НАПБ Б.07.006-94

НАПБ Б.07.006-94 Типовий договір про організацію державної пожежної охорони МВС України на об'єктах

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 3 жовтня 1994 р. № 555 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 1994 р. за № 253/463 ТИПОВИЙ ДОГОВІР про організацію Державної пожежної охорони МВС України на об'єктах " " 19 р. м. Державної пожежної охорони управління відділ в особі посада звання прізвище ім'я та по батькові яка який діє на підставі і в подальшому іменується "Пожежна охорона" і найменування підприємства установи організації їх відомча належність в особі посада прізвище ім'я та по батькові яка який діє на підставі і в подальшому іменується "Госпорган" уклали цей договір про таке: 1. Загальні положення 1.1. Договір визначає правові фінансово-економічні і соціально-побутові засади між сторонами які його уклали. 1.2. Права і обов'язки сторін визначаються згідно з Конституцією України Законом України "Про пожежну безпеку" іншими законами а також постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України нормативними актами МВС інших міністерств і відомств а також рішеннями місцевих Рад та їх виконавчих комітетів. 1.3. "Пожежна охорона" організує на об'єкті "Госпоргану" пожежну частину загін пост профілактичну групу у кількості одиниць згідно з актом міжвідомчої комісії " " 19 р. і штатним розкладом який додається до договору. "Пожежна охорона" здійснює пожежну охорону об'єктів "Госпоргану" силами й засобами зазначеними в переліку який додається до договору. Зміна чисельності особового складу кількості одиниць пожежної техніки або об'єктів які охороняються здійснюється тільки за рішенням міжвідомчої комісії що створюється "Госпорганом" та "Пожежною охороною". 1.4. "Пожежна охорона" разом з "Госпорганом" встановлюють: 1.4.1. В межах наявних штатів дислокацію постів безперервних дозорів секторів і дільниць які обслуговуються особовим складом пожежної охорони. 1.4.2. Порядок залучення сил і засобів Державної пожежної охорони до гасіння пожеж на об'єктах ліквідації аварій та їх наслідків а також порядок використання з цією метою об'єктової пожежної частини за межами об'єкта що охороняється. 1.5. Забезпечення пожежної безпеки об'єкта покладається на його керівника і є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників об'єкта. 1.6. Особи начальницького складу "Пожежної охорони" є представниками органів державної виконавчої влади їх законні вимоги є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та іншими працівниками об'єкта. Під час виконання свої службових обов'язків працівники "Пожежної охорони" керуються чинним законодавством України щодо пожежної безпеки та підпорядковуються тільки своїм безпосереднім і прямим начальникам. 1.7. Придбані "Госпорганом" техніка протипожежне спорядження майно засоби пожежогасіння тощо є його власністю. Обмундирування спорядження пожежно-технічне озброєння та інше майно яке видається МВС є власністю "Пожежної охорони". 2. "Пожежна охорона" зобов'язана: 2.1. Здійснювати державний нагляд за виконанням ; об'єктом посадовими особами працівниками об'єкта та громадянами що знаходяться на об'єкті законодавства з ? питань пожежної безпеки протипожежних вимог стандартів норм і правил. 2.2. Організовувати і здійснювати згідно з вимогами І нормативних документів МВС службу і пожежно-j профілактичну роботу на об'єкті службову підготовку j особового складу забезпечувати постійну бойову готовність [ пожежних підрозділів. 2.3. Організовувати і здійснювати гасіння пожеж на об'єкті рятування людей надання допомоги в ліквідації наслідків аварій катастроф і стихійного лиха. Залучати до цієї роботи працівників і службовців об'єкта. 2.4. Проводити пожежно-технічні обстеження об'єкта здійснювати контроль за виконанням протипожежних заходів станом засобів пожежогасіння і сповіщення про пожежі на об'єктах. 2.5. Проводити консультації з інженерно-технічними працівниками з питань протипожежного захисту технологічних процесів виробництва. 2.6. Здійснювати первинний інструктаж і пропаганду серед робітників і службовців щодо заходів пожежної безпеки запобігання пожежам та їх гасіння. 2.7. Спільно з адміністрацією об'єкта проводити підготовку членів ДПД. Надавати допомогу керівництву об'єкта в проведенні пожежно-технічного мінімуму з робітниками і інженерно-технічним персоналом брати участь у роботі пожежно-технічних комісій. 2.8. Спільно з адміністрацією об'єкта що охороняється визначити потребу у протипожежному обладнанні та здійснювати контроль за своєчасним забезпеченням цим обладнанням цехів будинків та споруд об'єкта. 2.9. Спільно з інженерно-технічним персоналом об'єкта брати участь у здійсненні технічної політики щодо вдосконалення та впровадження пожежної техніки систем і засобів протипожежного захисту зниження пожежної небезпеки технологічних процесів виробництва. 2.10. Інформувати керівника про протипожежний стан об'єкта. 2.11. Зберігати інформацію про державну та комерційну таємницю яка стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. 2.12. На вимогу керівника надавати інформацію про протипожежний стан об'єкта стан його пожежної охорони укомплектованості організації служби тощо а також про стан та кількість засобів пожежогасіння і сповіщення про пожежі що знаходяться в "Пожежній охороні" та на об'єкті 3. Обов'язки "Госпоргану" 3.1. Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта впроваджувати досягнення науки і техніки а також позитивний досвід 3.2. Відповідно до законодавчих та нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення інструкції інші нормативні акти що діють у межах об'єкта здійснювати контроль за їх додержанням 3.3. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів норм правил а також приписів і постанов "'Пожежної охорони". 3.4. Організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення. 3.5. У разі відсутності в нормативних актах вимог необхідних для забезпечення пожежної безпеки вживати відповідних заходів погоджуючи їх з "Пожежною охороною". 3.6. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку пожежну техніку обладнання та інвентар не допускаючи їх використання не за призначенням. 3.7. Подавати на вимогу Державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єкта і продукції що ним виробляється. 3.8. Здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики. 3.9. Своєчасно інформувати "Пожежну охорону" про несправність пожежної техніки систем протипожежного захисту водопостачання а також про закриття доріг і проїздів на своїй території. 3.10. Проводити службове розслідування випадків пожеж на об'єкті. 3.11. У разі надання об'єктом в оренду стороннім організаціям приміщень дільниць які будуть охоронятись "Пожежною охороною" в договір про оренду включати розділ щодо забезпечення пожежної безпеки і обумовити порядок розрахунку за здійснення пожежної охорони цих приміщень і дільниць. 3.12. Надавати "Пожежній охороні" службові й підсобні приміщення для розташування пожежної та іншої службової техніки особового складу обладнати ці приміщення необхідними меблями та іншим інвентарем. Всі витрати на утримання ремонт і експлуатацію службових і підсобних приміщень встановлених там засобів зв'язку радіо і телебачення здійснюються за рахунок об'єкта. 3.13. Надавати "Пожененій охороні" пожежну та іншу необхідну для виконання службових обов'язків техніку обладнання спецодяг засоби зв'язку індивідуального захисту. Забезпечувати їх ремонт техобслуговування і виділення експлуатаційних матеріалів автогуми пально-мастильних речовин автозапчастин тощо . 3.14. За рахунок "Госпоргану" надавати працівникам "Пожежної охорони" трудові соціально-побутові та інші пільги передбачені для працівників "Госпоргану". Забезпечувати соціальний захист працівників "Пожежної охорони" здійснювати страхування і відшкодування шкоди в разі загибелі або каліцтва співробітників пожежної охорони згідно з вимогами Закону України "Про пожежну безпеку". 3.15. Надавати працівникам "Пожежної охорони" право брати участь в акціонуванні підприємства згідно з чинним законодавством. 3.16. При виникненні пожежі на об'єкті на вимогу керівника гасіння пожежі надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасні речовини техніку пально-мастильні матеріали людські ресурси обладнання засоби зв'язку тощо а під час пожежі яка триває понад три години харчування та приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу та осіб залучених до її гасіння. 3.17. Керівник "Госпоргану" має право перевіряти несення служби особовим складом боєготовність "Пожежної охорони" на об'єкті і давати вказівки щодо усунення виявлених недоліків. 4. Порядок розрахунку і сума договору 4.1. Плата за .утримання "Пожежної охорони" згідно з цим договором щомісячно не пізніше 5 числа кожного місяця вноситься на її поточний рахунок без пред' явлення рахунку. При несвоєчасній сплаті за пожежну охорону об'єктові нараховується пеня в розмірі % за кожний день прострочення. 4.2. Сума договору встановлюється сторонами на основі розрахунку який додається до договору згідно з діючими постановами Кабінету Міністрів України наказами Міністерства внутрішніх справ та іншими директивними документами. "Госпорган" може здійснювати для працівників "Пожежної охорони" додаткові виплати понад розміри встановлені Кабінетом Міністрів України. При зміні витрат на утримання "Пожежної охорони" сума договору змінюється на основі поданого "Пожежною охороною" розрахунку шляхом внесення змін до договору в тому ж порядку що й при його укладанні 4.3. Послуги які виконуються "Пожежною охороною" і не обумовлені договором підлягають додатковій оплаті. 5. Строк дії договору 5.1. Договір укладається строком на і вступає в силу з .5.2. Якщо за три місяці до закінчення договору жодна з сторін не вимагає його зміни договір триває на попередніх умовах і на той же строк. 5.3. Розірвання договору з якоїсь причини раніше строку на який він був укладений може бути здійснене за згодою сторін або за рішенням арбітражного суду. 5.4. При відмові від послуг "Пожежної охорони" "Госпорган" повинен не пізніше як за 3 місяці письмово попередити про це іншу сторону. 5.5. Всі спори з приводу укладення та виконання договору підлягають розгляду арбітражними судами. 5.6. Договір складається в двох примірниках один з яких знаходиться в "Госпоргані" а другий - в "Пожежній охороні". 5.7. Юридичні адреси і реквізити сторін: Керівник "Пожежної охорони" Керівник "Госпоргану" Пояснення до договору При укладенні договорів по конкретних об'єктах за узгодженням сторін можуть обумовлюватись інші питання ПОГОДЖЕНО : Від Вищого Заступник голови арбітражного суду М.П. Гречковський України Від Міністерства юстиції Заступник міністра України Б.C. Стичинський