Правила добровільної сертифікації продукції протипожежного призначення та пожежонебезпечної продукції

ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Державного центру сертифікації виробів протипожежного призначення при МВС України В. Гурін 4 червня 1997 р. ЗАРЕЄСТРОВАНО Держстандартом України 4 серпня 1997 р. Реєстр. № СДС 07 Правила добровільної сертифікації продукції протипожежного призначення та пожежонебезпечної продукції 1. Галузь застосування Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення добровільної сертифікації надалі - сертифікація продукції протипожежного призначення та пожежонебезпечної продукції надалі продукція поза Українською державною системою сертифікації продукції УкрСЕПРО Державним центром сертифікації виробів протипожежного призначення при МВС України надалі - Держцентр як органом з добровільної сертифікації продукції поза Системою сертифікації УкрСЕПРО. 2. Терміни та визначення 2.1. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. № 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" до продукції протипожежного призначення належать вогнегасники установки автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння і їх складові вогнегасні речовини вогнезахисні речовини та матеріали вогнеперешкоджуючі та вогйезатримуючі пристрої протипожежне устаткування спорядження пожежних пожежні машини. 2.2. До пожежонебезпечної продукції відноситься продукція на яку актами законодавства або нормативними документами встановлені вимоги щодо пожежної безпеки. 3. Загальні положення 3.1. Сертифікацію продукції проводить Держцентр зареєстрований Держстандартом України відповідно до вимог ДСТУ 3416-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. 'Порядок реєстрації об'єктів добровільної сертифікації". 3.2. Об'єктами сертифікації в Системі є продукція що виготовлена в Україні і яка ввозиться на її територію. Не підлягає сертифікації продукція що була в експлуатації. 3.3. Добровільна сертифікація продукції згідно зі ст.22 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" проводиться на відповідність вимогам що не віднесені актами законодавства та нормативними документами до обов'язкових вимог з ініціативи виробника продавця споживача органів державної виконавчої влади громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником та Держцентром. Правила не поширюються на сертифікацію продукції що включена в перелік продукції що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. 3.4. Порядок проведення сертифікації продукції у загальному випадку передбачає: - подання заявки на сертифікацію; - розгляд заявки та прийняття рішення з визначенням схеми моделі сертифікації; - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції що сертифікується; - відбір ідентифікацію зразків продукції та їх випробування; - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності; - оформлення сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Держцентру; - визнання сертифіката відповідності що виданий іноземним органом; - укладання ліцензійної угоди та договору на проведення технічного нагляду; - видачу сертифіката відповідності свідоцтва про визнання ; - технічний нагляд за сертифікованою продукцією або атестованим виробництвом; - інформацію про результати робіт із сертифікації. 3.5. Схему модель добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з Держцентром. При цьому враховуються особливості виробництва випробувань постачання і використання конкретної продукції можливі витрати заявника. Схеми моделі сертифікації що використовуються Держцентром наведені у таблиці 1. 4. Порядок проведення сертифікації продукції 4.1. Подання та розгляд заявки на сертифікацію 4.1.1. Для проведення сертифікації продукції заявник подає до Держцентру заявку додаток № 1 та сплачує заявочне ????. Вартість заявочного мита визначається з урахуванням Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції ДСТУ 3413-95 і відображає припустиму вартість робіт з розгляду заявки аналізу документації що додається до неї визначення схеми сертифікації та лабораторій центрів для проведення випробувань складання проектів договорів на проведення сертифікації і випробувань. 4.1.2. До заявки додаються: - оригінал та завірена заявником копія технічних умов іншого нормативного документа або технічного опису на заявлену продукцію і т.