ДСТУ 4490:2005

ДСТУ 4490:2005 Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Пожежна техніка УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧНІ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ Проектування монтування та експлуатування Технічні вимоги ДСТУ 4490:2005 Видання офіційне КИЇВ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України Всеукраїнська громадська організація «Український Союз виробників протипожежної продукції та послуг» РОЗРОБНИКИ: О. Сізіков канд. техн. наук керівник розробки ; І. Колосов канд. техн. наук; Б. Платкевич; О. Коваленко 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338 з 2006-07-01 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право власності на цей документ належить державі. ЗМІСТ С 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять познаки та скорочення 4 Загальні положення 5 Вимоги до проектування 6 Вимоги до монтування пуско-налагоджувальних робіт та приймання до експлуатування 7 Вимоги щодо експлуатації та технічного обслуговування 8 Вимоги щодо безпеки та охорони навколишнього середовища Додаток А Методика розраховування автоматичних установок аерозольного пожежогасіння Додаток Б Методика розраховування надлишкового тиску під час подавання вогнегасного аерозолю у приміщення ДСТУ 4490:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧНІ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ Проектування монтування та експлуатування Технічні вимоги ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АЗРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ Проектирование монтаж и эксплуатация Технические требования AEROSOLE AUTOMATIC FIRE FIGHTING SYSTEMS Design installation and use ЧИННИЙ ВІД 2006-07-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює вимоги до проектування монтування та експлуатування автоматичних установок аерозольного пожежогасіння. Вимоги стандарту поширюються на проектування монтування експлуатування а також технічне обслуговування автоматичних установок аерозольного пожежогасіння далі АУАП з використанням твердопаливних генераторів вогнегасного аерозолю далі генератори або ГВА що призначені для локалізації або ліквідації пожеж об'ємним способом у будівлях спорудах та приміщеннях. Стандарт не поширюється на автоматичні установки аерозольного пожежогасіння в яких використовують аерозоль системи газ твердий діоксид вуглецю газ дрібнорозпорошена вода. Вимоги стандарту обов'язкові для підприємств організацій а також громадян які проектують монтують АУАП їх експлуатують та обслуговують незалежно від форм власності та підпорядкування. Стандарт встановлює технічні вимоги до проектування монтування та експлуатування АУАП на об'єктах різного призначення незалежно від їх виду будівлі споруди технологічні лінії тощо та форм власності за винятком об'єктів з виготовлення і зберігання вибухових речовин та інших будівель і споруд вимоги до яких визначаються спеціальними нормативними документами. 1.2 Під час проектування монтування та експлуатування АУАП слід також керуватися чинними нормативними документами в галузі будівництва стандартами та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки в частині загальних вимог до автоматичних установок пожежогасіння. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 2272-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Терміни та визначення ДСТУ 2273-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення ДСТУ 4442:2005* Пожежна техніка. Установки аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробовування. ДСТУ ЕN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ ЕN 54-1:1996 IDT ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности ОНТП 24-86 Визначання категорій приміщень і споруд щодо вибухонебезпечної та пожежної небезпеки ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ЗНТП 24-86 Правила влаштування електроустановок ПУЕ ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования Пожежна безпека. Загальні вимоги ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования Установки пожежогасіння автоматичні. Загальні технічні вимоги ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розташовування і обслуговування ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности Кольори сигнальні і знаки безпеки ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров Пожежна техніка. Класифікація пожеж . З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення згідно з ДСТУ 2272 ДСТУ 2273 ДСТУ 4442 ДБН В.2.5-13 НАПБ Б.01.004 ДСТУ ЕN 54-1. Нижче подано терміни додатково використані у цьому стандарті та визначення позначених ними понять. 3.1 автоматична установка аерозольного пожежогасіння АУАП Автоматична установка об'ємного пожежогасіння на основі генераторів вогнегасного аерозолю з електричним запуском із застосуванням автоматичних засобів виявляння пожежі у якій вогнегасний аерозоль використовують як вогнегасну речовину 3.2 автономна установка аерозольного пожежогасіння Установка аерозольного пожежогасіння що виконує функції виявляння та гасіння пожежі незалежно від зовнішніх джерел живлення систем управління не пов'язана з установкою автоматичної пожежної сигналізації та не видає сигнал про пожежу для персоналу 3.3 генератор вогнегасного аерозолю ГВА Пристрій для одержування вогнегасного аерозолю із заданими параметрами та подавання його у захищуване приміщення * Буде видано. 3.4 аерозольоутворювальна сполука АУС Композиція спеціального складу яка здатна горіти без доступу повітря з утворенням вогнегасного аерозолю 3.5 вогнегасний аерозоль Продукти генерації аерозольутворювальної сполуки які характеризуються вогнегасною здатністю 3.6 нормативна вогнегасна здатність аерозолю q кг • м-3 Вогнегасна здатність аерозолю яку вказують в технічній документації на ГВА величину якої використовують під час розрахунку АУАП у разі проектування 3.7 температурні зони Зони які утворюються безпосередньо біля ГВА під час його роботи температуру у границях яких вказують у технічній документації на ГВА 3.8 тривалість подавання вогнегасного аерозолю ?п с Проміжок часу від моменту початку до моменту закінчення виходу вогнегасного аерозолю з випускних отворів ГВА 3.9 тривалість роботи ГВА ?ГВА с Проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск ГВА до моменту закінчення виходу вогнегасного аерозолю з випускних отворів ГВА 3.10 тривалість роботи АУАП ?АУАП с Проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск АУАП до моменту закінчення роботи останнього ГВА 3.11 маса АУС ГВА т кг Маса АУС що знаходиться в одному ГВА 3.12 сумарна маса АУС М кг Сума мас АУС усіх ГВА що входять до складу АУАП 3.13 запас ГВА Потрібна кількість ГВА яку зберігають на об'єкті необхідна для оперативного відтворювання працездатності АУАП після її спрацьовування 3.14 ступінь негерметичності приміщення % Відношення сумарної площі відкритих прорізів F м2 до сумарної площі огороджувальних конструкцій приміщення S м2 виражене у відсотках 3.15 параметр негерметичності приміщення ? м-1 Відношення сумарної площі відкритих прорізів F м2 до об'єму захищуваного приміщення 3.16 площа огороджувальних конструкцій S м2 Сума площ внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій у захищуваному приміщенні 3.17 параметр розподілу негерметичності за висотою ? % Відношення площі постійно відкритих прорізів у верхній половині захищуваного приміщення Fв м2 до сумарної площі постійно відкритих прорізів приміщення F м2 виражене у відсотках. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Проектування монтування та експлуатування автоматичних установок аерозольного пожежогасіння слід здійснювати згідно з вимогами цього стандарту нормативно-технічної документації на АУАП та її елементів а також іншими нормативно-правовими актами що регламентують загальні вимоги до вказаних робіт. 4.2 АУАП застосовують для гасіння ліквідації пожеж підкласу А2 горіння твердих речовин яке не супроводжується тлінням класу В горіння рідких речовин та локалізування пожеж підкласу А1 горіння твердих речовин яке супроводжується тлінням згідно з ГОСТ 27331 об'ємним способом у приміщеннях об'ємом до 10000 м3 висотою не більшою ніж 10 м та з параметром негерметичності що не перевищує вказаного у таблиці 1 додатка А. У цьому разі допустима наявність у приміщеннях де можливі пожежі підкласу А2 та В горючих матеріалів горіння яких відноситься до пожежі підкласу А1 згідно з ГОСТ 27331 у кількості гасіння яких може бути здійснене первинними засобами пожежогасіння згідно з НАПБ А.01.001. Застосування АУАП для захисту кабельних споруд напівповерхи колектори шахти тощо допустимо для споруд об'ємом до 3000 м3 висотою не більшою ніж 10 м за значень параметра негерметичності приміщення не більше ніж 0 001 м-1 та за відсутності в електромережі захищуваної споруди пристроїв автоматичного повторного вмикання або його блокування АУАП . 4.3 У приміщеннях вибухонебезпечних категорій А та Б згідно з НАПБ Б.07.005 та у вибухонебезпечних зонах згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 можливе застосування ГВА що мають необхідний рівень вибухозахисту або ступінь захисту оболонки: електричних частин генератора; генератора як пристрою що містить аерозольутворювальну сполуку та вузол запуску що містить піротехнічні елементи. Застосування ГВА у приміщеннях вибухонебезпечних категорій А та Б згідно з НАПБ Б.07.005 та у вибухонебезпечних зонах згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 має бути узгоджено з органами держпожнагляду у встановленому порядку. 4.4 Установки аерозольного пожежогасіння не забезпечують повного припинення горіння та як правило не застосовують для гасіння: волокнистих сипких пористих та інших горючих матеріалів здатних самозайматись і або тліти всередині шару тирса бавовна трав'яне борошно тощо ; лужних та лужно-земельних металів; хімічних речовин та їх сполук полімерних матеріалів які здатні тліти та горіти без доступу повітря; устаткування та трубопроводів з горючими рідинами і газами що перебувають під тиском якщо відсутнє автоматичне блокування подачі рідин та газів в устаткуванні та трубопроводах ; гідридів металів та пірофорних речовин; порошків металів та хімічно активних металів магній титан цирконій тощо . 4.5 Заборонено застосовувати АУАП у приміщеннях які не можуть бути залишені людьми до початку роботи ГВА та у приміщеннях з масовим перебуванням людей більше 50 осіб . 4.6 АУАП складаються з таких елементів: пожежні сповіщувачі або інші пристрої виявляння пожежі; пожежні приймально-контрольні прилади; прилади керування пожежні або пристрої контролювання та керування установкою; пристрої електроживлення; генератори вогнегасного аерозолю; електричні кола керування шлейфи або сигнальні лінії пожежної сигналізації; пожежні оповіщувачі спрацьовування установки; пристрої блокування автоматичного пуску установки під час відчиняння дверей у приміщення з індикацією заблокованого стану; пристрої що формують сигнали керування на відключення систем вентиляції технологічного устаткування закривання протипожежних клапанів тощо у захищуваних приміщеннях. 4.7 Конструктивні рішення та виконання устаткування в тому числі ГВА електропроводок що входять до складу АУАП повинні відповідати категоріям приміщень згідно з ЗНТП 24-86 класам зон згідно з ПУЕ та вимогами ГОСТ 12.3.046-91. За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі АУАП належать до І категорії згідно з ПУЕ. В якості другого джерела електроживлення електроприймачів установки допустимо використовувати акумуляторні батареї агрегати безперебійного живлення тощо згідно з ПУЕ. Ємність акумуляторних батарей беруть з розрахунку забезпечення живлення електроприймачів АУАП у режимі очікування протягом 24 год і в режимі тривоги пожежогасіння 3 год. 4.8 Під час проектування монтування та експлуатування АУАП слід передбачати що апаратура і устаткування які входять до складу АУАП повинні мати нормативно-технічну документацію сертифікати згідно з вимогами Держспоживстандарту України та відповідати чинним стандартам технічним умовам документації підприємств-виробників. Під час монтування та експлуатування апаратура і устаткування АУАП повинні бути справні без дефектів та пошкоджень. 4.9 Застосування АУАП для гасіння пожеж в приміщеннях з електроустановками та електроустаткуванням до зняття з них напруги допустимо за умови якщо її значення не перевищує гранично допустимої величини напруги яка наведена в нормативно-технічній документації на ГВА. 4.10 Середньооб'ємна температура в захищуваному приміщенні в разі спрацювання ГВА не повинна перевищувати значення температури самозаймання речовин та матеріалів які у ньому перебувають. 4.11 Автономні установки аерозольного пожежогасіння можна застосовувати для захисту приміщень у яких відповідно до нормативних документів не вимагається застосування автоматичних установок пожежогасіння. 4.12 Монтування АУАП потрібно виконувати відповідно до вимог чинних нормативних документів у тому числі ДБН В.2.5-13 згідно з затвердженою проектно-кошторисною та робочою документацією робочими кресленнями проекту проектом виконання робіт технічною документацією підприємств-виробників устаткування. 4.13 Проектування монтування пусконалагоджувальні роботи технічне обслуговування АУАП здійснюють підприємства організації та приватні особи які одержали на це спеціальний дозвіл ліцензію у встановленому порядку. 4.14 У разі якщо параметри захищуваних об'єктів не відповідають в повному обсязі вимогам цього стандарту але й не суперечать вимогам нормативної та технічної документації на ГВА технічні рішення щодо застосування АУАП підлягають окремому узгодженню з органами держпожнагляду. 5 ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ 5.1 Вихідними даними для розрахунку та проектування АУАП є: призначення захищуваного приміщення ступінь вогнетривкості будинку; геометричні розміри захищуваного приміщення об'єм площа огороджувальних конструкцій висота та характеристика будівельних конструкцій зокрема межа вогнетривкості та межа поширювання вогню; наявність та характеристика постійно відкритих прорізів їх розподіл по висоті приміщення; наявність та характеристика систем вентиляції кондиціювання повітря повітряного опалення; наявність та характеристика засклення; перелік та показники пожежної небезпеки речовин та матеріалів наявність електричного та електронного устаткування що перебувають в захищуваному приміщенні та відповідний їм клас підклас пожежі згідно з ГОСТ 27331; величина характер а також схема розподілу пожежної навантаги; розташування та характеристика технологічного устаткування властивості матеріалів; категорія приміщень згідно з НАПБ Б.07.005 та класи пожежонебезпечних зон згідно з ДНАОП 0.00-1.32; робоча температура тиск та вологість у захищуваному приміщенні; наявність людей та можливість їх евакуації до початку роботи ГВА; нормативна вогнегасна здатність АУС технічні характеристики ГВА зокрема розміри та величини температурних зон аерозольного струменя за їх наявності тривалість роботи; гранично допустимі тиск та температура у захищуваному приміщенні для будівельних конструкцій устаткування або матеріалів; висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на ГВА. 5.2 Під час проектування АУАП проектну документацію виконують відповідно до вимог ДБН А.2.2-3 та інших нормативних документів в галузі будівництва. Проектна документація підлягає експертизі органами держпожнагляду у встановленому порядку. 5.3 Розрахунок параметрів АУАП містить визначання: сумарної маси АУС призначеної для гасіння пожежі; кількості ГВА обраних типів; порядку алгоритму запуску ГВА; надлишкового тиску під час подавання вогнегасного аерозолю в приміщення за необхідності додаток Б ; запасу ГВА. Методику розраховування АУАП наведено у додатку А. Для підвищування ефективності функціювання АУАП дозволено здійснювати розрахунки параметрів установок за методиками підприємств-виробників ГВА за умови що загальна розрахункова кількість генераторів у цьому разі буде не менша за розрахункову кількість яка визначена за методикою додатка А. 5.4 АУАП має спрацьовувати протягом часу початкової стадії розвитку пожежі критичного часу вільного розвитку пожежі згідно з ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.3.046 до утворювання значних осередків тління твердих горючих матеріалів. 5.5 Запуск ГВА можна виконувати як одночасно так і окремими групами постадійно відповідно до вимог нормативної та технічної документації на ГВА приладів приймально-контрольних пожежних приладів управління пожежних. 5.6 Основним способом приведення ГВА у дію є автоматичний електричний запуск з дублюванням його ручним дистанційним запуском. Запуск за допомогою термохімічного вузла запуску допустимий для автономних установок аерозольного пожежогасіння. 5.6 Вибирають та розміщують пожежні сповіщувачі приймально-контрольні прилади та інші елементи підсистеми виявляння пожежі АУАП відповідно до вимог ДБН В.2.5-13 та інших чинних нормативних документів. 5.8 Для запобігання помилковим спрацьовуванням для автоматичного приведення ГВА у дію сигнал на запуск необхідно формувати після спрацювання не менше двох безадресних сповіщувачів різних шлейфів сигналізації або двох та більше адресних сповіщувачів однієї сигнальної лінії. 5.9 Системи примусової вентиляції в захищуваних приміщеннях повинні бути обладнані пристроями для їх автоматичного вимкнення перед подачею вогнегасного аерозолю за сигналом що формується АУАП. У цьому разі в повітропроводах зазначених вентиляційних систем слід передбачити клапани які перекриваються автоматично час їх повного закривання не повинен перевищувати час формування сигналу на запуск ГВА з урахуванням 5.11 цього стандарту. 5.10 Під час проектування АУАП з електричним запуском необхідно передбачати: автоматичне запускання установки; перемикання автоматичного запуску на ручний дистанційний під час перебування людей у захищуваному приміщенні та відновлення режиму автоматичного запуску установки причому інформація про це повинна надходити до приміщення пожежного поста чи іншого приміщення з персоналом який веде цілодобове чергування ; автоматичне перемикання електричних мереж живлення з робочого вводу на резервний під час зникнення напруги на робочому вводі електропостачання; подавання звукового та світлового сигналу оповіщення про пожежу; ручне дистанційне запускання установки пусковий пристрій якої треба розміщувати ззовні захищуваного приміщеннях біля евакуаційних виходів у приміщеннях пожежного поста або у інших приміщеннях з персоналом який веде цілодобове чергування; контролювання за працездатністю електричних мереж керування пуском електричних вузлів запуску ГВА визначення обриву ; контролювання звукової та світлової сигналізації; формування за необхідності сигналу управління технологічним та електротехнічним устаткуванням об'єкта. 5.11 Під час автоматичного запускання ГВА необхідно передбачати: затримування запуску ГВА на час який необхідний для евакуації людей згідно з ГОСТ 12.1.004 але не менше ніж на 30 с після спрацьовування світлозвукових оповіщувачів у захищуваному приміщенні; формування сигналу управління на самозачиняння дверей захищуваного приміщення з урахуванням часу необхідного для евакуації людей але не менше ніж 30 с або устатковання дверей автоматичними пристроями самозачиняння; формування сигналу про їх зачиняння в приміщенні чергового персоналу в обох випадках; формування сигналу управління на вимкнення системи примусової вентиляції захищуваного приміщення; подавання світлового сигналу оповіщення у вигляді напису на світлових табло «Аерозоль виходь!» та звукового сигналу оповіщення у захищуване приміщення; подавання світлового сигналу «Аерозоль не заходь!» та звукового сигналу оповіщення біля входу в захищуване приміщення з моменту виявляння у ньому пожежі АУАП та початку затримування запуску ГВА; формування сигналу про спрацьовування ГВА у приміщенні чергового персоналу; формування сигналу про стан АУАП до чергової служби системи централізованого пожежного спостерігання за наявності технічної можливості приймання вказаного сигналу в підрозділах Державної пожежної охорони. 5.12 У приміщеннях захищених АУАП та перед входом до них повинно бути передбачене світлове табло з інформацією щодо режиму роботи установки автоматичний запуск вимкнення автоматичного запуску . Суміжні приміщення які мають вихід тільки через захищувані приміщення повинні бути обладнані аналогічними пристроями оповіщення. 5.13 Кабельні мережі управління системою пожежогасіння в захищуваних приміщеннях потрібно прокладати у металевих трубах металевих рукавах в порожнинах негорючих будівельних конструкцій або використовувати вогнестійкі проводи і кабелі. 6 ВИМОГИ ДО МОНТУВАННЯ ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА ПРИЙМАННЯ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ 6.1 Розміщувати ГВА слід виходячи з умов забезпечування рівномірного розподілу вогнегасного аерозолю у приміщенні а також унеможливлення впливу температурних зон ГВА на обслуговувальний персонал та розташовані у захищуваному приміщення горючі матеріали і устаткування. Безпечні відстані від генераторів до шляхів евакуації горючих матеріалів та устаткування встановлюють виходячи з розмірів температурних зон що визначені в технічній документації на ГВА. 6.2 ГВА слід розміщувати на поверхні тримальних та огороджувальних будівельних конструкцій спеціальних опорах виготовлених з негорючих матеріалів або передбачати заходи безпеки що викладені у нормативно-технічній документації на конкретний тип ГВА. 6.3 Не слід розміщувати ГВА таким чином щоб струмінь аерозолю був спрямований у напрямку постійно відкритого прорізу прорізів у огороджувальних конструкціях приміщення. 6.4 Розташовання ГВА у приміщенні повинно забезпечувати можливість контролювання цілості їх корпуса клем для під'єднання ланцюгів запуску крім генераторів розташованих у вибухонебезпечних приміщеннях або зонах та заміни пошкодженого чи несправного генератора новим. 6.5 Для здавання АУАП в експлуатування наказом керівник організації-замовника призначає комісію. До складу комісії входять представники замовника голова комісії проектної організації монтажної організації пусконалагоджувальної організації органів державного пожежного нагляду а також представник спеціалізованої організації що здійснюватиме технічне обслуговування АУАП. 6.6 Устаткування яке підлягає монтуванню та здаванню в експлуатування повинно відповідати нормативній документації мати технічну документацію зокрема паспорти та інші документи які засвідчують якість. Вказану документацію на АУАП та її елементи передають замовнику робіт після здавання установки в експлуатування. АУАП допускають до експлуатації після її монтування яке виконане відповідно до проекту та перевіряння працездатності і передають замовнику монтажною організацією. 6.7 Перед здаванням в експлуатування як правило у строк до одного місяця проводять попереднє тестування обкатку АУАП в робочому режимі з під'єднанням до ліній запуску замість ГВА імітаторів з електричними характеристиками які відповідають характеристикам пристроїв для запускання ГВА. 6.8 Під час здавання АУАП в експлуатування потрібно проводити комплексне випробовування з перевіряння її працездатності відповідно до вимог цього стандарту а також нормативної та технічної документації на елементи АУАП. При цьому як навантаги на лінії запуску можна використовувати імітатори ГВА. 6.9 За результатами комплексного випробовування комісія має скласти акт в якому визначено технічний стан працездатність та можливість подальшого експлуатування АУАП. 7 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 7.1 Експлуатування АУАП на об'єкті зокрема транспортування зберігання ремонтування технічне утримування та технічне обслуговування установки та її елементів здійснюють згідно з вимогами цього стандарту а також інших нормативних документів нормативних актів з питань пожежної безпеки зокрема НАПБ А.01.001 НАПБ Б.01.004 ГОСТ 12.4.009 згідно з вимогами технічної документації на АУАП та її елементів. 7.2 На об'єкті наказом або розпорядженням адміністрації повинні бути призначені: особа яка відповідальна за експлуатування установки; оперативний черговий персонал для контролювання за працездатним станом установки. Технічне обслуговування АУАП здійснюють обслуговувальним персоналом організації яка повинна мати ліцензію на виконання цих робіт отриману у встановленому порядку. 7.3 На підприємстві потрібно вести експлуатаційну документацію відповідно до вимог НАПБ А.01.001 НАПБ Б.01.004 та інших чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. 7.4 Регламентні роботи з технічного обслуговування АУАП та її елементів потрібно проводити у строк встановлений спеціальними графіками відповідно до вимог технічної документації на елементи установки. 7.5 До складу робіт з контролювання працездатності та технічного обслуговування АУАП входять: а щотижневе контролювання працездатності який містить: перевіряння зовнішнім оглядом цілості приладів та устаткування наявність пломб на щитах електроживлення тощо ; контроль працездатності технічних засобів що входять до складу установок: сповіщувачів приймально-контрольних приладів тощо; перевіряння зовнішнім оглядом цілості мережі запуску ГВА; б щомісячне технічне обслуговування яке містить: перевіряння величини напруги живлення; перевіряння працездатності пристрою автоматичного увімкнення резервного живлення; перевіряння мереж блокування сигналізації захисту; перевіряння надходження сигналів тривоги на приймально-контрольний прилад під час імітування пошкодження зазначених мереж; перевіряння працездатності приладів пожежної сигналізації та пристроїв запускання ГВА відповідно до вимог нормативно-технічної документації на вказані засоби у цьому разі слід вжити заходів щодо унеможливлення хибного їх спрацьовування . Згідно з вимогами НАПБ Б.01.004 щотижневе контролювання працездатності АУАП здійснює оперативний черговий персонал підприємства щомісячне технічне обслуговування здійснює обслуговувальний персонал організації яка має відповідну ліцензію. 7.6 До контролювання працездатності АУАП допускають осіб не молодших 18 років які вивчили будову принцип дії інструкцію з експлуатування АУАП цей стандарт та склали заліки іспити комісії створеної з обслуговувального персоналу АУАП та адміністрації підприємства. Повторні інструктажі оперативного чергового персоналу об'єкта необхідно проводити щорічно. 7.7 На підприємстві яке захищається за допомогою АУАП повинні бути розроблені організаційно-технічні заходи щодо запобігання несанкціонованому доступу до елементів управління та запуску установки. 7.8 Для уникнення хибних спрацьовувань АУАП у разі спрацювання ГВА в одному з захищуваних приміщень необхідно заблокувати автоматичний пуск АУАП з переведенням установки на ручне запускання у інших суміжних приміщеннях куди може розповсюдитись вогнегасний аерозоль на період видаляння з повітря приміщень вогнегасного аерозолю. 7.9 Після закінчення роботи ГВА персоналу підприємства дозволено відчиняти двері для провітрювання приміщення не раніше ніж через 10 хв а допуск персоналу в захищуване приміщення дозволено після провітрювання та знижування концентрації аерозолю що відповідає видимості не менше 5 6 м. Допустимо для провітрювання використовувати пересувні вентиляційні установки. 7.10 Після осідання аерозолю в приміщенні необхідно провести вологе прибирання бажано підкисненою водою з рівнем рН від 4 до 5 . У цьому разі працівники повинні застосовувати гумові рукавиці захисні окуляри та респіратори. 7.11 Утилізацію ГВА які відслужили свій термін експлуатування або подовження строку експлуатування проводять згідно з нормативно-технічною документацією підприємства-виробника. 7.12 АУАП мають бути забезпечені 100 % за відношенням до розрахункової кількості запасом ГВА. У разі захисту кількох приміщень одного підприємства окремими АУАП запас ГВА визначають з розрахунку не менше ніж 100 % заміни ГВА кожного типу в приміщенні де встановлена АУАП з найбільшою їх кількістю. Зберігають запас ГВА відповідно до вимог нормативної та технічної документації на генератори. Запас ГВА можна зберігати на складах підприємств установ і організацій які обслуговують АУАП захищуваного об'єкта за можливості оперативного доставлення ГВА на об'єкт. 8 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 8.1 Під час проектування монтування та експлуатування АУАП необхідно дотримуватись заходів безпеки викладених у: нормативній та технічній документації на ГВА та інші елементи АУАП; ДНАОП 0.00-1.21; ГОСТ 12.1.007. 8.2 У проектах АУАП як і в експлуатаційній документації повинні бути передбачені заходи щодо унеможливлення несанкціонованого запуску установок пожежогасіння. 8.3 Біля місця проведення випробовування АУАП ЇЇ елементів та ремонтних робіт потрібно встановлювати попереджувальні знаки із смисловим значенням «Обережно! Небезпечно!» згідно з ГОСТ 12.4.026 з пояснювальним написом «Ідуть випробовування!» «Ремонт» а також розміщені інструкції та правила безпеки. • Про початок та закінчення випробовувань необхідно повідомити на пожежний пост об'єкта а в разі його відсутності в територіальний орган Державної пожежної охорони. 8.4 Виконуючи роботи з ГВА та вузлами запуску слід пам'ятати що до складу ГВА входять легкозаймисті сполуки. Під час роботи генераторів які не обладнані охолоджувачами біля них утворюється температурна зона параметри якої зазначені в технічній документації на ГВА. 8.5 Входити до захищуваного приміщення після випускання до нього вогнегасного аерозолю до закінчення провітрювання дозволено тільки в засобах захисту органів дихання передбачених технічною документацією на ГВА. 8.6 До роботи з АУАП потрібно допускати осіб не молодших 18 років які вивчили будову принцип дії та інструкцію з експлуатування АУАП пройшли спеціальний інструктаж перевіряння знань правил безпеки та інструкції з експлуатування АУАП відповідно до займаної посади. 8.7 Під час проектування монтування та експлуатування АУАП слід передбачати заходи що обмежують поширення вогнегасного аерозолю з приміщення яке захищає АУАП до інших приміщень об'єкта. ДОДАТОК А обов'язковий МЕТОДИКА РОЗРАХОВУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ УСТАНОВОК АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ А.1 Розрахунок маси заряду АУС А.1.1 Сумарна маса заряду АУС який необхідний для гасіння ліквідації або локації пожежі об'ємним способом у приміщенні заданого об'єму та негерметичності визначають за формулою: МАУС =К1 • К2 • К3 • К4 • qн • V кг А.1 де V об'єм захищуваного приміщення м3; qн нормативна вогнегасна здатність величина дн має бути вказана у нормативно-технічній документації на генератор кг • м-3; К1 коефіцієнт що враховує нерівномірність розподілу аерозолю по висоті приміщення; К2 коефіцієнт що враховує вплив негерметичності захищуваного приміщення; К3 коефіцієнт що враховує особливості споруди у якій прокладено кабелі; К4 коефіцієнт що враховує особливості розташовання кабелів у просторі. А.1.2 Коефіцієнти рівняння А.1 визначають таким чином: А.1.2.1 Коефіцієнт К1 приймають таким що дорівнює: К1 = 1 0 за висоти приміщення не більш 3 0 м; К1 = 1 15 за висоти приміщення від 3 0 м до 5 0 м; К1 = 1 25 за висоти приміщення від 5 0 м до 8 0 м; К1 = 1 4 за висоти приміщення від 8 0 м до 10 0 м; А.1.2.2 Коефіцієнт К2 визначають за формулою: К2 = 1 + U*•?л А.2 де U* визначене за таблицею А.1 значення відносної інтенсивності подавання аерозолю за даних значеннях параметра негерметичності приміщення ? та параметра розподілу негерметичності за висотою захищуваного приміщення ? с-1; ?