ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94)

ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94) Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій. Технічні умови

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ --------------------------------------------------------------- Будівельні конструкції Профілі сталеві гнуті Профили стальные гнутые замкнуті зварні замкнутые сварные квадратні і прямокутні квадратные и прямоугольные для будівельних конструкцій для строительных конструкций Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 ГОСТ 30245-94 Видання офіційне Издание официальное Державний комітет України у : Межгосударственная справах містобудування і : научно-техническая комиссия по архітектури : стандартизации и техническому Київ 1996 : нормированию в строительстве ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Передмова : Предисловие : 1 РОЗРОБЛЕНИЙ : 1 РАЗРАБОТАН Центральним науково-дослiдним: Центральным научно-исследовате- i проектним iнститутом будіве: льским и проектным институтом льних металоконструкцій ім. : строительных металлоконструкций М.П Мельникова ЦНДІПБК : им.Н.П.Мельникова ЦНИИПСК Росiйської Федерації : Российской Федерации : ВНЕНЕНИЙ Мiнбудом Росiї : ВНЕСЕН Минстроем России : 2 ПРИЙНЯТИЙ : 2 ПРИНЯТ Мiждержавною науково-технiч- : Межгосударственной научно- ною комiсiєю iз стандартиза- : технической комиссией по цiї i технiчного нормування : стандартизации и техническо- в будiвництвi МНТКБ : му нормированию в строитель- 17 листопада 1994 р. : стве МНТКС 17 ноября 1994 г. : За прийняття стандарту прого- : За принятие стандарта проголо- лосували: : совали: ------------------------------ : ----------------------------- Назва держави :Найменування : Наименование :Наименование ор- :органу держав- : государства :гана государст- :ного управлiн- : :венного управле- :ня будiвництвом: :ния строительством ------------------------------ : ----------------------------- Азербайджанська:Держбуд : Азербайджанская:Госстрой Республiка : : Республика : ------------------------------ : ----------------------------- Республiка :Держупрархi- : Республика :Госупрархи- Вірменія :тектури : Армения :тектуры ------------------------------ : ----------------------------- Республiка :Держбуд : Республика :Госстрой Білорусь : : Беларусь : ------------------------------ : ----------------------------- Республiка :Мiнбуд : Республика :Минстрой Казахстан : : Казахстан : ------------------------------ : ----------------------------- Киргизька :Держбуд : Кыргызская :Госстрой Республiка : : Республика : ------------------------------ : ----------------------------- Республiка :Мiнархбуд : Республика :Минархстрой Молдова : : Молдова : ------------------------------ : ----------------------------- Росiйська :Мiнбуд : Российская :Минстрой Федерацiя : : Федерация : ------------------------------ : ----------------------------- Республiка :Держбуд : Республика :Госстрой Таджикистан : : Таджикистан : ------------------------------ : ----------------------------- Республiка :Держкомархi- : Республика :Госкомархи- Узбекистан :тектбуд : Узбекистан :тектстрой ------------------------------ : ----------------------------- Україна :Держкоммiсто- : Украина :Госкомградо- :будування : :строительства ----------------------------- : ---------------------------- ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ : 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ наказом Держкоммiстобудування : України N# 224 вiд 16.11.1995 : року. : : Цей державний стандарт України : Настоящий межгосударственный не може бути повнiстю або час- : стандарт не может быть полнос- тково вiдтворений тиражований : тью или частчино воспроизведен або розповсюджений як офiцiйне : тиражирован и распространен в видання без дозволу Держкоммi- : качестве официального издания без стобудування України : разрешения Секретариата МНТКС ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Зміст Содержание ---------------------------------------------------------------- 1 Галузь застосування....... 1 : 1 Область применения ....... 1 2 Нормативні посилання...... 2 : 2 Нормативные ссылки........ 2 3 Сортамент ................ 3 : 3 Сортамент ................ 3 4 Технічні вимоги...........10 : 4 Технические требования ...10 5 Правила приймання і методи : 5 Правила приемки и методы контролю .................14 : контроля .................14 6 Транспортування і : 6 Транспортирование и зберігання............... 16 : хранение................. 16 7 Гарантії виготовлювача .. 16 : 7 Гарантии изготовителя.... 16 ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ --------------------------------------------------------------- Будівельні конструкції Профілі сталеві гмуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій Технічні умови Профили стальные гнутые ДСТУ Б В.2.6-8-95 замкнутые сварные квадратные и ГОСТ 30245-94 прямоугольные для строительных конструкций Технические условия Steel bent closed welded square and rectanqular section for building Specifications ----------------------------------------------------------------- Чинний від 1996-04-01 : Дата введения 1995-09-01 ---------- : ----------- 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ : 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ : Цей стандарт розповсюджу- : Настоящий стандарт рас- ється на сталеві гнуті замкну- :пространяется на стальные гну- ті зварні квадратні і прямо- :тые замкнутые сварные квадрат- кутні профілі призначені для :ные и прямоугольные профили будівельних сталевих констру- :предназначенные для строитель- кцій. :ных стальных конструкций. : Профілі виготовляють на : Профили изготовляют на спеціалізованих станах форму- :специализированных станах пу- ванням круглого трубчастого :тем формования круглого труб- перерізу з поздовжнім зварним :чатого сечения с продольным швом і подальшим обтисненням :сварным швом и последующим об- валками у квадратний або пря- :жатием валками в квадратный мокутний профіль. :или прямоугольный профиль. : Обов'язкові вимоги якості : Обязательные требования продукції викладено в пунктах :качества продукции изложены в 3.3-3.5 4.3-4.5 4.7 4.11 :пунктах 3.3-3.5 4.3-4.5 4.12 5.2 5.4 5.5 5.8-5.10 :4.7 4.11 4.12 5.2 5.4 5.12. :5.5 5.8-5.10 5.12. ------------------------------------------------------------------- Видання офіційне : Издание официальное - 2 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ : 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ : У цьому стандарті викори- : В настоящем стандарте ис- стані посилання на такі стан- :пользованы ссылки на следующие дарти і технічні умови: :стандарты и технические усло- :вия: ГОСТ 166-89 : Штангенциркули. Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 427-75 : Линейки измерительные металлические. : Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 3242-79 : Соединения сварные. Методы контроля качества ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 3916.1-89 : Фанера общего назначения с наружными слоями из : шпона лиственных пород. Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 3916.2-89 : Фанера общего назначения с наружными слоями из : шпона хвойных пород. Технические условия ---------------------------------------------------------------- Видання офіційне Издание официальное ГОСТ 5264-80 :Ручная дуговая сварка.Соединения сварные.Основ- :ные типы конструктивные элементы и размеры ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 5378-88 :Угломеры с нониусом. Технические условия ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 7502-89 :Рулетки измерительные металлические. :Технические условия ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 8713-79 :Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные :типы конструктивные элементы и размеры ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 7566-81 :Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила :приемки маркировки упаковки транспортирования :и хранения ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 14192-77 :Маркировка грузов ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 15150-69 :Машины приборы и другие технические изделия. :Исполнения для различных климатических районов. :Категории условия эксплуатации хранения и :транспортирования в части воздействия климати- :ческих факторов внешней среды ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 19903-74 :Прокат листовой горячекатаный. Сортамент ---------------------------------------------------------------- ГОСТ 27772-88 :Прокат для строительных стальных конструкций. :Общие технические условия ---------------------------------------------------------------- ТУ 14-1-347-82 :Жесть белая горячекатаная горячего лужения ---------------------------------------------------------------- ТУ 14-105-509-87:Сталь низколегированная горячекатаная для гну- :тосварных профилей строительных металлоконст- :рукций - 3 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 3 СОРТАМЕНТ : 3 СОРТАМЕНТ : 3.1 Поперечний переріз : 3.1 Поперечное сечение профілів повинен відповідати : профилей должно соответство- вказаному на рисунках 1 і 2. : вать указанному на рисунках 1 : и 2. : 3.2 Розміри профілів : 3.2 Размеры профилей площа поперечного перерізу : площадь поперечного сечения довідкові величини для осей і : справочные величины для осей и маса для 1 м профілю повинна : масса для 1 м профиля должны відповідати для квадратних : соответствовать для квадратных профілів таблиці 1; для прямо- : профилей таблице 1; для прямо- кутних профілів - таблиці 2. : угольных профилей - таблице 2. : Позначення до рисунків 1 : Обозначения к рисункам 1 і 2 і таблиць 1 і 2: : и 2 и таблицам 1 и 2: h - висота ширина ; Ь - : h - высота ширина ; Ь - ширина; t - товщина стінки; R : ширина; t - толщина стенки; R - радіус зовнішнього закругле- : - радиус наружного закругле- ння; J -момент інерції; W - : ния; J - момент инерции; W - момент опору; і - радіус : момент сопротивления; i - ра- инерції. : диус инерции. Таблиця 1 Таблица 1 ----------------------------------------------------------------: : h : t : Площа : Довідкові значення величин для осей : : :-------:поперечного: Справочные значения величин для осей:Маса : : : перерізу :-------------------------------------:Масса: : mm : Площадь : х-х :1м кг: : :поперечного:-------------------------------------: : : : сечения : Iх Iу : Wх Wу : iх iу : : : : А см2 : см4 : см3 : см : : :---------------------------------------------------------------: : :2 : 3 9 : 14 4 : 5 7 : 1 96 :3 0 : : :-----------------------------------------------------------: : :2 5: 4 7 : 17 2 : 6 8 : 1 93 :3 6 : : :-----------------------------------------------------------: :50 :3 : 5 5 : 19 9 : 7 9 : 1 91 :4 3 : : :-----------------------------------------------------------: : :4 : 7 1 : 24 5 : 9 8 : 1 86 :5 5 : : :-----------------------------------------------------------: : :5 : 8 6 : 28 3 : 11 3 : 1 81 :6 7 : :---------------------------------------------------------------: : :2 5: 7 7 : 74 6 : 18 7 : 3 12 :6 0 : : :-----------------------------------------------------------: : :3 : 9 2 : 89 5 : 22 4 : 3 12 :7 2 : : :-----------------------------------------------------------: :80 :4 : 12 2 : 115 3 : 28 8 : 3 07 :9 6 : : :-----------------------------------------------------------: : :5 : 15 0 : 138 0 : 34 5 : 3 03 :11 : : :-----------------------------------------------------------: : :6 : 17 8 : 158 1 : 39 5 : 2 98 :14 : :---------------------------------------------------------------: - 4 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Продовження таблицi 1 Продолжение таблицы 1 ----------------------------------------------------------------: : h : t : Площа : Довідкові значення величин для осей : : :-------:поперечного: Справочные значения величин для осей:Маса : : : перерізу :-------------------------------------:Масса: : mm : Площадь : х-х :1м кг: : :поперечного:-------------------------------------: : : : сечения : Iх Iу : Wх Wу : iх iу : : : : А см2 : см4 : см3 : см : : :---------------------------------------------------------------: : :3 : 11 6 : 180 2 : 36 0 : 3 94 :9 1 : : :-----------------------------------------------------------: : :4 : 15 3 : 231 3 : 46 3 : 3 89 :12 : : :-----------------------------------------------------------: :100:5 : 18 9 : 278 7 : 55 7 : 3 84 :14 : : :-----------------------------------------------------------: : :6 : 22 6 : 326 3 : 65 3 : 3 80 :17 : : :-----------------------------------------------------------: : :7 : 26 2 : 373 9 : 74 8 : 3 75 :20 : :---------------------------------------------------------------: : :3 : 14 0 : 315 1 : 52 5 : 4 76 :11 0 : : :-----------------------------------------------------------: :120:4 : 18 5 : 408 5 : 68 1 : 4 71 :14 5 : : :-----------------------------------------------------------: : :5 : 22 9 : 497 9 : 83 0 : 4 66 :18 0 : : :-----------------------------------------------------------: : :6 : 27 4 : 583 4 : 97 2 : 4 61 :21 6 : :---------------------------------------------------------------: : :4 : 21 6 : 657 9 : 94 0 : 5 52 :17 0 : : :-----------------------------------------------------------: : :5 : 26 9 : 808 4 : 115 5 : 5 48 :21 1 : : :-----------------------------------------------------------: :140:6 : 32 1 : 947 1 : 135 3 : 5 43 :25 2 : : :-----------------------------------------------------------: : :7 : 37 2 : 1077 1 : 153 9 : 5 38 :29 2 : : :-----------------------------------------------------------: : :8 : 42 3 : 1201 7 : 171 7 : 5 33 :33 2 : :---------------------------------------------------------------: : :4 : 24 7 : 989 7 : 123 7 : 6 33 :19 4 : : :-----------------------------------------------------------: : :5 : 30 7 : 1214 6 : 151 8 : 6 29 :24 1 : : :-----------------------------------------------------------: :160:6 : 36 8 : 1435 1 : 179 4 : 6 24 :28 9 : : :-----------------------------------------------------------: : :7 : 42 8 : 1640 8 : 205 1 : 6 20 :33 6 : : :-----------------------------------------------------------: : :8 : 48 7 : 1836 9 : 229 6 : 6 15 :38 2 : :---------------------------------------------------------------: : :5 : 34 6 : 1749 1 : 194 3 : 7 11 :27 2 : : :-----------------------------------------------------------: : :6 : 41 4 : 2063 5 : 229 3 : 7 06 :32 5 : : :-----------------------------------------------------------: : :7 : 48 2 : 2372 1 : 263 6 : 7 01 :37 8 : :180:-----------------------------------------------------------: : :8 : 54 8 : 2663 3 : 295 9 : 6 97 :43 0 : : :-----------------------------------------------------------: : :9 : 61 5 : 2976 5 : 326 2 : 6 91 :48 3 : : :-----------------------------------------------------------: : :10 : 68 2 : 3300 7 : 353 5 : 6 86 :53 5 : - 5 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Продовження таблицi 1 Продолжение таблицы 1 ----------------------------------------------------------------: : h : t : Площа : Довідкові значення величин для осей : : :-------:поперечного: Справочные значения величин для осей:Маса : : : перерізу :-------------------------------------:Масса: : mm : Площадь : х-х :1м кг: : :поперечного:-------------------------------------: : : : сечения : Iх Iу : Wх Wу : iх iу : : : : А см2 : см4 : см3 : см : : :---------------------------------------------------------------: : :5 : 38 4 : 2410 0 : 241 0 : 7 93 :30 1 : : :-----------------------------------------------------------: : :6 : 45 6 : 2832 0 : 283 0 : 7 88 :35 8 : : :-----------------------------------------------------------: : :7 : 52 8 : 3236 0 : 324 0 : 7 83 :41 4 : : :-----------------------------------------------------------: : :8 : 59 8 : 3621 0 : 362 0 : 7 78 :46 9 : : :-----------------------------------------------------------: : :9 : 66 7 : 3987 0 : 399 0 : 7 73 :52 3 : : :-----------------------------------------------------------: : :10 : 73 4 : 4336 0 : 434 0 : 7 68 :57 6 : :200:-----------------------------------------------------------: : :11 : 80 0 : 4667 0 : 467 0 : 7 64 :62 8 : : :-----------------------------------------------------------: : :12 : 86 5 : 4980 0 : 498 0 : 7 59 :67 0 : : :-----------------------------------------------------------: : :13 : 92 9 : 4685 0 : 527 0 : 7 54 :72 9 : : :-----------------------------------------------------------: : :14 : 99 2 : 4408 0 : 554 0 : 7 49 :77 9 : :---------------------------------------------------------------: : :8 : 75 8 : 7315 0 : 585 0 : 9 82 :59 5 : : :-----------------------------------------------------------: : :9 : 84 7 : 8092 0 : 647 0 : 9 78 :66 5 : : :-----------------------------------------------------------: : :1О : 93 4 : 8840 0 : 707 0 : 9 73 :73 3 : : :-----------------------------------------------------------: :250:11 : 102 0 : 9559 