НПАОП 45.2-1.12-01

НПАОП 45.2-1.12-01 Правила безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий

М І Н І С Т Е Р С Т В О ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З м. Київ № Про затвердження Правил безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств Відповідно до Закону України “Про охорону праці” та Положення про Міністерство праці та соціальної політики України затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 № 1035 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств далі – Правила що додаються. 2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці Сторчаку С.О.: 2.1. Вжити заходів щодо вивчення Правил державними інспекторами іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці експертами Експертно-технічних центрів працівниками підприємств установ організацій. 2.2. Забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил роботодавцями. 2.3. Включити Правила до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 2.4. Забезпечити вчасне видання Правил. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Солдатенка М.О. Міністр І. Сахань Внесено: Начальник управління організації нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду П. Пошкурлат Погоджено: Заступник Міністра М. Солдатенко Начальник юридичного управління І. Тубелець Голова Держнаглядохоронпраці С. Сторчак Заступник Голови Держнаглядохоронпраці В. Іванченко Начальник управління охорони праці Л. Мельничук Головний юрисконсульт В. Радіонов       Міністерство праці та соціальної політики   Державний департамент з нагляду за охороною праці       Державний нормативний акт про охорону праці                   Правила безпеки під час реконструкції будівель та споруд промислових підприємств                               Київ 2000             Державний нормативний акт про охорону праці       Затверджено   наказ Міністерства праці та соціальної політики   02.04.2001р № 151               ДНАОП               Правила безпеки під час реконструкції будівель та споруд промислових підприємств                           Київ 2000                   Передмова       1   Розроблено   Інститутом “Київський Будпроект”   2 Внесено Управлінням організації нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду   3 Введено                                                       Передрукування заборонено ? - Держнаглядохоронпраці         Зміст   1 Галузь застосування 5 2 Нормативні посилання 5 3 Терміни і визначення 9 4 Загальні положення 11 5 Вимоги до проектної та проектно-технологічної документації 15 6 Вимоги до організації будівельного майданчика ділянок робіт і робочих місць   17 7 Вимоги до технологічних процесів 20 7.1 Обстеження конструкцій 20 7.2 Розбирання знесення руйнування будівель і конструкцій 22 7.3 Підсилення конструкцій 30 7.4 Земляні роботи 31 7.5 Прокладання і перенесення інженерних мереж 33 7.6 Демонтаж і монтаж будівельних конструкцій 35 7.7 Покрівельні і ізоляційні роботи 39 7.8 Опоряджувальні роботи 40 7.9 Спеціальні будівельні роботи і спеціальні методи зведення споруд   40 8 Вимоги до експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів 42 9 Вимоги до колективних і індивідуальних засобів захисту 44 10 Вимоги до персоналу 44 11 Обов’язки права і відповідальність за порушення Правил 45 12 Вимоги безпеки під час роботи на об’єктах що перебувають в аварійному стані   45 13 Порядок розслідування аварій і нещасних випадків 46   Додатки     Додаток 1 47   Додаток 2 48   Додаток 3 49   Додаток 4 50   Додаток 5 51   Додаток 6 53   Додаток 7 54   Додаток 8 55   Додаток 9 56   Додаток 10 57   Додаток 11 59                   1 1         Галузь застосування   Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств далі Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання робіт з реконструкції будівель і споруд промислових підприємств. Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства і організації які займаються реконструкцією промислових підприємств незалежно від форми власності та видів діяльності.   2 Нормативні посилання в Правилах безпеки під час реконструкції будівель та споруд промислових підприємств   № п/п Найменування нормативного акта   Назва   Ким коли затверджено реєстрація в Мінюсті 1 2 3 4 1 Закон України Про охорону праці Постанова Верховної Ради України 14.10.92 №2695-ХІІ 2 ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпечної екс-плуатації вантажопідіймальних кранів Держнаглядохоронпраці України 16.12.93 3 ДНАОП 0.00-1. 08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів Держнаглядохоронпраці України 26.05.94 4 ДНАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при вибухових роботах Держгіртехнагляд України 25.03.92 5 ДНАОП 0.00-1.20-92 Правила безпеки в газовому господарстві Держгіртехнагляд України 13.05.92 6 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Держнаглядохоронпраці України 9.01.98 7 ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті Держнаглядохоронпраці України 13.01.97 8 ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях Кабінет Міністрів України 17.06.98 9 ДНАОП 0.00-4.05-93 Положення про видачу Держав-ним комітетом по нагляду за охороною праці власникові під-приємства установи організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи під-приємства установи організації. Кабінет Міністрів України 6.10.93 №831. Наказ Комітету з нагляду за охороною праці України 4.06.99 № 103 10 ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчан-ня з питань охорони праці Держнаглядохоронпраці України 17.02.99   1 2 3 4 11 ДНАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохід-них автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів Держнаглядохоронпраці України 25.09.95 12 ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою Держнаглядохоронпраці України 30.11.93 13 ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні Міністерство внутрішніх справ Україи 14.06.95 14 ДНАОП 0.03-3.01-71 Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71 Мінохорони здоров’я СРСР 1971 15 ДНАОП 0.03-3.12-84 Санітарні норми вібрації робочих місць №3044-84 Мінохорони здоров’я СРСР 1984 16 ДНАОП 0.03-3.14-85 Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях №3223-85 Мінохорони здоров’я СРСР 1985 17 ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій Мінохорони здоров’я України 31.03.94 18 ДНАОП 0.05-3.05-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям які зайняті на будівельних будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах Держкомпраці СРСР 9.06.81 19 ДНАОП 0.05-8.04-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Кабінет Міністрів України 1.08.92 20 ДНАОП 0.07-1.01-80 Техніка безпеки в будівництві СНиП III-4-80* Держбуд СРСР 1980 21 ДНАОП 0.07-4.01-95 Положення про розслідування причин аварій обвалень будівель споруд їх частин та конструктивних елементів ДБН В.1.2-1-95 Держкоммістобудування Держнаглядохоронпраці України 25.04.95 22 ДНАОП 6.1.00-1.09-97 Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом “продавлювання” Держнаглядохоронпраці України 14.03.97 23 НАОП 1.1.30-1.04-64 Правила безпеки під час проходки стовбурів шахт спеціальними способами Держгіртехнагляд СРСР 20.03.64   1 2 3 4 24 НАОП 5.1.11-1.22-90 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розванта-жувальних роботах на заліз-ничному транспорті ЦМ-4771 Міністерство шляхів сполучення СРСР 15.02.90 25 НАОП 8.5.10-1.01-90 Правила безпеки при геолого-розвідувальних роботах Мінгеології СРСР 1990 26 ББК 39.808 П-68 Правила дорожнього руху Кабінет Міністрів України 31.12.93; №1094 Зміни з доповненням за системою штрафів станом на 01.04.2000. 27   Правила устройства электроустановок ПУЭ Министерство энергетики и электрофикации СССР 01.06.85 28 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Госстрой СССР 4.12.87 29 СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы   30 СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.   31 СНиП 3.08.01-85 Рельсовые пути башенных кранов   32 СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы 33 ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва Держкоммістобудування України 03.04.96 34 ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення складування та зберігання матеріалів виробів конструкцій і устаткування в будівництві Держкоммістобудування України 07.07.95 №134 Введено в дію з 01.01.96 35 ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности   36 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования   37 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны   38 ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования   39 ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты СТ СЭВ 4830-84     1 2 3 4 40 ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление зануление   41 ГОСТ 12.1.038-82* ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов   42 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок   43 ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ. Процессы производствен-ные. Общие требования безопас-ности. СТ СЭВ 1728-89   44 ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. СТ СЭВ 3618-81   45 ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности   46 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Огражде-ния предохранительные инвентар-ные. Общие технические условия   47 ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия   48 ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования   49 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия   50 ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия   51 ГОСТ 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования   52 ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия.   53 ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия     1 2 3 4 54 ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтаж-ных работ. Технические условия.   55 ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия.   56 ГОСТ 28347-89 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия.   57 ДСТУ 2293-93 ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення   58 ДСТУ2886-94 Знаки дорожні   59   Нормативні документи з питань обстежень паспортизації безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд” Наказами Державного комітету будівництва і архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України 27.11.97 №32/288 та 30.03.98 №62/48. 3 Терміни і визначення Терміни Визначення Ремонт конструкцій Відновлення їх експлуатаційних властивостей і характери-стик шляхом усунення відхилень дефектів та пошкоджень Реконструкція промислових підприємств Переобладнання цехів та об’єктів основного виробничого і допоміжного призначення розширення існуючих будівель і споруд технічне переозброєння виробництв ремонтно-відновлювальні роботи з метою удосконалення та збільшення виробничої потужності поліпшення якості і змінення номенклатури продукції Реконструкція: - з повним зупиненням підприємства або цеху;     Припинення випуску продукції підприємством. - з частковим зупиненням підприємства; Зміна режиму роботи виробництв що реконструюються. Перехід на зменшене число змін. Припинення роботи окре-мих ділянок цехів технологічних ліній груп верстатів і т.п. . - без зупинення підприємства   Режим роботи підприємства не змінюється Суміщення діяльності підприємства з реконструкцією: - повне суміщення;       Коли в межах тих самих ділянок цеху одночасно виконую- ться процеси з випуску продукції і роботи з реконструкції - -          часткове суміщення;     - без суміщення Коли на одних ділянках цеху продовжується робота підприємства на інших ведуться роботи з реконструкції або ці два види діяльності проходять у різні зміни. Коли робота цеху на період робіт з реконструкції зупиняється   Терміни Визначення Спеціальні будівельні роботи Роботи інженерного забезпечення будов та споруд холодно-го та гарячого водопостачання опалення каналізації елект-ропостачання газопостачання телефонізації радіофікації Спеціальні монтажні роботи Монтаж обладнання Спеціальні методи виконання робіт Виконання робіт з впровадженням нетрадиційних технологій та організаційних заходів. Бетонування конструкцій у ковзній опалубці влаштування заглиблених споруд методом “опускного колодязя” “стіна в грунті” безтраншейне прокладання комунікацій тощо Стиснені умови Відсутність нормативних площ або об’ємів для нормального виконання будівельних робіт. Стиснені умови характеризуються: - обмеженими умовами складування або неможливістю складування на будівельному майданчику для забезпечення робочих місць матеріалами виробами та конструкціями; - наявністю поблизу робочих місць зелених насаджень будівель розгалуженої мережі існуючих комунікацій що підлягають підвішуванню або перекладанню; - наявністю поблизу робочих місць інтенсивного руху міського або діючого технологічного транспорту; - виконанням будівельних робіт в закритих спорудах та приміщеннях з наявністю устаткування меблів та інших предметів що захаращують приміщення та заважають нормальному виконанню робіт Методи термічного впливу для руйнування матеріалу конструкцій Кисневий спис газострумінний порошково-кисневий спис порошково-кисневий різак реактивно-струмінний пальник плазмене різання і електродугове плавлення Технічний стан конструкцій Сукупність властивостей конструкції яка характеризує її відповідність нормам і умовам експлуатації міцності жорс-ткості стійкості корозійного захисту пожежостійкості тощо Демонтаж конструкцій Видалення конструктивних елементів з проектного положення після роз’єднання їх у вузлах спряжень і звільнення від проектних зв’язків Підсилення конструкцій Сукупність заходів що направлені на підвищення несучої зда-тності конструкцій в цілому або їх окремих елементів і заходи з приведення конструкцій до проектної міцності. Підсилена конструкція повинна відповідати вимогам міцності жорсткості стійкості та іншим спеціальним вимогам Руйнування конструкцій Видалення конструктивних елементів з проектного положення шляхом роздроблення Знімання навантаження з елементів Поліпшення умов роботи конструкцій за рахунок зменшення або обмеження діючих на них навантажень наприклад зміна статичної конструктивної схеми заміна важкого утеплювача більш легким тощо 4 Загальні положення   4.1 4.1 Реконструкцію будівель і споруд промислових підприємств можуть здійснювати будівельні організації які мають дозвіл на початок роботи згідно з ДНАОП 0.00-4.05-93. Згідно з Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” на монтаж несучих конструкцій монтаж конструкцій в будівельній ремонтно-будівельній діяльності необхідно мати ліцензію. 4.2 4.2 Безпечна організація робіт з реконструкції розробляється у складі проекту організації будівництва ПОБ та проекту виконання робіт ПВР . 4.3 До початку реконструкції керівництво підприємства і генеральний підрядник видають спільний наказ з зазначенням в ньому прізвищ відповідальних керівників робіт з реконструкції від замовника підприємства і підрядних організацій по об'єктах у цілому і їх окремих ділянках а також з зазначенням термінів і порядку: - звільнення і передачі виконавцям робіт устаткування комунікацій вузлів площадок ділянок будівель що підлягають реконструкції або тимчасовому використанню з зазначенням відповідальних виконавців цих робіт; - переносу залізничних колій автомобільних доріг ліній електропередач зв'язку мереж пари води кисню повітря газу і ін.; - передачі підрядним організаціям складських приміщень і площадок усередині і поза діючими цехами і будівлями місць розвантаження і укрупнювального складання нового устаткування і складування того що демонтується; - забезпечення всіх площадок енергоресурсами електроенергією водою парою повітрям киснем та ін. і телефонним зв'язком; - використання й обслуговування мостових кранів у діючих цехах для демонтажу і монтажу устаткування; - створення безпечних умов роботи будівельників і монтажників при працюючому устаткуванні з зазначенням відповідальних осіб за техніку безпеки на кожній ділянці зоні цеху; - організації побутових умов будівельників і монтажників забезпечення перевезення робітників наявним у замовника транспортом; - -                  розробки спеціальних заходів на ділянках що становлять небезпеку вибуху пожежі загазованості хімічних отруєнь і ін. 4.4 До початку реконструкції керівництвом підприємства-замовника складається така документація: - відомість технічного стану конструкцій будівель споруд комунікацій устаткування додаток 1 ; - протокол погодження проекту організації реконструкції додаток 2 ; - -                  відомість обстеження будівлі споруди конструкції що підлягає розбиранню додаток 3 ; - -                  акт-допуск на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства додаток 4 . 