Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров’я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНФІСКАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ХІМІЧНИХ ТА РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 1995 р. N 68 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 1995 р. за N 416/952 З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Інструкцію про порядок вилучення з реалізації конфіскації небезпечних для здоров'я продуктів харчування хі- мічних та радіоактивних речовин біологічних матеріалів надалі - Інструкцію що додається. 2. Заступникам Головного державного санітарного лікаря Укра- їни Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва Севастополя водного залізничного повітряного транспорту водних басейнів залізниць Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державно- го комітету у справах охорони державного кордону України Наці- ональної гвардії України Служби безпеки України прийняти указану Інструкцію до керівництва та застосування при здійсненні держав- ного санітарно-епідеміологічного нагляду. 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Заступник міністра Головний державний санітарний лікар України В.Ф.Марієвський Затверджено наказом МОЗ від 14.04.95 N 68 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 1995 р. за N 416/952 ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНФІСКАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ХІМІЧНИХ ТА РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ця Інструкція розроблена згідно Закону України "Про за- безпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" надалі - Закон узгоджена з Верховним Судом України Міністерс- твом фінансів України Міністерством охорони навколишнього сере- довища та ядерної безпеки України і регулює порядок вилучення з реалізації або конфіскації небезпечних для здоров'я продуктів харчування хімічних та радіоактивних речовин біологічних ма- теріалів а також порядок усунення небезпеки їх для здоров'я або їх знищення. Дія цієї Інструкції не поширюється на вилучення конфіска- цію будівельних матеріалів устаткування транспортних засобів плодів ягід грибів інших продуктів харчування домашніх речей або інших предметів винесених або вивезених з території що заз- нала радіоактивного забруднення. 1.2. Вилученими з реалізації або конфіскованими на підставі цієї Інструкції можуть бути продукти харчування продукти що не потребують обробки первинно оброблені та ті що пройшли оброб- ку хімічні речовини у будь-якому стані радіоактивні речовини джерела іонізуючих випромінювань біологічні матеріали імуно- біологічні препарати тощо надалі - предмети які безумовно є небезпечними для здоров'я та завдали або можуть завдати при їх використанні реалізації зберіганні істотну шкоду здоров'ю на- селення і або здоров'ю виробників і або здоров'ю споживачів. 1.3. Під вилученням з реалізації надалі - вилученням цією Інструкцією вважають адміністративно запобіжний захід у вигляді примусового вилучення з реалізації предметів у яких можливо усу- нення небезпеки для здоров'я шляхом спеціальної обробки сорту- вання зміни споживача або цільового призначення. 1.4. Під конфіскацією цією Інструкцією вважають адміністра- тивно запобіжний захід у вигляді примусового безоплатного звер- нення у власність держави з наступним знищенням утилізацією предметів небезпеку для здоров'я яких ні за яких умов усунути неможливо. 1.5. Вилученню конфіскації підлягають предмети незалежно від належності форм власності та наявності особи чиєю власністю вони є а також незалежно від терміну виявлення цих предметів. 1.6. Вилучення з реалізації конфіскація предметів не зале- жить від відшкодування заподіяного збитку або від накладення дис- циплінарної адміністративної або кримінальної відповідальності на винних осіб. 1.7. Право застосування вилучення з реалізації конфіскації небезпечних для здоров'я продуктів харчування хімічних та раді- оактивних речовин біологічних матеріалів надано статтею 42 Зако- ну посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України: Головному державному санітарному лікарю України його заступникам Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва Севастополя та їх заступ- никам Головним державним санітарним лікарям водного залізнично- го повітряного транспорту водних басейнів залізниць Мініс- терства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України та їх зас- тупникам іншим Головним державним санітарним лікарям та їх зас- тупникам а також іншим посадовим особам державної санітарно-епі- деміологічної служби що уповноважені на те керівниками відповід- них служб. 