НПАОП 10.0-5.17-04

НПАОП 10.0-5.17-04 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р. № 236 НПАОП 10.0-5.33-04 IНСТРУКЦIЯ З ПЕРЕВIРКИ МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ ШАХТНИХ АПАРАТIВ До п. 5.12.5. Правил безпеки у вугiльних шахтах 1. Перевiрка уставок максимального струмового захисту шахтних апаратiв здiйснюється перед спусканням апарата до шахти перед введенням його до експлуатацiї якщо з часу перевiрки апарата на поверхнi пройшло понад два тижнi i пiд час експлуатацiї – не рiдше одного разу на шiсть мiсяцiв для апаратiв напругою до 1200 В і не рiдше одного разу на рік для апаратiв напругою понад 1200 В або в строки що вказанi в iнструкцiї керiвництвi з експлуатацiї апарата. 2. Перевiрка уставок захисту в пiдземних виробках шахт небезпечних за газом повинна здiйснюватися як правило за допомогою засобiв перевiрки у рудниковому виконаннi. До оснащення шахт такими засобами в газових шахтах тимчасово дозволяється застосування приладiв та апаратiв загального призначення в таких мiсцях iз свiжим струменем повiтря: а у центральнiй пiдземнiй пiдстанцiї далі – ЦПП ; б у виробках приствольного двору; в у пiдземних розподiлпунктах напругою 6 кВ далі – РПП–6 ; г у дiльничних пiдстанцiях далі – ДПП ; д в електромашинних камерах; е в електровозних гаражах. Пристрої захисту апаратiв установлених в iнших виробках повиннi перевiрятися тiльки в названих мiсцях або на поверхнi. До мiсця перевiрки можуть надходити як апарати у складеному станi так i окремi блоки або реле. У випадках коли пiд час вiдключення комплектних розподiлпристроїв далі – КРП вiдсутнi iншi джерела живлення для засобiв перевiрки реле максимального струму КРП повиннi не рiдше одного разу на рiк замiнятися попередньо перевіреними. Перевiрка повинна здiйснюватися спеціалізованою бригадою за письмовим нарядом. 3. У шахтах небезпечних за раптовими викидами вугiлля та газу перевiрка захисту за допомогою приладiв та апаратiв загального призначення в названих у п. 2 цієї Інструкції мiсцях крiм ЦПП та виробок приствольного двору повинна здiйснюватися за таких умов: а апарат який перевiряється знаходиться не ближче як 600 м вiд вибоїв на викидонебезпечних пластах; б перевiрка повинна здiйснюватися в змiнах коли не виконуються роботи з видобування вугiлля проведення гiрничих виробок та противикидних заходiв а також не ранiше нiж через 4 години пiсля струсного пiдривання. Забороняється проведення перевiрки на весь перiод розкриття пласта; в протягом усiєї роботи повинен бути забезпечений безперервний контроль вмiсту метану в мiсцi встановлення апарата що перевiряється посадовою особою дiльницi ВТБ. У разi виявлення вмiсту метану понад 0 5% усi роботи з перевiрки захисту повиннi зупинятися а схема перевiрки вiдключатися вiд мережi; г роботи повиннi здiйснюватися за письмовим нарядом погодженим вiзою на обох бланках із керiвництвом дiльницi ВТБ шахти. Керiвництво роботами повинне здiйснюватися особою з V групою з електробезпеки а в iнших членiв бригади – не нижчою за IV. У посвiдченнях осiб якi проводять роботи повинен бути запис про дозвiл проведення спецiальних робiт у шахтах небезпечних за раптовими викидами; д повиннi бути складенi та затвердженi головним iнженером шахти органiзацiйно-технiчнi заходи щодо безпеки робiт пiд час перевiрки захисту а також методіка перевірки. 4. Перевiрка максимального струмового захисту шахтних апаратiв повинна як правило спiвпадати у часi з проведенням планових наладок та ревiзiй електроустаткування та виконуватися згiдно з Посiбником із ревiзiй наладок та випробування пiдземних електроустановок шахт затвердженим Головним управлінням з експлуатації ремонту енергомеханічного устаткування і зв’язку Минвуглепрому СРСР 26.07.79 методиками iз перевiрки вiдповiдних захистiв. 5. У процесi експлуатацiї необхiдно перiодично здiйснювати перевiрку захисту на працездатнiсть у режимi “перевiрка”. Такi перевiрки повиннi здiйснюватися у терміни i в порядку наведеному в заводських iнструкцiях з експлуатацiї захисних апаратiв. 6. Результати перевiрки заносяться до журналу за наведеною формулою або в Книгу реєстрацiї стану електроустаткування та заземлення. 7. Пристрої захисту в яких похибка спрацювання перевищує 15% повиннi вилучатися з експлуатацiї. Додаток ФОРМА ЖУРНАЛУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ № п/п Тип апарата Завод-виготівник Рік випуску Заводський номер Місце встановлення апарата та його призначення Тип реле або блоку захисту максимального струму Дата перевірки Результати перевірки Висновок про подальшу експлуатацію Призвіща осіб які здійснювали перевірку та підпис відповідальної особи Розпорядження головного енергетика помічника про усунення дефектів дата та підпис Відмітка про виконання розпорядження уставка струму спрацювання А фактичний струм спрацювання А похибка % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2