ін. з переліком вимог до продукції оригінал повертається заявникові ;* - комплект експлуатаційної документації; - копії протоколів випробувань продукції на безпеку за необхідності ; - завірена копія контракту або інший документ що підтверджує походження продукції; - документ виробника про гарантії та відповідність продукції конкретним вимогам наданих нормативних чи інших документів для продукції що виготовляється серійно ; - висновки відповідних органів з нагляду Держнаглядохоронпраці Держпожнагляду Міністерства охорони здоров'я або їх узгоджувальні відмітки в документації за необхідності . * Для сертифікації партії продукції або одиничного виробу може надаватися інша документація яка забезпечує повне розуміння конструкції та функціонування виробу. Всі сторінки документації завіряються заявником. Таблиця 1. Схеми моделі сертифікації продукції Усі документи подаються українською мовою. В разі сертифікації продукції що імпортується документи подаються на мові оригіналу із завіреним автентичним перекладом українською або російською мовою. 4.2. Розгляд заявки та прийняття рішення 4.2.1. Під час розгляду заявки Держцентр: - перевіряє правильність заповнення заявки та наявність необхідних документів що додаються до неї оплату заявочного мита і в позитивному випадку реєструє заявку; - проводить експертизу поданих документів; - визначає необхідність обстеження чи атестації виробництва; - визначає випробувальні лабораторії центри які будуть проводити випробування зразків продукції за заявкою; - визначає кількість зразків для випробувань і цра-вила їх відбору; - визначає організації що здійснюватимуть технічний нагляд; - узгоджує терміни проведення окремих видів робіт k із сертифікації та їх вартість; - готує рішення за заявкою додаток № 2 і надсилає або вручає його заявнику; - надсилає копію рішення за заявкою до випробувальних лабораторій центрів які будуть проводити випробування; - готує проекти договорів із заявником на проведення робіт з сертифікації і випробувальними лабораторіями центрами . 4.2.2. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації заявленої продукції Держцентр надає заявникові обгрунтоване рішення про неможливість проведення сертифікації і скасовує заявку. У разі незгоди з прийнятим рішенням заявник може оскаржити рішення Держцентру у порядку відповідно до розділу 6 цих Правил. 4.2.3. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен бути більше одного місяця з дня її реєстрації. 4.3. Обстеження виробництва 4.3.1. Обстеження виробництва проводиться комісією з фахівців Держцентру з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за сертифікова-ною продукцією або її виробництвом. 4.3.2. Під час обстеження виробництва провадиться експертиза нормативної технічної та технологічної документації яка передбачає: - перевірку відповідності показників і характеристик продукції встановлених технічною документацією вимогам нормативних документів що поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення; - оцінку достатності контрольних операцій і випробувань передбачених технологічною документацією для забезпечення впевненості в повній відповідності продукції яка випускається вимогам нормативної документації що на неї поширюються; - оцінку системи вхідного контролю сировини і матеріалів та системи контролю показників технологічного процесу; - перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання що застосовуються вимогам технічної документації щодо дозволених відхилень показників і характеристик; - перевірку наявності та ефективності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання які застосовуються. 4.3.3. За результатами обстеження оформлюється акт обстеження який повинен містити обгрунтовані висновки і за необхідності рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником Держцентру. 4.4. Атестація виробництва 4.4.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити відповідність продукції вимогам нормативних документів визначення кількості зразків проб для випробувань способів та правил їх відбору та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань. 4.4.2. Роботи з атестації виробництва проводяться з урахуванням вимог ДСТУ 3414 96. 4.4.3. За результатами атестації Держцентр оформляє атестат виробництва який направляється заявнику. 