Положення про замовлення, зберігання, облік бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 02.12.2003 N 426 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 р. за N 1185/8506 Про затвердження Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 555-р "Про запровадження ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби" та наказу Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року N 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби" зареєстрованого в Міністерстві юстиції 9 жовтня 2003 року за N 909/8230 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби що додається. 2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Микитюк Д.М. забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Державному департаменту ветеринарної медицини Вербицький П.І. довести цей наказ до відома управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю.Ф. В.о.Міністра М.Безуглий ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 02.12.2003 N 426 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 р. за N 1185/8506 ПОЛОЖЕННЯ про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби 1. Загальні положення 1.1. Це Положення розроблено відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року N 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби" зареєстрованого в Міністерстві юстиції 9 жовтня 2003 року за N 909/8230. 1.2. Це Положення встановлює порядок замовлення зберігання обліку бирок бланків паспортів великої рогатої худоби далі - бланки паспортів тварин та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби далі - бланки ветеринарних карток . 1.3. Терміни "бирка" та "Реєстр тварин" вживаються в цьому Положенні в такому значенні: бирка - вушний знак установленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером що використовується виключно для ідентифікації визначеного виду тварин; Реєстр тварин - автоматизована інформаційно-аналітична система обліку даних про ідентифікованих тварин їх переміщення власників господарства та їх ветеринарно-санітарний стан тощо яка забезпечує зберігання інформації про тварин надання такої інформації та її захист від несанкціонованого доступу. 1.4. Бирки бланки паспортів тварин та бланки ветеринарних карток виготовляються відповідно до зразків та технічних описів затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року N 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби". Використання бирок та бланків інших зразків забороняється. 1.5. Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" далі - Агентство з ідентифікації забезпечує організацію постачання зберігання обліку постачання й звітності про використання бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток. 2. Замовлення бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток 2.1. Замовниками бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток є відповідно власники тварин Агентство з ідентифікації та державні установи ветеринарної медицини далі - Замовники . 2.2. Організацію централізованого замовлення бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток здійснює Агентство з ідентифікації на підставі письмових замовлень установленого зразка власників тварин на проведення робіт з ідентифікації і реєстрації тварин та письмових замовлень державних установ ветеринарної медицини. 2.3. Агентство з ідентифікації замовляє виготовлення бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток тільки на спеціалізованих поліграфічних підприємствах України які мають ліцензію на виготовлення бланків цінних паперів документів суворої звітності. 2.4. Державні установи ветеринарної медицини щорічно до 1 липня поточного року подають Агентству з ідентифікації письмові заявки встановленої форми на необхідну кількість бланків ветеринарних карток на наступний рік. 2.5. Агентство з ідентифікації провадить узагальнення потреби у бланках ветеринарних карток і організовує централізоване замовлення на виготовлення цих бланків. 3. Приймання бланків паспортів тварин бланків ветеринарних карток та бирок від підприємств-виготовлювачів 3.1. Приймання бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток що надходять від поліграфічних підприємств здійснюється Агентством з ідентифікації. Для цього наказом керівника Агентства з ідентифікації створюється комісія. До складу комісії повинно входити не менше трьох осіб. До роботи комісії можуть залучатися представники поліграфічного підприємства яке виготовило бланки. 3.2. Під час приймання бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток комісія: перевіряє зовнішній стан цілісність упаковки пакувальних листів відомості наклеєного пакувального листа; розкриває упаковку перевіряє відповідність кількості серії і нумерації бланків паспортів тварин та ветеринарних карток що надійшли кількості серії і нумерації вказаним у накладних пакувальних листах поліграфічних підприємств. Про прийняття від поліграфічного підприємства бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток складаються акт про прийняття бланків паспортів великої рогатої худоби додаток 1 та акт про прийняття бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби додаток 2 відповідно у двох примірниках один з яких Агентством з ідентифікації надсилається поліграфічному підприємству яке виготовило бланки для підтвердження одержання бланків другий - залишається в Агентстві з ідентифікації. 3.3. У разі виявлення нестачі бланків паспортів тварин чи бланків ветеринарних карток їх браку пошкодження тощо акт разом із копіями супровідних документів контрольним ярликом який міститься на пачці надсилається поліграфічному підприємству яке виготовляло ці бланки. 3.4. Прийняття бирок від підприємств-виготовлювачів здійснюється Агентством з ідентифікації за видатковими накладними. 4. Постачання бирок та бланків ветеринарних карток 4.1. Власники тварин одержують бирки від Агентства з ідентифікації на підставі замовлення на проведення робіт з ідентифікації і реєстрації тварин установленого зразка. При цьому власники тварин - юридичні особи одержують бирки за видатковими накладними від Агентства з ідентифікації та на підставі доручення на отримання. 4.2. Агентство з ідентифікації здійснює передачу бланків ветеринарних карток державним установам ветеринарної медицини на підставі замовлень поданих відповідно до пункту 2.4 цього Положення та в обсягах обумовлених цими замовленнями. Бланки ветеринарних карток передаються посадовій особі відповідної державної установи ветеринарної медицини за довіреністю і видатковою накладною. 5. Облік бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток 5.1. Замовники за виключенням власників тварин - фізичних осіб що не є суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язані вести облік отриманих бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток. 5.2. Для забезпечення зберігання та обліку бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток керівником Замовника призначається відповідальна особа з якою укладається угода про матеріальну відповідальність. Облік ведеться шляхом внесення відповідальною особою Замовника відповідної інформації до книги обліку оприбуткування комплектів вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби додаток 3 книги обліку оприбуткування бланків паспортів великої рогатої худоби додаток 4 книги обліку оприбуткування бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби додаток 5 книги обліку видачі комплектів вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби додаток 6 книги обліку видачі бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби додаток 7 далі - книги обліку . 5.3. Книги обліку мають бути прошнуровані аркуші - пронумеровані. На внутрішньому боці обкладинки книг обліку робиться відмітка про загальну кількість аркушів у відповідній книзі обліку яка підписується керівником Замовника та засвідчується печаткою Замовника. Термін зберігання книг обліку - 60 років після їх закінчення. 5.4. Записи в книгах обліку слід робити чорнилом або кульковою ручкою. 5.5. Неправильно зроблений запис закреслюється а потрібне записується поряд чітким почерком. Кожне виправлення має бути підписано відповідальною особою із зазначенням прізвища та ініціалів відповідальної особи дати виправлення та напису "Виправленому вірити". 5.6. З метою перевірки наявності бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток один раз на рік має провадитись інвентаризація бирок та бланків. 5.7. Інвентаризація також обов'язково провадиться: при зміні відповідальної особи; після стихійного лиха пожежі; при виявленні пошкодження або втрати облікової документації; при встановленні факту розкрадання бирок чи бланків. 5.8. Відомості про прийняті відповідно до пунктів 3.1 4.1 та 4.2 цього Положення бирки бланки паспортів тварин та бланки ветеринарних карток не пізніше трьох днів з моменту їх надходження вносяться до книги обліку оприбуткування комплектів вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби книги обліку оприбуткування бланків паспортів великої рогатої худоби книги обліку оприбуткування бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби відповідно. 5.9. Відомості про видані відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 цього Положення бирки бланки паспортів та бланки ветеринарних карток при їх видачі вносяться до книги обліку видачі комплектів вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби книги обліку видачі бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби відповідно. 5.10. Витрачання бирок власниками тварин обліковується у книгах обліку ідентифікованих тварин господарства форми яких затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року N 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби". 5.11. Облік витрачання бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток ведеться в Реєстрі тварин. Внесення відомостей до Реєстру тварин про використані заповнені бланки здійснюється: бланки паспортів великої рогатої худоби - Агентством з ідентифікації; бланки ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби - відповідними державними установами ветеринарної медицини які здійснювали використання заповнення цих бланків. При внесенні відомостей до Реєстру тварин використовується програмне забезпечення Реєстру тварин. При цьому до Реєстру тварин вносяться серія та номер бланка який використовувався заповнювався . 5.12. Бланки паспортів тварин та бланки ветеринарних карток зіпсовані при заповненні чи пошкоджені при зберіганні знищуються способом який унеможливлює їх повторне використання. Агентство з ідентифікації та державні установи ветеринарної медицини які в установленому порядку здійснювали заповнення чи зберігання бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток відповідно складають акти про знищення бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби зіпсованих при заповненні чи пошкоджених при зберіганні за формою відповідно до додатка 8 до цього Положення. Знищення зіпсованих або пошкоджених бланків здійснюється щоквартально і не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним кварталом. Для цього наказом керівника підприємства створюється комісія. До складу комісії повинно входити не менше трьох осіб. Акт про знищення бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби складається у двох примірниках один з яких не пізніше триденного терміну після його складання надсилається державними установами ветеринарної медицини до Агентства з ідентифікації другий - залишається в державних установах ветеринарної медицини. 