ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)

ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла ДСТУ Б В.2.6-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Метод определения общего коэффициента пропускания света ГОСТ 26602.4-99 ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С. Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури і будівельних наук ВАТ "Институт стекла" за участю Федерального центру із сертифікації у будівництві при Держбуді Росії ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії 2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації технічного нормування і сертифікації у будівництві МНТКБ 20 травня 1999 р. За прийняття проголосували: Найменування держави Найменування органу державного управління будівництвом Республіка Вірменія Міністерство містобудування Республіка Казахстан Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики індустрії і торгівлі Киргизька Республіка Державна інспекція з архітектури і будівництва при Уряді Республіка Молдова Міністерство розвитку територій будівництва і комунального господарства Російська Федерація Держбуд Республіка Таджикистан Комітет у справах архітектурі та будівництва Республіка Узбекистан Держкомархітектбуд Україна Держбуд Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук ОАО "Институт стекла" с участием Федерального центра по сертификации в строительстве при Госстрое России ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации техническому нормированию и сертификации в строительстве МНТКС 20 мая 1999 г. За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Республика Армения Министерство градостроительства Республика Казахстан Комитет по делам строительства Министерства энергетики индустрии и торговли Киргизская Республика Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Республика Молдова Министерство развития территорий строительства и коммунального хозяйства Российская Федерация Госстрой Республика Таджикистан Комитет по делам архитектуры и строительства Республика Узбекистан Госкомархитектстрой Украина Госстрой 3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р. № 226 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 Зміст Содержание 1 Галузь використання ................................ 1 2 Нормативні посилання ................................ 1 3 Терміни позначення та визначення ..........2 4 Апаратура ................................................... 3 5 Зразки .......................................................... 3 6 Визначення загального коефіцієнта пропускання світла .................................... 4 7 Обробка результатів випробувань ........... 5 8 Оформлення результатів випробувань .... 7 Додаток А Установка для визначення загального коефіцієнта пропускання світла ............... 9 Додаток Б Оформлення результатів вимірювань і визначення загального коефіцієнта пропускання світла зразка виробу ......... 10 1 Область применения ............................. 1 2 Нормативные ссылки ........................... 1 3 Термины обозначения и определения.. 2 4 Аппаратура ............................................. 3 5 Образцы .................................................. 3 6 Определение общего коэффициента пропускания света ................................. 4 7 Обработка результатов испытаний ...... 5 8 Оформление результатов испытаний .... 7 Приложение А Установка для определения общего коэффициента пропускания света ......... 9 Приложение Б Оформление результатов измерений и определение общего коэффициента пропускания света образца изделия ..... 10 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд Блоки віконні та дверні Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла Конструкции зданий и сооружений Блоки оконные и дверные Метод определения общего коэффициента пропускания света Structures of buildings and erections Windows and doors Method of determination of total light transmittance ДСТУ Б В.2.6-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 Чинний від 2001-01-01 Дата введения 2000-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Даний стандарт розповсюджується на віконні та засклені дверні блоки житлових громадських виробничих та інших будинків і установлює метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла цих виробів. Метод може бути застосований для визначення загального коефіцієнта пропускання світла вітражів вітрин зенітніх ліхтаріх та інших світлопрозорих конструкцій та їх фрагментів що містять в собі різні комбінації непрозорих і світлопро- пускних елементів із різних видів скла про- зорого та забарвленого без покриттів або з покриттями візерунчастого армованого багатошарового тощо . Метод застосовують для класифікаційних сертифікаційних типових та інших періо- дичних лабораторних випробувань. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті використані посилання на такі стандарти: 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на оконные и остекленные дверные блоки жилых общественных производственных и других зданий и устанавливает метод определения общего коэффициента пропускания света этих изделий. Метод может быть применен для опре- деления общего коэффициента пропус- кания света витражей витрин зенитных фонарей и других светопрозрачных кон- струкций или их фрагментов включаю- щих в себя различные комбинации не- прозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол прозрачных или окрашенных без по- крытий или с покрытиями узорчатых армированных многослойных и т.д. . Метод применяют для классифика- ционных сертификационных типовых и других периодических лабораторных испытаний. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений ГОСТ 8.332-78 ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения ГОСТ 2327-89 Выключатели выключатели-разъединители переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С.2 ГОСТ 2388-70 Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования пиротехнических средств. Общие технические требования ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам ГОСТ 15543-70 Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 19798-74 Фотоэлементы. Общие технические условия З ТЕРМІНИ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ У даному стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями. Фрагмент виробу - частина виробу що відображує його основні конструктивні особливості та оптичні характеристики. Зразок для випробувань - складена світло-прозора огороджувальна конструкція або її фрагмент придатні до випробувань технічні характеристики яких повністю відповідають представленим у випробувальний центр лабораторію супроводжувальній нормативній і конструкторській документації. Світлопрозора огороджувальна конструкція - будівельна конструкція що призначена для забезпечення природного освітлення внутрішніх приміщень будинку або споруди. Світловий потік Ф лм - величина пропорційна потоку випромінювання з урахуванням відносної спектральної ефективності монохроматичного випромінювання. Освітленість Е лк - відношення світлово-го потоку що падає на малу ділянку поверхні що розглядається до площі цієї ділянки. Середня освітленість зразка Е лк - відношення світлового потоку що падає на зразок до площі цього зразка. Коефіцієнт заскління віконного блоку або іншої світлопрозорої конструкції Кзаскл -від- ношення площі світлопрозорої частини віконного блока до його робочої площі. У випадку наявності в конструкції декількох рядів заскління за площу світлопрозорої частини приймають площу заскління ряду з найменшою світлопрозорою частиною. Загальний коефіцієнт пропускання світла ?L відн. од. - відношення світлового потоку що пройшов крізь виріб до світлового потоку що упав на нього. 2 З ТЕРМИНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ? настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями. Фрагмент изделия - часть изделия отражающая его основные конструктивные особенности и оптические характеристики. Образец для испытаний - светопрозрачная ограждающая конструкция в сборе или ее фрагмент пригодные для испытаний технические характеристики которых полностью соответствуют представленным в испытательный центр лабораторию сопроводительной нормативной и конструкторской документации. Светопрозрачная ограждающая конструкция - строительная конструкция предназначенная для обеспечения естественного освещения внутренних помещений здания или сооружения. Световой поток Ф лм - величина пропорциональная потоку излучения с учетом относительной спектральной эффективности монохроматического излучения. Освещенность Е лк - отношение светового потока падающего на рассматриваемый малый участок поверхности к площади этого участка. Средняя освещенность образца Е лк отношение светового потока падающего на образец к площади этого образца. Коэффициент остекления оконного блока или другой светопрозрачной конструкции Кост - отношение площади светопрозрачной части оконного блока к его рабочей площади. В случае наличия в конструкции нескольких рядов остекления за площадь светопрозрачной части принимают площадь остекления ряда с наименьшей светопрозрачной частью. Общий коэффициент пропускания света ?L отн. ед. - отношение светового потока прошедшего сквозь изделие к световому потоку упавшему на него. ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С.3 4 АПАРАТУРА Випробувальна утановка що складається із: - джерела дифузного світла типу А штучного небосхилу відбитого світла забарвленого білою дифузно відбивною фарбою згідно з ГОСТ 7721; - світломірної камери забарвленої ма- товою білою дифузно відбивною фар- бою що відокремлена горизонтальною перегородкою з прорізом і опорними ґратами у ньому для установлення зразка який випробовується; - вимірювального блока що складається із зовнішнього і не менше трьох внутрішніх фотоелементів згідно з ГОСТ 2388 ГОСТ 19798 відкаліброваних за ГОСТ 8.322 для світлоадаптованого ока з лінійною залежністю сили струму від світлового потоку що на нього падає з відносною похибкою не більше ±1 %; мікроамперметра згідно з ГОСТ 8711 або гальванометра за нормативною документацією що затверджена у встановленому порядку не нижче 2-го класу точності і перемикача згідно з ГОСТ 2327 для фотоелементів; - затемнювана світла згідно з ГОСТ 15543. 