0 : 765 0 : 9 68 :80 1 : : :-----------------------------------------------------------: : :12 : 111 0 : 10251 0 : 820 0 : 9 63 :86 8 : : :-----------------------------------------------------------: : :13 : 119 0 : 10917 0 : 872 0 : 9 58 :93 4 : : :-----------------------------------------------------------: : :14 : 127 0 : 11550 0 : 924 0 : 9 53 :99 8 : :---------------------------------------------------------------: : :8 : 89 9 : 12812 0 : 846 0 : 11 94 :70 5 : : :-----------------------------------------------------------: : :9 : 101 0 : 14302 0 : 949 0 : 11 90 :79 3 : : :-----------------------------------------------------------: : :10 : 113 0 : 15712 0 : 1047 0 : 11 79 :89 0 : : :-----------------------------------------------------------: :300:11 : 124 0 : 17080 0 : 1139 0 : 11 74 :97 3 : : :-----------------------------------------------------------: : :12 : 135 0 : 18330 0 : 1222 0 : 11 65 :106 0: : :-----------------------------------------------------------: : :13 : 145 0 : 19580 0 : 1309 0 : 11 62 :113 8: : :-----------------------------------------------------------: : :14 : 155 0 : 20784 0 : 1386 0 : 11 58 :122 0: :---------------------------------------------------------------: - 6 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Таблиця 2 Розмiри в мiлiметрах Таблица 2 Размеры в милиметрах :------------------------------------------------------------------------------: : : : : Площа : Довiдковi значення величин для осей : : : : : :поперечного: Справочные значения величин для осей : : : : : : перерізу :------------------------------------------------:Маса : : h : b : t : Площадь : х-х : y-y :Масса: : : : :поперечного:------------------------------------------------:1м кг: : : : : сечения : Iх : Wх : iх : Iу : Wу : iу : : : : : : А см2 : см4 : см3 : см : см4 : см3 : см : : :------------------------------------------------------------------------------- : : :2 : 3 8 :18 8 : 6 2 : 2 23 : 10 0 : 5 0 : 1 63 :3 0 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :2 5: 4 7 :22 4 : 7 4 : 2 20 : 11 8 : 5 9 : 1 60 :3 6 : : : :----------------------------------------------------------------------: :60 :40 :3 : 5 5 :26 0 : 8 6 : 2 18 : 13 7 : 6 8 : 1 58 :4 3 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :4 : 7 1 :32 2 : 10 7 : 2 13 : 16 7 : 8 3 : 1 54 :5 5 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :5 : 8 6 :37 1 : 12 3 : 2 08 : 19 1 : 9 5 : 1 49 :6 7 : :------------------------------------------------------------------------------: : : :3 : 9 2 :123 2 : 24 6 : 3 66 : 55 6 : 18 5 : 2 46 :7 2 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :4 : 12 2 :157 6 : 31 5 : 3 59 : 70 8 : 23 6 : 2 41 :9 6 : :100:60 :----------------------------------------------------------------------: : : :5 : 15 0 :187 8 : 37 6 : 3 54 : 83 8 : 27 9 : 2 36 :11 8: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :6 : 17 8 :216 3 : 43 3 : 3 48 : 96 2 : 32 1 : 2 32 :14 0: :------------------------------------------------------------------------------: : : :3 : 11 6 :233 4 : 38 9 : 4 48 : 124 8 : 31 2 : 3 27 :9 1 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :4 : 15 3 :299 0 : 49 8 : 4 42 : 159 7 : 39 9 : 3 23 :12 0: : : :----------------------------------------------------------------------: :120:80 :5 : 18 9 :361 4 : 60 2 : 4 37 : 192 4 : 48 1 : 3 19 :14 8: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :6 : 22 6 :423 2 : 70 5 : 4 33 : 224 1 : 56 0 : 3 15 :17 7: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :7 : 26 3 :483 2 : 80 4 : 4 28 : 254 6 : 63 8 : 3 10 :20 6: :------------------------------------------------------------------------------: : : :4 : 15 3 :362 1 : 51 7 : 4 86 : 95 4 : 31 8 : 2 50 :12 0: : : :----------------------------------------------------------------------: :140:60 :5 : 18 9 :436 1 : 62 3 : 4 80 : 113 6 : 37 9 : 2 45 :14 8: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :6 : 22 6 :509 7 : 72 8 : 4 75 : 131 3 : 43 8 : 2 41 :17 7: :------------------------------------------------------------------------------: : : :3 : 14 2 :404 2 : 57 7 : 5 31 : 241 2 : 48 2 : 4 10 :11 1: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :4 : 18 5 :511 3 : 73 0 : 5 26 : 304 3 : 60 9 : 4 05 :14 5: : : :----------------------------------------------------------------------: :140:100:5 : 22 9 :619 7 : 88 5 : 5 20 : 368 0 : 73 6 : 4 01 :18 0: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :6 : 27 4 :729 2 : 104 2 : 5 16 : 432 4 : 86 5 : 3 97 :21 5: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :7 : 32 0 :839 8 : 120 0 : 5 11 : 497 5 : 99 5 : 3 92 :25 1: :------------------------------------------------------------------------------: - 7 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Продовження таблицi Розмiри в мiлiметрах Продолжение таблицы 2 Размеры в милиметрах :------------------------------------------------------------------------------: : : : : Площа : Довiдковi значення величин для осей : : : : : :поперечного: Справочные значения величин для осей : : : : : : перерізу :------------------------------------------------:Маса : : h : b : t : Площадь : х-х : y-y :Масса: : : : :поперечного:------------------------------------------------:1м кг: : : : : сечения : Iх : Wх : iх : Iу : Wу : iу : : : : : : А см2 : см4 : см3 : см : см4 : см3 : см : : :------------------------------------------------------------------------------- : : :3 : 13 9 :455 0 : 56 9 : 5 70 : 155 2 : 38 8 : 3 34 :10 9: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :4 : 18 5 :606 7 : 75 8 : 5 73 : 206 9 : 51 7 : 3 34 :14 5: :160:80 :----------------------------------------------------------------------: : : :5 : 22 9 :735 9 : 92 0 : 5 67 : 248 7 : 62 2 : 3 29 :18 0: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :6 : 27 4 :864 7 : 108 1 : 5 62 : 280 7 : 72 7 : 3 26 :21 5: :------------------------------------------------------------------------------: : : :4 : 21 6 :799 2 : 99 9 : 6 08 : 514 0 : 85 7 : 4 88 :17 0: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :5 : 26 9 :978 2 : 122 3 : 6 03 : 628 4 : 104 7: 4 83 :21 1: : : :----------------------------------------------------------------------: :160:120:6 : 32 1 :1150 5 : 143 8 : 5 99 : 736 9 : 122 8: 4 79 :25 2: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :7 : 37 2 :1307 4 : 163 4 : 5 93 : 836 6 : 139 4: 4 74 :29 2: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :8 : 42 3 :1461 0 : 182 6 : 5 88 : 932 5 : 155 4: 4 69 :33 2: :------------------------------------------------------------------------------: : : :5 : 22 9 :833 8 : 92 6 : 6 03 : 144 7 : 48 2: 2 51 :18 0: :180:60 :----------------------------------------------------------------------: : : :6 : 27 4 :978 5 : 108 7: 5 97 : 166 5 : 55 5: 2 46 :21 5: :-----------------------------------------------------------------------------: : : : 5 : 26 9 :1143 0 :127 0 : 6 52 :459 6 : 91 9 : 4 13 :21 1 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : : 6 : 32 1 :1344 4 :149 4 : 6 47 :537 8 : 107 6 : 4 09 :25 2 : :180:100:----------------------------------------------------------------------: : : : 7 : 37 2 :1527 9 :169 8 : 6 41 :607 9 : 121 6 : 4 04 :29 2 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : : 8 : 42 3 :1706 1 :189 6 : 6 35 :676 0 : 135 2 : 4 00 :33 2 : :------------------------------------------------------------------------------: : : : 4 : 24 6 :1165 0 :128 2 : 6 91 :782 4 : 111 8 : 5 70 :19 3 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : : 5 : 30 7 :1443 0 :160 3 : 6 85 :981 2 : 140 2 : 5 65 :24 1 : : : :----------------------------------------------------------------------: :180:140: 6 : 36 8 :1706 8 :189 6 : 6 81 :1158 9 : 165 6 : 5 61 :28 9 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : : 7 : 42 8 :1952 0 :216 9 : 6 75 :1322 9 : 189 0 : 5 56 :33 6 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : : 8 : 48 7 :2187 3 :243 0 : 6 70 :1480 6 : 211 5 : 5 51 :38 2 : :------------------------------------------------------------------------------: :200:120: 4 : 27 7 :1631 8 :163 2 : 7 68 :1160 0 : 145 0 : 6 47 :21 8 : :------------------------------------------------------------------------------: - 8 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Продовження таблицi Розмiри в мiлiметрах Продолжение таблицы 2 Размеры в милиметрах :------------------------------------------------------------------------------: : : : : Площа : Довiдковi значення величин для осей : : : : : :поперечного: Справочные значения величин для осей : : : : : : перерізу :------------------------------------------------:Маса : : h : b : t : Площадь : х-х : y-y :Масса: : : : :поперечного:------------------------------------------------:1м кг: : : : : сечения : Iх : Wх : iх : Iу : Wу : iу : : : : : : А см2 : см4 : см3 : см : см4 : см3 : см : : :------------------------------------------------------------------------------- : : : 5 : 34 6 :2039 7 :204 0 : 7 67 :1450 0 : 181 2 : 6 46 :27 2 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : : 6 : 41 4 :2412 4 :241 2 : 7 63 :1712 3 : 214 0 : 6 43 :32 5 : : : :----------------------------------------------------------------------: :200:160: 7 : 48 2 :2767 1 :276 7 : 7 58 :1962 0 : 245 2 : 6 38 :37 8 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : : 8 : 54 8 :3104 3 :310 4 : 7 53 :2199 0 : 274 9 : 6 33 :43 0 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : : 9 : 61 3 :3424 0 :342 3 : 7 48 :2436 0 : 303 3 : 6 28 :48 1 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :10 : 67 7 :3726 7 :372 4 : 7 43 :2211 7 : 330 4 : 6 23 :53 1 : :------------------------------------------------------------------------------: : : : 8 : 75 8 :9512 0 :634 0 : 11 20 :5069 0 : 510 0 : 8 20 :59 5 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : : 9 : 84 7 :10527 0 :702 0 : 11 15 :5630 0 : 563 0 : 8 15 :66 5 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :10 : 93 4 :11505 0 :767 0 : 11 10 :6143 0 : 614 0 : 8 11 :73 3 : : : :----------------------------------------------------------------------: :300:200:11 : 102 0 :12446 0 :830 0 : 11 05 :6634 0 : 663 0 : 8 06 :80 1 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :12 : 111 0 :13351 0 :890 0 : 11 00 :7104 0 : 710 0 : 8 01 :86 8 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :13 : 119 0 :12482 0 :945 0 : 10 95 :7553 0 : 755 0 : 7 96 :93 4 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :14 : 127 0 :15054 0 :1004 0 : 10 90 :7983 0 : 798 0 : 7 92 :99 8 : :------------------------------------------------------------------------------: : : : 8 : 75 8 :10341 0 :646 0 : 11 70 :4248 0 : 472 0 : 7 49 :59 5 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :10 : 93 4 :12506 0 :782 0 : 11 60 :5111 0 : 568 0 : 7 40 :73 3 : :320:180:----------------------------------------------------------------------: : : :12 : 111 0 :14511 0 :907 0 : 11 50 :5899 0 : 655 0 : 7 31 :86 8 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :14 : 127 0 :16359 0 :1022 0 : 11 30 :6617 0 : 735 0 : 7 21 :99 8 : :------------------------------------------------------------------------------: : : : 9 : 84 7 :12306 0 :724 0 : 12 10 :3793 0 : 474 0 : 6 69 :66 5 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :10 : 93 4 :13446 0 :791 0 : 12 00 :4130 0 : 516 0 : 6 65 :73 3 : :340:160:----------------------------------------------------------------------: : : :12 : 111 0 :15596 0 :917 0 : 11 90 :4755 0 : 594 0 : 6 56 :86 8 : : : :----------------------------------------------------------------------: : : :14 : 127 0 :17576 0 :1034 0 : 11 80 :5319 0 : 655 0 : 6 47 :99 8 : :------------------------------------------------------------------------------: : : :10 : 113 0 :18892 0 :1111 0 : 12 90 :12510 0: 962 0 : 10 50 :89 0 : : : :----------------------------------------------------------------------: :340:260:12 : 135 0 :22054 0 :1297 0 : 12 80 :14577 0: 1121 0: 10 40 :106 0: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :14 : 155 0 :25020 0 :1472 0 : 12 70 :16508 0: 1269 0: 10 30 :122 0: :------------------------------------------------------------------------------: - 9 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Продовження таблицi Розмiри в мiлiметрах Продолжение таблицы 2 Размеры в милиметрах :------------------------------------------------------------------------------: : : : : Площа : Довiдковi значення величин для осей : : : : : :поперечного: Справочные значения величин для осей : : : : : : перерізу :------------------------------------------------:Маса : : h : b : t : Площадь : х-х : y-y :Масса: : : : :поперечного:------------------------------------------------:1м кг: : : : : сечения : Iх : Wх : iх : Iу : Wу : iу : : : : : : А см2 : см4 : см3 : см : см4 : см3 : см : : :------------------------------------------------------------------------------- : : :10 : 113 0 : 21925 0: 1154 0: 13 90 :9416 0 : 856 0 : 9 11 :89 0 : : : :----------------------------------------------------------------------: :380:220:12 : 135 0 : 25594 0: 1347 0: 13 80 :10948 0: 995 0 : 9 02 :106 0: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :14 : 155 0 : 29037 0: 1528 0: 13 70 :12370 0: 1125 0: 8 93 :122 0: :------------------------------------------------------------------------------: : : :10 : 113 0 : 23345 0: 1167 0: 14 30 :7949 0 : 795 0 : 8 37 :89 0 : : : :----------------------------------------------------------------------: :400:200:12 : 135 0 : 27248 0: 1362 0: 14 20 :9227 0 : 923 0 : 8 28 :10 60: : : :----------------------------------------------------------------------: : : :14 : 155 0 : 30907 0: 1545 0: 14 10 :10409 0: 1041 0: 8 19 :122 0: :------------------------------------------------------------------------------: :Примітки до таблиць 1 і 2 : Примечания к таблицам 1 и 2 : : 1.Радiус зовнішнього закруг-: 1. Радиус наружного закруглеиия : : лення R=2t : R=2t : : 2.Маса 1м довжини профiлю : 2. Масса 1м длины профиля опре- : : визначена за площею по- : делена по площади поперечного : : перечного перерізу при : сечения при плотности стали : : щільності сталі 7 85г/см3.: 7 85г/см3. : :------------------------------------------------------------------------------: 3.3 Граничні відхиленя по : 3.3 Предельные отклонения товщині стінки профілів : по толщине стенки профилей до- повинні відповідати граничним : лжны соответствовать предель- відхиленням по товщині : ным отклонениям по толщине ис- вихідної заготовки завширшки : ходной заготовки шириной 1250 1250 мм нормальної точності : мм нормальной точности прокат- прокатки Б за ГОСТ 19903. : ки Б по ГОСТ 19903. Предельные Граничні відхилення по товщині : отклонения по толщине не рас- не поширюються на місця виги- : пространяются на места изги- ну. : ба. : 3.4 Граничні відхилення : 3.4 Предельные отклонения по висоті і ширині профілю не : по высоте и ширине профиля не повинні перевищувати: : должны превышать: - при висоті ширині : - при высоте ширине профілю до 100 мм - : профиля до 100 мм - +-1 5 мм; : +-1 5 мм; - при висоті ширині : - при высоте ширине профілю більше 100 мм -: профиля более 100 мм - +-2 0 мм. : +-2 0 мм. : Граничні відхилення по : Предельные отклонения по висоті ширині 100 мм профілю : высоте ширине 100 мм профиля з товщиною стінки 7 мм не : с толщиной стенки 7 мм не дол- повинні неревищувати +-2 0мм. : жны превышать +-2 0 мм. - 10 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 3.5 У поперечному перері- : 3.5 В поперечном сечении зі профілю відхилення від кута : профиля отклонения от угла 90 гр. не повинні перевищувати : 90 гр. не должны превышать +-1гр.30'. Граничні відхилення : +-1гр.30'. Предельные отклоне- від кута 90 гр. для профілів з : ния от угла 90гр. для профилей товщиною стінки 7-14 мм повин- : с толщиной стенки 7-14 мм дол- ні бути не більше +-2 гр. : жны быть не более +-2гр. : 3.6 Профілі виготовляють : 3.6 Профили изготовляют завдовжки від 6 0 до 12 0 м: : длиной от 6 0 до 12 0 м: - немірної довжини; : - немерной длины; - мірної довжини; : - мерной длины; - кратної мірної довжини. : - краткой мерной длины. : 3.7 Граничні відхилення : 3.7 Предельные отклонения по довжині профілів мірної і : по длине профилей мерной и кратної мірної довжини повинні : кратной мерной длины должны бути не більше +60 мм. : быть не более +60 мм. 3.8 Приклад умовного поз- : 3.8 Пример условного обо- начення гнутого зварного : значения гнутого сварного про- профілю заввишки 180 завшир- : филя высотой 180 шириной 100 шки 100 завтовшки стінки 5 мм : толщиной стенки 5 мм из стали із сталі С245 за ГОСТ 27772: : С245 по ГОСТ 27772: 180 x 100 x 5 ГОСТ 3.02.4.5 - 94 Профіль Профиль --------------------------------- С 245 ГОСТ 27772 4 ТЕХНІЧНі ВИМОГИ : 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ : 4.1 Профілі виготовляють : 4.1 Профили изготовляют в згідно з вимогами цього стан- : соответствии с требованиями дарту за технологічним регла- : настоящего стандарта по техно- ментом затвердженим у встано- : логическому регламенту ут- вленому порядку. : вержденному в установленном : порядке. : 4.2 Профілі слід виготов- : 4.2 Профили следует изго- ляти із листової сталі що : товлять из листовой стали по- поставляється в рулонах за : ставляемой в рулонах по ГОСТ ГОСТ 19903 із сталі : 19903 из стали углеродистой вуглецевої загального призна- : общего назначения и низколеги- чення і низьколегованої завто- : рованной толщиной 3 мм и более вшки 3 мм і більше за ГОСТ : по ГОСТ 27772; низколегирован- 27772; низьколегованої завтов- : ной толщиной 3 мм и более по шки 3 мм і більше за ТУ : ТУ 14-105-509. 14-105-509. : Марку сталі і категорію : Марку стали и категорию поставки указують в замовленні :поставки указывают в заказе на на профілі. :профили. : 4.3 Місцева кривина : 4.3 Местная кривизна про- профілів у горизонтальній і : филей в горизонтальной и вер- вертикальній площинах не пови- : тикальной плоскостях не должна нна перевищувати 1 мм на 1 м : превышать 1 мм на 1 м длины довжини профілю. : профиля. - 11 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Загальна кривина не пови- : Общая кривизна не должна нна перевищувати добутку : превышать произведения допус- допустимої місцевої кривини : каемой местной кривизны на 1 на 1 м довжини на довжину : м длины на длину профиля в профілю в метрах. : метрах. : 4.4 Скручування профілів : 4.4 Скручивание профилей навколо поздовжної осі не по- : вокруг продольной оси не дол- винне перевищувати добутку : жно превышать произведения 30 гр. на довжину профілю в : 30гр. на длину профиля в мет- метрах і не повинне бути : рах и не должно быть более більше 5 гр. : 5 гр. : 4.5 Опуклість і угнутість : 4.5 Выпуклость и вогну- стінок профілів не повинні пе- : тость стенок профилей не дол- ревищувати 0 01 розміру про- : жны превышать 0 01 размера філю. : профиля. : 4.6 Профілі повинні бути : 4.6 Профили должны быть обрізані під прямим кутом. : обрезаны под прямым углом. От- Відхилення від перпендикуляр- : клонение от перпендикулярности ності площини зрізу до осі : плоскости реза к оси профиля профілю не повинно виводити : не должно выводить профиль за профіль поза номінальні роз- : номинальные размеры по длине. міри по довжині. : : Допускається вогневе : Допускается огневая обре- обрізування торців окремих : зка торцов отдельных профилей профілів у кількості не більше : в количестве не более 7 % от 7% від маси партії. : массы партии. : : 4.7 Тріщини загортання : 4.7 Трещины закаты глу- глибокі риски та інші пошкод- : бокие риски и другие поврежде- ження на поверхні профілів не : ния на поверхности профилей не допускаються. Незначна : допускаются. Незначительная шорсткість вибоїни ум'ятини : шероховатость забоины вмяти- дрібні риски тонкий шар ока- : ны мелкие риски тонкий слой лини і окремі волосовини не : окалины и отдельные волосовины повинні перешкоджати виявленню : не должны препятствовать выяв- поверхневих дефектів і виводи- : лению поверхностных дефектов и ти товщину стінки поперечного : выводить толщину стенки попе- перерізу профілю за межі допу- : речного сечения профиля за стимих відхилень. : пределы допускаемых отклоне- : ний. : 4.8 Задирки на торцях : 4.8 Заусеницы на торцах профілів повинні видалятися : профилей должны удаляться ме- механічним способом за вимогою : ханическим способом по требо- замовника. : ванию заказчика. 4.9 Поздовжній зварний : 4.9 Продольный сварной шов виконують автоматичним ви- : шов выполняют автоматической сокочастотним зварюванням і : высокочастотной сваркой и он він повинен розташовуватись на : должен располагаться на рас- відстані від грані профілю не : стоянии от грани профиля не ближче 4t. : ближе 4t. - 12 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 4.10 Задирки з поздов- : 4.10 Грат с продольного жнього шва знімають з : шва снимают с наружной стороны зовнішнього боку профілю при : профиля при этом высота гра- цьому висота задирки що вис- : та выступающего над поверхно- тупає над поверхнею профілю : стью профиля не должна превы- не повинна перевищувати: : шать: - при товщині стінки про- : - при толщине стенки про- філю до 4 мм - 0 5 мм; : филя до 4 мм - 0 5 мм; - при товщині стінки про- : - при толщине стенки про- філю більше 4 мм-1 0мм. : филя более 4 мм-1 0 мм. : 4.11 Непровари поздов- : 4.11 Непровары несплав- жного шва несплавлення не : ления продольного шва не дол- повинні перевищувати 50 мм на : жны превышать 50 мм на 1 м 1 м довжини профілю. Довжина : длины профиля. Длина отдельно- окремого місцевого непровару : го местного непровара должна повинна бути не більше 20 мм. : быть не более 20 мм. : Дефектні ділянки повинні : Дефектные участки должны бути виправлені за допомогою : быть исправлены при помощи ру- ручного або напівавтоматичного : чной или полуавтоматической зварювання за ГОСТ 5264 і : сварки по ГОСТ 5264 и ГОСТ ГОСТ 8713 із застосуванням : 8713 с применением сварочных и зварювальних і присадних : присадочных материалов соот- матеріалів що відповідають : ветствующих механическим свой- механічним властивостям сталі : ствам стали профиля. После ис- профілю. Після виправлення шви : правления швы должны быть за- повинні бути зачищені. : чищены. : 4.12 Тимчасовий опір роз- : 4.12 Временное сопротив- риву поздовжнього зварного шва : ление разрыву продольного сва- повинен бути не менше 0 95 від : рного шва должно быть не менее норм основного металу. : 0 95 от норм основного метал- : ла. : 4.13 Для профілів що ви- : 4.13 Для профилей изгото готовляються із низьколегова- : вляемых из низколегированных них сталей повинна виконува- : сталей должна производиться тись нормалізація зварного : нормализация сварного соедине- з'єднання. : ния. : 4.14 Комплектність : 4.14 Комплектность : 4.14.1 До комплекту пос- : 4.14.1 В комплект постав- тавки входять: профілі упако- : ки входят: профили упакован- вані у пакети за типорозмірами : ные в пакеты по типоразмерам и і партіями; документ про : партиям; документ о качестве. якість. : : 4.14.2 Документ про : 4.14.2 Документ о качес- якість повинен мати такі : тве должен содержать следующие дані: : данные: - найменування підприєм- : - наименование предприя- ства-виготовлювача або : тия-изготовителя или його товарний знак; : его товарный знак; - позначення профілю; : - обозначение профиля; - номер плавки хімічний : - номер плавки химичес- склад і механічні влас- : кий состав и механичес- - 13 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 тивості сталі за дани- : кие свойства стали по ми документа про якість : данным документа о ка- із штампом ВТК заводу- : честве со штампом ОТК постачальника рулонної : завода-поставщика ру- заготовки ; : лонной заготовки ; - довжину профілю; : - длину профиля; - кількість пакетів; : - количество пакетов; - кількість профілів; : - количество профилей; - номер замовлення і : - номер заказа и штамп штамп ВТК. : ОТК. : 4.15 Упакування : 4.15 Упаковка : 4.15.1 Профілі повинні : 4.15.1 Профили должны по- поставлятися пакетами з ураху- : ставляться пакетами с учетом ванням вимог ГОСТ 7566. : требований ГОСТ 7566. Профілі в пакеті повинні : Профили в пакете должны бути щільно укладені й міцно : быть плотно уложены и прочно обв'язані в поперечному напря- : обвязаны в поперечном направ- мку через кожні 2-3 м довжини. : лении через каждые 2-3м длины. Профілі в пакеті завдов- : Профили в пакете длиной жки до 6 м включно повинні бу- : до 6 м включительно должны ти обв'язані не менше ніж у : быть обвязаны не менее чем в двох місцях. : двух местах. Профілі поставляють за : Профили поставляют по те- теоретичною масою. : оретической массе. Маса пакету - не біль- : Масса пакета - не более ше 10 т. : 10 т. : 4.15.2 Упакування профі- : 4.15.2 Упаковка профилей в лів у пакети повинно забезпе- : пакеты должна обеспечивать чувати можливість виконання : возможность производить погру- вантажно-розвантажувальних ро- : зочно-разгрузочные работы гру- біт вантажопідйомними механі- : зоподъемными механизмами без змами без пошкодження профілів : повреждения профилей и с і з дотриманням заходів безпе- : соблюдением мер безопаснос- ки. : ти. : 4.16 Маркування : 4.16 Маркировка : 4.16.1 До кожного пакету : 4.16.1 К каждому пакету повинен бути прикріплений яр- : должен быть прикреплен ярлык лик з фанери за ГОСТ 3916.1 : из фанеры по ГОСТ 3916.1 ГОСТ ГОСТ 3916.2 або жерсті ГГЖР за : 3916.2 или жести ГГЖР по ТУ ТУ 14-1-347 завтовшки 0 32 - : 14-1-347 толщиной 0 32 - 0 50 мм виконаний за ГОСТ : 0 50 мм выполненный по ГОСТ 14192. : 14192 : 4.16.2 Маркування повинно : 4.16.2 Маркировка должна містити: : содержать: - найменування або то- : - наименование или товар- варний знак підприєм- : ный знак предприятия- ства-виготовлювача; : изготовителя; - позначення профілю; : - обозначение профиля; - номер плавки; : - номер плавки; - довжину профілю; : - длину профиля; - кількість профілів; : - количество профилей; - масу і номер пакета; : - массу и номер пакета; - тавро ВТК. : - клеймо ОТК. - 14 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ : 5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ : И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ : 5.1 Профілі приймають : 5.1 Профили принимают па- партіями. Партією вважають : ртиями. Партией считают профи- профілі одного профілерозміру : ли одного профилеразмера и од- і однієї марки сталі що супро-: ной марки стали сопровождае- воджуються одним документом : мые одним документом о качес- про якість. Кількість профілів : тве. Количество профилей в па- в партії повинна бути не : ртии должно быть не более 200 більше 200 шт. : шт. : 5.2 При наявності автома- : 5.2 При наличии автомати тичного контролю зварювання : ческого контроля сварки продо- поздовжнього шва перевірці : льного шва проверке внешнего зовнішнього вигляду підлягають : вида подлежат 3 % профилей от 3% профілів від партії. При : партии. При отсутствии автома- відсутності автоматичного кон- : тического контроля профили по- тролю профілі піддають суціль- : двергают сплошному контролю по ному контролю за ГОСТ 3242 : ГОСТ 3242. : 5.3 При перевірці якості : 5.3 При проверке качества поверхні профілів партію вва- : поверхностей профилей партию жають такою що відповідає ви- : считают соответствующей требо- могам цього стандарту якщо : ваниям настоящего стандарта маса профілів з незадовільною : если масса профилей с неудов- поверхнею не перевищує 3 % від : летворительной поверхностью не маси партії. : превышает 3 % от массы партии. : 5.4 Ділянки профілів з : 5.4 Участки профилей с поперечними швами повинні бути : поперечными швами должны быть вирізані й відбраковані. : вырезаны и отбракованы. Допус- Допускається зварювання попе- : кается заварка поперечных речних швів профілю : швов профиля полуавтоматичес- напівавтоматичним зварюванням : кой сваркой при условии обес- за умови забезпечення : печения равнопрочности шва рівноміцності шва основ- : основному металлу. Стык дол- ному металу. Стик повинен бути : жен быть отмечен несмываемой відмічений фарбою яка не зми- : краской. вається. : : 5.5 Розміри що мають : 5.5 Размеры имеющие пре- граничні відхилення повинні : дельные отклонения должны бути перевірені на профілях : быть проверены на профилях які відібрано через кожні : отобранных через каждые 1000 м 1000 м профілювання. : профилирования. : 5.6 Якщо під час : 5.6 Если при проверке перевірки відібраних профілів : отобранных профилей окажется буде виявлено хоча б один : хотя бы один не соответствую- який не відповідає вимогам : щий требованиям настоящего цього стандарту слід : стандарта следует отобрать відібрати подвійну кількість : удвоенное количество профилей профілів від тієї самої партії : от той же партии и произвести і провести їх повторну : их повторную проверку. перевірку. : При незадовільних резуль- : При неудовлетворительных татах повторної перевірки ви- : результатах повторной проверки конують поштучний контроль. : производят поштучный контроль. - 15 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 : 5.7 Марка хімічний склад : 5.7 Марка химический со- і механічні властивості : став и механические свойства матеріалу профілів повинні бу- : материала профилей должны быть ти засвідчені документом про : удостоверены документом о ка- якість підприємства-постачаль- : честве предприятия-поставщика ника рулонної сталі. : рулонной стали. : 5.8 Геометричні розміри : 5.8 Геометрические разме- перевіряють під час операцій- : ры проверяют при операционном ного контролю вимірювальною : контроле измерительной метал- металевою лінійкою за ГОСТ : лической линейкой по ГОСТ 427 427 штангенциркулем МЦ-3 за : штангенциркулем МЦ-3 по ГОСТ ГОСТ 166 радіусним шаблоном : 166 радиусным шаблоном угло- кутовим шаблоном кутоміром за : вым шаблоном угломером по ГОСТ 5378. Довжину профілів : ГОСТ 5378. Длину профилей за- заміряють рулеткою РЗ-20 за : меряют рулеткой РЗ-20 по ГОСТ ГОСТ 7502. : 7502. Допускається заміна наве- : Допускается замена указа- дених вимірювальних інструмен- : нных измерительных инструмен- тів іншими подібними за при- : тов другими аналогичными по значенням класом точності не : назначению классом точности нижче таких що передбачені : не ниже предусмотренных указа- зазначеними стандартами. : нными стандартами. : 5.9 Місцеву кривину : 5.9 Местную кривизну из- вимірюють металевою лінійкою : меряют металлической линейкой за ГОСТ 427. Загальну кривину : по ГОСТ 427. Общую кривизну профілю вимірюють за допомогою : профиля измеряют при помощи струни натягнутої між кінцями : струны натянутой по концам профілю і лінійки. : профиля и линейки. : 5.10 Скручування і відхи- : 5.10 Скручивание и откло- лення від перпендикулярності : нение от перпендикулярности площини різу профілів визнача- : плоскости реза профилей опре- ють кутоміром за ГОСТ 5378. : деляют угломером по ГОСТ 5378. : 5.11 Якість різання : 5.11 Качество резки про- профілів перевіряють зовнішнім : филей проверяют внешним осмот- оглядом. : ром. : 5.12 Зварні шви контролю- : 5.12 Сварные щвы контро- ють у відповідності з вимогами : лируют в соответствии с ГОСТ ГОСТ 3242 без випробувань на : 3242 без испытаний на плот- щільність. : ность. : 5.13 Комплектність пере- : 5.13 Комплектность прове- віряють зіставленням партії : ряют сличением подготовленной профілів що підготовлені до : к отправке партии профилей с відправлення з нарядом-замов- : нарядом-заказом. ленням. : : 5.14 Упакування і марку- : 5.14 Упаковку и маркиров- вання профілів перевіряють : ку профилей проверяют внешним зовнішнім оглядом на відповід- : осмотром на соответствие требо- ність вимогам цього стандарту. : ваниям настоящего стандарта. - 16 - ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 6 ТРАНСПОРТУВАННЯ : 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ І ЗБЕРІГАННЯ : И ХРАНЕНИЕ : 6.1 Профілі перевозять : 6.1 Профили перевозят транспортом усіх видів згідно : транспортом всех видов в соот- з правилами перевезень що : ветствии с правилами перево- діють на транспорті цього ви- : зок действующими на транспор- ду. : те данного вида. : 6.2 Транспортування про- : 6.2 Транспортирование філів стосовно впливу клімати- : профилей в части воздействия чних факторів зовнішнього се- : климатических факторов внешней редовища - за умовами 7 збе- : среды - по условиям 7 хране- рігання - за умовами 4 ГОСТ : ние - по условиям 4 ГОСТ 15150. : 15150. : 7 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА : 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ : 7.1 Виготовлювач гаран- : 7.1 Изготовитель гаранти- тує відповідність профілів ви- : рует соответствие профилей могам цього стандарту при до- : требованиям настоящего станда- триманні споживачем умов тран- : рта при соблюдении потебителем спортування і зберігання. : условий транспортирования и : хранения. 7.2 Гарантійний строк 7.2 Гарантийный срок хра- зберігання профілів - 24 міс. нения профилей - 24 мес. с з моменту відвантаження з за- момента отгрузки с завода-изго- воду-виготовлювача. товителя. В 22 ОКСТУ Ключові слова: профілі гнуті : Ключевые слова: профили гну- замкнуті сортамент технічні : тые замкнутые сортамент тех- вимоги правила приймання і : нические требования правила методи контролю транспортува- : приемки и методы контроля ння і зберігання гарантії ви- : транспортирование и хранение готовлювача : гарантии изготовителя ГОСТ 30245-94 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНТКС Москва Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций им. Н. П. Мельникова ЦНИИПСК Российской Федерации ВНЕСЕН Минстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве МНТКС 17 ноября 1994 г. За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Азербайджанская Республика Госстрой Азербайджанской Республики Республика Армения Госупрархитектуры Республики Армения Республика Беларусь Госстрой Республики Беларусь Республика Казахстан Минстрой Республики Казахстан Кыргызская Республика Госстрой Кыргызской Республики Республика Молдова Минархстрой Республики Молдова Российская Федерация Минстрой России Республика Таджикистан Госстрой Республики Таджикистан Республика Узбекистан Госкомархитектстрой Республики Узбекистан 3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 1995 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 17.02.95 № 18-19 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ГОСТ 30245-94 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Технические условия Steel bent closed welded square and rectanqular section for building. Specifications Дата введения 1995-09-01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили предназначенные для строительных стальных конструкций. Профили изготовляют на специализированных станах путем формирования круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль. Обязательные требования качества продукции изложены в пунктах 3.3 ? 3.5 4.3 ? 4.5 4.7 4.11 4.12 5.2 5.4 5.5 5.8 ? 5.10 5.12. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и технические условия. ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества ГОСТ 3916.1-89 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия ГОСТ 3916.2-89 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы конструктивные элементы и размеры ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы конструктивные элементы и размеры ГОСТ 7566-81 Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки маркировки упаковки транспортирования и хранения ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов ГОСТ 15150-69 Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия ТУ 14-1-347-82 Жесть белая горячекатаная горячего лужения ТУ 14-105-509-87 Сталь низколегированная горячекатаная для гнутосварных профилей строительных металлоконструкций 3 СОРТАМЕНТ 3.1 Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на рисунках 1 и 2. Рисунок 1 Рисунок 2 Обозначения к рисункам 1 2 и таблицам 1 2: h ? высота ширина ; b ? ширина; t ? толщина стенки; R ? радиус наружного закругления; l ? момент инерции; W ? момент сопротивления; i ? радиус инерции. 3.2 Размеры профилей площадь поперечного сечения справочные величины для осей и масса для 1 м профиля должны соответствовать для квадратных профилей таблице 1; для прямоугольных профилей ? таблице 2. Таблица 1 h t Площадь Справочные значения величин для осей поперечного x-x Масса 1 м кг мм сечения А см2 50 2 2 5 3 4 5 3 9 4 7 5 5 7 1 8 6 14 4 17 2 19 9 24 5 28 3 5 7 6 8 7 9 9 8 11 3 1 96 1 93 1 91 1 86 1 81 3 0 3 6 4 3 5 5 6 7 80 2 5 3 4 5 6 7 7 9 2 12 2 15 0 17 8 74 6 89 5 115 3 138 0 158 1 18 7 22 4 28 8 34 5 39 5 3 12 3 12 3 07 3 03 2 98 6 0 7 2 9 6 11 8 14 0 100 3 4 5 6 7 11 6 15 3 18 9 22 6 26 2 180 2 231 3 278 7 326 3 373 9 36 0 46 3 55 7 65 3 74 8 3 94 3 89 3 84 3 80 3 75 9 1 12 0 14 8 17 7 20 5 120 3 4 5 6 14 0 18 5 22 9 27 4 315 1 408 5 497 9 583 4 52 5 68 1 83 0 97 2 4 76 4 71 4 66 4 61 11 0 14 5 18 0 21 5 140 4 5 6 7 8 21 6 26 9 32 1 37 2 42 3 657 9 808 4 947 1 1077 1 1201 7 94 0 115 5 135 3 153 9 171 7 5 52 5 48 5 43 5 38 5 33 17 0 21 1 25 2 29 2 33 2 160 4 5 6 7 8 24 7 30 7 36 8 42 8 48 7 989 7 1214 6 1435 1 1640 8 1836 9 123 7 151 8 179 4 205 1 229 6 6 33 6 29 6 24 6 20 6 15 19 4 24 1 28 9 33 6 38 2 180 5 6 7 8 9 10 34 6 41 4 48 2 54 8 61 5 68 2 1749 1 2063 5 2372 1 2663 3 2976 5 3300 7 194 3 229 3 263 6 295 9 326 2 353 5 7 11 7 06 7 01 6 97 6 91 6 86 27 2 32 5 37 8 43 0 48 3 53 5 200 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 4 45 6 52 8 59 8 66 7 73 4 80 0 86 5 92 9 99 2 2410 0 2832 0 3236 0 3621 0 3987 0 4336 0 4667 0 4980 0 4685 0 4408 0 241 0 283 0 324 0 362 0 399 0 434 0 467 0 498 0 527 0 554 0 7 93 7 88 7 83 7 78 7 73 7 68 7 64 7 59 7 54 7 49 30 1 35 8 41 4 46 9 52 3 57 6 62 8 67 0 72 9 77 9 250 8 9 10 11 12 13 14 75 8 84 7 93 4 102 0 111 0 119 0 127 0 7315 0 8092 0 8840 0 9559 0 10251 0 10917 0 11550 0 585 0 647 0 707 0 765 0 820 0 872 0 924 0 9 82 9 78 9 73 9 68 9 63 9 58 9 53 59 5 66 5 73 3 80 1 86 8 93 4 99 8 300 8 9 10 11 12 13 14 89 9 101 0 113 0 124 0 135 0 145 0 155 0 12812 0 14302 0 15712 0 17080 0 18330 0 19580 0 20784 0 846 0 949 0 1047 0 1139 0 1222 0 1309 0 1386 0 11 94 11 90 11 79 11 74 11 65 11 62 11 58 70 5 79 3 89 0 97 3 106 0 113 8 122 0 Таблица 2 Размеры в миллиметрах h b t Площадь Справочные значения величин для осей Масса поперечного x-x y-y 1 м кг сечения А см2 60 40 2 2 5 3 4 5 3 8 4 7 5 5 7 1 8 6 18 8 22 4 26 0 32 2 37 1 6 2 7 4 8 6 10 7 12 3 2 23 2 20 2 18 2 13 2 08 10 0 11 8 13 7 16 7 19 1 5 0 5 9 6 8 8 3 9 5 1 63 1 60 1 58 1 54 1 49 3 0 3 6 4 3 5 5 6 7 100 60 3 4 5 6 9 2 12 2 15 0 17 8 123 2 157 6 187 8 216 3 24 6 31 5 37 6 43 3 3 66 3 59 3 54 3 48 55 6 70 8 83 8 96 2 18 5 23 6 27 9 32 1 2 46 2 41 2 36 2 32 7 2 9 6 11 8 14 0 120 80 3 4 5 6 7 11 6 15 3 18 9 22 6 26 3 233 4 299 0 361 4 423 2 483 2 38 9 49 8 60 2 70 5 80 4 4 48 4 42 4 37 4 33 4 28 124 8 159 7 192 4 224 1 254 6 31 2 39 9 48 1 56 0 63 8 3 27 3 23 3 19 3 15 3 10 9 1 12 0 14 8 17 7 20 6 140 60 4 5 6 15 3 18 9 22 6 362 1 436 1 509 7 51 7 62 3 72 8 4 86 4 80 4 75 95 4 113 6 131 3 31 8 37 9 43 8 2 50 2 45 2 41 12 0 14 8 17 7 140 100 3 4 5 6 7 14 2 18 5 22 9 27 4 32 0 404 2 511 3 619 7 729 2 839 8 57 7 73 0 88 5 104 2 120 0 5 31 5 26 5 20 5 16 5 11 241 2 304 3 368 0 432 4 497 5 48 2 60 9 73 6 86 5 99 5 4 10 4 05 4 01 3 97 3 92 11 1 14 5 18 0 21 5 25 1 160 80 3 4 5 6 13 9 18 5 22 9 27 4 455 0 606 7 735 9 864 7 56 9 75 8 92 0 108 1 5 70 5 73 5 67 5 62 155 2 206 9 248 7 280 7 38 8 51 7 62 2 72 7 3 34 3 34 3 29 3 26 10 9 14 5 18 0 21 5 160 120 4 5 6 7 8 21 6 26 9 32 1 37 2 42 3 799 2 978 2 1150 5 1307 4 1461 0 99 9 122 3 143 8 163 4 182 6 6 08 6 03 5 99 5 93 5 88 514 0 628 4 736 9 836 6 932 5 85 7 104 7 122 8 139 4 155 4 4 88 4 83 4 79 4 74 4 69 17 0 21 1 25 2 29 2 33 2 180 60 5 6 22 9 27 4 833 8 978 5 92 6 108 7 6 03 5 97 144 7 166 5 48 2 55 5 2 51 2 46 18 0 21 5 180 100 5 6 7 8 26 9 32 1 37 2 42 3 1143 0 1344 4 1527 9 1706 1 127 0 149 4 169 8 189 6 6 52 6 47 6 41 6 35 459 6 537 8 607 9 676 0 91 9 107 6 121 6 135 2 4 13 4 09 4 04 4 00 21 1 25 2 29 2 33 2 180 140 4 5 6 7 8 24 6 30 7 36 8 42 8 48 7 1165 0 1443 0 1706 8 1952 0 2187 3 128 2 160 3 189 6 216 9 243 0 6 91 6 85 6 81 6 75 6 70 782 4 981 2 1158 9 1322 9 1480 6 111 8 140 2 165 6 189 0 211 5 5 70 5 65 5 61 5 56 5 51 19 3 24 1 28 9 33 6 38 2 200 120 4 27 7 1631 8 163 2 7 68 1160 0 145 0 6 47 21 8 200 160 5 6 7 8 9 10 34 6 41 4 48 2 54 8 61 3 67 7 2039 7 2412 4 2767 1 3104 3 3424 0 3726 7 204 0 241 2 276 7 310 4 342 3 372 4 7 67 7 63 7 58 7 53 7 48 7 43 1450 0 1712 3 1962 0 2199 0 2436 0 2211 7 181 2 214 0 245 2 274 9 303 3 330 4 6 46 6 43 6 38 6 33 6 28 6 23 27 2 32 5 37 8 43 0 48 1 53 1 300 200 8 9 10 11 12 13 14 75 8 84 7 93 4 102 0 111 0 119 0 127 0 9512 0 10527 0 11505 0 12446 0 13351 0 12482 0 15054 0 634 0 702 0 767 0 830 0 890 0 945 0 1004 0 11 20 11 15 11 10 11 05 11 00 10 95 10 90 5069 0 5630 0 6143 0 6634 0 7104 0 7553 0 7983 0 510 0 563 0 614 0 663 0 710 0 755 0 798 0 8 20 8 15 8 11 8 06 8 01 7 96 7 92 59 5 66 5 73 3 80 1 86 8 93 4 99 8 320 180 8 10 12 14 75 8 93 4 111 0 127 0 10341 0 12506 0 14511 0 16359 0 646 0 782 0 907 0 1022 0 11 70 11 60 11 50 11 30 4248 0 5111 0 5899 0 6617 0 472 0 568 0 655 0 735 0 7 49 7 40 7 31 7 21 59 5 73 3 86 8 99 8 340 160 9 10 12 14 84 7 93 4 111 0 127 0 12306 0 13446 0 15596 0 17576 0 724 0 791 0 917 0 1034 0 12 10 12 00 11 90 11 80 3793 0 4130 0 4755 0 5319 0 474 0 516 0 594 0 655 0 6 69 6 65 6 56 6 47 66 5 73 3 86 8 99 8 340 260 10 12 14 113 0 135 0 155 0 18892 0 22054 0 25020 0 1111 0 1297 0 1472 0 12 90 12 80 12 70 12510 0 14577 0 16508 0 962 0 1121 0 1269 0 10 50 10 40 10 30 89 0 106 0 122 0 380 220 10 12 14 113 0 135 0 155 0 21925 0 25594 0 29037 0 1154 0 1347 0 1528 0 13 90 13 80 13 70 9416 0 10948 0 12370 0 856 0 995 0 1125 0 9 11 9 02 8 93 89 0 106 0 122 0 400 200 10 12 14 113 0 135 0 155 0 23345 0 27248 0 30907 0 1167 0 1362 0 1545 0 14 30 14 20 14 10 7949 0 9227 0 10409 0 795 0 923 0 1041 0 8 37 8 28 8 19 89 0 10 60 122 0 Примечания к таблицам 1 и 2 1. Радиус наружного закругления R = 2t. 2. Масса 1 м длины профиля определена по площади поперечного сечения при плотности стали 7 85 г/см3. 