Положення про обласну державну лабораторію ветеринарної медицини

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 24.12.2002 N 74 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2003 р. за N 26/7347 ПОЛОЖЕННЯ про обласну державну лікарню ветеринарної медицини Із змінами внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини № 21 від 25.02.2004 1. Обласна державна лікарня ветеринарної медицини далі - Лікарня відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" є державною установою ветеринарної медицини для здійснення профілактичних діагностичних лікувальних та інших протиепізоотичних заходів та підпорядковується управлінню ветеринарної медицини в області. Лікарня є правонаступником обласного підприємства лікарні державної ветеринарної медицини. Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 2. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією та іншими законами України актами Президента України і Кабінету Міністрів України Міністерства аграрної політики України Державного департаменту ветеринарної медицини управління ветеринарної медицини в області та цим Положенням. 3. Основними завданнями Лікарні є: ветеринарне обслуговування тварин господарств усіх форм власності та фізичних осіб; охорона території області від занесення з території інших держав регіонів областей або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин а також недопущення їх розповсюдження за межі території області або карантинної зони; реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних вимог установлених законодавством; профілактика і діагностика інфекційних інвазійних та незаразних хвороб тварин і їх лікування; захист населення від хвороб спільних для тварин і людей; сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини; сприяння впровадженню в практику досягнень ветеринарної медицини. 4. Лікарня відповідно до покладених на неї завдань: 1 здійснює заходи щодо профілактики діагностики та ліквідації інфекційних інвазійних і незаразних хвороб тварин та їх лікування; 2 організовує реалізацію планів протиепізоотичних лікувально-профілактичних ветеринарно-санітарних заходів; 3 оцінює епізоотичну ситуацію і здійснює заходи з профілактики і ліквідації заразних хвороб тварин дератизації дезінфекції тощо; 4 проводить епізоотологічне розслідування кожного випадку появи нових вогнищ інфекційних і паразитарних захворювань уживає ефективних заходів щодо їх ліквідації; 5 робить розрахунки потреби імунобіологічних та інших ветеринарних препаратів; 6 може забезпечувати ветеринарними імунобіологічними препаратами державні установи ветеринарної медицини області; 7 організовує і здійснює заходи з профілактики діагностики ліквідації інфекційних інвазійних і незаразних захворювань тварин та їх лікування; 8 аналізує причини виникнення заразних і незаразних хвороб падежу тварин; 9 організовує разом з органами та закладами МОЗ захист населення від хвороб спільних для людей і тварин та здійснює взаємообмін відповідною інформацією; 10 разом з управлінням ветеринарної медицини в області державною санітарно-епідеміологічною службою бере участь у розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань спільних для людей і тварин; 11 одержує інформацію необхідну для встановлення епізоотичного стану виявлення причин захворювання тварин і оцінки ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного походження; 12 здійснює ветеринарне обслуговування тварин господарств усіх форм власності та фізичних осіб; 13 веде облік хворих і загиблих тварин; 14 бере участь у межах своєї компетенції у проведенні атестації робочих місць спеціалістів ветеринарної медицини; 15 упроваджує у ветеринарну практику досягнення ветеринарної медицини; 16 подає управлінню ветеринарної медицини в області відповідні висновки для органів страхування щодо захворювань тварин унаслідок яких вони загинули або були вимушено забиті; 17 здійснює заходи щодо пропаганди ветеринарних знань серед власників тварин; 18 видає ветеринарні документи; 19 здійснює інші функції необхідні для виконання покладених на неї завдань; 20 веде облік проведеної роботи та подає звіти в установленому порядку. Пункт 4 доповнено підпунктом 20 згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 5. Лікарню очолює начальник - лікар ветеринарної медицини далі - Начальник який призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління ветеринарної медицини в області. Начальник повинен мати досвід практичної роботи за фахом не менше як 3 роки або пройти відповідну підготовку та атестацію. Начальник Лікарні несе персональну відповідальність за виконання покладених на Лікарню завдань і здійснення нею своїх функцій. 6. Начальник Лікарні: керує діяльністю Лікарні; призначає та звільняє з посади спеціалістів та обслуговувальний персонал Лікарні; визначає ступінь відповідальності підлеглих і вирішує питання про притягнення їх до відповідальності; організовує роботу Лікарні розподіляє обов'язки між спеціалістами ветеринарної медицини і затверджує посадові інструкції працівників Лікарні; розробляє структуру штатну чисельність та кошторис Лікарні які затверджуються відповідно до законодавства; уносить пропозиції управлінню ветеринарної медицини в області про поліпшення матеріально-технічного забезпечення Лікарні. 7. При Лікарні можуть утворюватися госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірних умовах. 8. Фінансування матеріально-технічне забезпечення Лікарні та її структурних підрозділів здійснюються за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету. 9. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства. 10. Лікарня є юридичною особою має самостійний баланс рахунки в установах банків бланки і печатку із зображенням Державного Герба України та своєї назви а також бланки і печатку з написом "Начальник обласної державної лікарні ветеринарної медицини - лікар ветеринарної медицини". 11. У разі ліквідації Лікарні її активи мають бути передані іншій неприбутковій організації яка входить до структури Державного департаменту ветеринарної медицини або зараховані до доходу бюджету. Положення доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 від 25.02.2004 Начальник управління організації ветеринарної справи та профілактики незаразних хвороб тварин М.І.Маковський