Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб тварин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ Н А К А З 04.06.2004 N 67 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2004 р. за N 744/9343 Про затвердження Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів Відповідно до статті 7 Закону України "Про ветеринарну медицину" з метою удосконалення діагностики хвороб прісноводних риб Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів додається . 2. Директору зональної спеціалізованої державної лабораторіїветеринарної медицини з хвороб молодняку тварин Горпинюку В.В. подати Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Вержиховського О.М. - заступника голови Державного департаменту ветеринарної медицини. Голова Державного департаменту ветеринарної медицини П.І.Вербицький ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини 04.06.2004 N 67 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2004 р. за N 744/9343 ПОЛОЖЕННЯ про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів 1. Зональна спеціалізована державна лабораторія ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів далі - зональна лабораторія створена відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" і підпорядкована Державному департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. Відповідно до статті 30 Закону України "Про ветеринарну медицину" методичне керівництво лабораторією здійснює Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини. 2. Зональна лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України іншими законами України актами Президента України Кабінету Міністрів України Міністерства аграрної політики України Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Державного департаменту ветеринарної медицини Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та цим Положенням. 3. Зональна лабораторія є державною установою ветеринарної медицини з питань прогнозування діагностики розробки заходів попередження заносу на територію країни збудників особливо небезпечних заразних хвороб здійснення моніторингу розробки та впровадження методик діагностики інфекційних та інвазійних захворювань прісноводних риб та інших гідробіонтів а також оцінки якості і безпеки продукції тваринного походження кормів тваринного і рослинного походження для годівлі риб. 4. Зональна лабораторія має свою матеріально-технічну базу територію і будівлі автомобільний і водний транспорт лабораторне обладнання і апаратуру та на сучасному рівні проводить патолого-анатомічні гістологічні мікроскопічні бактеріологічні біологічні вірусологічні серологічні імунологічні гельмінтологічні гематологічні токсикологічні радіологічні та інші лабораторні дослідження. Матеріальні цінності лабораторії є державною власністю. 5. Утримання території приміщень обладнання зональної лабораторії умови і режим праці в ній повинні відповідати Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини які затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04.99 N 67 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за N 695/3988. 6. Зона обслуговування зональної лабораторії визначається і затверджується Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. 7. Плани лабораторно-діагностичних досліджень розробляються з метою здійснення моніторингу щодо інфекційних та інвазійних хвороб з урахуванням вимог Міжнародного кодексу охорони здоров'я водних тварин а також з урахуванням епізоотичного стану щодо небезпечних заразних хвороб прісноводних риб зареєстрованих в Україні. Плани погоджуються з Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини і затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини. 8. Основними завданнями зональної лабораторії є: здійснення моніторингу заразних хвороб риб та інших гідробіонтів з урахуванням відповідних міжнародних стандартів керуючись Міжнародним кодексом охорони здоров'я водних тварин у зоні обслуговування; охорона території зони обслуговування від занесення з територій інших держав або карантинної зони збудників заразних хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів; вивчення й аналіз епізоотичної ситуації в прісноводних водоймищах зони обслуговування причин і джерел виникнення хвороб шляхи розповсюдження їх збудників; розробка та впровадження в практику нових методик з діагностики заразних хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів; організація і проведення планових і позапланових обстежень лабораторних досліджень з метою діагностики заразних захворювань прісноводних риб; захист населення від хвороб спільних для прісноводних риб і людей; вивчення та аналіз епізоотичної ситуації в зоні обслуговування причин і джерел виникнення шляхів розповсюдження збудників заразних хвороб прісноводних риб та факторів що обумовлюють їх поширення; забезпечення організації та проведення планових і непланових досліджень з метою діагностики заразних хвороб прісноводних риб та інших гідробіонтів; проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження яка використовується для годівлі риб або виготовлення кормів а також готових кормів і кормових добавок; надання методичної практичної і консультативної допомоги спеціалістам ветеринарної медицини відділів діагностики і боротьби з хворобами риб обласних лабораторій ветеринарної медицини і міжрайонних зональних дільниць державної ветеринарної медицини з боротьби із хворобами прісноводних риб; участь у розробці й організації проведення разом з територіальними органами ветеринарної медицини профілактичних діагностичних ветеринарно-санітарних карантинних і інших заходів щодо боротьби з хворобами прісноводних риб; упровадження в практику досягнень науки та передового досвіду. 9. До компетенції зональної лабораторії належать: обстеження місць існування прісноводних риб і інших гідробіонтів з проведенням діагностичних виловів їх і лабораторного дослідження з метою епізоотичної оцінки стану водної фауни і прогнозування виникнення хвороб; проведення експресних у тому числі пошукових лабораторних досліджень заразних хвороб прісноводних риб негайне повідомлення у встановленому порядку відповідних органів ветеринарної медицини про випадки позитивних результатів досліджень; розробка рекомендацій з попередження а в разі виникнення вогнищ заразних захворювань риб - термінових заходів з їх ліквідації а також профілактики можливого розповсюдження їх; проведення за дорученням Державного департаменту ветеринарної медицини апробації методів діагностики захворювань прісноводних риб і інших гідробіонтів нових діагностичних препаратів і лікувальних засобів що належать до компетенції зональної лабораторії; проведення ветеринарно-санітарної хіміко-токсикологічної та радіологічної оцінки кормів для риб; організація проведення клінічних бактеріологічних вірусологічних хіміко-токсикологічних патолого-анатомічних паразитологічних і інших видів досліджень; відбір зразків риби та інших гідробіонтів для діагностичних досліджень з метою визначення якості та безпеки; участь в організації і проведенні семінарів з спеціалістами ветеринарної медицини з питань профілактики діагностики і ліквідації заразних і незаразних хвороб прісноводних риб; ведення обліку про проведену роботу і подання звітності в установленому порядку; проведення скринінгових та підтверджувальних методів діагностики заразних хвороб прісноводних риб а також здійснення контролю за якістю та безпекою продукції тваринного походження; визначення та подання у встановленому порядку Державному департаменту ветеринарної медицини розрахунків щодо потреби асигнувань на утримання Зональної спеціалізованої лабораторії і придбання необхідних матеріалів для проведення досліджень підвищення кваліфікації спеціалістів Зональної спеціалізованої лабораторії; направлення на місця спеціалістів для уточнення діагнозу надання практичної допомоги в організації і проведенні протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у разі виникнення небезпечних у тому числі для людей заразних хвороб прісноводних риб та гідробіонтів; виконання комплексу заходів щодо метрологічного забезпечення робіт та режиму роботи з мікроорганізмами II III IV груп патогенності; виконання завдань Державного департаменту ветеринарної медицини і Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та інших робіт які належать до компетенції Зональної спеціалізованої лабораторії; проведення атестації робочих місць акредитації міських районних міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини з питань діагностики заразних хвороб прісноводних риб за дорученням Державного департаменту ветеринарної медицини і Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини; відповідно до Положення про Державний департамент ветеринарної медицини разом з державною санітарно-епідеміологічною службою розслідування випадків виникнення серед населення захворювань спільних для прісноводних риб і людей а також загибелі риби та інших гідробіонтів пов'язаних з отруєнням. 10. Зональна лабораторія у межах своєї компетенції має право: контролювати й оцінювати епізоотичний стан та надавати рекомендації спеціалістам державних установ ветеринарної медицини організацій і рибних господарств з профілактики діагностики ліквідації хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів щодо виконання карантинних заходів; у відповідності до статті 13 Закону України "Про ветеринарну медицину" одержувати від юридичних і фізичних осіб діяльність яких пов'язана з відтворенням вирощуванням і утриманням риби документи і матеріали необхідні для додаткового вивчення епізоотичного ветеринарно-санітарного стану рибних господарств; безперешкодно відвідувати підконтрольні об'єкти в закріпленій зоні; використовувати діагностичну базу обласних районних міських державних лабораторій ветеринарної медицини для проведення діагностичних досліджень на місцях; проводити ветеринарно-санітарну експертизу риби і рибної продукції; при підозрінні або виявленні карантинних хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів розробляти попередні заходи до прийняття рішення про введення карантинних обмежень на рибне господарство окреме водоймище; за дорученням Державного департаменту ветеринарної медицини та Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини перевіряти роботу спеціалістів рибних господарств різної форми власності міжрайонних зональних дільниць відділів діагностики і боротьби з хворобами риб обласних державних лабораторій ветеринарної медицини юридичних і фізичних осіб які здійснюють підприємницьку діяльність у галузі ветеринарної медицини з питань профілактики діагностики і боротьби з хворобами прісноводних риб; видавати експертні висновки за результатами лабораторно-діагностичних досліджень щодо захворювань прісноводних риб якості та безпеки риби інших гідробіонтів і продукції з них а також якості кормів які використовуються для годівлі риби та гідрохімічних показників води; проводити лабораторно-діагностичні дослідження кормів тваринного і рослинного походження для годівлі риб та інших гідробіонтів за рахунок їх власників; здійснювати оплату послуг що надаються державними установами ветеринарної медицини відповідно до ст. 26 Закону України "Про ветеринарну медицину"; узагальнювати та подавати до Державного департаменту ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі обладнання та засобів ветеринарної медицини. 11. Зональну лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної медицини який одночасно є завідувачем одного з відділів і має досвід практичної роботи за фахом не менше п'яти років пройшов підвищення кваліфікації. Директор зональної лабораторії призначається і звільняється з посади головою Державного департаменту ветеринарної медицини згідно з чинним законодавством. Директор зональної лабораторії є державним інспектором ветеринарної медицини і з питань діяльності лабораторії підпорядкований голові Державного департаменту ветеринарної медицини. Завідувачі віддів спеціалісти та інші працівники зональної лабораторії призначаються і звільняються з посад директором лабораторії. 12. Директор зональної лабораторії: керує діяльністю лабораторії організовує роботу розподіляє обов'язки її працівників затверджує посадові інструкції; забезпечує оперативне і достовірне ведення діловодства в зональній лабораторії; дає вказівки і рекомендації суб'єктам господарювання з питань профілактики діагностики і ліквідації хвороб прісноводних риб та інших гідробіонтів що зустрічаються в Україні; виступає представником з питань які належать до компетенції зональної лабораторії у всіх державних підприємствах установах організаціях та судах. 13. Структура і штатна чисельність зональної лабораторії визначається Державним департаментом ветеринарної медицини з урахуванням епізоотичного і ветеринарно-санітарного стану рибництва в зоні обслуговування. 14. При зональній лабораторії можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірній основі. 15. Зональна лабораторія забезпечується спеціальним транспортом та іншими матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами. 16. Зональна лабораторія утримується за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету. 17. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства. 18. Зональна лабораторія є юридичною особою має самостійний баланс рахунки в установах банків круглу гербову печатку фірмові бланки кутовий штамп зі своїм найменуванням. 19. У разі ліквідації спеціалізованої лабораторії її активи мають бути передані іншій неприбутковій організації яка входить до структури Державного департаменту ветеринарної медицини або зараховані до доходу бюджету. Заступник голови Державного департаменту ветеринарної медицини О.М.Вержиховський