4.5. Сертифікація системи якості 4.5.1. Сертифікація системи якості виробництва продукції яка сертифікується проводиться з метою забезпечення впевненості органу із сертифікації продукції в тому що продукція яка випускається підприємством відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів всі технічні адміністративні та людські чинники що впливають на якість продукції знаходяться під контролем продукція незадовільної якості своєчасно виявляється а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі. 4.5.2. Сертифікація систем якості проводиться органами що акредитовані на право проведення цих робіт та виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу із сертифікації продукції. 4.5.3. Результати сертифікації системи якості оформлюються сертифікатом на систему якості який видається заявнику та в копії органу із сертифікації продукції. 4.6. Відбір зразків для випробувань та 'їх ідентифікація 4.6.1. Відбір зразків продукції для випробувань проводиться Держцентром або за його письмовим дорученням уповноваженим представником незалежним від заявника. 4.6.2. Залежно від схеми сертифікації відбір зразків здійснюється: - за схемою А - надається до Держцентру заявником; - за схемою Б - з конкретної партії продукції; - за схемами В Г - зі складу готової продукції виробництва підприємства - виробника або виготовленої частини партії продукції; - за схемами Ґ Д Е - зі складу готової продукції виробництва підприємства - виробника. 4.6.3. Ідентифікація зразків продукції проводиться на їх відповідність вимогам нормативної та технічної документації заявленому походженню належності до заявленої партії та ін. 4.6.4. Ідентифікація продукції проводиться Держцентром або за його дорученням випробувальною лабораторією центром . 4.6.5. Відбір та ідентифікація зразків проводиться у присутності представника заявника і оформлюється актом відбору зразків додаток № 3 . 4.7. Випробування зразків продукції з метою сертифікації 4.7.1. Випробування зразків продукції з метою сертифікації проводяться випробувальними лабораторіями центрами які визначені Держцентром в рішенні за заявкою. У виключних випадках що визначаються Держцен-тром випробування зразків продукції може проводитись фахівцями лабораторій центрів підприємств-виробнйків продукції або інших підприємств на атестованому обладнанні повіреними засобами вимірювань під контролем представників Держцентру. 4.7.2. Самостійне прийняття випробувальною лабораторією центром рішення про проведення випробувань зразків продукції з метою сертифікації не допускається а їх результати не визнаються. 4.7.3. Не допускається проведення випробувань з метою сертифікації зразків продукції що не пройшли ідентифікацію а також використання зразків за іншим призначенням. 4.7.4. Випробування зразків продукції проводиться на відповідність вимогам документів що зазначені у рішенні Держцентру на проведення сертифікації. 4.7.5. Випробування з метою сертифікації повинні проводитися за методами які визначені чинними нормативними документами а за відсутності цих документів - методами що визначаються Держцентром. 4.7.6. Відібрані Держцентром зразки продукції доставляються заявником або за його рахунок до випробувальної лабораторії центру і передаються представником Держцентру її керівникові або уповноваженій особі під розписку в акті відбору зразків. 4.7.7. Про час проведення випробувань Держцентр сповіщає заявника не пізніше ніж за два дні до їх початку. Заявник має право бути присутнім при підготовці зразків до випробувань або підготовлювати їх самостійно у присутності представника Держцентру та при проведенні випробувань. При цьому особи які уповноважені заявником повинні мати письмове підтвердження заявника на ці повноваження. Присутність сторонніх осіб на випробуваннях без згоди представника заявника не допускається. 4.7.8. Випробувальна лабораторія центр проводить випробування наданих зразків продукції і за результатами випробувань складає протокол який надається Держцентру а його копія - заявнику. 4.7.?. Протокол випробувань повинен бути підписаний виконавцями робіт і представниками Держцентру які здійснювали контроль за випробуваннями та затверджений керівником випробувальної лабораторії центру . Затверджувальний підпис керівника випробувальної лабораторії центру та підписи представників Держцентру повинні бути засвідчені печатками. Керівник Держцентру несе відповідальність за поа-вомірність лабораторії центру проводити випробування. Керівник випробувальної лабораторії центру та представники Держцентру відповідають за об'єктивність та достовірність результатів випробувань. 4.7.10. У разі отримання під час випробувань негативних результатів хоча б за одним з показників випробування з метою сертифікації припиняються а інформація про це надається заявникові. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та переконливих доказів заявника щодо проведення ним коригувальних заходів на усунення причин що викликали невідповідність. 4.7.11. Усі зразки продукції залишаються власністю заявника і після випробувань в тому числі і руйнівних у місячний термін повертаються заявникові. 4.7.12. Терміни проведення випробувань як правило не повинні перевищувати одного місяця з дня надання зразків для випробувань за умови оплати робіт з випробувань. 4.8. Оформлення реєстрація та видача сертифіката відповідності 4.8.1. Після отримання протоколів сертифікаційних випробувань Держцентр проводить їх аналіз і приймає обгрунтоване рішення про видачу або відмову в видачі сертифіката відповідності. За умови позитивних результатів аналізу Держцентр в 20-денний термін оформляє сертифікат відповідності та реєструє його в Реєстрі Держцентру. 4.8.2. За бажанням заявника Держцентр оформляє і реєструє копії сертифікатів. Копії сертифікатів що оформлені не на спеціальних бланках та без оригіналу підпису та печатки Держцентру вважаються недійсними. 4.8.3. Після оформлення підписання та реєстрації сертифікат відповідності видається заявнику. За умови проведення сертифікації продукції за схемами В Г Ґ Д Е сертифікат видається після підписання заявником ліцензійної угоди з Держцентром додаток № 4 та договору на проведення технічного нагляду. 4.8.4. Термін дії сертифіката визначає Держцентр за умовами що наведені в таблиці 1. При цьому враховуються: терміни дії нормативних документів на продукцію результати обстеження виробництва розмір партії термін на який атестовано виробництво або сертифіко-вано систему якості. 4.8.5. Термін дії сертифіката не продовжується. Отримання нового сертифіката здійснюється у відповідності до порядку що встановлений цими Правилами з урахуванням результатів попередніх сертифікаційних випробувань продукції та технічного нагляду. 4.8.6. Продукція що виготовлена або ввезена в Україну в термін що виходить за межі дії сертифіката вважається несертифікованою. 4.9. Визнання сертифікатів відповідності що видані органами із сертифікації інших країн 4.9.1. Визнання результатів сертифікації продукції що імпортується в Україну іншими державами здійснює Держцентр. 4.9.2. Об'єктом визнання є протоколи випробувань сертифікати знаки відповідності та інші свідоцтва відповідності на продукцію. 4.9.3. Свідченням визнання іноземного сертифіката є сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання що видані Держцентром. 4.9.4. Процедура визнання результатів сертифікації продукції що імпортується в Україну здійснюється на підставі угод або шляхом прийняття рішення про визнання. 4.9.5. Визнання на підставі угод здійснюється за умови наявності сукупності таких факторів: - якщо Держстандартом України укладена двостороння угода про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з національним органом із сертифікації тієї країни з якої походить продукція; - якщо іноземний сертифікат виданий в державній системі сертифікації тієї країни з якої походить продукція що ввозиться в Україну; - якщо продукція що ввозиться в Україну може бути ідентифікована на відповідність її супровідною документацією маркування этикетка як та що виготовлена згідно з міждержавними чи іншими нормативними документами діючими в Україні. 4.9.6. За умови виконання вимог п. 4.9.5 цих Правил Держцентр оформляє реєструє і видає свідоцтво про визнання. 4.9.7. У випадку відсутності хоча б одного фактора за п. 4.9.5 цих Правил визнання результатів сертифікації здійснюється шляхом прийняття Держцентром рішення про визнання: - без додаткових процедур із сертифікації; - із застосуванням додаткових процедур із сертифікації ідентифікації продукції випробувань в лабораторії центрі . 4.9.8. За результатами прийняття рішення про визнання і проведення за необхідності додаткових процедур Держцентр оформляє сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання. 4.9.9. Для визнання сертифіката відповідності або іншого документа за результатами сертифікації заявник повинен надати до Держцентру таку документацію: - заявку на визнання; - сертифікат відповідності за наявності ; - стандарт технічні умови на продукцію і процедури сертифікації; - протоколи випробувань; - атестат акредитації випробувальної лабораторії центру що проводила випробування за наявності ; - сертифікат на систему якості атестат виробництва виробника за наявності ; - документ що засвідчує країну походження продукції або товаросупровідну документацію. Для прийняття рішення Держцентр може запросити експлуатаційну або іншу додаткову документацію. 4.9.10. Держцентр проводить аналіз наданої документації і за його результатами приймає рішення про повне визнання результатів сертифікації або часткове визнання з проведенням додаткових процедур із сертифікації. 4.9.11. При значних розбіжностях між нормативними документами невідповідності результатів випробувань вимогам чинних в Україні нормативних документів відсутності або неправильного оформлення документів Держцентр приймає рішення про проведення сертифікації продукції згідно з вимогами цих Правил. 4.10. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією атестованим виробництвом 4.10.1. У випадку коли сертифікат відповідності виданий заявникові на певний термін і за умовами ліцензійної угоди йому надано право самостійно застосовувати цей сертифікат до продукції Держцентр здійснює технічний нагляд: - за сертифікованою продукцією - за умови сертифікації за схемами В ? ?; - за атестованим виробництвом - за умови сертифікації за схемою Д. Якщо за схемою сертифікації була сертифікована система якості схема Е технічний нагляд за винятком контрольних випробувань здійснює орган із сертифікації систем якості. До участі у проведенні технічного нагляду можуть залучатися фахівці Держнаглядохоронпраці Держпожнагляду Держсаннагляду для забезпечення вірогідності інформації щодо спеціальних питань контролю. 4.10.2.Технічний нагляд проводиться з метою: - забезпечення постійної відповідності сертифіїсованої продукції вказаним у сертифікаті вимогам; - підтримки впевненості всіх зацікавлених сторін у тому що сертифікована продукція продовжує відповідати вказаним у сертифікаті вимогам; - попередження виникнення умов що можуть привести до випуску продукції яка не відповідає вказаним у сертифікаті вимогам; - виявлення причин невідповідностей продукції встановлених під час проведення технічного нагляду; - оцінки виконання підприємством умов ліцензійної угоди; - оцінки виконання підприємством коригувальних заходів; - з'ясування причин рекламацій що надійшли на сертифіковану продукцію; - обліку сертифікованої продукції. 4.10.3. Технічний нагляд провадиться безпосередньо на підприємстві-виробнику. За рішенням Держцентру технічний нагляд за продукцією що сертифікована за схемою Г може здійснюватися на підприємствах - постачальниках цієї продукції. 4.10.4. Технічний нагляд здійснюється за програмою що затверджується керівником Держцентру і в загальному випадку передбачає: - перевірку нормативних документів конструкторської та технологічної документації виробника з метою оцінки впливу змін та доповнень до неї на показники що підтверджені під час сертифікації; - ідентифікацію продукції; - аналіз рекламацій та відгуків споживачів на сертифіковану продукцію; - перевірку системи вхідного контролю; - перевірку дотримання вимог технологічних процесів; - перевірку системи контролю і випробувань технологічних параметрів та готової продукції; - контроль виконання коригувальних заходів; - перевірку виконання умов ліцензійної угоди; - стан обліку сертифікованої продукції; - прийняття рішення за результатами технічного нагляду з визначенням необхідності та обсягу періодичних випробувань переліку показників що підлягають контролю. 4.10.5. Випробування зразків сертифікованої продукції з метою технічного нагляду проводиться випробувальними лабораторіями центрами відповідно до п. 4.7 цих Правил. 4.10.6. Обсяг порядок та періодичність нагляду встановлюються Держцентром. 4.10.7. За результатами нагляду Держцентр може зупинити тимчасово або припинити остаточно дію сертифіката у випадках: - порушення вимог що ставляться до продукції під час сертифікації; - порушення вимог з технології виготовлення правил приймання методів контролю та випробувань позначення продукції що погоджені з Держцентром під час проведення сертифікації продукції; - зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без попереднього погодження з Держцентром; - зміни конструкції складу комплектності або технології виготовлення продукції без попереднього погодження з Держцентром; - невиконання умов ліцензійної угоди. 4.10.8. Рішення про зупинення дії сертифіката відповідності приймається у випадку якщо вжиттям коригувальних заходів погоджених з Держцентром підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та без проведення повторних випробувань лабораторією центром підтвердити відповідність продукції вимогам документів що вказані у сертифікаті. У противному разі дія сертифіката припиняється. 4.10.9. Інформація про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності у письмовій формі доводиться Держцентром до відома заявника. 4.10.10. У разі зупинення дії сертифіката здійснюються такі коригувальні заходи. Орган із сертифікації: - інформує про зупинення чи відновлення дії сертифіката відповідності органи Держспоживзахисту Держпожнагляду і Держмитслужби та інші зацікавлені організації; - встановлює термін виконання заявником коригувальних заходів. Заявник: - визначає обсяг виробленої невідповідної продукції та нове маркування для розрізнення продукції виробленої до і після проведення коригувальних заходів; - повідомляє споживачів про небезпеку використання продукції та порядок усунення виявлених невідповідностей або обміну продукції; - усуває невідповідності в продукції що знаходиться в експлуатації або забезпечує її повернення та дороблення заміняє продукцію у споживача якщо усунення виявлених невідповідностей неможливе чи недоцільне; - здійснює заходи для усунення причин невідповідності продукції. 4.10.11. У разі припинення дії сертифіката відповідності орган із сертифікації інформує про це органи Дер-жспоживзахисту Держпожнагляду і Держмитслужби та інші зацікавлені організації. Заявник повинен повернути оригінали сертифікатів та всі копії Держцентру. 4.11. Інформація про результати сертифікації продукції 4.11.1. Орган із сертифікації продукції веде облік виданих ним сертифікатів. 4.11.2. Держцентр видає бюлетені сертифікованої продукції та розміщує інформацію про сертифіковану продукцію в інших засобах інформації. 5. Конфіденційність 5.1. Держцентр та організації що діють за його дорученням повинні забезпечувати конфіденційність інформації яка становить комерційну або професійну таємницю. 5.2. Конфіденційність інформації за необхідності обумовлюється в договорі на проведення сертифікації. 5.3. Конфіденційними є умови договору на проведення сертифікації та ліцензійної угоди. 6. Розгляд спірних питань 6.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови йому у видачі сертифіката відповідності припинення або зупинення дії сертифіката він повинен подати письмово заяву до Держцентру не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення. 6.2. До заяви додаються такі документи: - листування зі спірного питання між заявником випробувальною лабораторією центром територіальним центром стандартизації метрології та сертифікації; - відповідні матеріали випробувань обстеження або атестації виробництва сертифікації системи якості чи аналізу функціонування сертифікованої системи якості технічного нагляду; - технічна документація на продукцію за необхідності . 6.3. Заява розглядається апеляційною комісією Держцентру в місячний термін з дня її надходження. 6.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з випробувальної лабораторії центру для надання пояснень. 6.5. Апеляційна комісія як правило приймає одне з таких рішень: - видати чи визнати сертифікат відповідності; - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності; - підтвердити зупинення або припинення дії сертифіката відповідності; - поновити дію сертифіката відповідності. Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника. 6.6. У разі незгоди з рішенням Держцентру заявник має право звернутися до Держстандарту України протягом десяти днів з дня одержання рішення а також до суду арбітражного суду згідно з чинним законодавством. 7. Порядок розрахунків 7.1. Розрахунки під час проведення робіт із сертифікації включають розрахунки між заявником Держцен-тром випробувальними лабораторіями центрами органами із сертифікації систем якості організаціями що здійснюють технічний нагляд за продукцією або атестованим виробництвом і здійснюються на підставі договорів. 