4.5 Під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств можливий вплив на працюючих таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів: - концентрація шкідливих речовин і пилу в повітрі робочої зони вища за допустиму; - підвищена швидкість повітря робочої зони; - підвищений рівень шуму вібрації в робочій зоні під час роботи виробничого устаткування і машин; - підвищена або знижена температура і вологість повітря; - підвищена напруга в електричному колі замикання якого може відбутися через тіло людини; - підвищений рівень статичної електрики; - недостатня освітленість на робочих місцях; - пожежо- і вибухонебезпечність сумішей пари і газів з повітрям; - неогороджені перепади на висоті 1 3 м і більше; - місця над якими переміщуються вантажі вантажопідіймальними кранами; - поверхи яруси будівель і споруд на одній захватці над якими виконується монтаж демонтаж конструкцій і устаткування; - зони переміщення машин устаткування і їх частин робочих органів; - вплив на людину отруйних і хімічно активних речовин. 4.6 Вміст шкідливих речовин і пилу в повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації за ГОСТ 12.1.005-88. Чистота вологість температура швидкість руху повітря повинні відповідати нормам установленим ГОСТ 12.1.005-88. 4.7 Рівні шуму на робочих місцях не повинні перевищувати величин допустимих ГОСТ 12.1.003-83* і ДНАОП 0.03-3.14-85 а рівні вібрації робочих місць - ДНАОП 0.03-3.12-84. 4.8 Електробезпека під час виконання робіт повинна бути забезпечена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98 ГОСТ 12.1.013-78 ГОСТ 12.1.019-79* ГОСТ 12.1.030-81* ГОСТ 12.1.038-82*. 4.9 Освітленість будівельного майданчика робочих місць ділянок робіт проїздів і проходів повинна відповідати нормам ГОСТ 12.1.046-85. 4.10 Пожежну безпеку під час реконструкції підприємств необхідно забезпечувати відповідно до вимог ДНАОП 0.01-1.01-95 і ГОСТ 12.1.004-91*. 4.11 Вибухобезпека під час виконання робіт повинна бути забезпечена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.17-92. 4.12 Санітарно-гігієнічнї умови повинні бути забезпечені згідно з порядком установленим для діючого підприємства і будівельними нормами. 4.13 Під час виконання робіт з реконструкції підприємств повинні виконуватись заходи з охорони навколишнього середовища. 4.14 Рішення про організацію реконструкції без зупинення підприємства з частковим зупиненням підприємства або з повним зупиненням підприємства цеху підготовляється власником підприємства за погодженням з організацією що виконує роботи з реконструкції і генеральним проектувальником в залежності від характеру технології виробництв які підлягають реконструкції і складу робіт з реконструкції. 4.15 При організації реконструкції промислових підприємств необхідно вирішити питання суміщення діяльності підприємства по випуску продукції з проведенням реконструкції за одним з видів суміщення повне часткове без суміщення . 4.16 Організація реконструкції повинна передбачати: - підготовку організаційно-технологічної документації; - розставлення будівельно-монтажних організацій підрозділів бригад по об'єктах надання їм фронту робіт і забезпечення необхідними ресурсами; - керування реконструкцією; - контроль за виконанням робіт; - ув'язування з діяльністю підприємства. В процесі реконструкції забезпечити заходи з охорони праці будівельників від впливу виробництва робітників підприємства від впливу будівництва. До початку виконання робіт повинні бути виявлені джерела виробничих шкідливих факторів теплові випромінювання виділення токсичних газів пари пилу шуму вібрації і т.д. і вжиті заходи по їх усуненню або зменшенню до розмірів припустимих чинними санітарними нормами. 4.17 Під час організації проведення реконструкції замовником і підрядником за участю генеральної проектної організації повинні бути вирішені наступні питання: - визначені і погоджені обсяги характер технологічна послідовність черговість і терміни початку і закінчення будівельно-монтажних робіт терміни і умови їх суміщення з роботою цехів і ділянок підприємства включаючи зупинення і зміни технологічних режимів виробництва; - визначена послідовність розбирання конструкцій розбирання або переносу інженерних мереж місця й умови підключення тимчасових мереж; - визначений порядок оперативного керівництва включаючи дії працівників будівельних і експлуатаційних організацій під час виникнення аварійних ситуацій; - складений і погоджений перелік послуг і технічних засобів замовника що можуть бути використані будівельниками під час виконання робіт з реконструкції; - визначені і погоджені умови організації комплектного і першочергового постачання устаткування і матеріалів організації перевезень і складування вантажів пересування будівельної техніки по території підприємства розміщення мобільних інвентарних будівель і споруд; - проектна організація за участю замовника і генерального підрядника а стосовно до спеціальних робіт - з урахуванням субпідрядників повинні скласти перелік і обсяг робіт що виконуються у стиснених і шкідливих умовах. 4.18 Під час реконструкції промислових підприємств коли одночасно будівельно-монтажні роботи ведуть генеральні підрядні і значне число субпідрядних організацій коли на обмеженій території діючого підприємства зосереджена велика кількість вантажопідіймальних і інших будівельних машин устаткування автомобільного транспорту робітників-будівельників підпорядкованих різним організаціям для координації роботи з охорони праці необхідно вести журнал виконання суміщених будівельно-монтажних робіт згідно з додатком 11. 4.19 В період реконструкції підприємств при організації штабу координації робіт всіх будівельних організацій в складі штабу необхідно створити робочу групу або комісію з охорони праці. До складу такої групи повинні входити керівники інженерно-технічні робітники інженери служб охорони праці всіх організацій що беруть участь у реконструкції а також представники керівництва і служб охорони праці діючого підприємства. Створення групи і його склад оформляється наказом по генеральній підрядній організації. Група повинна вирішувати такі завдання: - координація роботи з охорони праці всіх генеральних підрядних і субпідрядних будівельних організацій зайнятих на реконструкції підприємства; - контроль за дотриманням правил з охорони праці під час виконання робіт з реконструкції усіма виконавцями а також за виконанням заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці при веденні загальнобудівельних монтажних демонтажних і спеціальних робіт; - контроль за виконанням вимог охорони праці передбачених у нормативній і технологічній документації участь в погодженні графіків виконання суміщених робіт і контроль за їх дотриманням; - перевірка виконання оперативного контролю за станом охорони праці; - організація в бригадах і на ділянках чергування уповноважених трудових колективів з питань охорони праці; - проведення комплексних і цільових перевірок з охорони праці а також оперативне втручання при порушенні норм і правил охорони праці залучення до цих перевірок організацій що беруть участь у реконструкції; - проведення аналізу причин виробничого травматизму і профзахворювань з підготуванням висновків пропозицій і рекомендацій; - контроль за санітарно-побутовим зебезпеченням працівників та службовців на території діючого підприємства з урахуванням специфіки основного виробництва. Про всі порушення і вжиті заходи для їх усунення провадиться запис у журналі оперативного контролю за станом охорони праці. 4.20 4.20       Обслуговування устаткування в зоні будівельного майданчика провадиться з дозволу керівника виконання будівельно-монтажних робіт. 4.21 До початку робіт з реконструкції за умови спільної роботи на одній ділянці замовника і підрядника а також у місцях де є виробнича небезпека не пов'язана з характером роботи що виконується працівникам видати наряд-допуск див. додаток 5 який визначає безпечні умови робіт з зазначенням в ньому небезпечних зон і необхідних заходів щодо безпеки праці. Наряд-допуск видається на термін необхідний для виконання даного обсягу робіт. За умови зміни виконання робіт наряд-допуск анулюється і перед поновленням робіт видається новий. Наряд-допуск підписується відповідальною особою будівельно-монтажної організації і відповідальним представником підприємства. Відповідальність за повноту і забезпечення зазначених в наряді-допуску заходів безпеки несуть керівники діючого підприємства і будівельно-монтажної організації. Видача наряду-допуску реєструється в журналі див. додаток 6 4.22 Під час виконання робіт з реконструкції необхідно враховувати: - особливості виробництва підприємства і умови послідовності реконструкції; - підвищені шкідливі і пожежо- вибухонебезпечні чинники; - насиченість зони реконструкції діючим технологічним устаткуванням і інженерними мережами; - щільність забудови території зовнішню стисненість і наявність перешкод у внутрішньоб’єктному просторі внутрішню стисненість ; - інженерно-геологічні особливості. 4.23 Всі будівельно-монтажні роботи виконувати відповідно до вимог ДНАОП 0.07-1.01-80 СНиП III-4-80* ДНАОП 0.01-1.01-95 ДНАОП 0.00-1.03-93 та інших нормативних документів з охорони праці діючих в галузі будівництва і в галузі до якої належить підприємство. 4.24 Технологічні процеси з реконструкції виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.002-75*.         5 Вимоги до проектної і проектно-технологічної документації   5.1 Всі роботи пов'язані з реконструкцією підприємств виконуються за умови наявності затвердженої проектно-технологічної документації розробленої відповідно до ДБН А.3.1-5-96 з урахуванням особливостей виконання робіт. 5.2 Проектна і проектно-технологічна документація розробляється спеціалізованими проектними організаціями що мають спеціалістів які пройшли навчання і перевірку знань з безпеки проведення будівельно-монтажних робіт згідно з ДНАОП 0.00-4.12-99. 5.3 З проектом виконання робіт повинні бути ознайомлені всі інженерно-технічні працівники і робітники що беруть участь у виконанні робіт на даній ділянці а також працівники виробництв на чиїх ділянках виконується реконструкція. 5.4 Під час проектування організації і технології робіт з реконструкції необхідно враховувати чинники пов'язані із суміщенням за часом і територією технологічних процесів підприємства та будівельно-монтажних робіт стиснені умови специфіку робіт. До таких чинників відносяться: - наявність близько розміщених діючих виробництв; - наявність діючих систем інженерного забезпечення; - наявність у зонах робіт діючого устаткування що потребує в ряді випадків установлення огорож улаштування тимчасових перегородок захисних настилів тимчасових покрівельних покриттів і інших захисних пристроїв; - наявність підземних наземних надземних і настінних комунікацій різного призначення що потребують їх тимчасового переносу переключення або огородження; - наявність заглиблених споруд тунелів підвалів каналів колодязів і ін. що потребують підсилення їх покриттів і стінок; - необхідність зупинення будівельно-монтажних робіт у зв'язку з виробничими і транспортними процесами підприємства; - більш часте чим при новому будівництві застосування закритих способів прокладання комунікацій; - необхідність постійно підтримувати на території підприємства і на робочих місцях чистоту і порядок які потрібні за умовами даного виробництва; - необхідність захисту устаткування від забруднення грунтом бетонною сумішшю розчином при їх транспортуванні над устаткуванням за допомогою мостових кранів а також від забруднення малярними розчинами під час виконання опоряджувальних робіт; - наявність пожежо- і вибухонебезпечного середовища на деяких виробництвах; - можливість розташування поблизу прольоту що реконструюється площадок укрупнювального складання складів конструкцій деталей матеріалів кранових колій засобів механізації улаштування доріг; - можливість в'їзду у внутрішньоцеховий простір засобів механізації включаючи транспорт; - обмеження в застосуванні засобів механізації і необхідність у зв'язку з цим виконання відносно великих обсягів робіт із застосуванням засобів малої механізації і вручну; - обмеження в застосуванні деяких засобів проведення робіт підривання забивання і віброзанурення паль і шпунта ущільнення грунту плитами зварювання та ін. ; - виконання великих обсягів робіт з розбирання демонтажу підсилення і заміни конструкцій; - більша ніж при новому будівництві розосередженість робіт; - обмеженість провезення великогабаритних вантажів через недостатність розмірів проїздів; - необхідність улаштування й утримання проїздів через діючі шляхи і комунікації; - стиснені умови проїздів внутрішньозаводських автодоріг; - особливості й індивідуальність об'ємно-планувальних рішень будівель наявність підземних споруд; - необхідність демонтажу або руйнування конструкцій; - необхідність улаштування тимчасових стін перегородок; - необхідність підсилення і вибіркової заміни конструкцій; - наявність конструкцій різних типів їх малосерійність і різна вага; - обмеження використання підземних шляхів; - обмежена швидкість руху по внутрішньозаводських дорогах; - наявність тупикових під'їздів; - підвищена потреба в зонах складування; - обмежені можливості великоблочного монтажу; - стиснені умови виконання окремих видів робіт; - підвищена концентрація монтажних механізмів; - погіршення використання монтажних механізмів їх часте переставляння обмеження зони дії механізму; - суміщення монтажу з демонтажем старих конструкцій; - суміщення будівельно-монтажних робіт з роботами існуючого виробництва. 5.5 5.5 Проектно-технологічну документацію на реконструкцію промислових підприємств розробляють відповідно до ДБН А. 3.1-5-96 в тому складі що і на нове будівництво з урахуванням особливостей реконструкції. В проектах виконання робіт повинні бути додатково позначені: - існуючі в межах монтажної і небезпечної зон діючі і відключені інженерні мережі з зазначенням умов їхнього переносу при необхідності такого переносу ; - підземні і надземні споруди фундаменти під устаткування тунелі підвали технологічне устаткування тощо в тому числі ті що підлягають розбиранню або підсиленню і які знаходяться в зоні виконання робіт; - внутрішньоцехові і внутрішньозаводські транспортні і вантажопідіймальні засоби підприємства які передаються монтажним організаціям для виконання робіт; - маршрути транспортування будівельних конструкцій і матеріалів по території діючого підприємства й усередині діючих цехів монтажні прорізи і маршрути безпечного руху працівників у монтажну зону до тимчасових будівель і пунктів побутового обслуговування підприємства; - зони підвищеної небезпеки при виконанні робіт. Проектно-технологічна документація повинна містити: - заходи щодо захисту технологічного устаткування і інженерних мереж від можливого пошкодження з зазначенням засобів захисту від шкідливого впливу виробничого середовища підприємства; - вимоги з охорони праці пожежобезпеки і вибухобезпеки; - графік виконання робіт з визначенням етапів обсягів і термінів для дозупинного зупинного післязупинного періодів а також із взаємоув’язуванням термінів виконання робіт генпідрядника з суміжними будівельно-монтажними роботами; - заходи що забезпечують спільну безперервну і безпечну роботу підприємства що реконструюється і будівельно-монтажної організації; - рішення з охорони праці з урахуванням забезпечення стійкості і міцності існуючих конструкцій на період виконання будівельно-монтажних робіт. 5.6 Під час розроблення проектно-технологічної документації на розбирання демонтаж конструкцій необхідно одержати від замовника акт технічного огляду конструкцій з усіма матеріалами що характеризують особливості реконструкції. 5.7 Проект виконання робіт на демонтаж конструкцій розбирання або руйнування повинен додатково містити: - схеми послідовності розбирання будівель споруд конструкцій; - засоби тимчасового закріплення конструкцій стійкість яких зменшується під час розбирання; - способи стропування засобів підмощування і їх кріплення; - схеми установлення огорож або креслення для улаштування нетипових огорож стінок наметів завіс діафрагм і т.п.; - рішення про додаткове освітлення робочих місць; - схеми установлення попереджувальних знаків.   6 Вимоги до організації будівельного майданчика ділянок робіт і робочих місць   6.1 Організація будівельного майданчика ділянок робіт і робочих місць повинна забезпечувати безпечні умови праці виключати та попереджувати можливу небезпеку забезпечувати належне санітарно-гігієнічне обслуговування працівників відповідати вимогам СНиП ІІІ-4-80*. 6.2 Під час виконання будівельно-монтажних робіт на діючому підприємстві замовник зобов'язаний надати підряднику фронт робіт і здійснити заходи загального характеру з охорони праці установити спеціальні захисні пристрої поблизу вибухонебезпечних апаратів електроустаткування проводок під напругою і т.д. . 6.3 В період виконання робіт з організації будівельного майданчика в умовах реконструкції повинні бути виконані такі загальномайданчикові заходи що забезпечують безпечні умови працюючим: - визначені межі небезпечних зон і встановлена огорожа навколо них; - організовані проїзди для монтажних механізмів і транспортних засобів проходи для працівників місця складування конструкцій і матеріалів; - забезпечене необхідне освітлення будівельного майданчика ділянок робіт проходів і проїздів. Для освітлення при реконструкції будівель споруд повинна бути виконана окрема тимчасова електропроводка не пов'язана з електричною мережею об'єкта що реконструюється; - об’єкти оснащені первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91* і ДНАОП 0.01-1.01-95; - забезпечена електробезпечність відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013-78; - забезпечене дотримання санітарно-гігієнічних норм відповідно до порядку установленого для діючого підприємства; - установлені знаки безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76*. 6.4.Для запобігання доступу сторонніх осіб будівельний майданчик на території діючого підприємства повинен бути огороджений. Огорожі що примикають до місць масового проходу людей повинні бути обладнані захисними козирками коридорами і т.п. 6.5 Огорожі будівельних майданчиків ділянок виконання будівельно-монтажних робіт в т.ч. місць розбирання і робочих місць повинні відповідати вимогам ГОСТ 23407-78 ГОСТ 12.4.059-89. 6.6 Під час реконструкції діючих підприємств застосовуються огорожі що забезпечують безпечні умови виконання будівельно-монтажних робіт і безперервність виробництва: - тимчасові стіни і перегородки для розділення місць робіт з реконструкції від ділянок діючого виробництва; - захисні настили що запобігають падінню предметів і матеріалів з висоти в приміщення де продовжує функціонувати виробництво; - тимчасові покриття для захисту від атмосферних опадів і холоду виробничих приміщень на ділянках де з них зняте покриття; - огорожі що попереджують про межі ділянок і територій на яких виконуються будівельно-монтажні роботи; - огорожі що захищають робітників від падіння з висоти; - інші огорожі екрани і легкі укриття для захисту від осліплення при електрозварювальних роботах у цехах з діючим виробництвом для охорони від теплового впливу в гарячих цехах для уберігання скла від розбивання під час вибухових робіт для укриття устаткування від забруднення та ін. . Огорожі проектуються і виготовляються для конкретних умов. Вони повинні бути інвентарними придатними для багаторазового використання легкими достатньо довговічними і транспортабельними ефективними як у денний так і в нічний час. 6.7 При попаданні в небезпечну зону житлових громадських виробничих або інших будівель і споруд що експлуатуються транспортних або пішохідних доріг тротуарів необхідно передбачити заходи по забезпеченню безпеки людей у тому числі: - перенесення транспортних і пішохідних доріг за межі небезпечних зон; - виселення людей із будівель і споруд або складання графіка виконання будівельних робіт що передбачає здійснення будівельних робіт під час відсутності людей у цих будівлях і спорудах. 6.8 Входи і виходи з будівлі що експлуатується повинні бути улаштовані за межами небезпечної зони. 6.9 Біля в'їзду на будівельний майданчик повинна бути установлена схема руху засобів транспорту а на узбіччях доріг і проїздів - добре видимі дорожні знаки що регламентують порядок руху транспортних засобів відповідно до Правил дорожнього руху і ДСТУ 2886-94. 6.10 Забезпечення будівельників санітарно-побутовими приміщеннями необхідно здійснювати відповідно до чинних норм з урахуванням санітарних вимог обов’язкових при здійсненні виробничих процесів підприємства що реконструюється. 6.11 У приміщеннях що відносяться до категорії пожежо- вибухонебезпечних допускається проводити роботи тільки з дозволу відповідального представника замовника і за погодженням з пожежною охороною і газорятувальною службою. 6.12 Під час виконання робіт у загазованому приміщенні і у місцях розташованих нижче рівня землі або підлоги підвали колодязі траншеї і ін. необхідно щодня перед початком робіт виконувати аналіз повітряного середовища. Робота в загазованому повітряному середовищі повинна виконуватись в присутності представника газорятувальної служби. 6.13 Роботи у вибухонебезпечних приміщеннях і приміщеннях з агресивними і шкідливими речовинами необхідно виконувати в денний час.   6.14 Складування будівельних конструкцій і матеріалів   6.14.1 Складування матеріалів конструкцій устаткування повинно провадитись відповідно до вимог стандартів або технічних умов на матеріали вироби й устаткування СНиП III-4-80* та ДБН Г. 1-4-95 з урахуванням особливостей виконання робіт на діючому підприємстві. 6.14.2 Місця складування матеріалів конструкцій устаткування визначаються і погоджуються з підприємством. 6.14.3 Небезпечні зони під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою механізмів повинні бути огороджені. 6.14.4 Штабелі і окремі конструкції необхідно розташовувати так щоб вони не закривали доступ до оглядових пристроїв діючих інженерних мереж. Складування конструкцій у тому числі тимчасове на автомобільних дорогах залізницях і кранових коліях не допускається. 6.14.5 При складуванні конструкцій на насипних грунтах повинні бути вжиті заходи що виключають можливість завалення штабелів. 6.14.6 При складуванні на існуючих фундаментах під технологічне устаткування а також на підземних спорудах вони повинні бути перевірені розрахунком на сприйняття додаткових навантажень. Рівновисотність місць спирання в таких випадках забезпечується викладенням клітин зі шпал або металевих балок. Тимчасове складування технологічного устаткування конструкцій які демонтуються дозволяється на ділянках перекриттів що указані в проекті. 6.14.7 Місця складування включаючи проходи і проїзди повинні мати достатнє природне і штучне освітлення відповідно до ГОСТ 12.1.046-85.   6.15 Транспортні і вантажно-розвантажувальні роботи   6.15.1 Вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи повинні виконуватись з дотриманням вимог викладених у відповідних розділах ДНАОП 0.00-1.03-93 СНиП III-4-80* ГОСТ 12.3.009-76*. 6.15.2 Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт пов'язаних із використанням засобів залізничного або автомобільного транспорту необхідно дотримуватись НАОП 5.1.11-1.22-90 і ДНАОП 0.00-1.28-97 та Правил дорожнього руху. 6.15.3 Швидкість руху автомобілів по території підприємства що реконструюється на прямих ділянках які добре проглядаються повинна бути не більше 10 км/год. На в'їздах виїздах по цеху виїзді з бокового проїзду на головний проїзд або дорогу з інтенсивним рухом під час поворотів на перехрестях розворотів подачі транспорту заднім ходом при густому тумані швидкість руху автомобілів не повинна перевищувати 5 км/год. 6.15.4 Під час перевезення конструкцій автомобільним транспортом в стиснених умовах внутрішньозаводських проїздів і при обмежених розмірах проїзду для транспортних засобів на частинах конструкцій що виступають за габарити транспортного засобу кріплять червоні прапорці а в темний час і при видимості менше 20 м - світловідбиваючі пристрої та ліхтарі. Конструкції що укладають на транспортний засіб необхідно розташовувати таким чином щоб вони не могли зачіпати деталі машин на поворотах. 6.15.5 Всі траси діючого підприємства повинні перевірятись на достатність усіх габаритів для можливості транспортування довгомірних конструкцій. 6.15.6 Шлях проходження транспорту повинен бути визначений підприємством. Схема руху транспорту по території діючого підприємства визначається і погоджується з керівництвом підприємства.   7 Вимоги до технологічних процесів 7.1 Обстеження конструкцій   7.1.1 Обстеження технічного стану конструкцій будівлі виконується на стадії підготування техніко-економічних обгрунтувань реконструкції або технічного переоснащення підприємств. Обстеження стану будівлі що підлягає реконструкції проводиться за наявністю паспорта технічного стану будівлі споруди виконаного згідно з “Нормативними документами з питань обстежень паспортизації безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд” технічної документації і інших відомостей про будівлю. За результатами обстеження складається акт відповідно до додатка 10. 7.1.2 Оцінку стану конструкцій робити з метою установлення: - небезпеки обвалення конструкцій тобто ступеня їх критичного стану; - можливості використання конструкцій при їхньому підсиленні або капітальному відновленні. 7.1.3 Обстеження конструкцій будівель промислових підприємств що реконструюються проводити в два етапи: I - попереднє або загальне обстеження; II - детальне або технічне обстеження. У процесі попереднього загального обстеження повинні бути отримані такі відомості: - про життєвий цикл і функціонування будівлі час будівництва реконструкції технічного переоснащення виконання ремонтно-відновлювальних робіт про виконавців проектних і будівельно-монтажних робіт про конструкції які підлягають відновленню підсиленню або заміні про причини характер і обсяг робіт що виконуються ; - про характер технологічних процесів виробництв розміщених у будівлі; - про джерела характер та інтенсивність впливу технологічних процесів і устаткування на внутрішнє і зовнішнє експлуатаційні середовища і конструкції; - про категорію приміщень з вибухонебезпечності; - про природно-кліматичні впливи на конструкції; - про характеристику грунтів основи будівлі і грунтових вод; - про загальні характеристики об'ємно-планувального конструктивного рішення будівлі і систем інженерного устаткування; - про конструктивні рішення будівель що обстежуються; - про схему передачі навантажень на конструкції і їхні елементи; - про навантаження на конструкції що не передбачені проектом або перевищують проектні; - про порушення правил експлуатації конструкцій; - про технічний стан конструкцій найбільш характерні дефекти і пошкодження в них ймовірні причини виникнення і ступеня небезпеки дефектів і пошкоджень. 7.1.4 Для попереднього обстеження конструкцій адміністрація підприємства зобов'язана призначити наказом спеціальну комісію. 7.1.5 Технічний стан конструкцій промислових будівель що реконструюються визначати на підставі результатів натурних обстежень з виконанням необхідних перевірочних розрахунків і випробувань використанням документації що складалась в процесі проектування у тому числі попередніх реконструкцій і технічного переозброєння будівництва реконструкції технічного переозброєння і експлуатації включаючи ремонти будівель. Під час визначення технічного стану і міцності конструкцій слід керуватись вимогами “Нормативних документів з питань обстежень паспортизації безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд”. 7.1.6 Оцінку технічного стану конструкцій робити шляхом порівняння результатів обстежень з виконанням необхідних розрахунків і випробувань з вимогами чинних нормативних документів стосовно до прогнозованих умов експлуатації. 7.1.7 На підставі результатів попереднього загального обстеження необхідно скласти програму детального технічного обстеження включаючи: - підготування попередніх даних про ймовірні причини виникнення і ступеня небезпеки виявлених дефектів і пошкоджень; - можливості подальшої експлуатації будівель і окремих будівельних конструкцій; - -                  пропозиції по запобіганню обваленню конструкцій і їхніх елементів що знаходяться в аварійному стані; - -                  склад робіт по проведенню детального обстеження. 7.1.8 В результаті обстеження всі частини будівлі або споруди повинні бути розбиті в залежності від ступеня їх пошкодження на такі групи: - що потребують негайного розбирання або обвалення до початку робіт з реконструкції; - що загрожують обваленням але допускають виконання робіт з реконструкції ці частини повинні бути негайно підсилені тимчасовими кріпленнями ; - що не загрожують обваленням але потребують реконструкції в процесі відновлення. 7.1.9 Перед обстеженням конструкцій повинен бути складений план безпечного виконання робіт як з тимчасовим припиненням експлуатації так і без припинення експлуатації будівлі окремих його ділянок . План повинен передбачати заходи що виключають можливість раптового обвалення конструкцій ураження людей газом струмом парою вогнем наїзду транспорту і т.п. 7.1.10 Під час розкриття часткового розбирання відбирання проб для лабораторного аналізу і завантаження пробними навантаженнями повинні бути виконані заходи що запобігають обваленню як конструкції елемента де виконуються зазначені роботи так і спряжених з нею або нижчерозташованих конструкцій. 7.1.11 При виявленні конструкцій що знаходяться в аварійному стані необхідно негайно інформувати про це адміністрацію підприємства і видати в письмовому виді під розписку рекомендації по здійсненню протиаварійних заходів. В рекомендаціях передбачити припинення експлуатації приміщень і устаткування виведення людей з небезпечної зони установлення видимих у денний і нічний час попереджувальних написів і сигналів на межі небезпечної зони покажчиків проходів і проїздів укріплення або розбирання аварійних конструкцій. 7.1.12 Виміри деформацій конструкцій прогинів нахилів випинання у небезпечних і важкодоступних місцях а також при тривалому спостереженні рекомендується виконувати за допомогою дистанційних приладів що дозволяють робити виміри спостереження на відстані без безпосереднього контакту з конструкцією що обстежується. 7.1.13 Місця виміру повинні мати освітлення і у разі потреби - огорожу що запобігає падінню людей з висоти або контакту їх з діючим устаткуванням і комунікаціями. 7.1.14 Драбини що використовуються при роботі повинні прикріплюватися до конструкцій і мати елементи що виключають зсув їх з опори. 7.1.15 Перехід через пристрої і устаткування що рухаються дозволяється тільки в спеціально відведених місцях. 7.1.16 Під час піднімання на висоту за допомогою крутих або вертикальних драбин не дозволяється знаходитись на драбині і у радіусі 2 м від її основи більш ніж одній людині. Одночасне піднімання або спускання по драбині двох і більше чоловік не допускається. 7.1.17 В будівлях з агресивними твердими або рідкими середовищами обстежувати конструкції що знаходяться вище рівня очей необхідно в захисних окулярах. 7.1.18 Під час роботи у важкодоступних місцях де можливі підвищені концентрації токсичних речовин група що виконує обстеження повинна бути не менше ніж з чотирьох чоловік два з них страхуючі. Один із групи повинен мати можливість спостерігати за виконанням робіт з безпечного місця. 7.1.19 Вимірювальні прилади що вмикаються в мережу повинні бути заземлені відповідно до інструкцій з експлуатації і мати ізольовані контакти. Місця підключення приладів до мережі необхідно погоджувати з керівництвом об'єкта що обстежується. 7.1.20 Обстеження в зоні джерела струму і пристроїв що проводять струм дозволяється тільки за умови їх відключення.   7.2 Розбирання знесення руйнування будівель і конструкцій 7.2.1 Загальні вимоги   7.2.1.1 Роботи з розбирання і руйнування будівель і споруд повинні включати: - обстеження будівель споруд і конструкцій що підлягають розбиранню; - вивчення і погодження умов виконання робіт; - відключення і демонтаж мереж водо- тепло- газо- електропостачання каналізації технологічних продуктопроводів розташованих в будівлях і на конструкціях що розбираються; - улаштування тимчасових огорож для захисту приміщень діючих виробництв від пилу сміття забруднення; - підготування під'їздних шляхів; - доставку і монтаж риштовання лотків сміттєпроводів бункерів та іншого устаткування для розбирання і відвантаження матеріалів; - доставку і монтаж вантажопідіймального устаткування; - підготування оснастки для тимчасового закріплення конструкцій в процесі розбирання. 7.2.1.2 Способи розбирання будівель та споруд приймаються в залежності від їх конструктивних рішень матеріалів розмірів з урахуванням впливу на близько розташоване виробництво та навколишнє середовище. 7.2.1.3 Перед початком розбирання установити або змонтувати всі конструкції і пристрої необхідні для охорони діючого виробництва від пилу атмосферних опадів падіння кусків матеріалу що розбирається іскор при застосуванні вогневих методів і електрозварювання захисні стінки шатрові укриття захисні настили та ін. а також підготовити засоби механізації і устаткування для негайного видалення з діючих цехів матеріалів від розбирання. 7.2.1.4 При всіх способах розбирання будівель і споруд вжити заходів для зменшення утворення пилу і поширення його на діючому виробництві. 7.2.1.5 Одночасне виконання робіт у двох і більше рівнях по одній вертикалі не допускається. 7.2.1.6 Машини і механізми що застосовуються при розбиранні будівель повинні розміщатися поза зоною обвалення конструкцій. Кабіну машиніста механізму захистити сіткою. 7.2.1.7 Матеріали від розбирання будівель необхідно складувати на спеціально відведених для цього майданчиках. Демонтовані елементи і конструкції повинні складуватися в стійкому положенні. 7.2.1.8 Розбирання необхідно робити в послідовності зверху вниз так щоб видалення одних елементів не викликало обвалення інших. 7.2.1.9 Під час завалення конструкцій будівель споруд що підлягають знесенню клин-молота або кулі-молота необхідно: - небезпечну зону роботи клин-молотом і кулею-молотом визначати відповідно до табл. 1; - на межах небезпечної зони до початку робіт встановити тимчасові огорожі і знаки безпеки у темний час доби - встановити сигнальне освітлення; - якщо за виробничими умовами неможливо забезпечити розміри небезпечної зони то необхідно установити захисні сітки або щити від уламків конструкцій і матеріалів висотою відповідно до табл. 2; - стрілу екскаватора установлювати під кутом не менше 60о до горизонту; - завалення вести шляхом відтягування кулі-молота від вертикального положення до крайнього початкового положення згідно з паспортом та її відпускання. Не завдавати удари поворотом стріли; - на переднє скло кабіни установити захисну огорожу сітку ; - дотримуватись відстані від екскаватора до конструкції що підлягає руйнуванню не менше її висоти. Таблиця 1 Відношення маси розпушувача кг до висоти падіння м Дальність розльоту кусків зруйнованого матеріалу при куті падіння розпушувача м   80о 75о 70о 65о 1500/3 3 10 17 27 39 2500/3 5 10 18 33 42 3500/4 0 11 18 33 47 4000/4 5 13 23 40 57 Таблиця 2 Відстань від місця падіння до місця установлення сіток м Висота захисних сіток м при куті падіння розпушувача   80о 75о 70о 65о до 4 0 6 1 2 1 6 2 1 до 6 1 2 1 8 2 4 3 1 до 8 1 6 2 4 3 2 4 1 до 10 2 3 4 5 1   7.2.1.10 Під час руйнування матеріалу будівельних конструкцій що розбираються способами термічної дії необхідно: - рампу з кисневим балоном відносно місця руйнування встановлювати так щоб продукти руйнування направлялися в протилежний від рампи бік; - перевіряти щільність і надійність приєднання шлангів на кисневих балонах установлювати клапани які локалізують зворотні удари; - до вогнеструмінних робіт приступати тільки після виконання усіх вимог пожежної безпеки; - місця виконання робіт з вогнеструмінного різання визначати тільки за письмовими дозволами осіб відповідальних за пожежну безпеку; - у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних місцях вогнеструмінні роботи виконувати тільки після прибирання і звільнення їх від займистих і вибухових речовин в радіусі не менше 10 м і забезпечення належної вентиляції; - при виконанні вогнеструмінних робіт у закритих приміщеннях забезпечити надійну припливно-витяжну вентиляцію відповідно до гігієнічних вимог ДНАОП 0. 03-3. 01-71; - при різанні кисневим списом відстань між кінцем списа та поверхнею що обробляється повинна бути 30...50 мм; - під час термітно-кисневого різання зберігати відстань від поверхні що оброблюється до кінця керамічної насадки в межах 30...50 мм; - при виконанні вертикальних отворів “зверху вниз” розплавлений шлак видаляти за допомогою металевого стержня діаметром 20...25 мм; - під час електродугового різання металу в стельовому положенні відстань від оператора до місця плавлення повинна бути не менше 90 см; - щоб уникнути вибуху не застосовувати різання металу і бетону кисневим полум'ям у місцях забруднення матеріалів мастилом. 7.2.1.11 Під час розбирання будівель і руйнування матеріалу будівельних конструкцій що розбираються способами вибухової дії необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.17-92 і інших чинних нормативних документів. У проекті на вибухові роботи повинен бути зазначений напрямок валяння об’єкта що руйнується а також заходи на випадок неповного його руйнування. Запобіжні заходи під час проведення вибухових робіт повинні забезпечувати захист людей механізмів споруд що знаходяться в цій зоні від сейсмічних впливів дії повітряної ударної хвилі і детонації від вибуху розльоту кусків підірваного матеріалу і виникнення отруйних газів які утворюються при вибуху зарядів на викид. Безпечні відстані для людей при виконанні вибухових робіт повинні встановлюватися проектом або паспортом на вибухову речовину. Розрахунок небезпечних зон при виробництві вибухових речовин і їх зберіганні провадиться за методикою ДНАОП 0.00-1.17-92. Безпечні відстані для людей при вибухових роботах на відкритій місцевості приймати за розрахунком але не менше зазначених у додатку 7. 7.2.1.12 Всі засоби підмощування пересувні вишки колиски риштовання і драбини що застосовуються при розбиранні повинні відповідати вимогам СНиП III-4-80* ГОСТ 24258-88 ГОСТ 26887-86 ГОСТ 27321-87 ГОСТ 27372-87 ГОСТ 28012-89 ГОСТ28347-89. 7.2.1.13 При використанні вишок колисок для виконання робіт з розбирання при яких виникають горизонтальні зусилля робочі площадки вишок і колисок повинні кріпитися до стін. 7.2.1.14 Під час розбирання покриття підлог доріг площадок усередині цехів і при зовнішніх роботах поблизу будівель споруд застосування ударних засобів що викликають поширення коливань у грунті не допускається. 7.2.1.15 До початку виконання робіт з розбирання будівель їх конструкцій елементів працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Під час розбирання конструкцій працівники повинні кріпитись запобіжним поясом до страхувального тросу закріпленого до стійких міцних конструкцій. Дане кріплення повинно забезпечити безпечне та вільне переміщення працівника в межах робочого місця. 7.2.1.16 Кріплення робітників до конструкцій що розбираються забороняється. 7.2.1.17 Використання приставних драбин для розбирання конструкцій не допускається.   7.2.2 Розбирання даху   7.2.2.1 До початку робіт з розбирання даху необхідно виконати такі роботи: - -         зняти проводки і антени радіо телебачення та електропроводки відключити водо- тепло- газопровідні та інші мережі; - -         здійснити необхідне кріплення перекриттів горища; 7.2.2.2 Розбирання даху з уклоном більше 20° даху що не розрахований на навантаження від ваги працюючих а також покриття карнизів що мають винос більше 30 см від стіни будівлі виконувати в запобіжних поясах і з використанням страхувальних тросів або мотузок. 7.2.2.3 Переміщення працюючих по даху з уклоном більше 20° здійснюється по трапах шириною не менше 0 3 м з поперечними планками для упора ніг нашитими з кроком 0 3…0 4 м. Трапи на період робіт повинні бути закріплені. 7.2.2.4 Розбирання елементів даху виконувати з горищного перекриття а при роботі на висоті вище 1 3 м – з переносного риштовання що спирається на балки дерев’яного перекриття або установленого на поверхню залізобетонного. Установлення стояків риштовання на конструкції міжбалкового простору не допускається на засипку щити накату перекладні борова дерев’яних перекриттів . 7.2.2.5 Для запобігання заваленню ферм висячих крокв розбирання їх в робочому положенні не допускається. Розбирання ферм здійснювати в положенні плиском після опускання їх краном на перекриття горища. 7.2.2.6 Елементи приставних крокв що розбираються в робочому положенні треба укладати в межах горищного перекриття довгомірні частини крокв – в направленні перпендикулярному зовнішнім стінам з спиранням тільки на зовнішні і внутрішні стіни короткі частини – на стіни сходових кліток або на капітальні стіни. 7.2.2.7 Залишати на даху вирізані листи покрівельного заліза що мають велику парусність не допускається.   7.2.3 Розбирання конструкцій перекриття і покриття   7.2.3.1 Розбирання руйнування перекриттів виконувати в направленні зверху вниз після розбирання вищерозташованого поверху та видалення з нього розібраних елементів матеріалів і будівельного сміття. 7.2.3.2 В суміжних секціях будівлі здійснювати розбирання всіх перекриттів одночасно не дозволяється. Внутрішні капітальні стіни повинні зберігати конструктивний зв’язок з перекриттями що розташовані в суміжних секціях будівлі. 7.2.3.3 При відсутності підлоги і виконання робіт по видаленню засипки накатів підшивних стель по балках перекриття для проходу працівників необхідно улаштовувати тимчасовий щитовий настил шириною не менше 0 5м. 7.2.3.4 Переміщення робочих по настилах допускається за наявністю огорожі настилів або при закріпленні робочих запобіжними поясами до страхувальних фалових тросів. 7.2.3.5 Для забезпечення стійкості стін під час повного розбирання дерев’яних міжповерхових перекриттів необхідно зберігати кожну четверту балку замуровану в стіну. Балки що залишаються на поверхах повинні розташовуватись по одній вертикалі і демонтуватися по мірі монтажу та анкерування суміжних з ними нових елементів перекриттів. 7.2.3.6 Під час розбирання перекриттів необхідно систематично оглядати замуровку кінців балок в стіни для вживання заходів проти самозавалення перекриттів. 7.2.3.7 До початку демонтажу ветхих дерев’яних балок міжповерхових перекриттів повинно бути виконане тимчасове їх підсилення стояками і прогонами знизу. 7.2.3.8 Складування демонтованих конструкцій матеріалів сміття на перекритті нижчерозташованого поверху не допускається. 7.2.3.9 Для запобігання раптовому заваленню залізобетонних та цегляних перекриттів і склепінь до початку їх розбирання встановити тимчасові підтримуючі конструкції з суцільним настилом. Конструкцію основи на яку установлюється підтримуюча система перевірити на несучу здатність і при необхідності підсилити. 7.2.3.10 Під час розбирання ребристих залізобетонних перекриттів для запобігання заваленню необхідно розбирати другорядні балки а після них - головні. 7.2.3.11 Розбирання вручну циліндричних цегляних склепінь проводити смугами від замка до п’ят купольних парусних хрестових і т.п. склепінь – концентричними кругами в напрямку від вершини до опорних частин. 7.2.3.12 Повздовжнє вздовж балок розбирання цегляних склепінь по металевих балках здійснювати тільки після установлення тимчасових розпірок що сприймають горизонтальні зусилля від сусідніх склепінь. Розпірки необхідно установлювати на нижню полку балок з кроком 2…3 м в усіх прольотах приміщення по одній прямій. 7.2.3.13 В секції будівлі під перекриттям що розбирається знаходитись і виконувати будь-які роботи незалежно від поверху не допускається.   7.2.4 Розбирання стін   7.2.4.1 Стіни будівель в залежності від умов виконання робіт та наявності засобів механізації розбирають такими методами: - послідовним розбиранням із застосуванням відбійних пневматичного або електричного інструментів; - валінням за допомогою механізмів; - руйнуванням стін ударним методом за допомогою шар-молота . 7.2.4.2 7.2.4.2                    До початку розбирання стін необхідно: - виконати демонтаж внутрішнього обладнання та інженерних мереж; - виконати роботи по зніманню скління віконних заповнень; - виконати демонтаж віконних та дверних заповнень. 7.2.4.3 7.2.4.3                    Розбирання стін виконувати послідовного зверху вниз по поверхах. 7.2.4.4 Розбирання стін виконувати з використанням інвентарних засобів підмощування. Забороняється виконувати розбирання стіни стоячи на ній. 7.2.4.5 7.2.4.5                    Розбирання стін методом ваління механізмами виконувати з дотриманням наступних умов: -до початку підрубування виконати кріплення стіни підпорками з двох боків під кутом 40-45°; - місця розсікання вертикальними борознами повинні визначатись заздалегідь проектом виконання робіт. Для забезпечення стійкості виконувати розсікання стін лише тієї ділянки яку валять; - горизонтальні борозни пази в стінах виконувати на глибину не більше однієї третьої товщини стіни шириною не більше 150мм; - підрубування виконувати при відсутності відхилення стіни від вертикалі в бік підрубування .Підрубування здійснювати тільки в стійких стінах безпосередньо перед валінням. 7.2.4.6 Відсікання ділянки стіни для ваління виконується після зачалювання робочого тросу за допомогою якого утворюється перекидне зусилля. Робочий трос необхідно перекинути через верх ділянки стіни що валиться і одним кінцем зачалити кільцевою в’язкою в нижній її частині другим кінцем - до механізму вузлом що сам затягується. В’язку виконати по центру ділянки стіни що валиться. Трос повинен бути хрестового сукання ? 14…27 мм. Довжина тросу приймається в залежності від висоти стіни що валиться. Повна довжина тросу повинна бути не менше трьох висот стіни що валиться. Кут нахилу робочого тросу до горизонту не повинен перевищувати 20°. Під час ваління трос повинен утворювати прямий кут в плані зі стіною. 7.2.4.6 7.2.4.6                    Під час руйнування стін ударним методом до початку роботи відгородити небезпечну зону ширина якої повинна бути не менше 1/3 висоти будівлі.   7.2.5 7.2.5          Розбирання сходів   7.2.5.1 Розбирання сходів виконується зверху донизу одночасно з розбиранням перекриттів і стін. 7.2.5.2 Поручні сходів демонтуються по маршах зверху донизу в міру розбирання сходів. 7.2.5.3 Розбирання сходів виконується тільки в межах одного поверху. 7.2.5.4 Для запобігання самочинному обваленню конструкцій розбирання сходів вести в такій послідовності: - улаштування тимчасового кріплення; - розбирання поручнів в межах одного маршу ; - виконання робіт по звільненню сходових маршів або сходів від закріплення та їх демонтаж; - звільнення від закріплення косоурів та їх демонтаж; - розбирання сходових площадок та балок. 7.2.5.5 Розбирання елементів сходів здійснюється по одному зверху донизу;   7.2.6. Розбирання колон і стовпів 7.2.6.1 Розбирати колони слід вести зверху донизу. 7.2.6.2 Підрубування колони виконувати після її стропування. 7.2.6.3 Способи стропування повинні виключати падіння колон під час демонтажу. 7.2.6.4 Для запобігання падінню колон які втратили стійкість необхідно до початку розбирання перекриття виконати їх тимчасове кріплення.   7.2.7 Розбирання фундаментів.   7.2.7.1 До початку розбирання заміни та підсилення фундаментів забезпечити безпечні умови для їх виконання: - виконати заходи які забезпечують стійкість будівлі зменшення або звільнення від навантаження на фундаменти; - -                     звільнити робочу зону від технологічного обладнання та інженерних мереж; - -                     передбачити улаштування розвантажувальних опор і тимчасового кріплення; - -         усунути причини що спричиняють їх нерівномірне осідання закріплення підошви фундаментів шляхом силікатизації смолизації цементації та ін ; - -         виконати заходи по закріпленню ділянок стін під якими розбираються фундаменти; - над місцем виконання робіт по підсиленню фундаменту необхідно улаштовувати міцний захисний настил навіс козирок . 7.2.7.2 Розбирання підведення підсилення та заміна фундаментів під стінами допускається тільки під керівництвом та безперервним наглядом особи відповідальної за безпечне виконання робіт з числа IТП і відповідно до проектних рішень. При цьому необхідно організувати постійний геодезичний контроль за станом існуючих фундаментів та підземних мереж в зоні виконання робіт та за станом розташованих вище несучих конструкцій стін балок колон і ін. . 7.2.7.3 В разі утворення деформацій в конструкціях необхідно негайно припинити роботи з заміни та ремонту фундаментів вивести людей з небезпечної зони та вжити заходів з припинення деформації. 7.2.7.4 Заміна або підведення фундаментів ведеться ділянками довжиною не більше 1 5 м. Розбирати фундаменти на наступній ділянці дозволяється після виконання робіт з підсилення на попередній. 7.2.7.5 Під час розбирання фундаментів оголена частина основи захищається від замочування атмосферними та іншими водами. 7.2.7.6 Під час розбирання фундаментів проводиться систематичний нагляд за станом укосів грунту і кріплення стінок виїмки. 7.2.7.7 Проходити та подавати матеріали через прорізи що утворилися в результаті розбирання фундаменту забороняється. 7.2.7.8 Проїзд транспорту в т.ч міського автобусів тролейбусів трамваїв вантажних автомашин на відстані ближче 20 м від місця розбирання фундаменту забороняться.   7.2.8 Розбирання мереж.   7.2.8.1 Під час організації розбирання та перенесення мереж в умовах реконструкції необхідно враховувати такі умови: - велику кількість перетинань раніше прокладених мереж лініями що прокладаються заново; - необхідність застосування закритих безтраншейних способів прокладання; - необхідність улаштування у ряді випадків тимчасових переїздів для автомашин; - -         необхідність переключення діючих мереж без переривання їх функціонування. 7.2.8.2 До початку розбирання інженерних мереж необхідно: - погодити та одержати дозвіл на відключення; - -                 уточнити і позначити знаками або написами що не порушуються при відриванні траншей трасування мереж; - -         відключити мережі або ділянки мереж від діючих за допомогою заглушок або запірною арматурою; - -         виконати очищення трубопроводів що демонтуються від продукту; - -         виконати провітрювання трубопроводів і за допомогою газоаналізаторів перевірити на відсутність газів; 7.2.8.3 Під час відключення мереж вжити заходи проти їх пошкодження. Відключення провадиться організацією у віданні якої знаходяться зазначені мережі і оформляється відповідною документацією. Доступ сторонніх осіб до рубильників вимикачів засувок та інших приладів повинен бути закритий. 7.2.8.4 Схема тимчасового електропостачання в процесі розбирання повинна бути незалежною від схеми електропроводки будівлі що розбирається. 7.2.8.5 Замовник повинен видати будівельній організації що виконує розбирання документ про відключення електроенергії газопроводів паропроводів водопроводів повітропроводів а також усіх систем зв'язку автоматизованого і дистанційного керування і інших комунікацій. Документ повинен містити висновок про дозвіл виконувати розбирання відомості що характеризують положення мереж та їх конструкцію. 7.2.8.6 Під час прокладання кабелів на глибині більше глибини існуючих необхідно укласти їх в заздалегідь змонтовані короби. Одна із стінок короба повинна зніматись і закріплюватись без застосування цвяхів. 7.2.8.7 Під час розбирання трубопроводів поблизу діючого устаткування електромереж газопроводів тощо оформити наряд-допуск. 7.2.8.8 У випадку виявлення в зоні виконання робіт інженерних мереж що експлуатуються їх необхідно відключити. А при наявності трубопроводів для транспортування пожежовибухонебезпечних продуктів і зріджених газів після відключення виконати продування їх інертним газом або водяним паром. Питання про перенесення або пересування цих комунікацій погодити з особами і службами відповідальними за їх правильну експлуатацію.   7.3 7.3 Підсилення конструкцій   7.3.1 Роботи з підсилення конструкцій відносяться до робіт з підвищеною небезпекою і повинні виконуватись за наряд-допуском. 7.3.2 Усі несучі і огороджуючі конструкції будівель споруд що підлягають підсиленню повинні бути попередньо обстежені на стійкість і міцність. 7.3.3 Несучі конструкції до початку підсилення при необхідності розвантажити шляхом підведення додаткових опор демонтажу устаткування конструкцій що розташовані вище і т.п. 7.3.4 Роботи з розбирання і підсилення необхідно виконувати в напрямку що дозволяє зменшити розміри небезпечної зони зони обвалення виключаючи перебування в ній працівників. 7.3.5 Під час пробивання прорізів або отворів у перекриттях на поверсі що нижче розташований повинні бути установлені огорожі або криті проходи а прорізи в зовнішніх стінах і виносні площадки для приймання і подачі нового технологічного устаткування і будівельних матеріалів - огороджені захисними огорожами. 7.3.6 Навішування колисок драбин і монтажних площадок на конструкції під час відновлення їх несучої здатності дозволяється тільки після розрахункової перевірки цих конструкцій на сприйняття додаткових навантажень. 7.3.7 Для забезпечення безпеки працюючих зайнятих підсиленням конструкцій зони виконання робіт повинні бути огороджені. Конструкція огорожі повинна відповідати ГОСТ 23407-78. 7.3.8 При введенні металевих елементів підсилення залізобетонних ригелів і балок з використанням інвентарного гідравлічного натяжного пристрою гідравлічних домкратів необхідно дотримуватись таких заходів безпеки: - перед початком робіт пристрій повинен бути відтарований і перевірений на максимальний тиск мастила в системі; - довжина маслопроводу шланга повинна бути достатньою при установленні натяжного пристрою шланг не повинен бути натягнутим; - маслонасосну станцію не розміщати під напруженими елементами; - навішувати натяжний пристрій необхідно з риштовання розмір якого повинен забезпечувати можливість нагляду за установленням пристрою з двох боків конструкції; - щоб уникнути втрати стійкості стояків не допускається надмірне викручування гвинтів що регулюють довжину стояків. З цією ж метою стояки упирати на одну загальну підкладку; - досягнення розрахункового навантаження повинно здійснюватись плавно без різкого зростання зусилля в натяжному пристрої з попереднім обтисканням елементів системи підсилення; - при напрузі металевого елемента підсилення забороняється стояти під балкою; - не допускається установлювати підкладку між залізобетонною і металевою балками ударами молотка. Щоб уникнути удару від відскоку знаходитись навпроти прокладок під час їх установлення не дозволяється; - забороняється доторкатись руками і переміщати шланг що знаходиться під високим тиском під час створення зусилля в натяжному пристрої; - при скиданні тиску в натяжному пристрої і його розбиранні необхідно підтримувати упорні стояки щоб уникнути їх довільного падіння униз; - з метою безпеки операції з установлення і розбирання натяжного пристрою повинні виконуватись не менше ніж двома працівниками; - натяжні пристрої повинні бути огороджені щитами або сітками; - огляд затяжок у процесі напруження виконувати в масках-сітках. 7.3.9 Відстань від нижньої грані конструкції що підсилюється підкранової балки ригеля ферми до робочого настилу повинна бути не менше 2 м при виконанні робіт з торкретування і не менше 1 6 м при виконанні арматурних опалубних монтажних і зварювальних робіт. 7.3.10 Використання площадки-опори як засобу підмощування при улаштуванні кроквяних підкроквяних ферм допускається тільки при наявності проекту у якому всі елементи площадки-опори повинні бути розраховані на міцність а площадки-опори в цілому - на стійкість. 7.3.11 В разі використання мостових технологічних кранів для подачі бетонної суміші необхідно передбачити захист устаткування цехів їх території від забруднення. 7.3.12 З метою збереження несучої здатності цегляних стін прорізи в них робити тільки після установлення металевих перемичок що заводяться по обидва боки в штраби і з'єднуються болтами. 7.3.13 Заміну пошкоджених цегляних простінків на нові виконувати тільки після установлення в прорізах що до них прилягають розвантажувальних дерев'яних або металевих стояків опор . 7.3.14 Знімання тимчасових кріплень при заміні кам'яних конструкцій необхідно виконувати тільки після набирання новою кладкою міцності зазначеної в проекті підсилення але не менше 70% від проектної.   7.4 7.4 Земляні роботи   7.4.1 До виконання земляних робіт на території підприємства що реконструюється дозволяється приступати за наявністю: - ордера на виконання робіт виданого підприємством; - при наявності в зоні виконання робіт діючих підземних комунікацій - письмового дозволу від організацій у віданні яких знаходяться підземні комунікації; - виконавчої документації планів-схем профілів із точним зазначенням напрямку траси глибини закладання призначення і розмірів комунікацій. 7.4.2 Розроблення грунту в безпосередній близькості від ліній діючих підземних комунікацій необхідно робити тільки вручну без різких ударів. Застосовувати ломи кирки відбійні молотки і інші ударні інструменти в зазначених місцях не дозволяється. При виявленні будь-яких комунікацій мереж або небезпечних предметів наявність яких не передбачалась перед початком робіт земляні роботи повинні бути негайно припинені. Для подальшого виконання робіт визначити призначення підземних комунікацій і одержати дозвіл на виконання робіт від відповідального представника організації яка експлуатує дані комунікації. Роботи до їх завершення виконувати в присутності представників відповідних експлуатаційних служб. 7.4.3 До початку земляних робіт повинні бути виявлені місця можливих зсувів що погрожують небезпекою працівникам і вжиті необхідні заходи що до їх попередження. 7.4.4 Під час відкопування траншей котлованів і колодязів у місцях інтенсивного руху людей на вулицях дворах площах навколо місця робіт на відстані 1 м від брівки повинні бути установлені огорожі відповідно до ГОСТ 23407-78 з попереджувальними написами і знаками безпеки що освітлюються в нічний час сигнальними ліхтарями. Відриті котловани і траншеї поблизу доріг і житлових будівель необхідно огороджувати захисною суцільною огорожею. Для переходу через траншеї повинні улаштовуватись містки з бортовою дошкою висотою 0 15м і поручнями - не менше 1 1 м. Їх ширина повинна бути не менше 0 8 м при односторонньому русі і 1 2 м - при двосторонньому русі. Місця проходу людей через траншеї повинні бути освітлені в нічний час. 7.4.5 В межах призми обвалення грунту траншей і котлованів без кріплень не допускається установлення будівельних машин установлення опор для повітряних ліній електропередачі або зв'язку і рух автотранспорту. 7.4.6 Розроблення виїмок у грунтах насичених водою пливунах виконується за індивідуальними проектами які передбачають безпечні методи робіт штучне водозниження шпунтове кріплення та ін. 7.4.7 Виконання робіт у котлованах і траншеях зі зволоженими укосами дозволяється тільки після ретельного огляду виконавцем робіт стану грунту укосів зміцнення нестійкого грунту в місцях де виявлені “козирки” або тріщини відшарування і своєчасного видалення валунів і каменів виявлених на укосах. 7.4.8 Під час роботи на укосах виїмок і насипів глибиною висотою вище 3 м і крутістю більше 1:1 а при вологій поверхні укосу крутістю 1:2 і більше необхідно працювати в захисних поясах закріплених до надійних опор. 7.4.9 Котловани і траншеї в мерзлому грунті допускається копати без кріплень тільки на глибину промерзання грунту. 7.4.10 В грунтах із порушеною структурою при високому рівні грунтових вод наявності поблизу існуючих підземних комунікацій а також при глибині більше 2 м вертикальні стінки котлованів і траншей повинні обов'язково кріпитися. 7.4.11 При зведенні підземних споруд в пливунах і мокрих лесових грунтах а також біля існуючих прилеглих об'єктів трубопроводів фундаментів будівель і т.п. де видалення кріплень пов'язано з великою небезпекою котловани і траншеї необхідно засипати не розбираючи кріплення. 7.4.12 Для запобігання послабленню основи під фундаменти і виникненню деформацій в конструкціях будівель споруд розроблення виїмок поблизу існуючих фундаментів виконувати окремими захватками довжиною не більше 1 5м. 7.4.13 З метою уточнення розташування електричного кабелю риття контрольних шурфів дозволяється виконувати на ширину лопати на відстані не менше 0 5 м від траси кабелю поступово наближаючись до нього. 7.4.14 Виїмки у водонасичених грунтах методом заморожування належить розробляти секціями залишаючи між ними перегородки з мерзлого грунту шириною не менше 0 5 м. 7.4.15 Під час розроблення котлованів уздовж залізничних колій необхідно влаштовувати огорожу не ближче 2 5 м від осі колії при широкій колії не ближче 1 5 м від осі колії - при вузькій . 7.4.16 7.4.16 Розроблення грунту землерийними машинами дозволяється на відстані не менше 2 м від бокової стінки і не менше 1 м від верху існуючої підземної споруди труби кабелю тощо а застосування клин-баби - на відстані не ближче 5 м від них. 7.4.17 7.4.17 Механізми що виконують розроблення грунту повинні бути обладнані звуковою сигналізацією. Значення сигналів повинні знати всі працюючі на даній ділянці. 7.4.18 При виявленні вибухонебезпечних матеріалів земляні роботи необхідно негайно припинити. Відновляти роботи можна тільки після перевірки ділянки видалення вибухонебезпечних матеріалів саперами і одержання дозволу від відповідних органів. 7.4.19 В випадку виявлення на ділянці що розроблюється підземних споруд каналів тунелів фундаментів і т.д. не зазначених у робочих кресленнях земляні роботи припиняють до з'ясовування характеру виявлених споруд і одержання дозволу на подальше виконання робіт.   7.5 7.5 Прокладання і перенесення інженерних мереж   7.5.1 Під час організації прокладання і перенесення мереж в умовах реконструкції адміністрація підприємства яка здійснює реконструкцію повинна видати будівельній організації: - виконавчу документацію по інженерних комунікаціях що переносяться; - документ про відключення електромереж газо- паро- водопроводів повітроводів а також систем зв'язку автоматизованого і дистанційного керування і відсутність газу води пари шкідливих речовин у відключених трубопроводах що повинно бути перевірено будівельною організацією; - дозвіл виконувати роботи з зазначенням несучих конструкцій осей і інших даних що характеризують їх положення. 7.5.2 При перенесенні або заміні частин комунікацій вони повинні бути відключені а доступ сторонніх осіб до рубильників вимикачів засувок і інших пристроїв повинен бути закритий. Технологічні трубопроводи і газопроводи необхідно промити або продути повітрям відсутність газу в газопроводах перевірити газоаналізатором паропроводи остудити до температури зовнішнього повітря. 7.5.3 Відключення комунікацій на діючому підприємстві провадиться тільки за вказівками і силами експлуатаційного персоналу підприємства. 7.5.4 До початку виконання робіт у місцях розташування діючих комунікацій повинні бути розроблені й погоджені з організаціями що експлуатують ці комунікації заходи щодо безпечного виконання робіт. Розташування підземних комунікацій на території повинно бути уточнене і позначене знаками і написами що не порушуються під час відриванні траншей. Розташування комунікацій необхідно уточнити одним із таких способів: - по оглядових колодязях за допомогою віх і рейок; - за допомогою спеціальних приладів трасошукачів кабелешукачів металошукачів ; - шляхом відривання траншей або шурфів. 7.5.5 До виконання робіт пов'язаних із порушенням щільності трубопроводів зміна прокладок заміна арматури приварювання відводів та інші роботи можна приступати тільки після установлення заглушок або відключення запірною арматурою ділянки що реконструюється а також очищення її від продукту який транспортується. Підготування трубопроводів до реконструкції здійснює персонал експлуатаційної служби діючого підприємства. 7.5.6 Діючі комунікації що розкриваються під час відкопування траншей які їх перетинають повинні бути захищені від механічних ушкоджень можливих при виконанні робіт на всіх етапах а також від охолодження і замерзання в холодну пору року. 7.5.7 Розкриті кабелі не можна перекладати або схрещувати. Якщо розкопки виконуються на глибині що більше глибини прокладання кабелів і останні розкриті на протязі більш 1 метра то їх необхідно укласти в заздалегідь виготовлені короби. Одна зі стінок короба повинна бути знімною і закріплюватись без застосування цвяхів. Не допускається використання для підвішування оголених кабелів сусідніх кабелів трубопроводів і ін. 7.5.8 Для запобігання обваленню трубопроводів при їх демонтажі або частковій заміні необхідно виконати заходи щодо тимчасового кріплення ділянок трубопроводів які демонтуються. 7.5.9 Використання елементів комунікацій як опор для риштовання і настилів а також для кріплення до них канатів або тяг не допускається. 7.5.10 Під час прокладання надземних комунікацій розташованих на висоті опорах або естакадах роботи вести тільки з міцних інвентарних засобів підмощування. Не допускається оброблювати труби обрубування перерізування тощо з драбин підставок. 7.5.11 В випадку укладання просторових вузлів трубопроводів не дозволяється лишати їх у висячому положенні без закріплення постійними засобами кріплення. 7.5.12 Коли технологічним регламентом підприємства не допускається перекриття транспортних шляхів прокладка інженерних мереж через них проводиться способом безтраншейної прокладки трубопроводів. 7.5.13 До початку робіт з безтраншейного прокладання трубопроводів необхідно одержати наряд-допуск. Роботи виконувати під керівництвом виконавця робіт і відповідно до ДНАОП 6.1.00-1.09-97. 7.5.14 Безтраншейні способи прокладання не можна застосовувати в грунтах із кам'янистими включеннями у насипних грунтах що містять тверді предмети камені бетон куски металу значні куски дерева й ін. . 7.5.15 Продавлювання трубопроводів в охоронних зонах діючих електрокабелів або газопроводів необхідно виконувати з дозволу і в присутності представника підприємства та представників організацій у віданні яких знаходяться дані інженерні мережі. 7.5.16 При виконанні робіт способом щитової проходки необхідно керуватись НАОП 8.5.10-1.01-90 і НАОП 1.1.30-1.04-64. 7.5.17 7.5.17  Пневматичне випробування устаткування і трубопроводів на міцність усередині діючих цехів а також на естакадах у каналах і лотках де прокладені трубопроводи що знаходяться в роботі не допускається. 7.5.18 До виконання робіт у водонасичених грунтах потрібно здійснювати водозниження.   7.6 Демонтаж і монтаж будівельних конструкцій   7.6.1 До початку робіт з демонтажу монтажу конструкцій цехів що реконструюються повинні бути розроблені заходи що забезпечують спільну ефективну і безпечну роботу цеху який реконструюється і монтажної організації в т.ч.: - перенесені за межі монтажної зони всі діючі надземні комунікації і технологічне устаткування. У випадку неможливості перенесення останні повинні бути надійно захищені від можливого ушкодження під час демонтажних монтажних робіт. Повітряні ЛЕП належить замінити на підземні кабельні а над технологічним устаткуванням трубопроводами улаштувати захисні настили; - виконані тимчасові огорожі що відокремлюють монтажну зону від діючого виробництва; - закриті усі виходи з діючих цехів у небезпечну зону; - визначені місця входу працюючих в будівлю установлені захисні настили і козирки; - відключене устаткування цеху що знаходиться в зоні виконання робіт; - тимчасово підсилені конструкції що служать підмостками для працівників при веденні робіт; - установлені обмеження зон дії мостових кранів і інших вантажопідіймальних і транспортних засобів цеху який реконструюється і режим їх роботи в зоні виконання монтажних робіт; - інші рекомендації які враховують конкретні умови виробництва монтажних робіт і роботи цеху що реконструюється. 7.6.2 7.6.2 Під час виконання робіт в зоні транспортних шляхів підприємства необхідно: - оформити наряд-допуск та погодити його з залізничним цехом заводу; - залізнична колія або автодорога з обох боків повинні бути перекрити шлагбаумами. Проїзд рухомого состава через територію зони монтажу демонтажу повинен здійснюватись зі швидкістю до 5 км/год у супроводі сигнальника і за дозволом виконавця робіт. На час проїзду рухомого состава демонтажно-монтажні роботи припиняються монтажні механізми і конструкції повинні знаходитись поза габаритами рухомого состава монтажні стріли - повернені у протилежній бік від залізничної колії. 7.6.3 7.6.3 До початку демонтажних робіт або робіт з розбирання на об'єкті що реконструюється необхідно здійснити повторний огляд конструкцій для уточнення прийнятих рішень. Огляд здійснюється представниками будівельно-монтажної організації і адміністрації діючого підприємства і оформлюється актом. 7.6.4 Під час демонтажу конструкцій повинні бути вжиті заходи проти раптового обвалення елементів і забезпечена стійкість елементів що залишаються. До початку зазначених робіт проектною організацією повинен бути виконаний попередній розрахунок міцності і просторової стійкості конструкцій каркаса цеху що залишаються після демонтажу. 7.6.5 Для попередження можливих обвалень у процесі виконання демонтажних робіт необхідно систематично обстежувати загальний стан конструкцій і окремих елементів будівлі що мають безпосередній зв'язок з конструкціями які демонтуються. В залежності від результатів обстеження призначаються додаткові заходи що запобігають можливим обваленням. 7.6.6 Демонтаж розбирання конструктивних елементів будівлі необхідно вести за принципом полегшення основних несучих конструкцій каркаса і у такій послідовності щоб видалення одного елемента не викликало обвалення іншого а висота споруди що розбирається зменшувалась рівномірно без значних уступів перепадів . 7.6.7 Завалювання конструкції що демонтується на перекриття не допускається. На захватці де виконуються роботи з демонтажу конструкцій знаходитись людям на нижчерозташованих поверхах дозволяється тільки при наявності захисних перекриттів передбачених у проекті реконструкції. Якщо виникають сумніви в стійкості будь-якої конструкції демонтажні роботи необхідно припинити. Продовжувати роботи можна тільки після виконання заходів з укріплення конструкцій та з дозволу безпосереднього керівника робіт на об'єкті. 7.6.8 Для проведення монтажних робіт у пожежо- і вибухонебезпечних умовах повинен застосовуватись ручний спеціальний інструмент або ручні пневматичні машини що не утворюють іскор. 7.6.9 Під час виконання демонтажних робіт в зоні діючих інженерних мереж слід дотримуватись умов розділу 7.2.8. 7.6.10 Під час роботи з реконструкції усередині цеху щоб уникнути його загазованості необхідно використовувати монтажні крани з електричними двигунами. 7.6.11 Під час виконання монтажних робіт у діючих цехах підрядна організація повинна передбачити максимально можливий обсяг укрупнення конструкцій поза монтажною зоною. 7.6.12 Все вантажотранспортне та інше рухоме устаткування основного виробництва що знаходиться в монтажній зоні повинно бути відключене. Доступ до рубильників повинен бути закритий. 7.6.13 Під час виконання робіт необхідно здійснювати постійний контроль за станом і стійкістю конструкцій що служать опорами під час роботи міцністю та справністю колективних і індивідуальних засобів захисту. 7.6.14 Використання конструктивних елементів будівель і споруд устаткування і трубопроводів як тимчасових опор а також для прикладення монтажних навантажень закріплення і обпирання вантажопідіймальних пристроїв дозволяється тільки тоді коли це перевірено розрахунком міцності цих конструкцій погоджено з проектною організацією і замовником. 7.6.15 Для робіт пов'язаних з монтажем і демонтажем конструкцій нормативна освітленість повинна відповідати ГОСТ 12.1.046-85. 7.6.16 За умови установлення двох і більше кранів на одній ділянці для запобігання їх небезпечному зближенню зони їх дії повинні бути обмежені. Роботи виконувати згідно з графіком суміщення роботи кранів. 7.6.17 Експлуатацію вантажопідіймальних механізмів здійснювати відповідно до ДНАОП 0.00-1.03-93. 7.6.18 Доступ людей у зону виконання демонтажних робіт або можливого обвалення конструкцій що демонтуються не допускається. 7.6.19 В будівлях цехів де працюють вантажопідіймальні механізми дверні прорізи для проходу людей і в'їздні ворота повинні обладнуватись світловою сигналізацією що попереджує про перебування механізму поблизу них. 7.6.20 Всі прорізи й отвори в міжповерхових перекриттях повинні бути своєчасно закладені а монтажні прорізи огороджені поручнями на висоту 1 1 м з установленням бортової дошки висотою не менше 0 15 м. 7.6.21 Під час виконання монтажних демонтажних робіт у стиснених умовах повинна бути забезпечена чітка взаємодія монтажників з кранівником згідно з ДНАОП 0.00-1.03-93. 7.6.22 Місця стропування конструкцій що демонтуються визначаються розрахунком а потім перевіряютьсяі пробним підняттям. Для перевірки правильності стропування конструкції що демонтується необхідно провести пробне піднімання вантажу на висоту не більше 200...300 мм. 7.6.23 Роботу мостових кранів тельферів у межах зони виконання робіт необхідно обмежувати установленням тимчасових упорів і кінцевих вимикачів. 7.6.24 Технологічна оснастка засоби підмощування вантажозахоплювальні пристрої пристосування для вивіряння і тимчасового закріплення конструкцій що забезпечує безпеку виконання демонтажних і монтажних робіт повинна відповідати вимогам СНиП III-4-80* ГОСТ 27321-87 ГОСТ 24258-88 ГОСТ 28012-89 ГОСТ 27372-87 ГОСТ 24259-80. 7.6.25 Вантажозахоплювальні пристрої що використовуються під час монтажно-демонтажних робіт в умовах реконструкції повинні відповідати таким основним вимогам: - бути універсальними; - утворювати монтажно-демонтажні одиниці габарити яких відповідають параметрам стисненості об'єктів; - бути зручними для кріплення вантажів до гака монтажної машини з мінімальними витратами ручної праці під час стропування і розстропування; - мати можливість фіксації монтажних одиниць у просторі до установлення в проектне положення. 7.6.26 Демонтаж залізобетонних плит покриття що не мають монтажних петель виконувати спеціальними траверсами після надійного закріплення їх і роз'єднання вузлів спряження з кроквяними фермами. 7.6.27 Під час демонтажу покриття що не має достатньої міцності або при уклоні покриття більш 20о монтажники і зварники повинні пересуватися по трапах із застосуванням запобіжних поясів за ГОСТ 12.4.089-86 і страхувальних канатів за ГОСТ 12.4.107-82. 7.6.28 Для запобігання падінню різних предметів у проліт діючого цеху необхідно встановлювати захисні настили і сітки. 7.6.29 До початку демонтажних робіт у кожному температурному блоці влаштовувати тимчасові вертикальні в'язі між колонами а при необхідності виконувати тимчасове підсилення елементів кроквяних ферм. 7.6.30 Кроквяні підкроквяні ферми необхідно демонтувати в такій послідовності: - закріплення конструкції для зберігання цілісності і жорсткості; - стропування конструкції; - -                  від’єднання конструкції від несучого каркаса і огляд конструкцій що залишаються; - піднімання конструкції на 0 3...0 5 м над місцем установлення; - переміщення до транспортного засобу або місця складування. 7.6.31 Перед транспортуванням ферм що демонтуються монтажним механізмом повинні бути перевірені їх міцність і стійкість а при необхідності установлені додаткові кріплення. 7.6.32 Під час демонтажу колон виконати переопирання ферм балок прогонів які установлені на оголовки цих колон на тимчасові стояки. Тимчасові стояки необхідно підводити під додатково утворені вузли обпирання поблизу опорних вузлів указаних конструкцій. 7.6.33 Стропування колони повинно бути виконано так щоб вантажний поліспаст знаходився в площині що проходить через точку перекидання а у випадку використання шарніра - через шарнір. Трос-відтяжка й відвідні блоки повинні кріпитися до існуючих конструкцій або до спеціально влаштованих “якорів”. 7.6.34 Демонтаж стінових огорож і перегородок необхідно виконувати в такій послідовності щоб уникнути обвалення або втрати стійкості решти елементів і конструкцій. 7.6.35 Під час виконання робіт з демонтажу і монтажу устаткування і трубопроводів необхідно керуватися вимогами СНиП 3.05.01-85 СНиП 3.05.05-84 СНиП III-4-80* інструкцій заводів-виготовлювачів. 7.6.36 Під час виконання вантажопідіймальних робіт у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях необхідно вживати заходів по забезпеченню безпеки праці. Конструкція захоплюючих пристроїв і пристосувань для стропування повинна виключати утворення іскор при стропуванні і підніманні. Не допускається переміщення вантажів волоком у тому числі з застосуванням підкладних листів. 7.6.37 Під час реконструкції з зупиненням окремих технологічних ліній або частини устаткування необхідно: - установити шляхи переміщення устаткування що демонтується і монтується; - в особливо складних умовах проводити пробне переміщення макета за допомогою якого уточнюється просторова траєкторія піднімання опускання вантажу. У тих місцях де вантаж переміщується безпосередньо біля устаткування трубопроводів і елементів будівель і споруд необхідно установлювати обмежувачі виконані у вигляді щитів стояків сіток і інших захисних конструкцій що виключають можливість торкання; - визначити діюче устаткування що підлягає тимчасовому зупиненню на період переміщення устаткування яке демонтується і монтується; - організувати цілодобовий диспетчерський зв'язок а також роботу транспорту для доставки матеріалів конструкцій і устаткування. 7.6.38 Устаткування що знаходиться в монтажній зоні повинно бути відключене. 7.6.39 Під час демонтажу устаткування в першу чергу повинні виконуватись роботи що не потребують вогневого різання. До вогневих робіт можна приступати тільки після перевірки виконання замовником робіт з підготування устаткування до демонтажу. 7.6.40 При демонтажі устаткування що працює під тиском болтові та інші з'єднання необхідно послабляти після перевірки відсутності надлишкового тиску в апараті. Піднімання устаткування що демонтується або його вузлів виконувати тільки після зняття всіх кріпильних елементів і від'єднання трубопроводів. 7.6.41 До початку демонтажу устаткування і конструкцій установлених на залізобетонних фундаментах устаткування повинно бути підняте над фундаментом за допомогою домкратів або клинів. 7.6.42 Під час виконання робіт з демонтажу устаткування маса якого невідома належить застосовувати динамометри або інші пристрої які дозволяють визначити масу вантажу що піднімається або зусилля в сталевих канатах кранів і такелажних засобів. 7.6.43 Під час демонтажних робіт повинно бути організовано безупинне спостереження за стійкістю вузлів що залишаються деталей і частин устаткування. Після демонтажу устаткування трубопроводів і конструкцій необхідно переконатись в стійкості недемонтованих елементів що залишилися.   7.7 7.7 Покрівельні та ізоляційні роботи   7.7.1 Роботи з монтажу демонтажу покрівлі і теплової ізоляції над діючими цехами при відсутності над ними покриттів настилів необхідно виконувати після повного зупинення цеху. Працівники підприємства на період зазначених робіт повинні бути виведені за межі цеху а існуюче технологічне устаткування і трубопроводи - захищені від пилу і падіння предметів. До початку покрівельних і ізоляційних робіт над діючим цехом для захисту там працюючих і устаткування необхідно додатково вжити таких заходів безпеки: - для запобігання можливому падінню предметів установити над цехом захисні сітки; - проходи і проїзди що знаходяться в межах зони виконання робіт перекрити суцільним дощатим настилом; - вжити заходів що виключають попадання залишків матеріалів і пилу на діюче устаткування. 7.7.2 Роботи з демонтажу теплової ізоляції виконувати після відключення устаткування трубопроводів повітроводів і газоходів від діючих агрегатів і технологічних ліній з повним звільненням їх від теплохолодоносія відключення мереж електро- тепло- газо- і водопостачання від їх джерел з установленням в необхідних випадках заглушок. До робіт з демонтажу ізоляції приступати тільки при наявності довідки- дозволу про готовність устаткування і трубопроводів для безпечного виконання робіт що видається будівельній організації замовником. 7.7.3 Роботи з демонтажу ізоляції а також зі зняття захисного антикорозійного покриття виконувати починаючи з верхніх позначок у напрямку зверху вниз. 7.7.4 Ізоляційні роботи виконувати з використанням вентиляційних установок призначених для відсмоктування пилоподібних часток щоб уникнути попадання їх на устаткування діючих технологічних ліній. 7.7.5 Під час розбирання карнизів і частин будинку що звисають знаходитись працівникам на частинах які розбираються і прилягаючих до них опорних елементах забороняється.   7.8 7.8 Опоряджувальні роботи   7.8.1 Всі опоряджувальні роботи виконувати згідно з вказівками СНиП ІІІ-4-80*. 7.8.2 До початку опоряджувальних робіт генеральним підрядником повинні бути розроблені й погоджені з дирекцією діючого підприємства організаційно-технологічні заходи що забезпечують безпечні умови виконання робіт з зазначенням термінів надання фронтів робіт будівельній організації. 7.8.3 При виконанні опоряджувальних робіт із застосуванням фарб мастик і інших матеріалів що містять легкозаймисті і шкідливі речовини необхідно додержуватись таких умов: - повинна бути забезпечена вогнестійкість приміщення і його ізоляція від суміжних; - виконання опоряджувальних робіт повинно провадитись в зміни коли інші роботи в цеху не виконуються. Поновлення роботи цеху дозволяється тільки після повного завершення опоряджувальних робіт з урахуванням часу необхідного для висихання опоряджувальних розчинів відповідно до інструкцій із застосування або сертифікатів на фарбувальні суміші; - під час роботи і по її закінченні приміщення повинні провітрюватись. Забирання чистого припливного повітря зовні робити на висоті не менше 2 м від рівня землі в місцях найменшого його забруднення; - щоб уникнути запалення лакофарбових сумішей під час виконання робіт повинні бути відключені усі види устаткування що викликають іскроутворення; - ділянки фарбування повинні бути забезпечені необхідними засобами пожежогасіння; - конструкції вентиляторів і регулюючих пристроїв повинні бути у вибухобезпечному виконанні.   7.9 7.9 Спеціальні будівельні роботи і спеціальні методи зведення споруд   7.9.1 7.9.1 Вимоги безпеки праці при виконанні спеціальних будівельних робіт та застосуванні спеціальних методів робіт визначаються з урахуванням конкретних умов реконструкції. 7.9.2 7.9.2 Терміни виконання спеціальних робіт зумовлені загальною технологічною послідовністю з реконструкції та наданням фронтів робіт іншими організаціями та замовником. 7.9.3 7.9.3 Спеціальні методи зведення споруд необхідно передбачати на стадії проектування з техніко-економічним обгрунтуванням доцільності їх виконання. Роботи з використанням спеціальних методів повинні виконувати спеціалізовані організації. 7.9.4 7.9.4 При виконанні робіт із застосуванням спеціальних методів зведення споруд необхідно дотримуватись вимог НАОП 1.1.30-1.04-64 НАОП 8.5.10-1.01-90 та інших відповідних нормативних документів з охорони праці. 7.9.5 Щодня перед початком робіт з будівництва підземних приміщень і в закритих приміщеннях або судинах резервуарах ємкостях на території діючого підприємства необхідно переконатись у відсутності небезпечних і вибухонебезпечних газів. 7.9.6 Під час будівництва колекторних тунелів прохідницькими щитами підземні виробітки і шахти повинні примусово провітрюватись і освітлюватись відповідно до вимог НАОП 1.1.30-1.04-64. 7.9.7 Монтаж демонтаж і ремонт газового устаткування котельних установок і вентиляційних систем робити відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.20-92 ДНАОП 0.00-1.08-94 і інших нормативних документів а також із дотриманням приведених нижче вимог: - суміжні загальнобудівельні і санітарно-технічні ремонтні роботи необхідно виконувати в технологічній послідовності що забезпечує безпечні умови виконання робіт; - на захватці де здійснюється монтаж конструкцій виконання внутрішніх санітарно-технічних робіт не допускається; - ремонт і монтаж санітарно-технічних систем і устаткування розташованих на висоті більш 1 3 м від підлоги необхідно виконувати з інвентарного риштовання з огорожею; - не допускається виконання ремонтних робіт у санітарно-технічних установках що знаходяться під тиском; - під час ремонтних робіт на устаткуванні і газопроводах у загазованих приміщеннях зовні повинна знаходитись працівник що спостерігає за працюючими в приміщенні і стежить за тим щоб поблизу не було джерела вогню. Зовнішні двері загазованого приміщення повинні бути постійно відкриті; - по закінченні робіт на газовому устаткуванні а також у випадку ремонту перестановлення або зняття приладів усі відкриті кінці труб повинні бути заглушені; - до початку ремонтних робіт усередині барабана або колектора котла з’єднаного трубопроводами з іншими працюючими котлами а також перед внутрішнім оглядом або ремонтом елементів що працюють під тиском котел повинен бути від’єднаний від усіх трубопроводів; - для спуску котлів по похилій площині необхідно застосовувати тягові і гальмові лебідки. При цьому гальмування котлів підклинюванням не допускається; - освітлення простору усередині котлів виконувати переносними електричними лампами напругою 12 В без застосування світильників заповнених легкозаймистими речовинами; - піднімання на котел здійснювати тільки по монтажній драбині; - перед остаточним обмуруванням котлів варто перевірити чи не залишились усередині їх сторонні предмети які необхідно відразу ж видалити; - -                  вентиляційне устаткування великої ваги необхідно розміщати в місцях передбачених проектом при цьому міцність перекриттів на які воно встановлюється повинна бути перевірена розрахунком;       - фарбування вентиляційних виробів робити в заготівельних майстернях або в окремо підготовлених і обладнаних для цього приміщеннях; - при герметизації стиків повітроводів синтетичними клеями необхідно працювати в захисних рукавичках зберігати матеріал у герметично закритому посуді під час перерв і після роботи мити руки засобами що рекомендуються для даного клею; - щоб уникнути опіків і шкідливого впливу хімічних речовин і кислот при лудінні належить працювати в гумових рукавичках нарукавниках чоботах прогумованих фартухах; - переобладнання вентиляційних пристроїв діючих вибухонебезпечних виробництв дозволяється в неробочі для підприємства дні після очищення повітроводів і вентиляційного устаткування від вибухонебезпечних відкладень. 7.9.8 Індивідуальне випробування змонтованого при реконструкції технологічного устаткування повинно провадитись так само як і при новому будівництві відповідності до вказівок СНиП правил Держнаглядохоронпраці України і Держгазінспекції і інструкцій підприємств-виготовлювачів устаткування.   8 Вимоги до експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів   8.1 Загальні вимоги безпеки що ставляться до конструкції вантажопідіймальних машин і їх експлуатації визначаються системою стандартів безпеки праці ССБП ДНАОП 0.00-1.03-93 СНиП 3.08.01-85 і СНиП ІІІ-4-80*. 8.2 Всі вантажопідіймальні машини і необхідні для їх роботи допоміжні пристосування повинні бути виготовлені відповідно до державних стандартів і технічних умов в порядку установленому ДНАОП 0.00-1.03-93. 8.3 Типи монтажних кранів при реконструкції будівель слід приймати за тими ж параметрами що і для об'єктів нового будівництва з урахуванням таких особливостей: - обмеження в наближенні кранів до місця монтажу; - труднощів маневрування кранів у стиснених умовах; - обмеження кутів повороту і вильоту стріли; - необхідності перенесення конструкцій що монтуються над існуючими спорудами; - необхідності роботи кранів усередині цехів що реконструюються; - обмеження видимості кранівником місць монтажу; - труднощів в установленні оптимальних місць стоянок кранів; - зупинок і перерв пов'язаних із виробничою діяльністю підприємства. 8.4 8.4           Крани призначені для роботи в пожежонебезпечних і вибухонебезпечних виробництвах повинні бути виготовлені за спеціальним проектом відповідно до “Правил устройства электроустановок” ПУЭ та інших відповідних нормативних документів. 8.5 8.5           Під час виконання робіт в діючих цехах із застосуванням вантажопідіймальних кранів або інших підіймальних машин і механізмів відповідальний представник будівельно-монтажної організації зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл від відповідального представника замовника на використання зазначених машин і механізмів; в наряд-допуску повинні бути зазначені прізвища кранівників і такелажників. 8.6 8.6           В закритих приміщеннях використовувати тільки механізми з електричним приводом. 8.7 8.7           Вимоги безпеки що виключають можливість виникнення небезпечних зон при переміщенні вантажів кранами поблизу будівель споруд що експлуатуються виконувати згідно з додатком 8. 8.8 Всі земляні роботи в зоні рейкової колії пов'язані з улаштуванням фундаментів будівлі під устаткування та прокладанням різноманітних підземних комунікацій повинні бути закінчені до початку улаштування земляного полотна або виконані після демонтажу крана і кранових колій. 8.9 Установлення вантажопідіймальних машин поблизу котлованів і їх переміщення біля неукріплених укосів дозволяється тільки за межами призми обвалення грунту згідно з додатком 9. За умови неможливості дотримання необхідних відстаней укіс виїмки повинен бути надійно укріплений. Прийнята конструкція кріплення підтверджується розрахунком. 8.10 Установлення крана над діючими підземними комунікаціями а також закриття крановими коліями колодязів допускається тільки за погодженням з адміністрацією діючого підприємства. 8.11 За умови установлення кранів на комунікаціях необхідно перевірити їх несучу спроможність від дії кранових навантажень і у разі потреби передбачити технічні рішення з підсилення основи погоджені зі службою експлуатації комунікацій. 8.12 Укладання рейкових кранових колій над діючими газопроводами вздовж їх траси забороняється. Мінімальна відстань від газопроводу до найближчої рейки кранової колії повинна визначатись за погодженням з організацією що експлуатує газопровід і складати не менше 2 м при низькому і середньому тиску газу до 0 3 МПа та 3 м при високому тиску газу понад 0 3 МПа . 8.13 Монтаж і демонтаж вантажопідіймальних механізмів баштових козлових кранів монтажних щогл і т.д. необхідно здійснювати вдень. Вночі виконувати тільки роботи викликані необхідністю усунення наслідків або попередження аварії при цьому освітленість робочих місць повинна бути не менше 50 лк. 8.14 Ремонтно-будівельні роботи з використанням вантажопідіймальних машин в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі проводяться відповідно до ГОСТ 12.1.013-78 та ДНАОП 0.00-1.03-93. 8.15 Під час роботи вантажопідіймальних машин в специфічних умовах при застосуванні складного такелажу з розчаленою стрілою при роботі з жорстким ригелем і т.п. сигнали повинен подавати тільки бригадир монтажної бригади в присутності інженерно-технічних працівників відповідальних за виконання робіт і здійснення заходів щодо забезпечення вимог безпеки. Машиністів кранів слід завчасно повідомити чиї команди вони будуть виконувати. 8.16 При монтажі поза полем зору машиніста або при висоті будівель і споруд більш 36 м між машиністом і робочими місцями монтажників необхідно установлювати радіопереговорний зв'язок. Використовувати проміжних сигнальників для передавання сигналів машиністу не допускається. 8.17 При підійманні і переміщенні вантажу двома або декількома кранами здійснювати автоматичну та напівавтоматичну синхронізацію. При цьому канати повинні зберігати точно вертикальне положення а навантаження що припадає на кожен кран не повинно перевищувати його паспортної вантажопідіймальності. 8.18 Піднімання і переміщення вантажу двома або декількома кранами повинно провадитись під безпосереднім керівництвом особи відповідальної за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів кранами. Монтаж конструкцій двома або кількома кранами можна виконувати тільки згідно з технологічною картою в якій повинні бути наведені схеми стропування та переміщення вантажів з зазначенням послідовності виконання монтажних операцій положення вантажних канатів і вимог до підготування і стану колії пересування кранів а також інші вказівки з безпечного ведення робіт.   9 Вимоги до колективних і індивідуальних засобів захисту   9.1 Всі працівники зайняті на реконструкції підприємства забезпечуються спецодягом спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.05-3. 05-81. 9.2 Під час виконання робіт на підприємстві що реконструюється з частковим зупиненням або без зупинення виробництва в умовах з шкідливими виробничими факторами працівники зайняті на реконструкції забезпечуються засобами індивідуального захисту відповідно до норм чинних на території України. 9.3 Вибір засобів індивідуального захисту повинен відповідати вимогам безпеки для конкретного виду робіт. 9.4 Засоби індивідуального і колективного захисту повинні відповідати вимогам державних і галузевих стандартів. 9.5 Перед видачею засоби індивідуального захисту перевіряються. Працівники та службовці повинні пройти спеціальний інструктаж з правил користування ними. 9.6 В залежності від характеру і умов праці протигази респіратори каски шоломи підшоломники наколінники захисні окуляри запобіжні пояси діелектричні рукавички калоші і килимки можуть видаватись працюючим у випадках не передбачених нормами по розпорядженню керівника будівельно-монтажної організації. 9.7 Контроль огляд і заміна засобів індивідуального захисту виконуються в терміни і відповідно до вимог установлених чинними нормативними документами.   10 Вимоги до персоналу   10.1 До виконання робіт з реконструкції допускаються особи: - що пройшли медичний огляд відповідно до ДНАОП 0.03-4.02-94; - навчені безпечним методам праці; - що пройшли інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці згідно з ДНАОП 0.00-4.12-99 і мають посвідчення на право виконання даного виду робіт. 10.2 10.2 Працівники зайняті на реконструкції підприємства проходять навчання інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Положення підприємства про навчання з питань охорони праці що розробляється на основі ДНАОП 0.00-4.12-99 з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативних актів. 10.3 Працівники зайняті на роботах передбачених ДНАОП 0.00-8.02-93 повинні пройти попереднє спеціальне навчання і інструктаж про запобіжні заходи і правила поведінки на підприємстві. 11 Обов'язки права і відповідальність за порушення Правил   11.1 Обов’язки і права працюючих регламентуються чинним законодавством України і даними Правилами. 11.2 Відповідно до Закону України “Про охорону праці” генпідрядник: - проводить відповідне навчання та інструктаж з працівниками з залученням спеціалістів підприємства; - вживає необхідні заходи з охорони праці в умовах діючого підприємства забезпечує тримання в справному та безпечному стані робочих місць і засобів виробництва на протязі всього часу їх використання своєчасно усуває виявлені недоліки що впливають на охорону праці і захист здоров’я працівників; - відповідно до ДНАОП 0.05-8.04-92 проводить атестацію робочих місць для оцінки умов праці. На основі аналізу проведеної атестації вживає заходи що до запобігання виникненню небезпечних та шкідливих факторів. 11.3 Відповідно до Закону України “Про охорону праці” працівник зайнятий на реконструкції зобов’язаний: - знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів про охорону праці даних Правил інструкцій і правил з експлуатації устаткування інструменту що застосовується та інших засобів виробництва; - використовувати засоби колективного та індивідуального захисту; - виконувати обов’язки з охорони праці що передбачені колективним договором угодою трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства проходити в установленому порядку попередні і періодичні медичні огляди; - негайно повідомляти керівника робіт і службу охорони праці підприємства про кожну виявлену небезпеку про любе пошкодження захисних пристроїв і засобів захисту про несправність устаткування інструменту та інших засобів виробництва; - не відключати захисні пристрої не проводити самовільні зміни конструкції і складу устаткування або його технічне налагодження. 11.4 Особи винні в порушенні даних Правил несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. 11.5 За безпечне виконання робіт при реконструкції підприємств відповідає підприємство установа організація незалежно від форм власності і відомчої приналежності що виконує відповідні роботи на підприємстві яке реконструюється. 11.6 Керівники підприємств установ організацій і інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил у межах покладених на них завдань і функціональних обов’язків відповідно до чинного законодавства.   12 Вимоги безпеки під час роботи на об'єктах що перебувають в аварійному стані   12.1 Будівлі і споруди ділянки що знаходяться в аварійному стані необхідно: - оточити і потім виконати огорожу; - створити комісію в складі спеціалістів підприємства проектної і будівельно-монтажної організацій для обстеження стану конструкцій будівель і споруд з метою визначення ступеня руйнування кожного конструктивного елемента а також методів і схем виконання робіт; - виконати обстеження конструкцій і дати технічний висновок за даними обстеження; - розробити заходи щодо безпечної ліквідації аварійного стану будівель конструкцій; - виконати заходи щодо захисту технологічного устаткування від механічного пошкодження. 12.2 При виконанні аварійних робіт необхідно: - всім працівникам учасникам робіт видати засоби індивідуального захисту ізолюючі протигази рятувальні мотузки та інші необхідні засоби захисту; - відгородити небезпечну зону і вивісити попереджувальні знаки; - відключити пошкоджені електромережі технологічні трубопроводи; - визначити наявність газу в аварійних приміщеннях колодязях ємностях трубопроводах і т.д.; - виконати аварійне освітлення робочих місць; - ліквідувати завали. 12.3 Роботи з ліквідації аварійних ситуацій виконувати ланкою не менше трьох чоловік при цьому два робітники повинні страхувати безпосередніх виконавців робіт за допомогою страхувальних канатів які закріплюються до їх запобіжних поясів. 12.4 Для запобігання подальшому руйнуванню конструкцій розвитку виниклих деформацій і поширенню їх на інші ділянки до початку робіт з ліквідації аварій необхідно виконати підсилення несучих конструкцій. 12.5 Розбирання аварійних конструкцій виконувати зверху вниз за принципом розвантаження конструкцій що розташовані нижче. Знімання одного елемента не повинно викликати падіння або обвалення іншого.   13 Порядок розслідування аварій і нещасних випадків   13.1 Розслідування аварій і нещасних випадків що мали місце при виконанні ремонтно-будівельних робіт при реконструкції підприємств провадиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.03-98 і ДНАОП 0.07-4.01-95 ДБН В.1.2-1-95 .               Начальник управління організації нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду П. Пошкурлат                   ДОДАТОК 1 до пункту 4.4 Правил Відомість технічного стану конструкцій будівель споруд комунікацій устаткування   Найменування цеху будівлі споруди конструкцій комунікацій устаткування їх розміри характеристики     Одиниця виміру   Кількість   Вартість Рік будівни-цтва мо-нтажу установ-лення   Технічний стан висновок про використання                                                                             ДОДАТОК 2 до пункту 4.4 Правил Протокол погодження проекту організації реконструкції найменування об'єкта місце виконання робіт 1 Терміни черговість і послідовність реконструкції підприємства 2 Розподіл обсягів робіт по періодах реконструкції 3 Терміни розроблення проектно-кошторисної документації 4 Перелік робіт і терміни підготування території і об'єктів до реконструкції 5 Розміщення на генеральному плані тимчасових будівель і споруд комунікацій складів доріг будівельних машин і т.п. 6 Відомість обсягів робіт 7 Потреба в будівельних конструкціях виробах деталях напівфабрикатах устаткуванні 8 Потреба в основних будівельних машинах 9 Потреба в робочих кадрах за професіями 10 Особливі умови: - звільнення будівель що підлягають знесенню; - передача дозволу на перенесення з майданчика споруд і комунікацій; - передача дозволів на використання будівель і споруд замовника побутових приміщень майстерень і підсобних виробництв культурно-побутове обслуговування працівників; - умови складування будівельних матеріалів змінність терміни зупинень оцінка стисненості і складності умов виконання робіт.   ЗАМОВНИК   ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ   П О Г О Д Ж Е Н О : Генпідрядник Представники субпідрядних організацій   ДОДАТОК 3 до пункту 4.4 Правил Відомість обстеження будівлі споруди конструкції що подлягає розбиранню Стисла характеристика: а кількість поверхів б каркасне безкаркасне підкреслити в наявність підвалів технологічних тунелів   № п. Дата обсте   По-верх Най-мену-вання Місце розта-шування Харак-тери- стика   Роз-мір Стан конструкції наявність Обсяг роботи з розбирання Кількість матеріалу придатного Кількість і місця роз- Наявність інженер-них п жен-ня   конст-рукції конст-рукції конст-рукції мате-ріал мм дефектів –пошкоджень тріщин від-хилень від вертикалі і ін. одиниця виміру   кіль-кість для повто-рного викори-стання криття при обсте-женні мереж з’єдна-них з конструк-цією які                                   Підписи: Представник підприємства-замовника Представник цеху Представник підрядної будівельної організації                     ДОДАТОК 4 до пункту 4.4 Правил   Форма акта-допуску для виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства витяг з СНиП III-4-80*   Акт-допуск для виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства цеху ділянки   ” ” р. місто селище та ін. найменування підприємства цеху ділянки Ми що нижче підписались начальник цеху ділянки п. і. п. і представник генерального підрядника відповідальний за виконання робіт: п. і. п. посада склали даний акт про нижченаведене. Підприємство виділяє ділянку обмежену координатами для виробництва найменування осей позначок і № креслень на ньому найменування робіт під керівництвом технічного персоналу - представника генерального підрядника на такий термін: початок “ ” закінчення “ ”   До початку робіт необхідно виконувати такі заходи що забезпечують безпеку проведення робіт.   № п.п. Найменування заходів Термін виконання Виконавець                           Начальник цеху ділянки підпис Відповідальний представник генерального підрядника підпис П р и м і т к а. При необхідності ведення робіт після закінчення терміну дії даного акту-допуску необхідно скласти акт-допуск на новий термін.         ДОДАТОК 5 до пункту 4.21 Правил Форма наряд-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки витяг з СНиП III-4-80* найменування підприємства організації     Затверджено:   Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки від р. I. НАРЯД 1 Відповідальному виконавцю робіт з бригадою в складі чоловік виконати такі роботи: найменування робіт місце проведення 2 Необхідні для виконання робіт: матеріали інструменти захисні засоби 3 Під час підготовлення і виконання робіт забезпечити такі заходи безпеки: перераховуються основні заходи і засоби по забезпеченню безпеки праці 4 Особливі умови 5 Початок роботи в год хв р. Закінчення роботи в год хв р. Режим роботи одно- двох- трьохзмінний 6 Відповідальним керівником робіт призначається посада п. і. п. 7 Наряд-допуск видав посада п. і. п. підпис 8 Наряд-допуск прийняв: відповідальний керівник робіт посада п. і. п. підпис 9 Заходи щодо забезпечення безпеки праці і порядок виконання робіт узгоджені: відповідальна особа діючого підприємства цеху ділянки * посада п. і. п. підпис II. II.     ДОПУСК 10 Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці відповідно до інструкцій найменування інструкції або стислий зміст інструктажу *Пункт належить заповнювати тільки при виконанні будівельно-монтажних робіт на території у цеху на ділянці діючого підприємства. Продовження додатка 5 провели: Відповідальний керівник робіт дата підпис Відповідальна особа діючого підприємства цеху ділянки * дата підпис 11 Інструктаж пройшли члени бригади:   Прізвище ім’я по батькові Професія розряд Дата Підпис особи що пройшла інструктаж           12 Робоче місце і умови праці перевірені. Заходи безпеки зазначені в наряд-допуску забезпечені   Дозволяю приступити до робіт   посада п. і. п. представника діючого підприємства який допускає до роботи дата і підпис* Відповідальний керівник робіт дата підпис Відповідальний виконавець робіт дата підпис 13 Роботи початі в год хв р.   Відповідальний керівник робіт дата підпис 14 Роботи закінчені робочі місця перевірені матеріали інструменти пристрої і т.п. прибрані люди виведені. Наряд закритий в год хв р.   Відповідальний виконавець робіт дата підпис Відповідальна особа діючого підприємства * дата підпис   * Оформляється підписом тільки при виконанні будівельно-монтажних робіт на території в цеху на ділянці діючого підприємства   П р и м і т к а. Наряд-допуск оформляється в двох примірниках 1-й знаходиться в особи що видає наряд 2-й - у відповідального керівника робіт при роботах на території діючого підприємства наряд-допуск оформляється в трьох примірниках 3-й примірник видається відповідальній особі діючого підприємства       ДОДАТОК 6 до пункту 4.21 Правил Журнал обліку видачі наряд-допусків на право виконання робіт з підвищеною небезпекою в найменування організації   № наряд-   Кому виданий   Терміни виконання робіт Наряд- допуск Посада п. і. п. підпис Відпові-дальний Особа що продовжує допуску і дата видачі Найменування робіт наряд-допуск посада п. і. п.   початку   закін-чення фактич-ного закін- чення продовже-ний на термін зазначити дату особи що видає наряд-допуск відповіда-льного керівника викона-вець робіт наряд- допуск                           ДОДАТОК 7 до пункту 7.2.1.11 Правил Безпечні відстані для людей при вибухових роботах на відкритій місцевості   Витяг з ДНАОП 0.00-1.17-92     Види і методи вибухових робіт Мінімально допустимі величини радіусів небезпечних зон м I Підривання на відкритих роботах: 1 метод зовнішніх зарядів у тому числі кумулятивних 2 метод шпурових зарядів 3 метод котлових шпурів 4 метод малокамерних зарядів рукавів 5 метод свердловинних зарядів 6 метод котлових свердловин 7 метод камерних зарядів   300 за проектом 200х1 200х1 200х1 не менше 200х2 не менше 300 не менше 300 VIII Роботи по металу при підриванні на території заводських майданчиків   за проектомх3 IX Валяння будівель і споруд 100 X Роздрібнення фундаментів 200 XII Прострілювання свердловин для утворення котлових зарядів   100 XV Вибухові роботи на будівельному майданчику за проектомх3     Примітки: Х1 Під час підривання на косогорах в напрямку униз по схилу величина радіуса небезпечної зони повинна прийматись не менше 300 м   Х2 Радіус небезпечної зони зазначений для випадку підривання зарядів із забойкою   Х3 В проект повинен включатись розділ що містить особливі заходи для забезпечення безпеки людей                                       ДОДАТОК 8 до пункту 8.7 Правил Витяг із СНиП III-4-80*   За необхідністю експлуатації житлових громадських виробничих будівель транспортних магістралей пішохідних тротуарів та інших місць можливого перебування людей поблизу місць переміщення вантажів кранами або поблизу будівлі що будується реконструюється необхідно наряду з іншими виконувати такі вимоги безпеки що виключають можливість виникнення небезпечних зон в місцях знаходження людей в тому числі: а поблизу місць переміщення вантажів краном: -до використання допускаються баштові крани з балковою стрілою оснащені засобами автоматичного обмеження рухів крана стріли вантажозахоплювального органа та упорами виготовленими за робочою документацією розробленою в установленому порядку і погодженою із заводом-виготовлювачем; -кран повинен бути оснащений радіопереговорним пристроєм для зв'язку між собою кранівника стропальників і особи відповідальної за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів кранами; -висота розташування стріли крана або місце установлення крана повинні бути такими щоб стріла крана не наближалась на відстань менше 2 м до розташованих поблизу об'єктів; -електрообладнання приводів робочих рухів крана повинно бути обладнане реле контролю фаз; -на будгенплані повинні бути показані обмеження зони робочих рухів крана що забезпечують за допомогою засобів автоматичного обмеження запобігання виникненню небезпечних зон у місцях перебування людей; -швидкість переміщення вантажів при їх наближенні до межі робочої зони на відстань менше 7 м і подальшому транспортуванні повинна бути знижена до мінімальної. Зони наближення повинні бути позначені на будгенплані; -справний технічний стан крана повинна підтверджувати особа відповідальна за його справний стан не рідше ніж через кожні 10 днів; -справний стан вантажозахоплювальних пристроїв і тари повинна щодня підтверджувати особа відповідальна за безпечне переміщення вантажів краном. Результати візуального або іншого більш ефективного способу перевірки необхідно записувати до журналу робіт; -переміщення залізобетонних виробів необхідно здійснювати з застосуванням вантажозахоплювального пристрою обладнаного пристроєм для випробування міцності монтажних петель або страхувальними пристосуваннями що виключають можливість їх падіння; б поблизу будівлі що будується ремонтується реконструюється : -по периметру будівлі необхідно установити уловлювальні пристрої або захисний екран виготовлені згідно з робочою документацією розробленою в установленому порядку що виключає падіння предметів в зону перебування людей; -робочі рухи крана повинні бути обмежені таким чином щоб вантаж який ними переміщується не виходив за контури будівлі і не підіймався вище мінімально допустимої величини над конструкціями будівлі установленими в проектне положення.         ДОДАТОК 9 до пункту 8.9 Правил   Допустима відстань по горизонталі від основи укосу виїмки до найближчих опор машин Витяг із СНиП III-4-80*     Грунт Глибина піщаний супіщаний суглинистий глинистий виїмки м Відстань по горизонталі від основи укосу виїмки до найближчої опори машини м 1 0 1 5 1 25 1 00 1 00 2 0 3 0 2 4 2 00 1 50 3 0 4 0 3 60 3 25 1 75 4 0 5 0 4 40 4 00 3 00 5 0 6 0 5 30 4 75 3 50                                                                       ДОДАТОК 10 до пункту 7.1.1 Правил АКТ обстеження технічного стану будівлі   м. “ ” 20 р.   Найменування об’єкту   Комісія в складі:     представник державних органів   прізвище ім’я по батькові   представник Замовника   прізвище ім’я по батькові   представник проектної організації   прізвище ім’я по батькові   представник будівельної організації   прізвище ім’я по батькові       прізвище ім’я по батькові   склали цей акт в тому що “ ” 20 р. зроблене обстеження технічного стану будівлі   найменування Загальні відомості про будівлю: - місце розташування: - власник підприємства керівник : - призначення: - категорія будівлі з вибухопожежної та пожежної безпеки: - належність до класифікаційних груп за небезпекою технологічних процесів та агресивністю робочого середовища - площа забудови кількість поверхів та ін.   Внаслідок обстеження визначено: технічний стан будівлі 1. Загальний стан будівлі: 2. Зовнішній стан: а загальний стан б фундаменти в стіни г дах водостічні жолоби труби водовідвідні д інші конструкції   3.Стан внутрішніх конструкцій: Продовження додатка 10 а загальний стан   б покрівля покриття перекриття в ферми балки г стіни перегородки д підлоги   е стовпи колони ж двері вікна з сходи к інші конструкції л інженерні мережі   4.Прилегла територія:   ВИСНОВКИ: Додатки: 1. 1.       Плани поверхів 2. 2.       Розрізи 3 Топоплан ділянки 4 Інші креслення     представник державних органів   М.П   прізвище ім’я по батькові     представник Замовника     М.П     прізвище ім’я по батькові     представник проектної організації     М.П     прізвище ім’я по батькові     представник будівельної організації     М.П     прізвище ім’я по батькові           М.П     прізвище ім’я по батькові   ДОДАТОК 11 до пункту 4.18 Правил       Міністерство або відомство Найменування підприємств або організацій       Журнал виконання суміщених будівельно-монтажних робіт                       Початий 20 р.   Закінчений 20 р.                   Продовження додатка 11 Дата Будівельний об’єкт місце робіт ряд вісь позначка і вид робіт Генпідрядна організація Субпідрядні організації Початок робіт   Закінчення робіт Основні заходи по забезпеченню безпечного виконання робіт Відповідальний за безпечне виконання робіт     Наймену-вання організації   Заходи по забезпеченню безпечного виконання робіт Відповідальний за безпечне виконання робіт   Посада п. і. п   Підпис Посада п. і. п   Підпис 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11