Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ: Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць"; Список 1 "Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 21.11.1997  № 336 Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів ГДК та ОБРВ у повітрі робочої зони атмосферному повітрі населених місць та ОДР у воді водоймищ Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 420 "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів та Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів"  НАКАЗУЮ: 1. Затвердити списки гігієнічних регламентів і ввести їх в дію з 1 грудня 1997 року: Список 2 "Гранично допустимі концентрації ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Орієнтовні безпечні рівні впливу ОБРВ шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список 2 "Гранично допустимі концентрації ГДК та орієнтовні безпечні рівні впливу ОБРВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць"; Список 1 "Орієнтовні допустимі рівні ОДР речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування" - що додаються розроблені вперше . 2. Заступникам головного державного санітарного лікаря України головному лікарю Українського центру державного санепіднагляду головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя об'єктів що мають особливий режим роботи водного залізничного повітряного транспорту водних басейнів залізниць Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України прийняти затверджені цим наказом списки гігієнічних регламентів ГДК та ОБРВ у повітрі робочої зони атмосферному повітрі населених місць та ОДР у воді водоймищ до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 3. Всім міністерствам та відомствам керівникам державних кооперативних колективних та приватних підприємств організацій та установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності прийняти указані списки гігієнічних регламентів ГДК та ОБРВ у повітрі робочої зони атмосферному повітрі населених місць та ОДР у воді водоймищ до виконання. 4. Голові Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України забезпечити тиражування та поширення списків. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України Л.С.Некрасова ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 21.11.1997  № 336 СПИСОК № 2 "Гранично допустимі концентрації ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони"* N п/п Найменування речовини Величина ГДК мг/м.куб. Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах виробництва Клас небезпеч- ності Особливості впливу на організм Затверджено** Аерозолі конденсації тугоплавких сполук 1. Алюмінію нітрид 2 а 3 Ф 18.08.97 р. № 59 2. Бору карбід 4 а 3 Ф -//- 3. Вольфраму карбід 4 а 3 Ф -//- 4. Кремнію карбід 4 а 3 Ф -//- 5. Кремнію нітрид 2 а 3 Ф -//- 6. Молібдену карбід 2 а 3 Ф -//- 7. Титану нітрид 2 а 3 Ф -//- 8. Хрому карбонітрид 2 а 3 Ф -//- Продукти мікробіологічного синтезу та штами-продуценти мікроорганізмів 9. Ризоагрин біодобриво на основі бактерій Agrobacterium radiobacter 204 5х 10 в степені 4 КУО/м.куб. а 4 - 20.05.97 р. № 42 10. Спори промислового штаму гриба Penicillium vitale Pidoplitchko et Bilaj 5х 10 в степені 3 КУО/м.куб. а 3 А 06.02.97 р. № 31 11. Штам- продуцент кормового білка Torulopsis pinis Л-30 5х 10 в степені 3 КУО/м.куб. а 3 - 06.02.97 р. № 31 12. Штам- продуцент мікробного полісахариду ксантану - Xanthomonas campestris 8158 5х 10 в степені 4 КУО/м.куб. а 4 - 20.05.97 р. № 41 Примітки: а - аерозоль. А - речовина що викликає алергічні захворювання у виробничих умовах. Ф - аерозолі переважно фіброгенної дії. КУО - колонієутворюючих одиниць. --------------- * Діючими на території України є ГДК величини яких наведено у переліку "Предельно допустимые концентрации ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны" і додатках № 1-7 до нього а також у Списку № 1 затвердженому наказом МОЗ України від 15.01.97 р. № 8. ** Дата затвердження та номер постанови головного державного санітарного лікаря України. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 21.11.1997  № 336 СПИСОК № 2 "Орієнтовні безпечні рівні впливу ОБРВ шкідливих речовин у повітрі робочої зони"* N п/п Найменування речовини Величина ОБРВ мг/м.куб. Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах виробництва Затверджено** 1. 1-діазо-2-нафтол-4- сульфохлорид 5 а 05.02.97 р. № 30 2. 3 -5-динітробензойна кислота 1 а 05.02.97 р. № 30 3. бета -фенілетиламід-2- оксисукцинанілової кислоти фенсукцинал 1 а 12.06.97 р. № 53 4. 5-фторурацил++ 1 клас небезпеч- ності а 12.06.97 р. № 53 5. N'-{4-[бета-/5-хлор-2- метоксибензамідо/етил]- бензосульфоніл}-N''- циклогексилсечовина глібенкламід 0 01 а 12.06.97 р. № 53 Примітки: а - аерозоль. ++ - при роботі виключити контакт з органами дихання і шкірою при обов'язковому контролі повітря робочої зони затвердженим методом на рівні чутливості не менше ніж 0 001 мг/м.куб. --------------- * Список № 2 є додатком до переліку "ОБУВ вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны" і Списку № 1 затвердженого наказом МОЗ України від 15.01.97 р. № 8. ** Дата затвердження та номер постанови головного державного санітарного лікаря України. Строк дії встановлено на два роки з моменту введення нормативів у дію. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 21.11.1997  № 336 СПИСОК № 2 "Гранично допустимі концентрації ГДК та орієнтовні безпечні рівні впливу ОБРВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць"* N п/п Найменування речовини Величина ГДК мг/м.куб. Величина ОБРВ мг/м.куб. Клас небезпеч- ності Затверджено** максима- льна разова середньо- добова 1. 2 6-Диметил-4- о-нітрофеніл - 1 4- дигідропіридин- диметиловий ефір-3 5- дикарбонової кислоти - - 0 005 - 04.07.97 р. № 54 Продукти мікробіологічного синтезу та штами-продуценти мікроорганізмів 2. Штам-продуцент кормового білка Torulopsis pinis Л-30 - 50 КУО/ м.куб. - 3 06.02.97 Примітка. КУО-колонієутворюючих одиниць. --------------- * Діючими на території України є ГДК і ОБРВ величини яких наведені у переліках "Предельно допустимые концентрации ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" додатках № 1-5 до нього "Ориентировочные безопасные уровни воздействия ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" додатках № 1-4 до нього та у Списку № 1 затвердженому наказом МОЗ України від 15.01.97 р. № 8. ** Дата затвердження та номер постанови головного державного санітарного лікаря України. Строк дії ОБРВ встановлено на три роки з моменту введення нормативів у дію. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 21.11.1997  № 336 СПИСОК № 1 "Орієнтовні допустимі рівні ОДР речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування"* N п/п Найменування речовини Лімітуючий показник шкідливості Величина ОДР мг/дм.куб. Клас небезпеч- ності Затверджено** 1. Лігносульфонат реагент- розчинник РЖМ Загальносані- тарний 5 4 14.04.97 р. № 35 --------------- * Діючими на території України є ГДК та ОДР величини яких наведено в "Санитарных правилах и нормах охраны поверхностных вод от загрязнения" № 4630-88 і додатках № 1-3 до нього а також у цьому Списку № 1 підготовленому Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. ** Дата затвердження та номер постанови головного державного санітарного лікаря України.