7.2. Заявник укладає договір з Держцентром в якому враховуються вартість робіт що проводяться Держцентром та вартість сертифікаційних випробувань випробувальними лабораторіями центрами . У виключних випадках за бажанням заявника Держцентр може прийняти рішення про проведення розрахунків безпосередньо між заявником і випробувальними лабораторіями центрами . Розрахунки за проведення робіт з атестації виробництв і технічного нагляду здійснюються на підставі договорів між заявником і організацією що проводить ці роботи на підставі рішень Держцентру. Всі розрахунки здійснюються як правило у вигляді попередньої оплати. 7.3. Оплаті підлягають всі фактично виконані роботи із сертифікації незалежно від їх результатів. 7.4. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" витрати заявника на проведення робіт із сертифікації продукції відносяться на собівартість продукції. 7.5. При визначенні вартості робіт Держцентр враховує Правила визначення вартості робіт із сертифікації що нагедені в ДСТУ 3413-96. Додаток № 1 до Правил добровільної сертифікації продукції протипожежного призначення та пожежонебезпечної продукції Керівнику органу із сертифікації назва органу Із сертифікації прізвище та ініціали керівника адреса ЗАЯВКА на проведення сертифікації продукції 1. назва підприємства-виробника постачальника далі-заявник адреса код ЄДРПОУ в особі посада прізвище ім'я по батькові заявляє що назва продукції код ОКП код ТН ЗЕД для імпортної продукції яка ий виготовляється серійно виготовлено в вигляді партії шт. кг л м2 від № до № виробу одиничного виробу за позначення та назва нормативного документа виробника відповідає вимогам позначення та назви нормативних документів і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам наведених нормативних документів. 2. Випробування з метою сертифікації просимо провести назва випробувальної лабораторії центру її адреса. У разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться 3. Заявник зобов'язується: - виконувати всі умови сертифікації; - забезпечувати стабільність показників характеристик продукції що підтверджені сертифікатом відповідності; - сплатити всі витрати за проведення сертифікації незалежно від її результатів. 4. Додаткові відомості Керівник підприємства підпис ініціали та прізвище Головний бухгалтер підпис ініціали та прізвище Дата Печатка Додаток № 2 до Правил добровільної сертифікації продукції протипожежного призначення та пожежонебезпечної продукції Назва та адреса органу із сертифікації продукції ? І Ш ? ? ? Я № від " " 199 р. за заявкою на проведення сертифікації продукції Розглянувши заявку назва підприємства-виробника або постачальника продукції від дата на сертифікацію назва продукції код ОКП код ТН ЗЕД для імпортної продукції повідомляємо: 1. Сертифікацію буде проведено на відповідність продукції вимогам . позначення та назви нормативних документів 2. Схема сертифікації передбачатиме зазначається необхідне : - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції що сертифікується; - сертифікацію системи якості виробництва продукції; - відбір зразків продукції для випробувань; - випробування зразків продукції; - технічний нагляд за сертифікованою продукцією. 3. Сертифікацію системи якості буде проведено назва та адреса організації що проводить сертифікацію системи якості 4. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії центру 5. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме назва організації та її адреса 6. Роботи провадяться на підставі договорів. Керівник органу із сертифікації продукції підпис ініціали та прізвище Печатка Додаток № 3 до Правил добровільної сертифікації продукції протипожежного призначення та пожежонебезпечної продукції Назва та адреса органу із сертифікації продукції АКТ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ від " " 199 р. На назва підприємства організації адреса код ЄДРПОУ* мною посада прізвище ініціали представника органу із сертифікації у присутності посада прізвище ініціали представника підприємства відповідно до рішення № від за заявкою відібрано зразки продукції які пройшли приймально-здавальні випробуванняї Представник органу із сертифікації підпис ініціали та прізвище Представник заявника підпис ініціали та прізвище * Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Додаток № 4 до Правил добровільної сертифікації продукції протипожежного призначення та пожежонебезпечної продукції ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА № від 199 р. назва органу із сертифікації продукції зареєстрований за адресою: що названий надалі "органом із сертифікації" та представлений посада прізвище ім'я та по батькові керівника цим надає назва підприємства-виробника продукції зареєстрованому за адресою : що назване надалі "ліцензіатом" та представлене посада прізвище ім'я та по батькові керівника ліцензію на право застосування сертифіката відповідності зареєстрованого в Реєстрі від " " 199 р. за № протягом терміну дії цієї ліцензійної угоди на підставі нижченаведеного: 1. ЛЩЕНЗІАТ 1.1. Зобов'язується: 1.1.1. Виконувати всі умови сертифікації продукції. 