Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 17 серпня 1998 р. N 1287 Київ Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити перелік особливо небезпечних хімічних речовин виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню додається . Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.43 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1287 ПЕРЕЛІК особливо небезпечних хімічних речовин виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню азбести азиридин азоту оксиди акриламід акрилонітрил аліл-а-алілоксикарбонілоксіакрилат аліл ціанистий алюміній кальцій-0 8-хром-5 6-диводеньфосфат-1 6-воденьхромат- гідрат алюміній хром-8 8 9 6 -фосфат аміак 4-амінодифеніл амонію метаванадат амонію хлорплатинат ангідрид тримелітовий ангідрид хромовий арсенопіритовий концентрат барвники на основі бензидину бензальхлорид бенз а антрацен бензидин бензол бензил хлористий бензил ціанистий п-бензохінон бенз а пірен берилій і його сполуки біс- 10-дигідрофенарсазиніл -оксид п-оксид біс- 10-феноксарсиніл - оксофін бору фторид бром 1-бромпентан бромтрифторметан галон - 1301 м-бромфенол бромхлордифторметан галон - 1211 1 3-бутадієн дивініл трет-бутилперацетат ванадію оксид V ванадієві каталізатори вініл бромистий вініл хлористий водень бромистий гідробромід водень миш'яковистий арсин водень фосфористий фосфін водень фтористий гідрофторид водень ціанистий синильна кислота возгонки кам'яновугільних смол і пеків які містять бенз а пірен вуглецю ІІ оксид гексаметилендіамін гексаметилендіізоціанат гексахлордифторпропан ХФВ - 212 гексахлорциклопентадієн гептахлорфторпропан ХФВ - 211 гідразин і його похідні діетилперфторадипінат діетилперфторглутарат діетилртуть діетилсульфат діетилтелурид дибенз a h антрацен диборан 1 1 2 2-дибромтетрафторетан галон - 2402 диметилвінілетинілкарбінол диметилкадмій диметилкарбомоїлхлорид диметилсульфат диметилціанамід динітрил перфторадипінової кислоти динітрил перфторглутарової кислоти динітрофенол динітрохлорбензол 3 5-динітро-4-хлорбензотрифторид дихлорацетон дихлоргексафторпропан ХФВ - 216 дихлордифторметан ХФВ -12 2 3-дихлор-5- дихлорметилен -2-циклопентен-1 4-діон дикетон 1 1 2 2 - дихлортетрафторетан ФВ - 114 еріоніт етилендибромід етиленімін N-етил-N-нітрозосечовина етилену оксид етиленсульфід етиленхлоргідрин етилмеркурофосфат епіхлоргідрин заліза пентакарбоніл ізопропілнітрит ізопропілхлоркарбонат 3-ізоціантолуол іприт сірчистий кадмій та його неорганічні сполуки кадмію стеарат кальцій алюмохромфосфат кальцій нікельхромфосфат кам'яновугільні і нафтові смоли пеки та їх сублімати каптафол каталізатор міднохромбарієвий кислота в-меркаптопропіонова кислота терефтальова кислота тіоглікольова кислота тримелітова кобальт кобальт ацетилацетонат кобальт гідрокарбоніл кобальт оксид кобальт-самарієва композиція магнітів кремній тетрафторид креозоти літій та його неорганічні солі малонодинітрил марганцю оксиди меркуран метилвінілкетон 4 4-метилен-біс 2-хлоранілін N-метил-N-нітро-N-нітрозогуанідин метилізоціанат метилізотіоціанат п-етилуретанбензолсульфогідразин порофор ЧХЗ-5 метилхлороформ 1 1 1 - трихлоретан МХФ метилхлорформіат метильний дихлорид о-метил-о-етил-нітрофенілтіофосфат метилетилтіофос міді хромфосфат міднохромбарієвий каталізатор миш'як арсен та його неорганічні сполуки натрію нітрит натрію пентахлорфенолят 2-нафтиламін 1-нафтиламін технічний з домішками 2-нафтиламіну в концентрації більше ніж 0 1 % нафтохінони нікель та його сполуки нікель карбоніл нітроаніліни о м п-ізомери N-нітрозодиетиламін N-нітрозодиметиламін октаметилтетрамід пірофосфорної кислоти октаметил октахлорендометилентетрагідроіндан хлоріндан пентахлортрифторпропан ХФВ - 213 пентахлорфенол пентахлорфенолят натрію пентахлорфторетан ХФВ - 111 перфторізобутилен пестициди крім мідного купоросу сірки колоїдної сірки грудкової сірки меленої та змочувального порошку сірки пірен поліхлоровані біфеніли пропілену оксид ртуть та її неорганічні сполуки свинцю гідрохінонат свинцю-міді фталат свинцю саліцилат свинцю стеарат свинцю фталат селену діоксид сірководень гідросульфід сірковуглець солі синильної кислоти сланцеві масла стирол-7 8-оксид талію бромід талію йодид тальк з вмістом азбестоподібних волокон телур тетраетилсвинець тетрахлордифторетан ХФВ - 112 тетрахлортетрафторпропан ХФВ - 214 толуїлендіізоціанат о-толуїдин торій трикрезилфосфат 2 4 6-трихлор-1 3 5-триазин ціанурхлорид трибутилолова фторид трис- 2 3-дибромпропіл фосфат трихлорпентафторпропан ХФВ - 215 трихлорфторметан ХФВ - 11 1 1 2 - трихлортрифторетан ХФВ -113 уран і його сполуки п-фенілендіамін урсол фінілізоціакат формальдегід фосфор жовтий фосфору хлороксид фосген фторангідрид перфторпеларгонової кислоти фталат міді-свинцю основного хлор хлору діоксид хлорангідрид трихлороцтової кислоти хлораніліни о м п-ізомери п-хлорбензотрихлорид хлоргептафторпропан ХФВ - 217 хлортрифторметан ХФВ - 13 хлорпентафторетан ХФВ - 115 хлорпікрин п-хлор-о-толуїдин м п-хлорфенілізоціанат хромалюміній кислий фосфорнокислий хромамонію сульфат хром сірчанокислий основний хрому трихлорид гексагідрат хромати біхромати хрому фосфат однозаміщений цинхонін цезій миш'яковистий циклопентадієніл трикарбоніл марганцю чотирихлористий вуглець ЧХВ