КДП 2031-12 Україна 226-93

КДП 2031-12 Україна 226-93 Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ Н А К А З 02.07.93 N 52 м.Київ Про затвердження Правил оцінки фізичного зносу жилих будинків Для поліпшення організації і упорядкування робіт з технічної інвентаризації планування та проектування ремонту і реконструкції будівель та приведення нормативних актів що регулюють діяльність житлово-комунального господарства у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ: Затвердити Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків додаються . Голова Комітету А.Дронь Додаток до наказу Держжитлокомунгоспу України від 02.07.93 р. N 52 П р а в и л а оцінки фізичного зносу жилих будинків КДП 2031-12 Україна 226-93 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків* призна- чені для оцінки фізичного зносу будівель при технічній інвентари- зації плануванні та проектуванні ремонту і реконструкції будівель. 1.2. Використання цих Правил при визначенні фізичного зносу будівель є обов'язковим для усіх підприємств організацій і уста- нов незалежно від форм їхньої власноті та відомчого підпорядку- вання. Правила не поширюються на оцінювання фізичного зносу будівель що постраждали від стихійного лиха. 1.3. Під фізичним зносом конструкцій технічних пристроїв і будівлі в цілому мається на увазі втрата ними техніко-експлуа- таційних показників міцності стійкості надійності іт.ін. внаслідок дії природно-кліматичних технологічних факторів та життєдіяльності людини. 1.4. Величина фізичного зносу на момент його оцінювання ха- рактеризує ступінь погіршення технічних і пов'язаних з ними екс- плуатаційних показників будівлі конструкцій технічних пристро- їв порівняно з первісними і виражається співвідношенням вартості об'єктівно необхідних робіт з ремонту до їх відновної вартості. ---------------------- * Далі - Правила 2. ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ БУДІВЕЛЬ 2.1. Величина фізичного зносу елементів будівлі визначається візуальним обстеженням з використанням найпростіших приладів ви- сок рівень лінійка молоток бурав та ін. . У виняткових випадках допускається можливість розкриття ок- ремих конструктивних елементів силами організації що експлуатує будинок. 2.2. Величина фiзичного зносу окремих конструкцiй технічно- го обладнання або їх дiлянок визначається за табл. 2-72 шляхом порiвняння наведених в них ознак фiзичного зносу з віявленими пiд час обстеження.* 2.3. Конкретний вiдсоток величини фiзичного зносу в межах наведеного в таблицях iнтервалу визначають виходячи із таких міркувань: - якщо елемент має всi ознаки фiзичного зносу що вiдповіда- ють даному iнтерваловi то величина зносу приймається рiвною верхній межі iнтервалу; - якщо в елементi виявлена тiльки одна з кiлькох ознак зно- су то величина фiзичного зносу приймається рiвною нижнiй межі інтервалу; - якщо оцiнку величини фiзичного зносу треба визначити тіль- ки однiєю ознакою або за неповним набором ознак наведених в таблиці даного iнтервалу то її обчисляють шляхом iнтерполяцiї в залежностi вiд розмiру або характеру iснуючих несправностей. 2.4. Ддя нижченаведених елементiв будiвлi величина фiзичного зносу визначасться за таблицями але не менше розрахункової зведеноє у вiдсотках в залежностi вiд тривалостi експлуатацiї цих елементiв у роках Т : фундаменти стрiчковi бутовi на вапняному розчинi i цеглянi 0 4 стiльцi дерев'янi 3 0 -------------------- * До приблизного обсягу робiт з усунення фiзичного зносу наведених в таблицях неувiйшли супутнi і опоряджувальнi роботи які виконуються пiд час ремонту даної конструкцiї технічного об- ладнання або їх дiлянки. перекриття мiжповерховi по дерев'яних балках оштукатуренi i неоштукатуренi 0 5 перекриття горищнi по дерев'яних балках оштукатурені 0 6 трубопроводи холодної води 1 0 трубопроводи гарячої води 1 2 трубопроводи центрального опалення 1 0 смiттєпроводи 1 0 2.5. Якщо у наведених таблицях вiдсутнi якiсь елементи ко- ристуватися таблицями аналогiчних конструкцiй технiчного облад- нання або приблизною шкалою оцiнки фiзичного зносу табл. 1 Таблиця 1 Приблизна шкала оцiнки зносу елементiв будiвлi ----------------------------------------------------------------- Фізичний Оцiнка технiчного Загальна характеристи- знос % стану ка технiчного стану ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- 0-20 Добрий Пошкоджень i деформа- цiї немає. Є окремі несправностi що не впливають на експлуа- тацiю елемента i усу- ваються пiд час ре- монту 21-40 Задовiльний Елементи будiвлi в цiлому придатнi для експлуатацiї але пот- ребують ремонту який найдоцiльнiщий на цiй стадiї 41-60 Незадовiльний Експлуатацiя елемен- тiв будiвлi можлива лише при умові прове- дення їх ремонту 61-80 Ветхий Стан несучих констру- ктивних елементів аварійний а несучих- дуже ветхий. Обмежене виконання елементами будівлі своїх функцій можливе при проведені охоронних заходів або повній заміні цих елементів 81-00 Не придатний Елементи будiвлi зна- ходяться у зруйнова- ному станi. При IОО%-ному зносi залишки елемента пов- ністю лiквiдованi 2.6. Для елементiв будiвлi що мають на окремих дiлянках різну ступiнь зносу або складаються з декiлькох частин величина фізичного зносу визначаються за формулою: i=n Рі Фе = \ Фі---- 1 / Рl i=1 де Фе - величина фiзичного зносу елемента будiвлi %; Фі - величина фiзичного зносу окремої дiлянки частини елемента визначена за таблицями до- датка I %; Рі - розмiр питома вага вартiсть цiєї дiлянки частини елемента м м2 м3 % крб.; Ре - розмiр вартiсть усього елемента м м2 м3 % крб.; n - кiлькiсть дiлянок частин на якi подiлено елемент. Розмiр окремих дiлянок частин елемента визначають за до- помомогою замiрiв або за кошторисною вартiстю. Приблизна питома вага у вiдновнiй вартостi складових частин елементiв будiвель наведена в додатку 1. Питома вага у вiдновнiй вартостi окремих елементiв в сісте- мах санiтарно-технiчного та електротехнiчного обладнання наведена в додатку 2. Приклади визначення величини фiзичного зносу елементiв що мають рiзну ступiнь зносу на окремих дiлянках а також включають декiлька складових частин наведено в додатку 3. 2.7. Величина фізичного зносу будівлі визначається за формулою: i=n Lі Фб = \ Фlі---- 2 / 100 i=1 де Фб - величина фiзичного зносу будiвлi %; Феi - величина фiзинчого зносу окремої конструкції технiчного пристрою %; li - питома вага елементiв у вiдновнiй вартостi будiвлi %; n - число окремих елементiв в будiвлi. Питома вага елементiв у вiдновнiй вартостi будiвлi прий- мається згiдно з укрупненими показниками вiдновної вартостi будi- вель рiзного призначення затвердженими в законному порядку а елементiв що не мають затверджених показникiв - за кошторисною вартiстю. ' Приклад визначення величини фiзичного зносу будiвлi наве- дено у додатку 3. 2.8. Числовi значення величин фiзичного зносу елементiв їх частин та будiвель треба округлювати до цiлого числа. 2.9. Фiзичний знос газового та лiфтового обладнання повинен визначатися згiдно зi спецiальними нормативними докуентами. 3. ТАБЛИЦI ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ КОНСТРУКЦІЙ I ЕЛЕМЕНТІВ ЖИТЛОВИХ БУДIВЕЛЬ Ф у н д а м е н т и Таблиця 2 Фундаменти стовпчастi дерев'янi з забиркою ---------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ---------------------------------------------------------------- Руйнування оздоблюваль- Укрiплення вру- ного шару цоколя ослаб- - 0-20 бок вiдновлен- лення врубок ня оздоблення Викривлення горизонталь- Пошкоджен- 21-40 Перебирання до- них лiнiй цоколя жолоб- ня на пло- щок забирки лення та пошкодження щi до 25%* окремих дощок Пошкодження забирки гни- Пошкоджен- 41-60 Повна замiна лизною обростання мо- ня на пло- забирки ремонт хом нижньої частини цо- щi до 50% оголовкiв стов- коля i вiдставання до- пiв щок. Незначнi пошкоджен- ня верхньої частини стовпiв Викривлення горизонталь- 61-80 Заміна стовпів них лiнiй стiн осiдання і забирки з ви- окремих дiлянок будівлi. вішенням стін Пошкодження гнилизною жучком часткове руйну- вання забирки i стовпiв ----------------------------------------------------------------- Таблиця 3 Фундаменти стовпчастi кам'янi з цегляним цоколем ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- Незначнi пошкодження Пошкодження 0-20 Розшивка трiщин цокольної частини: на площi 5% шпаруваннкя ви- трiщини окремi боїн вибоїни Трiщини вiдколи ви- Те ж до 21-40 Замазування трі- падання окремих цеглин 25% щин ремонт цоко- надзеноє частини цо- ля та надземної коля та фундаментних частини фунда- стовпiв ментних частин Перекоси здимання Ширина трi- 41-60 3амiна цоколя цоколя трiщини в цо- щин до 5 мм ремонт верхньої колi трiщини вiд- Здимання цо- частини фунда- коли та випадання коля до I/З ментних стовпiв цеглин надземної його товщи- частини стовпiв ни ----------------------------------------------------------------- Таблиця 4 Фундаменти стрiчковi кам'янi ---------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ---------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------- Дрібні тріщини в цоколі Ширина трі- 0-20 Розшивка тріщин та під вікнами першого щин до 2 мм поверху Окремі глібокі тріщини Те ж до 21-40 Укріплення клад- сліди вогкості на по- 5 мм ки. Ремонт гори- верхні цоколя і стін зонтальної ізо- здиманя окремих ділянок ляції стін підвалу нерівно- мірне осідання фунда- менту Здимання та помiтне Нерiвномiрне 41-60 Змiцнення та замiна викривлення цоколя осiдання з окремих дiлянок клад- що поширюється на всю загальним ки поновлення гори висоту будівлі зди- прогином стіни зонтальної та верти- мання пiдлог та стiн до 0 02 її кальної гiдроiзоляцій пiдвалу довжини крiплення горизон- тальними поясами жорсткостi Масовi прогресуючi на Прогин 61-80 Повна замiна фунда- нескрiзнi трiщини на стiни тiв всю висоту будiвлi понад значне випинання 0 02 її грунту та руйнуван- довжини ня стiн пiдвалу ----------------------------------------------------------------- Таблиця 5 Фундаменти стрiчковi великоблочнi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Дрiбнi трiщини в цо- Ширина 0-20 Шпарування трiщин колi окремi порушен- трiщин ня штукатурного шару до 1 5 мм цоколя та стiн Трiщини у швах мiж Те ж до 21-40 Заповнення швiв блоками висоли та 2 мм мiж блоками .Ремонт слiди вогкості на штукатурки стiн під- поверхнi стiн пiдвалу валу. Ремонт верти- кальної та гори- зонтальної ізоляцій Трiщини часткове руй- Ширина трi- 41-60 Зарiвнювання швів нування блокiв до арма- щин понад 2мм; зруйнування блоків тури вивітрювання роз- глибина- вiдновлення гідро- чину зi швiв між блоками понад iзоляцiї вибіркове слiди вогкостi на по- 10 мм укрiплення фундамен- верхнi цоколя i стiн пiд- тiв валу Масовi пошкодження і - 61-80 Повна замiна фунда- зруйнування блокiв ментiв прогресуючi наскрiзнi трiщини на всю висоту будiвлi випинання грун- ту у пiдвалi ----------------------------------------------------------------- Таблиця 6 Фундаменти з паль стовпчастi цеглянi бетоннi та залiзобетоннi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Трiщини у цокольнiй Ширина роз- 0-20 Шпарування тріщин частинi будiвлi криття трi- щин до 1 5 мм Шпарування тріщин Викривлення горизон- усунення пошкоджень тальних лiнiй цоколя Нерівномiрне 21-40 жень оздоблюваль- без ознак збiльшення осiдання з ного шару цоколя деформацiй осiдання прогином стiн до 0 01 від довжини стіни Наскрiзнi трiщини в Ширина роз- 41-60 Укрiплення фунда- цоколi поширення криття трiщин ментiв стiн трiщин на всю висоту до IОмм.