Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 1995 р. N 66 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 1995 р. за N 270/806 ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПОДАННЯ ПРО ВІДСТОРОНЕННЯ ОСІБ ВІД РОБОТИ АБО ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ця Інструкція встановлює згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" надалі - Законом порядок внесення посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності. 1.2. Відстороненню від роботи або іншої діяльності підлягають: хворі на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби; особи які є носіями збудників інфекційних захворювань; особи які були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби; особи які ухиляються від обов'язкового медичного огляду; особи які ухиляються від щеплення проти інфекцій перелік яких встановлюється Міністерством охорони здоров'я України. 1.2.1. Хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби вважаються особи які хворіють особливо небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами. 1.2.2. Особами які є носіями збудників інфекційних захворювань вважаються ті на яких є медичні висновки що вони носії особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб. 1.2.3. Особами які були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби визнаються ті хто знаходилися у діючому епідемічному епізоотичному вогнищі та зараження яких припускається за висновком лікаря-епідеміолога. 1.2.4. Особою яка ухиляється від обов'язкового медичного огляду визнається працівник який без поважних причин не пройшов у встановлений термін у повному обсязі обов'язковий попередній до прийняття на роботу або періодичний медичний огляд надалі - обов'язковий медичний огляд а також позачерговий медичний огляд що проводився на вимогу головного державного санітарного лікаря. Обов'язкові медичні огляди встановлені для: працівників підприємств харчової промисловості громадського харчування і торгівлі водопровідних споруд лікувально-профілактичних дошкільних і навчально-виховних закладів об'єктів комунально-побутового обслуговування інших підприємств установ організацій професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань виникнення харчових отруєнь надалі - працівники діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення ; працівників зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці; осіб віком до 21 року. Перелік робіт виконання яких потребує обов'язкових медичних оглядів а також порядок проведення обов'язкових медичних оглядів встановлюються головним державним санітарним лікарем разом з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Часткове проходження медичного огляду також може бути підставою для відсторонення громадян від роботи або іншої діяльності. 1.4.5. Особами які ухиляються від щеплення проти інфекцій визнаються: громадяни або їх неповнолітні діти які необгрунтовано відмовились від профілактичного щеплення з метою запобігання захворюванню на туберкульоз поліомієліт дифтерію кашлюк правець та кір; окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи які необгрунтовано відмовились від обов'язкового профілактичного щеплення для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань. Групи населення та категорії працівників які підлягають профілактичним щепленням у тому числі обов'язковим а також порядок і терміни їх проведення визначаються Міністерством охорони здоров'я України. Перелік виробництв професій до роботи в яких не допускаються особи які хворіють інфекційними хворобами є носіями збудників інфекційних захворювань або яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних захворювань затверджує Головний державний санітарний лікар України. 2. ВНЕСЕННЯ ПОДАННЯ ПРО ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ АБО ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб які є носіями збудників інфекційних захворювань хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби осіб які були в контакті з такими хворими а також осіб які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій надалі - особи що підлягають відстороненню здійснюється за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби. 2.2. Право внесення подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності надано головному державному санітарному лікарю України його заступникам головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва Севастополя та їх заступникам головним державним санітарним лікарям водного залізничного повітряного транспорту водних басейнів залізниць Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України та їх заступникам іншим головним державним санітарним лікарям та їх заступникам а також іншим посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби що уповноважені на те керівниками відповідних служб. 2.3. Подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності надалі - подання - це письмовий організаційно-розпорядчий документ державної санітарно-епідеміологічної служби України який зобов'язує власників підприємств установ організацій надалі - підприємств або уповноважений ним орган посадову особу у встановлений термін усунути від роботи або іншої діяльності зазначених у поданні осіб. 2.4. Підставою для внесення подання можуть бути дані з акта перевірки об'єкта довідка медичних закладів тощо. 2.5. Подання треба складати у двох примірниках один з яких направляється власнику або уповноваженому ним органу посадовій особі що зобов'язана забезпечити його виконання а другий - зберігається у посадової особи яка внесла подання. Подання складається за формою додаток N 1 до цієї Інструкції і в ньому обов'язково вказують: місце дату внесення; відомості про посадову особу яка вносить подання; відомості про осіб щодо яких вноситься подання; нормативний акт який передбачає правочинність внесення подання; конкретну дію яку власник підприємства або уповноважений ним орган посадова особа повинен здійснити; термін виконання подання; термін на який відсторонюється особа або умови до виконання яких допуск до роботи особи заборонений; порядок оскарження; попередження про відповідальність за порушення санітарного законодавства. Подання підписується особою яка його внесла. 2.6. Подання підлягає виконанню в терміни визначені в ньому. Термін виконання може бути зазначений або з вказаної в поданні конкретної дати або виразом - "з моменту отримання". 2.7. Термін на який відсторонюється особа залежить від епідеміологічних показань та встановлюється згідно з додатком N 2 до цієї Інструкції. 2.8. Умовами внаслідок яких особа відсторонюється від роботи або іншої діяльності і до виконання яких допуск її до роботи або іншої діяльності заборонений є відсутність: відомостей про проходження в повному обсязі обов'язкового медичного огляду; відомостей про щеплення проти інфекцій; необхідного медичного висновку лікувального або санітарно-епідеміологічного закладу. 2.9. Подання вручається під розпис власнику посадовій особі який відповідає за його виконання. При цьому його попереджують про відповідальність за порушення санітарного законодавства. Подання може бути відправлено рекомендованим або цінним листом передане по телеграфу телетайпу телефаксу телексу або по радіо що повинно бути засвідчено відповідними документами поштова картка опис цінного листа виписка з реєстру поштових відправлень виписки з журналу радіограм тощо . Копія подання зберігається у справах посадової особи яка його внесла. 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАННЯ 3.1. Усунення від роботи або іншої діяльності здійснюється власником підприємства або уповноваженим ним органом посадовою особою шляхом видання наказу дачі усного розпорядження з послідуючим виданням наказу та вжиття заходів по контролю за його виконанням. 3.2. Особи які хворіють особливо небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами або є носіями збудників цих хвороб визнаються лікарем який лікує або лікувально-консультаційною комісією тимчасово чи постійно непридатними за станом здоров'я до професійної або іншої діяльності підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави у лікарнях диспансерах та поліклініках з виплатою допомоги з коштів соціального страхування у встановленому законодавством порядку. 3.3. Особі яку усунено від роботи у зв'язку з тим що вона була в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби посадовою особою державної санітарно-епідеміологічної служби що внесла подання лікар-епідеміолог головний державний санітарний лікар його заступник видається лікарняний листок "листок тимчасової непрацездатності" для надання допомоги з соціального страхування а особі котра здійснює догляд за дитиною яку усунено від відвідування дошкільного закладу а також особі що усунена від навчання - довідку про карантин. Усунення від роботи або іншої діяльності осіб що були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби здійснюється на термін зазначений у додатку 2 до цієї Інструкції. 3.4. Особи хворі на особливо небезпечні інфекційні хвороби у разі відмови від госпіталізації підлягають примусовому стаціонарному лікуванню а носії збудників зазначених хвороб та особи які мали контакт з такими хворими - обов'язковому медичному нагляду і карантину в установленому порядку. 3.5. Працівники які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі від роботи відсторонюються без надання допомоги з соціального страхування та можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 3.6. При контролі виконання подання перевіряється наявність фактичного відсторонення а також проведення заходів щодо усунення порушень санітарного законодавства. 3.7. Власник підприємства уповноважений ним орган несе відповідальність згідно з чинним законодавством за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку. 3.8. В необхідних випадках забезпечення виконання внесеного подання може на вимогу посадових осіб органів установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюватися із залученням працівників органів внутрішніх справ. 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПУСКУ ДО РОБОТИ АБО ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4.1. Допуск до роботи проводиться за рішенням головного державного санітарного лікаря іншої посадової особи що внесла подання або з письмового дозволу вищестоящого головного державного санітарного лікаря його заступника або рішення суду. 4.2. Рішення про допуск до роботи або іншої діяльності виноситься у письмовій формі протягом одного дня з моменту подання необхідних відомостей. В ньому обов'язково вказується: прізвище ім'я по батькові особи яка винесла рішення; дата винесення рішення та до кого воно адресоване; відомості про подання ким внесено номер і дата ; підстави для допуску до роботи або іншої діяльності особи яка була усунена згідно з поданням наявність відомостей про проходження в повному обсязі обов'язкового медичного огляду або відомостей про щеплення проти інфекцій або медичного висновку лікувального або санітарно-епідеміологічного закладу ; посада прізвище ім'я по батькові особи яка допускається до роботи або іншої діяльності із зазначенням дати коли рішення набрало чинності; підпис печатка. 