2. ПОРЯДОК ВИНЕСЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ВИЛУЧЕННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНФІСКАЦІЮ 2.1. Вилучення конфіскація проводиться на підставі поста- нови про вилучення з реалізації конфіскацію що виноситься по- садовою особою державної санітарно-епідеміологічної служби. 2.2. Постанова про вилучення з реалізації конфіскацію на- далі - постанова - це письмовий організаційно-розпорядчий доку- мент державної санітарно-епідеміологічної служби України який зобов'язує посадову особу чи громадянина у встановлений термін знищити або направити на переробку або здати на зберігання пред- мети небезпечні для здоров'я. Акти доповідні записки протоколи лабораторно-інструмен- тальних досліджень результати висновки державної санітарно-гі- гієнічної експертизи інші службові документи можуть бути підста- вою для складання постанови і долучатися до неї. 2.3. Постанову слід складати у двох примірниках за формою наведеною у додатку N 1 до цієї Інструкції і обов'язково вказу- вати: місце дату винесення; відомості про посадову особу яка винесла постанову; опис предметів що підлягають вилученню конфіскації наз- ва кількість вага нетто брутто або об'єм країна походження дата виготовлення підприємство-виготовлювач призначення відо- мості щодо сертифіката особливі ознаки цих предметів а також їх вартість у національній валюті ; власника предметів; обставини внаслідок яких предмети підлягають вилученню конфіскації ; нормативний акт який передбачає правочинність винесення постанови; конкретну дію засіб переробки знищення місце зберігання тощо яку особа повинна здійснити та при необхідності вимоги щодо обов'язкової присутності при виконанні постанови представни- ка державної санітарно-епідеміологічної служби; термін виконання постанови; порядок оскарження; нормативний акт який передбачає відповідальність за невико- нання постанови; особу відповідальну за виконання постанови; дату надання інформації про виконання постанови. Постанова підписується посадовою особою яка її винесла. 2.4. В графі де визначається термін виконання постанови може бути вказано: з дати зазначеній в постанові; з моменту отримання; у зв'язку з настанням певної події. Термін виконання постанови визначається посадовою особою державної санітарно-епідеміологічної служби України яка винесла постанову виходячи з небезпеки для здоров'я предметів що підля- гають вилученню конфіскації та з урахуванням умов реальної можливості її виконання. 2.5. За мотивованим клопотанням особи відповідальної за ви- конання постанови посадовою особою що винесла постанову може бути прийнято рішення про відстрочення терміну виконання постано- ви. 2.6. Копія постанови вручається під розписку посадовій особі або громадянину які відповідають за її виконання. При цьому вони попереджаються про відповідальність за невиконання постанови. У разі їх відмови від підпису робиться відповідний запис у пункті 8 постанови. Запис про відмову від підпису засвідчується посадовою особою яка винесла постанову. 2.7. Постанова може бути відправлена рекомендованим або цін- ним листом передана по телеграфу телетайпу телефаксу телексу або по радіо що повинно бути засвідчено відповідними документами поштова картка опис цінного листа виписка з реєстру поштових відправлень виписка з журналу радіограм тощо . 2.8. При необхідності копії постанови можуть бути направлені до інших зацікавлених державних органів підприємств організацій і установ. Запис про це робиться у пункті 7 постанови. 2.9. Постанова зберігається у справах посадової особи яка її винесла. Постанови реєструються у журналі обліку постанов про вилучення з реалізації конфіскацію додаток N 2 до цієї Ін- струкції . 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ВИЛУЧЕННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНФІСКАЦІЮ 3.1. Постанова виконується власником підприємства установи організації підприємцем або уповноваженим цим органом посадо- вою особою за рахунок власних коштів і не повинна передбачати для установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби будь-яких додаткових витрат. У випадках якщо установи та заклади державної санітарно-е- підеміологічної служби понесли додаткові витрати у зв'язку з ви- конанням постанови відшкодування їх проводиться за домовленістю сторін або у судовому порядку. 3.2. Вилучені предмети на підставі постанови здаються влас- ником на переробку обробку з метою наступної реалізації або оп- латно передаються для певних потреб де не створюють небезпеки для здоров'я людини або передаються на тимчасове зберігання у визначені посадовою особою державної санітарно-епідеміологічної служби місця сховищ до вирішення питання про спосіб виконання постанови. Суми отримані від реалізації оплатної передачі вилучених предметів залишаються попередньому власнику за винятком сум до- даткових витрат державної санітарно-епідеміологічної служби транспортування зберігання спеціальна обробка предметів тощо . 3.3. Квитанції про здачу передачу предметів що підлягають вилученню подаються особою на яку покладено відповідальність за виконання постанови до посадової особи яка винесла постанову. 3.4. Посадова особа яка прийняла рішення про вилучення предмету має право зобов'язати власника посадову особу здій- снити здачу передачу у присутності представника державної сані- тарно-епідеміологічної служби. 3.5. Предмети стосовно яких винесено постанову про конфіс- кацію підлягають знищенню шляхом термічного хімічного механіч- ного або іншого впливу спалювання руйнування захоронення за- топлення тощо в результаті чого предмети відходи перестають бути небезпекою для здоров'я. 3.6. Знищення повинно виконуватися з дотриманням вимог тех- ніки безпеки санітарного законодавства України і законодавства України про охорону навколишнього природного середовища з отри- манням в необхідних випадках дозволів у порядку встановленому чинним законодавством. Відповідальність за дотримання вищевказаних вимог несе влас- ник або уповноважена ним посадова особа. 3.7. Про фактичне знищення предмету складається акт додаток N 3 до цієї Інструкції у двох примірниках - один з яких пред- ставляється посадовій особі що винесла постанову для контролю. Акт повинен містити: відомості про осіб які були присутніми при знищенні; причину та підстави знищення предметів; опис предметів які знищувалися назва вага нетто брутто або об'єм країна походження рік виготовлення підприємство-ви- готовлювач призначення відомості щодо сертифіката особливі оз- наки цих предметів ; дата час місце спосіб і умови знищення; підписи осіб які були присутніми при знищенні. 3.8. Присутність представника державної санітарно-епідемі- ологічної служби при знищенні предметів є обов'язковою. 3.9. На вимогу посадових осіб органів установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби виконання постанови у необхідних випадках здійснюється із залученням працівників ор- ганів внутрішніх справ. 3.10. Головними державними санітарними лікарями Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державно- го комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України залежно від конкретної ситуації може бути визначений в межах чинного законо- давства інший порядок виконання постанови. 4. ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ТА ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ 4.1. Постанова та дії посадової особи державної санітарно- епідеміологічної служби в місячний термін може бути оскар- жена: Головного державного санітарного лікаря України - до Кабіне- ту міністрів України або до суду; Головного державного санітарного лікаря Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комі- тету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України - Головному державному санітарному лікарю України або до суду; інших Головних державних санітарних лікарів та посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби - вищестоящому Головному державному санітарному лікарю або до суду. Розгляд скарги і прийняття по ній рішення проводиться не пізніше 30 днів з моменту надходження скарги. 4.2. Оскарження постанови не припиняє її дії. 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 5.1. У разі невиконання постанови винні особи підлягають ад- міністративній або іншій відповідальності. 5.2. Безпідставне винесення постанови тягне для винних у цьому посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України відповідальність згідно з чинним законодавством. Додаток 1 до Інструкції про порядок вилучення з реалізації конфіскації небезпечних для здоров'я продуктів харчування хімічних та радіоактивних речовин біологічних матеріалів ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОСТАНОВА про вилучення з реалізації конфіскацію від " " 199 р. N Я посада прізвище ім'я по батькові особи яка винесла постанову розглянув перелічити подані матеріали встановив що найменування продуктів харчування хімічних та радіоактивних речовин біологічних матеріалів не відповідають вказати пункти санітарних норм правил і гігі- єнічних нормативів або інше та є небезпечними для здоров'я. На підставі ст. 42 Закону України "Про забезпечення санітар- ного та епідемічного благополуччя населення" постановив: 1. Вилучити з реалізації конфіскувати непотрібне закрес- лити : найменування і індивідуальні ознаки предмета його кількість об'єм або вага тощо з дата час або інше 2. Означені предмети необхідно вказати засіб переробки знищення місце зберігання та інше до дата час або інше 3. Відповідальність за виконання постанови покладається на посада прізвище ім'я по батькові 4. Інформацію про виконання постанови прошу надіслати мені до 5. Ця постанова в 30-денний термін може бути оскаржена ви- щестоящому Головному державному санітарному лікарю або до суду. Оскарження постанови не припиняє її дії та не звільняє від обов'язку виконання. 6. Попереджаю що невиконання постанови тягне відповідаль- ність згідно з Законом. Постанову одержав про відповідальність попереджений: підпис особи на яку покладена відповідальність " " 199 р. Відмітка про відсилку постанови рекомендованим листом число місяць рік N квитанції 7. Копії постанови вручені направлені вказати кому і коли надіслані М.П. Підпис Посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби 8. Примітка: Додаток 2 до Інструкції про порядок вилучення з реалізації конфіскації небезпечних для здоров'я продуктів харчування хімічних та радіоактивних речовин біологічних матеріалів ЖУРНАЛ ОБЛІКУ постанов про вилучення з реалізації конфіскацію Почато 199 р. Закінчено 199 р. +-----+------+---------+---------+-----------------------+----------+---------+---------+----------+----+ ¦N по-¦Дата ¦Посада ¦Назва по-¦Відомості про предмети ¦Дата вру- ¦Посада ¦Дата ¦Результат ¦При-¦ ¦ста- ¦вине- ¦пріз- ¦ станови ¦що вилучаються з реалі-¦чення по- ¦прізвище ¦фактич- ¦оскарження¦міт-¦ ¦нови ¦сення ¦вище ¦ ¦зації конфіскуються ¦станови ¦особи ¦ного ви- ¦або опро- ¦ка ¦ ¦ ¦поста-¦ім'я по ¦ +-----------+-----------+ особисто ¦на яку ¦конання ¦тестування¦ ¦ ¦ ¦нови ¦батькові ¦ ¦Наймену- ¦Кількість ¦надіслано ¦покла- ¦поста- ¦постанови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦особи ¦ ¦вання пред-¦вага об'єм¦рекомендо-¦дено ¦нови ви-¦ заповню- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦яка ви- ¦ ¦мету ¦ ¦ваним лис-¦відпові- ¦лучення ¦ється при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несла по-¦ ¦ ¦ ¦том ¦дальність¦знищення ¦наявності ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станову ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тощо ¦такого ¦ ¦ +-----+------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +-----+------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+---------+----------+----+ Додаток 3 до Інструкції про порядок вилучення з реалізації конфіскації небезпечних для здоров'я продуктів харчування хімічних та радіоактивних речовин біологічних матеріалів ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКТ про знищення предмета м. " " 199 р. В мою посада прізвище ім'я по батькові представника державної санітарно-епідеміологічної служби присутність прізвище ім'я по батькові посада осіб що проводила знищення провели знищуючи такі предмети: вказати роботу +---+-------------------------------------+-------------+ ¦NN ¦Найменування та індивідуальні ознаки ¦Кількість або¦ ¦п/п¦ предмета ¦ вага ¦ +---+-------------------------------------+-------------+ +---+-------------------------------------+-------------+ +---+-------------------------------------+-------------+ +---+-------------------------------------+-------------+ у виконання постанови посада прізвище ім'я по батькові особи яка винесла постанову назва постанови від " " 199 р. за N дата винесення Акт складено у примірниках. 1-й прим. 2-й прим. 3-й прим. Підписи: