636 586 612 628 700 592 599 612 619 671 596 611 720 577 583 595 602 557 580 594 740 562 568 580 586 543 565 579 760 549 554 565 571 531 551 564 780 535 541 551 556 518 538 550 800 523 528 537 542 506 525 537 820 511 516 525 530 495 513 524 840 499 504 512 517 484 502 512 860 488 493 501 506 474 490 500 880 478 482 490 494 464 480 489 900 468 472 479 483 455 470 479 920 458 462 469 473 446 460 469 940 449 452 459 463 473 451 459 960 440 443 450 454 429 442 450 980 431 435 441 445 420 433 441 1000 423 426 432 436 413 425 432 Таблиця 3 Розрахунковi мiнiмальнi струми двофазного к.з. в мережах напругою 660 В що живляться вiд трансформаторiв ТСШВ–630/6 ТСВ–630/6 і підстанції ТСШВП–630/6 ТСВП–630/6 Приве-дена довжина кабелю Lпр м Потужнiсть к.з. МВ А 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 4820 5948 6702 7251 7712 8328 8931 9364 9902 10274 20 4341 5321 5970 6477 6886 7517 8033 8404 8810 9079 40 3930 4771 5329 5760 6115 6648 7079 7382 7658 8741 60 3586 4301 4778 5137 5435 5874 6219 6439 6648 6772 80 3291 3902 4301 4603 4848 5211 5490 5661 5801 5884 100 3038 3566 3902 4159 4358 4539 4877 5004 5105 5170 120 2818 3274 3588 3780 3949 4191 4370 4471 4546 4590 140 2628 3026 3274 3457 3589 3802 3949 4013 4887 4117 160 2461 2811 3026 3182 3301 3472 3594 3662 3703 3729 180 3211 2622 2808 2945 3046 3191 3294 3348 3382 3404 200 2179 2455 2620 2738 2828 2950 3038 3083 3113 3227 220 2061 2308 2453 2557 2653 2557 2635 2743 2818 2893 240 1954 2176 2306 3298 2466 2561 2624 2658 2878 2689 260 1859 2059 2175 2256 2316 2399 2457 2210 2500 2510 280 1772 1953 2057 2130 2184 2257 2306 2333 2346 2353 300 1629 1857 1951 2017 2065 2131 2175 2197 2209 2216 320 1619 1770 1856 1914 1958 2017 1056 2076 2088 2092 340 1552 1690 1769 1823 1869 1914 1950 1967 1977 1982 360 1490 1618 1689 1739 1774 1822 1854 1870 1877 1881 380 1433 1551 1617 1661 1794 1738 1767 1781 1788 1792 400 1380 1489 1550 1591 1621 1661 1688 1700 1706 1710 420 1331 1432 1488 1527 1554 1590 1615 1627 1631 1635 440 1285 1379 1431 1466 1492 1525 1547 1558 1562 1566 460 1242 1331 1379 1410 1434 1466 1486 1496 1500 1503 480 1202 1285 1330 1360 1382 1422 1429 1438 1442 1444 500 1164 1242 1284 1312 1332 1359 1377 1385 1388 1391 520 1129 1202 1241 1276 1286 1311 1327 1335 1338 1340 540 1096 1164 1201 1226 1247 1266 1282 1289 1292 1293 Продовження табл. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 560 1064 1129 1163 1187 1203 1225 1239 1246 1349 1250 580 1035 1096 1128 1150 1166 1186 1199 1205 1208 1209 600 1007 1064 1115 1130 1149 1161 1167 1167 1170 1171 620 980 1035 1064 1083 1098 1114 1126 1132 1134 1135 640 955 1007 1034 1052 1065 1082 1093 1098 1100 1102 660 931 980 1006 1023 1036 1051 1062 1067 1069 1070 680 908 954 979 996 1007 1022 1032 1037 1038 1039 700 886 931 954 970 981 995 1004 1008 1010 1011 720 866 908 930 945 956 969 978 982 983 985 740 846 887 908 922 932 944 953 956 958 959 760 827 866 886 829 909 921 929 932 934 935 780 809 846 865 878 887 898 906 909 911 912 800 792 827 846 858 866 877 884 888 889 890 820 775 809 827 838 846 857 864 867 868 869 840 759 792 809 820 827 838 844 847 848 849 860 744 775 791 792 809 819 825 828 829 830 880 729 759 775 785 792 801 807 810 811 812 900 715 744 759 769 776 784 790 793 794 794 920 702 729 744 753 760 768 774 776 777 778 940 689 715 739 738 744 752 758 760 761 762 960 676 702 715 724 730 738 743 745 746 746 980 664 689 701 710 715 723 728 730 731 731 1000 652 676 689 697 702 710 714 716 717 717 Таблиця 4 Розрахункові мiнiмальнi струми двофазного к.з. у мережi з напругою 1140 В що живляться від підстанції ТСВП–630/6 Приведе-на довжина кабелю Lпр м Потужнiсть к.з. МВ А 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 2785 3423 3864 4185 4443 4843 5163 5408 5729 5944 20 2687 3297 3723 4034 4289 4688 5004 5244 5539 5734 40 2594 3175 3585 3888 4133 4520 4835 5062 5327 5507 60 2507 3060 3450 3743 3980 4354 4653 4868 5108 5263 80 2425 2950 3322 3601 3828 4185 4471 4448 4884 5022 100 2347 2846 3200 3465 3680 4020 4289 4471 4664 4786 120 2273 2746 3081 3381 3331 3536 3857 4110 4279 4553 140 2202 2651 2969 3206 3399 3701 3936 4092 4241 4335 160 2136 2463 2863 3086 3268 3551 1772 3912 4043 4127 180 2073 2478 2762 2973 3144 3409 3612 3740 3859 3031 200 2014 2398 2666 2866 3027 3274 3463 3580 3685 3748 220 1957 2323 2576 2763 2914 3146 3322 3428 3521 3576 240 1904 2250 2490 2667 2809 3024 3188 3285 3367 3417 260 1853 2183 2410 2576 2709 2911 3063 3153 3226 3270 280 1804 2118 2333 2490 2615 2804 2944 3027 3093 3132 300 1758 2057 2260 2409 2527 2703 2833 2910 2967 3003 320 1714 1999 2191 2331 2442 2608 2730 2798 2851 2883 340 1672 1943 2127 2259 2363 2518 2632 2695 2743 2772 360 1632 1891 2064 2190 2288 2433 2539 2598 2641 2667 380 1593 1841 2006 2124 2217 2353 2453 2508 2547 2571 400 1557 1793 1950 2062 2150 2278 2371 2421 2458 2479 420 1521 1748 1897 2004 2086 2207 2297 2342 2347 2394 440 1487 1705 1846 1948 2026 2140 2221 2266 2296 2313 460 1455 1663 1799 1895 1969 2077 2153 2194 2221 2238 480 1424 1623 1753 1844 1915 2016 2089 2127 2152 2167 500 1395 1586 1709 1796 1863 1959 2027 2963 2086 2100 520 1366 1549 1668 1750 1814 1905 1969 2003 2024 2037 540 1339 1515 1628 1707 1767 1853 1914 1945 1966 1978 560 1312 1481 1590 1665 1723 1804 1862 1892 1910 1921 580 1284 1449 1553 1625 1680 1758 1812 1840 1857 1868 Продовження табл. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 1262 1419 1518 1587 1639 1713 1765 1791 1808 1817 620 1239 1389 1485 1551 1601 1671 1720 1745 1760 1763 640 1216 1361 1453 1516 1777 1613 1677 1701 1715 1723 660 1194 1334 1422 1482 1528 1592 1659 1672 1672 1680 680 1172 1307 1392 1450 1493 1554 1618 1630 1630 1637 700 1152 1283 1364 1420 1461 1520 1580 1592 1592 1599 720 1132 1258 1336 1390 1430 1486 1544 1555 1555 1561 740 1113 1235 1210 1369 1400 1454 1509 1519 1519 1525 760 1095 1212 1285 1334 1371 1423 1375 1485 1485 1491 780 1077 1190 1261 1308 1344 1393 1443 1452 1452 1458 800 1059 1169 1237 1283 1317 1364 1412 1421 1421 1426 820 1042 1149 1214 1259 1291 1337 1383 1391 1391 1396 840 1026 1129 1192 1235 1267 1313 1354 1362 1362 1367 860 1010 1110 1171 1213 1243 1285 1327 1335 1335 1339 880 955 1092 1151 1191 1221 1261 1301 1308 1308 1312 900 890 1074 1131 1169 1198 1237 1276 1282 1282 1276 920 966 1057 1112 1149 1176 1214 1251 1258 1258 1262 940 951 1040 1094 1129 1156 1192 1228 1234 1234 1238 960 938 1024 1076 1110 1136 1171 1296 1211 1211 1215 980 925 1008 1058 1092 1117 1150 1184 1189 1189 1192 1000 912 993 1042 1075 1099 1131 1164 1162 1169 1172 Таблиця 5 Розрахунковi мiнiмальнi струми двофазного к.з. у мережах з напругою 127 220 В що живляться вiд освiтлювальних трансформаторiв i пускових агрегатiв При-ведена дов-жина кабе-лю Lпр м Розрахунковi мiнiмальнi струми двофазного к.з. А для трансформаторів з напругою Приве-дена дов-жина кабелю Lпр м Розрахункові мiнiмальнi струми двофазного к.з. А для трансформаторів з напругою 127 В 220 В 127 В 220 В ТСШ 2 5 кВ А пуско-ві агрега-ти 3 5-4 0 кВ А ТСШ 4 0 кВ А ТСШ 4 0 кВ А ТСШ 2 5 кВ А АП АСК 3 5-4 0 кВ А ТСШ 4 0 кВ А ТСШ 4 0 кВ А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 142 420 362 193 210 48 63 54 80 10 134 350 320 185 220 46 60 52 77 20 126 285 280 177 230 45 58 50 75 30 118 235 245 168 240 44 56 49 73 40 110 205 205 161 250 42 55 47 71 50 104 180 164 153 260 41 54 45 69 60 98 160 140 146 270 40 54 43 67 70 92 145 125 139 280 38 53 41 65 80 87 130 113 133 290 37 53 40 63 90 83 120 105 127 300 35 53 38 61 100 79 100 99 121 310 34 52 37 60 110 76 100 94 116 320 33 52 36 52 120 72 95 88 111 330 32 52 35 57 130 69 90 88 107 340 31 52 34 56 140 66 82 77 102 350 30 51 33 54 150 63 79 74 98 360 29 51 32 53 160 59 75 69 95 370 29 51 31 52 170 57 73 66 91 380 28 51 30 51 180 54 70 62 88 390 28 51 30 50 190 52 68 59 85 400 28 50 30 49 200 49 65 56 82 1 2