5 ПОРЯДОК ВІДБОРУ І ПІДГОТОВКИ ЗРАЗКІВ ДО ВИПРОБУВАНЬ 5.1 Випробування проводять на зразках що представляють собою готові вироби або фрагменти виробів які відповідають вимогам встановленим у нормативній конструкторській документації на конкретну продукцію повної заводської готовності. У випадку якщо результати випробувань передбачається поширити на типорозмірний ряд який включає продукцію що випробовується то для проведення випробувань вибирають конструкцію з найменшим коефіцієнтом скління. Мінімальний розмір зразків - 700х700 мм максимальний розмір зразків визначають технічними можливостями випробувальної установки. Рекомендовані розміри зразків віконних блоків: висота - 1460 мм; ширина - 1470 або 1320мм . Вікна як правило повинні бути двостулковими з кватирковим вузлом. Якщо конструкція передбачає відкидне або поворотно- 4 АППАРАТУРА Испытательная установка состоящая из: - источника диффузного света типа А искусственного небосвода отраженного света окрашенного белой диффузно отражающей краской по ГОСТ 7721; - светомерной камеры окрашенной матовой белой диффузно отражающей краской разделенной горизонтальной перегородкой с проемом и опорной решеткой в нем для установки испы тываемого образца; - измерительного блока состоящего из наружного и не менее трех внутренних фотоэлементов по ГОСТ 2388 ГОСТ 19798 откалиброванных по ГОСТ 8.332 для светоадаптированного глаза с линейной зависимостью силы тока от падающего на него светового потока с относительной погрешностью не более ±1 %; микроамперметра по ГОСТ 8711 или гальванометра по нормативной документации утвержденной в установленном порядке не ниже 2-го класса точности и переключателя по ГОСТ 2327 для фотоэлементов; - темнителя света по ГОСТ 15543. 5 ПОРЯДОК ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЯМ 5.1 Испытания проводят на образцах представляющих собой готовые изделия или фрагменты изделий соответствующие требованиям установленным в нормативной конструкторской документации на конкретную продукцию полной заводской готовности. В случае если результаты испытаний предполагается распространить на типоразмерный ряд включающий испытываемую конструкцию то для проведения испытаний выбирают конструкцию с наименьшим коэффициентом остекления. Минимальный размер образцов -700х700 мм максимальный размер образцов определяют техническими возможностями испытательной установки. Рекомендуемые размеры образцов оконных блоков: высота - 1460 мм; ширина - 1470 или 1320мм . Окна как правило должны быть двустворчатыми с форточным узлом. Если конструкция предусматривает откидное или ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С.4 відкидне відкривання вузької стулки наявність кватиркового вузла не обов'язкова. 5.2 Порядок відбору і кількість зразків для випробувань установлюють у нормативній документації на конкретну продукцію. Рекомендується випробовувати не менше двох ідентичних зразків. 5.3 Підготовка зразків до випробувань 5.3.1 Перевірку комплектності конструкції і показників зовнішнього виду зразків проводять візуально у відповідності з вимогами нормативної документації далі - НД на вироби які випробовуються. 5.3.2 Перевірку геометричних розмірів зразків проводять за допомогою засобів вимірювань за методиками що наведені в НД на вироби які випробовуються. 5.3.3 Перед випробуваннями вироби повинні бути ретельно очищені від забруднення і промиті. 6 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПРОПУСКАННЯ СВІТЛА 6.1 Сутність методу Сутність методу полягає у визначенні відношення величини світлового потоку Фt лм що пройшов крізь виріб до величини світлового потоку Фi лм що падає на цей виріб із зовнішнього простору. 6.2 Порядок проведення випробування 6.2.1 Випробування проводять при значеннях освітленості Е = 500 750 1000 лк ±5 % що створюється джерелом дифузного світла на площині прорізу роздільної перегородки світломірної камери. В обгрунтованих випадках допускається розробляти уточнену програму випробувань з іншими характеристиками умов проведення випробувань погоджену випробувачем і замовником. 6.2.2 Виконують регулювання освітленості за допомогою затемнювача світла і фіксують її величину. 6.2.3 Контроль освітленості здійснюють фотоелементом що підключений до мікроамперметра або гальванометра і встановлений у джерелі дифузного світла горизонтально зовнішній фотоелемент і повернений приймальною поверхнею від виробу що випробовується у відповідності з рисунком А. 1. поворотно-откидное открывание узкой створки наличие форточного узла не обязательно. 