5.13. При надходженні до Агентства з ідентифікації пошкоджених бирок а також бирок знятих з тварин які загинули пали були забиті чи утилізовані бирки що надійшли знищуються способом який унеможливлює їх повторне використання про що складається акт про знищення вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби додаток 9 . Знищення бирок здійснюється щоквартально. 5.14. Бухгалтерський облік бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток ведеться відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 21 грудня 1999 року за N 893/4186. Списання бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток здійснюється у встановленому законодавством порядку. 6. Зберігання бирок бланків паспортів тварин та бланків ветеринарних карток 6.1. Бирки бланки паспортів тварин та бланки ветеринарних карток мають зберігатися у металевих шафах сейфах що обладнані надійними засобами захисту від стороннього проникнення. 6.2. У разі виявлення факту втрати або крадіжки бирок власник тварин зобов'язаний негайно письмово повідомити про це Агентство з ідентифікації зазначивши дату втрати/крадіжки та номери втрачених чи украдених бирок . 6.3. У разі виявлення факту втрати або крадіжки бланків ветеринарних карток державна установа ветеринарної медицини зобов'язана негайно письмово повідомити про це Агентство з ідентифікації зазначивши дату втрати/крадіжки серії та номери втрачених чи украдених бланків . 7. Звітність про витрачання та знищення бланків ветеринарних карток 7.1. Звітність про витрачання бланків ветеринарних карток у державних установах ветеринарної медицини які при оформленні ветеринарних карток використовують програмне забезпечення Реєстру тварин здійснюється шляхом внесення відомостей про витрачання бланків ветеринарних карток до Реєстру тварин. При цьому до Реєстру тварин вносяться серії та номери використаних заповнених ветеринарних карток. 7.2. Звітність про зіпсовані при заповненні чи пошкоджені при зберіганні бланки ветеринарних карток здійснюється шляхом надсилання актів про знищення зіпсованих при заповненні чи пошкоджених при зберіганні бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби відповідно до пункту 5.12 цього Положення. Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк Додаток 1 до пункту 3.2 Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби АКТ про прийняття бланків паспортів великої рогатої худоби N дата номер місце складання Згідно з наказом державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" від " " 200 р. N комісія у складі: 1. Голови комісії прізвище та ініціали посада 2. Членів комісії : прізвище та ініціали посада прізвище та ініціали посада прізвище та ініціали посада прізвище та ініціали посада склала цей акт про те що " " 200 р. з найменування поліграфічного підприємства відповідно до накладної від " " 200 р. N було прийнято та перевірено наявність бланків паспортів великої рогатої худоби серії з N по N у кількості одиниць які отримані в указати цифрами указати літерами упаковках з них виявилось пошкоджених указати цифрами . указати літерами При перевірці отриманих бланків установлено що бланки паспортів великої рогатої худоби серії з N по N у кількості указати цифрами указати літерами одиниць є в наявності що відповідає кількості указати цифрами одиниць контрольних карток на пачках та указати літерами накладній від " " 200 р. N . 1. Голова комісії підпис прізвище ініціали 2. Члени комісії: підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали Додаток 2 до пункту 3.2 Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби АКТ про прийняття бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби N дата номер місце складання Згідно з наказом державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" від " " 200 р. N комісія у складі: 1. Голови комісії прізвище та ініціали посада 2. Членів комісії: прізвище та ініціали посада прізвище та ініціали посада прізвище та ініціали посада прізвище та ініціали посада склала цей акт про те що " " 200 р. з найменування поліграфічного підприємства відповідно до накладної від " " 200 р. N було прийнято та перевірено наявність бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби серії з N по N у кількості указати цифрами указати літерами одиниць які отримані в упаковках з них указати цифрами виявилось пошкоджених . указати літерами При перевірці отриманих бланків установлено що бланки ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби серії з N по N у кількості указати цифрами одиниць є в наявності що відповідає кількості указати літерами одиниць контрольних карток указати цифрами указати літерами на пачках та накладній від " " 200 р. N . 1. Голова комісії підпис прізвище ініціали 2. Члени комісії: підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали Додаток 3 до пункту 5.2 Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби КНИГА ОБЛІКУ оприбуткування комплектів вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби найменування організації що здійснює облік Розпочато: " " 20 р. Закінчено: " " 20 р. ---------------------------------------------------------------------- | N | Дата |N та дата | Перелік |Кількість|Сума |Посадова особа що| |з/п|надход-|видаткової| прийнятих| комплек-| грн.|отримала комплекти| | | ження |накладної |комплектів| тів | | бирок | | | | | бирок | бирок | | | | | | |----------| | |------------------| | | | |з N| по N | | |прізвище та|підпис| | | | | | | | | ініціали | | |---+-------+----------+---+------+---------+-----+-----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------- Додаток 4 до пункту 5.2 Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби КНИГА ОБЛІКУ оприбуткування бланків паспортів великої рогатої худоби найменування організації що здійснює облік Розпочато: " " 20 р. Закінчено: " " 20 р. -------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер | Перелік |Кількість|Сума |Посадова особа що| |з/п|надход-|та дата| прийнятих | бланків | грн.