ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ Метод визначення звукоізоляції ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Метод определения звукоизоляции ГОСТ 26602.3-99 ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури і будівельних наук та Федеральним науково-технічним центром із сертифікації у будівництві при Держбуді Росії ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії 2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації технічного нормування і сертифікації у будівництві МНТКБ 20 травня 1999 р. За прийняття проголосували: Найменування держави Найменування органу державного управління будівництвом Республіка Вірменія Міністерство містобудування Республіка Казахстан Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики індустрії і торгівлі Киргизька Республіка Державна інспекція з архітектури і будівництва при Уряді Республіка Молдова Міністерство розвитку територій будівництва і комунального господарства Російська Федерація Держбуд Республіка Таджикистан Комітет у справах архітектурі та будівництва Республіка Узбекистан Держкомархітектбуд Україна Держбуд Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук и Федеральным научно-техническим центром по сертификации в строительстве при Госстрое России ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации техническому нормированию и сертификации в строительстве МНТКС 20 мая 1999 г. За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Республика Армения Министерство градостроительства Республика Казахстан Комитет по делам строительства Министерства энергетики индустрии и торговли Киргизская Республика Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Республика Молдова Министерство развития территорий строительства и коммунального хозяйства Российская Федерация Госстрой Республика Таджикистан Комитет по делам архитектуры и строительства Республика Узбекистан Госкомархитектстрой Украина Госстрой 3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р. № 226 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ДСТУ Б.В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 Зміст Содержание 1Галузь використання ........................... 1 2 Нормативні посилання .......................... 1 3 Терміни позначення та визначення ..............................................2 4 Випробувальне обладнання та апаратура .............................................. З 5 Визначення ізоляції повітряного шуму....................................................... 4 6 Оформлення результатів випробувань ......................................... 9 Додаток А Метод оцінки звукоізоляції допоміжної перегородки .......................................... 10 Додаток Б Вимоги до звукоізоляційної замазки яка застосовується при випробуваннях.... 11 1 Область применения ........................... 1 2 Нормативные ссылки........................... 1 3 Термины обозначения и определения......................................... 2 4 Испытательное оборудование и аппаратура ......................................... 3 5 Определение изоляции воздушного шума ................................................... 4 6 Оформление результатов испытаний ......................................... 9 Приложение А Метод оценки звукоизоляции вспомогательной перегородки........................................10 Приложение Б Требования к звукоизоляционной замазке применяемой при испытаниях ........ 11 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд Блоки віконні та дверні Метод визначення звукоізоляції Конструкции зданий и сооружений Блоки оконные и дверные ДСТУ Б В.2.6-19-2000 Метод определения звукоизоляции ГОСТ 26602.3-99 Structures of buildings and erections Windows and doors Method of measurement of sound insulation Чинний від 2001-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Даний стандарт поширюється на віконні та дверні блоки житлових громадських виробничих та інших будівель та споруд і установлює метод визначення їх звукоізоляції у лабораторних умовах. Метод також може бути застосований для визначення звукоізоляції вітражів вітрин та інших світлопрозорих огороджувальних конструкцій або їх фрагментів. Метод що встановлюється даним стандартом застосовують при проведенні класифікаційних сертифікаційних та інших періодичних лабораторних випробувань. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті використані посилання на такі стандарти: Дата введения 2000-01-01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на оконные и дверные блоки жилых общественных производственных и других зданий и сооружений и устанавливает метод определения их звукоизоляции в лабораторных условиях. Метод также может быть применен для определения звукоизоляции витражей витрин и других светопрозрачных ограждающих конструкций или их фрагментов. Метод установленный в настоящем стандарте применяют при проведении классификационных сертификационных и других периодических лабораторных испытаний. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 6495-89 Микрофоны. Общие технические условия ГОСТ 17168-82 Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 23854-79 Измерители уровня электрических сигналов. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 24388-88 Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Нормы ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 С.2 З ТЕРМІНИ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ У даному стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями. Час реверберації Т с - час що вимагається для зниження рівня звукового тиску у замкнутому приміщенні на 60 дБ після вимкнення джерела звуку. Звукоізоляція віконного блока RAтран дБА -величина що служить для оцінки зниження віконним блоком повітряного шуму потоку міського транспорту. Індекс ізоляції повітряного шуму Rw дБ -величина що служить для оцінки звукоізоляції конструкції одним числом і визначається співставленням частотної характеристики ізоляції повітряного шуму R f із спеціальною оцінною кривою згідно з СТ СЕВ 4867. Ізоляція повітряного шуму звукоізоляція R дБ - десятикратний десятковий логарифм відношення звукової потужності яка падає на випробуваний зразок до звукової потужності що передана крізь цей зразок. Середній рівень звукового тиску у приміщенні L дБ - десятикратний десятковий логарифм відношення усереднених у просторі та часі квадратів значення звукового тиску до квадрата порогового значення тиску Po= 20 мкПа. Зразок для випробування - виріб придатний для випробування технічні характеристики якого повністю відповідають наданій у випробувальний центр лабораторію супроводжувальній нормативній та конструкторській документації. Фрагмент виробу - частина виробу що відображає його основні конструктивні особливості і звукоізоляційні характеристики. Частотна характеристика ізоляції повітряного шуму R f дБ - значення ізоляції повітряного шуму R у кожній із третинно-октавних смуг з частотами f Гц які знаходяться у діапазоні 100 3150 Гц у графічній або табличній формі . Еквівалентна площа звукопоглинання А м2 - площа поверхні з коефіцієнтом звукопоглинання що дорівнює одиниці яка мала б таку саму здатність поглинати звук як і всі разом взяті поверхні огороджувальних конструкцій випробувальної камери. З ТЕРМИНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями. Время реверберации Т с - время требуемое для снижения уровня звукового давления в замкнутом помещении на 60 дБ после выключения источника звука. Звукоизоляция оконного блока RАтран дБА - величина служащая для оценки снижения оконным блоком воздушного шума потока городского транспорта. Индекс изоляции воздушного шума Rw дБ - величина служащая для оценки звукоизоляции конструкции одним числом и определяемая путем сопоставления частотной характеристики изоляции воздушного шума R f со специаль-ной оценочной кривой по СТ СЭВ 4867. Изоляция воздушного шума звукоизоляция R дБ - десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой мощности падающей на испытываемый образец к звуковой мощности переданной через этот образец. Средний уровень звукового давления в помещении Lm дБ - десятикратный десятичный логарифм отношения усредненных в пространстве и времени квадратов значения звукового давления к квадрату порогового значения давления Po= 20 мкПа. Образец для испытания - изделие пригодное для испытания технические характеристики которого полностью соответствуют представленной в испытательный центр лабораторию сопроводительной нормативной и конструкторской документации. Фрагмент изделия - часть изделия отражающая его основные конструктивные особенности и звукоизоляционные характеристики. Частотная характеристика изоляции воздушного шума R f дБ - значение изоляции воздушного шума R в каждой из третьоктавных полос с частотами f Гц лежащими в диапазоне 100 3150 Гц в графической или табличной форме . Эквивалентная площадь звукопоглощения А м2 - площадь поверхности с коэффициентом звукопоглощения равным единице которая обладала бы такой же способностью поглощать звук как и все вместе взятые поверхности ограждающих конструкций испытательной камеры. ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 C.3 4 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АПАРАТУРА Випробувальне обладнання та апаратура включають випробувальну камеру з передавальною і приймальною вимірювальними системами. 4.1 Передавальна вимірювальна система що містить у собі: - генератор шуму з діапазоном 31-10000 Гц згідно з нормативною документацією далі - НД ; - фільтри смугові третиннооктавні класу 1 або 2 згідно з ГОСТ 17168; - підсилювачі потужності згідно з ГОСТ 24388; - гучномовці з робочим діапазоном частот 50-8000 Гц згідно з НД нерівномірність характеристики не повинна перевищувати 15дБ . 4.2 Приймальна вимірювальна система що містить у собі: - мікрофон вимірювальний класу точнос- ті 1 або 2 з номінальним діапазоном частот 31 5-18000 Гц згідно з ГОСТ 6495; - шумомір класу точності 1 або 2 згідно з ГОСТ 17187; - фільтри смугові третиннооктавні класу 1 або 2 згідно з ГОСТ 17168; - прилад реєструючий згідно з ГОСТ 23854. 4.3 Випробувальна ревербераційна камера повинна складатись із двох суміжних за горизонталлю приміщень пара приміщень у проріз між якими монтують зразок випробуваної конструкції і відповідати вимогам ГОСТ 27296. 4.4 Площа прорізу що призначається для монтажу зразка випробуваної конструкції повинна складати не менше 8 м2. Якщо випробуваний зразок вікно за розміром менше випробувального прорізу то у прорізі слід установити допоміжну перегородку із заздалегідь більш високою у порівнянні із зразком звукоізоляцією і в неї вставити зразок рисунок 1 . 4.5 Звукоізоляція допоміжної перегородки на всіх частотах повинна бути не менше ніж на 6 дБ вище за звукоізоляцію випробуваного зразка. У необхідних випадках проводять оцінку ізоляції повітряного шуму цією перегородкою методом що наведений у додатку А. 4 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА Испытательное оборудование и аппаратура включают в себя испытательную камеру с передающей и приемной измерительными системами. 4.1 Передающая измерительная система содержащая: - генератор шума с диапазоном 31-10000 Гц по нормативной документации далее - НД ; - фильтры полосовые третьоктавные класса 1 или 2 по ГОСТ 17168; - усилители мощности по ГОСТ 24388; - громкоговорители с рабочим диапа- зоном частот 50-8000 Гц по НД нерав - номерность характеристики не должна превышать 15 дБ . 4.2 Приемная измерительная система содержащая: - микрофон измерительный класса точ- ности 1 или 2 с номинальным диапазо- ном частот 31 5-18000 Гц по ГОСТ 6495; - шумомер класса точности 1 или 2 по ГОСТ 17187; - фильтры полосовые третьоктавные класса 1 или 2 по ГОСТ 17168; - прибор регистрирующий по ГОСТ 23854. 4.3 Испытательная реверберационная камера должна состоять из двух смежных по горизонтали помещений пара помещений в проем между которыми монтируют образец испытываемой конструкции и отвечать требованиям ГОСТ 27296. 4.4 Площадь проема предназначенного для монтажа образца испытываемой конструкции должна составлять не менее 8 м2. Если испытываемый образец окно по размерам меньше испытательного проема то в проеме следует установить вспомогательную перегородку с заведомо более высокой по сравнению с образцом звукоизоляцией и в нее вставить образец рисунок 1 . 