ДСТУ Б В.2.6-11-97

ДСТУ Б В.2.6-11-97 Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальны технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-11-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ----------------------------------------------------------------- Конструкцiї будинкiв i споруд ДВЕРI МЕТАЛЕВI ПРОТИУДАРНI ВХIДНI В КВАРТИРИ Загальнi технiчнi умови ДСТУ Б В.2.6-11-97 С. II ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Українським зональним науково-дослiдним i проектним iнститу- том по цивiльному будiвництву КиївЗНДIЕП ; В.I. Москальов к.т.н. керiвник теми ; Л.Б. Зайончковська; Н.В. Новицька; О.П. Московських; Н.I. Онищенко iнж. ВНЕСЕНО Головним управлiнням житлово-цивiльного будiвництва Держком- мiстобудування України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТI Наказом Держкоммiстобудування України вiд 6 лютого 1997 р. N15 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови" затверджена наказом Держбуду України від 11 квітня 2002 року № 70 і введена в дію з 1 липня 2002 року. ТЕКСТ ЗМІНИ Розділ 2 доповнити такими стандартами: "ДСТУ 2651-94 ГОСТ 380-94 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки ДСТУ 2834-94 ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічі вимоги ДСТУ 3058-95 ГОСТ 7566-94 Металопродукція. Приймання маркування пакування транспортування та зберігання ДСТУ Б В. 1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі ДСТУ Б В.2.6-18-2000 ГОСТ 26602.2-99 Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції". З розділу 2 вилучити такі стандарти: ГОСТ 380-88* Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки ГОСТ 16523-89* Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия" Пункт 3.1 доповнити абзацом такого змісту: - за межею вогнестійкості . Пункт 3.1.3 вилучити. Пункт 4.3 викласти в новій редакції: "4.3 Умовне позначення дверей приймають відповідно до схеми: Приклад умовного позначення дверей першої категорії міцності для отвору заввишки 21 дм і завширшки 10 дм лівої з межею вогнестійкості 0 5 год: Д1 21-10 Л 0 5 ДСТУ Б В.2.6-11-97". Пункт 5.2.2 викласти в новій редакції: "Опір теплопередачі Ro дверей при їх встановленні ззовні будинку не повинен бути менше 0 49 м2 К/Вт СНіП ІІ-3 ". Підрозділ 5.2 доповнити пунктом 5.2.26 такого змісту: "5.2.26 Для будинків залежно від їх ступенів вогнестійкості двері металеві протиударні вхідні в квартири повинні виготовлятись двох типів: - з межею вогнестійкості 0 5 год; - з межею вогнестійкості 0 25 год". Пункт 5.5.1 розпочати першим і другим абзацами такого змісту: "5.5.1 Маркування згідно з ДСТУ 3058 наносять безпосередньо на виріб і на металевий пластмасовий дерев'яний ярлик або етикетку прикріплену до дверей. Маркування яке наноситься безпосередньо на двері повинно містити: товарний знак виготовлювача чи його найменування рік виготовлення межу вогнестійкості. Нанесення маркування виконується ударним способом - клеймуванням ручним чи машинним на верхній торець дверної коробки в двох місцях". Пункт 7.1 доповнити абзацом такого змісту: "Періодичність та методи механічних випробувань визначаються за ДСТУБВ.2.6-12". Пункт 7.5 викласти в новій редакції: "7.5 Контроль дверей на відповідність вимогам 5.2.26 повинен проводитись при постановці дверей на виробництво та при зміні конструкції дверей і матеріалів що використовуються для їх виробництва". Пункт 8.3 викласти в новій редакції: "8.3 Випробування з визначення межі вогнестійкості 5.2.26 проводяться відповідно до вимог ДСТУ Б B.I. 1-4". Пункт 8.4 доповнити другим реченням такого змісту: "Допускається використовувати методи визначення опору теплопередачі конструкції дверей за ДСТУ Б В.2.6-17". Пункт 8.5 доповнити другим реченням такого змісту: "Допускається використовувати методи визначення повітропроникності конструкції дверей за ДСТУ Б В.2.6-18". Пункт 8.15 викласти в новій редакції: "8.15 Випробування на звукоізоляцію конструкції дверей 5.2.4 проводяться за ДСТУ Б В.2.6-19". -5- ДСТУ Б В.2.6-11-97 С. III Змiст С. 1 Галузь використання ....................................... 