5.2 Порядок отбора и количество образцов для испытаний устанавливают в нормативной документации на конкретную продукцию. Рекомендуется испытывать не менее двух идентичных образцов. 5.3 Подготовка образцов к испытаниям 5.3.1 Проверку комплектности конструкции и показателей внешнего вида образцов проводят визуально в соответствии с требованиями нормативной документации далее -НД на испытываемые изделия. 5.3.2 Проверку геометрических размеров образцов проводят с помощью средств измерений по методикам приведенным в НД на испытываемые изделия. 5.3.3 Перед испытаниями изделия должны быть тщательно очищены от загрязнения и промыты. 6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА 6.1 Сущность метода Сущность метода состоит в определении отношения величины светового потока Ф? лм прошедшего сквозь изделие к величине светового потока Фi лм падающего на это изделие из наружного пространства. 6.2 Порядок проведения испытания 6.2.1 Испытания проводят при значениях освещенности Е = 500 750 1000 лк ±5 % создаваемой источником диффузного света на плоскости проема разделительной перегородки светомерной камеры. В обоснованных случаях допускается разрабатывать уточненную программу испытаний с другими характеристиками условий проведения испытаний согласованную испытателем и заказчиком. 6.2.2 Выполняют регулировку освещенности с помощью темнителя света и фиксируют ее величину. 6.2.3 Контроль освещенности осуществляют подключенным к микроамперметру или гальванометру фотоэлементом установленным в источнике диффузного света горизонтально наружный фотоэлемент и обращенным приемной поверхностью от испытываемого изделия в соответствии с рисунком A.I. ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С.5 6.2.4 Вимірювання світлового потоку що пройшов крізь проріз роздільної перегородки світломірної камери проводять за допомогою внутрішніх фотоелементів які підключені через перемикач до мікроамперметра або гальванометра. Внутрішні фотоелементи повинні бути закріплені всередині світломірної камери і повернені приймальною площиною у напрямку від прорізу. Число внутрішніх фотоелементів повинно бути не менше чотирьох. 6.2.5 Зразок що випробовується горизонтально встановлюють на опорні грати у прорізі роздільної перегородки світломірної камери врівень з нижньою площиною перегородки так щоб геометричний центр зразка знаходився на вертикальній осі світломірної камери. 6.2.6 Установлюють обмежувачі прорізу роздільної перегородки за периметром віконного блока. Монтажні зазори між зразком і прорізом ізолюють від проходження світла. 6.2.7 Вимірюють силу струму фотоелемента за показаннями мікроамперметра або гальванометра що відповідає світловому потоку Фt який пройшов через проріз роздільної перегородки світломірної камери з встановленим в ньому зразком. 6.2.8 Видаляють зразок із прорізу роздільної перегородки світломірної камери не порушуючи положення обмежувачів прорізу. 6.2.9 Повторно вимірюють силу струму фотоелемента за показаннями мікроампер-метра або гальванометра що відповідає світловому потоку Фі який пройшов крізь проріз роздільної перегородки світломірної камери без зразка. 6.2.10 Вимірювання проводять при трьох фіксованих значеннях освітленості згідно з 6.2.1 з інтервалом у 5 хв. Результати вимірювань для кожного зразка заносять у таблицю Б. 1. 7 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ 7.1 Для кожного значення освітленості Еj обчислюють значення коефіцієнта пропускання світла ?j і відносну похибку його визначення за формулами: 6.2.4 Измерения светового потока прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры производят с помощью внутренних фотоэлементов подключенных через переключатель к микроамперметру или гальванометру. Внутренние фотоэлементы должны быть закреплены внутри светомерной камеры и обращены приемной плоскостью в направлении от проема. Число внутренних фотоэлементов должно быть не менее четырех. 6.2.5 Испытываемый образец горизонтально устанавливают на опорную решетку в проеме разделительной перегородки светомерной камеры заподлицо с нижней плоскостью перегородки так чтобы геометрический центр образца находился на вертикальной оси светомерной камеры. 6.2.6 Устанавливают ограничители проема разделительной перегородки по периметру оконного блока. Монтажные зазоры между образцом и проемом изолируют от прохождения света. 6.2.7 Измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или гальванометра соответствующую световому потоку Фt прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры с установленным в нем образцом. 6.2.8 Удаляют образец из проема разделительной перегородки светомерной камеры не нарушая положения ограничителей проема. 6.2.9 Повторно измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или гальванометра соответствующую световому потоку Фі прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры без образца. 6.2.10 Измерения проводят при трех фиксированных значениях освещенности по 6.2.1 с интервалом в 5 мин. Результаты измерений для каждого образца заносят в таблицу Б. 1. 7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 7.1 Для каждого значения освещенности Еj вычисляют значение коэффициента пропускания света ?j и относительную погрешность его определения по формулам: ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С.6 1 2 де m - кількість внутрішніх фотоелементів; ??j - абсолютна похибка визначення коефіцієнта пропускання світла при даній освітленості відн.од.; ?і - коефіцієнт пропускання світла виробом у відносних одиницях визначений і-м внутрішнім фото- елементом при даному значенні ос- вітленості що розрахований з ураху- ванням відносної похибки вимірювання за формулами: где m - количество внутренних фотоэлементов; ??j - абсолютная погрешность определения коэффициента пропускания света при данной освещенности отн.ед.; ?і - коэффициент пропускания света изделием в относительных еди- ницах определенный і-м внутренним фотоэлементом при данном значении освещенности рассчитанный с учетом относительной погрешности измерения по формулам: 3 4 де n? - - показання мікроамперметра або гальванометра у поділках їх шкали з і-м внутрішнім фотоелементом пропорційні величині світлового потоку Фt лм що пройшов через проріз роздільної перегородки світ- ломірної камери із зразком; nі - показання мікроамперметра або гальванометра у поділках їх шкали з і-м внутрішнім фотоелементом пропорційні величині світлового потоку Фі лм що пройшов через проріз роздільної перегородки світ- ломірної камери без зразка; ??і - абсолютна похибка визначення коефіцієнта пропускання світла і-м фотоелементом при даній освітлено- сті відн.од.; ?n? - абсолютна похибка вимірювання зна- чення сили струму фотоприймача з до- слідженим зразком у поділках шкали мікроамперметра або гальванометра; где n? - показания микроамперметра или гальванометра в делениях их шкалы с і-м внутренним фотоэлементом пропорциональные величине светового потока Фt лм прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры с образцом; nі - показания микроамперметра или гальванометра в делениях их шкалы с і-м внутренним фото- элементом пропорциональные величине светового потока Фі лм прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры без образца; ??і - абсолютная погрешность определения коэффициента пропускания света і-м фотоэлементом при данной освещенности отн. ед; ?n? - абсолютная погрешность изме- рения значения силы тока фото- приемника с исследуемым образ- цом в делениях шкалы микро- амперметра или гальванометра; ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С.7 ?nі - абсолютна похибка вимірювання значення сили струму фотоприймача без зразка у поділках шкали мікроамперметра або гальвано метра. 7.2 Загальний коефіцієнт пропускання світла зразка виробу ? L відн. од. приймають рівним середньоарифметичному значенню результатів випробувань виробів а відносну похибку його визначення приймають рівною середньоквадратичному значенню відносних похибок випробувань: ?nі - абсолютная погрешность изме рения значения силы тока фото приемника без образца в делениях шкалы микроамперметра или гальванометра. 7.2 Общий коэффициент пропускания света образца изделия ? L отн. ед. принимают равным среднеарифметическому значению результатов испытаний изделий а относительную погрешность его определения принимают равной среднеквадратичному значению относительных погрешностей испытаний: 5 6 де 3 - число випробувань згідно з 6.2.1. 7.3 При випробуваннях двох і більше ідентичних зразків за загальний коефіцієнт пропускання світла виробу приймають найменше значення із одержаних за результатами випробувань кожного зразка. Відносну похибку визначення загального коефіцієнта пропускання світла виробу в цьому випадку обчислюють як середньоарифметичне значення для перевірених зразків. 7.4 Допускається за відносну похибку вимірювання загального коефіцієнта пропускання світла приймати похибку вимірювання установки що одержана у результаті її метрологічної атестації згідно з ГОСТ 8.326. 8 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ Результати випробувань оформлюють протоколом у якому зазначають: - найменування юридичну адресу і но- мер атестата акредитації випробуваль- ного центру лабораторії що проводив випробування; - найменування і юридичну адресу організації-замовника випробувань; - найменування і юридичну адресу орга- нізації-виготовлювача продукції яка випробовується; где 3 - число испытаний согласно 6.2.1. 7.3 При испытании двух и более идентичных образцов за общий коэффициент пропускания света изделия принимают наименьшее значение из полученных по результатам испытаний каждого образца. Относительную погрешность определения общего коэффициента пропускания света изделия в этом случае вычисляют как среднеарифметическое значение для испытанных образцов. 7.4 Допускается за относительную погрешность измерения общего коэффициента пропускания света принимать погрешность измерения установки полученную в результате ее метрологической аттестации по ГОСТ 8.326. 