4.5 Звукоизоляция вспомогательной перегородки на всех частотах должна быть не менее чем на 6 дБ выше звукоизоляции испытываемого образца. В необходимых случаях проводят оценку изоляции воздушного шума этой перегородкой методом приведенным в приложении А; ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 С.4 Варіант з одношаровою перегородкою Вариант с однослойной перегородкой 1 - стіна прорізу; 2 - допоміжна перегородка; 3 -штукатурний шар; 4 - еластичний герметик; 5 -випробуваний зразок; 6 - пружний ущільнювальний матеріал; 7 - вкладиш Співвідношення а:б = 2:1 Рисунок 1 - Схема прорізу випробувальної камери з допоміжною перегородкою Варіант з багатошаровою перегородкою Вариант с многослойной перегородкой 1 - стена проема; 2 - вспомагательная перегородка; 3 - штукатурный слой; 4 - эластичный герметик; 5 - испытываемый образец; 6 -упругий уплотняющий материал; 7 - вкладыш Отношение а:б = 2:1 Рисунок 1 - Схема проема испытательной камеры со вспомагательной перегородкой 4.6 Товщина допоміжної перегородки не повинна перевищувати 500 мм. При установленні зразка всередину допоміжної перегородки по обидва боки від неї утворюються ніші глибини яких повинні знаходитись у співвідношенні 2:1. 4.7 Для монтажу світлопрозорих конструкцій у допоміжній перегородці слід передбачати пристрій опорних чвертей розмірами від 60 до 65 мм. 4.8 Обладнання та апаратура повинні бути вивірені за встановленим порядком. 5 ВИЗНАЧЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ШУМУ 5.1 Сутність методу Метод визначення ізоляції повітряного шуму віконними і дверними блоками у лабораторних умовах полягає у послідовному вимірюванні і порівнянні середніх рівнів звукового тиску у приміщеннях високого і низького рівнів випробувальної камери у 4.6 Толщина вспомогательной перегородки не должна превышать 500 мм. При установке образца внутрь вспомогательной перегородки по обе стороны от нее образуются ниши глубины которых должны находиться в соотношении 2:1. 4.7 Для монтажа светопрозрачных конструкций во вспомогательной перегородке следует предусматривать устройство опорных четвертей размерами от 60 до 65 мм. 4.8 Оборудование и аппаратура должны быть поверены в установленном порядке. 5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА 5.1 Сущность метода Метод определения изоляции воздушного шума оконными и дверными блоками в лабораторных условиях заключается в последовательном измерении и сравнении средних уровней звукового давления в помещениях высокого и низкого уровней испытательной ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 С.5 визначених смугах частот з подальшим обчислюванням показників звукоізоляції виробів. 5.2 Порядок підготовки до проведення випробувань 5.2.1 Порядок відбору і кількість зразків для випробувань установлюють у нормативній документації на випробувані вироби або у договорі на проведення випробувань. Рекомендується проведення випробувань не менше ніж на двох ідентичних зразках. Краще використовувати для випробувань зразки що попередньо пройшли випробування на повітропроникність або опір вітровим навантаженням. 5.2.2 Перед проведенням випробувань проводять перевірку відповідності конструкцій і комплектності зразків вимогам супроводжувальної нормативної і конструкторської документації. 5.2.3 Геометричні розміри зразків перевіряють за допомогою засобів вимірювання та за методиками які наведені в НД на випробуваний виріб. 5.2.4 Перевіряють правильність установлення елементів скління ущільнювальних прокладок роботу запірних приладів і завіс. У випадку виявлення недоліків викликають представників Замовника для їх усунення. 5.2.5 Установлюють зразок у випробувальний проріз або всередину допоміжної перегородки згідно з рисунком 1. За необхідності допускається провадити встановлення зразка згідно з вимогами нормативної проектної документації на монтаж виробу. 5.2.6 Щілини між допоміжною перегородкою і зразком що в ній установлюється повинні бути герметизовані еластичним ущільнювальним матеріалом або спеціальною замазкою. Звукоізоляційні властивості замазки повинні відповідати вимогам додатка Б. 5.2.7 Мінімальні розміри випробуваних зразків світлопрозорих огороджень повинні складати [ 1250х1500 ±50] мм. Допускається використовувати при випробуваннях віконні або дверні блоки інших розмірів що прийняті в НД на ці вироби. камеры в определенных полосах частот с последующим вычислением показателей звукоизоляции изделий. 