| отримала бланки | | | ження | акта | бланків | | | | | | | |-----------| | |------------------| | | | |серія|з |по| | |прізвище та|підпис| | | | | |N |N | | | ініціали | | |---+-------+-------+-----+--+--+---------+-----+-----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------- Додаток 5 до пункту 5.2 Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби КНИГА ОБЛІКУ оприбуткування бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби найменування організації що здійснює облік Розпочато: " " 20 р. Закінчено: " " 20 р. -------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Номер | Перелік |Кількість|Сума |Посадова особа що| |з/п|надход-|видат-| прийнятих | бланків | грн.| отримала бланки | | | ження |кового| бланків | | | | | | |доку- |------------| | |------------------| | | |мента |серія| з |по| | |прізвище та|підпис| | | | | | N |N | | | ініціали | | |---+-------+------+-----+---+--+---------+-----+-----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------- Додаток 6 до пункту 5.2 Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби КНИГА ОБЛІКУ видачі комплектів вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби найменування організації що здійснює облік Розпочато: " " 20 р. Закінчено: " " 20 р. ----------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер | Номер бирки |Кількість| Ким видані | Кому | |з/п|видачі| видатко-|---------------| комплек-|---------------|видані| | | | вого |початко-|остан-| тів |прізвище|підпис| | | | |документа| вий | ній | | та | | | | | | | | | |ініціали| | | |---+------+---------+--------+------+---------+--------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------- Додаток 7 до пункту 5.2 Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби КНИГА ОБЛІКУ видачі бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби найменування організації що здійснює облік Розпочато: " " 20 р. Закінчено: " " 20 р. --------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Номер | Серія | Номер | Кіль- | Ким видані | Ким одержані | |з/п|видачі|видат-|бланків|-------------| кість |---------------+---------------| | | |кового| |почат-|остан-|бланків|прізвище|підпис|прізвище|підпис| | | |доку- | |ковий | ній | | та | | та | | | | |мента | | | | |ініціали| |ініціали| | |---+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------------------------------------------------------------------------------- Додаток 8 до пункту 5.12 Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби АКТ про знищення бланків зіпсованих найменування бланків при заповненні чи пошкоджених при зберіганні за період з " " р. до " " р. N м. дата номер місце складання Комісія створена наказом керівника назва підприємства організації установи від " " 200 р. N у складі: 1. Голови комісії посада прізвище ініціали 2. Членів комісії: посада прізвище ініціали посада прізвище ініціали склала цей акт про те що " " 200 р. було проведено знищення найменування бланків які були зіпсовані при заповненні чи пошкоджені при зберіганні за період з " " 200 р. до " " 200 року. Всього комісією знищено шляхом спалювання зіпсованих при заповненні чи пошкоджених при зберіганні бланків найменування бланків в кількості одиниць таких указати цифрами указати літерами серій і номерів: ------------------------------------------------- | N | Серія |N бланка|Причина знищення|Примітки| |з/п| бланка | | | | |---+--------+--------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------- на суму гривень. указати цифрами указати літерами 1. Голова комісії підпис прізвище ініціали 2. Члени комісії: підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали Додаток 9 до пункту 5.13 Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби АКТ про знищення вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби які надійшли за період з " " р. до " " р. N м. дата номер місце складання Комісія створена наказом керівника державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" від " " 200 р. N у складі: 1. Голови комісії посада прізвище ініціали 2. Членів комісії: посада прізвище ініціали посада прізвище ініціали склала цей акт про те що " " 200 р. відповідно до пункту 5.13 Положення про порядок замовлення зберігання обліку бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби затвердженого наказом Міністерства аграрної політики від 2 грудня 2003 р. N 426 "Про затвердження Положення про замовлення зберігання облік бирок бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби" було проведено знищення вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби які надійшли за період з " " 200 р. до " " 200 року. Всього комісією знищено шляхом : спосіб знищення комплектів вушних бирок у кількості указати цифрами комплектів одиниць таких номерів: указати літерами ------------------------------------------------- |N з/п|Номер комплекту|Причина знищення|Примітки| | | бирок | | | |-----+---------------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------- вушних бирок у кількості указати цифрами одиниць таких номерів: указати літерами --------------------------------------------- |N з/п|Номер бирки|Причина знищення|Примітки| |-----+-----------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------- 1. Голова комісії підпис прізвище ініціали 2. Члени комісії: підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали