ДСТУ Б В.2.6-2-95

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд Вироби бетонні і залізобетонні Загальні технічні умови Конструкции зданий и сооружений Изделия бетонные и железобетонные Общие технические условия Structureis of Buildings and erections Concrete and reinforced concrete products General Specifications ДСТУ Б В.2.6-2-95 Чинний від 1996-07-01 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій НДІБК Держкоммістобудування України 2 ВHECEHO Управлінням будівельної індустрії механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 6.04.95р. № 68. Строк дії встановлено до 01.07. 1999 року 4 НА ЗАМІНУ ГОСТ 13015.0-83* ГОСТ 13015.1-81* ГОСТ 13015.2-81* ГОСТ 13015.3-81* ГОСТ 13015.4-84 Зміна 1 – сб. изм. 98 года Зміст Вступ 1 Галузь використання 2 Нармативні посилання 3. Визначення 4 Технічні вимоги 4.1 Вибір у цілому 4.2 Розміри і форма 4.3 Бетон 4.4 Армування 4.5 3овніншній вигляд 4.6 Маркування 5 Контроль і приймання 6 Транспортування і зберігання 7 Вимоги безпеки 8 Гарантії виготовлювача Додаток А Загальнотехнічні терміни Додаток Б Характеристики бетонної поверхні виробу Додаток В Визначення граничної відпускної маси виробу Додаток Г Допуски розмірів і форми виробів Додаток Д Маркування виробів Додаток Е Деталі зображення та розміри монтажних знаків Додаток Ж Одноступінчастий вибірковий контроль Вступ Цей стандарт має на меті докорінне вдосконалення нормативного забезпечення виробництва збірного залізобетону яке зараз складають п'ять основоположних стандартів групи ГОСТ 13015 65 ГОСТ загальних і окремих технічних умов а також понад 700 ТУ УРСР. Цієї мети можна досягти завдяки заміні групи ҐОСТ 130 15 та вирішенню низки завдань. Перш за все зафіксовано провідну роль робочих креслень без яких неможливе виготовлення виробів а стандарту надано пряму дію у виробництві для чого немає перешкод. Завдяки цьому досягнута можливість суттєвого скорочення кількості зазначених вище нормативних документів яка не виправдана реальними виробничими потребами. По-друге стандарт розповсюджено тільки безпосередньо на бетонні і залізобетонні вироби. Арматурні вироби і бетонну суміш розглядають як продукцію інших виробництв. Така продукція повинна бути прийнятою за відповідними стандартами і є об'єктом вхідного контролю у виробництві власне збірного залізобетону. Це дозволяє підвищити відповідальність виготовлювачів згаданої допоміжної продукції і сконцентрувати увагу на забезпеченні потрібної якості виробів що розглядаються. Одночасно суттєво скорочена кількість регламентованих стандартом технічних вимог без втрати для якості виробів змінилися об'єкти контролю на різних стадіях технологічного процесу. По-третє стандарт адресовано перш за все виготовлювачам виробів. Одночасно його доцільно враховувати: розробникам - для встановлення найбільш важливих вимог до виробів в робочих кресленнях споживачам - для перевірки виконання замовлення на постачання виробів органам нагляду - для ліцензування виготовлення виробів та їх сертифікації. Відповідно до цього обов'язкові вимоги відділено від рекомендованих враховано реальність появи виробів з дефектами встановлено гаранта виготовлювача. По-четверте сформульовані вимога безпеки. При цьому враховано обмежений життєвий цикл виробів що розглядаються який закінчується використанням їх для зведення конструкцій. В цих межах вироби не становлять реальної небезпеки для життя і здоров'я людей для майна і навколишнього середовища. Але потрібно запобігти використанню небезпечних матеріалів наприклад заповнювачів що мають підвищену радіоактивність а процеси виготовлення виробів їх транспортування і зберігання можуть стати джерелом небезпеки для виробничого персоналу. Нарешті із стандарту виключені обмеження мінливості міцності бетону для виробів вищої категорії якості атестацію вже не провадять конкретизовані категорії поверхні виробів і вдвічі скорочено їх номенклатуру передбачені альтернативні види контролю міцності жорсткості і трищиностійкості виробів відновлено непрямий контроль теплопровідності елементів огороджувальних конструкцій уточнено низку інших положень Стандарт узгоджено Міністерством охорони здоров'я України а також основними виробниками і споживачами виробів. Надання чинності цьому стандарту створює умови для скорочення фонду технічних умов на збірні бетонні і залізобетонні конструкції і вироби. З цією метою запроваджена перереєстрація на протязі 1996 р. раніше затверджених змінених технічних умов. Якщо розробник або виготовлювач зазначеної продукції вважають за потрібне подальше застосування технічних умов то згідно з ДСТУ 1.3-93 цей документ потрібно зареєструвати в органі Держстандарту за узгодженням з Держкоммістобудування. Таке узгодження надається за наявності позитивного висновку науково-технічної експертизи проведення якої доручене Науково-дослідному інституту будівельних конструкцій. 1 Галузь використання 1.1 Цей стандарт поширюється на бетонні і залізобетонні вироби далі - вироби які: • виготовляють з бетону будь-якого виду на мінеральних в'яжучих та заповнювачах який за необхідності має сталеве армування і може бути попередньо напруженим; • випускають послідовними чи окремими партіями або окремими екземплярами; • використовують для будівництва реконструкції або ремонту всіх видів будівель і споруд. 1.2 Стандарт встановлює технічні вимоги до виробів правила їх контролю і приймання вказівки щодо транспортування і зберігання вимоги безпеки а також гарантії виготовлювача. Розробник виробів або замовник можуть встановлювати додаткові вимоги які не суперечать обов'язковим або перевищують їх. 1.3 Стандарт призначений для безпосереднього використання у виробництві виробів згідно з робочими кресленнями конструкторською документацією технологічною документацією і замовленням чи іншим документом на постачання виробів. Чинні на час введення його в дію нормативні документи ГОСТ РСТ ТУ на групи чи вади виробів можуть бути використаними до їх перегляду чи скасування в частині яка не суперечить цьому стандарту. 1.4 Постановка виробів на виробництво згідно з ГОСТ 15.901. 1.5 Обов'язкові вимоги викладені в пунктах і підпунктах 1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.6 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6.1 4.6.3 4.6.4 5.1 5.2.5 5.2.6 5.3 5.3.1 5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 5.5.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2. 1.6 Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 Нормативні посилання В ньому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ГОСТ 12.1. 003-83 Система стандартов безопасности труда ССБТ . Шум Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1 .012-85 ССБТ. Вибрацинонная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство СРПП . Непродовольственные товары народного потребления. ГОСТ 15.901-91 СРПП. Консгрукции изделия и материалы строительные. ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. ГОСТ 8829-85 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности жесткости и трещиностойкости. ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов. ГОСТ 15467-79 . Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности. ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски. ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые Правила контроля средней плотности. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава. ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма розміри технічні вимоги і правила застосування. ДСТУ Б В.2.6-4-95 ГOCТ 22904-93 Конструкції будинкыв і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визвачення товщини захисного шару бетону і розташування арматури. Стандарт ИСО 8402-1986 Качество. Словарь. СН № 32235-85 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах. СНіП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий СНіП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве. - Изд. 1989г. 3 Визначення Виріб бетонний або залізобетонний - завчасно виготовлений елемент збірної або збірно-монолітно конструкції. В цьому стандарті використані також загальнотехнічні терміни додаток А . 4 Технічні вимоги 4.1 Виріб у цілому 4.1.1 Виріб повинен відповідати робочим кресленням. В загальному випадку відповідність виробу робочим кресленням визначають його конструктивне рішення розміри і форма властивості бетону характеристики армування стан поверхні та засоби захисту від корозії маркування. 4.1.2 Вироби повинні задовольняти визначені під час проектування вимоги до їх міцності жорсткості і тріщиностійкості та у встановлених випадках витримувати відповідні контрольні навантаження. Контрольні навантаження зразків обов'язкові під час виробництва в кількості 200 шт. і більше на рік для таких попередньо напружених виробів: балки і ригелі завдовжки 9 м і більше завдовжки 12 м і більше ферми і балки покриттів підкранові балки стояки опор ЛЕП контактної мережі та електроблокування. 4.1.3 Категорію поверхні виробу призначають за додатком Б і за необхідності наводять в замовленні на постачання. Вимоги до зовнішнього вигляду декоративної поверхні виробу категорії КПЕ встановлюють в формі зразка-еталона згідно з рекомендаціями додатку до ГОСТ 15.009. 4.1.4 В робочих кресленнях чи замовленні на постачання повинно бути встановлено граничну відпускну масу виробів що призначені для зведення зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будівель. 4.1.5 Граничну відпускну масу виробу можна визначати за додатком В. 4.2 Розміри і форма 4.2.1 Відхилення від форми і номінальних розмірів товщини захисного шару бетону і розміщення закладних виробів позивні відповідати вимогам встановленим робочими кресленнями або замовленням на постачання. Якщо в робочих кресленнях чи в замовленні на постачання такі вимоги не встановлені то характеристики виробів слід обмежувати наведеними в 4.2.2-4.2.4 вказівками. 4.2.2 Відхилення від номінальних розмірів та форми виробів не слід приймати більшими ніж встановлені ГОСТ 21779 для класів точності: а лінійні розміри - 6; б прямолінійність на всій довжині - 4 або на заданій - 2; в площиність плит і панелей відносно площини умовної - 4 або прилеглої - 2; г перпендикулярність для торців лінійних елементів в разі необхідності - 6; д рівність довжини діагоналей плит і панелей - 3. Відповідні допуски наведеш в додатку Г. 4.2.3 Відхилення від номінальної товщини захисного шару бетону tpr слід обмежувати такими значеннями: а в бік зменшення для найближчої до поверхні виробу арматури - 0 25 tpr; б в бік збільшення для робочої арматури – 0 04h тут h - висота поперечного перерізу виробу чи його елемента . Вказане відхилення може бути конструктивно обмеженим в окремих випадках наприклад не більше 5 мм для багатопустотних штат . 4.2.4 Відхилення від встановленого розміщення закладних виробів слід приймати не більшими: • в площині залізобетонного виробу - 5 і 10 мм дня закладних виробів розміром до 100 і понад 100 мм відповідно; • із цієї площини - 5мм. 4.3 Бетон 4.3.1 Бетон у виробі повинен відповідати вимогам робочих креслень або замовлення на постачання. 4.3.2 В загальному випадку якість бетону визначають: • вид; • міцність в проектному віці передаточна для попередньо напружених виробів та нормована відпускна; • середня густина легкого на пористих заповнювачах або ніздрюватого бетону; • теплопровідність легкого бетону в сухому стані; • водопоглинання відпускна вологість пористість стійкість проти дії поперемінного заморожування і відтавання морозостійкість високої температури хімічно агресивного середовища та стирання; • водонепроникність. 4.3.3 Значення нормованої відпускної міцності бетону на стиск потрібно встановлювати розрахунком з урахуванням технології виготовлення виробів їх. транспортування і монтажу можливості подальшого зростання міцності бетону в різні пори року та терміну навантаження конструкцій повним розрахунковим навантаженням. Виготовлювач зобов'язаний гарантувати досягнення проектного значення міцності бетону. При цьому нормовану відпускну міцность бетону на стиск не допускається встановлювати нижче: • міцності в проектному віці для виробів типу паль шпунту деталей кріплення тунелів а також для виробів з бетону авток-лавного тверднення; • передаточної міцності для попередньо напружених виробів; • за зазначену в таблиці 1. Таблиця 1 Нормативи відпускної міцності бетону Вид бетону Проектне значення класу марки Мінімальне значення нормованої відпускної міцності у відсотках від проектного значення Важкий та легкий В10 і вище М150 і вище 50 Важкий B7 5 і нижча М100 і нижче 70 Легкий Те саме 80 4.3.4 Відпускна частка волога легкого бетону у виробах для огороджувальних конструкцій може бути не більше вказаної в таблиці 2. Таблиця 2 Відпускна частка вологи бетону Характеристики бетону Граничне значення частки вологи у відсотках для деталей будівель житлових громадських та допоміжних виробничих Масова частка волога Wm автоклавного ніздрюватого бетону на золі 35 Те саме на піску 25 Об'ємна частка вологи нелегкого бетону на спученому перлітовому піску 15 18 Те саме на іншому заповнювачі 13 15 4.4 Армування 4.4.1 Конструкція армування і закладних виробів а також застосовані марки сталі повинні відповідати робочим кресленням. 4.4.2 Монтажні петлі повинні бути виготовленими із гарячекатаної арматури за ГОСТ 5781: гладкої класу А-І А240 марок СтЗпс тільки для використання при температурі не нижче мінує 40°С і СтЗсп чи періодичного профілю класу Ac-II Ас300 марки 10 ГT. 4.4.3 У виробах з ніздрюватого бетону та легкого бетону крупнопористої структури арматурні вироби повинні мати антикорозійне покриття. 4.4.4 Значення дійсних відхилень від заданого попереднього напруження арматури не повинні бути більшими встановлених робочими кресленнями. 4.4.5 Виготовлювач має право у випадку виробничої необхідності замінювати згідно з встановленим стандартами "Единой системи кокструкторской документации" порядком проектну арматуру без зниження міцності жорсткості і тріщиностійкості виробів. 4.4.6 Кінці арматури що натягується не повинні виступати за торцеву поверхню виробів більше ніж на 10 мм. Їх захищають від корозії. 4.5 Зовнішній вигляд 4.5.1 Якість поверхень виробів повинна відповідати вимогам робочих креслень та замовлення на постачання. 4.5.2 Припустимі дефекти лицьових поверхень виробів визначені таблицею 3. Таблиця 3 Припустимі дефекти поверхні мм Категорія Раковини Висота місцевих напливів Обколи ребер розмір кількість на 1 м2 глибина сумарна довжина на1 м КПЕ За описом зразка-еталона 2 20 КП1 1 3 1* 5 50 КП2 10 5 2 5 100 КП3 Дефекти не регламентуються * Стосується також глибини вм'ятин. 4.5.3 На поверхні виробів не допускаються оголення арматури крім передбачених робочими кресленнями а також вказаних в 4.4.6 ділянки недостатньо ущільненого бетону та тріщини в бетоні. Припускаються поперечні тріщини від обтиснення бетону в попередньо напружених виробах а також усадні та інші поверхневі технологічні тріщини окрім вказаних в 5.4.1 а завширшки не більше: • 0 1 мм у попередньо напружених виробах в елементах колон і стояків а також у виробах із важкого бетону до якого встановлені вимоги морозостійкості; • 0 2 мм в інших випадках. 4.5.4 На лицьових поверхнях категорії КПЕ КП1 і КП2 не допускаються масні та і ржаві плями. 4.5.5 Відкриті поверхні закладних виробів випуски арматури і стропувальні пристрої повинні бути очищені від напливів бетону. 4.6 Маркування 4.6.1 Вироби повинні бути марковані. Маркування не слід наносити на лицьову поверхню виробів класу КПЕ і КП1. 4.6.2 Маркування включає написи і знаки їх наносять на кожний виріб за винятком дрібних . Рекомендації щодо маркування наведені в додатку Д. 4.6.3 Маркувальний напис повинен як правило включати: а зареєстрований товарний знак чи коротку назву виготовлювача; б марку виробу; в дату виготовлення виробу її записують у вигляді розділених крапками пар цифр що означають число місяць і рік. Після них через тире може бути вказана зміна або бригада; г масу в кілограмах. Вказують номінальне значення маси а для виробів за 4.1.4 - дійсне значення відпускної маси; д національний знак відповідності за ДСТУ 2296 - для виробів що пройшли сертифікацію; е штами технічного контролю виготовлювача. Його умовно позначають "ТК". Він може бути доповненим умовним індексом контролера. За погодженням із споживачем допускається не зазначати відомості за переліками "а" і "е". 4.6.4 Монтажні знаки необхідно наносити за вказівками робочих креслень. Деталі зображення і розміри монтажних знаків нанесені в додатку Е. 5 Контроль і приймання 5.1 Виготовлювач повинен контролювати виробництво здійснювати приймання готових виробів та документувати одержані результати. Організацію вхідного операційного і приймального контролю а також форми документів визначає прийнята виготовлювачем система якості. 5.2 Вироби рекомендується контролювати партіями. 5.2.1 В партію включають вироби одного типу послідовно виготовлені в стабільних технологічних умовах на протязі певного часу. 5.2.2 Розмір парти встановлює виготовлювач в залежності від умов виробництва. В склад парта рекомендується включати вироби виготовлені на протязі не більше одного тижня. 5.2.3 Допускаються розділення чи об'єднання партій за окремими характеристиками виробів. 5.2.4 План вибіркового контролю за відхиленням від номінальних розмірів та форми виробів товщини захисного шару бетону і якості лицьових поверхонь приймає виготовлювач за ГОСТ 23616. Інформація про одноступінчастий вибірковий контроль наведена в додатку Ж. 5.2.5 Суцільний для кожного виробу контроль виконують a всіх виробів: • для перевірки відповідності робочим кресленням - за формою габаритними розмірами наявністю поверхневого антикорозійного захисту стикувальних елементів і стропувальних пристроїв категорії поверхні а також правильності маркування; • для виявлення видимих дефектів - ділянок недостатньо ущільненого бетону тріщин оголення арматури наявності масних або іржавих плям стану стропувальних пристроїв; б виробів окремої партії у випадку незадовільних результатів вибіркового контролю - за характеристиками зазначення яких не відповідає встановленим вимогам; в окремих видів виробів - у відповідності з вказівками робочих креслень або замовлення на постачання;. 5.2.6 Міцність бетону при суцільному контролі визначають: • переважно за ГОСТ 19180 - у випадку випуску виробів окремими екземплярами; • стандартизованими неруйнівшми методами - у випадку розбракування парта за цим показником. 5.2.7 Дефекти які можна виправити усувають перед поданням виробів до приймання. 5.3 Приймання виробів слід виконувати за результатами контролю що вказаний в таблиці 4. Таблиця 4 Комплекс контролю результати якого використовують для приймання партії виробів Характеристика виробів яка контролюється Контроль Спосіб одержання результату вид обсяг 1 Відповідність виробів робочім кресленням 1.1 За вадом та властивостями бетону окрім міцності 4.3.2 Вхідний - За документом про якість бетонної суміші з урахуванням вказівок за 5.3. 4 1 .2 За марками та якістю арматурних \ закладних виробів -„- - Те саме арматурних та закладних виробів 1 .3 За марками та якістю комплектуючих виробів заповнення прорізів елементе інженерного обладнання тощо -„- - Та саме комплектуючих виробів 1 .4 За характеристиками згідно з 5.2.5 а Приймальний Суцільний Технічний огляд 2 Наявність дефектів вказаних в 5 2 5 а -„- -„- Технічний огляд 3 Міцність жорсткість і тріщиностійкість виробів -„- Вибірковий Випробування навантаженням зразків виробів за ГОСТ 8829 або іншою встановленою методикою Замість випробувань зразків виробів навантаженням виготовлювач має право контролювати в кожній партії названі характеристики за результатами вказаного в 3.1 і 3.2 цієї таблиці комплексного контролю. В разі використання такого права виготовлювач повинен використовувати періодичні випробування навантаженням зразків попередньо напружених виробів що поіменовані в 4.1.2 згідно з вказівками робочих креслень або нормативних документів на ці вироби 3.1 Відповідність армування робочим кресленням 3.1.1 Якість товарних арматурних виробів Вхідний Вибірковий Вимірювальний контроль за ГОСТ 10922 3.1.2 Встановлення та фіксація арматури Операційний -„- Технічний огляд 3.1.3 Зусилля натягу арматури що напружується при наявності Операційний Вибірковий Вимірювальний контроль за ГОСТ 22362 3.2 Передаточна міцність бетону для попередньо напружених виробів -„- -„- Статистичний контроль за ГОСТ 18105 4 Маса виробу для виробів за 4.1.4 Приймальний -„- Пряме зважування з похибкою не більше 2.5% 5 Відхилення від номінальні» розмірів та форми -„- -„- Вимірювальний контроль за ГОСТ 26433.1 Приймальний контроль може не виконуватись якщо додержання встановлених відхилень забезпечене стном і використанням опалубочних форм. 6 Додержання граничних відхилень товщини захисного шару бетону 4.2.3} Приймальний Вибірковий Вимірювальний за ДСТУ Б В.2.6-4-9Б або технічний огляд у вирубаних борознах Приймальний контроль може не виконуватись у випадку ефективної фіксації арматури в проектному положенні до бетонування та вибіркового операційного контролю 7 Категорія та дефекти лицьових поверхень додаток В та 4.5.1 і 4.5.2 Приймальний Вибірковий Технічний огляд 8 Міцність бетону -„- -„- Статистичний контроль за ГОСТ 18105 8.1 Відпускне при зниженні а порівнянні з проектною за 4.3.3 8.2 В проектному чи іншому заданому віці 5.3.1. Результати вимірювального контролю армування усереднюють: а за товщиною захисного шару бетону 3.1.2 та 6 таблиці 4 - для всіх стержнів з одною боку перерізу лінійного виробу його елемента чи для трьох порад розташованих стержнів плитного виробу; б за зусиллям натягування арматури 3.1.3 таблиці 4 - для всіх стержнів виробу на можливо проводити вимірювання. При їх кількості більше трьох вимірювання можна провести тільки на трьох стержнях. 5.3.2 Під час визначення відхилень від розмірів та форми попередньо напруженого виробу може бути врахована його деформація від обтискування бетону. 5.3.3 Міцність та інші властивості бетону як правило визначають на зразках за ГОСТ 10180. При ньому треба упевнитись що бетон зразків відповідає бетону виробів 5.3.4 Приймальний контроль бетону крім його міцності потрібно виконувати: • за показником середньої густини легкого бетону - для кожної партії; • за іншими показниками що названі в 4.3.2. - під час добору робочого складу суміші за ГОСТ 27006 а потім періодично з інтервалом не більше 6 міс. 5.4 Під час приймання виробів оцінюють вагомість виявлених дефектів виправлення яких неможливе технічно або недоцільне економічно. 5.4.1 Критичними дефектами необхідно вважати: а наявність тріщин які проходять уздовж стержнів робочої арматури їх забороняється приховувати наприклад за допомогою затирання розчином ; б невідповідність зразків встановленим вимогам щодо міцності жорсткості або тріщиностійкості виробів яка визначена за результатами випробувань навантаженням; в перевищення більше ніж в 1 5 рази нормованих відхилень від проектного положення випусків арматури діаметром 20 мм і більше що призначені для стикування ванним зварюванням. До критичних дефектів слід відносити також відсутність у виготовлювача вірогідних даних про армування виробів у тому випадку коли не проводиться контроль їх міцності жорсткості та тріщиностійкості за результатами випробувань зразків навантаженням. Вироби що мають критичні дефекти не можуть бути використані за призначенням. Можливе використання таких виробів за іншим призначенням для якого конкретний дефект не е критичним. 5.4.2 Для віднесення дефектів що не згадані в 5.4.1 до критичних значних або малозначних і встановлення умов використання виробів з дефектами виготовлювач повинен залучити до експертизи фізичну чи юридичну особу що має відповідну ліцензію. Висновки експертизи повинні бути задокументовані. При цьому спід звертати увагу перш за все на такі дефекти: а відсутність у виготовлювача вірогідних даних про питому активність радіонуклідів в матеріалах для бетону чи про встановлені проектом замовлення на постачання властивості бетону морозостійкість стирання: тощо ; б наявність ділянок з недостатньо ущільненим бетоном; в перевищення граничного значення відпускної маси виробів зазначених в 4.1.4; г невідповідність еталона лицьової поверхні категорії КПЕ виробу: д недостатня відпускна міцність бетону; е зміщення чи перекоси закладних виробів які призводять до зміни конструкції або технології улаштування з'єднання виробів в конструкції. 5.4.3 Можливість і умови постачання виробів що мають значні та малозначні дефекти необхідно узгодити із замовником. 5.5 Всі вироби що постачаються необхідно супроводжувати паспортом чи іншим документом про якість. 5.5.1 Паспорт складають на вироби одної назви виготовлені за одними робочими кресленнями та одним замовленням на постачання. В нього можуть бути включені декілька партій партія частина партії або окремі вироби. 5.5.2 В паспорті треба наводити: а товарний знак чи коротку назву виготовлювача як у маркуванні ; б повну його назву поштову і телеграфну адресу номер телефону; в номер і дату видачі паспорта; г назву виробів; д позначення робочих креслень номер і дату замовлення на постачання та позначення цього стандарту або іншого нормативного документа; е відомості про вироби включені в паспорт подають в такій формі: Характеристика Значення характеристики для партії виробів або виробу Марка виробів Номер партії Дата виготовлення Кількість виробів шт. Відпускні значення: міцності бетону МПа маси виробу кг При цьому значення характеристик виробів повинні відповідати маркуванню. В кожну колонку включають відомості для виробів тільки однієї марки та вказують межі зміни характеристик; ж національний знак відповідності за ДСТУ 2296 - для виробів що пройшли сертифікацію. Паспорт підписує працівник який відповідає за технічний контроль у виготовлювача. 5.5.3 Виготовлювач зберігає в себе дублікат копію паспорта. 6 Транспортування і зберігання 6.1 Для запобігання пошкодженню виробів під час їх перевезення та зберігання: а виконують вказівки робочих креслень щодо місць обпирання схеми стропування способу укладання чи встановлення в штабель визначеної висоти кaceту тощо та захисту від атмосферних впливів. Додаткові вказівки можуть бути встановлені замовленням на достачання; б нe скидають вироби при розвантажуванні не волочать їх по землі та для круглих виробів не перекочують по площині з нахилом без гальмування; з використовують дерев’яні або з іншого матеріалу підкладки на жорстких опорах і прокладки між виробами в штабелі або на транспортному засобі завтовшки не менше 30 мм. Вони запобігають обпиранню виробу в штабелі на монтажні петлі нижчого виробу розміщуються одна над другою без зміщення вздовж виробу мають підпору проти розкочування круглих виробів; г транспортують вироби лише після досягнення їх бетоном відпускної міцності 6.2 При транспортуванні виробів керуються правилами перевезення вантажів різкими видами транспорту. В разі необхідності розроблюють та узгоджують з транспортною організацією схему укладання і розкришення вантажу а також виконують транспортне його маркування за ГОСТ 14192. Вироби на транспортному засобі закріплюють таким чином щоб виключити поздовжнє і поперечне їх переміщення а також взаємне їх зіткнення та тертя під час перевезення. Між виробами і бортами транспортного засобу залишають проміжок не менше 50 мм. 6.3 Вироби кожного виду і марки зберігають окремо на спеціально обладнаному складі. Майданчик складу ущільнюють та вирівнюють з нахилом для відведення води. 6.4 Вироби укладають так щоб: • було видно маркувальні написи; • можна було захопити краном кожний окремо встановлений чи верхній в штабелі виріб вільно підняти його та навантажити в транспортний засіб. 7 Вимоги безпеки 7.1 Безпечність матеріалів і комплектуючих виробів бетонна суміш мастила для форм гідроізоляційна суміш арматурні вироби елементи заповнення проризів тощо які використовують для виготовлення виробів повинна бути підтверджена стандартом технічними умовами чи іншим документом узгодженим в разі потреби Міністерством охорони здоров'я або іншими органами державного нагляду. 7.2 Виготовлювач повинен: • забезпечувати безпеку виробництва охорону праці і навколишнього середовища згідно з вказівками розділу 9 СНіП 3.09.01-85. Зокрема потрібно керуватися вимогами ГОСТ 12.1.003 і СН №32235-85 по обмеженню шуму та ГОСТ 12. 1.012 з вібраційної безпеки; • не припускати накопичення виробничих відходів. 7.3 Під час транспортування та зберігання виробів необхідно керуватися вказівками: а ГОСТ 12.3.009 з безпеки навантажувально-розвантажувальних робіт; б СНіП III-4-80* щодо розмірів проходів та проїздів між штабелями. 8 Гарантії виготовлювача 8.1 Паспорт означає гарантію виготовлювача щодо відповідності виробів замовленню на постачання і робочим кресленням а також в разі відпущення виробу з міцністю бетону нижче проектної досягнення бетоном проектного значення класу марки за міцністю у встановленому віці. 8.2 Виготовлювач повинен надати споживачу можливість ознайомитися з системою контролю якості виробів: • якщо це встановлено замовленням на постачання. Може бути доцільним суміщення приймального контролю виготовлювача із вхідним контролем споживача; • в разі виявлення споживачем невідповідності виробів маркуванню або паспорту. Неправильні відомості про вироби повинні бути виправлені. Додаток А обов'язковий Загальнотехнічні терміни А.1 Виробництво продукції - організація та здійснення виготовлення і випуску продукції. Виробничий процес включає операції контролю і приймання. Промислове виробництво характеризують регулярність стабільність та обсяг випуску продукції. А.2 Контроль - дії які включаюсь проведення замірів аналізу випробувань калібровки однієї чи декількох характеристик продукції або послуги та порівняння результатів з встановленими вимогами для визначення відповідності - Стандарт ИСО 8402. Види контролю - за ГОСТ 15895 та ГОСТ 16504. А.3 Приймання - процедура оцінки продукції на придатність до постачання та використання яку здійснюють за результатами контролю. А.4 Дефект - кожна окрема невідповідність продукції встановленим вимогам. - ГОСТ 15467. Дефект може бути: а критичним - при його наявності використання продукції за призначенням неможливе чи неприпустиме; б значним - він суттєво впливає на використання продукції за призначенням та чи на її довговічність; в малозначним припустимим - він не має такого суттєвого впливу і не потребує виправлення. А.5 Брак - продукція передача якої споживачеві неприпустима через наявність дефекту. - ГОСТ 15467. Однієї тільки наявності дефектів недостатньо для бракування продукції - необхідно врахувати їх вагомість див. А.4 . Додаток Б рекомендований Характеристики бетонної поверхні виробу Б.1. В залежності від способу одержання під час виготовлення встановлені чотири категорії поверхні виробів таблиця Б.1 . Таблиця Б.1 Спосіб одержання Категорія Призначання в конструкції За спеціально встановленою технологією відповідно до зразка-еталона КПЕ Декоративне без додаткового опорядження Формування в гладкій опалубці або механізоване загладжування відкритої поверхні та суцільне при необхідності шпаклювання КП1 Під якісне фарбування при необхідності - із додатковим І шпаклюванням або опоряджування пастоподібною сумішшю Те саме без шпаклювання КП2 Під обклеювання шпалерами лінолеумом або плиткою Формування в опалубці а також вирівнювання відкритої поверхні загладжуванням вручну або під час вібрування КП3 Під звичайне фарбування обличкування плиткою на Розчині чи обштукатурювання а також неопоряджувана лицьова або нелицьова поверхня Примітка. Встановленим тут категоріям відповідають такі категорії що застосували раніше: КПЕ – А1; КП1 – А2 А3; КП2 – А4; КП3 – А5 А6 та А7 Б.2 До категорії КПЕ відносять глянцеві рельєфні з оголеним заповнювачем облицьовані під час виготовлення плиткою та подібні поверхні. Б.3 До категорії КПЗ зокрема відносять: • неопоряджувану лицьову поверхню дорожної плити опори ЛЕП шпали труби та подібних виробів; • нелицьову поверхню що в конструкції контактує з грунтом бетоном замонолічування засипкою або стяжкою. Додаток В рекомендований Визначення граничної відпускної маси виробу В.1 Значення граничної відпускної маси виробу Мu в кілограмах за 4.1.4 можна визначити за формулою Ми = 1 05 Мn + Мw В. 1. де Мn - провина маса виробу. Її значення повинно бути встановлене при густині ніздрюватого чи легкого бетону рd ; Mw - маса води яка може міститись у виробі. В.2 Масу вода Mw в кілограмах слід визначити за однією з формул: Мw = 10Vb ?w wm чи Mw = 0 01Vb ?d wv B.2 де Vb - проектний об'єм ніздрюватого чи легкого бетону у виробі. м3; ?w - густина вода кг/м3; wm Wv - граничне відпускне значення частки вологи в такому бетоні за таблицею 2; ?d - густина такого бетону в сухому стані кг/м3. Додаток Г довідковий Допуски розмірів і форми виробів Г.1 Значення технологічних допусків розмірів і форми виробів необхідно приймати за ГОСТ 21779 в залежності від інтервалу номінального розміру L та класу точності. Г.2 Зазначеним в 42.2 характеристикам і класам точності відповідають допуски за таблицею Г.1 Таблиця Г.1 Характеристика І клас точності Розмір допуска ? в мм при інтервалі понад – до Номінального розміру L в м 0.12 9 25 0 5 1 0 1 6 2 8 4 8 16 0 25 0 5 0 1 1 6 2 5 4 8 16 25 Лінійний розмір кл.6 5 6 8 10 12 16 20 24 30 Прямолінійність на довжині всій кл.4 - - 8 10 12 16 20 24 30 заданій* кл. 2 - - 3 4 5 - - - - Площинність відносно площини. умовної кл 4 - - 8 10 12 16 20 24 30 такої що прилягає кп.2 - - 3 4 5 6 8 10 12 Перпендикулярність кл..6 5 6 8 10 12 16 - - - Рівність довжини діагоналей кл. 3 - - - - - 10 12 16 20 *Задану довжину вибирають з ряду 1 0 – 1 6 – 2 5 м Г.3 Для прямолінійності на заданій довжині площинності відносно площини що прилягає та рівності довжини діагоналей припустимі відхилення несиметричні: ?in? з мінусом не враховують а ?sup з плюсом приймають рівним допуску ?. Для решти характеристик звичайно використовують симегричні припустимі відхилення: ?in? = ?sup = 0.5? Додаток Д рекомендований Маркування виробів Д.1 Маркуванню виробу виконують: • в процесі формування - за допомогою твердото штампа; • після формуванні - шляхом фарбування за трафаретом чи вручну а також за допомогою м'якого штампа. Для цього використовують рідку або тверду у вигляді олівця фарбу темного кольору яку не можна змити стерти чи розмазати. Товарний знак коротку назву виготовлювача і знак "ТК" бажано наносити за допомогою штампа. Написи за 4.6.3 а-в та за 4.6.4 наносять до пред'явлення виробу до приймання а решту - пісня приймання. Д.2 Маркувальні написи розміщують компактно в місці яке видно під час зберігання транспортування та монтажу. Їх бажано виконувати шрифтом за рисунком Д.1 з висотою знаків 15 30 50 чи 100 мм. Рисунок Д.1 Д.3 Маркування дрібноштучних виробів тротуарні та фасадні плити бортові камені тощо допускається виконувати тільки на 10% загального числа виробів у партії. Додаток Е обов'язковий Деталі зображення та розміри монтажних знаків Використовують монтажні знаки за таблицею Е.1 Таблиця Е.1 Зображення Назва і призначення 1 Місце стропування Знак наносять на виріб який не має монтажних петель чи отворів якщо для його піднімання застосування стропів канатів ланцюгів s іншому місці небезпечно чи спричиняє пошкодження виробу. 2 Верх виробу Знак наносять на виріб з симетричною формою перерізу та несиметричним армуванням в якого немає зовнішніх ознак розміщення робочої арматури. Вказує робоче положення виробу 3 Місце обпирання Знак наносять на виріб при необхідності забезпечити його обпирання на підкладку чи прокладку в певному місці 4 Установочна риска Знак наносять на виріб як орієнтир для контролю установки елемента в проектне положення під час монтажу Примітна. Деталі зображення та розміри знаків за 1 і 2 – згідно з ГОСТ 14192 Додаток Ж довідковий Одноступінчатий вибірковий контроль Ж. 1. Використовують план контролю за таблицею Ж.1 Таблиця Ж.1 штук виробів Обсяг Число партії вибірки До 25 5 1 Від 26 до 90 8 2 " 91 " 280 13 2 " 281 " 500 20 3 " 500 " 1200 32 4 Ж.2 Партію виробів приймають якщо у вибірці немає дефектних виробів чи їх число менше бракувального. Ж.3 Неприйнята партія виробів може бути піддана суцільному контролю за відповідною характеристикою. Ж.4 Рішення про постачання виробів з дефектами приймають за вказівками 5.4. Ключові слова: бетонні і залізобетонні вироби технічні вимоги контроль приймання транспортування зберігання безпека гарантії Зміна № 1 до ДСТУ Б В.2.6-2-95 "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови". Зміні стандарту спонукали: - перенесення у пов'язані з ним нормативні документи положень які потрібно враховувати під час розроблення виробів. Це стосується встановлення категорії поверхні розміру відпускної маси відпускної міцності бетону. Але відповідні пункти і додатки вирішено тимчасово до наступної зміни або перегляду зберігати в цьому стандарті для зручності його користувачів; - доцільність доповнення стандарту стосовно деяких конкретних видів виробів блоки і плити фундаментів палі . Це спростить у майбутньому скасування досі чинних відповідних ГОСТ і ТУ; - надання чинності новим ДСТУ; - потреба ліквідації окремих редакційних неточностей включно з тими на які звертали увагу користувачі. Разом із тим у 1.5 названі лише ті вимоги стандарту які є предметом сертифікації згідно із затвердженим Держстандартом переліком. Інші обов'язкові положення виділені в тексті за допомогою стандартизованих способів вислову про це йдеться у вступі. З урахуванням зауваженого раніше у 4.3.3 встановлено потребу погоджувати із споживачем виробів зменшення відпускної міцності бетону порівняно із нормованою для проектного віку. Одночасно в 8.1 уточнено межі відповідальності виготовлювача стосовно гарантій подальшого зростання міцності бетону. Розробка вищезазначених змін здійснена Технічним комітетом із стандартизації "Будівельні матеріали". Зміни друкуються мовою оригіналу. Зміна №1 до ДСТУ Б В.2.6-2-95 "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" Изменение №1 к ДСТУ Б В.2.6-2-95 "Конструкции зданий и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия" Затверджено та надано чинності наказом Держбуду України від 30 січня 1998 р. № 23. Чинна від 1998-04-01 Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 30 января 1998 г. № 23. Дата введения 1998-04-01 У "Передмові" п.3 - виключити останнє речення. В "Предисловии" п.3 - исключить последнее предложение. У "Вступі": Во "Введении": виключити друге речення з передостаннього абзацу; исключить вторую фразу из предпоследнего абзаца: доповнити текст в кінці новим абзацем: дополнить текст в конце новым абзацем: "Поряд із обов'язковими вимогами що стосуються безпеки виробів 1.5 стандарт містить інші обов'язкові вимоги викладені із застосуванням стандартизованих виразів "повинно бути" "слід" тощо . Рекомендовані вимоги можуть стати обов'язковими відповідно до умов замовлення на поставку виробів." "Наряду с обязательными требованиями относящимися к безопасности изделий 1.5 в стандарте имеются другие обязательные требования изложенные с использованием стандартизованных выражений "должно быть" "следует" и т.п. . Рекомендованные требования могут стать обязательными согласно условиям заказа на поставку изделий." У пункті 1.4 замінити "ГОСТ 15.901 " на"ДСТУ Б А.3.1-6". В пункте 1.4 заменить "ГОСТ 15.901" на"ДСТУ Б А.3.1-6". Пункт 1.5 викласти в новій редакції: Пункт 1.5 изложить в новой редакции: "1.5 Обов'язкові вимоги до якості виробів що забезпечують їх нешкідливість і безпеку для життя і майна населення а також умови охорони навколишнього середовища викладені в 4.1.2 4.3.1 і 4.4.1." У розділі 2 вилучити посилання на ГОСТ 15.009-91 ГОСТ 15.901-91 ГОСТ 8829-85 і ГОСТ 10922-90 разом із назвами та доповнити перелік такими посиланнями: "1.5 Обязательные требования к качеству изделий обеспечивающих их безвредность и безопасность для жизни и имущества населения а также условия охраны окружающей среды изложены в 4. 1.2 4.3.1 и 4.4.1." В разделе 2 исключить ссылки на ГОСТ 15.009-91 ГОСТ 15.901-91 ГОСТ 8829-85 и ГОСТ 10922-90 вместе с названиями и дополнить перечень такими ссылками: Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень ДСТУ Б А.2.4-7-95 ГОСТ 21 .501 -93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей Управління організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво ДСТУ Б А.3. 1-6-96 Управление организация и технология. Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні і залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності жорсткості та тріщиностійкості ДСТУ Б В. 2.6-7-95 ГОСТ 8829-94 Конструкции зданий и сооружений. Изделия строительные бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности жесткости и трещиностойкости Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности ГОСТ 236 16-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности У пункті 4. 1 . 1 із другого абзацу вилучити слова "конструктивне рішення ". В пункте 4.1.1 из второго абзаца исключить слова "конструктивное решение ". У пункті 4.1.2: перший абзац викласти в новій редакції: В пункте 4. 1.2: первый абзац изложить в новой редакции: "Вироби повинні задовольняти визначені при проектуванні вимоги до їх міцності жорсткості і тріщиностійкості та у встановлених випадках піддаватись контрольним навантаженням"; "Изделия должны удовлетворять установленные при проектировании требования к их прочности жесткости и трещиностойкости и в установленных случаях подвергаться контрольным нагружениям"; вилучити другий абзац. исключить второй абзац. У пункті 4.1.3: В пункте 4. 1.3: перший абзац викласти в новій редакції: "Поверхні виробу повинні відповідати вимогам робочих креслень згідно з вказівками ДСТУ Б А.2.4-7 або замовлення на поставку відповідно до додатка Б цього стандарту". первый абзац изложить в новой редакции: "Поверхности изделия должны отвечать требованиям рабочих чертежей согласно указаниям ДСТУ Б А.2.4-7 или заказа на поставку соответственно приложению Б этого стандарта". у другому абзаці текст після слова "формі" доповнити словами "контрольного зразка" слова "зразка-еталона" взяти в дужки і слова "додатка до ГОСТ 15.009" замінити на ДСТУ Б А.3.1-6. во втором абзаце текст после слова "форме" дополнить словами "контрольного образца" слова "образца-эталона" заключить в скобки и слова "приложения к ГОСТ 15.009" заменить на ДСТУ Б А.3.1-6 Пункт 4.1.4: після слова "встановлено" доповнити словами "згідно з ДСТУ Б А.2.4-7"; Пункт 4.1.4: после слова "установлена" дополнить словами "согласно ДСТУ Б А.2.4-7"; доповнити абзацем: "За відсутності в робочих кресленнях вимог щодо граничної відпускної маси виробу її значення має бути встановлено в замовленні на поставку за додатком В". дополнить абзацем: "При отсутствии в рабочих чертежах требований относительно предельной отпускной массы изделия ее значение должно быть установлено в заказе на поставку по приложению В". Пункт 4.1.5 виключити. Пункт 4.1.5 исключить. У пункті 4.2.1 в першому абзаці слова "повинні відповідати вимогам встановленим" замінити на "не повинні перевищувати значення встановлені". В пункте 4.2.1 в первом абзаце слова "должны отвечать требованиям установленным" заменить на "не должны превышать значения установленные". Пункт 4.2.2 доповнити такими текстами: в кінці переліку "а" - " для виробів що є елементами фундаментів - 8 "; Пункт 4.2.2 дополнить такими текстами: в конце перечисления "а" - " для изделий являющихся элементам фундаментов - 8 "; в переліку "б" після цифри "4" -" для паль - 6 "; в перечислении "б" после цифры "4" -" для свай - 6 "; в переліку "г" після дужок - "включаючи голову паль". в перечислении "г" после скобок - "включая голову свай". В пункті 4.3.2 четвертий абзац викласти в редакції: "середня густина легкого і ніздрюватого бетону;". В пункте 4.3.2 четвертый абзац изложить в новой редакции: "средняя плотность легкого и ячеистого бетона;". Пункт 4.3.3: доповнити на початку новим абзацем: "Згідно з робочими кресленнями або замовленням на поставку нормована відпускна міцність бетону виробів може бути нижчою за його нормовану міцність у проектному віці". Пункт 4.3.3: дополнить в начале новым абзацем: "Согласно рабочим чертежам или заказу на поставку нормированная отпускная прочность бетона изделий может быть ниже его нормированной прочности в проектном возрасте". із колишнього першого абзацу що став другим вилучити останнє речення стосовно гарантій виготовлювача . из бывшего первого абзаца ставшего вторым исключить последнюю фразу о гарантиях изготовителя . У пункті 4.3.4 - В пункте 4.3.4 - після слова "відпускна" додати слова "вологість ніздрюватого або" і слово "може" замінити на "повинна"; после слова "отпускная" добавить слова "влажность ячеистого или" и слово "может" заменить на "должна"; у таблиці 2 з характеристики ніздрюватого бетону вилучити "автоклавного". в таблице 2 из характеристики ячеистого бетона исключить "автоклавного". Пункт 4.4.5 викласти в новій редакції: "4.4.5 За тимчасової відсутності арматури і прокату проектних розмірів та класів марок допускається заміна сталі в арматурних і закладних виробах. Така заміна: - не повинна перешкоджати використанню виробів за призначенням; - потребує попереднього погодження організацією чи фахівцем яким дозволено проектувати залізобетонні конструкції; Пункт 4.4.5 изложить в новой редакции: "4.4.5 При временном отсутствии арматуры и проката проектных размеров и классов марок допускается замена стали в арматурных и закладных изделиях. Такая замена: - не должна препятствовать использованию изделий по назначению; - требует предварительного согласования организаций или специалистов которым разрешено проектировать железобетонные конструкции; Зміст і узгодження заміни дати її запровадження і скасування слід відобразити у виробничій документації." Содержание и согласование замены даты ее введения и отмены следует отразить в производственной документации." У пункті 4.4.6 вилучити другу фразу і доповнити текст новою фразою: "На голові палі такі кінці повинні бути зрізані врівень з поверхнею бетону." В пункте 4.4.6 исключить вторую фразу и дополнить текст новой фразой: "На голове сваи такие концы должны быть срезаны вровень с поверхностью бетона." Підрозділ 4.5 доповнити новим пунктом: "4.5.6 У виробах не допускається відшарування декоративного або захисного шару." Подраздел 4.5 дополнить новым пунктом: "4.5.6 В изделиях не допускается отслоение декоративного или защитного слоя." У пункті 4.6.3 вилучити останній абзац. В пункте 4.6.3 исключить последний абзац. У пункті 5.2 після слова "контролювати" вставити слова "і приймати". В пункте 5.2 после слова "контролировать" вставить слова "и принимать". У пункті 5.2.5: у переліку "а" із другого абзацу вилучити слова "габаритними розмірами " і в третьому абзаці після слова "стану" додати слова "стикувальних елементів та"; В пункте 5.2.5: в перечислении "а" из второго абзаца исключить слова "габаритными размерами " и в третьем абзаце после слова "состояния" включить слова "стыковочных элементов и"; доповнити перелік "б" в кінці наявного тексту новою фразою: "В цьому разі міцність бетону визначають стандартизованими неруйнівними методами;". дополнить перечисление "б" в конце имеющегося текста новой фразой: "В этом случае прочность бетона определяют стандартизованными неразрушающими методами;". Пункт 5.2.6 вилучити. Пункт 5.2.6 исключить. У пункті 5.3 внести зміни до таблиці 4: включити нові позиції 2а і 26: В пункте 5.3 внести изменения в таблицу 4: включить новые позиции 2а и 26: 2а Відшарування декоративного чи захисного шару -„- Вибірковий Те саме з урахуванням вказівки 5.3.5 2а Отслоение декоративного или защитного слоя -„- Выборочный То же с учетом указаний 5.3.5 2бШирина технологічних тріщин -„- -„- Вимірювальний контроль за ГОСТ 26433.1 2б Ширина технологических трещин -„- -„- Измерительный контроль по ГОСТ 26433.1 позицію 3 викласти в новій редакції: позицию 3 изложить в новой редакции: 3 Міцність жорсткість і тріщиностійкість виробів -„- -„- За комплексом неруйнівного контролю на відповідних стадіях виробництва 3 Прочность жесткость и трещиностойкость изделий -„- -„- По комплексу неразрушающего контроля на соответствующих стадиях производства вилучити позицію 3.1.1. исключить позицию 3.1.1. У пункті 5.3.3 у першій фразі після слова "зразках" поставити кому та слово "виготовлених". В пункте 5.3.3 в первой фразе после слова "образцах" поставить запятую и слово "изготовленных". У пункті 5.3.4 із першого абзацу вилучити слова в дужках і в другому абзаці слово "показником" замінити словами "показниками міцності та". В пункте 5.3.4 из первого абзаца исключить слова в скобках и во втором абзаце слово "показателем" заменить словами "показателями прочности и". Включити новий пункт 5.3.5 такого змісту: "5.3.5 Наявність відшарування виявляють за глухим звуком при простукуванні молотком масою близько 50 г." Включить новый пункт 5.3.5 такого содержания: "5.3.5 Наличие отслоения обнаруживают по глухому звуку при простукивании молотком массой около 50 г." У пункті 5.4.2 доповнити перелік новою позицією: "ж відшарування декоративного або захисного шару;". В пункте 5.4.2 дополнить перечень новой позицией: "ж отслоение декоративного или защитного слоя;". Розділ 5 доповнити новим пунктом 5.6: "5.6 Контрольні навантаження зразків виробів згідно з вказівками ДСТУ Б В. 2. 6-7 та робочими кресленнями для перевірки відповідності вимогам 4.1.2 обов'язкові при виробництві 200 і більше шт. на рік таких попередньо напружених виробів: балки і ригелі завдовжки 9 м і більше ферми і балки покриттів підкранові балки стояки опор ЛЕП контактної мережі та електроблокування." Раздел 5 дополнить новым пунктом 5.6: "5.6 Контрольные нагружения образцов изделий согласно указаниям ДСТУ Б В. 2. 6-7 и рабочим чертежам для проверки соответствия требованиям 4.1.2 обязательны при изготовлении 200 и более шт. в год таких предварительно напряженных изделий: балки и ригели длиной Эми более фермы и балки покрытий подкрановые балки стойки опор ЛЭП контактной сети и электроблокировки." У пункті 8. 1 після слова "віці" додати слова " за умови подальшого тверднення зразків бетону за вказівками ГОСТ 18105 " В пункте 8.1 после слова "возрасте" вставить слова " при условии дальнейшего твердения образцов бетона по указаниям ГОСТ 18105 " У додатку А із пункта А.1 вилучити слова "і випуску". В приложении А из пункта А.1 исключить слова "и выпуска". У додатку В формули В. 2 викласти в новій редакції: Mw = 0 01Vb ?d wm чи Mw = 0 01Vb ?w wv B.2 В приложении В формулы В. 2 изложить в новой редакции: Mw = 0 01Vb ?d wm или Mw = 0 01Vb ?w wv B.2 В додатку Г пункт Г.3 викласти в новій редакції: "Г.3 Допустимі відхилення від номінального значення характеристики ?inf у бік зменшення і ?sup у бік збільшення : В приложении Г пункт Г.3 изложить в новой редакции: "Г.3 Допустимые отклонения от номинального значения характеристики ?inf в сторону уменьшения и ?sup в сторону увеличения : а для лінійного розміру прямолінійності на всій довжині площинності відносно умовної площини і перпендикулярності звичайно приймають симетричними - рівними половині допуска тобто за абсолютною величиною ?inf + ?sup = ?; а для линейного размера прямолинейности на всей длине плоскостности относительно условной плоскости и перпендикулярности обычно принимают симметричными - равными половине допуска то есть по абсолютной величине ?inf + ?sup = ?; б для прямолінійності на заданій довжині площинності відносно прилеглої площини і рівності довжини діагоналей приймають ?inf = 0 і ?sup = ? .” б для прямолинейности на заданной длине плоскостности относительно прилегающей плоскости и равности длин диагоналей принимают ?inf = 0 і ?sup = ? .” Додатку Е замість обов'язкового надати статус довідкового Приложению Е вместо обязательного придать статус справочного. У таблиці Е.1 у другій фразі тексту позиції 4 слово ''елемента" замінити на "його". В таблице Е. 1 во второй фразе текста позиции 4 после слова "наносят" вставить слова "на изделие" и слово "элемента" заменить на "его". У всьому тексті термін "частка вологи" замінити на "вологість" *