1 2 Нормативнi посилання ...................................... 1 3 Класифiкацiя ............................................... 3 4 Основнi параметри i розмiри ............................... 3 5 Загальнi технiчнi вимоги .................................. 5 5.1 Загальнi положення ........................................ 5 5.2 Характеристика ............................................ 5 5.3 Вимоги до сировини матерiалiв комплектуючих виробiв ..... 7 5.4 Комплектнiсть .............................................. 8 5.5 Маркування ................................................ 8 5.6 Пакування ................................................. 8 6 Вимоги безпеки i охорони навколишнього середовища ......... 9 7 Правила приймання ......................................... 9 8 Методи контролю .......................................... 10 9 Транспортування i зберiгання ............................. 10 9.1 Транспортування .......................................... 11 9.2 Зберiгання ............................................... 11 10 Вказiвки щодо установки експлуатацiї .................... 11 11 Гарантiї виробника ....................................... 11 Додаток А -7- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ----------------------------------------------------------------- Конструкцiї будинкiв i споруд ДВЕРI МЕТАЛЕВI ПРОТИУДАРНI ВХIДНI В КВАРТИРИ Загальнi технiчнi умови Конструкции зданий и сооружений ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВО- УДАРНЫЕ ВХОДНЫЕ В КВАРТИРЫ Общие технические условия Cоnstruction оf buildings and structures ANTI-CHOCH METAL ENTRANCE DOORS TO THE APARTAMENT General specifications ----------------------------------------------------------------- Чинний вiд 1997-07-01 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на металевi протиударнi дверi з пiдвищеними мiцнiсними вимогами вхiднi в квартири з метою захис- ту вiд зламувань та несанкцiонованих вторгнень. Стандарт не розповсюджується на дверi службових примiщень спецсховищ та режимних банкiвських примiщень. Обов'язковi вимоги до якостi продукцiї що забезпечують її безпечнiсть для життя здоров'я та майна населення охорони нав- колишнього середовища викладенi у роздiлi 5 i 6. Стандарт придатний для цiлей сертифiкацiї. 2 Нормативнi посилання -8- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 2 ГОСТ 166-89* | Штангенциркули. Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 380-88* | Сталь углеродистая обыкновенного качества. | Марки ----------------------------------------------------------------- | Прокат сортовой калиброванный со специаль- ГОСТ 1050-88* | ной отделкой поверхности из углеродистой | качественной конструкционной стали. Общие | технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 2991-85* | Ящики дощатые неразборные для грузов массой | до 500 кг. Общие технические условия ----------------------------------------------------------------- | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. ГОСТ 5264-80* | Основные типы конструктивные элементы и | размеры ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 5378-88 | Угломеры с нониусом. Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 7502-89 | Рулетки измерительные металлические. | Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 8828-89 | Бумага-основа и бумага двухслойная водоне- | проницаемая упаковочная. Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 10354-82* | Пленка полиэтиленовая. Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 12085-88 | Мел природный обогащенный. Технические | условия ----------------------------------------------------------------- | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения ГОСТ 14771-76* | сварные. Основные типы конструктивные | элементы и размеры ----------------------------------------------------------------- | Прокат тонколистовой из углеродистой стали ГОСТ 16523-89* | качественной и обыкновенного качества общего | назначения. Технические условия ----------------------------------------------------------------- ГОСТ 18321-73* | Статический контроль качества. Методы | случайного отбора выборок штучной продукции ----------------------------------------------------------------- | Тальк молотый для производства резиновых -9- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 3 ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных сварных конструк- | ций. Общие технические условия ----------------------------------------------------------------- ДСТУ Б А.З.1-6-96 | Матерiали i вироби будiвельнi. Порядок | розроблення i постановки на виробництво ----------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.6-12-97 | Дверi пiдвищеної мiцностi. Методи механiч- | них випробувань ----------------------------------------------------------------- СНиП 11-3-79* | Строительная теплофизика ----------------------------------------------------------------- СНиП 11-12-77 | Защита от шума ----------------------------------------------------------------- ДСТУ 3410-96 | Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Основнi | положення З Класифiкацiя 3.1 Дверi металевi протиударнi класифiкуються за такими основ- ними ознаками: - опором зламуванню; - призначенням; - конструкцiєю; - кiлькiстю полотен; - напрямками i способами вiдчинення. 3.1.1 За опором зламуванню при застосуваннi статичних i удар- них навантажень дверi подiляють на двi категорiї. Вимоги до категорiй протиударних дверей за опором зламуванню наведенi в таблицi 1. 3.1.2 За призначенням дверi подiляють на: - дверi вхiднi в квартири категорiя 1 таблиця 1 ; - дверi вхiднi в житловi примiщення категорiя 2 таблиця 1 . 3.1.3 За конструкцiєю дверi виготовляються з сталевою короб- кою i сталевими полотнами каркасної конструкцiї. 3.1.4 За кiлькiстю дверних полотен дверi подiляють на: - однопiльнi; - двопiльнi в тому числi з полотнами рiзної ширини за узгод- женням замовника з виробником . - двопiльнi в тому числi з полотнами рiзної ширини за узгод- женням замовника з виробником . 3.1.5 За напрямами i способами вiдчинення полотен дверi подiляють на: - розпашнi з вiдкриванням дверного полотна всередину квартири; - розпашнi з вiдкриванням дверного полотна з квартири. Дверi можуть виготовлятись в правому чи лiвому виконаннi. Схеми визначення лiвих i правих дверей наведенi в довiдковому додатку А. 4 Основнi параметри i розмiри 4.1 Типи розмiри конструкцiя i умовнi позначення дверей встановлюються у вiдповiдностi з вимогами цього стандарту норма- тивно-технiчної i конструкторської документацiї на конструкцiї конкретних типiв затвердженої в установленому порядку. -10- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 4 Таблиця 1 ----------------------------------------------------------------- | | Навантаження | | |-----------------------------------------------------------| | | | Ударнi | |Ка-| | норматив-| |те-| Статичнi кН кгс не менше |ний запас | |го-| |енергiї | |рiї| |Дж кгс.м | |мiц| | не менше | |но-|-----------------------------------------------------------| |стi| | | Зона при- | В будь- | |за | Зона | | строю зам- | якiй | |опо| вiльного | Зона завiси | кнення на |зонi двер-| |ром| кута | | площинi | ного | |зла| полотна | | полотна | полотна | |му-|-----------------------------------------------------------| |ван|Вели- |Перемiще|Вели- |Перемiще|Вели- |Перемiще| | |ню |на на-|ння пiд |на на-|ння пiд |на на- |ння пiд | Величина | | |ванта-| наван- |ванта-| наван- |ванта- | наван- | наванта- | | |ження | тажен- |ження | тажен- |ження | тажен- | ження | | | |ням не | |ням не | |ням не | | | | |бiльш мм| |бiльш мм| |бiльш мм| | |---------------------------------------------------------------| | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 500 | | | 1020| | 1020 | | 1020 | | 51 0 | | | | | | | | | | | 2 | 7 5 | 20 | 7 5 | 8 | 7 5 | 5 | 400 | | | 765 | | 765 | | 765 | | 40 8 | ----------------------------------------------------------------- Примiтка. Навантаження вказанi для однопiльних i двопiльних дверей у тому числi з полотнами рiзної ширини. 4.2 Габаритнi розмiри дверей рисунок 1 повиннi вiдповiдати дверним отворам в стiнах вказаним на рисунку 2. За узгодженням замовника з виробником протиударнi дверi мо- жуть виготовлятись i iнших розмiрiв. 4.3 Умовнi позначення дверей приймають у вiдповiдностi зi схе- мою: Х Х Х - Х Х Х ----- ----- | | | | | | ---------------------- Вид виробу Д - дверi. -------------------- Категорiя мiцностi таблиця 1 . ------------------ Розмiр отвору по висотi дм рисунок 2 . -------------- Розмiр отвору по ширинi дм рисунок 2 . ------------ Лiтера Л - дверi лiвi. ---------- Позначення цього стандарту. Приклад умовного позначення дверей першої категорiї мiцностi для отвору заввишки 21 дм i завширшки 10 дм лiвої: ДI 21-1ОЛ ДСТУ Б В.2.6-11-97 -11- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 5 Рисунок 1 - Габаритнi розмiри дверей Рисунок 2 - Розмiри дверних отворiв у стiнах Примiтки. 1. На рис. 1 наведенi схеми дверей зi сторони вiдчинення. 2. На рис. 2 цифри над наведеними схемами дверних отворiв позначають розмiри отворiв в дециметрах. 5 Загальнi технiчнi вимоги 5.1 Загальнi положення 5.1.1 Дверi повиннi виготовлятись у вiдповiдностi з вимогами цього стандарту нормативно-технiчної i конструкторської докумен- тацiї на конкретнi типи дверей затвердженої в установленому по- рядку. 5.1.2 Протиударнi дверi включають: - дверну коробку; - дверне полотно; - завiси; - замки; - вiчко; - запобiжник ланцюжок ; - ущiльнювальнi прокладки; - елементи крiплення i примикання до стiни. 5.1.3 Конструкцiя дверей повинна забезпечувати надiйний за- хист квартир вiд зламування з допомогою спецiальних пристроїв та iнструментiв: сокири лома електродрелi автомобiльного домкра- та та iн. 5.2 Характеристика 5.2.1 Дверi повиннi чинити опiр статичним i ударним наванта- женням якi дiють в напрямку вiдчинення дверей таблиця 1 . тр 5.2.2 Вимоги до опору теплопередачi R дверей при їх уста- о тр новцi ззовнi будинку повиннi бути не менше 0 6 R стiн будинкiв i споруд СНиП 11-3-79** . о 5.2.3 Нормативне повiтропроникнення дверей повинно бути не бiльше 1 5 кг/кв. м * год СНиП 11-3-79** . 5.2.4 Звукоiзоляцiя дверей повинна бути не менше ЗО дБ СНиП 11-12-77 . 5.2.5 Дверi повиннi витримувати 50000 циклiв вiдчинення-зачи- нення. 5.2.6 Конструкцiя дверей повинна виключати можливiсть демонта- жу коробки полотна i пристроїв замикання з зовнiшньої сторони. 5.2.7 Коробка дверей повинна бути сталевою з товщиною листа не менше 2 мм. Дверна коробка в мiсцi установлення пристрою замкнен- ня повинна мати додатковi пiдсилюючi елементи пластини скоби i iн. для забезпечення вимог вказаних в таблицi 1. -12- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 6 5.2.8 Зовнiшнє облицювання дверного полотна повинно бути виго- товлено з суцiльного сталевого листа завтовшки вiд 1 0 до 1 5 мм. При товщинi зовнiшнього облицювання 1 0 мм дверне полотно пот- рiбно виконувати з внутрiшнiм силовим металевим каркасом з ча- рунками в просвiтi не бiльше 220 кв.см. 5.2.9 Полотно дверей зi сторони агресiї повинно примикати до дверної коробки iз зазором не бiльше 2 мм. 5.2.10 В мiсцях примикання полотна дверей i коробки повиннi бути встановленi ущiльнювальнi прокладки. Ущiльнювальнi проклад- ки в притворi повиннi забезпечувати необхiдну повiтря-звуконепро- никнiсть i бути притиснутими без зазорiв i випускiв на зовнiшню частину дверного полотна. 5.2.11 Полотно дверей повинно вiдкриватись iз зусиллям не бiльше 50 Н 5 кгс . 5.2.12 Граничнi вiдхилення розмiрiв каркасiв коробок i поло- тен дверей у зiбраному виглядi не повиннi перевищувати значень вказаних в таблицi 2. Таблиця 2 У мiлiметрах ----------------------------------------------------------------- | | Значення граничних вiдхилень | | Номiнальнi розмiри |-----------------------------------------| | | внутрiшнiх розмiрiв | зовнiшнiх розмiрiв| | | коробок | полотен | |---------------------------------------------------------------| |До 500 вкл. | - | 0 | | | | -0 5 | |---------------------------------------------------------------| |Вiд 501 до 2000 вкл. | +1 0 | 0 | | | 0 | -1 0 | |---------------------------------------------------------------| |Вiд 2001 до 3000 вкл.| +1 5 | 0 | | | 0 | -1 5 | ----------------------------------------------------------------- 5.2.13 Рiзниця довжин дiагоналей коробок i полотен дверей по- винна бути не бiльше 3 мм. 5.2.14 Неплощиннiсть дверей повинна бути не бiльше 2 мм. 5.2.15 З'єднання полотна з коробкою повинно виготовлятись на трьох завiсах. Завiси повиннi виготовлятись у вiдповiдностi з ви- могами цього стандарту нормативно-технiчної i конструкторської документацiї затвердженої в установленому порядку. Мiсця крiплень завiс до полотна i коробки додаток Б повиннi мати до- датковi пiдсилюючi елементи пластини скоби та iн. для забезпе- чення вимог вказаних в таблицi 1. Замiсть середньої завiси може застосовуватись фiксуючий шип. 5.2.16 При розташуваннi завiс з зовнiшньої сторони сторони нападу вони повиннi бути окритими або мати захиснi кожухи з ста- левого листа завтовшки не менше нiж 2 мм чи повиннi бути перед- баченi пристрої якi забезпечують неможливiсть вiдчинення дверей пiсля зрiзування завiс. -13- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 7 5.2.17 Конструкцiя завiс повинна забезпечувати регулювання по- лотна дверей. 5.2.18 Протиударнi дверi вхiднi в квартири I категорiї за табл. 1 повиннi бути оснащенi замками що дозволяють замикати дверне полотно не менше нiж у трьох точках додаток Б . Схема розташування приладiв у дверях показана в додатку В. Засув ри- гельної системи повинен проникати в дверну коробку чи елемент за- микання на 12-22 мм. 5.2.19 Конструкцiя дверей повинна передбачати можливiсть мон- тажу пропускного пристрою додаткового накладного пристрою з еле- ментами охоронної сигналiзацiї . 5.2.20 Конструктивнi частини замкiв що виступають з зов- нiшньої сторони над дверним полотном бiльше нiж на 10 мм якi мiстять в собi вiдповiдний ключу шифр-механiзм повиннi мати за- хист передбачений заводом-виготовлювачем замкiв. 5.2.21 Конструкцiя дверей i пристрої замкнення повиннi бути зручними в обслуговуваннi i ремонтi. 5.2.22 У конструкцiї дверей повиннi використовуватись замки механiзм секрету яких має бути стiйкий до висвердлювання та захи- щений додатковими твердосплавними накладками. 5.2.23 Металевi поверхнi дверних полотен i коробок повиннi бу- ти без дефектiв: трiщин задирок корозiї подряпин i вм'ятин. 5.2.24 При з'єднаннi елементiв дверей за допомогою електрозва- рювання точнiсть складання повинна бути в межах розмiрiв i до- пускiв встановлених робочими кресленнями i цим стандартом. Основнi типи i конструктивнi елементи зварних з'єднань повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 5264 i ГОСТ 14771. 5.2.25 Дверi повиннi мати лакофарбове або iнше захисно-декора- тивне покриття що дозволене органами Державного санiтарного наг- ляду для застосування в житлових будiвлях. Вид фактура колiр захисно-декоративного покриття погод- жується пiдприємством-виробником з замовником за еталонами зат- вердженими в установленому порядку. Лакофарбове захисно-декоративне покриття повинно вiдповiдати ГОСТ 9.032. 5.3 Вимоги до сировини матерiалiв комплекiуючих виробiв 5.3.1 Матерiали i комплектуючi вироби повиннi пройти вхiдний контроль за ГОСТ 24297. 5.3.2 Вiдповiднiсть матерiалiв що застосовуються вимогам стандартiв повинна пiдтверджуватись сертифiкатами заводiв-поста- чальникiв. 5.3.3 Прилади для дверей повиннi вiдповiдати вимогам цього стандарту нормативно-технiчної i конструкторської документацiї на прилади конкретних типiв. 5.3.4 Коробка двернi полотна елементи крiплення що входять до складу конструкцiї повиннi бути виготовленi iз сталей за ГОСТ 380 ГОСТ 1050 ГОСТ 16523 ГОСТ 27772. -14- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 8 5.3.5 Ущiльнювальнi прокладки повиннi бути виготовленi iз свiтлоозономорозостiйкої гуми чи iнших матерiалiв iз числа дозво- лених органами Державного санiтарного нагляду вiдповiдно до ви- мог нормативно-технiчної документацiї затвердженої в установле- ному порядку. 5.4 Комплектнiсть 5.4.1 Дверi повиннi поставлятись комплектно. В комплект пос- тавки повиннi входити: - дверi в зiбраному виглядi з замками; - комплект елементiв крiплення. 5.4.2 Кожна партiя дверей повинна бути споряджена паспортом який складає пiдприємство-виробник у вiдповiдностi з ГОСТ 2.601. В паспортi пiдприємства-виробника повиннi вказуватись оптимальнi мiсця крiплення дверей до стiни схема крiплення дверей в отворi . 5.4.3 Комплектнiсть дверей повинна вiдповiдати специфiкацiям що наведенi в паспортi прiдприємства-виробника. 5.4.4 Допускається прилади деталi якi виступають вiдносно площини дверей конструкцiї крiплення i ригельнi замки не уста- новлювати при виготовленнi дверей а поставляти їх в комплектi з конструкцiями. 5.5 Маркування 5.5.1 Маркування нанесене на металевий пластмасовий де- рев'яний ярлик чи етикетку прикрiпленi до дверей повинно мiсти- ти: - найменуванння чи товарний знак пiдприємства-виробника; - марку виробу; - дату виготовлення; - штамп ВТК; - номер партiї; - масу брутто з упакуванням. 5.5.2 Маркування вантажних мiсць треба здiйснювати у вiдповiдностi з вимогами ГОСТ 14192. 5.5.3 Спосiб виконання i додатковi вимоги до маркування уста- новлюють в нормативно-технiчнiй документацiї на конструкцiї кон- кретних типiв. 5.6 Пакування 5.6.1 Кожний комплект дверей повинен бути упакованим в тару яка захищає вiд механiчних пошкоджень i впливу атмосферних опадiв при транспортуваннi i зберiганнi виготовлену за робочими крес- леннями пiдприємства-виробника. Конструкцiя тари повинна бути ви- конана за ГОСТ 2.418. 5.6.2 Кiлькiсть виробiв i спосiб їх укладання в тару повиннi забезпечувати їх зберiгання при вантажно-розвантажувальних робо- тах i транспортуваннi рiзними видами транспорту. Маса брутто грузового мiсця повинна бути не бiльше 1000 кг. 5.6.3 У кожних дверях перед пакуванням повиннi бути зафiксо- ванi полотна. -15- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 9 5.6.4 Невстановленi на виробах прилади чи їх частини i деталi крiплення повиннi бути загорнутi в двошаровий пакувальний папiр згiдно з ГОСТ 8828 чи укладенi в пакети з полiетиленової плiвки згiдно з ГОСТ 10354 i упакованi в тару разом з конструкцiєю. Дозволяється укладання деталей приладiв i елементiв крiплення в окрему тару за ГОСТ 2991. Великогабаритнi вироби що входять в комплект поставки i не встановленi в конструкцiї поставляють в упаковцi пiдприємства-виробйика. 5.6.5 Кожна партiя повинна мати супроводжувальний документ тип i форму якого а також порядок i строки направлення цих доку- ментiв споживачу визначають умовами поставки чи договором. 6 Вимоги безпеки i охорони навколишнього середовища 6.1 При виготовленнi металевих дверей необхiдно додержуватись "Санiтарних правил органiзацiї технологiчних процесiв та гiгiєнiчнi вимоги до виробничого обладнання" N 1042-73 а також "Санiтарних норм допустимих рiвнiв шуму на робочих мiсцях" N 2323-85 затверджених Мiнiстерством охорони здоров'я СРСР. Рiвень шуму при виготовленнi металевих дверей визначається за ГОСТ 12.1.003. Метод визначення шумових характеристик при виготовленнi мета- левих дверей - за ГОСТ 12.1.026. 6.2 Технологiчнi вiдходи в процесi виготовлення металевих две- рей повертаються в технологiчний цикл для подальшої переробки. 7 Правила приймання 7.1 Вироби приймають партiями технiчним контролем пiдприємства-виробника. Партiя повинна складатись з виробiв однiєї марки виготовлених за одним технологiчним процесом. Обсяг партiї установлюється за згодою сторiн але не бiльше 200 шт. 7.2 При постановцi дверей на виробництво пiдприємство-вироб- ник проводить випробування згiдно з ГОСТ 15.001 i ДСТУ Б А.3.1-6. 7.3 Контроль дверей на вiдповiднiсть вимогам наведеним в 5.2.7 - 5.2.9; 5.2.12 - 5.2.14 5.2.16 повинен проводитись вiдповiдно до ГОСТ 23616. Для контролю формують випадковi вибiрки вiдповiдно до ГОСТ 18321. 7.4 Для контролю дверей вiдповiдно до вимог 5.2.1 - 5.2.5 вiд- бирають троє дверей у вiдповiдностi з ДСТУ Б А.3.1-6 i ДСТУ Б В.2.6-12. При негативних результатах контролю одного з зразкiв прово- дять повторний контроль на подвiйному числi зразкiв вiдiбраних вiд тiєї самої партiї. Якщо при повторному випробуваннi одержаний негативний ре- зультат партiю не приймають. 7.5 Сертифiкацiйнi випробування повиннi проводитись вiдповiдно до вимог КНД 50-002-93. -16- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 10 8 Методи контролю 8.1 Конструкцiї дверей повиннi пiддаватися статичним i ди- намiчним випробуванням впливом постiйних i тимчасових навантажень. 8.2 Випробування статичними i ударними навантаженнями що дiють в зонах кутiв завiс i замикаючих пристроїв таблиця 1 проводяться у вiдповiдностi з ДСТУ Б В.2.6-12. 8.3 Випробування ударним навантаженням яке дiє перпендикуляр- но до площини полотна з одночасним статичним навантаженням в пло- щинi дверей яке дiє на коробку дверей на серединi їх висоти таблиця 1 проводяться у вiдповiдностi з ДСТУ Б В.2.6-12. 8.4 Опiр теплопередачi конструкцiї дверей 5.2.2 визна- чається згiдно з ГОСТ 26254. 8.5 Опiр повiтряпроникненню конструкцiї дверей 5.2.3 визна- чають за ГОСТ 25891. 8.6 Роботу рухомих з'єднань 5.2.5 перевiряють контрольним вiдчиненням i зачиненням полотен дверей у вiдповiдностi з ДСТУ Б В.2.6-12. 8.7 Можливiсть демонтажу полотен дверей 5.2.6 з зовнiшньої сторони перевiряють вiзуально за кресленнями . 8.8 Геометричнi розмiри 5.2.7-5.2.9 5.2.12-5.2.14 5.2.16 перевiряють штангенциркулем ШЦ-Ш за ГОСТ 166 кутомiром за ГОСТ 5378 рулеткою II класу точностi за ГОСТ 7502 чи шаблоном пiдприємства-виробника затвердженим у встановленому порядку. 8.9 Додатковi пiдсилюючi елементи пластини скоби накладки та iн. дверної коробки i полотна в мiсцях установки замкiв та завiс 5.2.15 5.2.16 5.2.22 перевiряють вiзуально до зак- рiплення облицювання за кресленнями . 8.10 Наявнiсть ущiльнювальних прокладок 5.2.10 i вiдповiднiсть їх установлення нормативно-технiчнiй документацiї перевiряють вiзуально. 8.11 Щiльнiсть притиснення ущiльнювальних прокладок у прими- каннях 5.2.10 перевiряють за наявностi безперервного слiду який залишає фарбуюча речовина нанесена на поверхню ущiльнювача. Як фарбуючу речовину слiд застосовувати крейду за ГОСТ 12085 тальк за ГОСТ 19729 чи iншi речовини котрi не псують конструкцiї i якi легко усуваються пiсля закiнчення контролю. 8.12 Зусилля вiдчинення полотна дверей 5.2.11 визначається за методикою випробувань затвердженою в установленому порядку а також за цим стандартом. 8.13 Якiсть поверхнi i зовнiшнiй вид 5.2.23 i 5.2.25 протиу- дарних дверей визначають вiзуально шляхом порiвняння з зраз- ком-еталоном затвердженим у встановленому порядку. 8.14 Вiдповiднiсть марок та якiсть матерiалiв 5.3.3 5.3.4 перевiряють за сертифiкатами пiдприємств-виробникiв. -17- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 11 8.15 ВТК повинен здiйснювати контроль при пакуваннi виробiв у тару 5.6 . 9 Транспортування i зберiгання 9.1 Транспортування 9.1.1 Дверi транспортують всiма видами транспорту з захистом вiд атмосферних опадiв у вiдповiдностi з "Правилами перевезень вантажiв" якi дiють на цих видах транспорту. 9.2 Зберiгання 9.2.1 Вироби повиннi зберiгатись у сухих примiщеннях що вен- тилюються на дерев'яних пiдкладках iз деревини рiзних порiд. 9.2.2 Дверi можуть зберiгатися в горизонтальному чи верти- кальному положеннi двернi полотна повиннi бути зафiксованi . Дверi при вертикальному складуваннi повиннi укладатися на "ребро" бiльшого розмiру на три прокладки завтовшки не менше 50 мм i завширшки не менше 100 мм. 10 Вказiвки щодо установки експлуатацiї 10.1 Дверi в отворах установлюються у вiдповiдностi з тех- нiчною документацiєю на конструкцiї конкретних типiв дверей зат- вердженою у встановленому порядку. Конструкцiя дверей повинна забезпечувати надiйне закрiплення дверної коробки в отворi при встановленнi дверей в готовий отвiр чи при замонолiчуваннi дверної коробки у процесi виготовлення стiнової панелi в заводських умовах . 10.2 По периметру коробка дверей в отворах огороджувальних конструкцiй повинна крiпитися за допомогою елементiв крiплення. Схема розташування елементiв крiплення дверної коробки в отворi показана в довiдковому додатку Г. 11 Гарантiї виробника Гарантiйний строк експлуатацiї встановлюється в нормативно- технiчнiй документацiї на конструкцiї конкретних типiв. -18- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 12 Додаток А довiдковий Схеми визначення лiвих i правих дверей Схеми 1 - коробка; 2 - полотно; 3 - завiса Додаток Б обов'язковий Схема замикання дверного полотна Схема 1 - коробка; 2 - полотно; 3 - завiса; 4 - замок; 5 - механiзм замикання Додаток В рекомендований Схема розташування приладiв у дверях Схема 1 - коробка; 2 - полотно; 3 - завiса; 4 - замок ригельний; 5 - ручка; 6 - замок врiзний; 7 - вiчко; 8 - запобiжник ланцюжок Додаток Г довiдковий Схема розташування елементiв закрiплення дверної коробки в отворi Схема 1 - коробка; 2 - полотно; 3 - завiса; 4 - мiсця розташування елементiв крiплення Примiтка. Елементи крiплення верхнього та нижнього ригелiв дверної коробки рекомендованi для дверей першої категорiї -19- ДСТУ Б В.2.6-11-97 Стр. 13 Ключовi слова: конструкцiї будинкiв i споруд; металевi протиударнi дверi вхiднi в квартири; захист вiд зламувань та несанкцiонованих вторгнень.