3.3 Предельные отклонения по толщине стенки профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки шириной 1250 мм нормальной точности прокатки Б по ГОСТ 19903. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба. 3.4 Предельные отклонения по высоте и ширине профиля не должны превышать: - при высоте ширине профиля до 100 мм ± 1 5 мм - при высоте ширине профиля более 100 мм ± 2 0 мм Предельные отклонения по высоте ширине 100 мм профиля с толщиной стенки 7 мм не должны превышать ± 2 0 мм. 3.5 В поперечном сечении профиля отклонения от угла 90° не должны превышать ±1°30’. Предельные отклонения от угла 90° для профилей с толщиной стенки 7 ? 14 мм не должны быть более ± 2°. 3.6 Профили изготовляют длиной от 6 0 до 12 0 м: - немерной длины; - мерной длины; - кратной мерной длины. 3.7 Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны быть более плюс 60 мм. 3.8 Пример условного обозначения гнутого сварного профиля высотой 180 шириной 100 толщиной стенки 5 мм из стали С245 по ГОСТ 27772: 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 4.1 Профили изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту утвержденному в установленном порядке. 4.2 Профили следует изготовлять из листовой стали поставляемой в рулонах по ГОСТ 19903 из стали углеродистой общего назначения и низколегированной толщиной 3 мм и более по ГОСТ 27772; низколегированной толщиной 3 мм и более по ТУ 14-105-509. Марку стали и категорию поставки указывают в заказе на профили. 4.3 Местная кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 1 мм на 1 м длины профиля. Общая кривизна не должна превышать произведения допускаемой местной кривизны на 1 м длины на длину профиля в метрах. 4.4 Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать произведения 30’ на длину профиля в метрах и не должно быть более 5°. 4.5 Выпуклость и вогнутость стенок профилей не должна превышать 0 01 размера профиля. 4.6 Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Отклонение от перпендикулярности плоскости реза к оси профиля не должно выводить профиль за номинальные размеры по длине. Допускается огневая обрезка торцов отдельных профилей в количестве не более 7 % от массы партии. 4.7 Трещины закаты глубокие риски и другие повреждения на поверхности профилей не допускаются. Незначительная шероховатость забоины вмятины мелкие риски тонкий слой окалины и отдельные волосовины не должны препятствовать выявлению поверхностных дефектов и выводить толщину стенки поперечного сечения профиля за пределы допускаемых отклонений. 4.8 Заусенцы на торцах профилей должны удаляться механическим способом по требованию заказчика. 4.9 Продольный сварной шов выполняют автоматической высокочастотной сваркой и он должен располагаться на расстоянии от грани профиля не ближе 4t. 4.10 Грат с продольного шва снимают с наружной стороны профиля при этом высота грата выступающего над поверхностью профиля не должна превышать: - при толщине стенки профиля до 4 мм ............... 0 5 мм - при толщине стенки профиля более 4 мм .......... 1 0 мм 4.11 Непровары несплавления продольного шва не должны превышать 50 мм на 1 м длины профиля. Длина отдельного местного непровара не должна быть более 20 мм. Дефектные участки должны быть исправлены при помощи ручной или полуавтоматической сварки по ГОСТ 5264 и ГОСТ 8713 с применением сварочных и присадочных материалов соответствующих механическим свойствам стали профиля. После исправления швы должны быть зачищены. 4.12 Временное сопротивление разрыву продольного сварного шва должно быть не менее 0 95 от норм основного металла. 4.13 Для профилей изготовляемых из низколегированных сталей должна производиться нормализация сварного соединения. 4.14 Комплектность 4.14.1 В комплект поставки входят: профили упакованные в пакеты по типоразмерам и партиям; документ о качестве. 4.14.2 Документ о качестве должен содержать следующие данные: ? наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; ? обозначение профиля; ? номер плавки химический состав и механические свойства стали по данным документа о качестве со штампом ОТК завода-поставщика рулонной заготовки ; ? длину профиля; ? количество пакетов; ? количество профилей; ? номер заказа и штамп ОТК. 4.15 Упаковка 4.15.1 Профили должны поставляться пакетами с учетом требований ГОСТ 7566. Профили в пакете должны быть плотно уложены и прочно обвязаны в поперечном направлении через каждые 2 ? 3 м длины. Профили в пакете длиной до 6 м включ. должны быть обвязаны не менее чем в двух местах. Профили поставляют по теоретической массе. Масса пакета ? не более 10 т. 4.15.2 Упаковка профилей в пакеты должна обеспечивать возможность производить погрузочно-разгрузочные работы грузоподъемными механизмами без повреждения профилей и с соблюдением мер безопасности. 4.16 Маркировка 4.16.1 К каждому пакету должен быть прикреплен ярлык из фанеры по ГОСТ 3916.1 ГОСТ 3916.2 или жести ГГЖР по ТУ 14-1-347 толщиной 0 32-0 50 мм выполненный по ГОСТ 14192. 4.16.2 Маркировка должна содержать: ? наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; ? обозначение профиля; ? номер плавки; ? длину профиля; ? количество профилей; ? массу и номер пакета; ? клеймо ОТК. 5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 5.1 Профили принимают партиями. Партией считают профили одного профилеразмера и одной марки стали сопровождаемые одним документом о качестве. Количество профилей в партии должно быть не более 200 шт. 5.2 При наличии автоматического контроля сварки продольного шва проверке внешнего вида подлежат 3 % профилей от партии. При отсутствии автоматического контроля профили подвергают сплошному контролю по ГОСТ 3242. 5.3 При проверке качества поверхности профилей партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта если масса профилей с неудовлетворительной поверхностью не превышает 3 % от массы партии. 5.4 Участки профилей с поперечными швами должны быть вырезаны и отбракованы. Допускается заварка поперечных швов профиля полуавтоматической сваркой при условии обеспечения равнопрочности шва основному металлу. Стык должен быть отмечен несмываемой краской. 5.5 Размеры имеющие предельные отклонения должны быть проверены на профилях отобранных через каждые 1000 м профилирования. 5.6 Если при проверке отобранных профилей окажется хотя бы один не соответствующий требованиям настоящего стандарта следует отобрать удвоенное количество профилей от той же партии и произвести их повторную проверку. При неудовлетворительных результатах повторной проверки производят поштучный контроль. 5.7 Марка химический состав и механические свойства материала профилей должны быть удостоверены документом о качестве предприятия-поставщика рулонной стали. 5.8 Геометрические размеры проверяют при операционном контроле измерительной металлической линейкой по ГОСТ 427 штангенциркулем МЦ-3 по ГОСТ 166 радиусным шаблоном угловым шаблоном угломером по ГОСТ 5378. Длину профилей замеряют рулеткой РЗ-20 по ГОСТ 7502. Допускается замена указанных мерительных инструментов другими аналогичными по назначению классом точности не ниже предусмотренных указанными стандартами. 5.9 Местную кривизну измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427. Общую кривизну профиля измеряют при помощи струны натянутой по концам профиля и линейкой. 5.10 Скручивание и отклонение от перпендикулярности плоскости реза профилей определяют угломером по ГОСТ 5378. 5.11 Качество резки профилей проверяют внешним осмотром. 5.12 Сварные швы контролируют в соответствии с ГОСТ 3242 без испытаний на плотность. 5.13 Комплектность проверяют сличением подготовленной к отправке партии профилей с нарядом-заказом. 5.14 Упаковку и маркировку профилей проверяют внешним осмотром на соответствие требованиям настоящего стандарта. 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 6.1 Профили перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок действующими на транспорте данного вида. 6.2 Транспортирование профилей в части воздействия климатических факторов внешней среды ? по условиям 7 хранение ? по условиям 4 ГОСТ 15150. 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие профилей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условия транспортирования и хранения. 7.2 Гарантийный срок хранения профилей ? 24 мес с момента отгрузки с завода-изготовителя. Ключевые слова: профили гнутые замкнутые сортамент технические требования правила приемки и методы контроля транспортирование и хранение гарантии изготовителя