ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007

ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ І щодо застосування статті 4(4). Директиви стосовно будівельних виробів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві НАСТАНОВА Керівний документ І ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 4 4 ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ Guidance paper I concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC THE APPLICATION OF ARTICLE 4 4 OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Київ Мінрегіонбуд України 2008 ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 ПЕРЕДМОВА 1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство Орган з сертифікації будівельної продукції "ЦентрСЕПРОбудметал" ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Артанов О.Й. Гринберг М.Л. канд. техн. наук керівник розробки Марченко Г.Є. 2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 12 грудня 2007 р. № 357 3. Національний стандарт відповідає Guidance paper I concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC THE APPLICATION OF ARTICLE 4 4 OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE Revision Sep 2002  – Керівний документ І стосовно Директиви будівельних виробів – 89/106/EEC ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 4 4 ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ Перегляд від вересня 2002 Ступінь відповідності – ідентичний IDT Переклад з англійської en УВЕДЕНО ВПЕРШЕ II ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт ідентичний Guidance paper I concerning the Construction Products Directive –89/106/ЕЕС THE APPLICATION OF ARTICLE 4 4 OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE Revision Sep 2002 Керівний документ І стосовно Директиви будівельних виробів – 89/106/ЕЕС ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 4 4 ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ Перегляд від вересня 2002 Керівний документ прийнято Європейською комісією. Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів що регламентують вимоги до будівельних матеріалів виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів будівель та споруд. При розробленні цього стандарту в українськомовний текст редакційних змін порівняно з оригіналом не внесено. ДСТУ Н Б А.1.1-79:2007 ЗМІСТ С. 1 Сфера застосування 1 2 Вступ 1 3 Застосовність статті 4 4 2 4 Уповноважені органи 3 5 Оцінка придатності для використання за статтею 4 4 3 6 Інформація яка має супроводжувати маркування СЄ 5 7 Стаття 4 4 І європейські технічні ухвалення ETAs 6 1 ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Вступ Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів 89/106/ЕЕС стверджує що Постійний комітет може "на вимогу Голови чи Держави-члена вивчати будь-яке питання пов'язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви". Для гарантування наскільки можливо взаємного розуміння між Комісією та Державами-членами як і між самими Державами-членами відносно того як Директива буде працювати компетентні служби Комісії голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку Керівних документів що стосуються окремих питань пов'язаних з виконанням практичним впровадженням та використанням цієї Директиви. Ці документи не є автентичними тлумаченнями Директиви. Вони не є юридично обмежувальними і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур в принципі це не виключає інші процедури які можуть в рівній мірі відповідати Директиві. Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих хто зацікавлений в ефективній дії Директиви із законодавчої технічної та адміністративної точок зору. Вони можуть в подальшому удосконалюватися виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою що використано при їх виданні. • Цей Керівний документ спочатку було видано після консультації Постійного комітету з будівництва SCC на 49-ому зібранні від 28/29 березня 2000 як документ CONSTRUCT 00/395. Обновлений після консультації SCC у вересні 2002. Preface Article 20 of the Construction Products Directivs 89/106/EEC states that the Standing Committets may "at the request of its Chairman or a Member State examine any question posed by the implementation and the practical application of this Directive". In order to ensure as far as possible a common understanding between the Commission and the Member States as well as among the Member States themselves as to how the Directive will operate the competent services of the Commission assuming the chair and secretariat of the Standing Committee may issue a series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation practical implementation and application of the Directive. These papers are not legal interpretations of the Directive. They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive. They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive from a legal technical and administrative standpoint. They may be further elaborated amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue. • This Guidance Paper was originally issued following consultation of the Standing Committee on Construction at the 49th meeting on 28/29 March 2000 as document CONSTRUCT 00/395 Updated following consultation of SCC Sep 02. ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Керівний документ І ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 4 4 ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ Руководящий документ І СОГЛАСНО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 4 4 ДИРЕКТИВЫ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ Guidance paper I THE APPLICATION OF ARTICLE 4 4 OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE Чинний від 2008-07-01 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей Керівний документ роз'яснює проблеми щодо застосування статті 4 4 Директиви Ради 89/106/ЕЕС1 надалі позначеної як Директива будівельних виробів або CPD як змінено за Директивою Ради 93/68/ЕС.2 1.2 Керівний документ насамперед призначено для органів регламентації і виконавчої влади в рамках Європейської економічної зони ЕЕА для промисловості та нотифікованих органів. 1.3 Настанова впроваджена в цьому документі може бути тільки тимчасовою доки не буде набуто практичного досвіду щодо застосування статті 4 4 . Комісія за допомогою Консультативної групи нотифікованих органів буде контролювати використання статті 4 4 промисловістю інформувати Держави-члени та гарантувати що цю настанову розглянуто в міру необхідності. 2. ВСТУП 2.1 Стаття 4 4 CPD встановлює: "Якщо виробник або його представник що здійснює підприємницьку діяльність у Спільноті не застосував або застосував частково існуючі технічні умови що зазначені у частині 2 які вимагають відповідно до критеріїв що визначені у частині 4 статті 13 щоб виріб підлягав декларуванню про відповідність як визначено другою і третьою можливостями у пункті ii частини 2 додатка III застосовуються відповідні рішення згідно з частиною 4 статті 13 та додатка III і придатність такого виробу до використання у значенні частини 1 статті 2 встановлюється згідно з процедурою що зазначена у другій можливості пункту ii частини 2 додатка III." 1. SCOPE 1.1 This Guidance Paper clarifies issues relating to the application of Article 4 4 of Council Directive 89/106/EEC1 hereafter referred to as the Construction Products Directive or CPD as amended by Council Directive 93/68/EC.2 1.2 The Guidance Paper is primarily intended for regulators and enforcement authorities within the European Economic Area EEA industry and notified bodies. 1.3 The guidance provided in this document can only be provisional until experience is gained with the application of Article 4 4 in practice. The Commission with the assistance of the Advisory Group of Notified Bodies will monitor the use of Article 4 4 by industry keep the Member States informed and ensure that this guidance is reviewed as necessary. 2. INTRODUCTION 2.1 Article 4 4 of the CPD states: "Where a manufacturer or his agent established in the Community has not applied or has applied only in part the existing technical specifications referred to in paragraph 2 which require according to the criteria set out in Article 13 4 the product to be submitted for a declaration of conformity as defined in Annex III 2 ii second and third possibilities the corresponding decisions under Article 13 4 and Annex III shall apply and such a product's fitness for use within the meaning of Article 2 1 shall be established in accordance with the procedure set out in Annex lll 2 ii second possibility." 1 OJ L 40 11.2.1989 2 OJ L 220 30.8.1993 1 OJ L 40 11.2.1989 2 OJ L 220 30.8.1993 1 ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 2.2 Іншими словами дві умови мають бути виконані до того як на цю статтю можна було б посилатися: технічні умови які поширюються на виріб і призначене цьому виробу використання повинні бути зазначені в заявці та система підтвердження відповідності застосована до виробу для цього призначеного використання має бути або система 3 або система 43. 2.3 Якщо за цих умов виробник обирає не застосовувати технічні умови або застосовувати їх тільки частково то придатність виробу до використання має встановлюватися за системою 3 а саме – декларування відповідності виробу виготовлювачем на підставі початкового випробування типу ухваленою лабораторією та контролю виробництва на підприємстві . 2.4 Цим однак не передбачається що уповноважена лабораторія надаватиме позитивну технічну оцінку стосовно придатності виробу до використання за призначенням що було б ЕТА . Також цю статтю взагалі не призначено для застосування щодо виробів які суттєво відрізняються від гармонізованих стандартів оскільки відповідно до статті 8 2 b CPD для таких виробів може бути надано ЕТА. 3. ЗАСТОСОВНІСТЬ СТАТТІ 4 4 3.1 Статтю 4 4 може бути розцінено як інструмент гнучкості в рамках CPD який гарантує що інновацію не обмежить потреба в очікуванні на перегляд технічних умов. Однак доки це положення цей інструмент становить послаблення щодо вимоги щоб повністю задовольняти технічним умовам стаття не зменшує відповідальності виробника стосовно будь-якого з інших обов'язків покладених CPD. 3.2 Досвід використання статті 4 4 є недостатнім але є безліч причин чому виробник міг би не застосовувати частини чи будь-що з технічних умов наприклад: - визначений і тест-метод и не може уть належним чином пристосувати зразок специфічного виробу через розмір форму тощо; - виріб дещо але не суттєво відрізняється від звичайного типу виробу для якого призначені технічні умови; - положення щодо контролю виробництва на підприємстві що містяться в технічних умовах не пасують до специфічного засобу виробництва. 2.2 In other words two conditions have to be fulfilled before this article can be called upon: a technical specification whose scope covers the product and intended use in question must be in application and the system of attestation of conformity applicable to the product for the given intended use must be either system 3 or system 43. 2.3 If under these conditions a producer chooses not to apply the technical specification or to apply it only in part then the fitness for use of the product shall be established under system 3 i.e. declaration of conformity of the product by the manufacturer on the basis of initial type testing of the product by an approved laboratory and factory production control . 2.4 Note however that it is not intended that the approved laboratory deliver a favourable technical assessment of the fitness for use of a product for an intended use that would be an ETA . Neither is the article generally intended to apply to products that differ significantly from harmonized standards as according to article 8 2 b of the CPD ETAs may be granted for such products. 3. APPLICABILITY OF ARTICLE 4 4 3.1 Article 4 4 can be regarded as an instrument of flexibility within the CPD ensuring that innovation is not stifled by the need to wait for revised technical specifications. However whilst it represents a derogation from the requirement to comply fully with a technical specification it does not lessen the producer's responsibilities with respect to any of the other obligations imposed by the CPD. 3.2 Experience of the use of Article 4 4 is lacking but there may a number of reasons why a producer might choose not to apply parts or any of a technical specification for example: - a defined test method s cannot properly accommodate a sample of a particular product for reasons of size shape etc; - the product is slightly but not significantly different from the usual type of product targeted by the specification; - the provisions on factory production control contained within the specification are not suited to the particular production facility. - 3 Зауважте що виготовлювачі виробів які ефективно підпадають під систему 4 шляхом застосування статті 13 5 CPD не можуть також користуватися положеннями статті 4 4 . Останнє спеціально обмежує її застосовність для систем 3 і 4 визначену згідно з критеріями викладеними у статті 13 4 . 2 3 Note that manufacturers of products that effectively fall under system 4 through the application of Art. 13 5 of the CPD cannot also make use of the provisions of Art. 4 4 . The latter specifically limits its applicability to the systems 3 and 4 determined according to the criteria set out in Art. 13 4 . ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 3.3 CPD не накладає ніяких обмежень на використання статті 4 4 окрім згаданих в параграфі 1. Але невикористання чи часткове використання технічних умов скасують автоматичну презумпцію відповідності яку ці технічні умови надають виробу. Необхідність доведення стосовно тих частин технічних умов яких не дотримано буде таким чином відновлена і виробник у співробітництві з ухваленою лабораторією повинен буде демонструвати еквівалентність з цими положеннями тобто технічні умови залишаються європейською рекомендацією в тому що стосується необхідних характеристик і виконання виробу який розглядається . 4. УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ 4.1 CPD жодним чином не зазначає що ухвалені лабораторії залучені до застосування статті 4 4 якось відрізняються від залучених у "нормальну" систему 3 оцінки. Тому Держави-члени мають гарантувати що ухвалені лабораторії які вони реєструють нотифікують у Комісії також здатні до виконання завдань пов'язаних із застосуванням статті 4 4 . Держави-члени можуть обмежити сферу нотифікації ухваленої лабораторії якщо вона як вважають не здатна до виконання таких завдань.4 5. ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА СТАТТЕЮ 4 4 5.1 За статтею 4 4 придатність виробу для використання має встановлюватися за системою 3 тобто декларування відповідності виробу виготовлювачем на підставі початкового випробування типу ухваленою лабораторією та контролю виробництва на підприємстві а Початкове випробування типу 5.2 За статтею 4 4 в рамках "нормальної" системи 3 атестації відповідальність ухваленої лабораторії стосується тільки початкового випробування типу ІТТ виробу.5 Ухвалена лабораторія має однак спочатку перевірити що виріб який розглядається дозволено маркувати знаком СЄ згідно з процедурою статті 4 4 див. параграф 1 . 3.3 The CPD does not impose any restrictions on the use of Article 4 4 other than those mentione in Section 1. However the non-use or partial use of a technical specification will remove the automatic presumption of conformity which that specification confers on the product. The burden of proof regarding those parts of the technical specification not followed will thus be reversed and the producer in collaboration with the approved laboratory will have to demonstrate equivalence with its provisions i. е. the technical specification remains the European reference as regards the required characteristics and performance of the product in question . 4. NOTIFIED BODIES 4.1 The CPD does not provide any indication that the approved laboratories involved in the application of Article 4 4 are any different from those involved in a "normal" system 3 evaluation. Member States should therefore ensure that the approved laboratories that they notify to the Commission are also capable of carrying out tasks related to the application of Article 4 4 . Member States may limit the scope of notification of an approved laboratory if it is not considered to be capable of carrying out such tasks.4 5. EVALUATION OF FITNESS FOR USE UNDER ARTICLE 4 4 5.1 Under Article 4 4 the fitness for use of the product shall be established under system 3 i. е. declaration of conformity of the product by the manufacturer on the basis of initial type testing of the product by an approved laboratory and factory production control . a The Initial Type Test 5.2 Under Article 4 4 as for a "normal" system 3 attestation the responsibilities of the approved laboratory relate only to the Initial Type Test ITT of the product.5 The approved laboratory must however first verify that the product under consideration is allowed to be CE marked under the Article 4 4 procedure see Section 1 . 4 Подальше керівництво з нотифікації буде впроваджуватися в переглянутій версії Керівного документа A EC Європейської Комісії . Будь які ITTs за статтею 4 4 вимагають нотифікованого органу. Якщо не буде жодної ухваленої лабораторії нотифікованої для деяких сімейств виробів є можливість застосувати систему 4. 5 Посилання на "ухвалену лабораторію" в цьому керівництві не виключає можливості що більш ніж одна лабораторія може бути залучена до виконання ІТТ як попередньо узгоджено SCC . 4 Further guidance on notification will be provided in a revised version of EC Guidance Paper A. As all Article 4 4 ITTs require a notified body the possibility of there being no approved laboratories notified for some product families normally under system 4 may also need to be addressed. 5 References to "approved laboratory" in this paper do not exclude the possibility that more than one laboratory can be involved in carrying out the ITT as previously agreed by the SCC . 3 ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 5.3 Положення які стосуються проведення ІТТ мають бути встановлені в кожних технічних умовах.6 Там де виробник не має наміру дотримуватися цих умов як повністю так і частково ухвалена лабораторія має взяти додаткову відповідальність.7 Власне кажучи завдання ухваленої лабораторії у випадках відхилення полягає в тому щоб встановити еквівалентність стосовно параметрів виробу в ІТТ які були б одержані повним застосуванням рекомендованих технічних умов. Тому має демонструватися зв'язок між результатами одержаними за різними методами оцінки які використано й методами які містяться в технічних умовах щодо тих самих характеристик. 5.4 Звіт з ІТТ тому має включати між іншим: - опис виробу і його призначеного використання та підтвердження вже в заявці виконаної ухваленою лабораторією перевірки того що вони обидва знаходяться в сфері застосування технічних умов; - запис щодо випробувань /процедур/ положень які застосовано згідно з рекомендованими технічними умовами і одержані результати; - ідентифікацію випробувань /процедур/ положень в технічних умовах яких не дотримувалися; - опис випробувань /процедур/ положень застосованих щоб замінити ті які встановлені в технічних умовах і одержані результати; - оцінку еквівалентності результатів різних випробувань /процедур/ положення які було застосовано щодо тих які встановлені в технічних умовах; - відповідність між будь-якими класами і рівнями які містяться в технічних умовах і результатами одержаними від будь-яких альтернативних випробувань /процедур/ положень. 5.5 Оскільки результати ІТТ забезпечують посилання для виконання виробу яке заявлено з маркуванням CЄ суттєво щоб їх значення легко були помітні для всіх сторін. Це особливо той випадок де результати випробувань / характеристики виробу згодом потрібні як вихідні дані до проектних обчислень. 5.3 Provisions relating to the conduct of an ITT should be laid down in each technical specification.6 Where the producer does not intend to follow these provisions either at all or in part the approved laboratory has to take on additional responsibility.7 Essentially the task of the approved laboratory in cases of deviation is to establish equivalence with respect to the performance of the product in the ITT that would have been obtained by full application of the reference technical specification. The link between the results obtained by the variant assessment methods used and those contained in the technical specification for the same characteristics must therefore be demonstrated. 5.4 The ITT report should therefore include inter alia: - a description of the product and its intended use and confirmation that the approved laboratory has checked that they both fall within the scope of a technical specification already in application; - a record of the tests/ procedures/ provisions applied according to the reference technical specification and the results obtained; - identification of the tests/ procedures/ provisions in the technical specification that have NOT been followed; - description of the tests/ procedures/ provisions applied to replace those laid down in the technical specification and the results obtained; - evaluation of the equivalence of the results of the variant tests/ procedures/ provisions applied with respect to those laid down in the technical specification; - the correspondence between any classes and levels contained in the technical specification and the results obtained from any alternative tests/ procedures/ provisions. 5.5 As the ITT results provide the reference for the performance of the product declared with the CE marking it is essential that their meaning be readily apparent to all parties. This is particularly the case where test results/ product characteristics are subsequently required as inputs to design calculations. 6 Якщо такі правила ще не впроваджено в технічних умовах Група нотифікованих органів має забезпечити доречні загальні інструкції. 7 Примітка. Якщо відхилення від технічних умов не має ніякого впливу на ІТT то завдання ухваленої лабораторії за статтею 4 4 не будуть якимось чином відрізнятися від нормальної системи 3 ІТТ. 4 6 If such rules are not yet provided in the technical specification the Group of Notified Bodies should provide appropriate common instructions. 7 Note that if the deviation from the technical specification does not have any impact upon the ITT then the tasks of the approved laboratory under Article 4 4 will not be any different from a normal system 3 ITT. ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 5.6 Примітка. Технічні умови будуть часто передбачати що сам виробник може провести певний тест в рамках контексту ІТТ за системою 3 . Там де цей тест стосується тієї частини технічних умов що не застосована виробником ухвалена лабораторія має взяти відповідальність за проведення розглянутого тесту. b Інші аспекти відповідності 5.7 За статтею 4 4 виробник залишається повністю відповідальним за свідчення що вироби відповідають вимогам CPD. Для аспектів не пов'язаних з виконанням виробу в ІТТ і щодо яких технічні умови не дотримувались  – саме їх стосується відповідальність виробника встановити еквівалентність відносно рекомендованої умови повного застосування технічних умов. 5.8 Тому виробник повинен демонструвати як різні застосовані процедури / положення можуть вважатися еквівалентними тим що встановлені в технічних умовах. 6. ІНФОРМАЦІЯ ЯКА МАЄ СУПРОВОДЖУВАТИ МАРКУВАННЯ СЄ 6.1 У випадках де технічні умови дотримувалися тільки частково в інформації яка супроводжує маркування СЄ має бути посилання на технічні умови з чітким позначенням пунктів які не застосовано. Там де технічні умови не дотримувалися зовсім посилання на це в інформації яка супроводжує маркування СЄ має бути виражене словами "не застосовані".8 6.2 Супроводжувальна інформація яка стосується виконання виробу наприклад заявлені значення має бути виражена в термінах порівнянних з такими із рекомендованих технічних умов щоб органи виконавчої влади і користувачі могли віднести експлуатаційні показники виробу до таких у аналогічних виробах повністю підпорядкованих технічним умовам. Еквівалентність виробу до повністю підпорядкованого має бути легко помітною. Оскільки заявлені значення походять безпосередньо з ІТТ ухвалена лабораторія має допомогти виробникові визначити яка додаткова інформація має супроводжувати маркування СЄ. 5.6 Note: the technical specification will often stipulate that the producer himself may conduct a specific test within the context of the ITT under system 3 . Where this test relates to that part of the technical specification not applied by the producer the approved laboratory shall take over responsibility for the conduct of the test in question. b Other aspects of conformity 5.7 Under Article 4 4 the producer remains fully responsible for the attestation that products are in conformity with the requirements of the CPD. For aspects not related to the performance of the product in the ITT and for which the technical specification has not been followed it is therefore the responsibility of the producer to establish equivalence with respect to the reference condition of full application of the technical specification. 5.8 The producer must therefore demonstrate how the variant procedures / provisions applied can be considered to be equivalent to those laid down in the technical specification. 6. INFORMATION TO ACCOMPANY THE CE MARKING 6.1 In cases where the technical specification has been followed only in part the reference to the technical specification in the information accompanying the CE marking shall be followed by a clear indication of the clauses not applied. Where the technical specification has not been followed at all the reference to it in the information accompanying the CE marking shall be followed by the words "not applied".8 6.2 Accompanying information relating to the performance of the product e. g. declared values must be expressed in terms comparable to those of the reference technical specification such that enforcement authorities and users can relate the performance characteristics of the product to those of similar products complying fully with the technical specification. The equivalence of the product to a fully compliant one must therefore be readily apparent. As the declared values derive directly from the ITT the approved laboratory should assist the producer in determining what additional information needs to accompany the CE marking. 8 Навіть при тому що технічні умови не було застосовано взагалі це все ще забезпечує підставу для оцінки виробу і таким чином посилання на це має бути зроблено разом з маркуванням знаком СЄ. 8 Even though the technical specification has not been applied at all it still provides the basis upon which the product is to be judged and thus a reference to it should be made with the CE marking. 5 ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 7. СТАТТЯ 4 4 І ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНІЧНІ УХВАЛЕННЯ ETAs 7.1 ETA – позитивна технічна оцінка придатності для використання виробу за призначенням. Таким чином це вже зроблені на замовлення технічні умови для специфічного виробу та конкретного виробника.9 Стаття 4 4 дозволяє відхилення від ETAs але не від керівництв з ЕТА на тих же самих умовах як для гармонізованих європейських стандартів хоча в цьому випадку виробник також має альтернативу наближення до первісного органу ухвалення щоб випустити поправку до ЕТА вже наданого. 7.2 Поважаючи загальний обов'язок застосовувати "доброчинну технічну практику" ухвалена лабораторія залучена за статтею 4 4 має розглянути потребу консультуватися з органом ухвалення який надав ЕТА щодо відхилень запропонованих виробником. 7. ARTICLE 4 4 AND EUROPEAN TECHNICAL APPROVALS ETAs 7.1 An ETA is a favourable technical assessment of the fitness for use of a product for an intended use. Thus it is already a tailor-made technical specification for a particular product and producer.9 Article 4 4 permits deviations from ETAs but not ETA Guidelines under the same conditions as for harmonised. European standards although in this case the producer also has the alternative of approaching the original approval body to issue an amendment to the ETA already granted. 7.2 In respecting the general obligation to apply "good engineering practice" the approved laboratory involved under Article 4 4 must consider the need to consult the approval body that granted the ETA about the deviations proposed by the producer. 7.1 9 Примітка. Виробник не може використовувати чи відхилятися від ЕТА наданого іншому виробникові. Кожен виробник повинен подавати заявку окремо для ЕТА на його власне ім'я. 6 9 Note that it is not possible for a producer to use or deviate from an ETA granted to another producer. Each producer has to apply separately for an ETA in his own name. ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Код УКНД 91.010.99 Ключові слова: технічні умови декларування відповідності уповноважені органи початкове випробування типу маркування СЄ європейські технічні ухвалення. 7