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ Результаты испытаний оформляют протоколом в котором указывают: - наименование юридический адрес и номер аттестата аккредитации испыта- тельного центра лаборатории прово- дившего испытания; - наименование и юридический адрес организации-заказчика испытаний; - наименование и юридический адрес организации-изготовителя испытыва- емой продукции; ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С.8 -найменування продукції що випробо- вується і НД що регламентує вимоги до її якості - опис зразків продукції які випробову- ються: маркування зразків габаритні розміри зразків тип використаного скла геометричні розміри перерізів вид забарвлення тощо; - відношення площі скління до загальної площі зразка коефіцієнт скління ; -дату надходження зразків у випробу- вальний центр лабораторію ; - номер реєстрації зразків у випробу- вальному центрі лабораторії ; - дату випробувань зразків; результати випробувань - за формою таблиці Б.1; - висновки: значення загального коефі- цієнта пропускання світла зразка ви- робу який випробовується і відносної похибки вимірювання; - підписи керівника випробувального центру лабораторії і випробувача печатка випробувального центру. - наименование испытываемой продук- ции и НД регламентирующего требо- вания к ее качеству; - описание испытываемых образцов продукции: маркировка образцов га- баритные размеры образцов тип ис- пользованного стекла геометрические размеры сечений вид окраски и др.; - отношение площади остекления к об- щей площади образца коэффициент остекления ; - дату поступления образцов в испы- тательный центр лабораторию ; - номер регистрации образцов в испыта- тельном центре лаборатории ; - дату испытаний образцов; - результаты испытаний - по форме таблицы Б.1; - заключение: значение общего коэффи- циента пропускания света испытываемого образца изделия и относительной погрешности измерения; - подписи руководителя испытательно- го центра лаборатории и испытателя печать испытательного центра. ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С.9 Додаток А обов'язковий Установка для визначення загального коефіцієнта пропускання світла Приложение А обязательное Установка для определения общего коэффициента пропускання света А-А 1- джерело дифузного світла; 2 - світломірна камера; 3 - проріз з опорними ґратами; 4 -освітлювальні прилади джерела світла; 5 -зовнішній фотоелемент; 6 - внутрішній фотоелемент; 7 - перемикач фотоелементів; 8 -мікроамперметр або гальванометр; 9 - регулятор напруги освітлювальних приладів; 10 -екран фотоелемента від прямого світла джерела 1 - источник диффузного света; 2 - свето-мерная камера; 3 - проем с опорной решеткой; 4 - осветительные приборы источника света; 5 - наружный фотоэлемент; 6 - внутренний фотоэлемент; 7 - переключатель фотоэлементов; 8 - микроамперметр или гальванометр; 9 - регулятор напряжения осветительных приборов; 10 - экран фотоэлемента от прямого света источника Рисунок А. 1 Додаток Б обов'язковий Оформлення результатів вимірювань і визначення загального коефіцієнта пропускання світла зразка виробу Приложение Б обязательное Оформление результатов измерений и определение общего коэффициента пропускания света образца изделия Таблиця Б.1 Таблица Показання гальванометра що підключений до зовнішнього фотоелемента які відповідають величині горизонтальної освітленості що створюється джерелом дифузного світла Показания гальванометра подключенного к наруж- ному фотоэлементу соответствующие величине горизонтальной Номер внутрішнього фотоелемента Номер внутреннего фотоэлемен-та 1...m Показання гальванометра який підключений до внутрішніх фотоеле- ментів які відповідають величині світлового потоку що пройшов через проріз світломірної камери Показания гальванометра подклю- ченного к внутренним фотоэлементам соответствующие величине светового потока прошед- шего через проем светомерной камеры Коефіцієнт пропускання світла при даному значенні освітленості визначеної і-м внутрішнім фотоелементом Коэффициент пропускания света при данном значении Коефіцієнт пропускання світла для кожного значення освітленості Коэффициент пропускания света для каждого значения освещенности Загальний коефіцієнт пропускання світла зразка Общий коэффициент пропускания света образца ?L освещенности создаваемой источником диффузного света з віконним блоком с оконным блоком n? без віконного блока без оконного блока n і освещенности определенной і-м внутренним фотоэлементом ? і ? j 1 2 3 4 5 6 7 ДСТУ Б В.2.7-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 С.11 УДК [69+692.81+692.82] 083.74 МКС91.060.50 Ж 39 Ключові слова: вікна двері загальний коефіцієнт пропускання світла метод визначення світловий потік освітленість Ключевые слова: окна двери общий коэффициент пропускания света метод определения световой поток освещенность