л розмірний коефіцієнт с. Значення ?л приймають таким що дорівнює 6 с; ? параметр негерметичності захищуваного приміщення визначають як відношення площі постійно відкритих прорізів ?F до об'єму захищуваного приміщення V м-1; ? параметр розподілу негерметичності за висотою захищуваного приміщення що визначають як відношення площі постійно відкритих прорізів у верхній половині захищуваного приміщення Fв до сумарної площі постійно відкритих прорізів приміщення %. А.1.2.3 Коефіцієнт К3 приймають таким що дорівнює: К3 = 1 5 для кабельних споруд; К3 = 1 0 для інших споруд. А.1.2.4 Коефіцієнт К4 приймають таким що дорівнює: К4 = 1 15 у разі розташовання продольної вісі кабельної споруди під кутом більшим ніж 45°до горизонту вертикальні нахилені кабельні колектори тунелі коридори та кабельні шахти ; К4 = 1 0 в інших випадках. А.1.3 У разі визначання розрахункового об'єму захищуваного приміщення V об'єм устаткування що розташоване в ньому із загального об'єму не вираховують. А.1.4 За наявності даних натурних випробовувань АУАП у захищуваному приміщенні з гасіння горючих матеріалів конкретними типами генераторів сумарну масу зарядів АУС для захисту заданого об'єму приміщення можна визначати із урахуванням результатів вказаних випробовувань. А.2 Визначання необхідної кількості генераторів у складі установки А.2.1 Загальну кількість генераторів N слід визначати за умови що сума мас зарядів АУС всіх генераторів у складі установки має бути не менша сумарної маси зарядів АУС яку розраховано за формулою А.1 : А.3 де mГВАi маса заряду АУС в одному генераторі кг. А.2.2 За наявності у АУАП однотипних генераторів загальну кількість ГВА треба визначати за формулою: шт. А.4 Отримане дробове значення N округлюють до більшого цілого числа. А.2.3 Загальну кількість генераторів N рекомендовано відкоригувати у бік збільшення з урахування вірогідності спрацювання застосованих генераторів для забезпечення заданої замовником надійності установки. А.З Визначання алгоритму запускання генераторів А.3.1 Запускання генераторів можна виконувати одночасно однією групою або для знижування надлишкового тиску у приміщенні чи за вимогами технічної документації на технічні засоби запускання АУАП кількома групами без перерв у подаванні вогнегасного аерозолю. Кількість генераторів у групі п визначають за умови виконання вимог пунктів А.3.2 та А.3.3. А.3.2 За час роботи кожної групи генераторів відносна інтенсивність подавання аерозолю повинна задовольняти умови: U?U* див. А.1.2.2 де U відносна інтенсивність подавання аерозолю відношення інтенсивності подавання вогнегасного аерозолю до нормативної вогнегасної здатності аерозолю для даного типу генераторів U-I/qн с-1; I інтенсивність подавання вогнегасного аерозолю у захищуване приміщення відношення сумарної маси заряду АУС в групі генераторів установки до часу її роботи та об'єму захищуваного приміщення кг • м-3 • с-1. А.3.3 Надлишковий тиск Рт протягом всього часу роботи установки див. додаток Б не повинен перевищувати гранично припустимого тиску Ргран у приміщенні із урахуванням засклення . Якщо вимоги А.3.2 та А.3.3 виконати неможливо застосування установки аерозольного пожежогасіння у цьому випадку без уточнення параметрів АУАП за розділом А.4 заборонено. Кількість груп генераторів J визначають за умови що загальна їх кількість у складі установки була не менша за визначену за пунктами А.2.1 А.2.3. А.4 Визначання уточнених параметрів установки А.4.1 Параметри установки після визначання кількості груп генераторів J та кількості генераторів у групі п підлягають уточненню за формулами: ; А.5 А.6 А.7 де ?*АУАП тривалість роботи установки проміжок часу від моменту подавання сигналу на запускання установки до закінчення роботи останнього генератора с; ? ГРj тривалість роботи групи генераторів проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск генераторів даної групи до закінчування роботи останнього генератора цієї групи с. А.4.2 Для запобігання перевищення тиску у приміщенні більш гранично припустимого за необхідності виконують повіряльний розрахунок тиску у разі використання установки з уточненими параметрами на надлишковий тиск у приміщенні згідно з додатком Б цього стандарту. Якщо отриманий за результатами повіряльного розрахунку тиск перевищує гранично припустимий необхідно збільшити час роботи установки що може бути зроблено збільшуванням кількості груп генераторів J за відповідного зменшування кількості генераторів у групі п та або застосуванням генераторів з довшим часом роботи. Після чого необхідно провести розрахунок уточнених параметрів установки починаючи з А.1. А.5 Визначання запасу генераторів Установка крім розрахункового повинна мати 100 % запас по кожному типу ГВА . За наявності на об'єкті кількох установок аерозольного пожежогасіння запас генераторів передбачають у кількості достатній для відновлювання працездатності установки що спрацювала у будь-якому із захищуваних приміщень об'єкта. Генератори потрібно зберігати на складі об'єкта або на складі організації що здійснює технічне обслуговування установки. Таблиця А.1 Параметр негерметичності ? м-1 Відносна інтенсивність подавання аерозолю у приміщення U* с-1 у разі параметра розподілу негерметичності за висотою захищуваного приміщення ? % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 000 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 001 0 0056 0 0061 0 0073 0 0098 0 0123 0 0149 0 0173 0 0177 0 0177 0 0148 0 0114 0 0091 0 002 0 0063 0 0073 0 0096 0 0146 0 0195 0 0244 0 0291 0 0299 0 0299 0 0244 0 0176 0 0132 0 003 0 0069 0 0084 0 0119 0 0193 0 0265 0 0337 0 0406 0 0416 0 0416 0 0336 0 0237 0 0172 0 004 0 0076 0 0095 0 0142 0 0240 0 0334 0 0428 0 0516 0 0530 0 0530 0 0426 0 0297 0 0211 0 005 0 0082 0 0106 0 0164 0 0286 0 0402 0 0516 0 0623 0 0639 0 0639 0 0513 0 0355 0 0250 0 006 0 0089 0 0117 0 0187 0 0331 0 0468 0 0602 0 0726 0 0745 0 0745 0 0597 0 0413 0 0288 0 007 0 0095 0 0128 0 0209 0 0376 0 0532 0 0685 0 0826 0 0847 0 0847 0 0679 0 0469 0 0326 0 008 0 0101 0 0139 0 0231 0 0420 0 0596 0 0767 0 0923 0 0946 0 0946 0 0759 0 0523 0 0362 0 009 0 0108 0 0150 0 0254 0 0463 0 0658 0 0846 0 1016 0 1042 0 1042 0 0837 0 0577 0 0399 0 010 0 0114 0 0161 0 0275 0 0506 0 0719 0 0923 0 1107 0 1135 0 1135 0 0912 0 0630 0 0434 0 011 0 0120 0 0172 0 0297 0 0549 0 0779 0 0999 0 1195 0 1224 0 1224 0 0985 0 0681 0 0470 0 012 0 0127 0 0183 0 0319 0 0591 0 0838 0 1072 0 1281 0 1311 0 1311 0 1057 0 0732 0 0504 0 013 0 0133 0 0194 0 0340 0 0632 0 0896 0 1144 0 1363 0 1396 0 1396 0 1126 0 0781 0 0538 0 014 0 0139 0 0205 0 0362 0 0673 0 0952 0 1214 0 1444 0 1477 0 1477 0 1194 0 0830 0 0572 0 015 0 0146 0 0216 0 0383 0 0713 0 1008 0 1282 0 1522 0 1557 0 1557 0 1260 0 0878 0 0605 0 016 0 0152 0 0227 0 0404 0 0753 0 1062 0 1349 0 1598 0 1634 0 1634 0 1324 0 0924 0 0638 0 017 0 0158 0 0237 0 0425 0 0792 0 1116 0 1414 0 1672 0 1709 0 1709 0 1386 0 0970 0 0670 0 018 0 0165 0 0248 0 0446 0 0831 0 1169 0 1477 0 1744 0 1781 0 1781 0 1448 0 1015 0 0702 0 019 0 0171 0 0259 0 0467 0 0870 0 1220 0 1540 0 1814 0 1852 0 1852 0 1507 0 1059 0 0733 0 020 0 0177 0 0269 0 0487 0 0908 0 1271 0 1600 0 1882 0 1921 0 1921 0 1565 0 1103 0 0764 0 021 0 0183 0 0280 0 0508 0 0945 0 1321 0 1660 0 1948 0 1988 0 1988 0 1622 0 1145 0 0794 0 022 0 0190 0 0291 0 0528 0 0982 0 1370 0 1718 0 2012 0 2053 0 2053 0 1677 0 1187 0 0824 0 023 0 0196 0 0301 0 0549 0 1019 0 1418 0 1775 0 2075 0 2116 0 2116 0 1731 0 1228 0 0854 0 024 0 0202 0 0312 0 0569 0 1055 0 1465 0 1830 0 2136 0 2178 0 2178 0 1784 0 1268 0 0883 0 025 0 0208 0 0322 0 0589 0 1091 0 1512 0 1885 0 2196 0 2238 0 2238 0 1836 0 1308 0 0911 0 026 0 0214 0 0333 0 0609 0 1126 0 1558 0 1938 0 2254 0 2297 0 2297 0 1886 0 1347 0 0940 0 027 0 0221 0 0343 0 0629 0 1161 0 1603 0 1990 0 2311 0 2354 0 2354 0 1935 0 1385 0 0968 0 028 0 0227 0 0354 0 0648 0 1195 0 1647 0 2041 0 2366 0 2410 0 2410 0 1984 0 1423 0 0995 0 029 0 0233 0 0364 0 0668 0 1229 0 1691 0 2092 0 2420 0 2464 0 2464 0 2031 0 1459 0 1022 0 030 0 0239 0 0375 0 0687 0 1263 0 1734 0 2141 0 2473 0 2517 0 2517 0 2077 0 1496 0 1049 0 031 0 0245 0 0385 0 0707 0 1296 0 1776 0 2189 0 2525 0 2569 0 2569 0 2122 0 1531 0 1075 0 032 0 0251 0 0395 0 0726 0 1329 0 1817 0 2236 0 2575 0 2619 0 2619 0 2166 0 1567 0 1102 0 033 0 0258 0 0406 0 0745 0 1362 0 1858 0 2282 0 2625 0 2669 0 2669 0 2210 0 1601 0 1127 0 034 0 0264 0 0416 0 0764 0 1394 0 1898 0 2327 0 2673 0 2717 0 2717 0 2252 0 1635 0 1153 0 035 0 0270 0 0426 0 0783 0 1426 0 1938 0 2372 0 2720 0 2764 0 2764 0 2294 0 1668 0 1178 0 036 0 0276 0 0436 0 0802 0 1458 0 1977 0 2415 0 2766 0 2810 0 2810 0 2334 0 1701 0 1203 0 037 0 0282 0 0446 0 0820 0 1489 0 2015 0 2458 0 2811 0 2855 0 2855 0 2374 0 1734 0 1227 0 038 0 0288 0 0457 0 0839 0 1520 0 2053 0 2500 0 2855 0 2899 0 2899 0 2413 0 1766 0 1251 0 039 0 0294 0 0467 0 0857 0 1550 0 2090 0 2541 0 2898 0 2943 0 2943 0 2451 0 1797 0 1275 0 040 0 0300 0 0477 0 0876 0 1580 0 2127 0 2582 0 2940 0 2985 0 2985 0 2489 0 1828 0 1298 ДОДАТОК Б довідковий МЕТОДИКА РОЗРАХОВУВАННЯ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ ПІД ЧАС ПОДАВАННЯ ВОГНЕГАСНОГО АЕРОЗОЛЮ У ПРИМІЩЕННЯ Б.1 Розраховують значення надлишкового тиску Рт під час подавання вогнегасного аерозолю до герметичного приміщення ? = 0 за формулою: кПа Б.1 де Q питоме тепловиділення під час роботи генераторів кількість теплоти що виділяється під час роботи генераторів у захищуване приміщення віднесене до одиниці маси АУС вказують у технічній документації на генератор КДж ? кг-1; S площа огороджувальних конструкцій захищуваного приміщення сума площ поверхні стін підлоги та стелі захищуваного приміщення м2. Б.2 Надлишковий тиск у негерметичних приміщеннях визначають за формулою: Рт=к?Ап Б.2 де А безрозмірний параметр який розраховують за формулою: ; Б.З к п коефіцієнти що складають: якщо 0 01 ? А ? 1 2 к = 20кПА п = 1 7; якщо А > 1 2 к = 32 кПА п = 0 2. Якщо параметр А < 0 01 розрахунок тиску не виконують та вважається що установка відповідає вимозі Рт < Ргран. Значення величин МАУС ?АУАП I V ? визначають згідно з додатком А. УКНД 13.220.10 Ключові слова: пожежна техніка установки автоматичні аерозольного пожежогасіння проектування монтування експлуатування. Редактор С. Ковалець Технічний редактор О. Касіч Коректор Т. Нагорна Верстальник Л. Мялківська Підписано до друку 10.01.2006. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1 86. Зам. Ціна договірна. Науково-редакційний відділ ДП «УкрНДНЦ» 03115 м. Київ вул. Святошинська 2 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ Пожарная техника УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ Проектирование монтаж и эксплуатация Технические требования ДСТУ 4490:2005 КИЕВ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАИНЫ 2006 ПРЕДИСЛОВИЕ 1 РАЗРАБОТАНО: Украинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности МЧС Украины Всеукраинская общественная организация «Украинский Союз производителей противопожарной продукции и услуг» РАЗРАБОТЧИКИ: О. Сизиков канд. техн. наук руководитель разработки ; И. Колосов канд. техн. наук; Б. Платкевич; О. Коваленко 4 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН ДЕЙСТВИЕ: приказ Держспоживстандарту Украины от 25 ноября 2005 г. № 338 с 2006-07-01 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Право собственности на этот документ принадлежит государству. СОДЕРЖАНИЕ С 7 Сфера применения 8 Нормативные ссылки 9 Термины и определения понятий обозначения и сокращения 10 Общие положения 11 Требования к проектированию 12 Требования к монтажу пуско-наладочным работам и приемке в эксплуатацию 9 Требования относительно эксплуатации и технического обслуживания 10 Требования относительно безопасности и охраны окружающей среды Приложение А Методика расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения Приложение Б Методика расчета избыточного давления во время подачи огнетушащего аэрозоля в помещение ДСТУ 4490:2005 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ Проектирование монтаж и эксплуатация Технические требования AEROSOLE AUTOMATIC FIRE FIGHTING SYSTEMS Design installation and use ДЕЙСТВУЕТ С 2006-07-01 1 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 1.1 Этот стандарт устанавливает требования к проектированию монтажу и эксплуатации автоматических установок аэрозольного пожаротушения. Требования стандарта распространяются на проектирование монтаж эксплуатацию а также техническое обслуживание автоматических установок аэрозольного пожаротушения далее -АУАП с использованием твердотопливных генераторов огнетушащего аэрозоля далее - генераторы или ГОА которые предназначены для локализации или ликвидации пожаров объемным способом в зданиях сооружениях и помещениях. Стандарт не распространяется на автоматические установки аэрозольного пожаротушения в которых используют аэрозоль системы газ - твердый диоксид углерода газ - мелкораспыленная вода. Требования стандарта обязательны для предприятий организаций а также граждан которые проектируют монтируют АУАП их эксплуатируют и обслуживают независимо от форм собственности и подчинения. Стандарт устанавливает технические требования к проектированию монтажу и эксплуатации АУАП на объектах различного назначения независимо от их вида здания сооружения технологические линии и т.п. и форм собственности за исключением объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ и других зданий и сооружений требования к которым определяются специальными нормативными документами. 1.2 При проектировании монтаже и эксплуатации АУАП следует также руководствоваться действующими нормативными документами в области строительства стандартами и другими нормативно-правовыми актами по вопросам пожарной безопасности в части общих требований к автоматическим установкам пожаротушения. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В этом стандарте имеются ссылки на следующие нормативные документы: ДСТУ 2272-93 Системы стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения ДСТУ 2273-93 Системы стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения ДСТУ 4442:2005* Пожарная техника. Установки аэрозольного пожаротушения. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования и методы испытания. ДСТУ ЕN 54-1:2003 Системы пожарной сигнализации. Часть 1. Введение ЕN 54-1:1996 IDT ДБН А.2.2-3-2004 Проектирование. Состав порядок разработки согласование и утверждение проектной документации для строительства ДБН В.2.5-13-98 Пожарная автоматика домов и сооружений НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине НАПБ Б.01.004-2000 Правила технического содержания установок пожарной автоматики НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности ОНТП 24-86 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок ЗНТП 24-86 Правила устройства электроустановок ПУЭ ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ В этом стандарте использованы термины и соответствующие определения согласно ДСТУ 2272 ДСТУ 2273 ДСТУ 4442 ДБН В.2.5-13 НАПБ Б.01.004 ДСТУ ЕN 54-1. Ниже представлены термины дополнительно использованные в этом стандарте и определение обозначенных ими понятий. 3.1 автоматическая установка аэрозольного пожаротушения АУАП Автоматическая установка объемного пожаротушения на основе генераторов огнетушащего аэрозоля с электрическим запуском с применением автоматических средств выявления пожара в котором огнетушащий аэрозоль используют как огнегасящее вещество 3.2 автономная установка аэрозольного пожаротушения Установка аэрозольного пожаротушения которая выполняет функции выявления и тушения пожара независимо от внешних источников питания систем управления не связанная с установкой автоматической пожарной сигнализации и не выдающая сигнал о пожаре для персонала 3.3 генератор огнетушащего аэрозоля ГОА Устройство для получения огнетушащего аэрозоля с заданными параметрами и подачи его в защищаемое помещение 3.4 аерозолеобразующее соединение АОС Композиция специального состава которая способна гореть без доступа воздуха с образованием огнетушащего аэрозоля 3.5 огнетушащий аэрозоль Продукты генерации аерозолеобразующего соединения которые характеризуются огнетушащей способностью * Будет издан. 3.6 нормативная огнетушащая способность аэрозоля q кг • г-3 Огнетушащая способность аэрозоля которую указывают в технической документации на ГОА величину которой используют при расчете АУАП при проектировании 3.7 температурные зоны Зоны которые образовываются непосредственно возле ГОА во время его работы температуру в пределах которых указывают в технической документации на ГОА 3.8 продолжительность подачи огнетушащего аэрозоля ?г с Промежуток времени от момента начала до момента окончания выхода огнетушащего аэрозоля из выпускных отверстий ГОА 3.9 продолжительность работы ГОА ?ГВА с Промежуток времени от момента подачи сигнала на запуск ГОА до момента окончания выхода огнетушащего аэрозоля из выпускных отверстий ГОА 3.10 продолжительность работы АУАП ?АУАП с Промежуток времени от момента подачи сигнала на запуск АУАП до момента окончания работы последнего ГОА 3.11 масса АОС ГОА т кг Масса АОС находящемся в одном ГОА 3.12 суммарная масса АОС М кг Сумма масс АОС всех ГОА которые входят в состав АУАП 3.13 запас ГОА Необходимое количество ГОА которое хранят на объекте необходимое для оперативного восстановления работоспособности АУАП после ее срабатывания 3.14 степень негерметичности помещения % Отношение суммарной площади открытых проемов F м2 к суммарной площади ограждающих конструкций помещения S м2 выраженное в процентах 3.15 параметр негерметичности помещения ? г-1 Отношение суммарной площади открытых проемов F м2 к объему защищаемого помещения 3.16 площадь ограждающих конструкций S м2 Сумма площадей внутренней поверхности ограждающих конструкций в защищаемом помещении 3.17 параметр распределения негерметичности по высоте ? % Отношение площади постоянно открытых проемов в верхней половине защищаемого помещения Fв м2 к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения F м2 выраженное в процентах. 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4.1 Проектирование монтаж и эксплуатацию автоматических установок аэрозольного пожаротушения следует выполнять согласно требованиям этого стандарта нормативно-технической документации на АУАП и ее элементов а также другими нормативно-правовыми актами которые регламентируют общие требования к указанным работам. 4.2 АУАП применяют для тушения ликвидации пожаров подкласса А2 горение твердых веществ которое не сопровождается тлением класса В горение жидких веществ и локализации пожаров подкласса А1 горение твердых веществ которое сопровождается тлением согласно ГОСТ 27331 объемным способом в помещениях объемом до 10000 м3 высотой не более 10 м и с параметром негерметичности который не превышает указанного в таблице 1 приложения А. В этом случае допустимо наличие в помещениях где возможны пожары подкласса А2 и В горючих материалов горение которых относится к пожару подкласса А1 согласно ГОСТ 27331 в количестве тушение которого может быть осуществлено первичными средствами пожаротушения согласно НАПБ А.01.001. Применение АУАП для защиты кабельных сооружений полуэтажи коллекторы шахты и т.п. допустимо для сооружений объемом до 3000 м3 высотой не более 10 м при значениях параметра негерметичности помещения не более 0 001 м-1 и при отсутствии в электросети защищаемого сооружения устройств автоматического повторного включения или его блокирование АУАП . 4.3 В помещениях взрывоопасных категорий А и Б согласно НАПБ Б.07.005 и во взрывоопасных зонах согласно ДНАОП 0.00-1.32-01 возможно применение ГОА которые имеют необходимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки: электрических частей генератора; генератора как устройства которое содержит аерозолеобразующее соединение и узел запуска который содержит пиротехнические элементы. Применение ГОА в помещениях взрывоопасных категорий А и Б согласно НАПБ Б.07.005 и во взрывоопасных зонах согласно ДНАОП 0.00-1.32-01 должно быть согласовано с органами госпожнадзора в установленном порядке. 4.4 Установки аэрозольного пожаротушения не обеспечивают полного прекращения горения и как правило не применяют для тушения: волокнистых сыпучих пористых и других горючих материалов способных самовозгораться и или тлеть внутри слоя тырса хлопок травяная мука и т.п. ; щелочных и щелочноземельных металлов; химических веществ и их соединений полимерных материалов которые способны тлеть и гореть без доступа воздуха; оборудования и трубопроводов с горючими жидкостями и газами которые находятся под давлением если отсутствует автоматическая блокировка подачи жидкостей и газов в оборудование и трубопроводы ; гидридов металлов и пирофорных веществ; порошков металлов и химически активных металлов магний титан цирконий и т.п. . 4.5 Запрещено применять АУАП в помещениях которые не могут быть покинуты людьми до начала работы ГОА и в помещениях с массовым пребыванием людей более 50 человек . 4.6 АУАП состоят из таких элементов: пожарные извещатели или другие устройства выявления пожара; пожарные приемно-контрольные приборы; приборы управления пожарные или устройства контроля и управления установкой; устройства электропитания; генераторы огнетушащего аэрозоля; электрические цепи управления шлейфы или сигнальные линии пожарной сигнализации; пожарные оповещатели срабатывания установки; устройства блокировки автоматического пуска установки во время открывания двери в помещение с индикацией заблокированного состояния; устройства которые формируют сигналы управления на отключение систем вентиляции технологического оборудования закрытие противопожарных клапанов и т.п. в защищаемых помещениях. 4.7 Конструктивные решения и выполнение оборудования в том числе ГОА электропроводок которые входят в состав АУАП должны отвечать категориям помещений согласно ЗНТП 24-86 классам зон согласно ПУЭ и требованиями ГОСТ 12.3.046-91. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники АУАП относятся к І категории согласно ПУЭ. В качестве второго источника электропитания электроприемников установки допускается использовать аккумуляторные батареи агрегаты бесперебойного питания и т.п. согласно ПУЭ. Емкость аккумуляторных батарей выбирают из расчета обеспечения питания электроприемников АУАП в дежурном режиме на протяжении 24 ч и в режиме тревоги пожаротушения - 3 ч. 4.8 При проектировании монтаже и эксплуатации АУАП следует учитывать что аппаратура и оборудование которые входят в состав АУАП должны иметь нормативно-техническую документацию сертификаты согласно требованиям Госпотребстандарта Украины и отвечать действующим стандартам техническим условиям документации предприятий-производителей. Во время монтажа и эксплуатации аппаратура и оборудование АУАП должны быть исправны без дефектов и повреждений. 4.9 Применение АУАП для тушения пожаров в помещениях с электроустановками и электрооборудованием до снятия с них напряжения допустимо при условии если его значение не превышает предельно допустимой величины напряжения которое приведено в нормативно-технической документации на ГОА. 4.10 Среднеобъемная температура в защищаемом помещении при срабатывании ГОА не должна превышать значение температуры самовозгорания веществ и материалов которые в нем находятся. 4.11 Автономные установки аэрозольного пожаротушения можно применять для защиты помещений в которых согласно нормативным документам не требуется применение автоматических установок пожаротушения. 4.12 Монтаж АУАП необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в том числе ДБН В.2.5-13 согласно утвержденной проектно-сметной и рабочей документации рабочим чертежам проекта проектом выполнения работ технической документацией предприятий-производителей оборудования. 4.13 Проектирование монтаж пусконаладочные работы техническое обслуживание АУАП осуществляют предприятия организации и частные лица которые получили на это специальное разрешение лицензию в установленном порядке. 4.14 В случае если параметры защищаемых объектов не отвечают в полном объеме требованиям этого стандарта но и не противоречат требованиям нормативной и технической документации на ГОА технические решения относительно применения АУАП подлежат отдельному согласованию с органами госпожнадзора. 5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 5.1 Исходными данными для расчета и проектирования АУАП являются: назначение защищаемого помещения степень огнестойкости здания; геометрические размеры защищаемого помещения объем площадь ограждающих конструкций высота и характеристика строительных конструкций в частности предел огнестойкости и предел распространения огня; наличие и характеристика постоянно открытых проемов их распределение по высоте помещения; наличие и характеристика систем вентиляции кондиционирования воздуха воздушного отопления; наличие и характеристика остекления; перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов наличие электрического и электронного оборудования которые находятся в защищаемом помещении и соответствующий им класс подкласс пожара согласно ГОСТ 27331; величина характер а также схема распределения пожарной нагрузки; расположение и характеристика технологического оборудования свойства материалов; категория помещений согласно НАПБ Б.07.005 и классы пожароопасных зон согласно ДНАОП 0.00-1.32; рабочая температура давление и влажность в защищаемом помещении; наличие людей и возможность их эвакуации до начала работы ГОА; нормативная огнетушащая способность АОС технические характеристики ГОА в частности размеры и величины температурных зон аэрозольной струи при их наличии продолжительность работы; предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении для строительных конструкций оборудования или материалов; заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы на ГОА. 5.2 При проектирования АУАП проектную документацию выполняют согласно требованиям ДБН А.2.2-3 и других нормативных документов в области строительства. Проектная документация подлежит экспертизе органами госпожнадзора в установленном порядке. 5.3 Расчет параметров АУАП содержит определение: суммарной массы АОС предназначенной для тушения пожара; количества ГОА избранных типов; порядка алгоритма запуска ГОА; избыточного давления во время подачи огнетушащего аэрозоля в помещение при необходимости приложение Б ; запаса ГОА. Методика расчета АУАП приведена в приложении А. Для повышения эффективности функционирования АУАП разрешено осуществлять расчеты параметров установок по методикам предприятий-производителей ГОА при условии что общее расчетное количество генераторов в этом случае будет не менее расчетного количества определенного по методике приложения А. 5.4 АУАП должны срабатывать на протяжении времени начальной стадии развития пожара критического времени свободного развития пожара согласно ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.3.046 до образования значительных очагов тления твердых горючих материалов. 5.5 Запуск ГОА можно выполнять как одновременно так и отдельными группами постадийно согласно требованиям нормативной и технической документации на ГОА приборы приемно-контрольные пожарные приборы управления пожарные. 5.6 Основным способом приведения ГОА в действие является автоматический электрический запуск с дублированием его ручным дистанционным запуском. Запуск с помощью термохимического узла запуска допустим для автономных установок аэрозольного пожаротушения. 5.6 Выбирают и размещают пожарные извещатели приемно-контрольные приборы и другие элементы подсистемы выявления пожара АУАП согласно требованиям ДБН В.2.5-13 и других действующих нормативных документов. 5.8 Для предотвращения ложных срабатываний для автоматического приведения ГОА в действие сигнал на запуск необходимо формировать после срабатывания не менее двух безадресных извещателей разных шлейфов сигнализации или двух и более адресных извещателей одной сигнальной линии. 5.9 Системы принудительной вентиляции в защищаемых помещениях должны быть оборудованы устройствами для их автоматического отключения перед подачей огнетушащего аэрозоля по сигналу который формируется АУАП. В этом случае в воздухопроводах указанных вентиляционных систем следует предусмотреть клапаны которые перекрываются автоматически время их полного закрытия не должено превышать время формирования сигнала на запуск ГОА с учетом 5.11 этого стандарта. 5.10 При проектировании АУАП с электрическим запуском необходимо предусматривать: автоматический пуск установки; переключение автоматического пуска на ручной дистанционный во время пребывания людей в защищаемом помещении и восстановление режима автоматического пуска установки причем информация об этом должна поступать в помещение пожарного поста или другого помещения с персоналом который ведет круглосуточное дежурство ; автоматическое переключение электрических сетей питания с рабочего ввода на резервный при исчезновении напряжения на рабочем вводе электроснабжения; подачу звукового и светового сигнала оповещения о пожаре; ручной дистанционный пуск установки пусковое устройство которой надо размещать извне защищаемого помещения возле эвакуационных выходов в помещениях пожарного поста или в других помещениях с персоналом который ведет круглосуточное дежурство; контроль работоспособности электрических цепей управления пуском электрических узлов запуска ГОА определение обрыва ; контроль звуковой и световой сигнализации; формирование при необходимости сигнала управления технологическим и электротехническим оборудованием объекта. 5.11 Во время автоматического пуска ГОА необходимо предусматривать: задержку пуска ГОА на время которое необходимо для эвакуации людей согласно ГОСТ 12.1.004 но не менее чем на 30 с после срабатывания светозвуковых оповещателей в защищаемом помещении; формирование сигнала управления на самозакрывание двери защищаемого помещения с учетом времени необходимого для эвакуации людей но не менее чем 30 с или оборудование дверей автоматическими устройствами самозакрытия; формирование сигнала об их закрытии в помещении дежурного персонала в обеих случаях; формирование сигнала управления на отключение системы принудительной вентиляции защищаемого помещения; подачу светового сигнала оповещения в виде надписи на световых табло «Аэрозоль - выходи!» и звукового сигнала оповещения в защищаемое помещение; подачу светового сигнала «Аэрозоль - не входи!» и звукового сигнала оповещения возле входа в защищаемое помещение с момента обнаружения в нем пожара АУАП и начала задержки пуска ГОА; формирование сигнала о срабатывании ГОА в помещении дежурного персонала; формирование сигнала о состоянии АУАП в дежурную службу системы централизованного пожарного наблюдения при наличии технической возможности приема указанного сигнала в подразделениях Государственной пожарной охраны. 5.12 В помещениях защищенных АУАП и перед входом в них должно быть предусмотренное световое табло с информацией относительно режима работы установки автоматический пуск отключение автоматического пуска . Смежные помещения которые имеют выход только через защищаемое помещение должны быть оборудованы аналогичными устройствами оповещения. 5.13 Кабельные сети управления системой пожаротушения в защищаемых помещениях необходимо прокладывать в металлических трубах металлических рукавах в пустотах негорючих строительных конструкций или использовать огнестойкие провода и кабели. 6 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ И ПРИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 6.1 Размещать ГОА следует исходя из условий обеспечения равномерного распределения огнетушащего аэрозоля в помещении а также исключения влияния температурных зон ГОА на обслуживающий персонал и размещенные в защищаемом помещении горючие материалы и оборудование. Безопасные расстояния от генераторов до путей эвакуации горючих материалов и оборудования устанавливают исходя из размеров температурных зон которые определены в технической документации на ГОА. 6.2 ГОА следует размещать на поверхности несущих и ограждающих строительных конструкций специальных опорах изготовленных из негорючих материалов или предусматривать меры безопасности которые изложены в нормативно-технической документации на конкретный тип ГОА. 6.3 Не следует размещать ГОА таким образом чтобы струя аэрозоля была направлена в направлении постоянно открытого проема проемов в ограждающих конструкциях помещения. 6.4 Размещение ГОА в помещении должно обеспечивать возможность контроля целости их корпуса клемм для подключения цепей пуска кроме генераторов расположенных во взрывоопасных помещениях или зонах и замены поврежденного или неисправного генератора новым. 6.5 Для сдачи АУАП в эксплуатацию приказом руководителя организации-заказчика назначается комиссия. В состав комиссии входят представители заказчика председатель комиссии проектной организации монтажной организации пусконаладочной организации органов государственного пожарного надзора а также представитель специализированной организации которая будет осуществлять техническое обслуживание АУАП. 6.6 Оборудование которое подлежит монтажу и сдаче в эксплуатацию должно соответствовать нормативной документации иметь техническую документацию в частности паспорта и другие документы которые удостоверяют качество. Указанную документацию на АУАП и ее элементы передают заказчику работ после сдачи установки в эксплуатацию. АУАП допускают в эксплуатацию после ее монтажа который выполнен согласно проекту и проверке работоспособности и передают заказчику монтажной организацией. 6.7 Перед сдачей в эксплуатацию как правило в срок до одного месяца проводят предшествующее тестирование обкатку АУАП в рабочем режиме с подключением к линиям пуска вместо ГОА имитаторов с электрическими характеристиками которые соответствуют характеристикам устройств для пуска ГОА. 6.8 Во время сдачи АУАП в эксплуатацию необходимо проводить комплексное испытание и проверку ее работоспособности согласно требованиям этого стандарта а также нормативной и технической документации на элементы АУАП. При этом как нагрузку в линии пуска можно использовать имитаторы ГОА. 6.9 По результатам комплексного испытания комиссия должна составить акт в котором определяется техническое состояние работоспособность и возможность дальнейшей эксплуатации АУАП. 7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 7.1 Эксплуатация АУАП на объекте в частности транспортировка хранение ремонт техническое содержание и техническое обслуживание установки и ее элементов осуществляют согласно требованиям этого стандарта а также других нормативных документов нормативных актов по вопросам пожарной безопасности в частности НАПБ А.01.001 НАПБ Б.01.004 ГОСТ 12.4.009 согласно требованиям технической документации на АУАП и ее элементов. 7.2 На объекте приказом или распоряжением администрации должны быть назначены: лицо ответственное за эксплуатацию установки; оперативный дежурный персонал для контроля за работоспособным состоянием установки. Техническое обслуживание АУАП осуществляют обслуживающим персоналом организации которая должна иметь лицензию на выполнение этих работ полученную в установленном порядке. 7.3 На предприятии необходимо вести эксплуатационную документацию согласно требованиям НАПБ А.01.001 НАПБ Б.01.004 и других действующих нормативно-правовых актов по вопросам пожарной безопасности. 7.4 Регламентные работы по техническому обслуживанию АУАП и ее элементов нужно проводить в срок установленный специальными графиками согласно требованиям технической документации на элементы установки. 7.5 В состав работ по контролю работоспособности и техническому обслуживанию АУАП входят: а еженедельный контроль работоспособности который включает: проверку внешним осмотром целостности приборов и оборудования наличие пломб на щитах электропитания и т.п. ; контроль работоспособности технических средств которые входят в состав установок: извещателей приемно-контрольных приборов и т.п.; проверка внешним осмотром целостности цепи пуска ГОА; б ежемесячное техническое обслуживание которое включает: проверку величины напряжения питания; проверку работоспособности устройства автоматического включения резервного питания; проверку цепей блокировки сигнализации защиты; проверку поступления сигналов тревоги на приемно-контрольный прибор во время имитирования повреждения указанных цепей; проверку работоспособности приборов пожарной сигнализации и устройств пуска ГОА согласно требованиям нормативно-технической документации на указанные средства в этом случае следует принять меры по исключению ошибочного их срабатывания . Согласно требованиям НАПБ Б.01.004 еженедельный контроль работоспособности АУАП осуществляет оперативный дежурный персонал предприятия ежемесячное техническое обслуживание осуществляет обслуживающий персонал организации которая имеет соответствующую лицензию. 7.6 К контролю работоспособности АУАП допускают лиц не моложе 18 лет которые изучили устройство принцип действия инструкцию по эксплуатации АУАП этот стандарт и сдали зачеты экзамены комиссии созданной из обслуживающего персонала АУАП и администрации предприятия. Повторные инструктажи оперативного дежурного персонала объекта необходимо проводить ежегодно. 7.7 На предприятии которое защищается с помощью АУАП должны быть разработаны организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа к элементам управления и пуска установки. 7.8 Для избежания ложных срабатываний АУАП в случае срабатывания ГОА в одном из защищаемых помещений необходимо заблокировать автоматический пуск АУАП с переводом установки на ручной пуск в других смежных помещениях куда может распространиться огнетушащий аэрозоль на период удаления из воздуха помещений огнетушащего аэрозоля. 7.9 После окончания работы ГОА персоналу предприятие разрешается открывать дверь для проветривания помещения не раньше чем через 10 мин а допуск персонала в защищаемое помещение разрешается после проветривания и снижения концентрации аэрозоля который соответствует видимости не менее 5-6 м. Допустимо для проветривания использовать передвижные вентиляционные установки. 7.10 После оседания аэрозоля в помещении необходимо провести влажную уборку желательно подкисленной водой с уровнем рН от 4 до 5 . В этом случае работники должны применять резиновые варежки защитные очки и респираторы. 7.11 Утилизацию ГОА которые отслужили свой срок эксплуатации или продление срока эксплуатации проводят согласно нормативно-технической документации предприятия-производителя. 7.12 АУАП должны быть обеспечены 100 % по отношению к расчетному количеству запасом ГОА. В случае защиты нескольких помещений одного предприятия отдельными АУАП запас ГОА определяют из расчета не менее чем 100 % замены ГОА каждого типа в помещении где установлена АУАП с наибольшим их количеством. Хранят запас ГОА согласно требованиям нормативной и технической документации на генераторы. Запас ГОА можно хранить на складах предприятий учреждений и организаций которые обслуживают АУАП защищаемого объекта при возможности оперативной доставки ГОА на объект. 8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8.1 Во время проектирования монтажа и эксплуатации АУАП необходимо придерживаться мероприятий безопасности изложенных в: нормативной и технической документации на ГОА и другие элементы АУАП; ДНАОП 0.00-1.21; ГОСТ 12.1.007. 8.2 В проектах АУАП как и в эксплуатационной документации должны быть предусмотрены мероприятия по исключению несанкционированного пуска установок пожаротушения. 8.3 Возле места проведения испытания АУАП ее элементов и ремонтных работ необходимо устанавливать предупредительные знаки со смысловым значением «Осторожно! Опасно!» согласно ГОСТ 12.4.026 с пояснительной надписью «Идут испытания!» «Ремонт» а также размещать инструкции и правила безопасности. • О начале и окончании испытаний необходимо сообщить на пожарный пост объекта а в случае его отсутствия - в территориальный орган Государственной пожарной охраны. 8.4 Выполняя работы с ГОА и узлами пуска следует помнить что в состав ГОА входят легковоспламеняющиеся соединения. Во время работы генераторов которые не оборудованы охладителями возле них образовывается температурная зона параметры которой указаны в технической документации на ГОА. 8.5 Входить в защищаемое помещение после выпуска в него огнетушащего аэрозоля до окончания проветривания разрешено только в средствах защиты органов дыхания предусмотренных технической документацией на ГОА. 8.6 К работе с АУАП необходимо допускать лиц не моложе 18 лет которые изучили устройство принцип действия и инструкцию по эксплуатации АУАП прошли специальный инструктаж проверку знаний правил безопасности и инструкции по эксплуатации АУАП согласно занимаемой должности. 8.7 Во время проектирования монтажа и эксплуатации АУАП следует предусматривать мероприятия которые ограничивают распространение огнетушащего аэрозоля из помещения которое защищает АУАП в другие помещения объекта. ПРИЛОЖЕНИЕ А обязательное МЕТОДИКА РАСЧЕТА АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ А.1 Расчет массы заряда АОС А.1.1 Суммарную массу заряда АОС который необходим для тушения ликвидации или локализации пожара объемным способом в помещении заданного объема и негерметичности определяют по формуле: МАУС =К1 • К2 • К3 • К4 • qн • V кг А. 1 где V объем защищаемого помещения м3; qн нормативная огнетушащая способность величина qн должны быть указана в нормативно-технической документации на генератор кг • м-3; К1 коэффициент который учитывает неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения; К2 коэффициент который учитывает влияние негерметичности защищаемого помещения; К3 коэффициент который учитывает особенности сооружения в котором проложены кабели; К4 коэффициент который учитывает особенности расположения кабелей в пространстве. А.1.2 Коэффициенты уравнения А. 1 определяют таким образом: А.1.2. 1 Коэффициент К1 принимают равным: К1 = 1 0 при высоте помещения не более 3 0 м; К1 = 1 15 при высоте помещения от 3 0 м до 5 0 м; К1 = 1 25 при высоте помещения от 5 0 м до 8 0 м; К1 = 1 4 при высоте помещения от 8 0 м до 10 0 м; А.1.2. 2 Коэффициент К2 определяют по формуле: К2 = 1 + U*• ?л А. 2 где U* определенное по таблице А. 1 значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности помещения ? и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения ? с-1; ?л размерный коэффициент с. Значение ?л принимают равным 6 с; ? параметр негерметичности защищаемого помещения определяют как отношение площади постоянно открытых проемов ?F к объему защищаемого помещения V м-1; ? параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения который определяют как отношение площади постоянно открытых проемов в верхней половине защищаемого помещение Fв к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения %. А.1.2. 3 Коэффициент К3 принимают равным: К3 = 1 5 для кабельных сооружений; К3 = 1 0 для других сооружений. А.1.2. 4 Коэффициент К4 принимают равным: К4 = 1 15 в случае размещения продольной оси кабельного сооружения под углом большим чем 45°к горизонту вертикальные наклонные кабельные коллекторы туннели коридоры и кабельные шахты ; К4 = 1 0 в других случаях. А.1.3 В случае определения расчетного объема защищаемого помещения V объем оборудования которое расположено в нем из общего объема не вычитают. А.1.4 При наличии данных натурных испытаний АУАП в защищаемом помещении по тушению горючих материалов конкретными типами генераторов суммарную массу зарядов АОС для защиты заданного объема помещения можно определять с учетом результатов указанных испытаний. А.2 Определение необходимого количества генераторов в составе установки А.2.1 Общее количество генераторов N следует определять при условии что сумма масс зарядов АОС всех генераторов в составе установки должна быть не менее суммарной массы зарядов АОС которое рассчитано по формуле А. 1 : А. 3 где mГВАi масса заряда АОС в одном генераторе кг. А.2.2 При наличии в АУАП однотипных генераторов общее количество ГОА надо определять по формуле: шт. А.4 Полученное дробное значение N округляют до большего целого числа. А.2.3 Общее количество генераторов N рекомендовано откорректировать в сторону увеличения с учетом вероятности срабатывания примененных генераторов для обеспечения заданной заказчиком надежности установки. А.3 Определение алгоритма пуска генераторов А.3.1 Пуск генераторов можно выполнять одновременно одной группой или для снижения избыточного давления в помещении или по требованию технической документации на технические средства пуска АУАП несколькими группами без перерывов в подаваче огнетушащего аэрозоля. Количество генераторов в группе п определяют при условии выполнения требований пунктов А.3.2 и А.3.3. А.3.2 За время работы каждой группы генераторов относительная интенсивность подачи аэрозоля должна удовлетворять условию: U?U* см. А.1.2. 2 где U относительная интенсивность подачи аэрозоля отношение интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля к нормативной огнетушащей способности аэрозоля для данного типа генераторов U-I/qн с-1; I интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение отношение суммарной массы заряда АОС в группе генераторов установки к времени ее работы и объема защищаемого помещения кг • г-3 • с-1. А. 3.3 Избыточное давление Рт на протяжении всего времени работы установки см. приложение Б не должно превышать предельно допустимого давления Ргран в помещении с учетом остекления . Если требования А.3.2 и А.3.3 выполнить невозможно применение установки аэрозольного пожаротушения в этом случае без уточнения параметров АУАП по разделу А.4 запрещено. Количество групп генераторов J определяют при условии чтобы общее их количество в составе установки было не меньше определенного по пунктам А. 2.1-А.2.3. А.4 Определение уточненных параметров установки А. 4.1 Параметры установки после определения количества групп генераторов J и количества генераторов в группе п подлежат уточнению по формулам: ; А. 5 А. 6 А. 7 где ?*АУАП продолжительность работы установки промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск установки до окончания работы последнего генератора с; ? ГРj продолжительность работы группы генераторов промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск генераторов данной группы до окончания работы последнего генератора этой группы с. А. 4.2 Для предотвращения превышения давления в помещении свыше предельно допустимого при необходимости выполняют поверочный расчет давления в случае использования установки с уточненными параметрами на избыточное давление в помещении согласно приложению Б этого стандарта. Если полученное по результатам поверочного расчета давление превышает предельно допустимое необходимо увеличить время работы установки которое может быть достигнуто увеличением количества групп генераторов J при соответствующем уменьшении количества генераторов в группе п и или применением генераторов с большим временем работы. После чего необходимо провести расчет уточненных параметров установки начиная с А.1. А.5 Определение запаса генераторов Установка кроме расчетного должна иметь 100 % запас по каждому типу ГОА . При наличии на объекте нескольких установок аэрозольного пожаротушения запас генераторов предусматривают в количестве достаточном для восстановления работоспособности установки которая сработала в любом из защищаемых помещений объекта. Генераторы необходимо хранить на складе объекта или на складе организации которая осуществляет техническое обслуживание установки. Таблица А.1 Параметр негерметичности ? м-1 Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение U* с-1 в случае параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения ? % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 000 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 0050 0 001 0 0056 0 0061 0 0073 0 0098 0 0123 0 0149 0 0173 0 0177 0 0177 0 0148 0 0114 0 0091 0 002 0 0063 0 0073 0 0096 0 0146 0 0195 0 0244 0 0291 0 0299 0 0299 0 0244 0 0176 0 0132 0 003 0 0069 0 0084 0 0119 0 0193 0 0265 0 0337 0 0406 0 0416 0 0416 0 0336 0 0237 0 0172 0 004 0 0076 0 0095 0 0142 0 0240 0 0334 0 0428 0 0516 0 0530 0 0530 0 0426 0 0297 0 0211 0 005 0 0082 0 0106 0 0164 0 0286 0 0402 0 0516 0 0623 0 0639 0 0639 0 0513 0 0355 0 0250 0 006 0 0089 0 0117 0 0187 0 0331 0 0468 0 0602 0 0726 0 0745 0 0745 0 0597 0 0413 0 0288 0 007 0 0095 0 0128 0 0209 0 0376 0 0532 0 0685 0 0826 0 0847 0 0847 0 0679 0 0469 0 0326 0 008 0 0101 0 0139 0 0231 0 0420 0 0596 0 0767 0 0923 0 0946 0 0946 0 0759 0 0523 0 0362 0 009 0 0108 0 0150 0 0254 0 0463 0 0658 0 0846 0 1016 0 1042 0 1042 0 0837 0 0577 0 0399 0 010 0 0114 0 0161 0 0275 0 0506 0 0719 0 0923 0 1107 0 1135 0 1135 0 0912 0 0630 0 0434 0 011 0 0120 0 0172 0 0297 0 0549 0 0779 0 0999 0 1195 0 1224 0 1224 0 0985 0 0681 0 0470 0 012 0 0127 0 0183 0 0319 0 0591 0 0838 0 1072 0 1281 0 1311 0 1311 0 1057 0 0732 0 0504 0 013 0 0133 0 0194 0 0340 0 0632 0 0896 0 1144 0 1363 0 1396 0 1396 0 1126 0 0781 0 0538 0 014 0 0139 0 0205 0 0362 0 0673 0 0952 0 1214 0 1444 0 1477 0 1477 0 1194 0 0830 0 0572 0 015 0 0146 0 0216 0 0383 0 0713 0 1008 0 1282 0 1522 0 1557 0 1557 0 1260 0 0878 0 0605 0 016 0 0152 0 0227 0 0404 0 0753 0 1062 0 1349 0 1598 0 1634 0 1634 0 1324 0 0924 0 0638 0 017 0 0158 0 0237 0 0425 0 0792 0 1116 0 1414 0 1672 0 1709 0 1709 0 1386 0 0970 0 0670 0 018 0 0165 0 0248 0 0446 0 0831 0 1169 0 1477 0 1744 0 1781 0 1781 0 1448 0 1015 0 0702 0 019 0 0171 0 0259 0 0467 0 0870 0 1220 0 1540 0 1814 0 1852 0 1852 0 1507 0 1059 0 0733 0 020 0 0177 0 0269 0 0487 0 0908 0 1271 0 1600 0 1882 0 1921 0 1921 0 1565 0 1103 0 0764 0 021 0 0183 0 0280 0 0508 0 0945 0 1321 0 1660 0 1948 0 1988 0 1988 0 1622 0 1145 0 0794 0 022 0 0190 0 0291 0 0528 0 0982 0 1370 0 1718 0 2012 0 2053 0 2053 0 1677 0 1187 0 0824 0 023 0 0196 0 0301 0 0549 0 1019 0 1418 0 1775 0 2075 0 2116 0 2116 0 1731 0 1228 0 0854 0 024 0 0202 0 0312 0 0569 0 1055 0 1465 0 1830 0 2136 0 2178 0 2178 0 1784 0 1268 0 0883 0 025 0 0208 0 0322 0 0589 0 1091 0 1512 0 1885 0 2196 0 2238 0 2238 0 1836 0 1308 0 0911 0 026 0 0214 0 0333 0 0609 0 1126 0 1558 0 1938 0 2254 0 2297 0 2297 0 1886 0 1347 0 0940 0 027 0 0221 0 0343 0 0629 0 1161 0 1603 0 1990 0 2311 0 2354 0 2354 0 1935 0 1385 0 0968 0 028 0 0227 0 0354 0 0648 0 1195 0 1647 0 2041 0 2366 0 2410 0 2410 0 1984 0 1423 0 0995 0 029 0 0233 0 0364 0 0668 0 1229 0 1691 0 2092 0 2420 0 2464 0 2464 0 2031 0 1459 0 1022 0 030 0 0239 0 0375 0 0687 0 1263 0 1734 0 2141 0 2473 0 2517 0 2517 0 2077 0 1496 0 1049 0 031 0 0245 0 0385 0 0707 0 1296 0 1776 0 2189 0 2525 0 2569 0 2569 0 2122 0 1531 0 1075 0 032 0 0251 0 0395 0 0726 0 1329 0 1817 0 2236 0 2575 0 2619 0 2619 0 2166 0 1567 0 1102 0 033 0 0258 0 0406 0 0745 0 1362 0 1858 0 2282 0 2625 0 2669 0 2669 0 2210 0 1601 0 1127 0 034 0 0264 0 0416 0 0764 0 1394 0 1898 0 2327 0 2673 0 2717 0 2717 0 2252 0 1635 0 1153 0 035 0 0270 0 0426 0 0783 0 1426 0 1938 0 2372 0 2720 0 2764 0 2764 0 2294 0 1668 0 1178 0 036 0 0276 0 0436 0 0802 0 1458 0 1977 0 2415 0 2766 0 2810 0 2810 0 2334 0 1701 0 1203 0 037 0 0282 0 0446 0 0820 0 1489 0 2015 0 2458 0 2811 0 2855 0 2855 0 2374 0 1734 0 1227 0 038 0 0288 0 0457 0 0839 0 1520 0 2053 0 2500 0 2855 0 2899 0 2899 0 2413 0 1766 0 1251 0 039 0 0294 0 0467 0 0857 0 1550 0 2090 0 2541 0 2898 0 2943 0 2943 0 2451 0 1797 0 1275 0 040 0 0300 0 0477 0 0876 0 1580 0 2127 0 2582 0 2940 0 2985 0 2985 0 2489 0 1828 0 1298 ПРИЛОЖЕНИЕ Б справочное МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ В ПОМЕЩЕНИЕ Б. 1 Рассчитывают значение избыточного давления Рт во время подачи огнетушащего аэрозоля в герметичное помещение ? = 0 по формуле: кПа Б. 1 где Q удельное тепловыделение во время работы генераторов количество теплоты которая выделяется во время работы генераторов в защищаемое помещение отнесенное к единице массы АОС указывают в технической документации на генератор КДж ? кг-1; S площадь ограждающих конструкций защищаемого помещения сумма площадей поверхности стен пола и потолка защищаемого помещения м2. Б. 2 Избыточное давление в негерметичных помещениях определяют по формуле: Рт=к?Ап Б. 2 где А - безразмерный параметр который рассчитывают по формуле: ; Б.З к п коэффициенты которые составляют: если 0 01 ? А ? 1 2 к = 20кПА п = 1 7; если А > 1 2 к = 32 кПА п = 0 2. Если параметр А < 0 01 расчет давления не выполняют и считается что установка отвечает требованию Рт < Ргран. Значение величин МАУС ?АУАП I V ? определяют согласно приложению А. 2