1.1.2. Забезпечити відповідність продукції що випускається та постачається усім вимогам нормативних документів зазначених у сертифікаті відповідності а також зразкам що пройшли випробування з метою сертифікації. 1.1.3. Сповіщати орган із сертифікації про ввезення частин партії сертифікованої продукції на територію України не пізніше 3-х днів з дня надходження її на таможню і до моменту реалізації споживачеві. 1.1.4. Забезпечувати безперешкодний доступ представникам які уповноважені органом із сертифікації до сертифікованої продукції що виробляється або ввозиться супровідної та бухгалтерсько-облікової документації на неї без попереднього повідомлення. 1.1.5. Попередньо сповіщати орган із сертифікації про всі модернізації модифікації продукції зміни в її конструкції складі технології виготовлення методах випробувань та контролю правилах приймання що намічаються. Здійснювати намічені модернізацію модифікацію та інші зміни тільки за згодою органу із сертифікації що видав сертифікат. 1.1.6. Вести облік усіх рекламацій претензій на сертифіковану продукцію і негайно інформувати про них орган із сертифікації. 1.1.7. Оплачувати у встановленому порядку всі ви датки пов'язані з проведенням робіт із сертифікації продукції відповідно до прийнятої схеми моделі . 1.1.8. Сповіщати орган із сертифікації у письмовій формі про обсяг реалізованої продукції та загальну її вартість здійснювати ліцензійні платежі за право застосування сертифіката відповідності відраховувати на розрахунковий рахунок органу з сертифікації кошти у розмірі відсот з урахуванням ПДВ 20% від обсягу реалізованої продукції протягом 20 днів після закінчення звітного кварталу півріччя . 1.2. Має право використовувати інформацію про сер тифіковану продукцію з метою реклами. 1.3. Має право подавати апеляції до органу із сертифікації з усіх розбіжностей пов'язаних із сертифікацією продукції. 2. ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 2.1. Зобов'язується виконувати технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції з проведенням контрольних випробувань її зразків при необхідності наводиться кількість разів протягом терміну дії сертифікату відповідності власними силами чи силами уповноважених на проведення цих робіт представників інших організацій. 2.2. Зобов'язується завчасно не пізніше ніж за шість місяців інформувати ліцензіата про зміни що наміча ються чинних нормативних документів якими встановлені обов'язкові вимоги. 2.3. Має право публікувати інформацію про сертифіковану продукцію. 3. ІНШІ УМОВИ 3.1. Ця угода вступає в дію з і залишається чинною до дата поки не буде дата але не більше трьох років скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін при повідомленні про це іншої сторони у встановлені терміни. 3.2. У разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни залежно від причин: Повідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомендованим листом або іншим способом з вказівкою причин скасування і дати припинення дії. 3.3. У випадках якщо ліцензіат сповіщає орган із сертифікації про власну непідготовленість прийняти нові вимоги у встановлені терміни порушує терміни або якщо результати випробувань продукції на відповідність зміненим вимогам негативні ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог. Скасування ліцензії одночасно означає припинення дії сертифіката відповідності. В разі припинення дії сертифіката ліцензіат протягом 5-ти днів повертає до органу із сертифікації оригінал сертифіката та усі його копії. 3.4. Юридична відповідальність за якість сертифікованої продукції встановлюється чинним законодавством України. 4. ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 4.1. Термін дії ліцензійної угоди : Початок: дата Закінчення: дата 4.2. Адреси та розрахункові рахунки сторін: Від органу із сертифікації Від ліцензіата продукції посада посада підпис ініціали та прізвище підпис ініціали та прізвище Печатка Печатка