5.2 Порядок подготовки к проведению испытаний 5.2.1 Порядок отбора и количество образцов для испытаний устанавливают в нормативной документации на испытываемые изделия или в договоре на проведение испытаний. Рекомендуется проведение испытаний не менее чем на двух идентичных образцах. Предпочтительно использовать для испытаний образцы предварительно прошедшие испытания на воздухопроницаемость или сопротивление ветровым нагрузкам. 5.2.2 Перед проведением испытаний проводят проверку соответствия конструкций и комплектности образцов требованиям сопроводительной нормативной и конструкторской документации. 5.2.3 Геометрические размеры образцов проверяют при помощи средств измерения и по методикам приведенным в НД на испытываемое изделие. 5.2.4 Проверяют правильность установки элементов остекления уплотняющих прокладок работу запирающих приборов и петель В случае обнаружения недостатков вызывают представителей Заказчика для их устра-нения. 5.2.5 Устанавливают образец в испытательный проем или внутрь вспомогательной перегородки согласно рисунку 1. При необходимости допускается производить установку образца согласно требованиям нормативной проектной документации на монтаж изделия. 5.2.6 Щели между вспомогательной перегородкой и устанавливаемым в нее образцом должны быть герметизированы эластичным уплотняющим материалом или специальной замазкой. Звукоизоляционные свойства замазки должны отвечать требованиям приложения Б. 5.2.7 Минимальные размеры испытываемых образцов светопрозрачных ограждений должны составлять [ 1250х1500 ±50] мм. Допускается использовать при испытаниях оконные или дверные блоки других размеров принятых в НД на эти изделия. ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 С.6 5.2.8 При випробуваннях дверей без порога відстань від нижнього торця полотна дверей до підлоги повинна бути обумовлена у договорі на проведення випробувань але не менше 4 мм. 5.2.9 Видалення кінців випробуваних огороджень чи вікон від стін стелі або підлоги камер не повинне бути менше 500 мм. Випробуваний зразок слід розміщувати несиметрично стосовно наведених огороджу-вальних конструкцій. 5.2.10 Якщо випробуване вікно містить в собі стулкові елементи що відчиняються то воно повинне бути встановлене так щоб ці елементи могли вільно відчинятись і зачинятись. 5.2.11 Для закріплення склопакетів або елементів панельної конструкції допускається застосування дерев'яних брусків перерізом 25 мм х 25 мм з обов'язковим промащуванням можливих щілин звукоізоляційною замазкою. Приклад вирішення вузла кріплення скло-пакета у вимірювальному прорізі наведений на рисунку 2. 5.2.12 При випробуваннях у приміщеннях камери слід підтримувати постійну температуру 20±3 °С. Вимірювання слід проводити після витримування зразка при наведеній температурі протягом 24 год. 5.2.8 При испытаниях дверей без порога расстояние от нижнего торца полотна двери до пола должно быть оговорено в договоре на проведение испытаний но не менее 4 мм. 5.2.9 Удаление краев испытываемых ограждений или окон от стен потолка или пола камер не должно быть меньше 500 мм. Испытываемый образец следует размещать несимметрично по отношению к указанным ограждающим конструкциям. 5.2.10 Если испытываемое окно включает в себя открывающиеся створчатые элементы то оно должно быть установлено так чтобы эти элементы могли свободно открываться и закрываться. 5.2.11 Для закрепления стеклопакетов или элементов панельной конструкции допускается применение деревянных брусков сечением 25 мм х 25 мм с обязательным промазы-ванием возможных щелей звукоизоляционной замазкой. Пример решения узла крепления стеклопакета в испытательном проеме показан на рисунке 2. 5.2.12 При испытаниях в помещениях камеры следует поддерживать постоянную температуру 20±3 °С. Измерения следует проводить после выдерживания образца при этой температуре в течение 24 ч. 1 - еластичний ущільнювальний матеріал; 2 -проріз стіни; 3 - штукатурний шар; 4 - спеціальна замазка герметик або еластична прокладка; 5 -склопакет фрагмент світлопрозорої конструкції ; 6 - дерев'яний брусок Рисунок 2 - Вузол кріплення склопакета фрагмента світлопрозорої конструкції у прорізі перегородки 1 - эластичный уплотняющий материал; 2 - проем стены; 3 - штукатурный слой; 4 - специальная замазка герметик или эластичная прокладка; 5 - стеклопакет фрагмент светопрозрачной конструкции ; 6 - деревянный брусок Рисунок 2 - Узел крепления стеклопакета фрагмента светопрозрачной конструкции в проеме перегородки ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 С.7 5.3 Проведения випробувань 5.3.1 Поперемінне відчиняють і зачиняють стулки полотна випробуваних зразків не менше 10 разів. 5.3.2 Вмикають передавальну систему і вимірюють рівень звукового тиску за допомогою приймальної вимірювальної системи у послідовності що передбачена ГОСТ 27296. 5.3.3 Вимірювання слід проводити в тре-тиннооктавних смугах частот. Частотний діапазон при вимірюваннях повинен бути від 100 до 3150 Гц з такими середніми геометричними частотами третиннооктавних смуг: 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150. Рекомендується для одержання додаткової інформації проводити вимірювання у смугах з частотами 50 63 80 4000 5000 Гц. 5.3.4 Індекс ізоляції повітряного шуму випробуваної конструкції визначають згідно з СТ СЕВ 4867 співставленням одержаної у результаті вимірювань частотної характеристики ізоляції повітряного шуму R f з оцінною кривою. 5.4 Правила обробки результатів випробувань 5.4.1 Середні рівні звукового тиску Lm1 і Lm2 дБ в приміщеннях високого і низького рівня визначають згідно з ГОСТ 27296 за формулою 5.3 Проведение испытаний 5.3.1 Попеременно открывают и закрывают створки полотна испытываемых образцов не менее 10 раз. 5.3.2 Включают передающую систему и измеряют уровень звукового давления при помощи приемной измерительной системы в последовательности предусмотренной ГОСТ 27296. 5.3.3 Измерения следует проводить в третьоктавных полосах частот. Частотный диапазон при измерениях должен быть от 100 до 3150 Гц со следующими средними геометрическими частотами третьоктавных полос: 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150. Рекомендуется для получения дополнительной информации проводить измерения в полосах с частотами 50 63 80 4000 5000 Гц. 5.3.4 Индекс изоляции воздушного шума испытываемой конструкции определяют по СТ СЭВ 4867 путем сопоставления полученной в результате измерений частотной характеристики изоляции воздушного шума R f с оценочной кривой. 5.4 Правила обработки результатов испытаний 5.4.1 Средние уровни звукового давления Lm1 и Lm2 дБ в помещениях высокого и низкого уровня определяют согласно ГОСТ 27296 по формуле 1 де Lj - р івень звукового тиску у j-й точці дБ; n - число точок вимірювань. 5.4.2 Еквівалентну площу звукопоглинання приміщення низького рівня А2 м2 визначають за значенням часу реверберації Т2 виміряного у відповідності з НД за формулою где Lj - уровень звукового давления в j-й точке дБ; n - число точек измерений. 5.4.2 Эквивалентную площадь звукопоглощения помещения низкого уровня А2 м2 определяют по значению времени реверберации Т2 измеренному в соответствии с НД по формуле 2 де V2 - об єм вимірювального приймального приміщення низького рівня м3; T2 - час реверберації с; 0.16 - емпіричний коефіцієнт с/м. 5.4.3 Ізоляцію повітряного шуму випробу- ваною конструкцією Rm дБ розраховують у відповідності з ГОСТ 27296 за формулою где V2 - объем измерительного приемного помещения низкого уровня м3; Т2 - время реверберации с; 0.16- эмпирический коэффициент с/м. 5.4.3 Изоляцию воздушного шума испытываемой конструкцией Rm дБ рассчитывают в соответствии с ГОСТ 27296 по формуле ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 С.8 3 де L 1 i Lm2 - середні рівні звукового тиску у приміщеннях високого і низького рівнів що визначаються за формулою 1 дБ; S - площа поверхні випробуваного зразка м2; А2 - еквівалентна площа звукопогли- нання м2. 5.4.4 Звукоізоляцію вікна RA тран дБА визначають за формулою где L 1 i Lm2 - средние уровни звукового давления в помещениях высокого и низкого уровней определяемые по формуле 1 дБ; S - площадь поверхности испытываемого образца м2; А2 - эквивалентная площадь звукопоглощения м2. 5.4.4 Звукоизоляцию окна RA тран дБА определяют по формуле 4 де Li - скоректований рівень еталонного шуму потоку міського транспорту в і-й третиннооктавній смузі частот дБ що визначається за таблицею 1; Rmi - ізоляція повітряного шуму даною конструкцією вікна в і-й третинно октавній смузі частот дБ що визначається за формулою 3 . где Li - скорректированный уровень эталонного шума потока городского транспорта в і-й третьок-тавной полосе частот дБ определяемый по таблице 1; Rmi - изоляция воздушного шума данной конструкцией окна в і-й третьоктавной полосе частот дБ определяемая по формуле 3 . Таблиця 1 Таблица Частоти 1/3 октавної смуги Гц Частоты 1/3 октавной полосы Гц Рівень звукового тиску Li дБ Уровень звукового давления Li дБ 100 55 125 55 160 57 200 59 250 60 315 61 400 62 500 63 630 64 800 66 1000 67 1250 66 1600 65 2000 64 2500 62 3150 60 5.5 Похибку результатів вимірювань слід оцінювати згідно з ГОСТ 27296. 5.5 Погрешность результатов измерений следует оценивать по ГОСТ 27296. ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 C.9 6 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ Результати випробувань оформлюють протоколом в якому вказують: - найменування юридичну адресу і номер атестата акредитації випробувального центру лабораторії що проводив випробування; - найменування юридичну адресу орга- нізації-замовника випробувань; - найменування юридичну адресу орга- нізації-виготовлювача зразків; - найменування випробуваної продукції маркування і НД на об'єкт випробувань; - опис ескіз і технічну характеристику об'єкта випробувань; - НД у відповідності з яким проводять випробування продукції позначення даного стандарту ; - відхилення від процедур проведення вимірювань із зазначенням причин; - результати оцінки похибки вимірювань; - результати випробувань що оформлені у вигляді таблиці або діаграми для кожної із третиннооктавних смуг з середніми геометричними частотами від 100 до 3150 Гц; - оцінку ізоляції повітряного шуму віконним або заскленим дверним блоком одним числом Rw і RА ТРАН; - дату проведення випробувань; - підписи керівника випробувальної ла- бораторії і випробувача. 6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ Результаты испытаний оформляют протоколом в котором указывают: - наименование юридический адрес и номер аттестата аккредитации испытательного центра лаборатории проводившего испытания; - наименование юридический адрес организации-заказчика испытаний; - наименование юридический адрес организации-изготовителя образцов; - наименование испытываемой продукции маркировку и НД на объект испытаний; - описание эскиз и техническую характеристику объекта испытаний; - НД в соответствии с которым проводят испытания продукции обозначение настоящего стандарта ; - отклонения от процедур проведения измерений с указанием причин; - результаты оценки погрешности измерений; - результаты испытаний оформленные в виде таблицы или диаграммы для каждой из третьоктавных полос со средними геометрическими частотами от 100 до 3150 Гц; - оценку изоляции воздушного шума оконным или остекленным дверным блоком одним числом Rw и RА ТРАН; - дату проведения испытаний; - подписи руководителя испытательной лаборатории и испытателя. ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 С.10 ДОДАТОК А рекомендований Метод оцінки звукоізоляції допоміжної перегородки Ізоляція повітряного шуму перегородкою повинна бути на всіх частотах у крайньому разі на 6 дБ вище значення величини ізоляції шуму який пройшов безпосередньо крізь випробуваний зразок. Для визначення ізоляції повітряного шуму перегородкою до установленого в ній випробуваного зразка добавляють додатковий звукоізоляційний шар з поверхневою густиною не менше 25 кг/м2 наприклад гіпсову плиту з металевим покриттям завтовшки 2 мм таким чином щоб він знаходився врівень з перегородкою. Щілини між додатковим шаром і випробуваним зразком повинні бути заповнені звукопоглинаючим матеріалом. Виконують вимірювання ізоляції шуму R'S за наявності у прорізі допоміжної перегородки тільки випробуваного зразка. Далі виконують вимірювання ізоляції повітряного шуму R'Т після установлення на зразок додаткового звукоізоляційного шару. Якщо різниця R'Т - R'S знаходиться у межах 6 - 15 дБ то значення величини ізоляції повітряного шуму випробуваним зразком RS дБ повинне бути скориговане за формулою ПРИЛОЖЕНИЕ А рекомендуемое Метод оценки звукоизоляции вспомогательной перегородки Изоляция воздушного шума перегородкой должна быть на всех частотах по крайней мере на 6 дБ выше значения величины изоляции шума прошедшего непосредственно через испытываемый образец. Для определения изоляции воздушного шума перегородкой к установленному в ней испытываемому образцу добавляют дополнительный звукоизоляционный слой с поверхностной плотностью не менее 25 кг/м2 например гипсовую плиту с металлическим покрытием толщиной 2 мм так чтобы он находился заподлицо с перегородкой. Щели между дополнительным слоем и испытываемым образцом должны быть заполнены звукопоглощающим материалом. Выполняют измерения изоляции шума R'S при наличии в проеме вспомогательной перегородки только испытываемого образца. Затем выполняют измерения изоляции воздушного шума R'Т после установки на образец дополнительного звукоизоляционного слоя. Если разность R'Т - R'S лежит в пределах 6-15 дБ то значение величины изоляции воздушного шума испытываемым образцом Rs дБ должно быть скорректировано по формуле А.1 де R’Т - виміряна ізоляція повітряного шуму зразком з додатковим гнучким шаром дБ. У випадку якщо різниця R' Т - R' S менше 6 дБ необхідно збільшити звукоізоляцію допоміжної перегородки. где R'Т - измеренная изоляция воздушного шума образцом с дополнительным гибким слоем дБ. В случае если разность R' Т - R' S меньше 6 дБ необходимо увеличить звукоизоляцию вспомогательной перегородки. ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-9.9 С.11 Додаток Б рекомендований Вимоги до звукоізоляційної замазки яка застосовується при випробуваннях Замазка яка застосовується при випробуваннях повинна відповідати вимогам даного стандарту. Встановлення відповідності замазки цим вимогам досягається проведенням спеціальних випробувань. У випробувальний проріз монтують панель із силікатного скла з густиною 2 5 ? 103 кг/м3 модулем пружності 7 ? 104 Н/мм2 завтовшки 10 0±0 3 мм і розмірами 1230 мм х 1480 мм. Всі щілини заповнюють замазкою вибраного типу і проводять вимірювання для визначення величини показника зниження шуму звукоізоляції в третинно-октавних смугах у діапазоні частот 1600 - 3150 Гц. Перше вимірювання слід виконувати не пізніше 1 год після закінчення монтажу. Результати вимірювань повинні відповідати таким вимогам при: 1600Гц... R = 31 1±1 6 дБ; 2000Гц... R = 35 6±1 2 “; 2500Гц... R:= 39 l±l l “; 3150Гц... R = 42 7±1 8 “. Повторне вимірювання слід провести через 24 год. Відхилення результатів не повинне перевищувати 0 5 дБ. Приложение Б рекомендуемое Требования к звукоизоляционной замазке применяемой при испытаниях Применяемая при испытаниях замазка должна отвечать требованиям настоящего стандарта. Установление соответствия замазки этим требованиям достигается проведением специальных испытаний. В испытательный проем монтируют панель из силикатного стекла плотностью 2 5 ? 103 кг/м3 модулем упругости 7 ? 104 Н/мм2 толщиной 10 0±0 3 мм и размерами 1230 мм х 1480 мм. Все щели заполняют замазкой выбранного типа и проводят измерения для определения величины показателя снижения шума звукоизоляции в третьоктавных полосах в диапазоне частот 1600 - 3150 Гц. Первое измерение следует выполнить не позднее 1 ч после окончания монтажа. Результаты измерений должны соответствовать следующим требованиям при: 1600 Гц... R = 31 1±1 б дБ; 2000 Гц... R = 35 6±1 2 “; 2500 Гц... R = 39 1±1 1 “?; 3150 Гц... R = 42 7±1.8 “. Повторное измерение следует провести через 24 ч. Отклонение результатов не должно превышать 0 5 дБ. ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 C.12 УДК [69+692.81 +692.82] 083.74 МКС 91.060.50 Ж 39 Ключові слова: віконні і дверні блоки звукоізоляція ізоляція повітряного шуму індекс ізоляції повітряного шуму лабораторні випробування. Ключевые слова: оконные и дверные блоки звукоизоляция изоляция воздушного шума индекс изоляции воздушного шума лабораторные испытания.