5. ОСКАРЖЕННЯ ПОДАННЯ ТА ДІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ 5.1. Подання або дії щодо забезпечення його виконання в місячний термін можуть бути оскаржені: головного державного санітарного лікаря України - до Кабінету Міністрів України або до суду; головного державного санітарного лікаря Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України - головному державному санітарному лікарю України або до суду; інших головних державних санітарних лікарів та посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби - вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду. Розгляд скарги і прийняття по ній рішення проводиться в місячний термін з моменту надходження скарги. 5.2. Оскарження подання не припиняє його дії. 5.3. У разі безпідставного внесення подання винні в цьому посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби України несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Додаток N 1 до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПОДАННЯ про відсторонення від роботи або іншої діяльності до посада прізвище ім'я та по батькові особи якій направлено подання від посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби від " " 199 р. N 1. Розглянув перелічити подані матеріали встановив стислий виклад обставин що є порушенням пункти санітарних норм правил і гігієнічних нормативів стаття Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" або інші законодавчі акти На підставі п. "е" ст. 42 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" вношу подання про відсторонення від вказати від чого відсторонюється: робота інша діяльність вказати посади прізвища ім'я та по батькові осіб яких треба відсторонити з до вказати дату час або інше вказати дату час або інше 2. Інформацію про виконання подання прошу надіслати мені до . 3. Це подання в місячний термін може бути оскаржено вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду. 4. Попереджаю що за порушення санітарного законодавства передбачена відповідальність згідно з законодавством. Подання одержав про відповідальність попереджений: " " 199 р. підпис особи на яку покла- дено відповідальність Відмітка про відправлення подання рекомендованим листом число місяць рік N квитанції М.П. Посада особи державної Підпис санітарно-епідеміологічної служби Додаток N 2 до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності ТЕРМІНИ відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб що були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби ІНФЕКЦІЙНА ХВОРОБА ОСОБА ЩО ВІДСТОРОНЮЄТЬСЯ ТЕРМІНИ ВІДСТОРОНЕННЯ Холера Діти і дорослі До отримання триразового негативного результату дослідження на холерні вібріони але не менше 5 днів з дня контакту Чума Діти і дорослі Шість днів з дня контакту за наявністю нормальної температури Епідемічний паротит Діти до 10 років які не хворіли на епідемічний паротит 11 днів з 11 по 21 день від початку контакту Цереброспинальний менінгіт Діти та дорослі які обслуговують дитячі лікарні і дитячі заклади До отримання дворазового негативного результату дослідження виділень з носоглотки на менінгококи Поліомієліт Діти віком до 15 років які не хворіли на поліомієліт; дорослі що працюють у дитячих закладах на харчових підприємствах 20 днів з дня контакту за умови нормальної температури та відсутності симптомів з боку кишок і катаральних явищ носоглотки. Кашлюк Діти до 10 років які не хворіли на кашлюк 20 днів з дня контакту за умови відсутності кашлю Черевний тиф і паратиф Працівники центрального водопостачання харчової промисловості громадського харчування а також стосовно до персоналу який обслуговує лікувальні дитячі заклади санаторії і будинки відпочинку котрі мають безпосереднє відношення до харчування і догляду за хворими і відпочиваючими також дитячих закладів До отримання дворазового негативного результату з обов'язковим прийомом послаблюючого препарату дослідження калу і сечі Віспа вітряна для дітей віком до 7 років що не хворіли на вітряну віспу 11 днів з 11 по 21 день від початку контакту Дифтерія Діти і дорослі До одноразового бактеріологічного дослідження з негативним результатом виділень з носоглотки при відсутності гострих запальних явищ носоглотки. У разі виділення дифтерійних паличок відсторонюються на термін дворазового бактеріологічного дослідження з негативним результатом яке проводиться з дводенним проміжком часу Скарлатина Діти які відвідують дітячі дошкільні заклади та перші два класи школи 7 днів з моменту відсторонення хворого Кір Діти Для неприщеплених з 8 по 17 день для прищеплених - з 8 по 21 день   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ N 66 від 14.04.1995 м.Київ Зареєстровано Міністерством юстиції за N 270/806 від 01.08.1995 Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Інструкцію про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності що додається. 2. Заступникам головного державного санітарного лікаря України головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва Севастополя водного залізничного повітряного транспорту водних басейнів залізниць Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України прийняти затверджену цим наказом Інструкцію до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України В. Ф. Марієвський