Не- будiвлi .Викривлення рiвномiрне та значне осiдання осiдання з окремих дiлянок стін. прогином Розвиток осiдання не стiн понад спостерiгається 0 01 вiд дов- кини стiни Прогресуючi наскрiзнi - 61-80 Повна замiна трiщини у стiнах бу- фундаментiв дiвлi руйнування цо- коля розвиток деформа- цiї фундаментiв ----------------------------------------------------------------- С т i н и Таблиця 7 Стiни дерев'янi збiрно-щитовi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Незначнi пошкодження зов- Пошкод- 0-10 Укрiплення окремих нiшньої обшивки щитiв ження на дощок чи рейок площi до 10% Ураження гнилизною вiд- Те ж 11-20 Замiна вiдливних ливних дощок обшивки кут- до 30% дощок обшиття кут- кiв та стикiв внутрiш- кiв та стикiв нiх стiн Незначний перекіс стін Пошкод- 21-30 Вибірковий ремонт ураження гнилизною ниж- ження на нижньої обв'язки і ньої частини щитів та площi до щитів конопачення обв'язки щілини у 30% стиків між щитами стиках щитів Помітний перекіс стін Те ж 31-40 Вибіркова заміна щілини у вертикальних до 30% нижньої обв'язки стиках між щитами не- щитів укріплення рівномірне осідання зв'язок між щитами щитів ураження дере- вини гнилизною Значний перекіс стін Те ж 41-50 Ремонт частини щи- випинання відхилення понад тів заміна обв'язки від вертикалі ураження до 30% і обшивки деревини гнилизною під- вищена вологість у при- міщеннях Перекіс вiконних та - 51-60 Замiна чи перебиран- дверних отворiв дефор- ня окремих щитiв з мацiя стiн ураження використанням до 50% деревини гнилизною вог- старого матерiалу кiсть деревини Деформацiя стiн ура- - 61-70 Повна замiна щитiв ження деревини гнилизною пiдвищена вологiсть у примiщеннях наявнiсть тимчасових крiплень та пiдпорок ----------------------------------------------------------------- Таблиця 8 Стіни дерев'яні каркасні ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Незначне пошкодження - 0-10 Затирання тріщин чи обшивки чи штукатурки вибірковий ремонт обшивки Продування та сліди Пошкоджен- 11-20 Добавляння утеплюючої промерзання стін ня на пло- засипки ремонт наріж- пошкодження обшивки щі до 10% ного обшиття чи відпадання штука- турки наріжних ді- лянок Штукатурка місцями Те ж 21-30 Заміна окремих дощок викришилась окремі до 20% ремонт обшивки та дошки пожолоблені та штукатурки пошкоджені нижні - уражені гнилизною Обшивка пожолобилась Те ж 31-40 Ремонт штукатурки чи розтріскалась і міс- до 40% перебирання обшивки цями відстала шту- з використанням ново- катурка відпала го матеріалу заміна відливних дощок та обшивки кутків Масове вiдпадання Те ж 41-50 Замiна обшивки стiн штукатурки або гни- понад та штукатурки лизна деревини i 50% вiдставання обшивки Перекiс стiн луток Пошкод- 51-60 Замiна верхньої i i одвiркiв ження на нижньої обв'язок кiн- Здимання зовнiшньої площi понад цiв стоякiв та пiд- обшивки штукатурки 50% косiв вiдставання дощок Значне пошкодкення - 61-70 Повна замiна стiн каркаса: враження гнилизною повне руйнування обшивки. ----------------------------------------------------------------- Таблиця 9 Стiни рубленi з колод i брущатi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Незначне пошкодження - 0-10 Ремонт обшивки зовнiшньоє обшивки чи вибiркове конопа- конопатки ' чення швiв Трiщини в зовнiшнiй об- Пошкод- 11-20 Перебирання зовнiш- шивцi стiни чи штука- ження на ньої обшивки з турцi порушення коно- площi використанням но- патки розтрiскування до 10% вого матерiалу. деревини вiнцiв Замiна вiдливних дощок та обшивка куткiв вибiркове конопачення стiн Викривлення горизон- Пошкод- 21-30 Замiна окладного тальних лiнiй фасаду ження на вiнця та мiсцями слiди вологостi і гни- площi окремих вiнцiв лизни на рiвнi ниж- до 20% бiля карниза та нього окладного вiнця пiд вiконними от- бiля карнизу пiд вi- ворами ремонт конними отворами. обшивки чи шту- Порушення зовнiшньої катурки обшивки чи трiщини в штукатурцi Продування і промерзан- - 31-40 Конопачення стiн ня стiн глибокi трiщини пазів і трiщин з у вiнцях та часткове ура- частковою замiною ження гнилизною обшивки Здимання прогинання не- Вихiд 41-50 Часткове перебиран- рiвномiрне осiдання стiн з пло- ня стiн з викорис- перекiс одвiркiв та луток щини танням нового мате- пошкодження гнилизною до 1/2 ріалу осiдання куткiв товщи- ни стiн Деформування стiн пош- Пощкод- 51-60 Повне перебирання кодження вiнцiв гнилиз- ження на стiн з використан- ною i трiщинами площi до ням старих матерi- 40% алiв Повне порушення жорст- - 61-70 Повна замiна стiн костi зрубу трiщини ураження гнилизною ----------------------------------------------------------------- Таблиця 10 Стiни дерев'янi рубленi каркаснi та брущатi зовнi облицьованi цеглою ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Окремi трiщини та ви- Пошкод- 0-10 Замазування трiщин боїни ження на та вибоїн площi до 10% Тріщини у швах кладки Ширина трi- 11-20 Замазування трiщин щин до 2 мм на площі до 15% Часткове здимання обли- Ширина трi- 21-30 Ремонт i замiна цювання вивiтрювання щин до 2 мм облицювання розчину зi швiв трiщи- на площi до ни в цеглянiй кладцi 20% Масове здимання з вiд- Теж 31-40 Замiна цегляного паданням штукатурки або до 50% облицювання та вiн- вивiтрювання розчину зi цiв швiв випадання окремих цеглин часткове уражен- ня гнилизною вінців вогкiсть деревини Нерiвномiрне осiдання - 41-50 Замiна цегляного перекiс луток та одвiр- облицювання оклад- кiв часткове руйнуван- них та вищерозташо- ня цегляної кладки обли- ваних вiнцiв цювання ураження гни- лизною деревини од- вiркiв i мiсцями вище- розташованих вiнцiв Випадання цеглин з клад- - 51-60 Замiна цегляного ки нерiвномiрне осiдан- облицювання i стiн ня ураження деревини з частковим викорис- гнилизною танням старого ма- терiалу Руйнування облицовання - 61-70 Повна замiна стiн ураження деревини гни- лизною ---------------------------------------------------------------- Таблиця 11 Стiни цеглянi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Окремi трiщини та Ширина трi- 0-10 Замазування тріщин вибоїни щин до 1 мм та вибоїн Глибокі трiщини i Ширина трi- 11-20 Ремонт штукатурки вiдпадання штука- щин до 2мм чи розшивання швів турки мiсцями ви- глибина - очищення фасадів вiтрювання розчину до I/З зi швiв товщини стiни руйнування швiв на гли- бину до 1 см на площi до 10% Вiдшарування i вiд- Глибина руйну- 21-30 Ремонт штукатурки падання штукатурки вання швiв-до та цегляної кладки стiн карнизiв i пе- 2 см на площi пiдмазування швів ремичок вивiтрюван- до 30%. Ширина очищення фасаду ня розчину зi швiв; трiщин понад ремонт карнизу та послаблення цегля- 2 мм перемичок ної кладки випадан- ня окремих цеглин трiщини в карнизах i перемичках слiди вогкостi на поверх- нi стiн Наскрiзнi трiщини в Вiдхилення вiд 41-50 Крiплення стiн поя- перемичках i пiд вi- вертикалi у ме- сами рандбалками конними отворами жах примiщення i т.п змiцнення випадання цегли не бiльше 1/200 простiнкiв незначне вiдхилення висоти прогин вiд вертикалi зди- стiни до 1/200 мання довжини дiлянки що деформується Масовi прогресуючi Здимання з 51-60 Перекладання до 50% наскрiзнi тріщини прогином об'єму стін зміцнен- послаблення і част- понад 1/200 ня та крiплення кове руйнування довжини дi- решти дiлянок стiн кладки помiтне вик- лянки що ривлення стiн деформується Часткове руйнування - 61-70 Повне перекладання кладки стiн ----------------------------------------------------------------- Таблиця 12 Стiни цеглянi з облицюванням керамiчними блоками та плитками ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Дрiбнi поодинокi трiщи- Ширина трi- 0-10 Замазування тріщин ни i окремi вибоїни в щин до 1 мм. i вибоїн керамiцi Пошкоджен- ня на площi до 10% Трiщини в одвiрках та Трiщини ши- 11-20 Крiплення облицю- лутках вiдшарування риною понад вання ін'єкцією облицювання i випадан- 1мм цементного молока і ня окремих блокiв або замiна плиток що плиток на фасадi випали Вiдшарування облицюван- Трiщини у 21-30 Замiна плиток і ня вiд кладки трiщини швах шири- крiплення облицюван- в швах слiди вогкостi ною до 2 мм. ня замазування на поверхнi кладки у Випадання трiщин з ремонтом мiсцях вiдсутностi плитки на цегляної кладки облицювання площi до 20% Вiдпадання облицюван- Вiдпадання 31-40 Замiна облицювання ня трiщини в кладцi облицювання що вiдпало замазу- вивiтрювання розчину на площi по- вання трiщин з ре- зi швiв висоли та над 20%.Трi- монтом поверхнi слiди вогкостi на по- щини в кладцi кладки перекладан- верхнi кладки у мiс- шириною по- ня простiнкiв об'є- цях вiдсутностi об- над 2 мм мом до 5 м2 лицювання трiщини в окремих перемичках Трiщини в цеглянiй Глибина трi- 41-50 Замазування трiщiн кладцi та в перемич- щин у кладцi- у цеглянiй кладці ках часткове випа- 0 5 товщини перекладання карни- дання цегли з карни- стiни трi- зiв; укрiплення зiв масове вiдпа- щини в пере- металевими зв'язками; дання облицювання мичках шири- замiна облицювання слiди вогкостi на ною понад що випало поверхнi стiн 2 мм Повне вiдпадання об- Вiдхилення 51-50 Змiцнення i укрiп- лицювання трiщини стiни вiд лення стiн замiна що прогресують у вертикалi у перемичок i облицю- кладцi та перемич- межах примi- вання ках випадання цег- щення понад ли з кладки по- 1/200 його мiтне викривлення висоти стiн послаблення з'єднань мiж окреми- ми дiлянками стiн Масове руйнування - 61-70 Повна перекладка кладки стiн ---------------------------------------------------------------- Таблиця 13 Стiни з дрiбних блокiв штучного i природного каменю ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Окремi трiщини i ви- Пошкодження 0-10 Замазування тріщин боїни на площi до i вибоїн 5% Вивiтрювання роз- Те ж до 10% 11-2О Розшивання чину зi швiв ок- або тріщин штукатур- ремi трiщини в ки; ремонт оздоблен штукатурцi корозiя ня частин що металевого оздоб- виступають лення частин що виступають Вивiтрювання роз- Ширина трiщин 21-30 Пiдмазування чину зi швiв мiж до 5мм швiв ремонт шту- окремими каменями катурки карниза трiщини у швах част- кове вiдпадання шту- катурки вiдколи країв камвенiв гли- бокi трiщини в кар- низi Глибокi трiщини час- Глибина ви- 31-40 Перекладання кар- ткове випадання цег- вiтрення швiв низiв змiцнення ли з карниза масове до 2 см. кладки ремонт вивiтрювання розчину Площа пош- штукатурки зi швiв кам'яної кодження до кладки вiдпадання 20% штукатурки Наскрiзнi трiщини i Вiдхилення вiд 41-50 Змiцнення окремих випадання каменiв в вертикалi до дiлянок стiн заміна перемичках карнизах 1/200 висоти перемичок i карнизів i розi будiвлi не- примiщень ви- значне вiдхилення пинання до вiд вертикалi i зди- 1/200 довжини мання окремих дiлянки що дiлянок стiн деформується Вертикальнi трiщини у - 51-60 Змiцнення простінків простiнках часткове i перекладання окре- руйнування i розшару- мих дiлянок стін вання кладки стiн пос- лаблення з'єднань мiж окремими дiлянками кладки Масове руйнування - 61-70 Повне перекладання кладки наявнiсть тим- стiн часових крiплень ---------------------------------------------------------------- Таблиця 14 Стiни з великорозмiрних блокiв i одношарових несучих панелей ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Порушення покриття На площi 0-10 Замазування вибоїн частин фасаду що до 5% i трiщин виступають окремi дрiбнi вибоїни i трiщини Окремі вибоїни у фак- На площi 11-20 Замазування вибоїн турному шарi iржавi до 30% пiдмазування фактур- потьоки забруднення ного шару і вицвiтання зовнiш- нього оздоблення Вивiтрювання розчину Протiкання 21-30 Герметизацiя стиків зi швiв слiди протi- в 5% примi- замазування трiщин кання через стики щень. Ширина всерединi будiвлi трiщин до трiщини 2 мм Глибоко розкритi усад- Ширина трi- 31-40 Розкривання заче- кові трiщини вивітрю- щин до З мм. канення герметиза- вання розчину зi сти- Пошкодження цiя стикiв сiв слiди постiйного на площi до тротiкання промер- 20%. Протi- зання i продування кання і про- через стики мерзання в 20% примі- щень Діагональнi трiщини Ширина роз- 41-50 Змiцнення простiн- по кутках простiнкiв криття трi- ків і перемичок вертикальнi трiщини в щин до 3мм перемичках в мiсцях крiплення балконних плит або козиркiв Помiтне викривлення Здимання 61-70 Заміна стiн горизонтальних і стiн понад вертикальних лiнiй 1/200 дов- стiн масове руйну- жини дефор- вання блокiв i па- мованої нелей ділянки; вiдхилення вiд верти- калі понад 1/100 висоти стіни у ме- жах примі- щення ---------------------------------------------------------------- Таблиця 15 Стіни із шарових залізобетонних панелей ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Незначне пошкодження Пошкодження 0-10 Замазування трi- оздоблення панелей на площi до щин i вибоїн усадковi трiщини 10%. Ширина вибоїни трiщин до 0 3 мм Вибоїни у фактурно- Пошкодження 11-20 Замазування ви- му шарi iржавi по- на площi до боїн ремонт тьоки 15% фактурного шару Вивітрювання розчи- Ширина трi- 21-30 Герметизація ну зi стикiв трi- щин до 1мм. швів замазування щини на зовнiшнiй Протiкання трiщин з вiднов- поверхнi слiди про- на площi ленням оздоблю- тiкання у примiщен- до 10% вального покриття нях Тріщини вибоїни Ширина трi- 31-40 Вiдновлення за- вiдшарування захис- щин до 2 мм. хисного шару ного шару бетону Пошкодження герметизацiя швів слiди протiкання i на площi до замазування трi- промерзання через 20% щин утеплення час- стики тини стикiв Горизонтальнi трі- Ширина трi- 41-50 Змiцнення окре- щини в простiнках i щин до 3мм. них простiнкiв вертикальнi в пере- Здимання до i перемичок за- мичках здимання бе- 1/200 вiд- мазування трi- тонних шарiв про- станi мiж щин герметиза- тiкання i промерза- дiлянками цiя швiв утеп- ння панелей панелей лення частини стiн Трiщини в простiн- Ширина 51-60 Замiна утеплю- ках і перемичках трiщин вача змiцнення руйнування дес- понад перемичок i трукцiя утеплюва- Змм простiнкiв гер- ча протiкання i метизацiя швiв промерзання пане- i замазування лей трiщин Масовi трiщини i - 61-70 Замiна панелей деформацiя руй- нування i осiдан- ня утеплювача про- тiкання i промер- зання панелей ----------------------------------------------------------------- Таблиця 16 Стiни з несучих панелей ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Пошкодження облицю- Пошкоджен- 0-10 Замазування вання частин фасаду ня на пло- вибоїн що виступають окре- щi до 5% мi дрiбнi вибоїни Трiщини вивiтрювання Те ж 11-20 Ремонт облицю- розчину зi стиків нез- до 10% вання i зати- начне пошкодження обли- рання стиків цювання або фактурного шару слiди протiкання через стики всерединi будiвлi Масове вивiтрювання роз- Пошкодження 21-30 Ремонт облицювання чину зi стикiв; пошкод- на площі фактурного шару ження облицювання або до 20% герметизація фактурного шару панелей; стикiв слiди протiкання все- рединi будiвлi Промерзання стiн руй- Промерзання 31-40 Ремонт і герме- нування стикiв в прпмiщен- тизацiя стиків нi утеплення стін Слiди протiкання у при- Пошкодження 41-50 Замiна облицюван- мiщеннi висоли в 10% при- ня вибiрковий мiщень зов- ремонт панелей нішні пош- кодження на площі до 30% Здимання або змiщення Прогин па- 51-60 Вирiвнювання i панелей руйнування нелей до укрiплення пане- вузлiв крiплення пане- 1/200 її лей улаштуван- лей довжини ня додаткових зв'язкiв з несу- чими конструк- ціями Деформацiя стiн змiщен- Прогин 61-70 Повна замiна па- ня панелей трiщини в панелей нелей i змiцнен- панелях руйнування вуз- понад ня каркасу лiв крiплення панелей 1/200 її дов- жини ----------------------------------------------------------------- Таблиця 17 Антисейсмiчнi пояси ----------------------------------------------------------------- Доповнення до фi- Ознаки зносу зичного зносу стін табл. 11-16 % ----------------------------------------------------------------- Дрібнi трiщини шириною до 1 мм у вузлах 10 спряження. Окремi порушення фактурного шару на площi до 20% усiєї оглянутої по- верхнi Те ж на площi понад 20% 15 Трiщини шириною до 2 мм у вузлах спряжен- 20 ня i на поверхнi поясiв. Вiдколи бетону глибиною до 10мм. Часткове вiдшарування захисного шару Відшарування захисного шару i трiщини на З0 площi до 50% усiєї оглянутої поверхнi. Деформацiя окремих дiлянок Трiщини шириною понад 2мм вiдшарування 40 захисного шару оголення арматури мiс- цями налiт корозiї розриви окремих стерж- нів П р и м i т к а:При визначеннi фiзичного зносу стiн з анти- сейсмiчними поясами до значень фiзичного стану стiн визначеним за табл. 11-16 додається зна- чення фiзичниго зносу що вiдповідає зазначе- ним в таблицi ознакам. ----------------------------------------------------------------- Таблиця 18 Колони /стояки стовпи/ Стояки дерев'янi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Невеликий поздовжнiй Прогин до 0-40 Усунення пош- прогин часткова пош- 1/400 висо- коджень зміц- кодження деревини ти колони нення окремих дiлянок Враження гнилизною Враження гни- 41-60 Очищення від зовнiшнiх шарiв дере- лизною до 10% гнилизни від- вини значнi розриви площi перерi- новлення почат- i часткове пошкодження зу. Прогин до кової площi по- деревини 1/100 висоти перечного пере- колони. різу Пошкодження деревини на 10% площi пе- рерiзу Сильне пошкодження Прогин 61-80 Замiна стояка гнилизною трiщини понад 1/100 розшарування дере- висоти колони вини прогини роз- рив волокон деревини ----------------------------------------------------------------- Таблиця 19 Стовпи цеглянi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Трiщини в кладцi та Ширина трi- 0-40 Вибірковий ре- штукатурцi вивiтрю- щин до 1 мм. монт кладки і вання розчину зi швiв Руйнування штукатурки окремi вiдколи нез- швiв на гли- начне розшарування бину до 10мм окремих цеглин на площi до 10%. Вiдколи глибиною до 40 мм Здимання та вiдхилен- Здимання до 41-60 Змiцнення колони ня стовпiв вiд верти- 1/500 висоти обоймами калі наскрiзнi трі- примiщення. щини рiзних напрям- Вiдхилення кiв вивiтрювання вiд вертикалi розчину зі швів до Зсм. послаблення цегляної Вивiтровання кладки зминання цег- розчину зi ли пiд опорними швiв на гли- подушками вiд- бину до 40мм колювання цегли на площi до 50%. Вiдколи глибиною 0 5 цеглини Вiдхилення стовпiв Вiдхилення 61-80 Замiна колони вiд вертикалi випи- вiд вертикалi нання кладки скiснi понад 3 см. наскрiзнi трiщини і Здимання по- зсуви верхньої час- над 1/150 тини стовпiв вивiт- висоти при- рення розчину зi швiв мiщення. на всiй площi випа- Вивiтрюван- дання цегли ня розчину зi швiв на гли- бину понад 40 мм ---------------------------------------------------------------- Таблиця 20 Колони залiзобетоннi збiрнi i монолiтні ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Трiщини в розтягну- Ширина трi- 0-40 Замазування трі- тiй зонi по всiй ви- щин до 0 5мм. щин відколів і сотi колони краях Вибоїни гли- вибоїн консолi i колони; биною до 5мм- вiдколи i вибоїни не бiльше трьох на 1м2 Трiщини в розтягну- Ширина трi- 41-60 Замазування трі- тiй i стисненiй зо- щин до 2 мм. щин ін'єкцією нах по периметру Викривлення розчину у тріщини фундаменту на рiвнi колони до або улаштування консолi вiдшаруван- 1/200 її ви- уздовж тріщин ка- ня захисного шару соти навок з наступним бетону. Оголення карбуванням їх арматури i порушення цементним розчи- її зчеплення з бетоно ном улаштування глибокi вiдколи бето- обойм колон ну в основi колони викривлення колони Грiщини по усiй висо- Ширина трi- 61-80 Заміна пошкодже- тi колони в розтяг- щин понад ного бетону:арму- нутiй зонi наскрiз- 2 мм вання і бетонува- ні трiщини в основi ння зруйнованих колони на рiвнi ділянок. Улашту- верху консолi вiд- вання розрахунко- шарування захисно- вих обойм чи за- гошару бетону в міна колон розтягнутiй зонi по всiй висотi колони корозiя в мiсцях роз- риву арматури викрив- лення колони -------------------------------------------------------------- П е р е г о р о д к и Таблиця 21 Перегородки несучi панельного типу ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Тріщини у мiсцях при- Ширина 0-20 Замазування трi- микання до плит пе- трiщин щин рекриття i запов- до 2 мм нення дверних от- ворiв Глибокi трiщини i Те ж до 21-40 Зарiвнювання стиків викришення розчину 5 мм закріплення пане- у мiсцях примикання лей до смiжних конструк- цій Великi вiдколи i Те ж до 41-60 Замазування i роз- наскрiзнi трiщини 3 мм шивання трiщин зміц- в панелях у мiс- нення послаблених цях примикання до місць перегородок плит перекриття вибоїни руйнуван- ня захисного шару панелей трiщини по всiй панелi Помiтне випинання Прогин па- 61-80 Змiцнення порегоро- горизонтальнi трi- нелi до док або повна їх щини на поверхнi 1/100 її замiна оголення арматури довжини ---------------------------------------------------------------- Таблиця 22 Перегородки цеглянi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Трiщини в мiсцях Трiщини ши- 0-20 Замазування сти- примикання перего- риною до ків i вiдколiв родок до стелi 2 мм. поодинокi вiдколи Пошкоджен- ня площi до 10% Трiщини на поверхнi Ширина трi- 21-40 Розчищення по- глибокi трiщини в щин на по- верхнi та роз- мiсцях примикання до верхнi до шивка тріщин сумiжних конструк- 2 мм у прими- цiй каннi-до 10 мм Здимання i помiтне Здимання 61-80 Повна замiна пе- вiдхилення вiд вер- бiльше 1/100 регородок тикалi наскрiзнi довжини де- тріщини випадання формованої цегли дiлянки. Вiд- хилення вiд вертикалi до 1/100 висоти примiщення ------------------------------------------------------------- Таблиця 23 Перегородки дерев'янi необштукатурені ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Незначнi пошкоджен- Пошкоджен- 0-20 Замазування трi- ня i трiщини ня на площi щин i пошкоджень до 5% Хиткiсть вiдхилення Попкоджен- 21-40 Вирiвнювання пе- вiд вертикалi щiлини ня на пло- регородок i змi- i зазори в мiсцях щi до 25% цнення їх зв"яз- примикання до сумiж- ків з конструк- них конструкцiй ціями Зволоження деревини Те ж до 41-60 Вивiпування i ви- перегородок ураження 50% рiвнювання перего- гнилизноо.Випинан- родок замiна об- ня перегородок у в'язки що згнила вертикальнiй площинi i окремих дощок Значне ураження гни- - 61-80 Повна замiна пе- лизною жучком пе- регородок рекоси i здимання наскрiзнi трiщини ------------------------------------------------------------- Таблиця 24 Перегородки дерев'янi обштукатурені ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Дрiбнi трiщини i част- Пошкод- 0-20 Ремонт штукатур- кове вiдшарування шту- ження на ки катурки площi до 10% Вiдчутна хиткiсть Вiдхилення 21-40 Вирiвнювання пе- вiдхилення вiд вер- вiд верти- перегородок у тикалi трiщини в калi до вертикальнiй пло- мiсцях примикання 1/100 ви- щинi та змiцнення до сумiжних конструк- соти при- їх зв'язків з су- цiй мiщення мiжними конструк- цiями Глибокi трiщини i за- Випинання 41-60 Вивiшування i ви- зори у мiсцях прими- до 1/100 рівнювання пере- кання до сумiжних кон- довжини городок замiна струкцiй дiагональнi деформо- підкладок нижньої трiщини у шарi штука- ваної дi- обв'язки турки випинання у лянки вертикальнiй площинi Наскрiзнi повздовжнi - 61-60 Повна замiна пе- та дiагональнi трiщини регородок по всiй поверхнi випи - нання жолоблення i ви - пирання дошок слiди вогкостi ураження де- ревини гнилизною жуч- ком ----------------------------------------------------------------- Таблиця 25 Перегородки гiпсобетоннi та шлакобетоннi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Дрiбнi трiщини у Ширина трі- 0-20 Ущільнення i за- мiсцях примикання щін до 2мм. мазування мiсць перегородок до пе- Площа пош- примикання рекриття поодинокi коджень до вiдколи 10% Глибокi або наскрiз- Ширина трi- 21-40 Розчистка повер- нi трiщини у мiсцях щин до 10мм хні замазування примикання до сумiж- і розшивання них конструкцiй тріщин Вибоїни і вiдколи Площа пош- 41-60 Замазування ви- порушення зв'язкiв коджень до боїн i вiдколiв мiж окремими плитами 50% зміцнення окре- перегородок.Дефор- мих i мiсць при- мація каркаса микання до зов- нішніх стін. Ремонт каркаса Масові тріщини в Вiдхилення 61-80 Повна замiна пе- плитах перегородок вiд верти- регородок великi здимання і калi понад помiтнi вiдхилення 1/100 висо- вiд вертикалi ти примi- щення ----------------------------------------------------------------- Таблиця 26 Перегородки фiбролiтовi ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Дрiбнi трiщини i Площа пош- 0-20 Замазування трi- поодинокi вiдколи коджень до щин i вiдколiв 10% Відчутна хиткiсть пе- - 21-40 Змiцнення плит регородок трiщини перегородок між плитами i в мiс- цях спряження плит зi стояками каркасу Здимання i випадан- Вiдхилення 41-60 Перебирання пе- ня окремих плит по- вiд верти- регородок з вико- мітнi вiдхилення калi до 1/100 ристанням нових від вертикалi нас- висоти матерiалiв крізні трiщини у приміщення місцях спряження з суміжними констру- кціями; пошкоджен- ня гнилизною Руйнування плит гори- - 61-80 Повна замiна пе- зонтальнi i вертикаль- регородок нi деформацiї перего- родок вiдхилення вiд вертикалi ураження гнилизною деформацiї i часткове руйнування каркаса перегородок ----------------------------------------------------------------- П е р е к р и т т я Таблиця 27 Перекриття дерев'янi необштукатуренi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Зазори i щiлини Прогин 0-40 Затирання щiлин мiж дошками настилу балок нас- i зазорiв вибiр- прогин балок i нас- тилiв до кове змiцнення тилiв 1/150 про- балок льоту Ураження верхнiх Ураження гни- 41-60 Змiцнення балок. шарiв деревини гриб- лизною на розбирання i ре- ком невеличкi трi- площi до 10%. монт частини пе- щини частковi вiд- Прогин балок рекриття коли у вузлах з'єд- i прогонiв нання балок з нас- до 1/100 тилом прогин ба- прольоту лок i прогонiв Сильне ураження дере- Прогин 61-80 Повна замiна пе- вини гнилизною поз- балок i рекриття трiщини розшаруван- до 1/50 ня деревини численнi прольоту сколи у вузлах з'єднання балок про- гин балок i прогонiв ----------------------------------------------------------------- Таблиця 28 Перекриття дерев'янi обштукатуренi ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Усадковi трiщини в Ширина трi- 0-10 Затирання трi- штукатурному шарi щин до 0 5мм щин i вiдновлен- часткове вiдшару- Сумарна дов- ня штукатуртого вання штукатурки жина трiщин шару на 1м2 до 0 5м Усадковi трiщини вiд- Ширина трi- 11-20 Вiдновлення шту- падання i вiдшаруван- щин до 1мм. катурки дрiбний ня штукатурки глу- Сумарна дов- ремонт настилу хий звук при просту- жипа трiщин уваннi на 1м2 до 1 м Слiди протiкання на Пошкодження 21-30 Замiна непридат- стелi перенасичення на площi до ної обмазки i за засипки окремi дi- 20% сипки очищення лянки якої злежались i антисептуваня вологiсть обмазки деревини часткове руйнування Вiдчутна хиткiсть - 31-40 Змiцнення ба- дiагональнi трiщини лок часткова на стелi замiна настилу Глибокi трiщини в - 41-50 Розкривання час- мiсцях спряження ба- тини перекриття док з несучими стi- змiцнення кiнцiв нами слiди вогкостi балок i часткова замiна настилу Глибокi трiщини в - 51-60 Змiцнення i част перекриттi наявнiсть кова замiна ба- тимчасового крiплення лок в окремих мiсцях Дiагональнi поздовжнi Прогин 61-70 Повна замiна та поперечнi трiщини стелi до перекриття в перекриттi помiт- 1/100 про- ний прогин наявнiс- льоту ть крiплення тимча- сового оголення де- ревини балок; пош- кодження гнилизною i жучком на межi руй- нування яке мiсцями вже почалось Конструкцiя на ста- - 71-80 дiї руйнування яке мiсцями вже почалось ------------------------------------------------------------- Таблиця 29 Перекриття з цегляного склепiння по стальних балках ----------------------------------------------------------------- Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Незначнi трiщини - 0-20 Замазування i нерпендикулярнi до розшивання трi- балок щин вибiркове крiплення скле- пiння Тріщини в середнiй Ширина трi- 21-40 Розшивання трi- частинi склепiння щин до 1мм щин крiплення вздовж балок окремих цеглин Глибокi трiщини в се- Те ж до 41-60 Крiплення скле- реднiй частинi скле- 2 мм. піння заміна пiння вздовж балок Зменшення окремих цеглин. розшивання окремих перерiзу ба- Зміцнення скле- цеглин вивiтрювання лок на 10% пiння з переби- розчину зi швiв випа- ранням окремих дання окремих цеглин ділянок кладки корозiя балок змiцнення балок Ослаблення цегляної Пгогин 61-80 Повна замiна пе- кладки масове випа- металевих рекриття дання цегли наявнiс- балок до ть тимчасового крiп- 1/150 про- лення корозiя i по- льоту. мiтний прогин балок Зменшення перерiзу балок по- над 10% ------------------------------------------------------------- Таблиця 30 Перекриття а двохшкаралупних залiзобетонних прокатних панелей ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Незначне вiдшаруван- Пошкодження 0-10 Замазування трi- ня i дрiбнi трiщини на площi до щин частковий у фактурному шарi 10% ремонт фактурно- го шару Часткове вiдпадання Пошкодження 11-20 Вiдновлення фак- фактурного шару на площi до ного шару 20% Усадковi трiщини в Ширина трi- 21-30 Замазування трi- нижніх плитах щин до 1мм. щин в плитах Сумарна дов- жина трiщини на 1м2 до 0 5м Окремi глибокi трi- Ширина трi- 31-40 Вибiркове змiц- щини в нижнiх плитах щин до 2мм. нення нижнiх i в мiсцях опирання Прогиби до плит замазуван- плит прогини 1/120 ня тріщин прольоту Поздовжнi i поперечнi Ширина трi- 41-50 Вибiркове змiц- глибокi трiщини щини до 3мм. нення нижніх на нижнiх плитах Сумарна дов- плит замазуван- прогин нижнiх плит жина трiщин ня трiщин продавлення верхнiх на 1м2 до 1м плит пiд меблями Прогиб до 1/100 про- льоту Масовi наскрiзнi Прогин 1/50 61-80 Повна замiна поздовжні тріщини прольоту перекриття на нижнiх плитах вiд- падання захисного ша- ру нижнiх плит оголен- ня арматури злом і прогин плит Частковий прогин Прогин 61-80 Повна замiна відпадання бетону ниж- 1/50 про- перекриття ніх плит відшаруван- льоту ня бетону оголення ребер верхнiх плит ------------------------------------------------------------- Таблиця 31 Перекриття зi збiрного залiзобетонного настилу ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Трiщини у швах мiж Ширина трi- 0-10 Розшивання швiв плитами щин до 2мм Незначне змiщення Змiщення плит 11-20 Вирiвнювання по- плит одна вiдносно до 1 5 см. верхнi стелі іншої по висотi Пошкодження на внаслiдок деформа- площi до 10% цiї вiдшарування вирiвнювального шару в швах Незначне змiщення плит Змiщення 21-30 Вирiвнювання по- перекритя одна від- плит по ви- верхнi стелi з носно iншої по висо- сотi до Зсм. використанням ар- тi слiди протiкання Пошкодження матурних сiток у мiсцях опирання на площi до улаштування це- плит на зовнiшнi стi- 20% ментнопіщаних ни пробок в порожни- ни настилу на частині опори Поперечнi трiщини в Ширина трi- 41-50 Змiцнення плит плитах без оголення щин до 2 мм. замазування арматури прогин Прогин до тріщин плит 1/100 про- льоту Глибокi поперечнi Ширина трi- 51-60 Змiцнення плит трiщини оголення щин понад і мiсць опиран- арматури прогин 2 мм.Прогин ня замазування плит до 1/80 тріщин прольоту Численнi глибокi трi- Прогин 61-80 Повна замiна щини в плитах змi- понад 1/80 плит щення плит з площини прольоту помiтний прогин плит П р и м i т к а. При наявностi збiрного переириття з дрiбно- розмiрних плит по балках фiзичний знос плит визначається за табл.З1 стальних балок - за табл.28 залiзобетонних - за табл.32. ------------------------------------------------------------- Таблиця 32 Перекриття зi збiрних монолiтних суцiльних плит ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Трiщини в мiсцях при- Ширина трi- 0-10 Замазування трi- микання до стiн щин до 0 5 щин мм Грiщини в плитах Ширина трi- 11-20 Замазування по- усадковi або вздовж щин до 2мм. одиноких або робочого прольоту Сумарна усадкових трiщин довжина усадкових трiщин на 1 м2 до 0 8 м Трiщини в плитах Ширина роз- 21-30 Те ж з вiднов- поперек робочого про- криття трi- ленням захисного льоту або численнi щин до 2мм. шару бетону усадковi Сумарна дов- жина усадко- вих трiщин 1 м2 до 1 5 м Трiщини прогини слi- Трiщини шири- 31-40 Замазування трi- ди протiкання або ною понад щин усунення прозмерзання в мiсцях 2 мм.Прогин причин зволожу- примикання до зовнiш- до 1/150про- вання плит ніх стiн льоту Трiщини що розвива- Прогин до 41-50 Змiцнення опор- ються бiля опорних I/IООпро- них ділянок ділянок плит прогини льоту плит.Замазування тріщин Збільшення трiщин Прогини до 51-80 Змiцнення плит і прогинiв у часi 1/100 про- або їх заміна льоту. Трі- щини шири- ною до 3мм ------------------------------------------------------------- Таблиця 33 Монолiтнi і збірні залiзобетонні балки покриття i перекриття ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Окремi трiщини в роз- Ширина трі- 0-40 Ін'єкцiя цемент- тягнутій зоні нез- щин до 1мм ного розчину в начне зволоження по- вiдколи гли- тріщини нанесення верхневi вiдколи в биною до цементної штукатур- розтягнутiй зонi про- 3мм - не ки з попередньою гини бiльше обробкою поверхні трьох на старого бетону 1м2 Трiщини в рiзних нап- Ширина трi- 41-50 Змiцнення балок пе- рямках слiди зволо- щин до 2мм. рекриття і покриття ження бетону атмос- Корозiя ар- ферними i агресивни- матури до ми водами відшаруван- IО% перетину. ня захисного шару бе- Прогин до тону в розтягнутiй 1/150 прольо- зонi оголення i коро- ту зiя арматури механiч- нi пошкодкення i гли- бокi вiдколи бетону на великiй площi бал- ки прогини Трiщини по всiй Ширина трi- 61-80 Заміна балок пе- довжинi i висотi щин понад рекриття і покриття балки в серединi 2 мм. Корозiя прольоту i в роз- арматури тягнутiй зонi слiди понад 10% постiйного зволожен- перетину. ня бетону атмосфер- Прогин понад ними агресивними вода- 1/150 пе- ми оголення і сильна ретину корозiя арматури мiс- цями розриви арматури великi вибоїни і вiд- коли бетону в стис- неній зоні ---------------------------------------------------------------- С х о д и Таблиця 34 Сходи деревя'нi ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Дрiбнi трiнщини i нез- Пошкодкен- 0-20 Замазування трі- начне жолоблення схо- ня на площi щин ремонт схо- дiв до 10% дiв Трiщини і вiдколи у Пошкодження 21-40 Заміна сходів сходах пошкодження 20% сходiв ремонт поручнiв поручнiв i поручнiв Сходи стертi трiщини Пошкодження 41-60 Замiна настилу вздовж волокон в дош- 20% схо- площадок сходiв ках на сходовiй пло- дiв i поруч- змiцнення перучнів щадцi i на сходах нiв поручнi розхитанi Руйнування врубок в - 61-80 Повна замiна всiх конструкцiї сходiв конструкцiй сходів гнилизна i прогин в тятивi хиткiсть пiд час ходiння ----------------------------------------------------------------- Таблиця 35 Сходи по сталевих косоурах ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Дрiбнi вибоєни i трi- - 0-20 Замазування трi- щини у сходах окремi щин i вибоїн ре- пошкодження поручнiв монт поручнiв Вибоїни i вiдбитi мiс- Пошкоджен- 21-40 Перекладання схо- ця з наскрiзними трi- ня на пло- дiв з доданням щинами в окремих схо- щi до 20% нових закладання дах поверхня сходiв вибоїн замiна стерта поручнi мiс- поручнiв цями вiдсутнi Сходи стертi i мiс- Те ж до 41-60 Перекладання схо цями розбитi наскрiз- 50% дiв з доданням нi трiщини в площад- нових улаштуван- ках огороджуюча ре- ня цементної пiд- шiтка розхитана логи з металевою сiткою на площадцi торкретування пло- щадок знизу ремонт огороджуючої ре- шiтки Сходи i площадки Те ж 61-80 Повна замiна схо- стертi частина схо- понад дiв дів i огороджуючої 50%. решiтки вiдсутня. Ко- Прогин соури мiсцями прогну- косоу- тись зв'язок косо- рiв урiв з площадками понад послаблено.Користу- 1/150 вання сходами небез- прольоту печно ----------------------------------------------------------------- Таблиця 36 Сходи залiзобетоннi ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Окремi трiщини сходiв Ширина 0-20 Затирання трi- незначні пошкодження тріщин щин ремонт по- поручнів до 1 мм ручнiв Окремi вибоїни i вiд- Те ж до 21-40 Закладання вiд- коли у сходах пошкод- 2 мм битих мiсць ре- ження поручнiв трiщи- монт поручнiв. ни сходових площадок Змiцнення сходо- упоперек робочого про- вих площадок льоту Глибокi трiщини в пiд- Ширина 41-60 Змiцнення пiд- схiдцях окремi прос- тріщин схiдцiв закладан- тупи вiдколи.трi- 2 мм. ня зруйнованих щини косоурiв оголен- Прогини місць і часткова ня арматури прогини косоурiв замiна проступiв косоурiв до 1/200 змiцнення косоурів прольоту Прогин i часткове Прогини 61-80 Повна замiна схо- руйнування маршiв i косоурiв дiв площадок трiщини у до 1/150 мiсцях примикалня ко- прольоту соурiв до несучих кон- струкцiй огороджу- ючi решiтки розхитанi i мiсцями вiдсутнi користуватися сходами небезпечно ----------------------------------------------------------------- Л о д ж і ї б а л к о н и к о з и р к и Таблиця 37 Збiрнi залiзобетоннi деталi лоджій ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Незначнi пошкодження Пошкодження 0-20 Ремонт метале- металевого оздоблення на площi до вого оздоблення i огорожi усадковi 10%.Сумарна огорожi затиран- трiщини на стiнах довжина ня трiщин лоджiй усадкових трiщин на 1м2 до 1м Пошкодження пiдлоги i Пошкодження 21-10 Замiна гiдроiзо- гідроізоляції слiди на площi ляцiї з улашту- протiкання на стiнах до 20%. ванням цементної трiщини на нижнiй по- Ухил пiд- пiдлоги замазу- верхнi плити i на стi- логи не вання трiщин нах менше 1%. Ширина розкриття трiщин до I мм Відколювання бетону Ширина роз- 41-60 Змiцнення опiрних стiн у мiсцях опи- криття трi- дiлянок стiн. рання плит трiщини в щин до 2мм. Мiсцеве змiцнен- стiнах i плитах про- Прогин плит ня плит гини плит до 1/100 прольоту Прогресуючий прогин Прогин плит 61-80 Замiна конструк- плит руйнування понад 1/100 цiй лоджiй опiрних дiлянок стiн прольоту.Трi- деформацiя стiн руй- щини шириною нування огорожi понад 2мм. здимання стiн понад 1/150 ----------------------------------------------------------------- Таблиця 38 Балкони козирки ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Незначні пошкодження - 0-20 Ремонт металевого металевого оздоблення оздоблення i ого- і огорожі рожі Слiди зволоження на Пошкодкеи- 21-40 Замiна гiдроізо- Нижній площині плити ня на площi ляцiї з улашту- на ділянках стiни до 30%.Ухил ванням цементної що примикають до бал- плити не пiдлоги. Ремонт кону козирка .Цемент- менше 1%. зливiв на підлога і гiдро- Ширина трі- ізоляцiя місцями пош- щин до 1мм коджені. На нижній поверхні іржаві пля- ми сліди протікання Тріщини Протiкання руйнуван- Ширина трi- 41-60 Змiцнення плит i ня захисного шару щин до 2 мм. консолей замiна оголення арматури. Пошкодження гідроізоляції Корозія металевих не- на площi до сучих конструкцій 50% консолей кронштей- нів підвісок . Тріщини в плиті Прогини плити вели- Прогини 61-80 Розбирання кон- кі тріщини руйнуван- плити понад струкцій балко- ня огорожі 1/100 про- нів заміна льоту. Трі- козирків щини шири- ною до 2 мм ----------------------------------------------------------------- Д а х и Таблиця 39 Дахи дерев'янi ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Послаблення крiплення: - 0-20 Ремонт крiплень болтiв хомутiв скоб; i деталей слу- пошкодження деталей хових вiкон слухових вiкон Ураження гнилизною Пошкоджен- 21-40 Замiна мауерлату деревини мауерлату ня на пло- i змiцнення нiг i кiнцiв нiг крокви щi до 20% крокви виправ- послаблення врубок лення конструк- i з'єднань цій крiплення врубок Ураження гнилизною Те ж до 41-60 Замiна мауерлату деревини мауерлату 50% частини нiг крок- крокви обрешiтки; ви суцільна об- наявнiсть додатко- решітка під нас- вих тимчасових крiп- тiнним жолобом день нiг крокви; часткова замiна зволоження деревини обрешiтки Прогини нiг крокви - 61-60 Повна замiна де- ураження гнилизною рев'яної конструк- i жучком деревини цiї даху деталей даху ----------------------------------------------------------------- Таблиця 40 Дахи залізобетонні збiрнi горищнi ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Незначнi пошкодження - 0-20 Усунення дрiбних дерев'яних деталей пошкоджень цегляних стовпчиків Трiщини в цегляних Пошкоджен- 21-40 Змiцнення цегля- стовпчиках або дi- ня на пло- них стовпчикiв лянках опору дрiбнi щi до 20% або дiлянок опору пробоїни в плитах залiзобетонних па- перекриття гнилиз- нелей закладання на дерев'яних дета- пробоїн замiна лей пошкоджених дере- в'яних деталей Неглибокi трiщини Ширина 41-60 Змiцнення залiзо- в залiзобетонних розкриття бетонних кроквяних кроквяних балках трiщин до балок i плит.Зама- протiкання даху 2 мм зування трiщин і вибоїн Наскрiзнi трiщини Ширина 61-80 Повна замiна кон- в кроквяних балках розкриття струкцiй даху плитах; прогини трiщин плит покриття; руй- понад 2мм. нування цегляних Прогини па- стовпчикiв i дiля- нелей по- нок опору залiзо- над 1/100 бетонних панелей прольоту. стiн; оголення Пошкоджен- арматури ня на пло- щi понад 20% ----------------------------------------------------------------- Таблиця 41 Дахи сумiщенi зi збiрних залiзобетонних шаруватих панелей ------------------------------------------------------------------ Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний зносу оцiнка знос % обсяг робiт ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------ Дрiбнi вибоїни на по- Пошкодження 0-20 Закладання ви- верхнi плит на площi до боїн 15% Трiщини в панелях Ширина трi- 21-40 Замазування трі- пробоїни слiди про- щин до 1мм. щин i вибоїн. тiкання. Осiдання Протiкання Ремонт покрiвлі утеплювача його ви- на площi до сока вологiсть 10%.Вiднос- на вологiсть утеплювача понад 20% Численнi трiщини в Ширина трi- 41-60 Розкриття пане- панелях слiди про- щин до 2мм. лей i замiна тiкання i промерзан- Протiкання утеплювача за- ня прогин панелей i промерзан- мазування трі- ня на площi щин змiцнення до 25%. Про- окремих плит. гини панелей Ремонт покрiвлі до 1/80 про- льоту Часткове руйнування - 61-80 Замiна панелей панелей деструкцiя даху утеплювача слiди про- тiкання і промерзання ----------------------------------------------------------------- П о к р і в л і Таблиця 42 Покрiвлi рулоннi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Поодинокі дртбні пош- 0-20 Частковий ремонт кодження і пробоїни в покрiвлi жолобiв покрівлі і місцях при- микання до вертикальної поверхні; прогин настін- них жолобiв Здуття поверхні тріщи- 21-40 Замiна верхнього ни розриви мiсцями шару рубероїду з верхнього шару покрiвлi розрiзанням в мiс- що вимагає замiни до 10% цях здуття i додат- покрiвлi; iржавiння i ковим покриттям ще значнi пошкодження нас- одним шаром; ремонт тiнних жолобів та ого- жолобiв решiток i роджуючої решiтки; водоприймальних прис- проникнення вологи в троїв мiсцях примикання до вертикальної поверхнi; пошкодження деталей во- доприймального пристрою в плоских дахах Руйнування верхнього i 41-60 Ремонт покрiвлi з частково нижнього шару покриттям двома шарами покриття; здуття що руберойду; замiна потребує замiни від жолобiв звису i 10 до 25% покриття по- компенсаторiв пок- крiвлі; iржавiння i руй- риття парапетiв i нування настiнних жо- т.п.; ремонт ого- лобiв або водоприймаль- роджуючої решiтки них пристроїв звисів і компенсаторiв протiкан- ня покрівлі мiсцями ма- сове пошкодження огород- жуючої решiтки Масове протiкання вiд- 61-80 Повна замiна по- шарування покриття вiд крівлі основи вiдсутнiсть час- тин покриття огороджу- юча решiтка зруйнована ----------------------------------------------------------------- Таблиця 43 Покрiвлi мастичнi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Поодинокi незначнi пош- 0-20 Частковий ремонт пок- кодження i пробоїни в рiвлi з вiдновленням покрiвельному покриттi верхнього шару.Ремонi водовiдводнi пристрої водовiдводних прис- і покриття з оцинкова- троїв і покриття з ної сталi прогнутi верх- оцинкованої сталi нiй захисний шар i за- хисно-оздоблююче пок- риття покрiвлi вiдсут- нє на площi до 10% Здуття i пошкодкення 21-40 Замiна мастичного по- мастичного покриття криття з улаштуванням трiщіни i відшаруван- нового двошарового ня в мiсцях примикання покриття зміцнення до вертикальних кон- місць примикання до струкцій що вимага- вертикальної поверхнi ють замiни до 10% покрiв- з обклеюванням скло- лi;iржавiння і значне пош- тканиною ремонт жо- кодження настiнних жолобiв лобiв огороджуючої і огороджуючої решiтки; решiтки і водоприй- пошкодження деталей прис- мальних пристроїв трою водоприймання в плос- ких дахах Розриви мастичного покрит- 41-60 Ремонт гiдроiзоляцiй- тя; здуття покриття що пот- ного покриття зi змi- ребує замiни вiд 10 до 20% ненням деформацiйних площi покрiвлi; руйнування швiв улаштування пок- мокрiвельного покриття у рiвельного покриття у місцях примикання до вер- мiсцях примикання до тикальної поверхнi; протi- вертикальної поверхні кання мiсцями; значне пош- замiна водовiдводних кодження огороджуючої ре- пристроїв i покриття шітки з оцинкованої сталi Пошкодження i просiдання 61-80 Повна замiна покрiвлі основи покрiвлi; трiщини в з ремонтом основи стиках панелей масове про- тiкання руйнування вуз- лів примикання i огороджу- вальної решiтки ----------------------------------------------------------------- Таблиця 44 Покрівлі стальні ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Послаблення крiплення ок- 0-20 Латання і замазування ремих листiв до обрешiтки свищів у мiсцях пош- окремi протiкання коджень крiплення клямерами Нещiльностi фальцiв ок- 21-40 Латання замiна окре- ремi пробоїни i порушен- мих листiв на площі ня у мiсцях примикань до покрівлі до 10%; про- виступаючих частин; прос- мазування і обтискання вiти пошкодження настiн- фальців замазування них жолобiв свищiв ремонт настiнних жолобiв i розжолобкiв Iржа на поверхнi покрiвлi 41-60 Замiна настiнних жоло- свищi пробоїни викривлен- бів розжолобкiв i ря- ня i порушення крiплення дового покриття на огороджуючої решiтки ве- площі покрівлi вiд 10 лика кiлькiсть протiкань до 25%; ремонт огороджуючої решiтки Масове протiкання силь- 61-80 Повна замiна покрiвлi на iржа на внутрiшнiй поверхнi покрiвлi руй- нування фальцiв велика кiлькiсть латок на пок- рiвлi руйнування ого- роджуючої решiтки ----------------------------------------------------------------- Таблиця 45 Покртвлі з азбестоцементних листiв ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Часткове викривлення 0-20 Ремонт жолобiв з за- металевих жолобiв пос- мiною пошкоджених де- лаблення крiплення ок- талей закрiплення ок- ремих азбестоцементних ремих листiв листів до обрешiтки Протiкання і просвiти в 21-40 Часткова замiна рядо- окремих мiсцях вiдста- вого покриття i гре- вання і трiщини гре- беневих плит беневих плит вiдрив листів на площi покрiв- i до 10% Вiдсутнiсть окремих лис- 41-60 Замiна рядового пок- тів вiдколи i трiщини риття з викорисганням протiкання ослаблення до 25% старого матері- кріплення листiв до об- алу решiтки Масове руйнування по- 61-80 Повна замiна покрiвлі крівлі вiдсутнiсть час- тини настiнних жолобiв і оздоблення звисiв ве- лика кiлькiсть латок iз рулонних матерiалiв ----------------------------------------------------------------- Таблиця 46 Покрiвлi черепичнi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Поодинокi щілини і нещіль- 0-20 Поновлення промазки не примикання черепицi між окремими черепи- часткове порушення промаз- цями і на гребенях ки мiж черепицями вибiркова перекладка до 10% Пошкодження окремих че- 21-40 Перекладка з заміною репиць не бiльше 1 че- окремих черепиць; ре- репицi на 1м2 пробоїни монт пiдвiсних жоло- та iржа в пiдвiсних жо- бiв лобах масове руйну- вання промазки швiв Пошкодження i розкол ок- 41-60 Перекладка черепицi ремих черепиць 2-4 че- на покрiвлi з викори- репицi на 1м2 протi- станням 25% нової че- кання проникання води репицi; замiна під- i снiгу через щiлини вiсних жолобiв i ме- талевих елементiв покрiвлi Масове протiкання пок- 61-8О Повна замiна покрівлі рiвлi вiдставання i пошкодження великої кiль- костi черепицi велика кiлькiсть латок вiд- сутнiсть частини оздоб- лення i пiдвiсних жо- лобiв ----------------------------------------------------------------- Таблиця 47 Покрiвлi дранковi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Забрудненiсть покрiвлi 0-20 Очищення покрiвлi з пошкодження окремих дра- замiною пошкоджених нок на площi до 5% дранок Зипадання окремих дранок 21-40 Вибiркова замiна дра- на площі покрiвлi до 10% нок i металевої обля- іржа на металевiй обля- мівки мiвцi Гнилизна або випадання 41-60 Замiна дранок i мета- дранок на площi покрiв- левої облямiвки з ви- лi до 40%; лишайники на користанням нових ма- поверхнi покрiвлi теріалів Масове пошкодження гни- 61-80 Повна замiна покрiвлi лизною i випадання дра- нок ----------------------------------------------------------------- Таблиця 48 Покрiвлi тесовi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Незначнi пошкодження 0-20 Очищення покрiвлi.Пе- дощок забрудненiсть пок- рестилання верхнього рівлi ряду покрiвлi з вико- ристанням нового тесу на площі покриття до 5% Тріщини в дошках верхнього 21-40 Перестилання верхнього і нижнього шарiв iржа в шару покрiвлi з вико- металевих жолобах протi- ристанням нового тесу кання в окремих мiсцях на площi покриття до 20% з простругуванням дорiжок ремонт жолоба Враження гнилизною дощок 41-60 Перестилання тесу верх- верхнього шару трiщини в нього шару з використан- дошках масове протiкання ням нового тесу на площi покрiвлі покриття до 50% з очи- щенням i ремонтом ниж- нього шару Масове враження гнилизною 61-80 Повна замiна покрiвлi i і жучком дощок вiдпадання пiдвiсного жолоба дощок верхнього і нижнього шарiв руйнування пiдвiс- них жолобiв ----------------------------------------------------------------- П i д л о г и Таблиця 49 Пiдлоги цементно-пiщанi бетоннi мозаїчнi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Окремi дрiбнi вибоїни i 0-20 Затирання трiщин i волосянi трiщини незнач- вибоїн ремонт плiн- не пошкодження плiнтусiв тусiв з використанням нових до 20% Стирання поверхнi в міс- 21-40 Закладання вибоїн цях ходiння вибоїни до 0 5м2 на площi до 25% Масові глибокi вибоїни і 41-60 Замiна покриття в вiтдставання покриття вiд місцях ходiння част- основи мiсцями до 5м2 на ковий ремонт основи площi до 50% Масове руйнування пок- 61-80 Повна замiна покриття риття i основи і основи П р и м i т к а: Знос ксилолiтових асфальтових та iнших пiдлог із в'яжучих матерiалiв з дрiбними заповнювачами визначається аналогiчно за цiєо таблицею. ----------------------------------------------------------------- Таблиця 50 Пiдлога а керамiчних плиток ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Дрiбнi вiдколи і трiщини 0-20 Замiна окремих плиток окремих плиток на площi до 20% Вiдсутнiсть окремих плиток 21-40 Часткова замiна пок- здуття i вiдставання на риття з використанням площi вiд 20 до 50% нових плиток Часткова вiдсутнiсть пли- 41-60 Заміна плиток на пло- ток вибоїни в основi на щі пiдлоги понад 50% площi понад 50% в сан- ремонт основи вузлах можливе протiкан- ня через мiжповерхове перекриття Повне руйнування покрит- 61-80 Повна замiна основи тя і основи масове про- покриття тiкання в санвузлах через міжповерхове перекриття ----------------------------------------------------------------- Таблиця 51 Пiдлоги паркетнi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Дрібні пошкодження i не- 0-20 Циклювання окремих значна усушка паркетних ділянок укрiплення клепок щілини між клеп- плінтуса ками до 3 мм жолоблення окремих клепок Вiдставання окремих кле- 21-40 Замiна клепок і зама- пок від основи; вiдколи зування трiщин циклю- стертiсть трiщини i вання пiдлоги. Част- сильне жолоблення мiс- кове перестилання цями; вiдсутнiсть кле- паркету на площi пок групами по 5-1О шт. пiдлоги до 10% в окремих мiсцях; невелике пошкодження основи Вiдставання клепок вiд ос- 41-60 Перестилання паркету нови на значнiй площi з використанням ста- помiтне здуття скрип рих матеріалів на i глухий шум пiд час хо- площі підлоги до 50% дiння ; вiдсутнiсть i ремонт основи клепок мiсцями на площі до 0 5м2 сильна стертість масове жолоблення просiдання міс- цями і пошкодження основи Повне порушення суцільнос- 61-80 Повна замiна паркету ті паркетного покриття і основи масова вiдсутнiсть клепок значне просідання і пош- кодження основи ----------------------------------------------------------------- Таблиця 52 Пiдлоги дощанi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Поодинокi дрiбні вiдколи 0-20 Ущiльнювання пiдлог щілини помiж дошками i усунення провисання провисання дощок дощок Стирання дощок в мiсцях 21-40 Замiна окремих дощок ходiння вiдколи дощок на площi до 5% мiсцями поокодження ок- ремих дощок Прогини i просiдання 41-60 Перестилання пiдлог з місцями зломи у чвер- використанням нового тях окремих дощок матерiалу на площi підлоги до 25% част- кова замiна лаг Враження дощок гнилизною 61-80 Замiна пiдлог i лаг і жучком прогини про- сiдамня руйнування пiд- логи ----------------------------------------------------------------- Таблиця 53 Підлоги з деревинностружкових деревинно- волокнистих плит ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Поодинокi дрiбнi вiдколи 0-20 Ущiльнення i усунення країв плит щiлини мiж провисання плит плитами мiсцями шириною понад 1 мм провисання плит Стирання i вiдколи окре- 21-40 Замiна окремих плит мих плит в мiсцях ходiн- підлоги на площi ня т на стиках пошкод- до 10% ження окремих плит Прогини i просiдання 41-60 Перестилання пiдлоги покриття сильне зношен- замiна лаг з викорис- ня плит мiсцями гнилиз- танням до 25% нових на матеріалiв Враження гнилизною i жуч- 61-80 Повна замiна пiдлоги ком руйнування лаг ----------------------------------------------------------------- Таблиця 54 Пiдлоги з рулонних матерiалiв ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Вiдставання матерiалу 0-20 Пiдклеювання матерiалу на стиках здуття місця- ремонт плiнтусiв з вико- ми дрiбне пошкодження ристанням нового матері- плiнтусів алу до 20% Стертiсть матерiалу бiля 21-40 Латання стертих мiсць дверей i в мiсцях ходiння i замiна стертих полотен Матерiал пiдлоги стертий 41-60 Повна замiна покрить пробитий розiрваний по пiдлоги з використан- всiй площi просiдання ос- ням частини старого нови мiсцями до 10% площi матерiалу підлоги Основа пiдлоги просiла 61-80 Ремонт основи i повна і зруйнована на площi по- його заміна улашту- над 10% вання чистого покрит- тя пiдлоги ----------------------------------------------------------------- Таблиця 55 Пiдлоги iз синтетичних плиток ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Вiдставання плиток по 0-20 Пiдклеювання плиток краях або повнiстю на ремонт плiнтуса з площi до 10% площi пiд- використанням до 20% логи дрiбнi пошкод- нового матерiалу ження плiнтуса Стертість i пошкоджен- 21-40 Замiна стертих і пош- ня окремих плиток на коджених плиток площi пiдлоги вiд 10 до 25% Плитки стертi i прогини 41-60 Ремонт основи улаш- на площi пiдлоги вiд тування покриття з 25 до 40% основа пiд- замiною пошкоджених логи мiсцями просiла плиток Масове просiдання i руй- 61-80 Повна замiна основи нування основи пiдлоги i покриття ----------------------------------------------------------------- В i к н а д в е р i Таблиця 56 Вiконнi блоки дерев'яні ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Дрiбнi трiщини в мiсцях 0-20 Конопачення мiсць примикання коробок до примикання коробок до стiн стертiсть або щiли- стіни.Вiдновлення шта- ни у стулках. Замазка мiс- пикiв замазки скла цями вiдстала часткова вiдливiв а використан- вiдсутнiсть штапикiв трi- ням до 15% нового ма- щини скла дрiбнi пошкод- терiалу ження вiдливiв Вiконнi рами розсохлись 21-40 Ремонт рам укрiплення пожолобились i розхита- з'єднань накладками лись у кутках частина скління з використан- приборiв пошкоджена або ням до 30% нового ма- вiдсутня вiдсутнiсть теріалу скла відливiв Нижнiй брус втконної рами 41-60 Ремонт рам коробки і підвіконна дошка уражені підвіконної дошки з гнилизною деревина розша- викоирстанням нового ровується рами розхитанi матеріалу Віконні рами коробка i 61-80 Повна замiна вiконних пiдвiконна дошка повнiстю блокiв уражені гнилизною i жуч- ком стулки не вiдкрива- ються або випадають; всi примикання порушені ----------------------------------------------------------------- Таблиця 57 Вiконнi блоки металевi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Ущiльнювальнi прокладки 0-20 Вiдновлення ущiльню- зношені або відсутні вальних прокладок трiщини у склi або вiд- склiння з використан- сутнiсть скла мiсцями ням до 15% нового незначнi трiщини в міс- матерiалу цях примикання коробок до стiн Порушення герметизацiї 21-40 Ремонт рам змiцнення вiконних коробок прибори з'єднань замiна 50% частково загубленi або приборiв несправнi пошкодження віконних відливів дефор- мацiя вiконних рам Корозiя елементів коробки 41-60 Ремонт рам і коробок і рам деформацiя коробки із замiною до 50% не- і рам придатних частин Масова корозiя вiконних 61-80 Повна замiна вiконних коробок i рам повне руй- блокiв нування рам i коробок ----------------------------------------------------------------- Таблиця 58 Дверi дерев'янi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Дрібнi поверхневi трiщини 0-20 Ущiльнення мiсць при- у мiсцях примикання коробок микання ремонт з ви- колод до стiн i перего- користанням дошкових родок стертiсть дверних накладок полотен або щiлини в при- тулах Двернi полотна осiли або 21-40 Ремонт дверних поло- мають нещiльний притул по тен i коробок з за- периметру коробки прибори міною 50% приборiв частково втраченi або нес- правнi двернi коробки ко- лодки перекошенi налични- ки пошкодженi Коробки мiсцями пошкодженi 41-60 Ремонт дверних коро- або ураженi гнилизною налич- бок i полотен замiна ники мiсцями вiдсутнi зруйнованої частини обв'язка полотен пошкоджена Повне розхитування дверних 61-80 Повна замiна запов- полотен і коробок колод нення отворiв масове пошкодження гнилиз- ною i жучком ----------------------------------------------------------------- Таблиця 59 Двері металевi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Ущiльнювальнi прокладки 0-20 Вiдновлення ущiльню- зношенi або вiдсутнi трi- вальних прокладок за- щини у склi або вiдсут- міна декоративних де- нiсть скла трiщини в талей з використанням мiсцях примикання коробок нового матерiалу до стiн пошкодження де- коративних деталей две- рей Прибори частково втраченi 21-40 Ремонт дверних поло- або несправнi пошкоджен- тен коробок з замiною ня наличникiв пошкодження до 50% приборiв i перекоси обв'язок iм- постiв коробок Часткова корозiя деталей 41-60 Ремонт дверних коро- дверних полотен i коробки бок з замiною пошкод- пошкодження заповнення жених деталей ремонт дверей або заміна дверних полотен Масова корозiя дверних ко- 61-80 Повна заміна запов- робок i полотен часткове нення отворiв руйнування дверних полотен і коробок ----------------------------------------------------------------- О з д о б л ю в а л ь н і п о к р и т т я Таблиця 60 Фарбування водяними сумiшами ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Поодинокi пошкодження 0-20 - шару фарби волосянi трi- щини в рустах в мiсцях примикання стелi i стiн Шар фарби потемнiв 21-40 Промивання поверхні i забруднився в окремих i фарбування за один мiсцях пошкоджений раз Шар фарби розтрiскався по- 41-60 Промивання поверхні темнiв i забруднився шпаклювання окремих мiсцями вiдшарувався i мiсць на площi до 10% здувся фарбування за два рази Слiди протiкання iржавi 61-80 Повне перафарбування плями вiдшарування здут- з пiдготовкою поверхні тя i вiдпадання шару фарби зі шпаклiвкою на поверхнi глибокi трiщини подряпини вибоїни ----------------------------------------------------------------- Таблиця 61 Пофарбування масляне ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Поодинокi пошкодження шару 0-20 - фарби подряпини Потемнiння і забруднення 21-40 Промивка i пофар- шару фарби матовi плями бування за один раз i потьоки Сирi плями вiдшарування 41-60 Пофарбування мiсцями здуття мiсцями вiдпадання за два рази i повніс- фарби зi шпаклiвкою на тю за один раз з під- площi поверхнi до 10% готовкою поверхнi місцями до 20% Масові плями вiдшарування 61-80 Повне перефарбування здуття i вiдпадання шару з пiдготовою поверхні фарби зi шпаклiвкою ----------------------------------------------------------------- Таблиця 62 Обклеювання шпалерами ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Вiдставання i пошкоджен- 0-20 Пiдклеювання окремих ня крайок мiсцями крайок Трiщини забруднення і об- 21-40 Обклеювання окремих риви в кутках мiсцях вста- мiсць новлення електричних прис- троєв бiля отворiв дверей знебарвлення малюнка мiсця- ми Знебарвлення малюнка заб- 41-60 Обклеювання стiн шпа- руднення на площi до 50% лерами без пiдготовки вiдставання вiд основи основи Знебарвлення малюнка вiд- 61-80 Обклеювання стiн шпа- ставання шпалер i паперової лерами з пiдготовкою основи трiщини i розриви основи на всiй площi ----------------------------------------------------------------- Таблиця 63 Облицювання керамiчною плиткою ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Дрiбнi трiщини і вiдколи 0-20 Затирання окремих в плитах відколiв Часткове випадання або не- 21-40 Часткова замiна гла- щiльне прилягання плиток зурованих плиток по- на площi до 50% облицюван- над 10 шт.в одному ня місці Відсутність плитки на площi 41-60 Заміна облицювання з до 50% нещільне приляган- використанням до 25% ня плитки на площі понад старої плитки 50% облицювання Масова вiдсутнiсть плитки; 61-80 Повна замiна облицю- плитки що збереглися лег- вання без використан- ко знiмаються на площi по- ня старої плитки вiд- над 50% облицювання новлення основи ----------------------------------------------------------------- Таблиця 64 Штукатурка ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Окремi волосянi трiщини i 0-10 Часткове затирання зi вiдколи шпаклюванням Глибокі трiщини дрiбнi 11-20 Часткове затирання пробоїни вiдшарування штукатурки накривного шару мiсцями Вiдставання або вiдколки 21-30 Ремонт штукатурки площею до 1м2 на поверх- місцями до 1м2 на нi до 5% площі до 5% Здимання або вiдпадання 31-40 Ремонт штукатурки з штукатурки і листів міс- підготовкою поверхні цями до 10м2 на площi до 25% Здимання i вiдпадаяня шту- 41-50 Ремонт штукатурки з катурки та листiв мiсцями підготовкою поверхнi понад 10м2 на площi до 50% Вiдпадання штукатурки i 51-60 Повна замiна штука- листiв великими масива- турки без пiдготовки ми на площi понад 50%; поверхні при простукуваннi штукатур- ка легко вiдстає або роз- бирається руками Масове вiдпадання шару 61-70 Повна замiна штука- штукатурки i листiв пош- турки без пiдготовки кодження основи поверхні Примiтка: Розповсюджується на поверхнi з окремих листiв сухої штукатурки ----------------------------------------------------------------- Таблиця 65 Чиста обшивка рублених стiн ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Дрiбнi трiщини i вiд- 0-20 Крiплення окремих коли дощок Вiдставання обшивки вiд 21-40 Часткове перебираня стiн у кутках i в нижнiй обшивки на площi до частинi наскрiзнi трi- 50% без використаня щини в дошках нових матерiалiв Гнилизна вiдставання вiд 41-60 Замiна обшивки з ви- стiн трiщини мiсцями користанням до 50% вiдсутнiсть окремих до- нових матерiалiв щок Масове вiдставання i вiд- 61-80 Повна замiна обшивки сутнiсть дощок гнилизна на поверхнi i на брусках основи ----------------------------------------------------------------- 4. ТАБЛИЦІ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО УСТАТКУВАННЯ Таблиця 66 Система гарячого водопостачання ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Послаблення сальникових 0-20 Набивання сальникiв замі- набивок прокладок i за- на прокладок улаштування пiрної арматури окремi трубопроводiв мiсцяiми порушення теплоiзоляції магiстралей i стоякiв Крапельнi течi у мiсцях 21-40 Часткова замiна запiрної рiзьбових з'єднань трубо- арматури i окремих рушни- проводiв i врiзки запiр- косушилок вибiркова замi- ної арматури; порушення на трубопроводiв магiс- роботи окремих рушнико- тралей вiдновлення тепло- сушилок течi порушення ізоляції пофарбування слiди ре- монту ; порушення тепло- iзоляцiї магiстралей i стоякiв; часткове пош- кодження корозiєю магiс- тралей Несправнiсть змiщувачiв 41-60 Замiна запiрної арматури i запiрної арматури змiщувачiв рушникосу- слiди ремонту трубопро- шилок; часткова замiна водiв магiстралей хо- трубопроводiв магiстралей мути латки замiна ок- i стоякiв ремих дiлянок ; незадо- вiльна робота рушникосу- шилок; значна корозiя трубопроводiв Несправність системи: 61-80 Повна замiна системи вихiд з ладу запiрної арматури змiшувачiв руш- никосушилок слiди знач- них ремонтiв системи у виглядi хомутiв частко- вої замiни заварювань; корозiя елементiв системи ----------------------------------------------------------------- Таблиця 67 Система центрального опалення ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Послаблення прокладок i 0-20 Замiна прокладок наби- набивки запiрної армату- вання сальникiв част- ри порушення пофарбуван- кове вiдновлення тепло- ня приладiв опалення i iзоляцiйних труб стоякiв часткове пору- шення магiстралей Крапельнi течi в мiсцях 21-40 Часткова замiна запір- зрiзки запiрної армату- ної арматури окремих ри приладiв i в секцiях приладiв опалення за- приладiв опалення; окремi мiна стоякiв i окремих хомути на стояках i магiс- дiлянок магiстралей; тралях; значнi порушення відновлення теплоiзоляції теплоiзоляцiї магiстралей; ремонт i налагодження сліди ремонту калориферів калориферів Крапельнi течi в приладах 41-60 Замiна магiстралей опалення i мiсцях їх врiз- часткова замiна стояків ки; слiди протiкання в при- приладiв опалення від- ладах опалення слiди їх новлення теплоiзоляції вiдновлення; велика кiль- замiна калориферiв кiсть хомутiв на стояках i магiстралях слiди їх част- кового ремонту з вибiрко- вою замiною; корозiя трубо- проводiв магiстралей неза- довiльна робота калориферiв Масове пошкодження трубо- 61-80 Повна замiна системи проводiв стоякiв магiс- тралей сильне пошкоджен- ня iржею слiди часткового ремонту хомути заварка незадовiльна робота прила- дiв опалення i запiрної арматури; значне порушен- ня теплоiзоляцiї трубопро- водiв ----------------------------------------------------------------- Таблиця 68 Система холодного водопостачання ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Послаблення сальникових 0-20 Набивання сальникiв за- набивок та прокладок кранiв міна прокладок запiрної та запiрної арматури витi- арматури ремонт i регу- кання води в деяких змив- лювання змивних бачків них бачках часткове пош- кодження пофарбування тру- бопроводiв Крапельна теча у мiсцях 21-40 Часткова замiна кранів врiзки кранiв i запiрної i запiрної арматури ре- арматури; окремi пошкоджен- монт окремих дiлянок ня трубопроводiв свищi трубопроводiв вiдновлен- теча ; пошкодження корозiєю ня пофарбування трубо- окремих дiлянок трубопро- проводiв водiв; витiкання води у 20% приладiв змивних бачкiв Розладнання арматури i 41-60 Замiна запiрної арматури змивних бачкiв до 40% ; часткова замiна змивних слiди ремонту трубопро- бачкiв замiна окремих воду хомути заварюван- дiлянок трубопроводiв ня замiна окремих дiля- пофарбування трубопрово- нок ; значна корозiя дiв трубопроводiв; пошкод- ження до 10% змивних бач- кiв трiщини втрата кри- шок рукояток Повне розладнання системи 61-80 Повна замiна системi вихiд з ладу запiрної арма- тури велика кiлькiсть хо- мутiв сліди часткової за- мiни трубопроводiв велика корозiя елементів систе- ми пошкодження до 30% змивних бачкiв ----------------------------------------------------------------- Таблиця 69 Система каналiзацiї і водостокiв ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Послаблення мiсць приєд- 0-20 Ущiльнення з'єднань нання приладiв; пошкоджен- частковий ремонт труб ня емальованого покриття мийок раковин умиваль- никiв ванн на площi до 10% їх поверхнi; трiщини в трубопроводах з полi- мерних матерiалiв Теча у мiсцях приєднан- 21-40 Зарiвнювання мiсць приєд- ня приладiв до 10% усiєї нання приладiв i ремонт кiлькостi; пошкодження в окремих мiсцях частко- емальованого покриття ми- ва замiна перхлорвiнiло- йок раковин умивальникiв вих ПХВ трубопроводiв ванн до 20% їх поверхнi; замiна окремих приладiв пошкодження керамiчних умивальникiв та унiтазiв вiдколи трiщини вибо- єни до 10% їх кiлькостi; часткове пошкодження ча- вунних трубопроводiв; значне пошкодження трубо- проводiв з полiмерних ма- терiалiв Масова теча у мiсцях 41-60 Часткова замiна трубо- приєднання приладiв; пош- проводiв i приладiв кодження емальованого пок- замiна ПХВ трубопрово- риття мийок раковин ванн дiв умивальникiв до 30% їх поверхнi; пошкодження ке- рамiчних умивальникiв i унiтазiв до 20% їх кiль- костi; пошкодження чавун- них трубопроводiв; масове пошкодження трубопроводiв з полiмерних труб Несправнiсть системи; 61-80 Повна замiна системи повсюдне пошкодження при- ладiв; слiди ремонтiв хомути зарiвнювання i замiна окремих дiлянок ----------------------------------------------------------------- Таблиця 70 Система електрообладнання ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Несправнiсть послаблення 0-20 Встановлення вiдсутніх крiплень i вiдсутнiсть приладiв крiплення при- окремих приладiв розеток ладiв ремонт шаф штепселiв патронiв i т.д. ; слiди корозiї на поверхнi металевих шаф i часткове пошкодження де- рев'яних кришок Часткове пошкодження iзоля- 21-40 Замiна окремих дiля- цiї магiстральних i внутрiш- нок мережi i приладів; ньоквартирних мереж втрата ремонт ВРП еластичностi iзоляцiї дро- тiв вiдкрита проводка пок- рита значним шаром фарби вiдсутнiсть частини прила- дiв i кришок до них слiди ремонту ввiдно-розподiльних пристроїв ВРП Повна втрата еластичностi 41-60 Замiна окремих дiля- iзоляцiї дротiв значне нок мережi приладiв пошкодження магiстральних ВРП вiдкритої провод- i внутрiшньоквартирних ме- ки реж та приладiв слiди ре- монту системи з частковою замiною мережi i приладiв наявнiсть тимчасових прок- ладок несправнiсть ВРП Несправнiсть системи про- 61-80 Повна замiна системи водки щиткiв приладiв ВРП; вiдсутнiсть частини приладiв; оголення дротiв слiди значних ремонтiв провисання дротiв пошкодження шаф щиткiв ВРП ----------------------------------------------------------------- Таблиця 71 Печi ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Дрiбнi трiщини в штукатур- 0-20 Замазування трiщин цi печi вертикальних роз- дiлках або у швах мiж ках- лями Глибокi трiщини i зсув 21-40 Перекладання склепiння цегли у паливнику прилади і футерування паливника розхитанi димлення печi змiцнення i замiна зруй- через завали у каналах нованих цеглин усунення завалiв у каналах Сильний загальний перег- 41-60 Часткове перекладання рiв димлення через каг- печi з використанням лянку затулку здиман- нової цегли ня стiнок мiсцями; при- лади пошкодженi мiсцями i випадають Сильне здимання i вiдхи- 61-80 Повне перекладання печі лення стiнок вiд верти- з використанням нової калi глибокi трiщини цегли ремонт основи у зовнiшній кладцi зсув i випадання окремих цег- лин вертикальнi i го- ризонтальнi роздiлки мiс- цями зруйнованi палив- ник зруйнований прилади місцями відсутні ----------------------------------------------------------------- Таблиця 72 Смiттєпроводи ----------------------------------------------------------------- Ознаки зносу Фізичний Приблизний обсяг знос % робіт ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Незначнi пошкодження у 0-20 Усунення незначних пош- стволi застрявання за- коджень вантажувальних клапанiв Несправнiсть завантажу- 21-40 Ремонт завантатувальних вальних клапанiв нещiль- клапанiв зачеканення нiсть у розтрубних з'єд- розтрубiв улаштування наннях окремi пробоїни бандажiв в мiсцях про- у стволi смiттєпроводу боїн у стволi корозiя металевих частин Вiдсутнiсть або поломка 41-60 Ремонт ствола з обладнан- металевих деталей заван- ням окремих дiлянок i за- тажувальних люкiв вели- міною завантажувальних кi пробоїни i розхиту- пристроїв перекладання вання з'єднань дiлянок вентиляцiйної камери ствола поломка бункера смiттєпроводу з тиберами несправнiсть у стiнках вентиляцiйної камери смiттєпроводу Повне розхитування ствола 61-80 Повна замiна ствола i смiттепроводу вiдсутнiсть вентиляцiйної камери або поломка завантажу- ремонт камери смiттєзбiр- вальних пристроїв руйну- ника вання вентиляцiйної ка- мери i несправнiсть в ка- мерi смiттєзбiрника Додаток 1 Приблизна питома вага складових частин конструктивних елементiв ----------------------------------------------------------------- Елементи Складовi Питома вага складової частини % частини група будiвель за капiтальністю --------------------------------- I II III IV V ----------------------------------------------------------------- 1.Стіни і Стіни 73 86 80 76 61 перегородки 100% Перегородки 27 14 20 24 39 2.Дахи 100% Конструкцiя 75 40 40 40 47 даху Покрiвля 25 60 60 60 53 3.Отвори Вiкна 48 56 56 67 67 Дверi 52 44 44 33 33 Будівлі I i II групи До 5 по- Понад верхiв 5 по- верхiв 4.Інше 100% Балкони* 33 31 - - - Сходи 25 24 40 25 - Решта 42 45 60 75 100 ----------------------------------------------------------------- * При вiдсутностi балконiв питома вага сходiв i решти елементів збiльшується на половину питомої ваги балконiв. Додаток 2 Приблизна питома вага окремих елементів в системах технiчного обладнання ----------------------------------------------------------------- Питома вага елементів для Технічне Елементи будiвель що мають поверхи обладнання ----------------------------- 1-3 4-6 9-12 понад 12 ----------------------------------------------------------------- Внутрiшнє гаряче водо- Магiстралi 40 ЗО 25 20 постачання Стояки ЗО 40 45 55 Сушилки 10 13 15 15 Змішувачі 10 10 10 7 Запірна арма- тура 10 7 5 3 Центральне опалення Магiстралi 35 25 20 15 Стояки 26 27 29 31 Прилади 30 40 45 50 Запiрна арма- тура 9 7 5 3 Калорифери - 1 1 1 Внутрiшнiй водопровiд Трубопроводи 45 42 38 35 Крани і запiр- на арматура 30 32 34 35 Змивнi бачки 25 26 28 30 Внутрiшня каналiзацiя Раковини уми- вальники мий- ки 25 25 20 20 Ванни 30 30 35 35 Унiтази 20 20 25 25 Трубопроводи 25 25 20 20 Внутрішнє електро- Магiстралi 20 20 25 25 обладнання Внутрішньо- квартирні мережі 25 25 22 22 Електроприлади 30 32 33 35 ВРП 25 23 20 18 ----------------------------------------------------------------- Додаток 3 Приклади визначення величини фiзичного зносу елементiв і будiвлi в цiлому Приклад 1. Визначення величини фiзичного зносу елемента що має ділянки з рiзним фiзичним зносом. Треба визначити фiзичний знос стiн багатопонерхового будинку загальна площа стiн - 2000 м2 . При обстеженнi було з'я- совано що частина стiни 200м2 мас 40% фiзичного зносу. Для iншої частини стiни 1800м2 величина фiзичного зносу стано- вить 10%. Згiдно з формулою 1 обчислюємо величину фiзичного зносу стiн будiвлi: 200 1800 Фе = 40----- + 10----- = 4 + 9 = 13% 2000 2000 Приклад 2. Визначення величини фiзичного зносу елементу що скла- дається з декiлькох частин. Треба визначити фiзичний знос даху будiвлi II групи капітальностi. Данi обстеження дозволяють оцiнити фiзичний знос конструкцiй даху в 20% а знос покрiвлi - в 50%. Згiдно з питомою вагою окремих складових частин елементiв будiвлi див. додаток 2 конструкція даху має питому вагу 40% а покрiвля - 60%. Згiдно з формулою 1 обчислюємо величину фiзичного зносу даху будiвлi: 40 60 Фе = 20---- + 50---- = 8 + 30 = 38%. 100 100 Приклад 3. Визначення величини фiзичного зносу пiдлоги в будiвлi що має три типи пiдлоги: паркетна дощана з метлахсь- кої плитки. Питома вага окремих дiлянок визначається за їхньою кошторисною вартістю паркетна пiдлога- 70% загальної кошторисної вартостi дощана - 20% з метлахської плитки - 10% . Величина фiзичного зносу паркетної пiдлоги - 30% дощаної- 40% метлахської плитки - 20%. Згiдно з формулою 1 обчислюємо величину фізичного зносу підлоги будівлі: 70 20 10 Фе = 30---- + 40---- + 20---- = 21 + 8 + 2 = 31%. 100 100 100 Приклад 4. Визначення величини фiзичного зносу системи внутрiшньої каналiзацiї. Треба визначити фiзичний знос системи центрального опалення в 5-поверховiй будiвлi. За даними обстеження величина фiзичного зносу окремих елементiв становить: раковини умиваль- ники - ЗО% ванни - 20% унiтази - 40% трубопроводи - 40%. Згiдно з питомою вагою окремих елементiв систем технiчного облад- нання див.додаток 2 цi елементи мають вiдповiдно таку питому вагу: 25% 30% 20% 25%. Згiдно з формулою 1 обчислюємо величину фiзичного зносу системи внутрiшньої каналiзацiї: 25 30 20 25 Фе = 30---- + 20---- + 40---- + 40---- = 100 100 100 100 = 7 5 + 6 + 8 + 10 = 31 5%. Величину фiзичного зносу Фе приймаємо за 32%. Приклад 5. Визначення величини фiзичного зносу будiвлi в цiлому. При обстеженнi великопанельної 5-поверхової житлової будівлi були одержанi данi про величину фiзичного зносу її окремих елементiв. Питома вага цих елементiв прийнята вiдповiдно до "Укрупнених показникiв вiдновної вартостi житлових громадських комунальних будiвель i будiвель побутовго обслуговування для пе- реоцінки основних фондiв пiдприємств i органiзацiй що перебувають на державному бюджетi" Збiрник N 4. М. Стройиздат" 1972 . Результати обчислення величини фiзичного зносу будівлі зведені в таблицю. ---------------------------------------------------------------- Питома вага Фізичний Li Елементи будівлі елемента знос Феi--- Li % Фli % 100 ---------------------------------------------------------------- 1. Фундамент 4 10 0 40 2. Стiни 20 13 2 60 3. Перегородки 7 15 1 05 4. Перекриття 11 10 1 10 5. Дах 5 38 1 90 6. Пiдлога 12 31 3 72 7. Сходи 4 15 0 60 8. Вiкна і дверi 12 25 3 00 9. Опорядження 8 30 2 40 внутрiшнє 10.Інше 8 25 2 00 11. Санiтарно-технiчне об- ладнання 6 7 у тому числi: центральне опалення 1 6 ЗО 0 48 водопровiд 0 5 40 0 20 гаряче водопостачання 1 4 45 0 63 каналiзацiя 3 2 32 1 02 Всього: 100 21 44 Величину фiзичного зносу будинку Фб приймаємо за 21%. З М І С Т 1. Загальні положення 2. Оцiнка фiзичного зносу 3. Таблицi фiзичного зносу конструкцiй і елементiв житлових будівель Фундаменти табл.2-6 Стiни табл.7-17 Колони стояки стовпи табл.18-20 Перегородки табл.21-26 Перекригтя табл.27-35 Сходи табл.34-36 Лоджiї балкони козирки табл.37-38 Дахи табл.39-41 Покрiвлi табл.42-48 Пiдлоги табл.49-55 Вiкна дверi табл.56-59 Оздоблювальнi покриття табл.60-65 4. Таблицi фiзичного зносу внутрішнiх систем iнженерного устаткування табл.66-72 5. Приблизна питома вага складових частин конструктивних елементiв 6. Приблизна питома вага окремих елементiв в системах технiчного обладанання 7. Приклади визначення величини фiзичного зносу елементів і будiвлi в цiлому