ДСТУ Б В.2.6-10-96

ДСТУ Б В.2.6-10-96 Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням

ДСТУ Б В.2.6-10-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ----------------------------------------------------------------- Конструкцiї будинкiв i споруд КОНСТРУКЦIЇ СТАЛЕВI БУДIВЕЛЬНI Методи випробування навантаженням ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. II Передмова I РОЗРОБЛЕНО Державним проектним та науково-дослiдним iнститутом "Укрндiпроектстальконструкцiя" ВИКОНАВЦI Доктори технiчних наук А.В. Перельмутер - керiвник роботи В.А. Пермяков; кандидати технiчних наук Є.М. Єрмак В.I. Крєтов Н.Г. Марьєнков М.О. Микитаренко Г.Л. Семенець В.Г. Тарасюк З.О. Шульман 2 ВНЕСЕНО Головним управлiнням промислової забудови та iнженерної iнфрас- труктури Державного комiтету України у справах мiстобудування i архiтектури 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТI Наказом Державного комiтету України у справах мiстобудування i архiтектури вiд 18 грудня 1996 р. N 219 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. III Змiст С. I Галузь використання ...................................... 1 2 Нормативнi посилання ..................................... 2 3 Визначення ............................................... 2 4 Загальнi положення ....................................... З 5 Пiдготовка до проведення випробувань ..................... 4 6 Загальнi правила проведення випробувань .................. 5 7 Види випробувань ......................................... 6 8 Документування випробувань .............................. 11 Додаток А Визначення граничного опору за результатами випробувань до руйнування ............... 12 ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. 1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ----------------------------------------------------------------- Конструкцiї сталевi будiвельнi. Методи випробування навантаженням Конструкции стальные строительные. Методы испытания нагружением Steel building constructions. Loading test methods ----------------------------------------------------------------- Чинний вiд 1997-07-01 1 Галузь використання Даний стандарт встановлює види та методи силових випробувань сталевих будiвельних конструкцiй будiвель та споруд включаючи випробування окремих елементiв конструкцiй їхнiх вузлiв та з'єднань. Стандарт поширюється на випробування що виконуються при виго- товленнi конструкцiй та їх елементiв включаючи приймальнi i квалiфiкацiйнi випробування при розробцi i введеннi продукцiї у виробництво ДСТУ А 3.1-6-96 та сертифiкацiйнi випробування при обов'язковiй чи добровiльнiй сертифiкацiї цiєї продукцiї на вип- робування при прийняттi в експлуатацiю а також на випробування що виконуються в процесi обстеження i оцiнки технiчного стану конструкцiй що експлуатуються. Стандарт не поширюється на випробування конструкцiй еле- ментiв що мають за мету оцiнку витривалостi або малоциклової мiцностi при завантаженнях змiнними навантаженнями а також на випробування що проводяться для оцiнки роботи конструкцiї в умо- вах аварiйного навантаження при вибухах ударах дiях особливо низьких або особливо високих температур. При проведененнi цих випробувань а також випробувань що проводяться дослiдними ор- ДСТУ Б В. 2.6-10-96 С. 2 2 Нормативнi посилання У даному стандартi використанi посилання на такi стандарти: ДСТУ А 3.1-6-96 | Матерiали i вироби будiвельнi. Порядок роз- | роблення i постановка на виробництво ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 1497-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение СТ СЭВ 471-88 | образцов для механических и технологических СТ ИСО 6892-84 | испытаний ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 7564-73 | Сталь. Общие правила отбора проб загото- СТ СЭВ 2859-81 | вок и образцов для механических и техноло- СТ ИСО 377-85 | гических испытаний ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 11701-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение тонких | листов и лент ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 18321-73 | Статистический контроль качества. Методы слу- СТ СЭВ 1934-79 | чайного отбора выборок штучной продукции ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 27751-88 | Надежность строительных конструкций и основа- СТ СЭВ 384-87 | ний. Основные положения по расчету З Визначення У цьому стандартi поданi такi термiни та визначення: 3.1 Навантаження - фактор чи сукупнiсть факторiв дiя яких на об'єкт що випробовується приводить до змiни його напружнодефор- мованого стану. 3.2 Навантажування - процес дiї навантаження на об'єкт. 3.3 Статичне навантажування - навантажування яке характери- зується вiдсутнiстю прискорень вiдносного руху точок об'єкту. 3.4 Динамiчне навантажування - навантажування що супровод- жується прискореннями вiдносного руху точок об'єкту. 3.5 Залишкова деформацiя - деформацiя яка зберiгається пiсля ДСТУ Б В. 2.6-10-96 С.3 4 Загальнi положення 4.1 Метою проведення випробувань навантаженням передбачається: - експериментальне вивчення процесiв що вiдбуваються в кон- струкцiї пiд час впливу навантаження; - визначення несучої спроможностi i експлуатацiйних властивос- тей конструкцiй та їх елементiв установлення їх вiдповiдностi технiчним вимогам; - перевiрка якостi виготовлення та монтажу; - якiсна та кiлькiсна оцiнка показникiв що характеризують властивостi i стан конструкцiй якi експлуатуються. 4.2 Випробування проводяться у випадках передбачених норма- тивною або технiчною технологiчною проектною конструкторською документацiєю. 4.3 Рiшення про проведення випробувань навантаженням може бу- ти прийнято також у випадках коли: - прийнята в нормах проектування або традицiйно використовува- на в проектнiй практицi розрахункова модель виявляється недостат- ньо обгрунтованою наприклад через новизну конструктивного або схемного рiшення що приймається або ж з'явилися обгрунтованi сумнiви щодо правильностi результатiв розрахункiв одержаних в рамках такої моделi; - несуча спроможнiсть певних деталей конструкцiї або кон- струкцiї в цiлому не може бути визначена шляхом розрахунку i по- винна бути встановлена за значенням фактичного руйнiвного наван- таження; - потрiбно пiдтвердити що мiцнiснi параметри i властивостi однотипних конструкций або деталей що випускаються серiйно вiдповiдають вимогам що до них ставляться або вiдповiдають та- ким самим параметрам i властивостям ранiше випробовуваних прото- типiв головних зразкiв ; - необхiдно пiдтвердити фактичну роботоздатнiсть iснуючої кон- струкцiї особливо при наявностi дефектiв чи пошкоджень або пiсля виконання реконструкцiї змiцнення об'єкту. Рiшення щодо проведення випробувань може бути прийняте також проектною органiзацiєю й органiзацiєю що виконує будiвельнi ро- боти або виготовляє конструкцiї елементи органом з сертифiкацiї замовником забудовником . В усiх випадках ДСТУ Б В. 2.6-10-96 С.4 4.6 Пiд час проведення випробувань слiд приймати заходи щодо забезпечення безпеки робiт. Вiдповiдальнiсть за їх дотриманням несе органiзацiя що проводить випробування. Слiд переважно використовувати випробувальнi установки i прис- трої що забезпечують дистанцiйне завантаження конструкцiй i зняття вiдлiкiв з приладiв. Треба вживати заходiв щодо запобiгання обвалення конструкцiї що випробовується встановлених на нiй пристроїв а також заван- тажувальних матерiалiв i баластних вантажiв штучних сипучих то- що . Для цього необхiдно: - установлювати страхувальнi опори; - пiдтримувати в процесi навантажування мiнiмально необхiднi за умовами випробувань зазори мiж конструкцiєю що випробо- вується i страхувальними опорами; - розкрiплювати або пiдвiшувати елементи навантажувальних пристроїв. Пiд час пiдготовки та проведення випробувань слiд дотримувати- ся правил технiки безпеки що регламентуються вiдповiдними норма- тивними документами. Особливої обережностi слiд дотримуватися при випробуваннi будiвель та споруд не повнiстю закiнчених будiвництвом а також при випробуваннi конструкцiй що експлуатуються якi мають дефек- ти i пошкодження. В зону випробувань забороняється доступ стороннiх осiб. 5 Пiдготовка до проведення випробувань 5.1 Випробування проводяться за програмою що узгоджується усiма учасниками процесу та зацiкавленими органiзацiями. Ком- плекснi i натурнi випробування складних i вiдповiдальних кон- струкцiй виконуються за спецiально розробленим проектом до скла- ду якого входить технiчна документацiя на випробувальне устатку- вання спецiальнi засоби вимiрювань навантажувальнi i страху- вальнi пристрої а також програма i методика випробувань. 5.2 Випробування повинно бути обгрунтовано з використанням прийнятої попередньо розрахункової моделi можливо неповної або наближеної яка враховує роль усiх основних параметрiв кон- ДСТУ Б В. 2.6-10-96 С.5 - всi випробувальнi навантаження i дiї точки прикладення ве- личини можливi комбiнацiї i способи облiку чи компенсацiї дiй що не враховуються; - принципи дiї i основнi конструктивнi рiшення випробувальних пристосувань пристроїв та апаратiв включаючи опис системи опи- рання зразкiв що випробовуються способiв забезпечення необ- хiдних вiльних перемiщень та поворотiв розкрiплючих та пiдсилю- чих пристроїв засобiв вимiрювання та контролю; - точки в яких виконуються вимiрювання методи спостережень i реєстрацiї величин перемiщень поворотiв деформацiй i т. iн.; - способи контролю прикладеного навантаження; - методи оцiнки точностi i статистичної обробки результатiв всiх вимiрювань. 5.4 Конструкцiї та елементи що випробовуються повиннi бути вiльнi вiд дiї навантажень що не враховуються в експериментi а їх закрiплення вiд зсувiв i поворотiв повинно вiдповiдати схемi роботи зразка що випробовується в загальнiй структурi несучих конструкцiй об'єкту. 5.5 Випробувальнi пристрої та пристосування повиннi бути зап- роектованi i виготовленi такими щоб правильно вiдображати харак- тер розподiлу дiючих на конструкцiю навантажень i при цьому не стискувати тих перемiщень i поворотiв якi не повиннi бути обме- женi в силу прийнятої розрахункової схеми. 5.6 Перед проведенням випробувань засоби вимiрювань що вико- ристовуються повиннi пройти необхiдну метрологiчну перевiрку а спецiальнi нестандартнi засоби вимiрювання-атестацiю. 6 Загальнi правила проведення випробувань 6.1 При проведеннi стендових випробувань з метою виключення похибки установки зразка на випробувальному стендi доцiльно пе- ред випробуванням завантажити зразок попереднiм навантаженням яке за величиною не повинно перевищувати половину вiд контрольно- го значення. При цьому необхiдно встановити рiвень початкового навантаження який визначається стабiльнiстю показань вимiрю- вальних приладiв що фiксується перед подальшим навантажуванням зразка та пiсля його розвантаження до цього рiвня. Перед проведенням приймальних випробувань конструкцiї їх еле- ДСТУ Б В.2.6-10-96 С.6 6.3 В неруйнуючих випробуваннях необхiдно пiдтримувати пос- тiйний рiвень контрольного навантаження. Перевiрка цього рiвня i значень перемiщень здiйснюється через кожнi 15 хвилин. Величина навантаження повинна пiдтримуватися на рiвнi контрольного значен- ня доти доки не припиниться прирiст перемiщень за п'ятнадцятих- вилинний iнтервал часу але не менше однiєї години. 6.4 Зняття навантаження також повинно здiйснюватися рiвними частками з вiдстеженням змiни величин перемiщень до остаточного розвантаження конструкцiї що випробовується коли реєструється наявнiсть i величина залишкової деформацiї. 6.5 Очiкуванi величини параметрiв що пiдлягають визначенню пiд час випробувань повиннi не менше нiж у 10 раз перевищувати середньоквадратичну похибку вимiрюючих приладiв. Точнiсть результатiв повинна визначатися програмою випробувань з урахуванням можливих похибок вимiрювань кiлькостi зразкiв i методiв статистичної обробки результатiв що використовуються. Статистична оцiнка результатiв перевiряється на рiвнi значущостi 5 %. Остаточна вiдносна похибка результатiв випробування не по- винна перевищувати +/- 10 %. 6.6 Властивостi сталi визначаються за результатами випробувань зразкiв вiдповiдно до ГОСТ 1487-84 Стандарт ИСО 6892-84 або ГОСТ 11701-84. Зразки для випробувань металу виготовляються з проб що вiдiбранi за вказiвками ГОСТ 7564-73 безпосередньо з конструкцiї що випробовується однак не з тих її мiсць якi пiддавалися пластичному деформуванню в процесi виготовлення i випробування. Для конструкцiй що знаходяться в експлуатацiї вiдбiр проб виконують в ненапружених або малонапружених елемен- тах з необхiдною компенсацiєю послаблення вiдповiдним пiдсилен- ням цих елементiв 6.7 При випробуваннi моделей конструкцiї необхiдно в спецiально поставленiй серiї попереднiх випробувань встановити значення масштабного фактору. 7 Види випробувань 7.1 Сталевi будiвельнi конструкцiї та їх елементи можуть пiддаватися визначальним або контрольним випробуванням. ДСТУ Б В.2.6-10-96 С.7 Неруйнiвнi визначальнi випробування в свою чергу подiляються на: - оцiночнi - їх метою є оцiнка експлуатацiйних властивостей конструкцiї i виявлення особливостей її поведiнки в процесi на- вантаження; - перевiрочнi - метою яких є перевiрка несучої спроможностi виробу конструкцiї i зiставлення її з вимогами що встанов- люються нормами проектування або iншою нормативно-технiчною доку- ментацiєю. Метою визначальних випробувань що виконуються до зруйнування є оцiнка фактичного граничного опору виробу конструкцiї i вста- новлення форми та особливостей прояву її граничного стану. 7.3 Контрольнi випробування що виконуються звичайно в процесi виробництва конструкцiй включають: - перiодичнi - що проводяться в обсягах i в строки що вста- новленi нормативною або технiчною документацiєю на конкретнi ви- ди чи групи виробiв конструкцiй та їх елементiв i мають своєю метою контроль стабiльностi якiсних параметрiв i перевiрку можли- востi продовження випуску виробiв в серiйному виробництвi; - приймальнi - що проводяться на особливо вiдповiдальних кон- струкцiях одиничного чи дрiбносерiйного виготовлення з метою пе- ревiрки можливостi їх використання за призначенням. Статичнi i динамiчнi випробування 7.4 Статичним випробуванням пiдлягають будiвлi та споруди конструкцiї та їх елементи що не призначенi для роботи пiд ди- намiчними впливами i навантаженнями. Метою статичних випробувань є порiвняння дiйсної роботи кон- струкцiї елементу з поведiнкою що передбачалась розрахунковою моделлю та визначення несучої спроможностi конструкцiї. 7.5 В процесi проведення статичних випробувань визначаються: - параметри деформованого стану абсолютнi та взаємнi пе- ремiщення вiдноснi повздовжнi деформацiї та зсуви кути поворо- ту iншi величини що передбаченi програмою випробувань або вiдповiднi їм внутрiшнi зусилля i напруження; - граничнi навантаження; - особливостi схеми руйнування. ДСТУ Б В.2.6-10-96 С.8 - динамiчнi коефiцiєнти для складових частин вiдгуку кон- струкцiї вiдношення динамiчного вiдгуку до вiдповiдного статич- ного ; - динамiчнi коефiцiєнти а також коефiцiєнти динамiчної подат- ливостi основ i мiсць розташування обладнання з динамiчними на- вантаженнями. 7.8 Як випробувальне навантаження може використовуватись на- вантаження вiд спецiальних силозадаючих пристроїв технологiчно- го обладнання або дiї природних факторiв вiтру морських хвиль i таке iн. . Якщо випробування проводять з метою визначення пара- метрiв власних коливань застосовують метод аналiзу амплiтуд- но-частотної характеристики приймаючи за власнi частоти резо- нанснi частоти що вiдповiдають пiкам амплiтудно-частотної харак- теристики форми коливань визначають за спiввiдношенням величин резонансних пiкiв в рiзних точках конструкцiї а коефiцiєнти дем- пфiрування - по ширинi резонансних пiкiв. Оцiночнi випробування 7.9 Контрольнi навантаження при оцiночних випробуваннях фор- муються як комбiнацiя таких дiй: - власна вага конструкцiї елементу що випробовується прий- мається за її фактичним значенням; - iншi постiйнi навантаження що взятi з коефiцiєнтом надiйностi Y = 1 + 0 5 Y - 1 1 f ех f де Y - коефiцiєнт надiйностi за навантаженням для вiдповiдного f навантаження чи впливу установлений дiючими нормами проектування; - змiннi навантаження що взятi з коефiцiєнтом надiйностi Y = 1 + 0 5 Y - 1 2 f ех f 7.10 Конструкцiя елемент вважається такою що витримала вип- робування якщо: - в нiй не виявлено будь-яких пошкоджень; - залежнiсть мiж величиною навантаження i перемiщеннями мала в основному лiнiйний характер; - залишковi перемiщення що замiрянi пiсля зняття навантажен- ДСТУ Б В.2.6-10-96 С.9 Перевiрочнi випробування 7.12 Випробування проводяться навантаженням F = F R /R 3 k d yt y де F - розрахункова комбiнацiя навантажень що обчислена d вiдповiдно до дiючих норм проектування стосовно до пе- ревiрки граничного стану першої групи; R - розрахунковий опiр за границею текучостi визначений згiдно y з нормами проектування; R - усереднене значення фактичної границi текучостi прокату yt використаного при виготовленi конструкцiї елементу що випробовується. 7.13 Конструкцiя вважається такою що витримала випробування якщо пiд дiєю навантаження Fk конструкцiї не заподiяно нiяких пошкоджень а пiсля розвантажування перемiщення зменшились не менше нiж на 80 %. При цьому випробувана конструкцiя визна- чається придатною до експлуатацiї при навантаженнях що не пере- вищують Fk . Випробування до зруйнування 7.14 Цi випробування дають вiдомостi про фактичну несучу спро- можнiсть конструкцiї i дозволяють прийняти рiшення про встанов- лення обгрунтованих значень граничного опору для проектування аналогiчних конструкцiй. Тому якщо зразок що випробовується не призначений для використання за призначенням то з метою накопи- чення iнформацiї про фактичнi резерви мiцностi пiсля завершення оцiночних або перевiрочних випробувань проводити випробування до зруйнування. 7.15 Значення граничного навантаження P t фiксується при проявi перших ознак руйнування трiщини мiсцевi випучування зрушення в з'єднаннях i т.iн. . Якщо цi ознаки було зафiксовано на одному з етапiв навантаження то граничне навантаження визначається за да- ними попереднього етапу навантаження за iнтерполяцiєю. ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. 10 7.18 Випробуванням пiдлягають зразки якi випадково вiдби- рають iз партiї виробiв вiдповiдно до вказiвок ГОСТ 18321-73. Кiлькiсть зразкiв що вiдбираються для випробувань а також iншi умови контролю характер опирання вид навантаження i т.iн. указуються в проектно-конструкторськiй документацiї або в технiчних умовах на виготовлення виробiв певного виду. 7.19 До випробувань вiдiбраних зразкiв необхiдно проконтролювати їх розмiри i перевiрити зовнiшнi ознаки що характеризують якiсть їх виготовлення ознайомитися з сертифiкатом на використанi матерiали. На випробування подаються тiльки тi зразки вiдхилення показникiв яких вiд вимог проекту чи виробу-прототипу знаходяться у межах допускiв установлених дiючими нормативними документами. 7.20 При контролi шляхом зiставлення з прототипом вирiб вважається таким що витримав випробування i партiя приймається якщо максимальне значення перемiщень не перевищує вiдповiдного значення зафiксованого при випробуваннях прототипу головного зразка бiльше нiж на 20 % а максимальне iз залишкових перемiщень - бiльше нiж на 5 %. При контролi шляхом зiставлення iз зазначеним в проектно-конструкторськiй документацiї граничним навантаженням Q розр вирiб вважається таким що витримав випробування i партiя приймається якщо всi зразки витримали без пошкоджень контрольне навантаження Qвип = Сk Qрозр. Коефiцiєнт рiвня контролю Сk визначається залежно вiд числа випробуваних зразкiв k i класу вiдповiдальностi конструкцiї за ГОСТ 27751-88 за вказiвками таблицi 1. Таблиця I ----------------------------------------------------------------- | | Значення С | | | k | | Кiлькiсть | для конструкцiй класу вiдповiдальностi | | зразкiв k |------------------------------------------------| | | I | II | III | |--------------|---------------|-----------------|--------------| | 1 | 1 401 | 1 306 | 1 217 | |---------------------------------------------------------------| | 2 | 1 308 | 1 222 | 1 141 | |---------------------------------------------------------------| | 3 | 1 263 | 1 181 | 1 105 | |---------------------------------------------------------------| | 4 | 1 235 | 1 156 | 1 081 | |---------------------------------------------------------------| | 5 | 1 216 | 1 137 | 1 064 | ----------------------------------------------------------------- 7.21 Вироби що не витримали випробувань допускається вико- ристовувати при зменшених навантаженнях. Можливiсть такого вико- ристання повинна бути обгрунтована проектною органiзацiєю яка i встановлює нове значення допустимого навантаження а також iншi обов'язковi умови застосування виробу як елементу конструкцiї. ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. 11 8 Документування випробувань 8.1 Результати випробувань включаючи первиннi данi про пока- зання вимiрювальних приладiв заносяться в лабораторний журнал що зберiгається в випробувальнiй лабораторiї. Журнал повинен бути пiдписаний особою вiдповiдальною за проведення випробувань. 8.2 У звiтi про експериментальне випробування наводяться такi вiдомостi: - план випробувань з врахуванням внесених до нього змiн ; - опис креслення спецiфiкацiї для всiх випробуваних зразкiв; - опис випробувальних пристосувань та пристроїв з необхiдними схемами; - детальний опис ходу виконаного експерименту включаючи фiксацiю непередбачених ефектiв та явищ; - результати випробувань що необхiднi для оцiнки конструкцiї її елементiв . ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. 12 Додаток А рекомендований Визначення граничного опору за результатами випробувань до руйнування Данi про руйнiвнi навантаження пiдлягають коригуванню ранiше нiж за ними можна буде визначити розрахунковий граничний опiр конструкцiї. Результати кожного випробування руйнiвне навантаження чи вiдповiдний йому граничний опiр коригуються за формулою: r R = R N t/t 4 ni fi f де R i R - вiдповiдно скоригований та вимiряний результати i-го ni fi дослiду; t i t - номiнальна i фактична товщина прокату; f N - коефiцiєнт виду зруйнування що визначається за таб- лицею 1 залежно вiд зафiксованого в експериментi ха- рактеру руйнування; r - показник степеня що залежить вiд t i t а також вiд f вiдносної гнучкостi b/t де b - ширина дiлянки по- перечного перерiзу звiс полки висота стiнки i т.iн. i приймається: r = 1 якщо t > t ; f r = 1 якщо t < t але b/t < b/t ; f lim r = 2 якщо t < t i b/t > b/t . f lim Гранична гнучкiсть b/t приймається за вказiвками норм lim проектування. Якщо поперечний перерiз елементу що випробо- вується має декiлька дiлянок з рiзними t i b то перевiрка вико- нується по усередненим значенням вiдносної товщини t/t i мак- f ДСТУ Б В.2.6-10-96 С. 13 Y = 1 + 1 33 R - R / С R . 7 m ni max ni min lk m Тут через R i R позначенi вiдповiдно найбiльше i ni max ni min найменше iз значень R а коефiцiєнт С визначається залежно ni 1k вiд числа дослiдiв k за даними таблицi 2. Таблиця А. I ----------------------------------------------------------------- | N | Характер руйнування | Коeфiцiєнт виду руйнування | |---|----------------------------|------------------------------| | 1 | Текучiсть надмiрнi плас- | N = R /R | | | тичнi деформацiї елементу | y yt | |---------------------------------------------------------------| | | Локальне випучування при | | | | напруженнях б в перерiзi | N = 0 75 | | | u | N = 0 75 + Зб - 2R х | | 2 | де воно сталося: | u yt | | | б = 2R /3 | х R /R - 0 75 /R | | | u yt | y yt y | | | 2R /3 < б 2400 кг/см i N = 0 5 коли R y невiдомо. Таблиця А.2 ----------------------------------------------------------------- | k | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---------------------------------------------------------------| | С | 1 916 |2 237 |2 481 |2 672 |2 829 |2 963 |3 078| 3 179| | 1k т | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- УДК 693.8 91.080.10 Ключовi слова: конструкцiї сталевi випробування несуча спроможнiсть ста- тичнi випробування динамiчнi випробування натурнi випробу- вання обгрунтування розрахункової моделi оцiнка якостi об- робка результатiв.